فهرست مطالب

نشریه کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی
سال سوم شماره 2 (پاییز و زمستان 1393)

 • تاریخ انتشار: 1393/11/30
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مقاله کامل
 • حسین رنجبر اقدم*، محمدرضا عطاران صفحات 87-96
  کرم سیب، Cydia pomonella،آفت کلیدی باغ های سیب است. در این پژوهش، کارایی سوش بومی زنبور پارازیتوئید Trichogramma embryophagum در کنترل بیولوژیک کرم سیب، ضمن تعیین دقیق زمان رهاسازی زنبورها با استفاده از مدل پیش آگاهی از فنولوژی بر مبنای ساعت درجه سلسیوس، در کنار تیمار کنترل شیمیایی و شاهد در یک باغ سیب ارزیابی شد. همچنین، ضمن تعیین بیوفیکس کرم سیب با استفاده از تله های فرمونی، دمای محیط به منظور محاسبه مجموع گرمای موثر تامین شده ثبت شد. براساس داده های دمایی و با توجه به مدل پیش آگاهی فنولوژیک، مناسب ترین زمان ها برای رهاسازی سوش انتخاب شده زنبور به منظور کنترل بیولوژیک کرم سیب تعیین شد. رهاسازی زنبور تریکوگراما در پنج مرحله برای دو نسل کرم سیب انجام شد. نتایج ارزیابی کارایی روش کنترل بیولوژیک در مقایسه با کنترل شیمیایی نشان داد که بین تیمارهای یاد شده در سطح احتمال 5 درصد از نظر آماری اختلاف معنی داری وجود ندارد. این در حالی است که شدت خسارت آفت در تیمار شاهد در مقایسه با هر دو تیمار ذکرشده بیشتر بود. همچنین، با توجه به نتایج به دست آمده در زمان برداشت سیب مشخص شد، خسارت کرم خوردگی میوه ها در تیمارهای کنترل بیولوژیک و شیمیایی به ترتیب 76/47 و 73/50 درصد کمتر از تیمار شاهد بود. در نهایت، براساس یافته های این پژوهش می توان گفت که کنترل بیولوژیک مطلوب کرم سیب با استفاده از زنبور پارازیتوئید T. embryophagum، در صورت رعایت مسائل فنی موضوع از مرحله انتخاب اکوتیپ های بومی موثر تا کاربرد و در نهایت، ارزیابی برنامه امکان پذیر است.
  کلیدواژگان: تریکوگراما، کارایی، کنترل بیولوژیک، کرم سیب، مدل فنولوژیک
 • ژیلا دلخواه، کیوان بهبودی* صفحات 97-104
  جنس تریکودرما یکی از عوامل مهم بیوکنترلی در برخی بیماری های گیاهی است که با مکانیسم های مختلفی بیماری را کنترل می کند. این قارچ همانند دیگر عوامل کنترل بیولوژیک تحت تاثیر فاکتورهای محیطی قرار می گیرد که محیط کشت از جمله این فاکتورها است. این تحقیق با هدف ارزیابی تاثیر ترکیب ملاس چغندر قند، شربت ذرت، مخمر نان و عصاره مالت (Mol.C.B.M.) به عنوان محیط کشت مایع، دانه گندم (W.s.) و سبوس گندم (W.b.)به عنوان محیط های کشت جامد بر توان اسپوردهی، کنترل مرگ گیاهچه ناشی از Phytophthora drechsleri و توسعه رشد گیاهچه خیار توسط Trichoderma harzianum Tr6 انجام شد. محیط های کشت با 1 میلی لیتر سوسپانسیون اسپور آنتاگونیست با غلظت 108 اسپور تلقیح و سپس، در دمای 28 درجه سلسیوس و شدت نور فلورسنت 206 لوکس به مدت 10روز نگه داری شدند. تیمار مربوط به محیط کشت Mol.C.B.M. بیشترین توان اسپورزایی با میزان 1010×83/1 اسپور در هر گرم وزن خشک زیست توده آنتاگونیست و نیز بیشترین درصد کنترل بیماری (5/62 درصد)، افزایش ارتفاع، وزن تر و خشک اندم های هوایی و ریشه گیاهچه را نشان داد؛ اما درصد بازدارندگی در شرایط آزمایشگاهی نسبت به محیط های کشت جامد کمتر بود. بنابراین، می توان گفت که محیط کشت مایع برای دستیابی به اهداف تحقیق، موفق عمل کرده است.
  کلیدواژگان: اسپورزایی، آنتاگونیست، تریکودرما، سبوس گندم، محیط کشت
 • سمیه سادات قافله باشی، فاطمه جمالی، مسعود احمدزاده* صفحات 105-116
  در این تحقیق از باکتری Pseudomonas fluorescens UTPF68، عامل کنترل بیولوژیک، علیه Phytophthora drechsleri استفاده شد. ترکیبات فرار سویه UTPF68 در سه محیط کشت NA، NAG و PDA به ترتیب 44/84 درصد، 55/83 درصد و 33/67 درصد بازدارندگی از رشد میسیلیومی P. drechsleri را در برداشت. نتایج نشان داد که متابولیت های خارج سلولی تولیدشده توسط سویه UTPF68 در محیط کشت PDA به طور کامل از رشد P. drechsleri ممانعت و در محیط کشت CMA به میزان 3/93 درصد از رشد بیمارگر جلوگیری کرد. سلول و عصاره سویه UTPF68 در سه غلظت 10 درصد، 25 درصد و 50 درصد، درون محیط مایع، به طور کامل از رشد P. drechsleriجلوگیری کرد. همچنین، این باکتری توانست هر سه آنتی بیوتیک DAPG، MAPG و Plt را در محیط کشت KBG تولید کند. نتایج نشان داد که این باکتری می تواند هر دو شرایط in vitro و in vivo را به کنترل P. drechsleri درآورد؛ به طوری که، کاربرد غلظت 108 سلول در هر میلی لیتر از این باکتری در خاک، خسارت ناشی از این بیمارگر را تا 60 درصد کاهش داد. مایه زنی این باکتری با خاک در حضور و نبود بیمارگر باعث بهبود فاکتورهای رشدی گیاه تحت شرایط گلخانه شد. به طوری که، از این لحاظ با شاهد سالم تفاوت معنی داری نشان داد. بررسی کلونیزاسیون ریشه خیار نشان داد که این باکتری بعد از گذشت دو هفته، توانست منطقه ریزوسفر با جمعیت 109×3/2 در گرم ریشه را کلونیزه کند.
  کلیدواژگان: آنتی بیوتیک، عصاره سلولی، کلونیزاسیون، کنترل بیولوژیک، متابولیت های خارج سلولی
 • سمیه مختاری*، نوازاله صاحبانی، حسن رضا اعتباریان صفحات 117-126
  نماتدهای مولد گره ریشه (.Meloidogyne spp) از مهم ترین نماتدهای پارازیت گیاهی می باشند که باعث ایجاد خسارت روی اکثر گونه های گیاهی می شود. در این تحقیق به بررسی اثر دو عامل آنتاگونیستی Trichoderma harzianum BI وPseudomonas fluorescens CHA0 در کنترل بیولوژیک نماتد مولد گره ریشه و بررسی تغییرات فعالیت آنزیم پراکسیداز و پلی فنل اکسیداز در طی پدیده القای مقاومت پرداخته شد. نتایج نشان داد که استفاده از این قارچ و باکتری به طور تلفیقی موجب کاهش معنی دار در فاکتورهای بیماریزایی نماتد نسبت به تیمار باکتری تنها و شاهد (نماتد) گردید. اما این تیمار تلفیقی با تیمار قارچ تنها در کلیه فاکتورها تفاوت معنی داری نشان نداد. نتایج بررسی فعالیت آنزیم پراکسیداز در ریشه گیاه در تیمارهای مشابه نشان داد که تغییرات فعالیت این آنزیم از روز اول افزایش نشان داد و در روز چهارم به اوج خود رسید و سرانجام در روزهای بعد فعالیت این آنزیم کاهش پیدا کرد بیشترین فعالیت آنزیم پراکسیداز مربوط به تیمار قارچ +باکتری بود که تفاوت معنی داری با فعالیت آنزیم در تیمار باکتری نداشت. همچنین در بررسی فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز مشاهده شد که اوج فعالیت این آنزیم در تیمار قارچ+باکتری طی روز پنجم بعد از مایه کوبی نماتد بود که دارای تفاوت معنی داری با بقیه تیمارها بود. بنابراین هر دو عامل قادر به القا آنزیم دفاعی پراکسیداز و پلی فنل اکسیداز به طور سیستمیک در کل گیاه از جمله ریشه شده و بدین طریق مانع از فعالیت نماتد مولد گره ریشه می شود.
  کلیدواژگان: نماتد مولد گره ریشه، Pseudomonas fluorescens CHA0، Trichoderma harzianum BI، القای مقاومت سیستمیک
 • وحید قاضی محسنی، سید کاظم صباغ*، صدیقه اسمعیل زاده بهابادی، مرتضی قربانی صفحات 127-137
  در این تحقیق اثر غلظت های مختلف سیلیکون (صفر، 2، 4 و 6 میلی مولار) بر بیان چند ژن مرتبط با بیماریزایی و فعالیت تعدادی آنزیم آنتی اکسیدان مطالعه شد. گیاهان در مرحله خوشه دهی از طریق محلول خاک تیمار شدند. سپس، گیاهان تیمار شده با 1 میلی لیتر سوسپانسیون اسپور قارچ حاوی 106 ماکروکنیدی به روش تزریق در زیر محل خوشه، مایه زنی شدند و در بازه های زمانی صفر، 24، 72 و 120 ساعت پس از تلقیح، برداشت نمونه برای اندازه گیری فعالیت آنزیمی و بیان ژن انجام شد. نتایج نشان داد که شدت بیماری در گیاهان تیمار شده در مقایسه با شاهد کاهش داشت. آنالیز بیوشیمیایی نشان داد که فعالیت دو آنزیم پراکسیداز و پلی فنل اکسیداز در تمام غلظت ها افزایش یافت. نتایج آنالیز مولکولی نشان از افزایش سطح بیان ژن های بتا 1 و 3 گلوکاناز و اگزالات اکسیداز در گیاهان تحریک شده با سیلیکون در غلظت 6 میلی مولار در بازه زمانی 120 ساعت بعد از مایه زنی داشت. به طور کلی، نتایج این تحقیق نشان می دهد که سیلیکون می تواند مقاومت گیاهان در برابر عوامل بیماریزای قارچی را از طریق مقاومت اکتسابی سیستمیک افزایش دهد.
  کلیدواژگان: بیان ژن، سیلیکون، فوزاریوز، _ qRT-PCR
 • آرزو لگزیان*، روح الله صابری ریسه، پژمان خدایگان صفحات 139-150
  در این تحقیق رشد دو سویه باکتریPseudomonas fluorescens VUPf5 و fluorescens VUPf5-1 P. (باکتری جهش یافته مشابه جهش یافته سیستم تنظیمی gac) در محیط های کشت آلی ارزیابی شد. این جهش خودبه خودی تولید ترکیبات ضد قارچی سیانید هیدروژن، آنتی بیوتیک فنازین و آنزیم پروتئاز را در سویه بیوکنترل Pseudomonas fluorescens VUPf5 متوقف کرد. با استفاده از محیط های کشت آلی همراه یا بدون سولفات روی سعی شد که جمعیت جهش یافته ها تا حد امکان کاهش یابد. با هدف افزایش رشد جمعیت VUPf5 و کاهش رشد جمعیت VUPf5-1، شش منبع کربنی (ملاس چغندرقند، نشاسته، سیب زمینی، خرما، شکر، سیب) ،سه منبع ازتی (سویا، اوره، سولفات آمونیوم) و یک منبع کربنی ازتی (جوانه گندم) بررسی شدند. محیط کشت 13B (ملاس چغندرقند، جوانه گندم، سویا، شکر، سیب و سولفات منگنز)، محیط کشت بهتری از لحاظ جمعیت باکتری VUPf5 (1010× 56/5 سلول باکتری در هر میلی لیتر) در مقایسه با محیط های کشت دیگر شناخته شد و اختلاف جمعیت باکتری در مقایسه با سایر محیط ها معنی دار بود. محیط کشت 1D (ملاس چغندرقند، جوانه گندم، سویا، شکر، سیب و سولفات روی) سبب کاهش چشمگیری در تکثیر پرگنه های جهش یافته شد. نتایج به دست آمده می تواند مبنای قابل اعتمادی برای تکثیر بهینه عامل بیوکنترل در فرایند های فرمانتاسیون را فراهم کند.
  کلیدواژگان: بهینه سازی، تکثیر، جهش یافته، سودوموناس
 • فرانک میرزایی، محمد امین سمیع *، حسین الهیاری صفحات 151-164
  بالتوری سبز معمولی Chrysoperla carnea (Neuroptera: Chrysopidae) یکی از دشمنان طبیعی مهم حشرات آفت است. در این پژوهش، تاثیرات جنبی چند عصاره گیاهی شامل استبرق Calotropis procera (Willd.) R. Br. (Asclepiadaceae)، شاه تره Fumaria parviflora Lam. (Fumariaceae) و اکالیپتوس Eucalyptus spp. (Myrtaceae) و آفت کش آمیتراز بر پارامترهای زیستی لاروهای سن دوم بالتوری سبز بررسی شد. آزمایش ها در دمای 2±26 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±65 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی به دو روش تیمار تماس موضعی و گوارشی با تغذیه از پسیل معمولی پسته، Agonoscena pistaciae Burckhardt and Lautererانجام شد. نتایج نشان داد که طول دوره رشدی (لارو سن دوم تا حشره کامل) در شرایط تیمار لاروها به روش گوارشی با عصاره گیاهی استبرق و آفت کش آمیتراز نسبت به تیمار آن ها با آب (شاهد) طولانی تر بود و بین تیمارها با شاهد اختلاف معنی دار وجود نداشت. نتایج نشان داد که بیشترین زنده مانی برای حشرات کامل 127 روز برای تیمار اکالیپتوس و کمترین آن 110 و 113 روز به ترتیب برای تیمار آمیتراز و استبرق مشاهده شد. در تیمار تماس موضعی اثر تیمارها بر دوره رشد پیش از بلوغ معنی دار نبود. دوره پیش از بلوغ در تیمار شاتره با 76/22 روز بیشترین و در تیمار استبرق با 96/21 روز کمترین بود. نتایج نشان داد که اثر تغذیه شکارگر از پسیل های آلوده به عصاره ها و آفت کش آمیتراز بیشتر از تماس موضعی با آن هاست. افزایش اثر تیمارها روی مراحل رشدی شکارگر با افزایش عمر، آثار زیرکشندگی تیمارها را نشان می دهد. در راهبرد مدیریت تلفیقی آگاهی از این گونه تاثیرات کمک خواهد کرد که در به کارگیری ترکیبات ایمن برای دشمن طبیعی به تمام جنبه های اثر ترکیب توجه شود.
  کلیدواژگان: بالتوری سبز، پسیل معمولی پسته، تاثیرات جنبی، دوره رشد
 • فاطمه صابری *، رسول مرزبان، مهدی ارجمند صفحات 165-172
  امروزه، کنترل بیولوژیک جایگاه بسیار مهمی در مدیریت کنترل آفات به خود اختصاص داده است. یکی از موارد کنترل بیولوژیک استفاده از باکتریBer. Bacillus thuringiensisاست که در تولید بیش از 60 درصد آفت‏کش‏های میکروبی و تعداد زیادی از گیاهان تراریخته (Bt-crops) مقاوم به حشرات کاربرد دارد. به طور کلی عملکرد خوب و مناسب برخی فرآورده های تجاری باکتری Bt در کنترل حشرات آفت، به دلیل غلظت مناسب دلتا اندوتوکسین و اسپور در فرآورده نهایی است. میزان غلظت این دو پارامتر وابستگی شدیدی به ترکیب محیط کشت و شرایط محیطی تولید باکتری دارد. در این تحقیق بهینه سازی شرایط محیطی باکتری Bt شامل pH، دما و میزان هوادهی، بررسی شد. برای کاهش تعداد آزمایش ها از روش آماری تاگوچی و نرم افزار Qualitek 4استفاده شد. نتایج نشان داد که شرایط بهینه برای این جدایه شامل دمای 28 درجه سلسیوس، pH 5/7 و میزان اکسیژن 80 درصد اشباع است. در این شرایط بهینه، میزان اسپور باکتری 1012×5/1 اسپور در میلی لیتر به دست آمد. آنالیز تاثیر متقابل پارامترهای موثر در فرآیند بر یکدیگر نشان داد که دما و میزان هوادهی با مقدار 92/39 درصد و دما و pH با مقدار 25/0 درصد به ترتیب بیشترین و کمترین تاثیر متقابل را داشتند.
  کلیدواژگان: اکسیژن، دما، شرایط بهینه، Bacillus thuringiensis، pH
|
 • Hossein Ranjbar Aghdam *, Mohammadreza Attaran Pages 87-96
  The codling moth, Cydia pomonella, is the most important pest insect in apple orchards. Efficacy of a native strain of the egg parasitoid wasp, Trichogramma embryophagum, was statistically compared with chemical control and check treatments in an apple orchard. The best times for releasing the parasitoid wasps were determined by using a forecasting model based on estimation of Growing Degree Hours (GDH). Codling moth biofix was determined by using pheromone traps, and environmental temperature in the apple orchard was recorded hourly for estimation of GDH. Based on the recorded temperatures and by using phenological forecasting model, the best times for releasing egg parasitoid wasps were determined. The wasps were released five times for two generations of the codling moth. The results of the efficacy test, showed that there was no statistically difference between chemical and biological control treatments using Tukey range test (P
  Keywords: codling moth, thrichogramma, phenological model, biological control, efficacy
 • Zhila Delkhah, Keyvan Behboudi * Pages 97-104
  Trichoderma is one of the important biocontrol agents for certain plant disease that control with different mechanisms. This fungus similar to other biocontrol agents is under the influence environmently factors. Medium is one of these factors. This study was investigated effect of the medium (Mol.C.B.M.) containing Sugar beet molasses, Corn steep liquor, Baker’s yeast and Malt extract as the liquid medium and two solid media including: Wheat bran (W.b.) and Wheat seed (W.s.) on sporulation, biocontrol efficacy of Trichoderma harzianum Tr6 against Phytophthora drechsleri and growth promotion of the plant. The media were inoculated with 1ml of suspension containing 108 spores of the antagonist and were maintained in an incubator a light intensity of 206 Lux and at 28°C for 10 days. The medium Mol.C.B.M. of biomass had the most effect on sporulation (1.83×1010 spore/gdw), disease control (62.5%), height, fresh and dry weight of shoots and roots of the plant. But percentage inhibition was lesser than solid media at laboratory surveys.Therefore, the medium Mol.C.B.M. was efficient to encompass the objectives of this study.
  Keywords: Medium, Wheat bran, Sporulation, Antagonist
 • Somayeh Sadat Ghafelebashi, Fatemeh Jamali, Masoud Ahmadzadeh * Pages 105-116
  Pseudomonas fluorescens UTPF68, well-known biocontrol bacteria was used in this study. The volatile metabolites released from UTPF68 in NA, NAG, PDA media, could inhibit the growth of fungi P.drechsleri at the rate of 84.44, 83.55 and 67.33 percent, respectively. The results showed that antibiotics production in PDA and CMA media prevented the growth of P. drechsleri, 100% and 93%, respectively. The results showed that this strain is able to produce all three antibiotics DAPG, MAPG and the Plt. Also, the extracellular extracts of UTPF68 reduced the vegetative growth of P.drechsleri in extracts concentration. In addition, the bacterium effectiveness against the pathogen in greenhouse cucumber was studied. The bacterium under the in vitro and in vivo conditions was able to control the pathogen; So that, the application of bacterial concentration at 108 CFU/ml in to the soil, reduced the damage resulted from disease up to 60%. Also, the use of this bacterium, in the presence and absence of the pathogen as controls, increased the growth of cucumber. The bacterial colonization experiment showed that the population density of strain UTPF68 was increased on cucumber root system to 2.3×109 CFU.
  Keywords: Antibiotic, biocontrol, colonization, extracellular extracts, the volatile metabolites
 • Somayeh Mokhtari *, Navaz O. Lah Sahebani, Hassan Reza Etebarian Pages 117-126
  Root-knot nematodes (Meloidogyne spp.) are among the most important groups of plant-parasitic nematodes, causing damage and yield losses to most cultivated plants. The bacterium Pseudomonas fluorescens CHA0 and the fungus Trichoderma harzianum BI were investigated for biological control capability and systemic induction of resistance against the nematode M. javanica under glasshouse conditions. Furthermore changes of peroxidase (POX) and polyphenol oxidase (PPO) activity in tomato were evaluated. In glasshouse tests, the results showed that tomato plants inoculated with both T. harzianum BI and P. fluorescens CHA0, nematode pathological indexes significantly decreased compared to P. fluorescens CHA0 inoculated as the sole biological agent and control (nematode), but there was no significant difference with T. harzianum BI inoculated plants. Results showed that the POX activity was started at the first day after nematode inoculation and reached to maximum level after the fourth day and then were decreased, There was no significantly different between T. harzianum BI and P. fluorescens CHA0 inoculated plant in comparison to P. fluorescens CHA0 inoculated plant alone. The polyphenol oxidase (PPO) activity reached to maximum level after five day in T. harzianum BI and P. fluorescens CHA0 inoculated plants. There was significant difference between treatments. So the both antagonists can induce plant defense mechanisms such as POX and PPO in tomato plant against nematode infection.
  Keywords: Pseudomonas fluorescens CHA0, Trichoderma harzianum BI, ISR, root-knot nematode
 • Vahid Ghazimohseni, Seyed Kazem Sabbagh *, Sedigheh Esmaeilzadeh Bahabadi, Morteza Ghorbani Pages 127-137
  In this study the effect of different concentrations of silicon( 0, 2 , 4 and 6 mM, on expression of some genes involved in resistance and activity of several antioxidan enzymes was investigated: The plants was treated in flowering stage via soil solution. The treated plants were inoculated with 106 spore suspended in 1 mL by injection into the lower part of the spikelets and then were harvested at 0, 24, 72 and 120 h after inoculation for meausering enzymatic activity of gene expression analysis. The results showed that disease severity was reduced in treated plants compared to the control. Biochemical analysis showed that activity of peroxidase and polyphenol oxidase enzymes at all concentrations of silicon was increased significantly copared to the control . Gene expression analysis showed that expression level of beta-1, 3-glucanase and oxalate oxidase genes induced plants with silicon concentration of 6mmol/l were increased at 120h time point after inoculation. Overal, The results of this research indicate that silicon could increase plant resistance against pathogenic fungi by induction of induced systemic resistance.
  Keywords: Fusariuse, Silicone, qRT-PCR, gene expression
 • Arezoo Lagzian *, Roohallah Saberi Riseh, Pejman Khodaygan Pages 139-150
  In this study, the growth of two strains Pseudomonas fluorescens VUPf5 and P. fluorescens VUPf5-1 (mutant bacterium similar to mutants of regulatory GacS/GacA system) were evaluated in the organic media. This spontaneous mutation blocked biosynthesis of the antimicrobial compounds hydrogen cyanide, phenazine and exoprotease by biocontrol strain Pseudomonas fluorescens VUPf5. By using organic media amendments by zinc sulfate or without it considered to reduce the growth of mutants. With the aim of increasing VUPf5 population and decreasing VUPf5-1 population six carbon sources (sugar beet molasses, starch, potato, date, sugar and apple), three nitrogen sources (soybean, urea, ammonium sulfate) and one nitrogen-carbon source (wheat germ) were assessed. Medium 13B (molasses, wheat germ, soybean, sugar, apple, manganese sulfate) was more effective for growth of strain VUPf5 (5.56× 1010 cells per ml) compared other treatments and population difference was significant. Medium 1D (molasses, wheat germ, soybean, sugar, apple, zinc sulfate) greatly caused to reproduction reduction in strain VUPf5-1. The results could provide a reliable basis for optimized mass multiplication of biocontrol agent in fermentation processes.
  Keywords: Mutant, optimization, proliferation, Pseudomonas
 • Faranak Mirzaii, Mohammad Amin Samih *, Hossein Allahyari Pages 151-164
  The green lacewing Chrysoperla carnea (Stephens) (Neuroptera: Chrysopidae) is one of the important natural enemies of pest insects. Present study conducted to evaluate the side effects of some plant extracts, Calotropis procera (Willd.) R. Br. (Asclepiadaceae), Fumaria parviflora Lam. (Fumariaceae), Eucalyptus spp. (Myrtaceae) and pesticide amitraz on biological parameters of the second instar larvae of the green lacewingon. Experiments were conducted at controlled conditions (26 ±20 C, 60±5 RH and 16:8 h-L:D)feeding on common pistachio psylla, Agonoscena pistaciae Burckhardt and Lauterer using two methods of exposure, ingestion and topical application. Results showed that total developmental period (second instar larva to adult) when 2nd instar larvae was treated with C. procera extract and amitraz was longer than control (water). Results showed that maximum survival period for adult was observed in Eucalyptus spp. with 127 days and minimum with 110 and 113 days in amitraz, and C. procera treatment. There was no significant difference between, treatments with control. In topical application method, there was no significant difference between treatment effects on developmental period in immature stage. The developmental period for F. parviflora treatment with 22.76 was the highest and for C. procera treatment with 21.96 was the lowest. The results showed that predators feeding on infected Psylhay more local exposure to pesticides. Increase effect of treatments on developmental stages of predator with increase of life, Shows the effects of sub lethal effect of treatments.
  Keywords: Agonoscena pistaciae, Chrysoperla carnea, developmental period, side effects
 • Fateme Saberi *, Rasol Marzban, Mahdi Arjmand Pages 165-172
  Biological control plays a very important role in pest management. Bacillus thuringiensis Ber. has been widely used as a biological control agent in over 60% of microbial-based pesticides and moreover, its gene inducing pest resistance has been used in the production of a large number of transgenic plants (Bt-crops). The successful performance of some of these Bt-based bio-pesticides depends on the concentration of Delta endotoxin and spores in the final product. The medium composition and the conditions under which the bacteria are grown strongly influence these concentrations, Therefore, this study was set to optimize Bt growth conditions, i.e. pH, temperature and aeration rate. To reduce the number of experiments, Taguchi statistical method and Qualitek 4 were used. The results showed that the optimum conditions leading to the highest bacterial spores of 1.50 × 1012 were the temperature of 28 ° C, pH of 5.7, and oxygen saturation of 80%. Based on the results obtained, the highest and the lowest interactions among the process parameters were at 39.92% and 0.25% for temperature/aeration rate and temperature/pH, respectively.
  Keywords: Bacillus thuringiensis pH, temperature, aeration rate, optimization