فهرست مطالب

 • سال دوم شماره 2 (پاییز و زمستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/12/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مقاله کامل
 • ساناز چگینی، کیوان بهبودی*، محمد جوان نیکخواه، محسن فرزانه صفحات 71-79
  در این پژوهش، تاثیر جدایه هایی از قارچ تریکودرما برای کاهش رشد قارچ Aspergillus flavus R5 و آفلاتوکسین ناشی از آن در شرایط آزمایشگاه در محیط کشت و مغز پسته مطالعه شد. غربالگری اولیه براساس تاثیر ترکیبات فرار و غیرفرار جدایه ها روی رشد استرین A. flavus R5انجام شد. نتایج نشان داد که ترکیبات فرار 4 جدایه T1، T3، T4 وT17 به ترتیب با 66/60 درصد، 88/68 درصد، 33/63 درصد و 59 درصد و ترکیبات غیرفرار جدایه های ذکر شده در غلظت 50 درصد به ترتیب با 50 درصد ، 82 درصد، 75 درصد و 58 درصد کاهش، بیشترین تاثیر را در جلوگیری از رشد میسلیومی A. flavus R5دارند. در حضور عصاره برون سلولی این 4 جدایه، میزان آفلاتوکسین و رشد استرین A. flavus R5 در محیط مایع کاهش یافت و بیشترین میزان کاهش آفلاتوکسین مربوط به جدایه های T3و T4 به ترتیب با 76/89 درصد و 25/86 درصد بود. تاثیر عصاره این 4 جدایه در پاک سازی آفلاتوکسین اضافه شده به محیط کشت نشان داد که این جدایه ها باعث کاهش معنی دار آفلاتوکسین شدند و جدایه T3 با 03/88 درصد کاهش آفلاتوکسین، بیشترین تاثیر را از خود نشان داد. بررسی کاربرد عصاره برون سلولی جدایه های T1، T3، T4 و T17به ترتیب سبب 11/64 درصد، 40/84 درصد، 88/77 درصد و 44/51 درصد کاهش میزان آفلاتوکسین تولید شده در پسته شدند. جدایه های T1، T3، T4 و T17 به ترتیب متعلق به گونه های T. harzianum، T. longibrachiatum، T. harzianum و T. harzianum بودند.
  کلیدواژگان: آفلاتوکسین، تجزیه، تریکودرما، پسته، عصاره خارج سلولی
 • فاطمه رزاقی*، احمد رضوانفر، حسین شعبانعلی فمی، ابوطالب حسین پور صفحات 81-95
  هدف این پژوهش، بررسی مقایسه به کارگیری روش های کنترل زراعی، بیولوژیکی و شیمیایی آفات، بیماری ها و علف های هرز برنج در میان شالیکاران شهرستان ساری بود. نمونه گیری به روش طبقه ای تصادفی با انتساب متناسب انجام و حجم نمونه براساس فرمول کوکران به تعداد 260 نفر تعیین شد. ابزار پژوهش پرسشنامه ای بود که روایی (صوری و محتوایی) آن براساس نظر جمعی از کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان ساری و اعضای هیات علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران، و پایایی پرسشنامه با استفاده از محاسبه آلفای کرونباخ (بالاتر از 7/0) تایید شد. مطابق یافته های تحقیق میزان آشنایی با روش های کنترل آفات، بیماری ها و علف های هرز در 5/53 درصد از شالیکاران به نسبت بالاست. شالیکاران برای کنترل آفات بیش از همه، روش های زراعی و روش های شیمیایی را به کار می گیرند، در مقابل اقدامات کنترل بیولوژیکی از لحاظ به کارگیری در مزارع برنج اولویت های پایینی کسب کردند. شالیکاران برای کنترل بیماری های برنج بیش از همه، روش های زراعی و شیمیایی را به کار می گیرند و در مقابل فعالیت های بیولوژیکی برای این منظور به کار گرفته نمی شود. برای کنترل علف های هرز برنج بیش از همه، روش های زراعی و شیمیایی را شالیکاران به کار می گیرند و در مقابل فعالیت های بیولوژیکی، از لحاظ به کارگیری در مزارع برنج، اولویت های پایین را به خود اختصاص دادند.
  کلیدواژگان: شالیکاران، عامل اقتصادی، عامل زراعی، کنترل شیمیایی، کنترل غیرشیمیایی
 • سجاد احمدپور*، شهزاد ایرانی پور، شهریار عسگری صفحات 97-105
  زنبور Ooencyrtus fecundus Ferriere &Vogele (Hymenoptera: Encyrtidae) از جمله پارازیتوییدهای تجمعی تخم سن گندم است که قدرت سوپرپارازیتیسم دارد. سوپرپارازیتیسم تاثیرات چشمگیری روی شایستگی و ظرفیت تولید مثلی، قدرت رقابت و جثه حشرات کامل پارازیتوییدهای جمعی دارد. در این بررسی اثر سوپرپارازیتیسم و شدت آن (ماده های تک قلو، دوقلو، سه قلو و چهارقلو) روی ویژگی های زیستی زنبور O. fecundus در شرایط آزمایشگاهی مطالعه شد. پارامترهای رشد جمعیت پایدار به عنوان شاخص های شایستگی، در 4 گروه مقایسه شدند. در تمامی پارامترهای مذکور به جز مدت زمان 1 نسل (T)، تفاوت معنی داری مشاهده شد. نرخ ذاتی افزایش جمعیت (rm) برای ماده های تک قلو، دوقلو، سه قلو و چهار قلو به ترتیب 0024/0±2529/0، 0019/0±2480/0، 0023/0±2389/0 و 0019/0±2354/0 بر روز محاسبه شد که در 2 گروه اول بیش از 2 گروه دیگر بود. همچنین، نرخ خالص تولید مثل (R0) برای 4 تیمار فوق به ترتیب22/7±14/198، 72/6±63/188، 04/2±54/170 و 01/2±77/139 ماده بر ماده بر نسل و مدت زمان 1 نسل (T) به ترتیب 29/0±9/20، 18/0±12/21، 21/0±5/21 و 15/0±98/20 روز بود. با وجود اینکه پارامترهای محاسبه شده به هم نزدیک هستند، ولی تفاوت آن ها معنی دار بود، زیرا واریانس داده ها پایین است. در اکثر پارامترها، تفاوت بین تیمارهای یک و دوقلو با تیمارهای سه و چهارقلو معنی دار بود. هرچند سوپرپارازیتیسم روی شایستگی افراد اثر گذاشته است، این اثر آن چنان شدید نبوده است که منجر به حذف سوپرپارازیتیسم شود و در شرایط کمبود میزبان سبب مزیت قابل توجه خواهد شد.
  کلیدواژگان: پارازیتیسم، سوپرپارازیتویید، جدول زندگی، Ooencyrtus fecundus
 • شکوفه کمالی، جواد کریمی*، ابراهیم شکوهی صفحات 107-121
  نماتود های بیمارگر حشرات یکی از عوامل مهم کنترل زیستی به شمار می روند. در دهه اخیر، به دلیل کاربرد رو به رشد این گروه از بیمارگر ها، شناسایی این عوامل بسیار اهمیت یافته است. در این تحقیق به منظور جدا کردن نماتود های بیمارگر احتمالی در خاک، نمونه برداری از 3 زیستگاه مختلف منطقه بجنورد، در سال 1390، انجام شد. در ادامه برای تعیین هویت گونه های بومی، نماتود های بیمارگر جمع آوری شدند، از مشخصات ریخت شناسی و ریخت سنجی به همراه داده های مولکولی و لقاح درون و بین گونه ای استفاده شد. با استفاده از تله گذاری با لارو پروانه موم خوار بزرگ، از بین 50 نمونه خاک جمع آوری شده، 5 جدایه از 2 جنس Steinernema و Heterorhabditis جدا شد. تعیین مشخصات مولکولی با اتکا به مشخصات ریخت شناسی و ریخت سنجی به گروه بندی جدایه های Steinernema موسوم به Boj1، Boj7، Boj8 و Boj9 در گروه گونه ای feltiae و جدایه HBoj از جنس Heterorhabditis در گروه bacteriophora منجر شد. تحلیل نسب زایی داده های توالی ناحیه ژنی ITS نیز، تعلق جدایه ها به گروه های تعیین شده با مشخصات ریختی را تایید کرد. تبارنمای بازسازی شده براساس ناحیه ژنی ITS نشان داد ریخت سنجی مربوط به گروه feltiae با سایر جدایه های این گروه در یک شاخه قرار می گیرند. همچنین، جدایه HBoj با سایر جدایه های گونه H. bacteriophora در یک شاخه قرار گرفت. نتایج آزمون لقاح درون و بین گونه ای جدایه های Boj1، Boj7، Boj8 و Boj9 با گونه مرجعSteinernema feltiae ، موید آن بود که جدایه اول، Boj1، به گونه S. feltiae تعلق دارد. 3 جدایه دیگر، Boj7، Boj8 و Boj9، به سایر گونه های جنس Steinernema تعلق داشتند.
  کلیدواژگان: خراسان شمالی، رده بندی، ریخت شناسی، نسب زایی، نماتود بیمارگر حشرات، Steinernema، Heterorhabditis، ITS
 • مهسا الداغی، حسین اللهیاری*، رضا طلایی حسنلویی صفحات 123-127
  بسیاری از حشرات در جریان تولید مثل خود، رفتار تکرار جفت گیری دارند. پدیده تکرار جفت گیری در کفشدوزک ها نیز مشاهده شده است. در این پژوهش از تغییر نسبت نر به ماده برای تغییر احتمال و دفعات جفت گیری دوباره در کفشدوزک GoezeHippodamia variegata استفاده شد. پژوهش های پیشین نشان داده است که حدود 50 درصد از جمعیت این شکارگر را نرها تشکیل می دهند. برای بررسی تغییر نسبت نر به ماده، از کفشدوزک های نر و ماده یک روزه و جفت گیری نکرده استفاده شد. تیمارها شامل 10 ماده بدون حضور نر،10 ماده در کنار 2 نر، 10 ماده در کنار 4 نر، 10 ماده در کنار 6 نر، 10 ماده در کنار 8 نر و 10 جفت نر و ماده در کنار هم، آماده شدند. میزان تخم تولید شده طی 20 روز متوالی شمارش و ثبت شد. سپس، تاثیر نسبت نرها در کلنی بر زادآوری و درصد تفریخ تخم ها بررسی شد. نتایج نشان داد بین تیمارها از نظر میزان تخم گذاری تفاوت معنی داری وجود ندارد، به عبارت دیگر کم کردن نسبت نرها به ماده ها در پرورش، تاثیر منفی بر میزان تخم گذاری ماده ها نداشته است. بررسی میزان تولید تخم بارور در تیمارهای مختلف نشان داد که برخلاف تصور عمومی، وجود 10 نر در کنار 10 ماده، نه تنها سبب افزایش باروری تخم ها نشد، بلکه میزان باروری را نسبت به بقیه تیمارها به شکل معنی داری کاهش داد. این امر نشان می دهد که وقوع جفت گیری مکرر باعث کاهش شایستگی ماده ها می شود. این یافته از جنبه کاربردی نیز بحث شده است.
  کلیدواژگان: پرورش انبوه، تخم گذاری، زنده مانی تخم، فراوانی نرها، کنترل بیولوژیک، Hippodamia variegata
 • محبوبه سهرابی، حمید محمدی*، امیر حسین محمدی صفحات 129-137
  در این مطالعه تاثیر دو قارچ Glomus mosseae و G. intraradices به تنهایی و ترکیب آن ها بر فاکتورهای رشد، میزان کلروفیل و بیماری پوسیدگی ریشه نخود فرنگی با عامل Fusarium solani f.sp. pisi در شرایط گلخانه ای ارزیابی شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه ای کاملا تصادفی با هشت تیمار و چهار تکرار انجام شد. براساس نتایج به دست آمده همه تیمار های مربوط به قارچ های میکوریز باعث افزایش فاکتورهای رشد و کلروفیل نسبت به گیاهان شاهد شدند. از بین تیمارهای مورد استفاده، G. mosseae نسبت به تیمار G. intraradices و تیمار ترکیبی دو قارچ میکوریز بسیار موثرتر بود. مایه زنی گیاهان با عامل بیمارگر در غیاب قارچ های میکوریز، باعث کاهش معنی دار فاکتورهای رشد و غلظت کلروفیل (در سطح 1 درصد) نسبت به گیاهان شاهد شد. در حضور قارچ های میکوریز کلنیزاسیون ریشه توسط عامل بیمارگر کاهش یافت و تیمار G. mosseae نسبت به تیمارهای دیگر تاثیر بیشتری داشت. در گیاهان میکوریزی که با عامل بیمارگر مایه زنی شده بودند، افزایش معنی داری در فاکتورهای رشد و غلظت کلروفیل در مقایسه با شاهد آلوده مشاهده شد. براساس نتایج به دست آمده تیمار G. mosseaeبهترین تاثیررا در کاهش شدت بیماری و افزایش فاکتورهای رشد نخود فرنگی دارد.
  کلیدواژگان: فاکتورهای رشد، کلروفیل، arbuscular mycorrhiza، Pisum sativum
 • صفورا سلیمانی، حسین مددی* صفحات 139-148
  الگوی پراکنش جمعیت آفات در محیط یکی از عواملی است که نه تنها بر برنامه نمونه برداری و روش تجزیه و تحلیل داده ها موثر است، بلکه می تواند برای اندازه گیری تراکم آفت و دشمنان طبیعی آن ها نیز استفاده شود. بر همین اساس در طی دو فصل زراعی 1391 و 1392، پراکنش فضایی جمعیت شته نخود، (Acyrthosiphon pisum Harris (Hem.، Aphididae، و دو شکارگر مهم آن در مزارع یونجه استان همدان، Hippodamia variegata Goeze Col.): Coccinellidae) و Coccinella septempunctata (Linnaeus، 1758)(Col.: Coccinellidae) با استفاده از شاخص های پراکنش بررسی شد. برای تجزیه و تحلیل نتایج، سه روش قانون نمایی تیلور، آیوائو و نسبت واریانس به میانگین استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد پراکنش شته و مراحل مختلف کفشدوزک ها از نوع تجمعی است. براساس مقادیر R2، مدل آیوائو مناسب تر از مدل تیلور برای توصیف رابطه بین میانگین و واریانس بود. در بین مراحل و گونه های مورد بررسی، شته های بالغ و کفشدوزک H. variegata بزرگ ترین و کفشدوزک هفت نقطه ای کوچک ترین ضریب تیلور را نشان دادند. اطلاعات این تحقیق می تواند در طراحی برنامه های مناسب نمونه برداری برای تخمین جمعیت شته یا کفشدوزک ها و نیز برآورد پارامترهای جمعیت مفید باشد.
  کلیدواژگان: توزیع فضایی، قانون نمایی تیلور، مدل رگرسیونی آیوائو
 • سلیمان قاسمی، مسعود احمدزاده*، فرامرز خداییان چگنی صفحات 149-160
  هدف از این پژوهش طراحی محیط کشت صنعتی برای به دست آوردن حداکثر توده زیستی باکتری Bacillus subtilis UTB96 بود. در اولین گام به منظور کاهش هزینه های تهیه اجزای محیط کشت، ترکیبات تجاری یا پسماند صنایع مانند ملاس چغندرقند، ملاس نیشکر، فاضلاب سیب زمینی و سرم شیر به عنوان منابع کربن و شربت ذرت، به عنوان منبع ازت بررسی شدند. همچنین، بعضی از ترکیبات معدنی ازته مانند سولفات آمونیوم، اوره، کود گرانوله اوره و دی هیدروژن آمونیوم فسفات، به طور مقایسه ای ارزیابی شدند. در ادامه با مشخص شدن اجزای محیط کشت طراحی شده، این محیط در دو فرمانتور آزمایشگاهی و نیمه صنعتی، از نظر میزان تولید توده زیستی و نیز قدرت آنتاگونیستی مقایسه شد.نتایج به دست آمده در گام اول نشان داد که شربت خیسانده ذرت و ملاس نیشکر به ترتیب در غلظت های 2 و 10 گرم بر لیتر می توانند به عنوان منابع کربن و ازت صنعتی در تولید استفاده شوند. در نهایت، با قرار دادن محیط کشت طراحی شده در فرمانتور نیمه صنعتی میزان تولید توده زیستی به اندازه 32/0 گرم بر لیتر به دست آمد. باکتری رشد یافته در این فرمانتور، می توانست رشد بیمارگرهای Aspergillus flavusو Phytophthora drechsleriرا در شرایط آزمایشگاهی به ترتیب به میزان 50 و 70 درصد کنترل کند؛ این در حالی است که میزان رشد باکتری UTB96 در فرمانتور آزمایشگاهی 31/0 گرم بر لیتر بود و باکتری رشد یافته در این شرایط می توانست رشد بیمارگرهایA. flavusو P. drechsleri را به ترتیب به میزان 78 و 54 درصد کنترل کند.
  کلیدواژگان: بیوکنترل، توده زیستی، فرمانتاسیون، منابع کربن و منابع ازت
|
 • Sanaz Chegini, Keivan Behboudi *, Mohammad Javan Nikkhah, Mohsen Farzaneh Pages 71-79
  In this investigation the effect of Trichoderma isolates in inhibition of Aspergillus flavus growth and reducing of aflatoxin B1 (AFB1) was studied in culture media and pistachio nuts. Among Trichoderma isolates, T1, T3, T4 and T17 isolates showed significant impact on inhibiting of A. flavus R5growth. T3 and T4 isolates were the most effective isolates, which caused 84.40% and 77.88% reduction of aflatoxin produced by A. flavus R5on pistachio and 88.03% and 79.73% reduction of aflatoxin B1 which was added to the medium respectively. In order to study the way the Trichoderma isolates affected the pathogen, the influence of volatile compounds and filtrate culture extract of Trichoderma isolates on A. flavus R5 growth were investigated. Study on volatile compounds effect showed that T1, T3, T4 and T17 isolates with 60.66%, 68.88%, 63.33% and 59% reduction of fungal growth, respectively. The results showed that T1, T3, T4 and T17 isolates could inhibit the mycelia growth of A. flavus in PDB liquid medium. Isolates of T3 and T4 caused 58.88% and 50.01% reduction of fungal biomass, followed by 90.76% and 86.25% reduction of aflatoxin B1 (AFB1), respectively. Results of the most experiments that was done in this study showed that T3 and T4 isolates are the most effective isolates in biological control of A. flavus R5. According to ITS1- 5.8s- ITS2 Gene Sequence analysis, T1, T3 and T4 isolates belonged to T. harzianum, T. longibrachiatum and T. harzianum, respectively.
  Keywords: AFB1 reduction, Aflatoxin, Aspergillus flavus, Pistachio, Trichoderma
 • Fatemeh Razaghi *, Ahmad Rezvanfar, Hosein Shabanali Fami, Aboutaleb Hoeinpoor Pages 81-95
  The aim of this study was to comparable application cultural, biological and chemical control methods of pests, diseases and weeds in rice among paddy farmers in Sari County. A sample of 260 farmers was selected by using proportional random sampling method. Data were collected by means of a questionnaire. Validity of questionnaire was confirmed by Agricultural Jihad experts of Sari County and some faculty members at University of Tehran. Cronbach’s alpha was used to estimate the reliability which founding to be acceptable. According to the findings, farmers’ awareness of pests, diseases and weeds control methods in the 53.5% of paddy farmers is relatively high. The most of the paddy farmers in order to crop pests management applicated cultural and chemical control methods. In addition, biological control practices had allocated last priority to itself. In order to control of rice diseases, the most of them used cultural and chemical control methods. In contrast paddy farmers didn’t use biological practices to control of rice diseases. The most of farmers applicate weeds cultural and chemical control methods, in contrast, biological practices to weeds control had allocated last priority to itself.
  Keywords: Chemical control, economical factors, farming factors, non, chemical control, paddy farmers
 • Sajjad Ahmadpour *, Shahzad Iranipour, Shahryar Asgari Pages 97-105
  Ooencyrtus fecundus Ferriere & Voegele (Hymenoptera: Encyrtidae) is one of the gregarious egg parasitoids of sunn pest that can superparasitize the host. Superparasitism has inverse effects on fitness, reproductive potential, competition ability and adult size of gregarious parasitoids. In this study, the effects of superparasitism and its intensity (four levels including singleton, twin, triplet and quadruplet females) was investigated on biological features of O. fecundus under laboratory conditions. Stable population growth parameters were compared as fitness indicators among four treatments. Significant differences were observed in all parameters except generation time (T). Intrinsic rate of increase (rm) was estimated to be 0.2529±0.0024, 0.2480±0.0019, 0.2389±0.0023 and 0.2354±0.0019 per day in single, twine triple and quadruple females, respectively. On the other hand, net reproductive rate (R0) was 198.14±7.22, 188.63±6.72, 170.54±2.04 and 139.77±2.01offsprings and generation time (T) was 20.9±0.29, 21.12±0.18, 21.5±0.21 and 20.98±0.15 days in those treatments, respectively. Although parameters were close to each other, their differences were still significant because their variance was low. In most cases, parameter values were significantly different between singleton and twin females with triplet and quadruplets. Superparasitism affected fitness of individuals, however this effect was not so strong that causes superparasitism remove and it seems that it can also grant considerable advantage to the wasp when host density is scarce.
  Keywords: life table, Ooencyrtus fecundus, parasitism, superparasitoid
 • Javad Karimi, Javad Karimi *, Ebrahim Shokohi Pages 107-121
  Entomopathogenic nematodes (EPNs) are one of the most important biocontrol agents. The identification of these agents has become very important issue due to the developing trend of their applications in the recent decades. A survey for isolation of EPNs was conducted in Bojnourd region, from three different habitats. Subsequently, morphological and molecular characteristics as well cross breeding tests were used to identify those native isolates. Among 50 soil samples, 5 samples were positive including 10 populations. Both Steinernema and Heterorhabditis genera were isolated using Galleria trap method. According to morphological and morphometric characters, four isolates, namely Boj1, Boj7, Boj8 and Boj9 were from "feltiae" species group of Steinernema. Another isolate, HBoj was a member of "bacteriophora" species group of Heterorhabditis. The phylogenetic analysis on sequence data of ITS showed that Boj1, Boj7, Boj8 and Boj9 attributed to “feltiae” group, while HBoj isolate belonged to “bacteriophora” group. Reconstruction of phylogenetic trees using ITS sequences showed that four isolates, Boj1, Boj7, Boj8 and Boj9 were grouped in a clade with other species of "feltiae" group (of Steinernema). Phylogenetic analysis on those genes for HBoj isolate grouped this isolate with H. bacteriophora species in a clade. Crossbreeding tests between Boj1, Boj7, Boj8 and Boj9 isolates and reference strain of S. feltiae showed that Boj1 belongs to the S. feltiae species. The other three isolates (Boj7, Boj8 and Boj9) were species from Steinernema genus. Current survey is the first study on native populations of EPNs in North Khorasan.
  Keywords: entomopathogenic nematode, Heterorhabditis, ITS, Morphology, North Khorasan, phylogeny, Steinernema, Taxonomy
 • Mahsa Al Daghi, Hosein Allahyari *, Reza Talaee Hasanlouei Pages 123-127
  Many of insects have re-mating behavoiur during their reproductive period. The re-mating phenomenons have been observed in many ladybirds, too. In current study, the change of proportion of male to female (sex ratio) was used in order to changing of possibility and times of re-mating in Hippodamia variegata. In previous studies it has been indicated that males make up about 50% of this predator’s population. To examine change in sex ratio, one day old and virgin females and males have been used. Treatments included: 10 females without male, 10 females with the presence of 2 males, 10 females with the presence of 4 males, 10 females with the presence of 6 males, 10 females with the presence of 8 males and 10 pairs of females and males together. Number of eggs was counted and recorded for 20 days. Then, effect of the male: female ratio on egg production and hatching rate was evaluated. The results of this research showed that there was no significant difference between treatments about egg production. In other words, decreasing the ratio of male, female have not got any negative effect on female egg production. Evaluating the fertility in different treatments showed that, despite popular perception, the presence of 10 males with 10 females not only did not increase the amount of fertility but also decreased it. This illustrates that incidence of re-mating causes declining female’s fitness. This finding has been discussed from practical point of view.
  Keywords: biological control, Hippodamia variegata, male abundance, mass rearing
 • Mahbobeh Sohrabi, Hamid Mohammadi, Amir Hosein Mohammadi Pages 129-137
  In the present study, the effects of two arbuscular mycorrhizal fungi, Glomus mosseae andGlomus intraradices, alone and in combination, on the growth parameters, chlorophyll and the root-rot disease of pea (Pisum sativum) caused by Fusarium solani f.sp. pisi were evaluated under greenhouse conditions. Eight different treatments in four replications were designed in randomized blocks. Compared with the non-treated controls all AM treatments increased plant growth parameters and chlorophyll of treated plants. Based on the results individual inoculation with G. mosseae was more effective than G. intraradices and dual (G. intraradices G. mosseae) inoculations. Inoculation of F. solani f. sp. pisi without G. mosseae and G. intraradices treatments caused a significant reduction in plant growth parameters and chlorophyll of treated plants (at 1%) over the uninoculated control. In the presence of G. mosseae, G. intraradices and dual inoculation of G. mosseae plus G. intraradices, root colonization by F. solani f. sp. pisi was decreased but individual inoculation with G. mosseae was more effective than other treatments. Inoculation of G. mosseae and G. intraradices caused a significant increase in plant growth parameters and chlorophyll of pathogen inoculated plants compared with inoculated pea plants with F. solani f. sp. pisi. Based on the results, application of G. mosseae found to be the best for reducing the root rot disease severity and improving plant growth parameters of pea.
  Keywords: arbuscular mycorrhiza, Chlorophyll, Growth parameters, Pisum sativum
 • Safura Soleimani, Hossein Madadi * Pages 139-148
  The distribution pattern of pest population is one of the factors not only effects on sampling program and data analysis method, but also can be used to measure the density of pests and their natural enemies. Thus, the spatial distribution pattern of the pea aphid, Acyrthosiphon pisum Harris (Hem.: Aphididae) and its two major predators, Hippodamia variegata Goeze (Col.: Coccinellidae) and Coccinella septempunctata (Linnaeus, 1758) (Col.: Coccinellidae) was investigated by different dispersion indices through 2012 and 2013 growing seasons. Dispersion pattern was determined by using Taylor's power law, Iwao's patchiness regression method and variance to mean ration test. Obtained results showed an aggregated distribution pattern of pea aphid and lady beetles. Based on R2 and p-value of regression analysis, Iwao's patchiness regression model provided a slightly more adequate description of variance/mean relationships than Taylor's power law. Among the species studied, the pea aphid adults and H. variegata showed the highest and C. septempunctata showed the smallest coefficients of Taylor's power law respectively. These results provide a reliable basis to develop efficient sampling plans for estimating aphid and their natural enemies populations
  Keywords: Iwao's patchiness regression model, spatial dispersion, Taylor's power law
 • Soleiman Ghasemi, Masoud Ahmadzadeh *, Faramarz Khodaiyan Pages 149-160
  The purpose of this research was to design a semi-industrial culture medium to obtain the maximum biomass production from bacterium Bacillus subtilis UTB96. In the first step, in order to reduce the cost of culture medium components, commercial products and industrial by products including, sugar beet molasses, sugar cane molasses, potato waste water and milk serum as carbon sources and corn steep liquor, as a nitrogen source were studied. In addition some inorganic compounds including ammonium sulfate, urea, granular fertilizer urea, dihydrogen ammonium phosphate were comparatively evaluated. The designed culture medium with defined components were applied in both laboratory and semi-industrial scale bioreactors and the biomass production and antagonistic effect of bacterium were compared with together. The results showed, sugar cane molasses and corn steep liquor as industrial carbon and nitrogen sources respectively, at concentrations of 10 and 2 g/lit respectively can be used in high-scale production of biological control agent B. subtilis UTB96. Finally, the designed culture medium application in semi-industrial scale bioreactor resulted in biomass production of 0.32 g/lit. The bacterium grown in this culture medium had antifungal activity on both pathogenic agents, Aspergillus flavus and Phytophthora drechsleri with 50 and 70% inhibition respectively. Whereas the application of designed culture medium in laboratory scale bioreactor resulted in biomass production of 0.31 g/lit. Bacterium grown in this bioreactor has antifungal effect on A. flavus and P. drechsleri with 78 and 54% inhibition, respectively.
  Keywords: biocontrol, Biomass, by-products, carbon, nitrogen sources, fermentation