فهرست مطالب

 • سال دوم شماره 1 (بهار و تابستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/04/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مقاله کامل
 • نگار سراج زاده، غلام خداکرمیان*، محمد جواد سلیمانی پری صفحات 1-8
  پوسیدگی ریشه باقلا ناشی از Fusarium solaniاز جمله بیماری هایمهم بوده و کنترل آن دشوار و پر هزینه است. در این پژوهش برهم کنش باکتری های گره زای ریشه با عامل بیماری بررسی شد. باکتری های گره زای ریشه باقلا با قارچF. solani در محیط کشت otato dextrose agar در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار تقابل داده شدند. از نظر بازدارندگی از رشد قارچ، باکتری ها تفاوت معنی دار داشتند و استرین NSZ3 Rhizobium leguminosarumبا میانگین هاله بازدارنده 93/1 میلی متر بیشترین و استرینR. leguminosarum NSZ22 با 75/0 میلی مترکمترین بازدارندگی را داشتند. برهم کنش نماینده های باکتری ها در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در شرایط گلخانه به دو روش آغشته سازی بذر و خاک بررسی و شاخص های وزن خشک بوته، ریشه و طول ریشه ارزیابی شد. نتایج نشان داد که تیمارها با هم تفاوت معنی دار داشتند و استرین NSZ3 وزن خشک بوته ها را شصت و یک درصد نسبت به شاهد آلوده افزایش داد. استرین های NSZ3و NSZ46بیشترین تاثیر را روی وزن خشک ریشه داشتند و NSZ3 وزن خشک ریشه را پنجاه درصد و طول ریشه را پنجاه و سه درصد افزایش داد. کاربرد روش آغشته سازی بذر با باکتری ها برای جلوگیری از قارچ پاتوژن و کمک به پارامترهای رشد گیاه کارایی بالاتری داشت. انتخاب استرین ها با کارایی بالا نه تنها از آلودگی و پیشرفت بیماری جلوگیری کرد، بلکه سبب افزایش کیفیت و کمیت محصول به میزان چشمگیری شد. راهبرد انتخاب و کاربرد باکتری های گره زا با ویژگی بازدارندگی بیمارگرهای خاکزاد، به حفظ توازن میکروبی خاک، بهداشت تولید محصول و کاهش هزینه های کنترل کمک خواهد کرد.
  کلیدواژگان: آغشت، ه س، ازی بذر، بیمارگر خاکزاد، Rhizobium leguminosarum، هاله بازدارنده، وزن خشک بوته
 • کیومرث میره کی، محمد عبدالهی*، فرزانه طلایی صفحات 9-16
  به منظور بررسی تاثیر دو قارچ Glomus mosseae وTrichoderma virens بر نماتد Meloidogyne javanica، عامل ریشه گرهی گوجه فرنگی، آزمایشی به صورت کاملا تصادفی با هفت تیمار در چهار تکرار در شرایط گلخانه ای انجام شد. T. virens از مزارع گندم استان فارس جداسازی و روی محیط کشت PDA تکثیر شد و زادمایه اولیه G. mosseae از گروه باغبانی دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان تهیه شد و برای تکثیر و به دست آوردن جمعیت مورد نظر از هاگ های خالص، از کشت گلدانی استفاده شد. اثر هر دو قارچ در تیمارهای مختلفی به صورت مجزا و مخلوط با یکدیگر بررسی شد. نتایج این آزمایش ها نشان داد که مخلوط این دو قارچ باعث کاهش تمامی فاکتورهای مرتبط با نماتد شد، به طوری که تعداد گال ریشه از 28/7 گال در هر گرم ریشه به 72/0، تعداد توده تخم از 76/2 توده در هر گرم ریشه به 39/0، تعداد لارو سن دوم از 5/3553 لارو در هر گلدان به 25/2471 و در نهایت، فاکتور تولیدمثل نماتد از 13/2 به 48/1 کاهش یافت. در مورد شاخص های رشدی گیاه نیز تیمار مخلوط دو قارچ نسبت به تیمار شاهد بدون مایه زنی به نماتد اختلاف معنی دار آماری ندارد. از بین تیمارهای دیگر، کاربرد G. mosseae باعث کنترل نماتد و افزایش میزان رشد رویشی گوجه فرنگی، حتی در مقایسه با تیمار شاهد شد.
  کلیدواژگان: آنتاگونیست، کشاورزی پایدار، کاهش مصرف سموم، کشاورزی ارگانیک، مبارزه بیولوژیک
 • مریم رمضانی مقدم، عصمت مهدیخانی مقدم، ساره بقایی راوری*، حمید روحانی صفحات 17-26
  در این بررسی قابلیت آنتاگونیستی یکصد و پنجاه جدایه باکتریایی باسیلوس در مقابل نماتد Meloidogyne javanicaبا آزمون سنجش زیستی ارزیابی شد. تاثیر ترشحات حاصل از سوسپانسیون 108×1 سلول در میلی لیتر هر یک از جدایه ها روی تخم و لارو نماتد ریشه گرهی در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار بررسی شد. هشت سویه به عنوان جدایه های برتر برای مطالعات گلخانه های انتخاب شدند که بیشترین درصد مرگ و میر لارو و تفریخ نشدن تخم را نشان دادند و نیز از نظر توانایی تولید آنزیم های پروتئاز، آلکالین پروتئاز و لیپاز مثبت ارزیابی شدند. بررسی های مورفولوژیک، فیزیولوژیک و بیوشیمیایی نشان دادند که این سویه ها متعلق به گونه های B .cereus(Bag2.13، N2.2 و Ch1.2)، B. licheniformis(MA1.3، MA1.7) وFT1.7 ) Bacillus sp.، MD6.5 وMD 1.8) هستند. در بررسی های گلخانه ای موثرترین سویه ها، MD6.5 و Bag2.13 هستند.علائم ناشی از بیماری در گیاهان آلوده تیمار شده با این سویه ها به مقدار چشمگیری کاهش یافت. بررسی همبستگی به دست آمده بین قابلیت بیوکنترلی جدایه ها روی کنترل نماتد ریشه گرهی گوجه فرنگی در شرایط آزمایشگاه و گلخانه نشان داد که همبستگی قابل قبولی به میزان 524/0-،بین ترشحات باکتریایی و درصد تفریخ نشدن تخم نماتد M. javanicaدر آزمایشگاه و شاخص گال در گلخانه وجود دارد. این اولین گزارش از کاربرد جدایه های باسیلوس بومی در کنترل نماتد ریشه گرهی گوجه فرنگی در گلخانه است.
  کلیدواژگان: Meloidogyne javanica، باسیلوس، فراریشه، کنترل زیستی
 • محمد امین کهن مو*، فاطمه جمالی صفحات 27-33
  پژمردگی فوزاریومی گوجه فرنگی با عامل،Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici ، یک بیماری مهم گوجه فرنگی در ایران و جهان است. برای کنترل آن از سموم قارچ کش استفاده می شود که علاوه بر بروز مقاومت بیمارگر، تهدیدی برای سلامت مصرف کننده و محیط زیست به شمارمی رود. مواد ضد قارچی با منشا گیاهی می توانند بازدارندهرشد قارچ و ایمن باشند. هدف این تحقیق بررسی اثر بازدارندگی اسانس های گیاهان دارویی بر رشد قارچ بیمارگر است. در این تحقیق به روش تقطیر با آب، اسانس دهگیاه دارویی و معطر استخراج و اثر بازدارندگی از رشد آن ها در سه غلظت 50، 100 و 200 میکرولیتر بر قارچ بیمارگر از طریق انتشار از کاغذ صافی روی محیط کشت آگار آزمایش شد. بعد از تیمار اسانس ها بر محیط کشت قارچ، نمونه های تیمارشده درون انکوباتور در دمای بیست و شش درجهسانتی گراد به مدت یک هفته قرار داده شدند و آنگاه قطر هالهرشد قارچ اندازه گیری شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی،دهاسانس گیاهی در سه غلظت،با سه تکرار انجام شد. نتایج نشان داد غلظت های مختلف اسانس تاثیرمعنی دار بر رشد قارچ نداشت، ولی از مجموع دهاسانس گیاهی، دو اسانس مرزه و اکالیپتوس به ترتیب با 5/89 و 7/30 درصد بیشترین بازدارندگی و در مقابل دو گیاه سداب و کلپوره کمترین بازدارندگی از رشد قارچ را نسبت به شاهد (ان هگزان) نشان دادند(p≤0.05). به طور کلی اسانس مرزه در هر سه غلظت به کار رفته بیشترین تاثیر بازدارندگی را بروز داد.
  کلیدواژگان: اسانس، فعالیت ضد قارچی، قارچ پژمردگی آوندی گوجه فرنگی، مرزه
 • مونا کردستانی، جواد کریمی*، مهدی مدرس اول، مهناز حسنی کاخکی، مجتبی حسینی صفحات 35-41
  در این مطالعه، تاثیر نماتد بیمارگر حشرات HeterorhabditisbacteriophoraPoinar، 1975 روی گوشخیزک معمولیForficulaauriculariaL. در غلظت های 100، 250، 500، 1000، 1500، 2000 و 3000 لارو عفونت زای نماتد در یک میلی لیتر آب مقطر در شرایط آزمایشگاه بررسی شد. در پایان آزمایش، اثرات زمان (F1، 91=4.22، P<0.05) و غلظت (F6، 91=14.9، P<0.01) به تنهایی در مرگ و میر گوشخیزک معنی دار بود؛ ولی اثرات متقابل بین این دو عامل معنی دار نبود (F6، 91=1.16، P=0.33). همچنین، اثر بلوک در مرگ و میر گوشخیزک معنی دار نبود (F7، 91=0.94، P=0.49). بیشترین مرگ و میر ایجاد شده مربوط به غلظت 3000 لارو عفونت زای نماتد در یک میلی لیتر آب مقطر، چهل و هشت ساعت پس از شروع آزمایش بود.همچنین، به منظور اندازه گیری توان تولیدمثلی نماتد در بدن گوشخیزک، از غلظت پانصد لارو عفونت زا H. bacteriophora در یک میلی لیتر آب مقطر استفاده شد که متوسط میزان تولید مثل برابر با 5/599 لارو عفونت زا به ازای هر میلی گرم وزن بدن گوشخیزک بود. هدف این مطالعه شناسایی امکان بیماریزایی نماتد بیمارگر حشرات، H..bacteriophora روی گوشخیزک معمولی بود که نتایج حاصله موید این امر است.
  کلیدواژگان: بیماریزایی، بیماری شناسی حشره، تکثیر
 • مریم راشکی*، عزیز خرازی پاکدل، حسین اللهیاری، اصغر شیروانی، الهام رضوان نژاد، ژاک فن آلفن صفحات 43-52
  در این تحقیق، اثر قارچ بیمارگر Beauveria bassiana (Ascomycota، Hypocreales) بر واکنش تابعی (در شرایط آزمایشگاهی) و وضعیت تولید مثلی (در شرایط نیمه طبیعی) زنبور پارازیتوییدAphidius matricariae Haliday (Hym.:Aphidiidae) روی پوره های سن سوم شته سبز هلو، (Sulzer) (Hem.:Aphididae) Myzus persicae، روی گیاه بادمجانبررسی شد. تجزیه داده های تعداد شته های پارازیته شده در تراکم های مختلف شامل 2، 4، 8، 16، 32، 64 نشان داد که واکنش تابعی زنبور از نوع سوم است. بیشترین کارایی زنبور پارازیتویید A. matricariae در پارازیته کردن شته سبز هلو در زمان نبود قارچ B. bassiana مشاهده شد. در این حالت مقدار b و Thبه ترتیب h-1 0044/0 و h 430/0 بود. مرحله آلودگی قبلی شته سبز هلو، بر تعداد مومیایی تولید شده و مرگ و میر شته بر اثر آلودگی به اسپور قارچ پس از 16 روز اثر معنا دار داشت. به طوری که، میانگین تعداد مومیایی های به دست آمده از شاهد و پارازیته شده با زنبور A. matricariae در 24 و 72 ساعت پس از آلودگی شته ها با قارچ به ترتیب برابر با 86/2±33/14، 13/2±66/10 و 33/1±66/6 بود. این نتایج نشان داد که زمان بندی نسبی بین پدیده پارازیتیسم و آلودگی قارچی عامل تعیین کننده ای در نتیجه نهایی رقابت است.
  کلیدواژگان: برهم کنش، دز زیر کشندگی، دشمنان طبیعی، کنترل بیولوژیک
 • حسین کیشانی فراهانی، احمد عاشوری *، سید حسین گلدانساز، مارتین شاپیرو، اکبر گلشنی، پوریا آبرون صفحات 53-63
  توانایی یادگیری و به خاطر سپردن نشانه های مرتبط با حضور شکار یا میزبان از عوامل موثر در افزایش کارایی و قدرت جست و جوگری دشمنان طبیعی همچون پارازیتوییدهای تخم از جمله زنبورهای Trichogramma در طبیعت است. زنبور Trichogramma brassicae در ایران گونه غالب در بین گونه های مختلف جنس Trichogramma است و بیشترین گسترش را در مناطق مختلف ایران دارد. در حال حاضر، این گونه پرکاربردترین پارازیتویید تخم در برنامه های کنترل بیولوژیک ایران است. زنبورهای آلوده به باکتری Wolbachia بدون جفت گیری تولید نتاج ماده می کنند، زیرا این باکتری یک همزیست درون سلولی و عامل القا کننده بکرماده زایی در زنبورهای تریکوگراما است. به منظور بررسی مطالعه توانایی یادگیری بویایی زنبور T. brassiace آلوده به باکتری Wolbachia نسبت به 2 رایحه بویایی نعناع و لیمو در شرایط شرایط کنترل شده آزمایشگاهیبا استفاده از تونل باد انجام شد. نتایج به دست آمده نشان می دهند که بعد از شرطی کردن زنبورهای ماده، بین پاسخ های بویایی آن ها با نشانه های بویایی غیرشرطی تفاوت معنی داری وجود دارد. همچنین، دوام حافظه زنبورهای ماده تا 12 ساعت بعد از شرطی شدن و در غیاب تجربه برخورد با نشانه فراگرفته شده ادامه می یابد. شناخت توانایی یادگیری بویایی در دشمنان طبیعی از جمله زنبور T. brassicae می تواند باعث افزایش کارایی آن ها در برنامه های کاربردی کنترل بیولوژیک شود.
  کلیدواژگان: تجربه، دوام حافظه، قدرت جست و جوگری، کارایی
 • خاطره حسن خانی، حسین اللهیاری* صفحات 65-70
  واکنش تابعی به دلیل توصیف نرخ شکار یک شکارگر در تراکم های مختلف شکار و تعیین کارایی شکارگر در تنظیم جمعیت شکار حائز اهمیت است. کفشدوزک Hippodamiavariegataیکی از شکارگران مهم شته ها در ایران است که در این پژوهش واکنش تابعی حشرات کامل نر و ماده آن روی تراکم های مختلف شته سبز هلو در شرایط آزمایشگاهی (دمای 1± 25 درجه سلسیوس، رطوبت 10±70 درصد و دوره نوری 16:8 L:D) در گیاه کلزا ((Brassica napus L. رقم RGS003 مطالعه شد. به این منظور و برای افزایش دقت از پوره هم سن شته در آزمایش ها استفاده شد. آزمایش ها درون ظروف پتری و روی برگ کلزا به مدت 24 ساعت با 15 تا 20 تکرار انجام شد. براساس آزمایش های مقدماتی برای حشرات کامل ماده 2، 4، 8، 16، 32، 64، 80، 128 و برای حشرات کامل نر 2، 4، 8، 16، 32، 45، 70 شته در نظر گرفته شد. واکنش تابعی کفشدوزک های نر و ماده با مدل نوع دوم مطابقت داشت. برای تعیین پارامترهای قدرت جست و جوگری (a) و زمان دستیابی (Th) از معادله راجرز استفاده شد. مقادیر قدرت جست و جوگری و زمان دستیابی به ترتیب برای حشرات کامل نر 167/0 بر ساعت و 333/0 ساعت و حشرات کامل ماده 135/0 بر ساعت و 193/0 ساعت به دست آمد. با مقایسه واکنش تابعی حشرات کامل نر و ماده با استفاده از معادله ترکیبی، مشاهده شد که تفاوت معنی داری در میزان نرخ حمله وجود ندارد، اما تفاوت معنی داری در مقدار زمان دستیابی آن ها مشاهده شد. بنابراین، می توان پیشگویی کرد که توانایی کفشدوزک های ماده در کنترل شته سبز هلو بیشتر از نرها است.
  کلیدواژگان: کلزا، واکنش تابعی، Hippodamiavariegata، Myzuspersicae
|
 • Negar Serajzadeh, Gholam Khodakaramian *, Mohammad Javad Soleymani Pari Pages 1-8
  Root rot disease of broad-bean caused by Fusarium solani is a serious disease of this crop. Due to high cost and difficulty of the disease control, interaction between root nodulating bacteria and Fusarium. solani were evaluated to use for disease management. Broad-bean root nodulating bacteria were isolated and their interaction with F. solani was investigated in culture medium in a completely randomized design with 58 treatments and three replicates. Results showed significant differences among the strains which Rhizobium leguminosarum NSZ3 with 1.93 mm and strain R. leguminosarum NSZ22 with 0.75 mm inhibition zone were the most and less effective respectively. Efficacy of representative strains against root rot disease and some growth factors of broad-bean under green-house condition were investigated in a randomized complete block design with three replicates. Plant growth characteristics including plant dry weight, root length and root dry weight were recorded after 30 days. Results indicated significant differences among the strains which NSZ3 increased plant dry weight by 61% in comparison to control.
  Strains NSZ3 and NSZ64 showed the highest effectiveness on root dry weight and increased root weight significantly compared to the control. Strain NSZ3 increased root length by 53% in comparison to the control. Seed dressing by bacterial suspension found to be more effective than soil drench for controlling F. solani. Strategy for selection and application of root-nodulating bacteria with inhibitory against soil-borne pathogens, may promote soil microbial balance, increase the yield, reduce the disease control cost and protect the biological resources and the agricultural environment.
  Keywords: Soil -born pathogen, Rhizobium leguminosarum, Inhibition zone, Plant dry weight, Seed dressing
 • Kiomars Mirehki, Mohammad Abdollahi *, Farzane Talaie Pages 9-16
  To evaluate the effect of Glomus mosseae and Trichoderma virens, on root knot nematode (Meloidogyne spp.) in tomato plants, a greenhouse experiment was performed in a completely randomized design with seven treatments in four replicates. T. virens was isolated from the wheat fields of Fars province and cultured on PDA medium. G. mosseae provided from the Department of Horticulture, University of Valiasr, Rafsanjan. Pure culture of G. mosseae, was established in pot culture. The individual and mixed effect of both fungi was assessed. The results indicated the positive effect of the mixture of the both fungi (T. virens G. mosseae) on tomato growth as well as the nematode reproduction factors. In this treatment, the number of galls/g of root, compare to 7.28 in control reduced to 0.72, the number of egg masses reduced from 2.76 to 0.39, number of J2s from 3553.5 to 2471.25 and reproduction factor reduced from 2.13 to 1.48. The growth-related factors in tomato plants were improved in treatments G. mosseae and T. virens G. mosseae, as compare to both inoculated with M. javanica and uninoculated controls.
  Keywords: Antagonist, biological control, organic farming, Reducing pesticide use, Sustainable agriculture
 • Maryam Ramezani Moghadam, Esmat Mahdikhani Moghadam, Sareh Baghaee Ravari *, Hamid Rouhani Pages 17-26
  In this research, Bacillus strains efficiency were tested to control root knot nematode, Meloidogyne javanica .One hundred and fifty strains were isolated from tomato rhizosphere. Antagonistic activity of strains on M. javanica was checked in vitro assay. Nematicidal ability of bacterial suspension of 1 × 108 cfu/ml was investigated on nematode egg and larvae with three replication using Random Complete Design. Eight strains which were successful in egg hatch prohibition, larvae mortality and also were positive in enzymatic function were selected for greenhouse experiments. Based on morphological, physiological and biochemical methods, representative isolates are belonged to Bacillus cereus (Bag2.13, N2.2 Md1.8 and Chl.2), B. licheniformis (Ma1.3 and MA1.7) and Bacillus sp. (Bag2.13, MD1.8 and MD6.5). In greenhouse tests, the most effective strains were MD6.5 and Bag2.13 that can control the disease considerably. The results indicated acceptable correlation (-0.524) among bacterial suspension, egg hatch prohibition percentage in lab and gall index in greenhouse. This is the first report of application native Bacillus strains, on tomato root knot nematode control in greenhouse condition.
  Keywords: Bacillus, biocontrol, Meloidogyne javanica, Native
 • Mohammad Amin Kohanmoo*, Fatemeh Jamali Pages 27-33
  Tomato Fusarium wilt, caused by Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici (FOL), is one of the most important diseases of tomato in Iran and in the whole world. Recently, in order to reduce hazardous effects of chemical pesticides, these days, attempts have been made to use safer methods for controlling plant pathogens. Therefore, using antifungal plant materials has been highly regarded during past several decades. In the current study, essential oils of ten medicinal plants were obtained by hydro- distillation method. Antifungal effects of 50, 100 and 200 µl of essential oils were studied on mycelia growth of (FOL) using a paper disc method on agar medium. Treated samples were kept at 26 ºC and colony diameter was measured and analyzed after 7 days. Experimental treatments (50, 100 and 200 µl of ten essential oils) were arranged in a completely randomized design with three replications. The results of in vitro trials indicated that different concentrations had no significant effects on fungus growth; however, the essential oils of Savory and Eucalyptus showed the strongest inhibitory effects (89.5% and 30.7%, respectively) and the essential oils of Common rue and Felty germander showed the less antifungal activity against FOL in comparison to N-hexane control (p≤0.05). However, Essential oil of Savory had the most inhibitory effects in all three concentrations.
  Keywords: Essential oil, Satureja hortensis L, antifungal activity, Fusarium oxisporom f. sp. lycopersici
 • Mona Kordestani, Javad Karimi *, Mehdi Modarres Awal, Mahnaz Hasani Kakhaki, Mojtaba Hoseini Pages 35-41
  In order to assay the pathogenicity of the entomopathogenic nematode, Heterorhabditis bacteriophora Poinar, 1975 on the indigenous population of common earwig, Forficula auricularia L., several concentrations including 100, 250, 500, 1000, 1500, 2000 and 3000 (IJs/ml of DW) were used in the laboratory conditions. In this experiment, effects of time (F 1, 91= 4.22, P
  Keywords: insect pathology, Infectivity, reproduction
 • Maryam Rashki *, Aziz Kharazi Pakdel, Hossein Allahyari, Asghar Shirvani, Asghar Shirvani, J.J.M. Van Alphen Pages 43-52
  In this research, the effect of entomopathogenic fungus, Beauveria bassiana (Ascomycota, Hypocreales), on functional response (in laboratory) and reproduction (in microcosm) of parasitoid wasp, Aphidius matricariae Haliday (Hym.: Braconidae) on its host, Myzus persicae (Sulzer) (Hem.: Aphididae) was investigated. Illustrating number of mummified aphids versus initial density of green peach aphid showed type III functional response. The results declared the parasitoid wasp had maximum efficiency to parasite green peach aphid when both wasp and aphid were not exposed to the entomopathogenic fungus. In this case, values of b and Th were 0.1053 and 0.0179, respectively. The previous infection of green peach aphid significantly affected the number of produced mummies and fungus-sporulating cadavers after 16 days. The mean numbers of produced mummies for control, parasitized aphids in 24 and 72 h intervals after fungal infection were 14.33±2.86, 10.66±2.13 and 6.66±1.33, respectively and indicated that relative timing for parasitism and fungal infection was determinant in ultimate result of the competition.
  Keywords: Interaction, biological control, natural enemies, sub-lethal dose
 • Hossein Kishani Farahani, Ahmad Ashouri *, Seyed Hossein Goldansaz, Martin S. Shapiro, Akbar Golshani, Puria Abrun Pages 53-63
  Learning host or prey-related olfactory cues may lead to increase efficiency and foraging capacity of biocontrol agents such as Trichogramma egg parasitoid wasps in nature. The egg parasitoids, Trichogramma species (Hym., Chalcidoidea, Trichogrammatidae), are most commonly and important biocontrol agents that have successfully been utilized against several lepidopteran pests, especially through inundative releases. Worldwide, over 32 million hectares of agriculture and forestry have been treated annually with Trichogramma for controlling various insect pests. Wolbachia is endosymbiotic bacterium induces parthenogenesis in Trichogramma wasps and producing female offspring. This research was conducted to study learning ability of Wolbachia infected T. brassicae to Lemon and Peppermint odors by wind tunnel under controlled conditions. According to obtained results, wasps showed significant difference in responses to conditioned and unconditioned odors. Memory duration of conditioned wasps lasted till 12 hours after conditioning. Odor learning ability recognition of biocontrol agents such as T.brassicae may result in increment of their efficiency in applied biological control programs.
  Keywords: Efficiency, experience, foraging capacity, memory duration, Trichogramma
 • Khatereh Hassankhani, Hosein Allahyari * Pages 65-70
  Functional response, as describing the rates of predation in different prey density, and determining the predator efficiency, is important in the regulation of prey populations. The functional response of male and female adult of lady beetle, Hippodamia variegata, was studied at different densities of green peach aphid under laboratory conditions on canola Brassica napus L. (cv. RGS003). Nymphs were used to enhance the accuracy of contemporaries. The experiment was carried out on leaf disk of canola in Petri dish in 15-20 replicates. After 24 hours number of killed prey was recorded. The results showed that male and female of Hippodamia variegata revealed a type II functional response to different density of 2, 4, 8, 16, 32, 64, 80, 128 for female, and 2, 4, 8, 16, 32, 45, 70 for male. The rate of searching efficiency and handling time were assessed as 0.167 h-1 and 0.333 h for male, 0.135 h-1 and 0.193 h for female, respectively. By using an equation with indicator variable, functional responses of adult males and females were compared, it showed that searching efficiency had no significant differences, but comparisons of handling times showed significant differences. Thus it can be concluded that the ability of female predators is greater than the male to control the green peach aphid.
  Keywords: functional response, Hippodamia variegata, Myzus persicae