فهرست مطالب

سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران - سال سی و چهارم شماره 3 (پیاپی 135، پاییز 1395)
 • سال سی و چهارم شماره 3 (پیاپی 135، پاییز 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/09/25
 • تعداد عناوین: 5
|
 • فاطمه خلیلی صفحه 201
  زمینه و هدف
  برای ارزیابی وضعیت سلامت ابزارهای مختلفی در دسترس است. پرسشنامه سنجش وضعیت سلامت سازمان جهانی بهداشت به عنوان یک ابزار مختصر و استاندارد در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. این پرسشنامه وضعیت سلامتی فرد را در 9 حیطه اندازه گیری می کند.مطالعه حاضر به منظور ترجمه و اعتبارسنجی پرسشنامه وضعیت سلامت سازمان جهانی بهداشت در ایران انجام شده است.
  روش کار
  در مطالعه روایی حاضر ابتدا پرسشنامه به روش ترجمه باز ترجمه به فارسی برگردانده شد. اعتبار این پرسشنامه توسط 10 نفر از متخصصین محتوا،متدولوژی و تعدادی از شرکت کننده ها سنجیده شد. شاخص درجه توافق کلی، مناسبت و شفافیت هر سوال، مناسبت و شفافیت و جامعیت کلی ابزار محاسبه شد. برای تعیین تکرار پذیری از روش آزمون باز آزمون در 20 نفر نمونه در دسترس با استفاده از ضریب همبستگی داخل خوشه ایو نیز ثبات درونی با شاخص آلفای کرونباخ استفاده شد. جهت ارزیابی روایی تمایز میانگین امتیاز بهدستبدست آمده از پرسشنامه در دو گروه سلامت خود ابراز خوب (1743 نفر) و بد (183 نفر) مقایسه شد. همین طور میانگین امتیاز پرسشنامه مورد مطالعه در دو گروه سلامت عینی (991 فرد سالم و 923و923 بیمار) مورد مقایسه قرار گرفت.
  نتایج
  شاخص درجه توافق کلی برای شفافیت و مناسبت کلی ابزار به ترتیب 90درصد و 70 درصد، شفافیت کلی ابزار 91 درصد، مناسبت کلی ابزار 94 درصد و جامعیت ابزار 90 درصد به دست آمد. میزان شاخص ICC بین 68/0 تا 1تا1 با میانه 89/0 و آلفای کرونباخ کلی ابزار 76/0 محاسبه شد. میانگین امتیاز پرسشنامه در گروه با سلامت خود ابراز خوب (SD=13.2)3/14 و(SD=17.9)9/41 بود (بود(001/0P<). در دو گروه سلامت عینی میانگین نمره پرسشنامه در گروه بیمار (SD=16.8) 2/24 ودرگروه سالم (سالم(SD=11.5)2/10بودبود(( 001/p<).
  نتیجه گیری
  یافته های مطالعه حاضر نشان داد کهنسخه فارسی پرسشنامه وضعیت سلامت سازمان بهداشت جهانی دارای روایی و پایایی مطلوب برای ارزیابی وضعیت سلامت عمومی در ایران می باشد.
  کلیدواژگان: وضعیت سلامت، سازمان جهانی بهداشت، روایی محتوا، پایایی، روانسنجی
 • علی حسینی صفحه 209
  زمینه
  اضطراب شایعترین پاسخ فیزیولوژیک و سایکولوژیک به درد در بیماران سوختگی می باشد که می تواند عملکرد روانی و جسمانی آنان را تحت تاثیر قرار دهد. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین تجربه درد (محرک حسی و مولفه هیجانی) و اضطراب مرگ در بیماران سوختگی انجام شد.
  روش ها
  این مطالعه توصیفی- تحلیلی در بخش سوختگی بیمارستان امام خمینی(ره) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه انجام شد. 103 بیمار بستری در بخش سوختگی زنان و مردان به صورت تصادفی ساده انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه بلسکی (1999) میزان اضطراب مرگ و اضطراب بیماران سوختگی و از پرسشنامه درد مک گیل مورد استفاده قرار گرفته اند. داده های جمع آوری شده توسط نرم افزار آماری SPSS18، آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن در سطح 5 درصد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  براساس یافته های پژوهش بین تجربه درد (محرک حسی و مولفه هیجانی) و میزان اضطراب مرگ در هفته های اول و دوم رابطه معناداری وجود دارد همچنین بین هفته های سوم و چهارم رابطه معنی داری وجود دارد. نتایج بدست آمده در پیش بینی اضطراب مرگ توسط شدت درد، مدل می تواند 6/54 درصد از واریانس را توجیه کند و تجربه درد (محرک حسی و مولفه هیجانی) پیش بینی کننده معناداری برای اضطراب مرگ بوده است.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق می توان اذعان داشت که در مراقبت درمان و کنترل تجربه درد (محرک حسی و مولفه هیجانی) بیماران سوختگی بایستی به کنترل اضطراب مرگ این بیماران توجه خاصی مبذول نمود.
  کلیدواژگان: تجربه درد (محرک حسی و مولفه هیجانی)، اضطراب مرگ، بیماران سوختگی، خودسوزی
 • خاطره کبیری صفحه 231
  زمینه
  یرسینیا پستیس، عامل طاعون، باکتری گرم منفی، غیر متحرک و کند رشد متعلق به خانواده انتروباکتریاسه می باشد. بر اساس طبقه بندی CDC این باکتری به دلیل نرخ بالای مرگ و میر و انتقال آسان انسان به انسان در دسته A عوامل بیوتروریسمی قرار گرفته است. علی الرغم حساسیت و دقت بالای PCR، ممکن است نتایج منفی کاذب به علت وجود مهارکننده موجود در نمونه های بالینی مشاهده شود. هدف از این مطالعه ساخت کنترل داخلی جهت تشخیص اختصاصی یرسنیا پستیس می باشد.
  روش کار
  در این پژوهش، پرایمر های تشخیصی بر اساس ناحیه حفاظت شده ای از ژن هایcaf1 و pla توسط نرم افزار Allele ID 7.6 طراحی گشت. پرایمرهای هیبرید برای کنترل داخلی با استفاده از توالی ژن AOX1 مخمر پیکیا پاستوریس و ژن هدف طراحی شد. واکنش PCR بر روی DNA ژنومیک یرسینیا پستیس انجام گشت. محصول آن جهت ساخت کنترل داخلی در وکتور pTZ57R/T قرار گرفت. سپس، عملکرد کنترل داخلی توسط پرایمرهای تشخیصی مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  در الکتروفورز محصول PCR ژن هایcaf1 و pla به ترتیب باندهایی به طول 117 و 136 جفت باز و نتیجه تکثیر کنترل داخلی caf1-IC و pla-IC به ترتیب قطعاتی با طول 227 و 250 جفت باز رویت گردید، بنابراین محصول کنترل داخلی از نظر اندزه اختلاف مناسبی با محصول ژن های هدف دارا می باشد.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد کنترل مثبت داخلی ابزاری موثر برای جلوگیری از ننتایج منفی کاذب و تایید صحت نتایج می باشد.
  کلیدواژگان: یرسینیا پستیس، طاعون، PCR، کنترل داخلی
 • سحر شکری صفحه 233
  مقدمه
  تلفن همراه جای خود را بین افراد خانواده به ویژه جوانان در همه جهان از جمله ایران باز کرده است استفاده از تلفن همراه در جهان به طور چشمگیری در حال افزایش است.تعداد استفاده کنندگان تلفن همراه خبر از وقوع یک انقلاب ارتباطی رامی دهد استفاده بیش از حد دارای آثار اخلاقی و اجتماعی مثبت و منفی می باشد استفاده ناصحیح از تلفن همراه موجب بروز مشکلات و آسیب های جدی اجتماعی و فرهنگی می شود. این مطالعه با توجه به توسعه سریع و استفاده گسترده تلفن همراه به بررسی الگوی استفاده از تلفن همراه و ارتباط آن با وضعیت روحی و روانی دانشجویان دانشگاه های تهران می پردازد
  روش کار
  دراین مطالعه توصیفی از نوع مقطعی همبستگی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه های علوم پزشکی تهران به تعداد 1500 نفربه طور تصادفی از سه دانشگاه علوم پزشکی در تهران انتخاب شدند ابزار گردآوری پرسشنامه چهار قسمتی شامل متغیرهای دموگرافیک ، شیوه استفاده ازتلفن همراه ،پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ و نسخه 28سوالی پرسشنامه سلامت روان GHQ بود.داده ها با استفاده از نرم افزار آماری 17SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند،آزمون های آماری مورد استفاده درتحقیق عبارت بودند از آزمون کای دو،تست آنو وضریب همبستگی پیرسون .
  یافته ها
  نتایج کلی حاکی است ،که میانگین وانحراف معیار سلامت روان دانشجویان دانشگاه آزاد،شهیدبهشتی ودانشگاه تهران عبارت بود از ،21/1±71/5،16/1±47/5،10/1±51/5. کسانی که مدت زمان کمتری از تلفن همراه استفاده کرده ، تعداد تماس های کمتری داشته وکمتر پیامک می فرستادند از سلامت روان بالاتری برخوردار بودند .در خصوص شیوه استفاده از تلفن و وضعیت روانی آن در سه دانشگاه ضریب همبستگی پیرسون در مورد اضطراب و بی خوابی r=0.82 نتایج معنی داری را نشان داد(05/0 >p).
  نتیجه گیری
  بدون شک استفاده از تلفن همراه بر ابعاد مختلف زندگی افرادخصوصا جوانان تاثیر گذاشته و استفاده زیاد ازحدآن سبب افزایش اضطراب و اختلالاتی مانند بی خوابی می گردد لذا توصیه می شود که برای پیشگیری از مشکلات استفاده از آن محدود گردد.
  کلیدواژگان: الگوی استفاده از تلفن همراه، عزت نفس، سلامت روان، دانشجویان
 • شهرام یزدانی صفحه 249
  قطب های علمی گروه علوم پزشکی همواره در پی دستیابی به آخرین یافته های علمی و افزایش مشارکت در گسترش مرزهای دانش و اعتلای موقعیت علمی کشور در سطح منطقه و بین الملل، تربیت نیروی انسانی نخبه و پژوهشگر،ظرفیت سازی و مشارکت در توسعه همکاری های علمی موثر بین المللی بوده اند. در کشور جمهوری اسلامی ایران نیز از سال 1379 طبق مفاد برنامه سوم توسعه، 18 نهاد علمی دانشگاهی تحت عنوان قطب علمی و با تنوع حیطه عملکردی در زمینه های آموزش،پژوهش و ارائه ی خدمت سلامت به ساختار آموزش عالی کشور در گروه علوم پزشکی پیوستند و در حال حاضر 50 قطب علمی در گروه علوم پزشکی و با نظارت معاونت آموزشی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی مشغول فعالیت می باشند. بدون تردید، ارزیابی عملکرد این مراکز،از تکالیف مدیریت ارشد وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی بوده و نتایج آن به درک بهتر و شناخت هر چه بیشتر فعالیت این مراکز می انجامد. فرایند ارزشیابی، سبب می شود ذی نفعان به میزان ارتقاء واستقرار کیفیت در فعالیت های علمی تحقق یافته، به سطح آگاهی خود افزوده و از بازخوردهای آن برای برنامه ریزی پویا و توسعه فعالیت های دانشی بهره مند گردند.به عبارتی دیگر، ارزشیابی، فرایندی است که از جمع آوری، تجزیه و تحلیل و تفسیر نظام مند داده ها برخوردار می باشد و در جهت تصمیم گیری خاص به کار برده می شود. در راستای چنین تکلیفی، دبیرخانه شورای عالی قطب های علمی مستقر در مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت متبوع در سال 1393 سومین دوره ارزشیابی قطب ها را طبق مفاد اساسنامه قطب های علمی گروه علوم پزشکی (10) در دستور کار خود قرار داد و در بازه ی زمانی 7 ماهه ( 1/ 8/1393 الی 1/3/1394 ) به اتمام رساند. این مقاله به منظور ارائه ی چگونگی طراحی ابزار و نیز محتوای ارزشیابی قطب ها بر مبنای شاخص های 3 محور: «دروندادی»، «فرآیندی» و «بروندادی» در عرصه های آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری، و نیز ارائه ی خدمت سلامت تدوین شده است.
|
 • Page 201
  Objective
  For the evaluation of the health status different questionnaires were used. The World Health Survey (WHS) Individual questionnaire has been applied in different countries as a short and standard tool. This questionnaire measures the health status of the individual in 9 domains. The objective of the current study was to validate the WHSIndividual questionnaire in Farsi.
  Methods
  In this validation study,forward-backward translation procedure was applied to the questionnaire. The validity of the questionnaire was assessed by 10 content and methodology experts and somepotential participants.Inter Rater Agreement (IRA), relevancy and clarity foreach item as well as comprehensiveness of the questionnairewere calculated.Reliability was measured usingCronbach`s alpha and Intra Class Correlation coefficient (ICC) through test-re-test in 20 convenient samples. To assess the discriminant validity, meanscoreswere compared between people with different self-rated health (SRH) status (good SRH=1743people and bad SRH=183).The means scores of the current questionnaire were also compared in two groups regarding the objective health (healthy=991, unhealthy=923).
  Findings: Total clarity, relevancy and comprehensiveness of the questionnairewere 91%, 94% and 90%, respectively. ICC ranged between 0.68 and 1 with the median of 0.89. Chronbach`s Alpha was 0.76. The average scores in groups with good and bad self ­­-rated health were 14.3±13.2 and 41.9±17.9, respectively (p
  Conclusions
  This study has provided some preliminary evidence on the reliability and validity of the Iranian version of the World Health Survey Individual Questionnaire.
  Keywords: Content validity, reliability, World Health Organization, health status, questionnaire development
 • Page 209
  Background
  Anxiety is the most common physiological and psychological response to pain in burn patients, which can affect their physical and mental performance. This study aimed to determine the association between the experience of pain (sensory stimuli and emotional component) and mortality in burned patient's anxiety.
  Materials And Methods
  This cross-sectional study in the burn ward of Imam Khomeini University of Medical Sciences, Kermanshah. 103 patients in burn units for women and men were randomly selected and examined. The data from questionnaires blesky (1999) the level of death anxiety and anxiety in burn patients and the McGill pain questionnaire were used to measure pain. The data collected by statistical software SPSS 18, Spearman correlation coefficient test was analyzed at the level of 5%.
  Results
  Based on research findings between the experience of pain (sensory stimuli and emotional component) and the anxiety of death in the first and second weeks there is a significant relationship There is also a significant correlation between the third and fourth week. The results predict death anxiety by pain, the model can justify 6/54% of the variance And pain (stimulating sensory and emotional components) was a significant predictor for death anxiety.
  Conclusion
  According to the results of this study can be concluded that the health care and control of pain (sensory stimuli and emotional components) to control the anxiety of death in these patients burn patients should be given special attention.
  Keywords: Pain (stimulating sensory, emotional components), death anxiety, burn patients, self, immolation
 • Page 231
  Background
  Yersinia pestis, a Gram-negative, non-motile and Slow growth bacterium belonging to the Enterobacteriaceae family, is the causative agent of plague. It has been classified by CDC in group A of bioterrorism agents due to its high morbidity and mortality and easy person to person dissemination. In spite of sensitivity and High accuracy PCR, false negative results can occur due to the presence of inhibitors in clinical sample. The aim of this study was to construction an internal control for the specific detection of Y.pestis.
  Methods
  In this study, The diagnostic primers for the F1 capsule antigen gene (caf1) and the plasminogen activator gene (pla) were designed using Allele ID 7.6 software. our target region was a conserved fragment in the pla and caf1 genes of Y. pestis. The composit primers for IC were designed using Pichia pastoris AOX1 gene sequences and target gene. The PCR experiment was performed on genomic DNA of Y.pestis. The product was cloned in the pTZ57R/T vector to construct a internal control. Then, the internal control function was evaluated By using diagnostic primers.
  Findings: The PCR products of the pla and caf1 genes were 136bp and 117bp respectively on electrophoresis gel and length of IPC were 225bp and 227bp respectively, so there was a significant different between their size.
  Conclusion
  The results indicate that the IC effective tool for avoid false negative results and confirm the results.
  Keywords: Yersinia pestis, plague, PCR, internal control
 • Page 249
  Medical science excellent centers have consistently sought to improve scientific status, expand the knowledge base, increase the number of expert researchers, create a dynamic environment, and promote a productive and effective international scientific network during the past several decades. In Iran since 1379, medical excellent centers joined the education and research structure as the highest scientific institutions and now there are 50 excellent centers. The senior management of the higher education system in the country is responsible for evaluation of these newly established scientific institutions. Assessment of these centers shows the quality their activities, which can contribute to quality improvement through dynamic feedback for the planning and activity development. In order to perform this assessment the Iranian Ministry of Health and Medical Education as an important part of higher education system designed a model of assessment and put it on its agenda in 2010 and was revised in 2015. This article aims to describe the process of developing the tools for needed for this evaluation. The evaluation criteria has been developed based on “input”, “process” and “educational, research, and services outcome” indexes. This evaluation has been considered as a comprehensive one because of including all aspects of management such as supply and training human resources, financing, providing equipment, process of empowerment and knowledge production as well as output in the field of education, research, industry and services. This scientific approach to the assessment and ranking of excellent centers makes them capable of being aware of their strengths and weaknesses. As a result, they can improve their scientific capacity and activities.
  Keywords: Excellent center, Assessment, Ranking