فهرست مطالب

حفاظت زیست بوم گیاهان - سال سوم شماره 2 (پیاپی 7، پاییز و زمستان 1394)

نشریه حفاظت زیست بوم گیاهان
سال سوم شماره 2 (پیاپی 7، پاییز و زمستان 1394)

 • تاریخ انتشار: 1394/09/30
 • تعداد عناوین: 11
|
 • فریبا نظری عنبران، اردوان قربانی *، فرزانه عظیمی معطم، علی تیمورزاده، علی اصغری، کاظم هاشمی مجد صفحات 1-18
  این تحقیق با هدف بررسی ترکیب و تنوع گونه ای در دامنه های شمالی سبلان (پروفیل ارتفاعی لاهرود-شابیل) در طول هفت ترانسکت در سه طبقه ارتفاعی 1500 تا 2000 متر، 2000 تا 2500 متر و 2500 تا 2700 متر در سطح رویشگاه علف بوته زار انجام شد. با انجام عملیات میدانی، گونه ها جمع آوری و سپس با استفاده از منابع معتبر شناسایی شدند. در مجموع 64 گونه گیاهی شناسایی که به 22 تیره و 48 جنس تعلق دارد. تیره Poaceae با نه جنس و 16 گونه، تیره Fabaceae با چهار جنس و هشت گونه و تیره Asteraceae با شش جنس و شش گونه، خانواده و جنس های غالب هستند. براساس سیستم طبقه بندی رانکایر به ترتیب 50 درصد همی کریپتوفیت، 31 درصد تروفیت، 16 درصد ژئوفیت و سه درصد کامفیت در منطقه رویش دارند. از نظر پراکنش جغرافیایی، 42 درصد گونه ها به ناحیه ایران-تورانی، 22 درصد به ایران-تورانی و اروسیبری، 12 درصد جهان وطنی، 3 درصد به ناحیه اروسیبری و 21 درصد به سایر نواحی تعلق دارند. شش گونه از گونه های شناسایی شده از لحاظ حفاظتی در معرض تهدید براساس معیارهای شبکه جهانی حفاظت (IUCN) می باشند. تنوع و یکنواختی گونه ها با استفاده از شاخص های عددی محاسبه شد. نتایج حاصل از آنالیز شاخص های عددی تنوع (سیمپسون و شانون-واینر) روند معنی داری را در سطح سه طبقه ارتفاعی نشان داد. اما اختلاف شاخص های یکنواختی (سیمپسون و اسمیت و ویلسون) در طبقات ارتفاعی معنی دار نبود.
  کلیدواژگان: فلور، تنوع و یکنواختی گونه ای، شکل زیستی، سبلان، استان اردبیل
 • ام البنین ابراهیمی *، مجید محمداسمعیلی، حسین صبوری، ابوالفضل طهماسبی صفحات 19-28
  بررسی تحمل به تنش شوری و خشکی گیاهان به منظور کشت و توسعه آن ها در مناطق شور و خشک از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به منظور بررسی اثر شوری و خشکی آزمایشی در شرایط کشت آبی در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در مرحله گیاهچه انجام شد. گیاهان مورد بررسی شامل : Vicia sativa، Sanguisorba minor،Trifolium pretense و Secale cereale بودند. تنش های شوری و خشکی، با استفاده از کلرید سدیم و مانیتول، به ترتیب با هفت سطح از NaCl (شاهد،2، ،4، 8، 16، 32 و 64 bar) و نه سطح از ماده مانیتول (شاهد، 2، 4، 6، 8، 10، 12، 14 و 16 bar) به گیاهچه ها وارد شد. صفات مورد اندازه گیری شامل طول ریشه، طول ساقه، وزن ریشه، وزن ساقه و نسبت طول ریشه به ساقه بودند. نتایج مقایسه میانگین داده ها نشان داد، طول ریشه، طول ساقه، وزن ریشه و ساقه گیاهچه ها در اثر افزایش غلظت NaCl و مانیتول در مقایسه با تیمار شاهد بطور معنی داری با کاهش همراه بود. بیش ترین طول ریشه و ساقه در بین چهار گونه مورد آزمایش مربوط به گونه Vicia sativa در تیمار شاهد به ترتیب برابر با 34/06 و 43/5 سانتی متر بود که این مقادیر تفاوت معنی داری در بین تیمار های شوری و خشکی با دیگر گونه ها داشت. طبق این نتایج گونه Vicia sativa بیش ترین تحمل را نسبت به تنش های شوری و خشکی دارا بود و به ترتیب گونه Secale cereale و Sanguisorba minor و Trifolium pratense کم ترین تحمل نسبت به تنش شوری و خشکی را دارا بودند.
  کلیدواژگان: هیدروپونیک، تحمل به تنش خشکی و شوری، یون های غذایی، مرحله گیاهچه
 • رضا یاری *، غلامعلی حشمتی صفحات 29-39
  بررسی و پایش ساختار و عملکرد اکوسیستم جهت پی بردن به مدیریت موجود امری ضروری به نظر می رسد. هدف از تحقیق حاضر، بررسی تاثیر ساختار مرتع بر شاخص های سطحی و ویژگی های عملکردی مراتع فتح آباد شهرستان فردوس با استفاده از روش تحلیل عملکرد چشم انداز (LFA) می باشد. در این روش سه ویژگی عملکردی پایداری، نفوذپذیری و چرخه مواد غذایی خاک با استفاده از ارزیابی 11 شاخص سطحی خاک شامل: حفاظت در برابر پاشمان، پوشش گیاهان چندساله، لاشبرگ، پوشش نهانزادان، شکستگی پوسته سطح خاک، مواد رسوبی، ناهمواری سطح خاک، طبیعت سطح خاک، آزمایش پایداری در برابر رطوبت و بافت خاک اندازه گیری شد. نمونه برداری در امتداد چهار ترانسکت 100 متری در جهت و عمود بر شیب و همچنین برای هر لکه گیاهی پنج نمونه برداشت شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از دستورالعمل LFA و همچنین آزمون تجزیه واریانس یک طرفه و مقایسه میانگین چند دامنه ای دانکن استفاده شد. نتایج نشان داد که ساختار های گیاهی دارای تاثیر متفاوت و معنی داری در ویژگی های عملکردی پایداری، نفوذپذیری و چرخه مواد غذایی خاک است. بیشترین درصد پایداری، نفوذپذیری و چرخه مواد غذایی در سه لکه گیاهی علفی پهن برگ، بوته و بوته گندمی به دلیل ساختار خاص، فرم ریشه ای قوی، شکل و فشردگی ساختار و همچنین درصد مساحت قابل توجه اشغال شده در مرتع محاسبه شد. کمترین مقدار ویژگی های عملکردی به دلیل عدم وجود لاشبرگ، پوشش گیاهی و مانع فیزیکی در فضای بین لکه ای محاسبه شد. جهت مدیریت بهتر و افزایش ویژگی های عملکردی مراتع افزایش پوشش گیاهی بخصوص با ساختار بوته ای به همراه گیاهان گندمی و علفی پهن برگ لازم است.
  کلیدواژگان: پایداری خاک، تحلیل عملکرد چشم انداز، لکه گیاهی، چرخه مواد غذایی، نفوذپذیری خاک
 • حوا میرزاده، عباس بیابانی *، علی راحمی کاریزکی، حسینعلی فلاح صفحات 41-58
  به منظور بررسی اثر تراکم بوته و جهت کاشت بر دریافت و استفاده از تشعشع نور خورشید در دو ژنوتیپ گندم آزمایشی در سال زراعی 91-1390 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه گنبد کاووس انجام شد. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. عامل های مورد مطالعه شامل جهت کاشت (شمالی- جنوبی، شرقی- غربی، شمال شرقی- جنوب غربی و شمال غربی- جنوب شرقی)، تراکم بوته (250 (کم)، 300 (متوسط) و 350 (زیاد) بوته در متر مربع) و دو ژنوتیپ گندم (رقم کوهدشت و لاین 17) بودند. نتایج به دست آمده از تجزیه واریانس داده ها نشان داد که تمام شاخص های اکولوژیکی مورد بررسی (شاخص سطح برگ، ماده خشک تجمعی ضریب خاموشی و کارآیی مصرف نور) تحت تاثیر اثر متقابل تراکم بوته و جهت کاشت قرار گرفتند؛ این در حالی است که بین این دو ژنوتیپ تفاوت معنی داری مشاهده نشد. با افزایش تراکم شاخص سطح برگ (LAI) و حداکثر تجمع ماده خشک، افزایش پیدا کرد به گونه ای که تراکم زیاد در جهت کاشت شرقی- غربی بیشترین شاخص سطح برگ (8/33) و ماده خشک تجمعی (2294±357/3 گرم بر مترمربع) را داشتند. ضریب خاموشی در تراکم متوسط و زیاد تحت تاثیر جهت کاشت قرار گرفت و در تراکم کم اختلاف معنی داری بین جهت های کاشت مشاهده نشد. متوسط ضریب خاموشی در این آزمایش 0/63 محاسبه شد. کارآیی مصرف نور نیز تحت تاثیر اثر متقابل تراکم و جهت کاشت قرار گرفت. با افزایش تراکم کارآیی مصرف نور افزایش یافت. جهت شرقی- غربی و تراکم زیاد بیشترین مقدار را نشان داد.
  کلیدواژگان: تراکم، جهت کاشت، رقم، دریافت تشعشع، گندم
 • محمدرضا طاطیان *، رضا تمرتاش، علی بمان میرجلیلی صفحات 59-72
  تعیین کیفیت علوفه یکی از مهمترین عواملی است که برای مدیریت صحیح مراتع لازم است. در این پژوهش از سه گونه مرتعی باغ شادی استان یزد، شامل Hordeum bulbosum، Trifolium repens و Prangos ferulacea در سه مرحله فنولوژیک (رویشی، گلدهی و بذردهی) نمونه برداری انجام شد. نمونه ها برای تجزیه شیمیایی به آزمایشگاه منتقل و شاخص های کیفیت علوفه شامل پروتئین خام (CP)، انرژی متابولیسمی (ME)، هضم پذیری ماده خشک (DMD) و دیواره سلولی عاری از همی سلولز (ADF) اندازه گیری شد. به منظور تجزیه و تحلیل آماری از آزمون چند دامنه دانکن و مقایسه میانگین استفاده شد. نتایج نشان داد که مراحل فنولوژیک بر کیفیت علوفه در سطح خطای یک درصد معنادار است و کیفیت علوفه در هر سه گونه، در مرحله رویشی بیش از مراحل دیگر است. به طوری که بیشترین درصد پروتئین و انرژی متابولیسمی به ترتیب مربوط به Trifolium repens، Prangos ferulacea و Hordeum bulbosum در مرحله رویشی است. همچنین در هر سه گونه با پیشرفت مراحل رشد از مقدار پروتئین خام، هضم پذیری ماده خشک و انرژی متابولیسمی کاسته و بر میزان دیواره سلولی عاری از همی سلولز افزوده می شود. همچنین، از بین گیاهان مورد مطالعه از نظر ارجحیت ارزش غذایی، شبدر سفید در رتبه اول و جاشیر و جو پیازدار در رتبه های بعدی قرار گرفتند.
  کلیدواژگان: ارزش غذایی، انرژی متابولیسمی، کیفیت علوفه، فنولوژی
 • ندا ابراهیمی *، حامد روحانی، ابراهیم غلامعلی پورعلمداری، حمید مصطفی لو صفحات 73-84
  آزمایش فیتوشیمیایی استاندارد جهت شناسایی کیفی برخی از آللوشیمیایی ها نظیر ساپونین ها، ترپنوئیدها، آنتراکوئینون ها، فلاون ها و فلاونوئیدها با بکارگیری عصاره آبی تغلیظ شده 10 درصد در حلال آب مقطر و یا اتانولی اندام های ریشه، ساقه و برگ Atriplex lentiformis انجام شد. سپس آزمایش زیست سنجی جهت ارزیابی پتانسیل آللوپاتیکی غلظت های مختلف (شاهد، 20، 40، 60، 80 و 100 درصد) حاصل از عصاره آبی 10 درصد تغلیظ شده اندام های انتخابی Atriplex lentiformis بر طول ریشه چه، طول ساقه چه و درصد جوانه زنی،Medicago scutellata به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی، در آزمایشگاه هیدرواکولوژی دانشگاه گنبد کاووس در سال 1391 اجرا شد. تاثیر غلظت های مختلف عصاره آبی اندام های بر روی صفات مورد بررسی به صورت مدل رگرسیونی برازش شد. در آزمایشات فیتوشیمیایی کیفی، آللوشیمیایی های ساپونین ها و ترپنوئیدها در اندام های مورد مطالعه مشاهده و مورد تائید قرار گرفت. درحالی که آنتراکوئینون ها، فلاونوئیدها و فلاون ها در هیچ یک از اندام ها مشاهده نشد. زیست سنجی غلظت های مختلف از اندام ها و اثر متقابل آن ها، تاثیر معنی داری بر مولفه های جوانه زنی M. scutellata در سطح 5 درصد داشتند. عصاره های آبی برگ lentiformis A.دارای بیشترین اثر بازدارندگی نسبت به دیگر اندام ها بودند. اندام برگ A.lentiformis در غلظت های 80 و 100 درصد، مانع از جوانه زنی M. scutellata شدند. اثر غلظت های مختلف اندام ها بر مولفه های جوانه زنی نشان دهنده ضریب تبین بالا و برازش خط رگرسیون به صورت تابع نمایی و خطی بود؛ بالاترین ضریب تبیین (98/0R2=) مربوط به عصاره آبی اندام ریشه بر طول ریشه چه گیاه مورد مطالعه با تابع رگرسیون خطی بود.
  کلیدواژگان: اندام ها، زیست سنجی، شناسایی آللوشیمیایی ها، غلظت های مختلف، مولفه های جوانه زنی، آتریپلکس
 • صدیقه زارع کیا * صفحات 85-98
  به منظور بررسی تغییرات تولید و مصرف گونه مرتعی Salsola laricina در طول فصل رویش و چرا و طی سال های 87 تا 89 از ابتدای فصل رویش تولید علوفه در داخل فطعه محصور و علوفه باقیمانده آنها در عرصه های چرا شده توسط دام، با فواصل یک ماهه برداشت و از تفاضل آن ها، میزان مصرف گونه تعیین شد. سپس اعداد حاصل از تاثیر سال های مورد مطالعه و ماه های برداشت بر تولید و مصرف در منطقه مورد مطالعه ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که تولید علوفه در سال های مورد بررسی که بارندگی های متفاوتی نیز داشته اند، نوسان داشته است. در سال 88 که سالی ترسال بود بیشترین مقدار علوفه تولید شد که نسبت به میانگین (264 کیلوگرم در هکتار) حدود 7 درصد زیادتر و در سال های 87 (خشکسالی) کمترین مقدار علوفه تولید شد که نسبت به میانگین 6 درصد کمتر بود. سهم این گونه در تولید مرتع بالا بود و در متوسط سه سال حدود 50 درصد علوفه مرتع توسط گونه S.laricina تولید شد. در متوسط سه سال اوج تولید مرتع در اردیبهشت ماه بود و تولید در ماه خرداد روندی نزولی داشت. بطور متوسط 92 درصد از تولید گونه در طول فصل چرا توسط دام استفاده شد. سهم بیشتری از علوفه مصرف شده مرتع در ماه آبان و زمان خشک شدن گیاه انجام گردید. به طور کلی گونه سالسولا اغلب در پاییز و زمستان مورد چرای دام قرار می گیرد. با توجه به خوشخوراک بودن این گونه و مقدار بالای تولید، منبع تامین علوفه خوبی در مراتع قشلاقی می باشد.
  کلیدواژگان: مراتع مناطق استپی، Salsola laricina، تولید، مصرف، خشکه رود ساوه
 • عیسی سلگی *، موسی سلگی صفحات 99-112
  آلودگی خاک به فلزات سنگین از مهم ترین مشکلات محیط زیستی در سراسر جهان است. از آنجایی که این فلزات توسط گیاه و میوه جذب و به انسان منتقل می شوند، این مساله در مورد خاک های زراعی و باغی جدی تر است. مطالعه حاضر با هدف بررسی و ارزیابی آلودگی فلزات سنگین در خاک باغات انگور واقع در دشت ملایر در سال 1391 صورت گرفت. در این مطالعه از روش نمونه برداری تصادفی استفاده شد و در مجموع 25 نمونه خاک سطحی از عمق 20-0 سانتی متری از منطقه مورد مطالعه جمع آوری شد. آنالیز نمونه ها توسط دستگاه HR-CS AAS به روش شعله انجام شد. میانگین غلظت مس، سرب و روی در خاک باغات انگور ملایر به ترتیب 7/36، 6/91 و 54 میلی گرم بر کیلوگرم بود که این مقادیر از میانگین جهانی و مقادیر پوسته زمین برای این فلزات کمتر هستند. نتایج نشان داد که بین مس و روی، مس و سرب، سرب و روی و نیز بین اسیدیته و هدایت الکتریکی همبستگی مثبت و معنی داری وجود داشت. به نظر می رسد در کنار منابع زمین شناسی و مواد مادری خاک، کودهای حیوانی و شیمیایی منبع ورود سرب، مس و روی به خاک تاکستان ها هستند. همچنین قارچ کش های مسی در افزایش غلظت مس با توجه به کاربرد گوگرد به عنوان قارچ کش نقش چندانی ندارند. در حال حاضر این خاک ها از نظر آلودگی خاک به فلزات سنگین در معرض خطر جدی نمی باشند.
  کلیدواژگان: آلودگی خاک، منبع، فلزات، انگور
 • مهدی نجفی *، محمدرضا وهابی، مصطفی ترکش اصفهانی صفحات 113-128
  تعیین مطلوبیت رویشگاه یکی از ارکان مهم مدیریت و حفاطت از گونه های گیاهی و حیات وحش محسوب می گردد. رویشگاه مطلوب تاثیر بسزایی بر بقاء و تولید مثل گونه ها خواهد داشت. امروزه با پیشرفت علم آمار و سیستم اطلاعات جغرافیایی تعیین رویشگاه بالقوه گونه های گیاهی با استفاده از روش های مدلسازی پراکنش جغرافیایی گونه های گیاهی میسر شده است در این پژوهش، با استفاده از مدل تحلیل عامل اکولوژیک (ENFA) رویشگاه گونه Fritillaria imperialis L. به عنوان گونه ای دارای ارزش دارویی صنعتی فراوان مدلسازی گردید به این ترتیب که داده های حضور این گونه با استفاده از روش نمونه گیری سیستماتیک با تعداد 500 نقطه حضور با استفاده ازGPS ثبت و سپس به یک نقشه با فرمت وکتوری تبدیل شد و نقشه های متغیرهای محیطی مانند نقشه های توپوگرافی، اقلیمی و خاک منطقه به کمک روش های زمین آمار و GIS تولید گردید و در نهایت نقشه رویشگاه این گونه ارزشمند ایجاد شد. بر طبق آنالیز ENFA، متغیرهای مقدار پتاسیم قابل جذب ، مقدارفسفر قابل جذب ، مدل رقومی ارتفاع ، مقدار بارندگی سالیانه و جهت شیب منطقه مهم ترین عوامل در انتخاب رویشگاه لاله واژگون در منطقه مورد مطالعه می باشند مقادیر حاشیه گرایی، تخصص گرایی و تحمل پذیری در این مطالعه به ترتیب 1/547، 6/325 و 0/158 محاسبه شد که نشان می دهد که لاله واژگون یک گونه تخصص گرا در محدوده ی منابع رویشگاهی خود می باشد. برای بررسی صحت این مدل از نمایه Boyes استفاده شد و میزان صحت در این مدل برابر 0/092 تعیین گردید. نتایج این پژوهش می تواند در جهت پیشگیری از پیامدهای منفی جبران ناپذیر کاهش یا انقراض این گونه ارزشمند گیاهی کشور رویشگاه های جایگزین را پیشنهاد دهد.
  کلیدواژگان: مدلسازی گونه، تخصص گرایی، حاشیه گرایی، تحمل پذیری، بویس، لاله سرنگون
 • زهرا یوسفی، زینب جعفریان *، محمد حجتی، محمد طیبی صفحات 129-144
  به منظور مقایسه سرعت تجزیه پذیری برگ و ساقه گونه مرتعی Prangos ferulacea در مدت زمان یک سال، تحقیقی در ایستگاه آموزشی و پژوهشی حسین آباد استان فارس صورت گرفت. در این مطالعه از تکنیک کیسه لاشبرگ با ابعاد 20×20 سانتی متر و با منافذ 2 میلی متر استفاده شده است. هر کیسه با حدود 5 گرم نمونه گیاه خشک شده (با اندازه های برابر) پر گردید. مجموعا 54 کیسه با تیمارهای برگ، ساقه و ترکیب برگ و ساقه در سه تکرار در عرصه جایگذاری گردید. برداشت کیسه ها در فواصل زمانی 60 روز (6 بار در سال) انجام گردید. پس از هر برداشت مقدار عناصر غذایی نیتروژن، کربن، پتاسیم، فسفر و نسبت کربن به نیتروژن در برگ، ساقه و ترکیب برگ و ساقه گونه مذکور اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که بیشتر بودن ترکیبات نیتروژن و کمتر بودن ترکیبات همی سلولزی در ساختار برگ نسبت به ساقه موجب افزایش تمایل میکروارگانیسم ها (به ویژه باکتری ها) به این اندام و در نتیجه تجزیه سریع تر و افزایش سرعت معدنی شدن عناصر این اندام گیاهی نسبت به ساقه و حالت ترکیبی برگ و ساقه شده است. بطور کلی سرعت تجزیه گیاهان به نسبت کربن به نیتروژن بستگی دارد. هرچه این نسبت کمتر باشد یعنی مقاومت پسماندهای گیاهی در برابر عوامل تجزیه کننده کمتر خواهد بود.
  کلیدواژگان: کیسه لاشبرگ، نسبت C-N، نرخ تجزیه، جاشیر
 • علی گهرنژاد *، پژمان طهماسبی، اسماعیل اسدی، جواد معتمدی صفحات 145-160
  تنوع عملکرد بطور مستقیم در ارتباط با خدمات اکوسیستمی می باشد که زیتوده گیاهی بسیاری از خدمات اکوسیستمی از قبیل تامین غذا، حفاظت، گردشگری، گرده افشانی را شامل می گردد. در این مطالعه اقدام به آزمون دو فرض اساسی (1) آزمون وجود رابطه نزدیک بین شاخص میانگین وزنی جامعه (CWM) با زیتوده گیاهی، مطابق با نظریه نسبت جرم (2) آزمون وجود رابطه نزدیک بین تنوع عملکرد رائو (Rao) با زیتوده گیاهی، مطابق با نظریه تنوع توسط تیلمان در پیش بینی زیتوده گیاهی و تعیین مناسبترین روابط بین زیتوده گیاهی با عوامل محیطی و شاخص های تنوع عملکرد در مراتع مشجر زاگرس مرکزی گردید. نتایج مطالعه نشان داد از بین ارزش ویژگی های شاخص CMW، بیشترین مقدار ضریب تبیین (R2) مربوط به شاخص تنوع عملکرد میانگین وزنی شاخص سطح برگ CWM-LAI بود که در حدود 37 درصد بود. همچنین، مقدار این ضریب در شاخص تنوع عملکرد رائو حدود 18 درصد بود که نشان دهنده توجیه 18 درصد تغییرات توسط زیتوده گیاهی می باشد. اکثر شاخصهای میانگین وزنی روند افزایشی با افزایش زیتوده گیاهی داشتند. تلفیق فاکتورهای غیرزنده، شاخص تنوع عملکرد رائو و میانگین وزنی جامعه (CWM) شامل متغیرهای بارش، درجه حرارت، میانگین وزنی انرژی متابولیسمی گیاهی، میانگین وزنی طول دوره رشد برگ و ارتفاع و شاخص تنوع عملکرد رائو در حدود 76 درصد تغییرات زیتوده گیاهی را توجیه می کنند. با توجه به اینکه شاخص میانیگن وزنی نشان دهنده اثرات گروه های عملکردی چیره بر تولید اکوسیستم است نتایج نشان می دهد که فرضیه نسبت جرم گرایم فرضیه صحیح تری در مقابل فرضیه استفاده تکمیلی از آشیان اکولوژیک در تاثیر تنوع عملکرد بر خصوصیات اکوسیتمی مناطق مورد بررسی است.
  کلیدواژگان: تنوع عملکرد، زیتوده گیاهی، فاکتورهای محیطی، CWM، زاگرس مرکزی
|
 • Fariba Nazari Anbaran, Ardavan Ghorbani *, Farzaneh Azimi Motem, Ali Teymorzadeh, Ali Asghari, Kazem Hashemimajd Pages 1-18
  This study was conducted by the aim of study the species composition and diversity in the north faced slopes of Sabalan (altitude profiles of Lahrood-Shabil) along 7 transects in three elevation classes of 1500 to 2000m, 2000 to 2500m and 2500 to 2700m in the grass-shrubland dominated habitats. Plant specimens were collected in the fieldworks, and then species were identified using the checklists and reliable literature. Overall, 64 identified species were belonged to 48 genera and 22 families. Poaceae family with 9 genera and 16 species, Fabaceae family with 4 genera and 8 species and Asteraceae family with 6 genera and 6 species are the dominant family and genera. According to the Rankaier's system hemicryptophytes with 50%, therophytes with 31%, geophytes with 16% and chamaephytes with 3% are the growing life forms at the study area. In terms of geographical distribution, 42% of the species are belong to Iran-Turonian region, 22% of those to Iran-Turonian and Euro-Siberian, 12% are cosmopolitan, 3% to Euro-Siberian and other 21% is belong to other regions. From the identified species 6 of them are in threatened status based on the International :union: for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) criteria. Diversity and evenness of species were calculated using numerical indices. Results of numerical diversity indices (Simpson and Shannon-Weiner) showed significant change according to elevation. However, the evenness indices (Simpson and Smith and Wilson) show no significant change by elevation.
  Keywords: Flora, Species diversity, evenness, Life form, Sabalan, Ardebil province
 • Ommolbanin Ebrahimi *, Majid Mohammad Esmaeili, Hossein Sabouri, Abolfazl Tahmasbi Pages 19-28
  To evaluate salinity and drought stresses as experiments in a completely randomized design with three replications, the present research was conducted at the seedling stage. Plants under study were Trifolium pratense, Vicia sativa, Sanguisorba minor and Secale cereale. Salinity and drought levels applied to the seven levels of NaCl (control, 2, 4, 8, 16, 32 and 64 bar) and nine levels of mannitol (control, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 and 16 bar). The results showed that root length, shoot length, root and shoot weight of seedlings were decreased with the increase of the concentrations of NaCl and Mannitol in comparison with the control treatment. Vicia sativa had the maximum length of roots and shoots among the four examined plants which were respectively 34.06 and 43.5 cm. According to the results of the present study, Vicia sativa had the highest tolerance to salinity and drought stresses while Secale cereale, Sanguisorba minor and Trifolium pratense had the minimum tolerance to salinity and drought stresses.
  Keywords: Hydroponic, Tolerance to drought, salinity stresses, Nutrient ions, Seedling growth
 • Reza Yari *, Heshmati Pages 29-39
  It is necessary to recognize the relations between ecosystem components for suitable management of landscapes. Structure and function are two inherent components in each ecosystem. Thus, this study aims to investigate effects of ecosystem structure on soil surface indicators and landscape functional attributes in Fath-Abad Rangelands, Ferdows. In order to this we used Landscape Function Analysis (LFA) method to determine soil stability, infiltration and nutrient cycling using of 11 soil surface indicators. Data submission and analysis was performed by electronic LFA form (in Excel format) . ANOVA was used for determination of different existence between data and Duncan multiple ranges test for difference level. Landscape Organization Index for the area was 0.42. The results showed that different patches have significantly different stability, infiltration and nutrient cycling in the area as most of these characters are maximum in forb, shrub and shrub-grass patches. It may be resulted by specific structure such as strong roots, shaping and inter-density in these patches. In contrast, the inter-patch areas have the least amount of the functional characters that can be explained by the lack of litter and vegetation at these areas. For better management and increased performance characteristics pastures increased vegetation, especially the structure of Forb and Grasses is necessary.
  Keywords: Ecosystem, Soil stability, Landscape function analysis, Plant patch, Nutrient cycling, Fath-Abad rangelands, Soil infiltration
 • Havva Mirzadeh, Abbas Biabani *, Ali Rahemi Karizaki, Hossein Ali Fallah Pages 41-58
  In order to study the effect of plant density and plant orientation on receiving and using of radiation in wheat cultivars, an experiment was conducted at the research farm of Gonbad Kavous University in 2012. The experiment was carried out as factorial based on completely randomized design with three replications. The factors were including: orientation with four levels (North-South, East- West, North East- South West and North West- South East), plant density with three levels (250, 300 and 350 plant per square meter) and wheat cultivars (Kouhdasht and line 17). Variance analysis results showed that that ecological indicators study (consisting of leaf area index, dry matter accumulation, canopy extinction coefficient and Radiation use efficiency) were affected by interaction effect on orientation and plant density, but cultivars had no significant effect on ecological indicators. Leaf area index (LAI) and dry matter accumulation increased with the increase of plant density; in such as a way that plant density, the highest LAI (8.33) and dry matter accumulation (2294±357.3 g/m2) were obtained in East-West orientation. The increase of dry matter accumulation due to the interception of photo synthetically active radiation was resulted in the increase of leaf area index in East-West orientation. Canopy extinction coefficient (K) was affected by plant densities of 300 and 350 plants per square meter and in plant densities 250 plant per square meter no significant difference in plant orientations was observed. Average of canopy extinction coefficient in this study 0.63 was measured. Radiation use efficiency (RUE) was affected by interaction effect of plant density and orientation. The maximum of RUE was observed in the high plant density and East-West orientation.
  Keywords: Cultivar, Plant density, Plant orientation, Interception radiation, Wheat
 • Mohammad Reza Tatian *, Reza Tamartash, Ali B. Mirjalili Pages 59-72
  Determination of forage quality is one of the fundamental factors for the proper management of rangelands. In order to study the effect of phonological stages on forage quality, three species of rangeland in Yazd province including Hordeum bulbosum, Trifolium repens, and Prangos ferulacea were selected. Samples were collected in three phonological stages: vegetative growth, flowering and seed production. Plant samples were analyzed in the laboratory to determine crude protein percentage, acid detergent fiber, dry matter digestibility and metabolism energy. Data were analyzed using ANOVA and Duncan test. The results showed that the effect of phonological stages on forage quality were significant (P
  Keywords: Nutrition Value, Metabolism Energy, Forage Quality, Phenology
 • Neda Ebrahimi *, Hamed Rouhani, Ebrahim Gholam Ali Pouralamdari, Hamid Mostafalou Pages 73-84
  In the present study, standard phytochemical method was conducted to identify quality some allelochemical compounds such as saponins, terpenoides, antraquinons, flavonoides, flavons by using 10 % condensed aquous extract in distilled water or ethanol solvent of root, stem and leaf organs of Atriplex lentiformis.Then the bioassay experiments were undertaken to evaluate the allelopathic potential of various concentrations (0, 20, 40, 60, 80 and 100%) of selected organs by using 10 % condensed aquous extract on radicle length, shoot length and germination percentage of Medicago scutellata to form of factorial examination in completely randomized design in the Hydroecology laboratory of Gonbad Kavous University in 2012. The effect of various concentrations of organs on studied parameters, was fitted to regression model. In the phytochemical examinations of the qualitative the allelochemicals of saponins and terpenoids were observed and confirmed while the allelochemicals like antraqouins, flavonoids and flavones were not detected in the studied organs. The bioassay of various concentrations from the selected organs and interaction effect of them showed the significant effect on different parameters of germinations of Medicago scutellata at p- value 0.05. The greatest hampering effect was found in the aquous leaf of Atriplex lentiformis as compared with other organs. The germination percentage of the M. scutellata compeletly was hampered by 80 and 100% of leaf organ. The effect of various concentrations on different parameters of germination indicated the highest R- square which was including linear and exponential dependent. The greatest R- square (R2=0.98) was found in aquous extract of root on the radicle length of the studied plant with linear dependent.
  Keywords: Organs, Bioassay, Allelochemicals identification, Various concentrations, Germination parameters, Medicago scutellata
 • Sedigheh Zarekia * Pages 85-98
  In order to study changes of production and utilization of Salsola laricina at growth season and Grazing season, the site of Khoshkerood-e- Saveh selected which is indicator of steppe rangelands. To evaluate the vegetative and productive characteristics and forage consumption by livestock at different stages of plant phonology, this experiment was carried out during 2010-2012 years. Thus remaining amount of forage grazing was harvested until a month intervals, and consumption rate was determined by subtraction between harvested forage and fenced plot forage. Finally, in order to study the effect of harvest months on the production and consumption under investigation in the study area, data were analyzed. The results showed that production has fluctuated during different rainfall. In Years 2011 will produce more forage than the average (264 kg ha) of about 7 percent higher and in 2010 produced the lowest yield that it was 6% lower than the average. This species share in rangeland production was high and on average four years, about 50 percent of rangeland forage was produced by Salsola laricina. In average three-year, peak rangeland production was in May and has decreased in June. On average, 92 percent of production was grazed by livestock along grazing year. Greater share of rangeland forage consumed in November and drying time of plant. Salsola almost grazed in autumn and winter and other species grazed when they were green. Due to the palatable nature and quantity of such product, is a good source of forage in winter pastures.
  Keywords: Steppe rangelands, Salsola laricina, Production, Utilization, Khoshkehrood Saveh
 • Issa Solgi *, Mousa Solgi Pages 99-112
  Heavy metal pollution in soil is one of the major environmental problems throughout the world. Since metals uptaken by plants and fruits are transferred to humans, this problem is more serious in agricultural and garden soil. The object of the present study was to investigate and assess heavy metals in vineyards soil of Malayer plains. Random sampling system was used in this study. Totally, 25 soil samples were collected from the depth of 0-20 cm. Soil samples were analyzed by HR-CS AAS with flame method. The mean concentrations of Copper, Lead, and Zin in the soil samples were 7.36, 6.91, and 54 mg/kg respectively which were lower than the world average and earth crust for these metals. The results showed that positive and significant correlation between Cu - Zn, Cu - Pb, Zn - Pb and pH – EC. It seems that in addition to geology and parent materials, chemical fertilizers and animal manure are the sources of metals to vineyrads soil. In addition, copper fungicides have not played any role in the increase of the concentration of copper with regard to the application of sulphur as fungicide. At present these heavy metals are serious risk for these vineyard soils.
  Keywords: Soil pollution, Source, Metals, Vitis vinifera
 • Mehdi Najafi *, Mohammad Reza Vahabi, Mostafa Tarkesh Esfahani Pages 113-128
  Determining habitat suitability is one of the most important elements of management and conservation of plant and wildlife species. A suitable habitat will have a significant impact on the survival and reproduction of species. Nowadays, the development of statistics and geographic information system has enables us to determine possible habitats for plant species via using geographical distribution modeling techniques. Using the Ecological Factor Analysis Model (ENFA), the present study has modeled the habitat of Fritillaria imperialis L., as a species with numerous industrial and pharmaceutical applications. To this end, species’ presence data was gathered with systematic sampling method with 500 presence points. Then the data was registered and then, the data was ultimately converted to a map of the vector format. Environment variable maps such as topographic, climate, and soil were generated by using geostatistical and GIS methods. Finally, the habitat map for this valuable species was generated. According to ENFA analysis, the variables of the amount of absorbable potassium, the amount of absorbable phosphorus, Digital Elevation Model, the amount of annual precipitation, and the slope direction of region, are the most significant factors, influencing the habitat selection for Fritillaria imperialis L in the study area. The amounts associated with being margininety, specialization, and tolerance in this study were 1.547, 6.325, and 0.158, respectively indicate that Fritillaria imperialis L is specialization species within its habitat sites. Boyes index was used to verify the correctness of this model, which was calculated to be 0.092. The results of the present study suggest that using alternative habitats can prevent the irreversible negative consequences like reduction or extinction of this valuable species.
  Keywords: Species modeling, Specialization, Margininety, Tolerance, Boyes
 • Zahra Yousefi, Zeinab Jafarian *, Mohammad Hojjati, Mohammad Tayyebi Pages 129-144
  To compare the decomposition rate of leaves and stems Prangos ferulaceae species during a year, this research was carried out at training and research station Hossein Abad of Fars. The litter bag technique with size of 20×20 cm and 2 mm pores was used in this research. Each bag was filled with 5 gr dried plant specimens. Totally 54 bags with leaf, stem, composition of leaf and stem treatments with three replications were placement in the field. Bags were taken at intervals of 60 days (6 times in a year). The amount of nutrients N, C, K, P and C/N in leaves, stems and the composition of leaves and stems were measured after each sampling. The results showed that more nitrogen and lower hemi cellulose in the leaves rather than stems was caused tendency of microorganisms (especially bacteria) in this organ. As a result faster decomposition and increase the mineralization rate of its nutrient happens. Generally, the plants decomposition rate depends on the ratio of carbon to nitrogen. As this ratio is lower; the resistance of plant against the decomposer factors will be lower.
  Keywords: Litter bag, C-N ratio, Decomposition rate, Prangos ferulaceae
 • Ali Goharnezhad *, Pezhman Tahmasebi, Esmaeil Asadi, Javad Motamedi Pages 145-160
  Functional diversity is directly related to ecosystem services, biomass contains most of them such as food, conservation, tourism and pollination. This study attempted to test such assumptions as (i) The existence of close relationship between plant production and the community-weighted mean trait values (CWM), as expected from the “production ratio hypothesis” (ii) existence of close relationship between Rao’s functional diversity index with plant production according to “Tilmann hypothesis of diversity” to predict plant production and to find the best relation between plant production with environmental factors in the wooded rangeland of central Zagros. The results showed that among value of CWM, the most R² was related to functional diversity index of weighted mean of leaf index equal to %37. Also the amount of this index for Rao’s functional diversity index was %18 showing that this index only is able to explain about 18 percent of plant production variations. The most community-weighted mean values showed increasing trend with increasing plant production. It was observed that a combination of abiotic factors, Functional diversity (FDQ) and CWM index including of rainfall, temperature, CWM-ME, CWM-Long Leaf, and CWM-Height variables explains about 76% of plant production variations and can be regarded as the most appropriate model to forecast plant production. The results indicate the functional identity of plant community as proposed by Grime is the main driver of ecosystem function compared to niche complementrity hypothesis.
  Keywords: Functional diversity, Plant production, Environmental factors, CWM index, Central Zagros