فهرست مطالب

حفاظت زیست بوم گیاهان - سال سوم شماره 1 (پیاپی 6، بهار و تابستان 1394)

نشریه حفاظت زیست بوم گیاهان
سال سوم شماره 1 (پیاپی 6، بهار و تابستان 1394)

 • تاریخ انتشار: 1394/04/30
 • تعداد عناوین: 7
|
 • افشین صادقی راد *، حسین ارزانی صفحات 1-14
  موضوع تنوع گونه ای برای ارزیابی وضعیت اکوسیستم ها از اهمیت خاصی برخوردار است. زیرا کاهش تنوع منجر به کاهش ظرفیت زیست محیطی می شود. به منظور انجام این پژوهش، برخی از عوامل بوم شناختی از جمله ارتفاع، شیب و جهت تعیین شدند. سپس با استفاده از 480 پلات یک متر مربعی، نمونه برداری از گونه های گیاهی به روش تصادفی – سیستماتیک صورت گرفت. جهت تعیین غنای گونه ای از شاخص های مارگالف و منهینیک، تنوع از شاخص های شانون وینر و سیمپسون و در مطالعه یکنواختی از شاخص های سیمپسون و پایلو بهره گیری شد. نتایج نشان داد که عوامل بوم شناختی بر شاخص های غنا، تنوع و یکنواختی، تاثیر معنی داری دارد (P<0.01). به طوری که بیشترین مقدار غنای مارگالف (1/5) و منهینک (1/3)، تنوع شانون وینر (3/3) و سیمپسون (0/79) و یکنواختی سیمپسون (0/72) و پایلو (0/8) در طبقه ارتفاعی 1700- 1400 متر و کمترین آنها در طبقه ارتفاعی 2000< متر مشاهده شد. بیشترین مقدار غنای مارگالف (1/67) و منهینک (1/28)، تنوع شانون وینر (4/02) و سیمپسون (0/81) و یکنواختی سیمپسون (0/88) و پایلو (0/88) در شیب 40-20 درصد و کمترین آنها در طبقه شیب 60< درصد مشاهده شد. همچنین بیشترین مقدار غنای مارگالف (1/65) و منهینک (1/56)، تنوع شانون وینر (3/5) و سیمپسون (0/96) و یکنواختی سیمپسون (0/76) و پایلو (0/89) در دامنه های شمالی و کمترین آنها در دامنه های جنوبی مشاهده شد. در نهایت می توان نتیجه گرفت عوامل بوم شناختی با تاثیر بر مقدار رطوبت، شدت تابش، دما و ویژگی های خاک، می توانند بر تنوع گونه ای تاثیر بگذارند.
  کلیدواژگان: تنوع گیاهی، ارتفاع، شیب، جهت، استان ایلام
 • سارا فخرآبادی، زینب جعفریان *، قدرت الله حیدری، حسن قلیچ نیا صفحات 15-26
  این مطالعه به منظور بررسی اثر شیوه های مختلف بهره برداری شامل افرازی، مشاعی و شورایی بر تنوع و غنای گونه ای و استفاده از دو روش متفاوت برآورد غنای گونه ای در مراتع ییلاقی پلور استان مازندارن انجام شد. سه سامان عرفی (بزرم موزک، چپک خاص و قاضی مزرعه) به گونه ای انتخاب گردید که مناطق نمونه برداری در سه سامان عرفی دارای شرایط توپوگرافی مشابهی باشند. برای بررسی تنوع در هر سامان عرفی، 30 پلات کوچک یک مترمربعی در محل استقرار پلات های بزرگ ویتاکر، مستقر گردید و ثبت داده های پوشش گیاهی، نوع و تعداد گونه ها در داخل آن ها انجام شد، سپس شاخص های تنوع شانون، سیمپسون، شاخص های غنای مارگالف و منهنیک و شاخص یکنواختی در هر سامان عرفی محاسبه شد. همچنین در هر سامان عرفی سه پلات ویتاکر اصلاح شده نیز مستقر و لیست گونه ها یادداشت گردید و برای تجزیه و تحلیل آنها از مدل رگرسیون های خطی- لگاریتمی استفاده شد. نتایج نشان داد که منطقه تحت بهره برداری مشاعی تنوع گونه ای کمتری داشته و در مقابل، مراتع دارای شیوه های بهره برداری شورایی و افرازی تنوع مشابه و بیشتری دارند. در سه سامان عرفی مورد بررسی، به ترتیب بزرم موزک (شیوه ی بهره برداری افرازی)، چپک خاص (شیوه بهره برداری مشاعی) قاضی مزرعه (شیوه ی بهره برداری شورایی) براساس قاب ویتاکر داری غنای گونه ای بیشتری هستند و در سطح 5 درصد اختلافشان معنی دار شده است. در شیوه بهره برداری افرازی هم تعداد گونه ها بیشتر است و هم تنوع و ترکیب گونه ای بهتر است، لذا می توان گفت در منطقه مورد مطالعه شیوه افرازی مدیریت مطلوب تری داشته و بهتر است اجرا شود.
  کلیدواژگان: غنای گونه ای، تنوع گونه ای، شیوه بهره برداری، پلات ویتاکر، مراتع پلور
 • قربانعلی رسام *، آرمین مشایخان صفحات 27-42
  بررسی و معرفی فلور در هر منطقه به لحاظ شناخت تنوع زیستی و مدیریت منابع طبیعی اهمیت دارد. بدین منظور در تحقیق حاضر، شکل زیستی و انتشار جغرافیایی گیاهان دارویی زیست بوم های طبیعی شیروان بررسی و معرفی شده است. نتایج نشان نشان داد که در مجموع تعداد 125 گونه گیاه دارویی در 100 جنس، و 33 تیره گیاهی در منطقه رویش دارند. تیره های Lamiaceae با 20 گونه، Asteraceae با 15 گونه و Papilionaceae با 11 گونه بزرگترین تیره های گیاهی منطقه هستند. شکلهای زیستی منطقه شامل 48/8 درصد همی کریپتوفیتها، 23/2 درصد تروفیتها، 10/4 درصد کامفیتها، 9/6 درصد ژئوفیتها و8 درصد فانروفیتها هستند. بیشترین پراکنش جغرافیایی با 6/65 درصد به ناحیه ایران-تورانی اختصاص داشت. همچنین،تعداد 20 گونه دارویی بوم زاد و 41 گونه دارویی در معرض تهدید در منطقه شناسایی گردید. به طور کلی فلور منطقه مورد مطالعه غنی از گیاهان دارویی است که اهلی کردن آنها غلاوه بر بازدهی اقتصادی، کاهش فشار بهره برداری از مراتع را به دنبال دارد.
  کلیدواژگان: شکل زیستی، شیروان، گیاه دارویی، فلور
 • اردوان قربانی *، نازیلا بی باک، معصومه امیرخانی، زینب رحیمی، موسی اکبرلو، کیومرث سفیدی، میکائیل بدرزاده، علی تیمورزاده، اردشیر پورنعمتی صفحات 43-55
  هدف از این تحقیق، ارزیابی وضعیت دامنه های پایین مراتع شمال سبلان است که با استفاده از شاخص های سطحی خاک و ویژگی های عملکردی مرتع انجام میشود. با استفاده از سه ترانسکت 50 متری پنج ویژگی ساختاری و 11 ویژگی سطح خاک اندازه گیری شدند. این فاکتورها در قالب سه مشخصه پایداری، نفوذ پذیری و چرخه عناصر غذایی طبقه بندی شد. تجزیه و تحلیل آماری داده ها با استفاده از روش تحلیل عملکرد چشم انداز انجام گرفت. برای مقایسه معنی داری شاخص ها از تجزیه واریانس و آزمون توکی استفاده شد. نتایج نشان داد متوسط تعداد لکه های اکولوژیک گندمیان و پهن برگان علفی به ترتیب برابر 57 و 35 عدد است. خاک لخت نسبت به سایر لکه ها دارای بیشترین میانگین طول با 56/23 درصد و پس از آن گندمیان با 21/10 درصد است. مقدار شاخص ساختار چشم انداز برابر 0/31 و شاخص سطح لکه برابر 0/01 است. مقایسه مقادیر شاخص های ارزیابی سطح خاک برای فرم های رویشی مختلف و خاک لخت در چشم انداز نشان داد که لکه با فرم رویشی گندمیان بیشترین مقدار پایداری را داشته و با لکه های اکولوژیک لاشبرگ و خاک لخت اختلاف معنی داری (0/05>P) دارد. خاک لخت با کمترین مقدار پایداری، از نظر آماری اختلاف معنی داری (0/05>P) با لکه های اکولوژیک گندمیان و پهن برگان علفی دارد. مقایسه مقادیر شاخص نفوذپذیری خاک نشان داد که لکه پهن برگان علفی، بیشترین مقدار شاخص نفوذپذیری و خاک لخت کمترین مقدار را داشته است. خاک لخت از نظر آماری با سایر قطعات اکولوژیک معنی دار است (0/05>P). چرای دام که به تخریب قطعات منجرشده، به نوبه خود، باعث کاهش پایداری و عملکرد نامناسب رویشگاه نیز شده است.بنابراین، مراتع دامنه پایین سبلان شمالی تخریب شده است و ضرورت دارد اقدامات لازم برای جلوگیری از ادامه روند تخریب و سپس، اصلاح و احیای این اراضی مرتعی انجام گیرد.
  کلیدواژگان: کارکرد چشم انداز، لکه های اکولوژیک، تحلیل عملکرد چشم انداز، LFA))، استان اردبیل
 • آناهیتا رشتیان * صفحات 57-68
  با توجه به اینکه جاده ها به عنوان یکی از شاخصه های توسعه پایدار به حساب می آیند و بخش اعظمی از جاده های روستایی کشور از مراتع می گذرند بنابراین مطالعه اثر این جاده ها بر اکوسیستم های مرتعی از اهمیت زیادی برخوردار است. مراتع حریم جاده از لبه جاده تا 5 متر و مراتع دور از جاده از 5 تا 20 متر از لبه جاده در نظر گرفته شد به منظور اندازه گیری درصد پوشش، تولید، تراکم، اهمیت نسبی، غنا، یکنواختی و تنوع گیاهان از ترانسکت 50 متری و پلات یک مترمربعی با توجه به تیپ گیاهی و یکنواختی پوشش استفاده گردید در هر منطقه 40 پلات در امتداد چهار ترانسکت به طور تصادفی در طول سه کیلومتر از جاده شوسه مراتع پیشکوه علی آباد یزد مستقر گردید. نتایج بدست آمده، نشان می دهد که ایجاد جاده شوسه باعث تغییر ترکیب گیاهی، تولید و درصد پوشش گردیده به طوری که باعث کاهش تولید، درصد پوشش در مراتع حریم جاده شده است و اهمیت نسبی گونه های بوته ای در منطقه حریم جاده کاهش یافته است در حالی که اهمیت نسبی گونه های گندمی افزایش یافته است. غنا، یکنواختی و تنوع گونه ای بر اساس شاخص های مورد بررسی کاهش یافته و الگوی پراکنش گیاهان به سمت کپه ای شدن حرکت نموده است که این فاکتورها نشان دهنده حرکت جامعه گیاهی حریم جاده به سمت پایداری کمتر و عبور از آستانه اکولوژیکی می باشد. بنابراین پیشنهاد می گردد احداث جاده های روستایی در مناطق خشک با مطالعات بیشتر و عملیات احیاء متناسب با شرایط منطقه صورت گیرد.
  کلیدواژگان: جاده شوسه روستایی، مراتع حریم جاده، الگوی پراکنش، اهمیت نسبی، غنا، یکنواختی، تنوع
 • پرویز غلامی، لاله آموزگار *، میثم حبیبی، حمزه علی شیرمردی صفحات 69-80
  ترکیبات آللوپاتیک در تنوع زیستی و توانایی تولید اکوسیستم ها نقش مهمی بر عهده دارد. بر همین اساس اثر آللوپاتی Artemisia aucheri بر بذر دو گونه Agropyron elongatum و Agropyron repens مورد آزمایش قرار گرفت. برای این منظور از پودر اندام های هوایی A. aucheriکه در اواخر آبان ماه از مراتع منطقه چهار باغ استان گلستان جمع آوری شده بود، عصاره هایی با غلظت های 20، 40، 60، 80 و 100 درصد تهیه شد. همچنین تیماری به عنوان شاهد (آب مقطر) نیز در نظر گرفته شد. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با شش تیمار و چهار تکرار در شرایط آزمایشگاهی اجرا گردید. نتایج آنالیز واریانس یک طرفه نشان داد که تیمارهای عصاره A. aucheri اثر معنی داری بر تمام صفات اندازه گیری شده بذر هر دو گونه داشته، موجب کاهش معنی دار درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ساقه چه و طول ریشه چه و بنیه بذر شدند. به طورکلی، نتایج این تحقیق گویای آن است که گیاه A. aucheri حاوی ماده یا مواد بازدارنده رشد است که موجب کاهش جوانه زنی و رشد A. elongetum و A. repens شده است.
  کلیدواژگان: آللوپاتی، جوانه زنی، طول ساقه چه، Agropyron elongatum، Agropyron repens، Artemisia aucheri
 • مهرداد زرافشار *، مسلم اکبری نیا، حسین عسکری، سیدمحسن حسینی، مهدی رهایی صفحات 81-94
  در این تحقیق از پتانسیل نانوذرات دی اکسید تیتانیوم برای تعدیل اثرات مخرب تنش خشکی در نهال های گلابی وحشی استفاده شد. تیمارهای اعمال شده شامل اسپری کردن نانوذرات دی اکسید تیتانیوم با غلظت های 20، 40، 80 و 100 قسمت در میلیون بعد از آخرین آبیاری بر برگ های نهال بود. تیمارها در قالب طرح کاملا تصادفی با شش تکرار اجرا شد. تخصیص بیوماس، رشد، تغییرات فیزیولوژیک-بیوشیمیایی و مطالعات میکروسکوپیک به عنوان شاخص قابل اندازه گیری مد نظر قرار گرفت. آنالیز تکرار در زمان و ارزیابی روند تغییرات نشان داد که فعالیت فتوسنتری نهال ها تحت تاثیر اثرات منفی خشکی قرار گرفته است. تجزیه واریانس یکطرفه نشان داد که از نظر بیوماس ریشه و ساقه و همچنین رشد ارتفاعی و طول ریشه بین تیمارها اختلاف قابل توجهی در سطح 5 درصد وجود دارد و در این بین اثرات مثبت اسپری کردن نانوذرات در مقایسه با نهال های تحت خشکی که اسپری نشده اند مشهود است. در مقایسه با نهالهای شاهد، پتانسیل آبی در نهالهای تحت خشکی بیش از سه برابر کاهش یافت. در حالی که این وضعیت با اعمال نانوذرات دی اکسید تیتانیوم تعدیل شده است. بعد از اسپری کردن نانوذرات، محتوای نسبی رطوبت حدود 100 درصد در مقایسه با نهال های تحت خشکی افزایش داشت. افزایش چشمگیر نشت الکترولیت نیز در نهال های تحت خشکی ثبت شد. اگرچه میزان پرولین برگ در نهال های تحت خشکی حدود 20 درصد افزایش داشته، با اعمال نانوذرات تغییر فزاینده مشاهده نشد. تمامی تیمارها باعث افزایش آنزیم پراکسیداز شد که بیشترین مقدار در تیمار 100 قسمت در میلیون مشاهده شد. آنزیم کاتالاز افزایش چشمگیری در نهال های تحت خشکی داشت و از سوی دیگر اسپری نانوذرات سبب افزایش این آنزیم نشد.
  کلیدواژگان: گلابی، نانوذرات دی اکسید تیتانیوم، اسپری کردن، بیوماس، تغییرات فیزیولوژیک- بیوشیمیایی
|
 • Afshin Sadeghirad *, Hossein Arzani Pages 1-14
  Diversity is an important indicator to assess the condition of ecosystems. Reduction of diversity leads to reduction in the environmental capacity. To this research, some ecological factors such as altitude, slope and aspect in this were determinal. Then, using 480 plots of one meter square (1m2), was done with random – systematic sampling method to measuring the plant species factors. To determine species richness indices of Margalef and Menhinic, for the diversity, indexes of Shanvnvaynr, Simpson, and to calculate evenness, indexes of Simpson and Paylo were used. The results showed that ecological factors have significant influence on the species richness, diversity and evenness, (P
  Keywords: Plant diversity, Altitude, Slope direction, Ilam province
 • Sara Fakhr Abadi, Zeinab Jafarian *, Ghodratolla Heidari, Hassan Ghelichnia Pages 15-26
  This study was done to investigate the effects of utilization types (private property, collective property, council property) on plant species richness and diversity in summer Plour rangeland in Mazandaran province. The topographical properties of sampling sites in three units of exploitation (Bazam- Mozak, Ghazi Mazraee and Chapak Khas) were the same (same slope, aspect and altitude). Within each unit, 30 plots (1m2) were established in order to studying diversity indices and the type and number of species were recorded. Biodiversity indices (Shannon, Simpson), richness indices (Menhinick, Margalef) and uniformity indices (Equitability) were calculated. Also, three Whittaker plots were established in each sampling site. The data were analyzed using linear and group regression model. The results showed that collective property had an unpleasant effect on biodiversity species. While, private property and council property worked the same and better than the first one. Results of species richness using Whitaker plot showed that Private property (Bazram - Mozak), collective property (Gapak - Khas), council property (Ghazi - Mazraea) had higher richness respectively and their differences were significant (P
  Keywords: Species richness, Utilization type, Private property, Whitaker plot, Plour Rangeland
 • Ghorban Ali Rasam *, Armin Mashayekhan Pages 27-42
  Investigating and introducing the flora of each area is very important to reconise biological diversity and management of natural resources. For this perpose, in the present study, in the present study, flora, life form and chorology the medicinal species were investigated and introduced. The results showed that totally, there were 125 medicinal species belonged to 100 genera and 33 families in the study area. Lamiaceae family with 19 species, Astraceae family with 15 species, Papilionaceae family with 11 species, Apiaceae and Rosaceae family with 7 species had the highest number of species. The life forms of plants included: hemicryptophytes (48.8%), therophytes (23.2%), chamaeophytes (10.4%), geophytes (9.6%) and phanerophytes (8%). The highest geographical distribution was Irano- Turanian (65.6%). 20 species were identified as endemic and 41 species were threatened. Overall, the flora of the study area had many medicinal plants they of them affects on the economic ouput and reduring the presure on rangelands.
  Keywords: Life forms, Shirvan, Flora, Medicinal plant
 • Ardavan Ghorbani *, Nazila Bibak, Masoumeh Amirkhani, Zeinab Rahimi, Mousa Akbarloo, Kiomars Sefidi, Mikaeel Baderzadeh, Ali Teimorzadeh, Ardeshir Pournemati Pages 43-55
  The aim of this study was to evaluate the condition of the low altitude of the northern rangeland of Sabalan using the soil surface indicators and functional features of rangeland. Using three transects with 50 meters, five structural features 11 soil surface characteristics were measureal. Statistical analysis of data was performed via a landscape functional analysis method. The ANOVA and Tukey test was used to compare the significance of indicators. The results showed that the mean numbers of ecological patches for grass and forb were 57 and 35 respectively. Bare soil patches had the highest average length about 56.23% and then grass with 21.10%. The amount of landscape structure index was 0.31and for the patch area index was 0.01. Comparison of soil surface assessment criteria for different life forms of vegetation and bare soil on the landscape showed that patches with grass life forms had the highest amount of stability and with ecological patches of litter and bare soil had significant differences (P>0.05). Bare soil had the lowest value for stability and from, the statistical point of view showed significant difference (P>0.05) with grass and forb ecological patches. Comparison of soil permeability indices showed that the highest values of permeability index obtained from forb patches and soil patches had the lowest values, and bare soil were statistically significant difference (P>0.05) with other ecological components. Moreover, on the basis of the results of components degradation, which is created under the effect of livestock grazing, it caused the decrease of stability and malfunctioning of the habitat. Therefore, in general the rangelands in low altitude of North Sabalan are degraded, thus it is necessary to act for preventing continues of rangeland degradation and then try to improve and reclaim these rangelands.
  Keywords: Landscape function, Ecological patches, Landscape function analysis (LFA), Ardebil province
 • Anahita Rashtian* Pages 57-68
  Since the roads are considered as one of the indicators of sustainable development and much of the rural dusty roads are passed through the rangelands thus, the effect of roads has a very importance effect on rangeland ecosystems. Near-road rangelands were selected from the edge of the road until 5 meters distance and far-road rangelands were used in 5 to 20 meters from the edge of the road. For measuring canopy cover, production, density, relative importance, richness, evenness and diversity of plants used to 50 m transects and 1 m2 plots were used in each study areas. 4 transects and 40 plots randomly were put along three kilometers of road of Pishkouh Ali-Abad rangelands in the Yazd. Results showed that the road can changes the vegetation composition, production, and cover, therefore,there is reducation in production, canopy cover of near – road. The importance value of shrub species of near road has declined while the importance value of grasses has increased. Richness, evenness and diversity indices were reduced and distribution of plants, moved to the clamps. These factors indicated the site of near- road is less stable and plant community has crossed boundaries of ecological threshold. Therefore, it is suggested that making the rural dusty roads should be implemented with detailed studies and suitable reclamation may be done with paying attention to ecological condition of the study area.
  Keywords: Rural dusty roads, Near, road rangelands, Distribution pattern, Importance value, Richness, Evenness, Diversity
 • Parviz Gholami, Laleh Amozgar *, Meisam Habibi, Hamze Ali Shirmardi Pages 69-80
  Allelopathy compounds play an important role in the biodiversity and the ability of ecosystem productions . In this study, the allelopathic effect of Artemisia aucheri was tested on the seed germination of two species of Agropyron elongatum and Agropyron repens. For this perpose, , the aerial part powder of Artemisia aucheri (stem, leaf and seed) was collected from habitats at the flowering stage (end of November) and extracted with concentrations of 20, 40, 60, 80 and 100% were prepared with aerial parts. Also a control treatment (distilled water) was used. A completely randomized design was carried out using six treatments and four replications in laboratory. ANOVA results showed that the aqueous extract of Artemisia aucheri significantly influenced the seed germination of both species trait. As a result, we found the significant reduction of the percentage of seed germination, seed germination rate, plumule, radicle, and seed vigor. Overall, the results of this study indicated that Artemisia aucheri containing growth inhibitor that reduced seed germination and the growth of Agropyron elongatum and Agropyron repens.
  Keywords: Allelopathy, Radical, Agropyron elongatum, Agropyron repens, Artemisia aucheri
 • Mehrdad Zarafshar *, Moslem Akbarinia, Hossein Askary, Seyyed Mohsen Hosseini, Mehdi Rahaie Pages 81-94
  The present Research used TiO2 NPs for alleviating the negative effects of drought stress in wild pear seedlings. Different concentrations of TiO2 NPs including 20, 40, 80 and 100 ppm were sprayed on the aerial compartments of seedling immediately after the last irrigation. Our experiment design was a completely randomized design with 6 repeats for each treatment. Biomass allocation, growth, physiological-biochemical parameters and microscopic analysis were surveyed as index. Repeated measure ANOVA and surveying of trend showed that photosynthesis performance was less affected by drought. ANOVA results showed that there were significant differences (at 5% level) between the treatments in aspect of stem and root biomass, height growth and root length parameters. On the other hand, sprayed seedlings by nanoparticles had the better biomass allocation compared to non-sprayed seedlings when subjected to drought stress. In contrast with control, xylem water potential has declined more than three times while TiO2 NPs improved the xylem water potential. The spraying of nanoparticles on seedlings improved the relative water content (RWC) till 100% in comparison to the drought stressed plants. A considerable increasing was observed for electrolyte leakage in stressed seedlings. Although proline content is increased in stressed leaf (around 20%) but TiO2 NPs could not increase the parameters. All the treatments increased peroxidase enzyme in leaves but the higher value was for TiO2 NPs 100 ppm. The higher content of catalase enzyme was recorded for drought treatments.
  Keywords: Pear, Nanoparticles, Spraying, Biomass, Physiological-biochemical