فهرست مطالب

حفاظت زیست بوم گیاهان - پیاپی 3 (پاییز 1392)

نشریه حفاظت زیست بوم گیاهان
پیاپی 3 (پاییز 1392)

 • تاریخ انتشار: 1392/08/18
 • تعداد عناوین: 7
|
 • الهام امیدزاده اردلی، محمد علی زارع چاهوکی *، حسین ارزانی، حجت الله خدری غریب وند صفحات 1-13
  با توجه به نیاز مدیریت به ارزیابی سریع تنوع گونه ای؛ سهولت کاربرد روش های مناسب اندازه گیری تنوع از اهمیت زیادی برخوردار است. به این منظور از پلات چند مقیاسی C برای اندازه گیری تنوع گونه ای استفاده شد. این پلات برای اولین بار در ایران برای اندازه گیری تنوع گونه ای به کار می رود. دو دامنه غربی و شرقی با دو شدت چرای سبک و متوسط در مرتع کرسنک شهرکرد انتخاب گردید. چهار موقعیت تیمار سبک-شرقی، متوسط-شرقی، سبک-غربی و متوسط- غربی به عنوان تیمار تعیین شدند. در هر موقعیت سه پلات 100 مترمربعی C به فواصل 200 متر به صورت تصادفی- سیستماتیک استقرار یافت. پس از جمع آوری داده های پوشش شاخص های تنوع، غنا و یکنواختی گونه ای با استفاده از نرم افزار Past بدست آمد. مقایسه شاخص های تنوع گیاهی با استفاده از آزمون تجزیه واریانس در SPSS و رسم نمودارها با استفاده از Excel صورت گرفت. نتایج نشان داد در هر چهار موقعیت؛ شاخص های غنا در سطح 5 درصد اختلاف معنی دار دارند. شاخص های تنوع و یکنواختی در موقعیت های مختلف اختلاف معنی دار نداشتند، با این وجود اعداد شاخص ها در شدت چرای متوسط- دامنه شرقی و غربی بیشتر بودند. افزایش اعداد شاخص در شدت چرای متوسط-دامنه غربی را می توان به دلیل حضور گونه های مهاجم غیرخوشخوراک و گونه های یکساله دانست. در شدت چرای متوسط- دامنه شرقی شرایط رطوبتی مناسب و احتمال حضور گونه های جدید در افزایش اعداد شاخص موثر می باشد. علاوه بر این، منحنی سطح-گونه تنوع گونه ای را به خوبی نشان داده است. به عنوان نتیجه گیری کلی می توان گفت استفاده از پلات های چندمقیاسی همچون پلات C می تواند برآورد خوبی از تنوع گونه ای در موقعیت های مختلف ارائه دهد.
  کلیدواژگان: تنوع گونه ای، پلات چند مقیاسی C، مرتع کرسنک شهرکرد، منحنی سطح-گونه
 • رضا تمرتاش *، محمد جعفری، حسین حیدری شریف آباد، قوام الدین زاهدی امیری، غلامرضا زهتابیان صفحات 15-29
  جهت بررسی روابط عناصر غذایی کم مصرف و پرمصرف خاک با گونه های مرتعی این تحقیق در مراتع کوهستانی طالقان انجام پذیرفت. پس از تعیین نقشه واحدهای کاری، نمونه برداری در هر یک از واحدها به صورت سیستماتیک انجام شد. تعداد و اندازه پلات با استفاده از روش سطح حداقل و روش آماری تعیین گردید. انتخاب گونه ها برای نمونه برداری با آنالیز خوشه ایصورت گرفته و درصد پوشش و حضور گونه ها در هر پلات با استفاده از مقیاس کریجینا صورت پذیرفت. همراه با نمونه برداری از گیاهان، نمونه های خاک از محدوده اطراف ریشه گونه ها جمع آوری و پارامترهای فیزیکی و شیمیایی و عناصر غذایی هر نمونه در آزمایشگاه مشخص گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آنالیز واریانس و مقایسه میانگین ها انجام شد. سپس با استفاده از آنالیزهای چند متغیره، روابط عناصر غذایی خاک و گونه های گیاهی تعیین گردید. نتایج تحقیق نشان داد که میزان عناصر غذایی قابل جذب در گیاهان بیشتر از خاک می باشد. این میزان در مورد عناصر کم مصرف در اندام های زیرزمینی بیشتر از اندام های هوایی گیاهان بوده در حالی که در عناصر پرمصرف عکس این حالت وجود داشته است. همچنین رابطه گونه های گیاهی مختلف با عناصر قابل جذب خاک ثابت نبوده و با توجه به تاثیر شرایط رویشگاهی شامل رطوبت، اسیدیته، آهک، ماده آلی و بافت خاک و نیز اثر سایر گونه ها و عناصر موجود در خاک بر تحرک پذیری عناصر، نسبت جذب آن ها متغیر بوده است.
  کلیدواژگان: عناصر تغذیه ای، آنالیز چندمتغیره، طالقان
 • علیرضا ایلدرمی، پریسا نوروزی فرد، ثمر مرتضوی * صفحات 31-45
  گیاهان آبزی صافی های زیستی غیرقابل جایگزینی هستند که می توانند مقادیر زیادی از فلزات سنگین را در خود ذخیره کنند. تحمل بالای این گونه ها به آلاینده ها، آن ها را برای پالایش آلودگی ها مناسب می سازد. در پژوهش حاضر به منظور بررسی وضعیت آلودگی رودخانه دز شهرستان دزفول و تاثیر گونه های گیاهی غالب موجود در منطقه، غلظت فلزات سنگین Cu، Pb، Zn و Cd در گونه ماکروفیت آبزی Phragmites australis، مورد مطالعه قرار گرفت. آماده سازی نمونه ها با ترکیب 4:1 اسیدنیتریک به اسید پرکلریک انجام گرفت و غلظت عناصر با دستگاه جذب اتمی اندازه گیری گردید. نتایج نشان داد غلظت میانگین فلزات مس، سرب، روی و کادمیوم در رسوبات به ترتیب 12/021، 12/982، 108/485 و 0/189 می باشد؛ همچنین غلظت این فلزات در ساقه، برگ و اندام زیرزمینی گیاه نی برای فلز مس به ترتیب1/903، 3/708 و 7/217، فلز سرب 0/265، 0/585 و 2/674، فلز روی 30/790، 44/981 و 52/216 و برای فلز کادمیوم 0/052، 0/120 و 0/275 میکروگرم بر گرم می باشد. بیشترین تجمع فلزات در اندام های زیرزمینی گیاه بود و میزان عناصر مورد مطالعه به ترتیب در ساقه < برگ < اندام زیرزمینی کاهش می یابند؛ که می توانند تحرک کم این عناصر از اندام های زیرزمینی به اندام های هوایی را پیشنهاد کنند. در میان عناصر مورد مطالعه غلظت فلز روی از محدوده بحرانی استاندارد بیشتر می باشد که بالا بودن مقدار شاخص انتقال آن (1/45) ممکن است. بیانگر توانایی بالای انتقال این فلز در گیاه باشد. در همین راستا اهمیت به کارگیری گیاه نی به عنوان یک گیاه تجمع دهنده برای فلزات مورد مطالعه پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: آلاینده، اندام های گیاهی، تجمع دهنده، گیاه پالایی
 • میثم حبیبی *، علی ستاریان، مجید قربانی نهوجی، ابراهیم غلامعلی پور علمداری صفحات 47-72
  پارک ملی پابند با وسعت 24668/71 هکتار در فاصله 70 کیلومتری جنوب شرقی شهرستان نکا، در محدوده ارتفاعی 980 تا 3200 متر بالاتر از سطح دریا قرار دارد. بررسی به عمل آمده نشان داد که در منطقه مورد مطالعه 462 آرایه گیاهی متعلق به 290 جنس و 90 خانواده وجود دارد. دو لپه ای ها با 372 آرایه غنی ترین گروه هستند و تک لپه ای ها با 73، نهانزادان آوندی با 11 و بازدانگان با 6 آرایه حضور دارند. بیشترین تعداد گونه گیاهی به ترتیب مربوط به تیره های Asteraceae با 50 گونه (10/8 درصد)، Lamiaceae با 36 گونه، Fabaceae با 32 گونه،Rosaceae با 32 گونه، Poaceae با 32 گونه و Brassicaceae با 22 گونه است. از نظر شکل زیستی 33 درصد همی کریپتوفیت، 29 درصد تروفیت، 20 درصد کریپتوفیت، 15 درصد فانروفیت و 3 درصد کامفیت هستند. درصد بالای همی کریپتوفیت ها، کریپتوفیت ها و فانروفیت ها نشان دهنده اقلیم خیلی مرطوب سرد منطقه است. همچنین، 5 درصد از گیاهان پارک ملی منحصرا مربوط به فلور ایران می باشد. بیشترین پراکنش جغرافیایی گیاهان با 119 گونه (26 درصد) مربوط به منطقه ایرانی- تورانی است.
  کلیدواژگان: شکل زیستی، پراکنش جغرافیایی، پارک ملی پابند، استان مازندران
 • جواد معتمدی، فاطمه علیلو *، اسماعیل شیدای کرکج، فرشاد کیوان بهجو، رقیه قریشی صفحات 73-90
  در مدیریت مراتع شناخت عوامل محیطی و میزان اثر آنها بر پوشش گیاهی بسیار حائز اهمیت است. این پژوهش به منظور ارزیابی و تعیین مهم ترین عوامل محیطی و مدیریتی موثر بر پراکنش گونه های گیاهی در مراتع دیزج و بطچی شهرستان خوی انجام شد. پس از تعیین تیپ های گیاهی شاخص، در مناطق معرف هر تیپ، نمونه برداری به روش تصادفی- سیستماتیک در امتداد ترانسکت های 100 متری و داخل پلات های یک متر مربعی با برداشت میزان تراکم و درصد پوشش گونه های گیاهی انجام شد. سطح نمونه ها براساس تغییرات اندازه تاج گونه های گیاهی غالب و تعدادشان با استفاده از روش آماری تعیین شد. در ابتدا و انتهای هر ترانسکت نمونه خاک نیز از عمق (15-0) سانتی متری برداشت شد. همچنین اطلاعات مربوط به ارتفاع از سطح دریا، شیب، جهت جغرافیایی و شدت چرا ثبت گردید. ویژگی های بافت خاک، آهک، اسیدیته، هدایت الکتریکی رطوبت اشباع و ماده آلی در آزمایشگاه اندازه گیری شد. در گام آخر به منظور بررسی رابطه بین عوامل محیطی و پراکنش جوامع گیاهی از تجزیه مولفه های اصلی (PCA) و برای بررسی ارتباط بین گونه و عوامل مذکور ار روش آنالیز تطبیقی متعارفی (CCA) استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که عوامل محیطی اثر یکسانی در پراکنش گونه های گیاهی ندارند و مهم ترین عوامل موثر در پراکنش و استقرار گونه های غالب نظیر Artemisia fragrans و Agropyron trichophorum بافت خاک، چرا، بارندگی، ارتفاع از سطح دریا و جهت جغرافیایی و هدایت الکتریکی می باشند. نتایج حاصل از این مطالعه، مبین اثرات عوامل محیطی بر کنترل و پراکنش گونه های گیاهی است، لیکن اثرات نامطلوب فعالیت های انسان (مدیریت چرای دام) بر مدیریت پایدار مراتع منطقه انکار ناپذیر است.
  کلیدواژگان: پوشش گیاهی، عوامل محیطی، شدت چرا، تجزیه مولفه های اصلی (PCA)، آنالیز تطبیقی متعارفی (CCA)، مراتع خوی
 • زینب منصوری *، پژمان طهماسبی، مصطفی سعیدفر، حمزه علی شیرمردی صفحات 91-104
  بررسی معنی دار بودن اثر متقابل چرای حیوانات و بارش که به عنوان شاخصی برای قابلیت تولید یک زیستگاه معرفی می شود، بر تنوع عملکرد و شاخص های تنوع گونه ای جوامع گیاهی، از جمله موارد کلیدی است که می تواند کمک قابل توجهی به مدیران مرتع در جهت تخمین و پیشگویی تغییرات در پوشش گیاهی کند. بنابراین این تحقیق در 41 منطقه در مراتع استپی و نیمه استپی استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری، در پاسخ تنوع عملکرد و شاخص های تنوع گونه ای جوامع گیاهی به چرای حیوانات در طول شیب تغییرات بارش (1442-250 میلی متر) انجام گرفته است. در این تحقیق اطلاعات مربوط به درصد پوشش گیاهان 41 منطقه که در پلات های 1 تا 4 متر مربعی تخمین زده شده است جمع آوری گردید، و به دو صورت مدیریت چرایی سبک و چرای شدید طبقه بندی شد. شاخص های تنوع (غنا، یکنواختی، سیمپسون، شانون) مربوط به همه مناطق محاسبه و پس از محاسبه شاخص رائو (تنوع عملکرد) برای بررسی معنی دار بودن تاثیر تغییرات چرا و بارش و اثر متقابل چرا و بارش از تحلیل عمومی خطی (General Linear Model (GLM)) در نرم افزار Spss-17 استفاده شد و در نهایت همبستگی بین شاخص های تنوع (غنا، یکنواختی، سیمپسون، شانون) را با تنوع عملکرد (شاخص رائو) محاسبه و از طریق رگرسیون خطی ساده نشان داده شد. نتایج GLM نشان داد که یکنواختی گیاهان توانسته به فاکتور تغییرات بارش و غنای گونه ای تغییرات معنی داری نسبت به تغییرات شدت چرایی نشان دهد (0.05>P). از بین شاخص های تنوع گونه ای با تنوع عملکرد، تنها یکنواختی در جوامع گیاهی همبستگی معنی داری را با تنوع عملکرد داشته است (0.05>P). در کل نتایج نشان داد که تنها تنوع عملکرد در مناطق خشک با چرای حیوانات افزایش داشته است که با استراتژی استفاده از منابع غذایی متفاوت همخوانی دارد و اینکه عملکرد اکوسیستم بیشتر تحت تاثیر محدوده ویژگی گونه ها و یکنواختی گونه ها قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: تغییرات بارش، چرای حیوانات، تنوع عملکرد، تنوع گونه ای، تحلیل عمومی خطی
 • مسعود ریگی *، اکبر فخیره صفحات 105-118
  از آنجا که حفاظت همه جانبه از اکوسیستم های مرتعی مستلزم مدیریت بر مبنای حفظ و نگهداری تنوع گونه ای موجود در آن هاست، این امر جز با شناخت و اندازه گیری تنوع گونه ای محقق نمی شود. در این راستا آگاهی از فشارهای محیطی مخرب بر اکوسیستم که باعث تخریب زیستگاه ها و بیوم ها و در نتیجه کاهش تنوع گونه ها می گردد، ضروری است. یکی از فشارهای مخرب فیزیکی بر عرصه مرتع که باعث کاهش تنوع و از بین رفتن عناصر گیاهی حساس می گردد، چرای مفرط دام می باشد. این تحقیق به منظور بررسی اثر شدت های مختلف چرا بر تنوع پوشش گیاهی در مراتع تفتان صورت پذیرفت. بدین منظور 3 سایت نمونه برداری شامل چرای سنگین، چرای سبک در حد ظرفیت و قرق 8 ساله انتخاب شد. در هر سایت با استفاده از روش آماری تعداد نمونه تعیین و با استقرار 7 ترانسکت در مجموع 42 پلات 8 متر مربعی به صورت سیستماتیک - تصادفی مستقر گردید. در هر قاب فهرست گونه های موجود و تعداد افراد هر گونه یادداشت شد. سپس شاخص های غنای مارگالف و منهینیک و تنوع شانون وینر، هیل 1 و هیل 2 محاسبه و مقایسه آماری در محیط نرم افزار SPSS19 صورت گرفت. تجزیه واریانس یک طرفه معنی دار بودن تفاوت غنا و تنوع گونه ای را در سطح 1% در شدت های مختلف چرا نشان داد. آزمون توکی نشان داد غنای گونه ای بین قرق و چرای سبک در سطح 1%، قرق و چرای سنگین در سطح 5%، چرای سبک و سنگین در سطح 1% دارای تفاوت معنی دار است. در شاخص های شانون وینر و هیل 1 اختلاف بین همه وضعیت ها در سطح 1% معنی دار بود. شاخص هیل 2 نیز نشانگر اختلاف معنی دار در سطح 1% میان چرای سنگین و قرق و همچنین بین چرای سبک و قرق بود. بالاترین غنای گونه ای و تنوع در شرایط چرای سبک حاصل گردیده است.
  کلیدواژگان: شدت چرا، غنای گونه ای، تنوع، تفتان
|
 • Elham Omidzadeh Ardali, Mohammad Ali Zare Chahouki *, Hossein Arzani, Hojatollah Khedri Gharibvand Pages 1-13
  Considering the need for the rapid assessment of species diversity, it is essential to understand the easy application of the appropriate methods for measuring diversity. In order to measure diversity, the multi-scale C–plot was used. This plot was selected in Karsanak rangeland with two eastern and western slope aspects, and two grazing intensities: light and moderate. Four treatments were detected including light–eastern, light-western, moderate-eastern and moderate-western. At each sampling location, three C-plots to the dimensions of 10*10 m and at the distance of 200 meters were set up as a random-system for assessing species diversity. After collecting cover data in each site, diversity, richness and evenness indices were obtained via PAST software. Comparison of species diversity was performed in different treatments by analyzing variance (ANOVA) on SPSS. Plotted graphs were drawn within Excel. The results demonestrated that in all four locations there were significant differences in 5% level among species richness indices. It was also found that there was not only significant difference between diversity and evenness indices in different locations however, the indices values were higher in the eastern and western slope aspects with moderate grazing intensity. Increased indices values in the eastern and western slope aspects with moderate grazing intensity were attributed to the presence of invasive non-palatable and annual species. The eastern slope aspect with moderate grazing intensity due to suitable moisture conditions and the possibility of new specie presence was effective in increasing indices value. Moreover, species diversity was well illustrated by species-area curves. As a result, species diversity will be evaluated well with multi-scale plots such as C-plot.
  Keywords: Species diversity, Multi-scale C-plot, Species-area curve, Karsanak rangeland
 • Reza Tamartash *, Mohammad Jafari, Hossein Heidary Sharifabad, Ghavamedin Zahedi Amiri, Gholam Reza Zehtabian Pages 15-29
  In order to survey macro and micro nutritional elements in soil and plant, this research was carried out in mountainous rangeland of Taleghan. First, the land units were obtained based on topographic map and overlaying of slope, altitude and lithology map. Sampling was conducted in each land unit by systematic method after field surveying. Size and the number of plots were obtained on the basis of minimal area and statistical method respectively. Type of species for sampling was determined by Twinspan analysis. Then vegetation percentage and frequency were recorded based on Krijina scale in each plot. Soil and plants were sampled in each plot. In addition, soil physico-chemical characteristics and nutritional elements were calculated by ICP in lab. Data analysis was conducted by the analysis of variance and means comparision in SAS 9.1 software. Then, the relation between soil elements and species was determined by using DCA and CCA analysis in Canoco for Win4.0 software. The results showed that the nutritional elements in plants were more than the soil. The amount of micro elements in under growth organs was more than aerial parts, but in the macro elements it was inverted. Morover, the relationship between the nutritional elements of different species and soil absorbable elements was not constant it was dependent on site conditions such as moisture, pH, lime, organic matter, texture, and other species and soil elements that were affected by nutrition mobility and their absorbtion rate.
  Keywords: Nutritional elements, Multivariable analysis, Taleghan
 • Alireza Ilderami, Parisa Nourozifard, Samar Mortazavi * Pages 31-45
  Aquatic plants are irreplaceable biological filters due to their uptaking high potential of heavy metal, accumulating and having tolerance for contaminated water ecosystems. The purpose of this research was to evaluate the heavy metal pollution (Cu, Pb, Zn and Cd) in underground organs, stems, and leaves of Phragmites australis as well as sediment samples of Dez river catchment, in Dezful, Iran. The sample preparation carried out with 4:1 compound nitric acid and percholoric acid before heavy metal measurement by Atomic Absorption Spectroscopy. The results pointed out that the concentrations of Cu, Pb, Zn and Cd in sediment samples were 12.021, 12.982, 108.485, and 0.189, respectively. The values of Cu (1.903, 3.780 and 7.217 g/g), Pb (0.265, 0.585 and 2.674 g/g), and Cd (0.052, 0.120 and 0.275 g/g) in stems, leaves and underground organs were relatively lower than toxicity level. However, Zn concentration was considerably high in stems (30.790 g/g), leaves (44.981 g/g ), and underground organs (52.216 g/g) comparing to toxicity level. . The maximum concentration of metals was found in the underground organs of plants. In fact, mean concentration in the organs of Common reed follows like this: underground> leaves> stems, suggesting that the low mobility of these elements in underground organs towards aerial parts. The high translocation factor value for Zn can indicate a high ability to move within the plant parts. In conclusion, common reed can be recommended as bio-accumulator and absorbent in heavy metal contaminated water ecosystems.
  Keywords: Heavy Metal Contaminant, Plants organs, Accumulator
 • Meisam Habibi *, Ali Sattarian, Majid Ghorbani Nohooji, Ebrahim Gholam Alipour Alamdari Pages 47-72
  Paband national park with the area of 24668/71 hectares, is located in 70 km southeast of Neka and within 800-3100 m ASL, Flora of this region includes 462 taxa that belong to 290 genera and 90 families. The dicots with 372 taxa were the richest group of flora followed by monocots with 73 taxa, Pteridophytes with 11 taxa and Gymnosperms with 6 taxa. The important families are Asteraceae with 50 species, Lamiaceae with 36 species, Fabaceae with 32 species, Rosaceae with 32 species, Poaceae with 32 species and Brassicaceaewith 22 specie respectively. Life forms of the plant species of region include: Hemicryptophytes 33%, therophytes 29%, cryptophytes 20%, and phanerophyte 15% hamaephyte 3%. Hihg percentage of hemicrytophyte, cryptophyte and phanerophyte were the indicator of an area with very humid and cold climate. Moreover, five percent of these plants were endemic of Iran. Iran-Turanian plants were the most frequent chorotype of the area with 93 species (31.74%).
  Keywords: Life form, Geographical distribution, Paband national park, Mazandaran province
 • Javad Motamedi, Fatemeh Alilou *, Esmaeil Sheidai Karkaj, Farshad Keivan Behjou, Roghayeh Goreishi Pages 73-90
  In range management, recognizing environmental factors and their impacts on plant covers are very important. This research was conducted in Dizaj and Batchi rangelands of Khoy in order to evaluate and detect the most important environmental and management factorsaffecting plant distributions. After distinguishing indicator plant types in the regions, random-systematic-methodsampling was conducted along 100 m transects within 1 m2 plots, and the density and percentage of canopy of plant species were collected. The area of samples and the numbers of samples were determined on the basis of dominant plant canopy variations and statistical methods respectively. Then, in the begining and end of this research each transect of soil sampling from depth of 0-15 cm was taken. Moreover, information about elevation AMSL (above mean sea level), slope, aspect and grazing intensity was recorded. The soil characteristics such as soil texture, caco3, pH, EC, saturated humidity and organic matter were measured in laboratory. In the final step, to assess the relationship between environmental factors and plant distribution PCA was used, and to evaluate the relationship between species and stated factors CCA was applied. The results demonstrated that the effects of environmental factors on plant distribution were not the same and the most important effective factors in the distribution and establishment of dominant plant species like and Artemisia were soil texture, grazing, precipitation, ASL, aspect and EC. The results also illustrated that environmental factors had significant effects on plant control and distributions. But undesirable effects of human activities like grazing intensity, on sustainablemanagement of rangeland were undeniable.
  Keywords: Plant cover, Grazing intensity, Environmental factors, Principle Component Analysis (PCA), Canonical Correspondence Analysis (CCA), Khoy rangelands
 • Zeinab Mansoori *, Pejman Tahmasebi, Mostafa Seedfar, Hamzeh Ali Shirmardi Pages 91-104
  Investigating the interaction of rainfall and animal grazing, as an indicator of habitat productivity, on function and the species diversity of plant communities, is key factor that can help managers in evaluating and predicating changes in vegetation cover, so the current study was undertaken in response of the function and species diversity of plant communities to animal grazing and precitpitation in 41 regions of steppe and semi-steppe rangelands of Chahrmhal Bakhtiari and Isfahan province. Vegetation cover data of 41 regions was gathered from previous studies and classified into light and heavy grazing intensity. The plant community diversity indices (richness, evenness, Simpson, Shannon) for all areas were determined by the Pc-Ord software after calculating the RAO index (function diversity). The effect of significant changes of grazing, precipitation and their interaction were used in Spss-17 software by the general linear analysis (GLM). To do so, the general linear model in SPSS 17 was used. Finally the correlation between the diversity indices with the divercity function was calculated and shown through simple regular regression. The results of GLM illustrated that the response of evenness to the changes of precipitation and species richness to the grazing intensity were significant (p
  Keywords: Rainfall changes, Animal grazing, Function diversity, Species diversity, General LinearModel (GLM)
 • Masoud Rigi *, Akbar Fakhireh Pages 105-118
  The comprehensive conservation of rangeland ecosystems depends on their management which is based on protection and maintenance of diversity. This comprehensive management does not take place except by studying and measuring species diversity. Therefore, it is necessory to be aware of the destructive factors in ecosystem, these factors cause shelter and biomass destruction, thus decreasing species diversity. It seems that one of destructive physical pressures on rangeland leading to the decrease of diversity and vegetation elements, is livestock overgrazing. This research was done so as to investigate the effect of various grazing intensities on vegetation diversity in Taftan rangelands. To do this, three sites including heavy grazing, light grazing and 8 years – conserved areas were selected. In each site a number of samples were determined by using statistical method. In addition, 7 transects and 42 plots overall with random – systematic method were established. In the next step, the species names and numbers were recorded. Then Margalef and Menhinick richness index, Shannon-Wiener, hill 1 and hill 2 were calculated and statistical comparison was done in SPSS 19. The results pointed out that there were significant difference in the terms of richness and species diversity at %1 level for various grazing intensities. Moreover, Tukey-test showed that species richness between conservation area and light grazing area between conservation area and heavy grazing area and also between light grazing and heavy grazing areas in 1% level were significant. Shannon-Wiener and Hill 2 indices demonestrated significant difference at 1% level among all grazing intensities. The highest species richness and diversity were in light grazing.
  Keywords: Grazing intensity, Species richness, Diversity, Taftan