فهرست مطالب

حفاظت زیست بوم گیاهان - پیاپی 2 (تابستان 1392)

نشریه حفاظت زیست بوم گیاهان
پیاپی 2 (تابستان 1392)

 • تاریخ انتشار: 1392/06/29
 • تعداد عناوین: 7
|
 • پرویز غلامی، اسفندیار جهانتاب *، بختیار فتاحی صفحات 1-14
  امروزه، اجرای عملیات احیاء به علت وجود تخریب در اکوسیستم های مرتعی ضروری به نظر می رسد. درک فرآیندهای اکولوژیکی ناشی از این عملیات و بررسی میزان موفقیت احیایی آنها بسیار اهمیت دارد. این مطالعه به بررسی اثر عملیات احیایی قرق بر پوشش گیاهی در منطقه دیشموک (کوه های دل افروز) در استان کهگیلویه و بویراحمد، پرداخته است. نمونه برداری در دو منطقه احیایی قرق و شاهد به طور تصادفی سیستماتیک با استقرار 12 ترانسکت انجام گردید. 440 پلات 2×2 متر مربعی (هر 10 متر یک پلات) در امتداد ترانسکت ها برداشت شد. درصد تاج پوشش گیاهی به تفکیک هر گونه برآورد گردید. داده های پوشش گیاهی برای ارزیابی پاسخ گونه های گیاهی و صفات کارکردی به اجرای عملیات احیایی قرق و شاهد مورد آنالیز قرار گرفتند. برای ارزیابی اثرات اجرای عملیات احیایی قرق بر کل گونه های پوشش گیاهی از آنالیزهای چند متغیره استفاده شد. نتایج، حضور 15 گونه مشترک بین مناطق احیایی قرق و شاهد، 21 گونه منحصر به منطقه احیایی و 12 گونه منحصر به منطقه ی شاهد را نشان داد. 13 گونه گیاهی برخی از صفات عملکردی، پاسخ های معنی داری به عملیات احیایی قرق نشان دادند. کلیه شاخص های تنوع و غنای محاسبه شده در منطقه احیایی قرق به طور معنی داری بیشتر از منطقه شاهد بودند. آنالیز RDA نشان داد که ترکیب گیاهی منطقه تحت تاثیر عملیات احیایی قرق بوده است به طوری که گونه های مهم و ارزشمند مرتعی، بیش ترین پاسخ را به عملیات احیایی قرق در منطقه داده اند. به طورکلی قرق انجام شده در منطقه تاثیر مثبتی بر شاخص های پوشش گیاهی داشته است.
  کلیدواژگان: تنوع زیستی، احیاء اکولوژیک، قرق، زاگرس مرکزی
 • محمدرضا طاطیان * صفحات 15-30
  با توجه به اهمیت شناخت روابط پوشش گیاهی با عوامل محیطی در مدیریت مراتع، تحقیق حاضر به بررسی اثر عوامل توپوگرافی و فشار چرا بر برخی خصوصیات گیاهی و مرتعی در مراتع وزوار گلوگاه پرداخته است. به این منظور، با استفاده از قابلیت های سیستم اطلاعات جغرافیایی، لایه های اطلاعاتی شیب، جهت، ارتفاع و زمین شناسی منطقه مورد مطالعه تهیه شد و سپس با همپوشانی آن ها، واحدهای همگن ژئومورفولوژیک استخراج گردید. جهت نمونه برداری، واحدهایی با خصوصیات ارتفاعی و سنگ شناسی ثابت و با کلاس های شیب و جهت متفاوت انتخاب گردید. در هر یک از واحدهای کاری، مناطق تحت چرای متعادل و سنگین مشخص گردیده، با استفاده از 30 پلات یک متر مربعی به صورت تصادفی از آنها نمونه برداری شد. در هر پلات، خصوصیات گیاهی و توپوگرافی ثبت گردید. در نهایت تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده با استفاده از آنالیز واریانس ساده و مقایسات میانگین ها با آزمون دانکن در نرم افزار SAS 9.1 صورت گرفت. نتایج نشان داد که گراس ها نسبت به چرا و پهن برگان علفی و گیاهان چوبی نسبت به توپوگرافی واکنش شدیدتری داشته اند و به طور کلی اثر چرای سنگین بر پوشش گیاهی در کلیه شرایط توپوگرافی تقریبا به طور یکسان بروز نموده است. از طرف دیگر شیب و جهت به صورت عوامل محدودکننده چرا عمل نموده، اثر مشخص تری بر وضعیت و گرایش مرتع داشته اند.
  کلیدواژگان: فشار چرا، عوامل محیطی، توپوگرافی، فرم رویشی، وضعیت مرتع، گرایش مرتع
 • سمانه ترابی اصل، حامد روحانی، ابراهیم غلامعلی پور علمداری *، ابوالفضل طهماسبی صفحات 31-42
  سنتز برخی از آللوکمیکال ها می تواند بر رشد گیاهان مجاور تاثیر گذارد. برای شناسایی برخی از متابولیت های ثانویه در گونه شاخص مرتعی Artemisia sieberi در مرحله قبل از گل دهی با روش استاندارد فیتوشیمیایی در مراتع شرق استان گلستان، آزمایشی انجام شد. سوسپانسیون 10 درصد (وزنی به حجمی) از کل قسمت های گیاه انتخابی در آب مقطر به مدت 72 ساعت تهیه گردید. سپس اثرات آللوپاتیکی غلظت های مختلف عصاره گیاه انتخابی (0، 10، 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90 و 100 درصد) حاصل از سوسپانسیون 10 درصد بر روی مولفه های جوانه زنی (طول ساقه چه، طول ریشه چه، رشدگیاهچه، درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی و شاخص بنیه بذر)، فیزیولوژیکی (میزان کلروفیل a،b، کل) و بیوشیمیایی (میزان فنل کل) بذر علف گندمی بلند Agropyron elongatum آزمایش شد. این آزمایش به صورت طرح کاملا تصادفی در سه تکرار اجرا شد. در آزمایش های فیتوشیمیایی، برخی از آللوکمیکال ها نظیر ساپونین ها، ترپنوئید ها و تانن ها مورد شناسایی و تائید قرار گرفت. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تمام صفات مورد بررسی به جز طول ریشه ، به طور معنی داری تحت تاثیر غلظت های مختلف عصاره آبی قرار گرفتند. مقایسه میانگین غلظت های مختلف عصاره نشان داد که تیمارهای مختلف دارای اثر بازدارنده بزرگ تری بر درصد و سرعت جوانه زنی نسبت به رشد گیاهچه ای بودند. اثر غلظت های مختلف عصاره آبی بر بنیه بذر، کلروفیل a، b و کل به جز غلظت 10 درصد که باعث تحریک شده، بیانگر کاهش معنی دار نسبت به شاهد است. با افزایش غلظت های عصاره، میزان فنل کل بطور معنی داری افزایش یافت.
  کلیدواژگان: متابولیت های ثانویه، غلظت های مختلف، مولفه های جوانه زنی، میزان کلروفیل و فنل کل
 • فریبا اصلانی *، حمید نیک نهاد، بختیار فتاحی، موسی اکبرلو صفحات 43-58
  اثرات متقابل گیاهان و عوامل محیطی سبب پیدایش و نشو و نمو توده های مختلف گیاهی می شود. در این مطالعه رابطه ی بین برخی پارامترهای خاکی با پراکنش پوشش و تراکم دو گونه ناخواسته Euphorbia macroclada و Rosa persica بررسی، اثرگذارترین پارامترهای خاکی بر آنها در منطقه مورد مطالعه، تعیین شد. نمونه برداری به صورت سیستماتیک- تصادفی در 4 سایت معرف شناسایی شده طی پیمایش صحرایی منطقه مورد مطالعه صورت پذیرفت. بدین منظور، مجموعا 45 پلات 3مترمربعی انداخته شد و فاکتورهای درصد تاج پوشش و تراکم گونه های مورد مطالعه اندازه گیری شد. به منظور بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک منطقه مورد مطالعه، از دو عمق 10-0 و 30-10 سانتی متری هر پلات نمونه خاک به میزان لازم اخذ گردید و پارامترهای بافت خاک، میزان ماده آلی، اسیدیته، هدایت الکتریکی و درصد ازت، در آزمایشگاه تعیین گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش آنالیز تطبیقی متعارف (CCA) و با استفاده از نرم افزار Canoco نسخه 4.5 انجام گرفت. نتایج به دست آمده، بیانگر آن است که از بین عوامل مورد بررسی، میزان اسیدیته، درصد رس، میزان ماده ی آلی و درصد ازت خاک در پراکنش گونه های مورد مطالعه نقش بیشتری داشته و پراکنش آنها همبستگی بیشتری با میزان اسیدیته و ماده آلی دارد. همچنین تراکم این دو گونه همبستگی بیشتری با میزان اسیدیته و درصد ازت نشان می دهد.
  کلیدواژگان: گونه های ناخواسته، آنالیز تطبیقی متعارف، پراکنش، تراکم، پارامترهای خاکی، لشگردر
 • حلیمه عبدی *، غلامعلی حشمتی، حمید مصطفی لو صفحات 59-70
  بررسی اصولی و علمی پراکنش گیاهان در امتداد گرادیان ارتفاعی می تواند به معرفی رویشگاه های طبیعی برحسب تغییرات ارتفاع از سطح دریا منجر گردد. هدف از انجام این تحقیق، بررسی الگوی پراکنش گیاهان در امتداد گرادیان ارتفاعی واقع در منطقه شرقی استان گلستان در ناحیه استپی معتدل از مراتع مراوه تپه تا مراتع استپی سرد در محدوده مراتع دره اوشه و قینر تکل کوه است. در این تحقیق، حضور گونه های گیاهی بر روی 20 ترانسکت 100 متری و نقاط نمونه برداری (10 نقطه)، در امتداد گرادیان بین 90 تا 1476 متر ارتفاع از سطح دریا و با تغییرات 200 متری ارتفاع از سطح دریا، ثبت شد. با استفاده از آنالیز TWINSPA توسط نرم افزار PC-ORD 5 بر اساس تشابه و عدم تشابه گونه های گیاهی در داخل ترانسکت های نمونه برداری شده، گروه بندی شدند. جهت بررسی ارتباط بین پوشش گیاهی و عوامل محیطی (ارتفاع از سطح دریا، بارندگی و شیب) از آنالیز تجزیه موءلفه های اصلی (PCA) استفاده شد. نتایج نشان داد که چهار گروه گیاهی با تیپ های گراس یک ساله، گراس یکساله - درمنه دشتی، گراس چندساله - درمنه دشتی و درمنه دشتی قابل تفکیک هستند. عامل محیطی ارتفاع از سطح دریا در تفکیک و پراکنش گروه گونه ها تاثیر به سزایی دارد. به طوری که یک یا چند گونه گیاهی، معرف خصوصیات اکولوژیکی خاص آن دامنه ارتفاعی می باشند.
  کلیدواژگان: پراکنش، پروفیل پوشش گیاهی، پوشش گیاهی، گرادیان ارتفاعی
 • حمزه علی شیرمردی *، شهلا قادری، پرویز غلامی، لاله آموزگار صفحات 71-80
  اثر آللوپاتی گیاهان بر یکدیگر، یکی از چالش های مهم در اصلاح و احیای مراتع کشور بوده که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش، تاثیر آللوپاتیک عصاره اندام های هوایی گونه درمنه کوهی (Artemisia aucheri) بر میزان جوانه زنی و رشد بذور Bromus tomentellus و Bromus inermis بررسی شد. بدین منظور از پودر اندام های هوایی گیاه درمنه کوهی، که در اواخر آبان ماه (زمان گلدهی) از مراتع ییلاقی استان گلستان جمع آوری شده بود، عصاره هایی با غلظت های 20، 40، 60، 80 و 100 درصد تهیه شد. همچنین تیماری به عنوان شاهد نیز در نظر گرفته شد. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با شش تیمار و چهار تکرار در شرایط آزمایشگاهی و در آزمایشگاه اکولوژی بذر دانشکده منابع طبیعی ساری در سال 1390 اجرا گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که تیمارهای عصاره اندام های هوایی درمنه کوهی بر درصد، سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه و ساقه چه و بنیه بذر هر دو گونه اثر معنی داری نشان داد. درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه، ساقه چه و بنیه بذر دو گونهBromus tomentellus و Bromus inermis کاهش معنی داری را تحت تاثیر عصاره Artemisia aucheri داشتند. بنابراین شایسته است که در مدیریت و اصلاح مراتع به اثر آللوپاتی گیاهان موجود در مرتع توجه شود و عملیات اصلاحی مناسب را اتخاذ نمود.
  کلیدواژگان: آللوپاتی، اصلاح مراتع، جوانه زنی، طول ریشه چه، طول ساقه چه
 • سمیه علیدوست *، موسی اکبرلو، معصومه امیرخانی صفحات 81-93
  Festuca ovina گیاهی چندساله از خانواده گندمیان است که از گونه های خوشخوراک و پر تولید مراتع می-باشد و نقش مهمی در تولید علوفه و حفاظت خاک آن دارد. با توجه به اهمیت ریشه و نقش آن در استحکام گیاه و حفاظت خاک، در این پژوهش نقش تیمارهای مختلف چرای دام بر تغییرات وزن و طول اندام های زیرزمینی گیاه بررسی شده است. به این منظور، در هر تیمار (چرای سبک، متوسط، سنگین و عدم چرا) چهار ترانسکت 50 متری به طور تصادفی مستقر و روی هر ترانسکت ده گونه به روش نزدیک ترین گیاه برداشت شد. بدین ترتیب، 160 نمونه گیاهی جهت آزمایش انتخاب گردید. پس از تفکیک اندام های مورد نظر و مقایسه آنها با استفاده از آزمون t دانش آموزی، نتایج نشان داد که طول و وزن ریشه تحت تیمارهای چرایی مختلف با طول و وزن قسمت هوایی گیاه در چهار تیمار تفاوت معنی دار (01/0 P<) دارد. بررسی تجزیه واریانس داده ها نشان داد که وزن ریشه در دو تیمار چرای سبک و عدم چرا با هم و همچنین چرای متوسط و سنگین با یکدیگر تفاوت معنی دار ندارد. از نظر طول ریشه تیمار چرایی سبک با متوسط تفاوت معنی دار ندارد ولی با عدم چرا و چرای سنگین تفاوت معنی دار است و میانگین ها در 3 گروه A، B و C قرار گرفتند.
  کلیدواژگان: Festuca ovina، گندمیان، اندام های زیرزمینی، شدت های مختلف چرایی، نیمه استپی
|
 • Parviz Gholami, Esfandiar Jahantab *, Bakhtiar Fattahi Pages 1-14
  Nowadays rangeland restoration is important because of severe degradation. It is important to know the ecological processes involved in restoration and its rate of success. This study assesses the effect of exclosure restoration in the area of Dishmook (Delafrooz mountainous) in Kohgiluyeh & Buyer Ahmad Province. For this purpose, plants were sampled in the restoration area and control sites. Random-systematic sampling was done in two range sites (the restoration area and control site) using 440 (2×2 m2) quadrates along 22 transects. Vegetation canopy cover percentage was recorded simultaneously in both range sites. Data were analyzed in the restoration area and control site to evaluate the response of individual species and functional groups. Also, multivariate analyses were applied to assess the response of plant communities. From the data, we found 15 common species, 21 species restricted to the restoration area and only 12 species restricted to the control site. 12 species and some functional groups significantly responded to the restoration project. The Restoration project produced greater species diversity and richness. CCA showed that species composition significantly changed due to the restoration operations and here greater effects were found on important species. This study showed that exclosure induced some positive changes in vegetation indices.
  Keywords: Biodiversity, Ecological restoration, Enclosure, Central Zagros
 • Mohammad Reza Tatian * Pages 15-30
  Abstract Due to the importance that the knowledge of the relationship between vegetation and environmental factors bears in range management, this research has been dedicated to the investigation of the effect of two factors, namely grazing pressure and topography on some vegetative characteristics in the Vezvar rangelands of Galougah. To this end, the information layers of slope, aspect, altitude and lithology were firstly provided using Geographic Information System (GIS). Then, geomorphological land units were determined by intersecting the overlaid data layers. For sampling, land units with similar lithology and altitudes but with different slopes and aspects were selected. The areas under normal and intensive grazing were obtained in each unit and sampling was done using 30 random 1 m2 plots per land unit. Vegetative and topographic characteristics were then recorded in each plot. Finally, data analysis was carried out through variance analysis and the Duncan test using SAS 9.1. The results revealed that grasses had a high response to intensive grazing and forbs and woody plants to topography. Overall, the effect of intensive grazing on vegetation was the same in all of the topographic conditions. On the other hand, slope and aspect acted as limiting factors and had a more distinguished effect on rangeland trend and condition.
  Keywords: Grazing pressure, Environmental factors, Topography, Life form, Rangeland condition, Rangeland trend
 • Samaneh Torabi Asl, Hamed Rouhani, Ebrahim Gholam Alipour Alamdari *, Aboulfazl Tahmasebi Pages 31-42
  Allelochemical production by plants can affect the growth of adjacent plants. In this study, an experiment was conducted to identify some secondary metabolites through the standard procedure of phytochemistry in the dominant species of Artemisia sieberi Besser prior to the flowering stage from the rangelands of the eastern regions of Golestan Province. All the parts of the selected plant were soaked in 10% ratio of distilled water for 72 h. Then, the allelopathic activity of various concentrations including 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100% of the studied plant on the germinating (radicle elongation, shoot and seedling, seed germination, rate of germination and vigor index), physiological (chlorophyll a, b, total) and biochemical (total phenols) parameters of the seed of Agropyron elongatum were examined. This experiment was performed in order to set a completely randomized design with three replicates. Qualitative analysis detected and confirmed some allelochemicals such as saponins, terpenoides and tannins. The results of ANOVA showed that there were statistically significant differences between different concentrations of aqueous extracts among all the studied parameters (P>0.01) except for radicle length. Comparison between the mean concentrations indicated that the treatments have a greater inhibition effect on the germination percentage and germination rate, compared to seedling growth. The effect of various aqueous extracts (except for the 10 percent concentration which caused a stimulation effect on the aforementioned parameters) on the vigor index, chlorophyll a, b, and total indicated significant inhibition processes as the concentrations increased.
  Keywords: Secondary metabolites, Different concentrations, Germination parameters, Chlorophyll, Phenols content
 • Fariba Aslani *, Hamid Niknahad, Bakhtiar Fattahi, Mousa Akbarloo Pages 43-58
  In the nature, different vegetative mass emergence and develop because of the interaction between plants and environmental factors. In this study the relationship between some soil factors and the distribution and density of two unwanted species (Rosa persica and Euphorbia macroclada) was studied and the most effective soil factors were determined. Sampling was performed by Systematic–randomize method in 4 key areas and totally 45 plots were established (The key areas were identified by field survey and each plot had 3m2 area). In each plot, the percent of canopy cover and density of studied species were measured and two soil samples were taken from depths of 0-10 and 10-30 cm. Soil factors including pH, EC, percentage of nitrogen, percentage of organic matter, and soil texture were determined in laboratory. Data were analyzed by using Canonical Analysis (CCA) via Canoco software version 4.5. The results demonstrated that the acidity, the percent of clay in soil texture, organic matter and nitrogen are more important in distribution of studied species and their distribution has higher correlation with acidity and organic matter. The results demonstrated that density of studied species has higher correlation with acidity and nitrogen, either.
  Keywords: Unwanted species, Canonical correspondence analysis, Soil factors, Distribution, Density, Lashgardar
 • Halimeh Abdi *, Gholam Ali Heshmati, Hamid Mostafalou Pages 59-70
  Abstract The systematic and scientific study of plant distribution along the altitudinal gradient can be introduced into the natural habitat by changes in altitude leads. In this study, the presence of plant species on twenty 100 m² transects and sampling points (10 points), along a gradient of 90 to 1476 m with 200 m changes above sea-level were recorded. TWINSPAN analysis was carried out using PC-ORD 5 based on the similarity and dissimilarity of the transects sampled, were grouped. To investigate the relationship between the vegetation and environmental factors (altitude, rainfall and slope), the original Principle Component Analysis (PCA) was used. The environmental factor of elevation above sea level affects the separation and distribution of the species groups meaning that one or a few plant species can represent a range of special ecological characteristics.
  Keywords: Dispersion, Vegetation profiles, Flora, Gradient elevation
 • Hamzeh Ali Shirmardi *, Shahla Ghaderi, Parviz Gholami, Laleh Amozegar Pages 71-80
  Allelopathy has rarely been challenged in range improvement despite being the main concern in the restoration of rangelands. In this research the potential allelopathic impact of Artemisia aucheri on seed germination and the initial growth of Bromus tomentellus and Bromus inermis was examined. For this aim, the aerial parts powder of Artemisia aucheri (stem, leaf and seed) collected from habitats during the flowering stage (the end of November) was prepared. Also, distilled water was used as control. A completely randomized design was carried out using six treatments and four replications in the laboratory of seed ecology at the faculty of natural recourses in 2011. The research results showed a significant effect of the aqueous extracts of Artemisia aucheri on seed germination percentage, seed germination rate, plumule and radicle length, and seed vigor of the two species. The germination percentage, seed germination rate, plumule and radicle length, and seed vigor of Bromus tomentellus and Bromus inermis were significantly reduced under the aqueous extracts of Artemisia aucheri.
  Keywords: Allelopathy, Germination, Range improvement, Plumule length, Radicle length
 • Somayeh Alidoost *, Mousa Akbarloo, Masoumeh Amirkhani Pages 81-93
  Festuca ovina is a perennial plant of the Graminae family that is a palatable and a highly productive species in rangelands and plays an important role for soil conservation. Due to the importance of roots for plant stability and soil conservation, in this research, the role of different treatments on the weight and length of plant underground organs were investigated. In each treatment (light grazing, moderate grazing, heavy grazing and no grazing), four 50 meter transects were randomly placed and 10 species were sampled on each transect using the nearest neighbor method. Overall, 160 plant species were sampled for experiment. After separating the aerial and ground organs and weighing their dry matters, data were analyzed to investigate the influence of grazing using ANOVA, tukey and Tstudent test in SPSSver16. Results showed that different intensities of grazing influenced the biomass of the aerial and ground parts of the plant. The result of the T test representing the height and weight of this plant in different grazing intensities had significant differences (P
  Keywords: Festuca ovina L., Grassland, Underground organs, Grazing intensity, Semi-steppe