فهرست مطالب

اسلام و سلامت - سال دوم شماره 2 (پیاپی 5، تابستان 1394)

نشریه اسلام و سلامت
سال دوم شماره 2 (پیاپی 5، تابستان 1394)

 • تاریخ انتشار: 1394/05/30
 • تعداد عناوین: 7
|
 • عباس نیکزاد * صفحات 7-15
  در نگرش اسلام انسان موجودی است برجسته و برگزیده، به همین خاطر تاج «کرمنا » و « فضلنا » بر سر او نهاده شده است. او خلیفه خدا و مسجود فرشتگان و حامل بار امانت الهی و دارای فطرت توحیدی و دانش آموخته اسماء الهی است. اما همه این فضیلت ها به خاطر همان نفخه رحمانی و الهی است که « روح » نامیده می شود. مساله روح از امهات معارف اسلامی است. سلامت روح و مصون نگهداشتن آن از بیماری ها و آسیب ها و آفات از اهمیت جدی و بالا برخوردار است و در اسلام سلامت و بهداشت روح و روان از اهمیتی برتر نسبت به سلامت و بهداشت جسم و بدن برخوردار است. در این پژوهش به دلیل اهمیت بالای بهداشت و سلامت روح و روان در اسلام ، به عوامل و موانع سلامت و بهداشت روح و روان از نگاه اسلام پرداخته می شود.
  کلیدواژگان: سلامت روح، روح و بدن، مادیت و معنویت، آخرت و انسانیت
 • فاطمه امامقلیان *، محمدرضا مصطفایی، محمد جواد حسین آبادی فراهانی، مینا کشاورز صفحات 16-22
  سابقه و هدف
  تمامی اعضاء تیم درمان به ویژه پرستاران از لحاظ حرفه ای و اخلاقی مسئول مراقبت از بعد معنوی بیماران هستند. مداخله ی معنوی درکنار دیگر مداخلات پرستاری سبب تعادل بین جسم،روان و معنویت میشود، که گاهی جهت کسب سلامتی همه جانبه خواهد بود.شناسائی هوش معنوی و عوامل موثر بر آن به ویژه در دانشجویان پرستاری به عنوان ارائه دهندگان خدمات سلامتی در آینده نزدیک از اهمیت بالائی برخوردار است لذا این پژوهش با هدف تعیین میزان هوش معنوی و عوامل موثر بر آن در دانشجویان پرستاری دانشگاه قزوین در سال 1394 انجام گردید.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی– مقطعی، 185 دانشجوی در حال تحصیل در ترم های سوم تا هشتم مقطع کارشناسی به روش سرشماری مورد بررسی قرار گرفتند.جهت جمع آوری داده ها از فرم مشخصات فردی و پرسشنامه هوش معنوی عبدالله زاده پس از انجام روایی محتوا و پایایی به روش همسانی درونی استفاده گردید(α=0.87).داده ها در نهایت با نرم افزار Spss16 تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  .میانگین نمره هوش معنوی در دانشجویان پرستاری 19/15±18/116 بود که نشاندهنده ی سطح بالایی از هوش معنوی می باشد.از میان متغیرهای حمعیت شناختی تنها علاقه به حرفه پرستاری دارای ارتباط مثبت و معناداری (P<0.05) بود. نمره هوش معنوی در میان افراد مونث بالاتر بود که از نظر آماری معنادار گزارش نگردید(P<0.05).
  نتیجه گیری
  سطح بالای هوش معنوی در میان دانشجویان پرستاری یکی از نقاط قوت و مطلوب برای ارائه مراقبت های پرستاری در این حرفه می باشد،از طرفی علاقه به حرفه پرستاری به عنوان یک متغیر موثر بر هوش معنوی نیز می تواند سبب بهبود عملکرد و ارائه مراقبت های پرستاری موثر به بیماران توسط دانشجویان پرستاری به عنوان پرستاران آینده کشور شود
  کلیدواژگان: معنویت، هوش معنوی، مراقبت معنوی، دانشجویان پرستاری
 • پریسا حیدری شرف، الهام پروانه، مریم دبیرسان، قباد نادری، پروانه کریمی * صفحات 23-29
  مقدمه و هدف
  خودکشی یکی از معضلات بهداشت روانی در دانشجویان است که در دهه های اخیر روند رو به افزایشی داشته است. با توجه به این امر می توان با شناخت عوامل موثر و پیش بین در افکار خودکشی دانشجویان در فهم جنبه های مثبت و رفتارهای سازگارانه آنان کمک کرد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه کیفیت زندگی، معنویت و تاب آوری با افکار خودکشی در دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی رازی کرمانشاه انجام گرفت.
  روش
  پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه ی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی کرمانشاه بود، که نمونه ای به حجم 200 دانشجو به روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای از میان آنها انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از مقیاس افکار خودکشی بک، کیفیت زندگی، مقیاس تاب آوری، و تجربیات معنوی غباری استفاده شد. برای تحلیل داده ها از شاخص های آماری، میانگین، انحراف استاندارد، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون همزمان استفاده شد.
  یافته های پژوهش: نتایج نشان داد که بین کیفیت زندگی و تاب آوری و معنویت با افکار خودکشی رابطه منفی و معنا داری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهای پیش بین توان پیش بینی افکار خودکشی را دارند.
  نتیجه گیری
  بنابراین می توان نتیجه گرفت که شناخت مسائل و مشکلات روان شناختی در فهم خودکشی و افکار مربوط به آنها نقش مهمی ایفا می کنند.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، معنویت، تاب آوری، افکار خودکشی، دانشجویان
 • علی اکبر عروجن * صفحات 30-37
  سابقه و هدف
  سلامت جسم انسان در همه حال مورد توجه دین و رهبران الهی قرار داشته است. از این رو توصیه های فراوانی در قالب روایات و احادیث توسط پیامبر اعظم(ص) در کتب دینی و سیره زندگی ایشان بیان گردیده است. بنابراین هدف از این مطالعه مشخص نمودن توافق علوم پزشکی با برخی از احادیث نبوی در مورد اثر گیاهان، میوه ها و آداب تغذیه ای بر سلامتی می باشد.
  مواد و روش ها
  مطالعه مروری حاضر به بررسی بخشی از احادیث نبوی در ارتباط با گیاهان، میوه ها و توصیه های تغذیه ای که در کتب احادیث پزشکی و منابع طب سنتی ذکر شده اند پرداخته و با نتایج علمی حال حاضر که در منابع مختلفی از جمله Pub med، SID، Scopus، Medicinal Plant، Science Direct، در سال های 2003 تا 2014 مورد تایید قرار می گیرد.
  یافته ها
  مطالعات مختلف نشان داد که بسیاری از گیاهان، میوه ها و آداب غذایی توصیه شده در اسلام و احادیث نبوی جنبه علمی داشته و دانش بشر در علوم پزشکی امروزه به بسیاری از آن ها دست یافته است به طوری که با سخنان پیامبر و آیات قرآنی مطابقت بسیار نزدیکی دارد.
  نتیجه گیری
  در نهایت از پژوهش حاضر می توان چنین نتیجه گیری نمود که انسان ها و به ویژه مسلمانان می توانند با بهره گیری از احادیث و سیره زندگی پیامبر(ص) به نتایج علمی و پژوهشی چشمگیری دست یافته و سلامت جسم و روح خود را تضمین نمایند.
  کلیدواژگان: پیامبر اعظم(ص)، آداب تغذیه ای، علوم پزشکی
 • سبک زندگی اسلامی در بعد تغذیه
  سیداسدالله محمودی *، محمود سراجی، حسن جعفری پور، بهمن توان، محسن شمسی صفحه 38
  مقدمه
  اسلام با طبیعت و آفرینش انسان سازگار بوده و آموزه ها و الگویی برای سبک زندگی معقول، رشد و سعادت او ارایه داده که با شکوفایی استعدادهای مادی و معنوی، تکامل فردی و اجتماعی انسان را فراهم آورد. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی سبک زندگی اسلامی در امر تغذیه صورت پذیرفته است.
  روش بررسی
  در این مطالعه مروری سعی شده است از طریق دسترسی به منابع معتبر نظرات و توصیه های دین اسلام در خصوص سبک زندگی اسلامی در تغذیه مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا برای انجام بررسی متون از کلید واژه های «تغذیه»، « سبک زندگی اسلامی»، «قرآن» و سایر کلیدواژه های دیگر به تنهایی یا به صورت ترکیبی در بانکهای الکترونیکی فارسی و از معادل لاتین استفاده و از معادل کلیدواژه ها جهت جستجو در بانکهای الکترونیکی فارسی مشتمل بر منابع وزارت بهداشت (Medlib.ir)، پایگاه اطلاعات علمی (SID)، بانک اطلاعات مقالات علوم پزشکی ایران (Iranmedex) پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران (IranDoc) ، بانک اطلاعات نشریات کشور (Magiran) جستجو صورت گرفتو از معادل کلیدواژه های لاتین«lie-style»، « Nutrition»، « Quoran» ، « Islamic» به تنهایی یا به صورت ترکیبی در بانکهای اطلاعاتی استفاده شد. منابع انگلیسی درPubmed ، Proquest، Blackwel، Ovid، Ebsco، goole-Schoolar و سایر بانکهای اطلاتی مدلاین مورد بررسی قرار گرفت. همچنین جستجوی غیر الکترونیکی با مراجعه به آرشیو مجلات کتابخانه ای و همچنین مقالات چاپ شده در سمینارها و همایشهای ملی و بین المللی قرآن و طب و همچنین کتب مرتبط موجود در کتابخانه گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی اراک استفاده گردید. سپس تحلیل محتوای هر یک از منابع بر اساس سوال محوری پژوهش انجام پذیرفت و سعی گردید به سوال محوری پژوهش که همان بررسی سبک زندگی اسلامی در تغذیه می باشد پاسخ داده شود.
  یافته ها
  بر اساس بررسی متون انجام شده در نگاه دین اسلام در خصوص سبک زندگی اسلامی در تغذیه دستورالعملهایی از جانب خداوند متعال در قران کریم و از ائمه معصومین نقل شده است که با مقایسه انها با علم پزشکی امروزه بسیاری از آنها همخوان و همراستا با علم پزشکی امروز در داشتن سبک زندگی سالم و دوری از ابتلا به انواع امراض جسمی، روحی و اجتماعی میباشد. مصرف مشروبات الکلی و قمار حرام است. بهترین کارها رعایت میانه روی است. از جمله دستورات دین اسلام در داشتن سبک زندگی سالم در عرصه تغذیه می باشد.
  نتیجه گیری
  با توجه به در دسترس بودن منابع و دستورات ارزشمند در دین مبین اسلام جهت داشتن سبک زندگی سالم در امر تغذیه می توان این نظریات را به کار بست و از گسترش و ایجاد بیماری های جسمی، روحی و اجتماعی پیشگیری نمود. از این رو دستورات دین اسلام را می توان به عنوان یکی از راهبردهای اساسی برای نایل شدن به سبک زندگی سالم و دوری از ابتلا به امراض مختلف به جهانیان عرضه نمود.
  کلیدواژگان: قرآن، سبک زندگی اسلامی، تغذیه، اسلام
 • سبک زندگی اسلامی در بعد تغذیه
  سیداسدالله محمودی *، محمود سراجی، حسن جعفری پور، بهمن توان، محسن شمسی صفحه 44
 • ارتباط بهزیستی معنوی و باور های دینی با امید به زندگی بیماران دیابتی
  حمیدرضا صمدی فرد * صفحات 44-51
|
 • Nikzad A. * Pages 7-15
  According toIslam viewpoint, human is an outstanding and selected creature and because of this, the crown of "Honored" and "preferred" is put on his head. He is the vicegerent of Allah, prostrated by angels, the carrier of Allah's trust, having monotheistic nature and being informed of Allah's names. But all of these virtues are because of God's compassion breath that is called "the soul". Soul is an important issue in Islamic culture. The soul health and protecting it against diseases, damages and pestshaveserious and great importance; the health of soul and spirit has higher priority than body health. Because of its importance in Islam, this research investigates the factors and obstacles against the health of soul and spirit according to Islamic viewpoint.
  Keywords: Islam, soul, agents, barriers, health
 • Fatemeh Emamgholian *, M.R. Mostafaie, M.J. Hoseinabadi, Mina Keshavarz Pages 16-22
  Background And Objective
  The whole member of treatment teamespecially nurses in terms of profession and ethicsare responsible for the spiritual care of patients.Spiritual intervention along with other nursing interventions is to stimulate the balance between body, mind and spirituality, which sometimes will order a comprehensive health.Identification of spiritual intelligence and itsinfluencing factors especially amongnursing students as health care providers are very important in the near future.Therefore,the aim of this study was todetermine the spiritual intelligence and its influencing factorsamong nursing students in Qazvin University of Medical Sciences in2015.
  Methods
  In this cross sectional study, 185 undergraduate students studying in the third to eighth semester were investigatedusing the census. Data were collected using Abdullah Zadeh’s spiritual intelligence Questionnaire and demographic form after questionnaire content validity and internal consistency reliability were verified(α = 0.87). Finally, data were analyzed usingSPSS 16.
  Findings: Average score of spiritual intelligence in nursing students was 116/18±15/19, which showed the high levels of spiritual intelligence. Among demographic variables, only interested in nursing profession had a significant and positive relationship (P 0.05).
  Conclusion
  The high level of spiritual intelligence among nursing students is one of the strengths and desirable points for nursing care in this profession; on the other handinterested in nursing professionas an effective variable on spiritual intelligence can promote the level of nursing care amon nursing students as future nurses.
  Keywords: Spiritual intelligence, Spiritual care, Nursing students
 • Hidarisharaf P., Dabirian M., Parvaneh A., Naderi Gh, Karimi P.* Pages 23-29
  Introduction
  Suicide is one of the problems of mental health in recent decades has been increasing. According to this would be understanding and predicting factors in suicidal thoughts and behaviors students understand the positive aspects of adaptive helped them. Therefore, this study aimed to determine the relationship between quality of life, spirituality and resilience with suicidal ideation in students of Kermanshah Razi Faculty of Social Sciences.
  Methods
  The study was descriptive and correlation. The study sample included students Faculty of Social Sciences University of Kermanshah, where a sample of 200 students was selected from among them cluster sampling method. Beck Scale for Suicidal Ideation for data collection, quality of life, Resilience Scale, and spiritual experiences were used. For data analysis, statistical indicators, mean, standard deviation, Pearson correlation and regression analysis were used.
  Findings: The results showed that quality of life and spirituality resilience there is a significant negative correlation with suicidal thoughts. Multiple regression analysis showed that variables can predict prediction thoughts of suicide.
  Conclusion
  So it can be concluded that the recognition of psychological problems in understanding and thinking about suicide, they play an important role.
  Keywords: Quality of life, spirituality, resilience, suicidal thoughts, students
 • Ali Akbar Oroojan* Pages 30-37
  Introduction
  Divine religion and leaders have considered the health of the human body in all times. It has been made several recommendations in traditions and sayings of the Prophet Muhammad in religious books and his life. Therefore, the purpose of this study was to determine the Medical science's agreement with some of the prophetic sayings on the effect of herbs, fruits and nutritional habits on health.
  Methods
  In this review study, the Prophet sayings on the plants, fruits and nutritional recommendations mentioned in various sources of traditional medicine and books of medical sayings were studied and confirmed with the present scientific results in several resources including Pub med, SID, Scopus, Medicinal Plant and Science Direct from 2003 to 2014.
  Findings: Several studies indicated that many recommended plants, fruits and nutritional habits have scientific aspects in Islam and prophetic sayings and today, the humane achieves to them in medical sciences so that they are very close to the sayings of the Prophet Muhammad and Quran.
  Conclusions
  Finally, it can be concluded that the humans, especially the Muslims, can take advantage of traditions and biographies of the Prophet Muhammad to achieve significant scientific results and grantee the health of body and soul.
  Keywords: Prophet Muhammad, Nutritional habits, Medical science
 • Islamic lifestyle on nutrition
  Seeyed Asadollah Mahmoodi *, Mahmood Seraji, Hassan Jafaripour, Bahman Tavan, Mohsen Shamsi Page 38
  Background
  Islam has always stressed on the importance of health and wellness, and Muslims have recognized the value of a good and healthy life. Health-oriented lifestyle is considered as a multifactorial phenomenon, multi-dimensional and multi-indication. Therefore the purpose of this study was to explain the Islamic life style on nutrition.
  Materials And Methods
  This review study investigated the practical strategies of Islam for achieving Islamic life style in nutrition through access to reliable sources in the form of a descriptive article. To do so, data were collected and the central research question was addressed using appropriate keywords and electronic and manual search in reliable Islamic and medical resources.
  Results
  Based on the results of the reviewed studies, instructions and ideas of Islam on recommendation of good nutrition have practical implications. If there was commitment to Islamic nutritional commands and Islamic lifestyle, maybe, the diseases related to nutrition (obesity, cardiovascular disease, diabetes and so on) would not develop.
  Conclusion
  Due to the availability of resources and valuable nutritional instructions in Islam, these instruction can be used to prevent and fight against diseases related to nutrition. Hence, Islamic instructions can be presented to the world as practical strategies for achieving to good health.
  Keywords: Quran, Islamic lifestyle, Nutrition, Islam
 • Islamic lifestyle on nutrition
  Seeyed Asadollah Mahmoodi *, Mahmood Seraji, Hassan Jafaripour, Bahman Tavan, Mohsen Shamsi Page 44
  Background
  Islam has always stressed on the importance of health and wellness, and Muslims have recognized the value of a good and healthy life. Health-oriented lifestyle is considered as a multifactorial phenomenon, multi-dimensional and multi-indication. Therefore the purpose of this study was to explain the Islamic life style on nutrition.
  Materials And Methods
  This review study investigated the practical strategies of Islam for achieving Islamic life style in nutrition through access to reliable sources in the form of a descriptive article. To do so, data were collected and the central research question was addressed using appropriate keywords and electronic and manual search in reliable Islamic and medical resources.
  Results
  Based on the results of the reviewed studies, instructions and ideas of Islam on recommendation of good nutrition have practical implications. If there was commitment to Islamic nutritional commands and Islamic lifestyle, maybe, the diseases related to nutrition (obesity, cardiovascular disease, diabetes and so on) would not develop.
  Conclusion
  Due to the availability of resources and valuable nutritional instructions in Islam, these instruction can be used to prevent and fight against diseases related to nutrition. Hence, Islamic instructions can be presented to the world as practical strategies for achieving to good health.
  Keywords: Quran, Islamic lifestyle, Nutrition, Islam
 • The relationship between spiritual wellbeing and religious belief with a life expectancy of diabetic patients
  Hamidreza Samadifard * Pages 44-51
  Introduction
  Due to the role of spirituality in mental health promotion, the aim of this study was to investigate the relationship between spiritual well-being and religious beliefs with a life expectancy of diabetics.
  Methods
  In this descriptive study, the population was type II diabetes patients referred to medical centers in Ardabil in 2015 and finally 104 patients were selected using availability sampling method. To collect data, the scales of spiritual well-being (2015), religious belief (2007) and life expectancy (1991) were used. Data were analyzed using Pearson correlation coefficient and multiple regression methods.
  Findings: The results indicated that there was a significant positive correlation between spiritual well-being and religious belief (religion r=0/485 and the belief in God r=0/345) of diabetics. Also, there was a significant positive correlation between spiritual well-being (r=0/521) and religious belief (religion r=0/556 and the belief in God r=0/634) with life expectancy of diabetics (P
  Conclusion
  It can be concluded that spiritual well-being and religious belief are considered as the variables related to life expectancy in diabetic patients and have its predictive capability.
  Keywords: Spiritual Wellbeing, Religious Beliefs, Life Expectancy, Diabetic Patients