فهرست مطالب

بهداشت در عرصه - سال چهارم شماره 3 (پیاپی 15، پاییز 1395)
 • سال چهارم شماره 3 (پیاپی 15، پاییز 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/01/05
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سیما مرزبان، سمیه انیسی، رسول صلاحی، احسان الله کلته، وحید بای صفحه 1
  زمینه و اهداف
  بیمارستان سازمان پیچیده ای با سطح پاسخگویی بالا است که نقش مهمی را در نظام مراقبت های سلامت ایفا می کند. در این مطالعه با استفاده از مدل ویزبورد به ارزیابی جامع سازمانی بیمارستان امام حسین دانشگاه شهید بهشتی در سال 1394 پرداخته شده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی و کاربردی می باشد. جامعه آماری شامل کارکنان بیمارستان مورد بررسی بوده است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد تشخیص سازمانی استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها به کمک نرم افزار SPSS و استفاده از آزمون های تی یک نمونه ای و آنووا انجام گرفت. تمام مراحل مطالعه حاضر با در نظر گرفتن موازین اخلاقی اجرا گردید.
  یافته ها
  در مجموع 306 نفر در این مطالعه شرکت کردند. میانگین کلی نمرات ابعاد 7 گانه برابر با 4/14بوده که نشان دهنده ضعف بیمارستان مورد بررسی از نظر عناصر داخل سازمان است. نتایج آزمون تی یک نمونه ای نشان داد که تنها ابعاد هدف گذاری، رهبری و نگرش به تغییر دارای وضعیت مطلوبی می باشند. بعد هدف گذاری با میانگین 3/88 قوی ترین و بعد پاداش با میانگین 4/85 ضعیف ترین بعد شناخته شده است. همچنین در بین متغیر میزان تحصیلات و متغیر پاداش نیز ارتباط معنی دار دیده شده است.
  نتیجه گیری
  مطالعه ما نشان داد که بیمارستان امام حسین در برخی از ابعاد سازمانی داری مشکل است. گرچه اداره یک بیمارستان نمی تواند مشابه با سازمان هایی دیگر قلمداد شود ولی می توان با تعدیل روش های تقویت ابعاد سازمانی در بیمارستان و کاهش موانع و مشکلات موجود در بهتر شدن شرایط گام برداشت.
  کلیدواژگان: بیمارستان، تشخیص سازمانی، ارزیابی، ویزبورد
 • علی اوغازیان، احمدرضا یزدانبخش، اکبر اسلامی، انور اسدی صفحه 9
  زمینه و اهداف
  ایبوپروفن یکی از پرمصرف ترین داروهای ضدالتهابی غیراستروئیدی است و جهت کاهش دردهای اسکلتی عضلانی و ضد درد در طیف گسترده ای استفاده می شود. این مطالعه با هدف بررسی کارآیی فرآیند ازن زنی جهت حذف ایبوپروفن در راکتور نیمه پیوسته با جریان قالبی از محلول های آبی انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه از یک راکتور ازن زنی با جریان نیمه پیوسته قالبی در مقیاس آزمایشگاهی استفاده شد. چهار متغیر، pH، دوز ازن، زمان ماند هیدرولیکی و غلظت اولیه ایبوپروفن که ممکن است بر روی میزان تخریب ایبوپروفن تاثیرگذار باشند، مورد بررسی قرار گرفت. آنالیز نمونه ها برای اندازه گیری ایبوپروفن با استفاده از دستگاه HPLC صورت گرفت. در انجام این طرح و استفاده از منابع، رعایت موازین اخلاقی انجام شد.
  یافته ها
  تحت شرایط بهینه 8=pH، زمان ماند هیدرولیکی 60 دقیقه، غلظت اولیه ایبوپروفن 5 میلی گرم در لیتر و غلظت ازن تزریقی 5/2 گرم در ساعت) میزان حذف 59% بدست آمد. همچنین نشان داده شد، حذف ایبوپروفن از سینتیک درجه اول پیروی می کند.
  نتیجه گیری
  متغیرهای عملیاتی pH، غلظت ازن تزریقی، زمان ماند هیدرولیکی و غلظت اولیه ایبوروفن با استفاده از جریان قالبی به منظور بهبود تماس بین ازن و دارو، بهینه سازی شد.pH و زمان ماند هیدرولیکی مهم ترین متغیرهای تاثیرگذار در حذف ایبوپروفن بودند. همچنین مدل پیش بینی به دست آمد که به ما امکان پیش بینی کارآیی تخریب ایبوپروفن را به عنوان تابعی از pH و HRT تحت شرایط آزمایشگاهی تست شده را می دهد.
  کلیدواژگان: داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی، ایبوپروفن، ازن زنی، زمان ماند هیدرولیکی
 • حوریه شمشیری میلانی، فاطمه خزایی، مریم رسولی، علی رمضانخانی صفحه 18
  زمینه و اهداف
  مراقبت های قبل از بارداری مجموعه ای از مداخلات در مرحله پیشگیری و درمان است که با هدف شناسایی و تعدیل مخاطرات زیست- پزشکی، رفتاری و اجتماعی انجام می شود. مطالعه حاضر با هدف تبیین ادراک زنان و کارشناسان واحد بهداشت خانواده از موانع پوشش مراقبت پیش از بارداری در مراکز بهداشتی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه کیفی 32 نفراز مادران و کارکنان واحد بهداشت خانواده (کارشناسان مامایی و بهداشت خانواده) شاغل در مراکز و پایگاه های بهداشتی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران مورد مصاحبه گروهی و فردی قرار گرفتند. نمونه گیری بصورت مبتنی بر هدف انجام شد. اطلاعات از طریق مصاحبه و بحث گروهی متمرکز با سوالات باز تا زمان اشباع داده ها جمع آوری گردید و به شیوه تحلیل محتوای قراردادی (content analysis conventional) با رویکرد گرنهایم و لاندمن (2004) تحلیل گردید. به منظور رعایت موازین اخلاقی، به مشارکت کنندگان، هدف تحقیق، محرمانه بودن داده ها وآزادی آنها برای خروج از مطالعه توضیح داده و رضایت شفاهی آنها کسب شد.
  یافته ها
  پس از تحلیل داده ها، موانع درک شده پوشش مراقبت پیش از بارداری در قالب سه مفهوم اصلی شامل: موانع سازمانی، موانع ارتباطی و موانع فردی به دست آمد.
  نتیجه گیری
  یافته های حاصل از مطالعه نشان داد که از نظر آنان، عوامل سازمانی، ارتباطی و فردی متعددی بر پوشش مراقبت پیش از بارداری در مراکز بهداشتی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران، تاثیر گذار هستند که این عوامل می تواند اولویت بندی شده و راهکارهای مناسب برای ارتقاء خدمات پیش از بارداری اتخاذ شود.
  کلیدواژگان: مراقبت های پیش ازبارداری، موانع، ادراک، سلامت مادران، سلامت زنان
 • خاطره فرازمند، نسترن کشاورزمحمدی، کوروش اعتماد، پگاه فرازمند صفحه 28
  زمینه و اهداف
  بیماری های مقاربتی از علل عمده بسیاری از بیماری ها با عواقب جدی می باشند که تاثیر عمیقی بر سلامت جنسی و باروری افراد در سراسر جهان می گذارند؛ لذا پیشگیری مهمترین راه مقابله با آن شناخته می شود. این پژوهش با هدف تعیین آگاهی و نگرش دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در مورد بیماری های مقاربتی باکتریایی در سال تحصیلی 1394 انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی است. 430 نفر از دانشجویان در رشته های پیراپزشکی بین سن 18 تا 30 سال به روش نمونه گیری خوشه ایوارد مطالعه شدند. به دانشجویان، اطمینان از محرمانه بودن اطلاعات داده شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد.
  یافته ها
  سطح آگاهی و نگرش دانشجویان این پژوهش در سطح متوسط بود و فقط 11/4 درصد آنها در رابطه با سه بیماری مقاربتی باکتریایی آگاهی خوبی داشتند و 14/65درصد از پاسخ دهندگان نگرش مناسب به این بیمارها داشتند. نتایج نشان داد بین رشته تحصیلی و مقطع تحصیلی و میزان آگاهی و نگرش دانشجویان اختلاف معناداری وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  با توجه به میزان آگاهی و نگرش نامطلوب دانشجویان نسبت به بیماری های مقاربتی، مسئولان باید با توجه به شرایط فرهنگی و اجتماعی جامعه و تاکید بر آموزش و اطلاع رسانی در این زمینه به جوانان و در دانشگاه ها و مراکز آموزشی، برنامه های مورد نیاز را طراحی و اجرا کنند.
  کلیدواژگان: آگاهی، نگرش، بیماری مقاربتی باکتریایی، دانشجویان
 • جواد عباس علی مددی، علیرضا حاجی قاسمخان، محمد حجارتبار، رضا غلام نیا، رضا خانی جزنی، رضا سعیدی صفحه 36
  زمینه و اهداف
  با توجه به شناسایی بیش از صد نوع شغل در شهرداری ها، بررسی عوامل زیان آوری که هر شغل با آن مواجهه دارد، باید با روشی سیستماتیک و الگویی صورت پذیرد. در این مطالعه، روش نقاط ضعف و قوت، فرصت ها و تهدیدها (SWOT) جهت مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) انتخاب شد و با استفاده از آن وضعیت HSE در 12 واحد سازمانی شهرداری قزوین ارزیابی گردید.
  مواد و روش ها
  در روش SWOT از دو جدول ارزیابی عوامل داخلی و خارجی استفاده می شود که جمع کل امتیاز هر جدول در محدوده 1 تا 4 است و در امتیاز بالاتر از 2/5 وضعیت مثبت ارزیابی می گردد. انجام این مطالعه با رعایت موازین اخلاقی و اخذ مجوزهای لازم انجام شد.
  یافته ها
  امتیاز ارزیابی عوامل داخلی و خارجی اغلب واحدهای شهرداری قزوین کمتر از 2/5 بدست آمد و میانگین امتیاز عوامل داخلی و خارجی به ترتیب 2/37 و 2/42بود. بیشترین امتیاز عوامل داخلی به میزان 2/95مربوط به سازمان پارکها و فضای سبز بود و بیشترین امتیاز عوامل خارجی در سازمان حمل و نقل و سازمان اتوبوسرانی به میزان 3/1 بود.
  نتیجه گیری
  وضعیت HSE نیمی از واحدهای شهرداری قزوین در ناحیه نامطلوب ماتریس SWOT قرار گرفت، لذا جهت بهبود وضعیت موجود باید استراتژی های تدافعی در پیش بگیرند و سایر سازمان ها در وضعیت استراتژی تغییر جهت (2 واحد) یا استراتژی تنوع (4 واحد) قرار گرفتند. این مطالعه نشان داد ماتریس SWOT می تواند بعنوان یک ابزار مدیریتی کارآمد در تعیین وضعیت و مدیریت HSE و استراتژی های بهبود مستمر مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: HSE، مدیریت استراتژیک، ماتریس SWOT، شهرداری قزوین
 • علی اکبر جایروند، فاطمه وزیری صفحه 46
  زمینه و اهداف
  سالک یک بیماری مشترک بین انسان و حیوان است. یکی از مهم ترین بیماری های بومی ایران و دومین بیماری انگلی منتقله به وسیله بندپایان بعد از مالاریا است. این بیماری در بیش از 15 استان کشور به عنوان مشکل بهداشتی مطرح است. با توجه به این که سالک جز بیماری آندمیک هویزه بشمار می آید، لذا این مطالعه با هدف بررسی اپیدمیولوژیک سالک در هویزه انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی- تحلیلی روی 137 بیمار مبتلا به سالک در سال 1393 که در مراکز بهداشتی- درمانی شهرستان هویزه تحت درمان و پیگیری قرار گرفتند، انجام شد. با رعایت موازین اخلاقی و پژوهشی اطلاعات مربوط به بیماران از قبیل سن، جنس، محل سکونت، تعداد و محل زخم و ماه بروز بیماری جمع آوری شد. جهت تحلیل داده ها از نرم افزار اکسل استفاده شد.
  یافته ها
  میزان بروز بیماری 343 در صد هزار برآورد گردید. از 137 بیمار مورد مطالعه 65 نفر مرد (47/7%) و 72 نفر زن (52/6%) بودند. 97 نفر (70/8%) در شهر و 40 نفر ( 29/2%) در روستا سکونت داشتند. بیشترین فراوانی در گروه سنی یک تا 10 سال (54%) بود. بیشترین ضایعات (83/9%) در دست، صورت و پا مشاهده شد و (51/8%) بیماران یک زخم داشتند. بالاترین میزان شیوع در فصل زمستان مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج مطالعه و اثرات نامطلوب این بیماری پیشنهاد می گردد، برنامه ریزی های مناسب جهت آموزش مردم و همچنین اقدامات در جهت بهسازی محیط مورد توجه بیشتر مسئولین امر قرار گیرد.
  کلیدواژگان: سالک، شهرستان هویزه، اپیدمیولوژی
|
 • Sima Marzban, Somaye Anisi, Rasol Salahi, Ehsan Allah Kalte, Vahid Bay Page 1
  Background And Aims
  Hospital, considered as a complex organization with high accountability, plays an important role in the health care system. In the present study, based on Weisbord model, we carried out a comprehensive assessment of Imam Hussein hospital affiliated to Shahid Beheshti University of Medical Sciences in 2015.
  Materials And Methods
  This study is considered as a descriptive and analytical research. Study population consists of hospital staff among which the numbers of participants were determined at the 0.05 error level using Cochran formula. In order to collect the required data standard organizational diagnosis was used. Data were analyzed using independent t-test and ANOVAs tests using SPSS software version 21. Compliances with ethical standards were also considered.
  Results
  A total of 306 staff participated in the study. An overall average of studying 7 dimensions score was 4.14 showing the weakness of the hospital management in terms of inner organizational elements.
  Sample T-test results showed hospital status was desirable in dimensions of goal setting, leadership and attitudes towards changes. Dimensions of “goal setting” and “reward” with the average scores of 3.88 and 4.85 were the strongest and the weakest, respectively. A significant relation was observed between educational level and scores given to rewards dimension.
  Conclusion
  Results indicated that the organizational status of this hospital is generally not desirable. Although, managing a hospital cannot be considered as managing other organizations, by adjusting the strengthening of organizational dimensions and reducing barriers and obstacles the conditions can be improved.
  Keywords: Hospital, Organizational Diagnosis, Assessment, Weisbord Model
 • Ali Oghazyan, Ahmadreza Yazdanbakhsh, Akbar Eslami, Anvar Asadi Page 9
  Background And Aims
  Ibuprofen (IBU) is one of the most consumed nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) widely used in musculoskeletal and analgesic treatments. This study set out with the aim of assessing the efficiency of conventional ozonation process in a semi-batch plug-flow reactor in order to remove IBU from aqueous solutions.
  Materials And Methods
  A laboratory scale semi-batch plug-flow ozonation reactor was employed during the present study. Four variables including pH, dosage of ozone, hydraulic retention time (HRT), and initial Ibuprofen concentration, which might affect the degradation of Ibuprofen, were taken into consideration. The IBU concentration was determined using HPLC.
  Results
  Working under optimal operating conditions (pH = 8, HRT = 60 min, C=5 mg/L and Ozone dose 2/5 g/h), about 59% IBU degradation was noticed. Results also revealed that the degradation of IBU well fitted with the firstorder kinetics.
  Conclusion
  The operating variables of pH, dosage of ozone, initial Ibuprofen concentration, and HRT were optimized using a plug-flow reactor to improve contact between dissolved ozone and the drug. pH and HRT were the most affecting variables. Furthermore, a predictive model allowing us to predict the percentage of IBP degradation
  as a function of pH and HRT under experimental conditions was obtained.
  Keywords: Non, steroidal anti, inflammatory drugs, Ibuprofen, Ozonation, Hydraulic retention time
 • Hooriyeh Shamshirimilani, Fateme Khazaie, Maryam Rassouli, Ali Ramezankhani, Ali Ramezankhani Page 18
  Background And Aims
  Pre-pregnancy care is a set of interventions through prevention and treatment to identify and modify biomedical, behavioral and social hazards. The current study aimed to explain ideas of women about reproductive age and the personnel of family health centers about barriers of pre-pregnancy care coverage in the healthcare centers supervised by Iran University of Medical Sciences.
  Materials And Methods
  In this qualitative study, 32 mothers and the personnel of family health unit (experts of midwifery and family heath) working in health centers affiliated to Iran University of Medical Sciences were interviewed both individually and in group. A purposeful sampling was exploited. Data were gathered through interviews and focused on group discussion with open questions until data saturation was reached and data were analyzed using conventional content analysis approach and based on the Graneheim and Landman’s model (2004). Before each interview, mothers were informed regarding the aim of research, interview style, freedom to leave the interview and the way interview content would be kept private.
  Results
  After analyzing the data, the perceived obstacles of pre-pregnancy care coverage were achieved in three main formats including: Organizational obstacles, communicative obstacles and personal obstacles.
  Conclusions
  Thorough explanation participants’ experiences, structural, communicative and personal factors were shown to be effective on pregnancy care coverage in healthcare centers supervised by Iran University of Medical Sciences. Better quality services could be obtained by prioritizing and implementing proper interventions.
  Keywords: Pre, pregnancy care, Barriers or obstacles, perceptions, Mother's health, women's health
 • Khatereh Farazmand, Nastaran Keshavarz, Koorosh Etemad, Pegah Farazmand Page 28
  Background And Aims
  Sexually transmitted infections (STI) are among major causes of several diseases with serious consequences including a profound effect on sexual and reproductive health around the world. Prevention is the most important strategy to deal with STIs. This study aims to determine the knowledge and attitude of female students regarding bacterial sexually transmitted diseases at Shahid Beheshti University of Medical Sciences.
  Materials And Methods
  This cross-sectional descriptive study was performed on 430 female students enrolled in Paramedical courses at SBUM. A Cluster sampling method was employed to select participants. All students were assured of information confidentiality. Data were collected using a valid questionnaire developed by the research team.
  Results
  Students aged 18 to 30 years with an average age of 22.29±3.042. The general level of knowledge and attitude was at a moderate level. Only 11.4% of students had good knowledge and about 14.65 percent of the respondents had appropriate attitude regarding the three bacterial STIs. The results showed that there was not a statistically significant difference between students, level of education or their course of study with the score of their knowledge and attitude towards the studied STI (P > 0.05).
  Conclusion
  Considering inadequate level of knowledge and attitudes of students regarding STI, authorities should pay more attention to provide educational programs for university students.
  Keywords: Knowledge, attitude, bacterial sexually transmitted infection, students
 • Javad Abbas Alimadadi, Alireza Haji Qasemkhan, Mohammad Hjartabar, Reza Gholamnia, Reza Khani Jazani, Reza Saeedi Page 36
  Background And Aims
  According to the identification of more than one hundred types of jobs in the municipalities, evaluation of adverse factors that each job face with them isn’t possible without systematic model of identifying hazards. In this study, weaknesses, strengths, opportunities and threats (SWOT) to the health, safety and environment (HSE) management was introduced. Based on the results obtained, the HSE situation in Qazvin municipality (12 units) was evaluated.
  Materials And Methods
  Two tables concerning internal and external factors are used in the SWOT analysis. The sum of scores in both tables is in the range of 1 to 4, and the status is appraised as positive when the score is higher than 2.5. All necessary arrangements made well in advance. Ethical issues were also all considered in all stages of research.
  Results
  The scores obtained in the evaluation of internal and external factors were often less than 2.5. The mean scores of internal and external factors evaluation were 2.37 and 2.42, respectively. The highest score in internal factors was 2.95 belonging to Qazvin municipality's parks and green spaces. Also, the highest score of external factors was 3.1 belonging to the organization of transport and traffic administration of Qazvin municipality.
  Conclusion
  The HSE situation in half of Qazvin municipality's units was considered undesirable based on SWOT matrix (district 4); and therefore, they should adopt defensive strategies to improve their HSE status. Other organizations were in the shift (2 units) or diversification (4 units) strategies. The results of
  present study revealed that SWOT analysis can be used as an effective management tool to determine the status and management of HSE as well as continuous improvement strategies.
  Keywords: HSE, Strategic management, External factors, Internal factors, SWOT matrix, Qazvin municipality
 • Ali Akbar Jayrvnd, Fatimah Vaziri Page 46
  Background And Aims
  Cutaneous leishmaniasis is a zoonotic disease and one of the most important endemic diseases in Iran. It is considered as the second most alarming parasitic disease next to malaria transmitted by arthropods. This disease is a health problem in more than 15 provinces of the country. Given that cutaneous leishmaniasis is the endemic disease in Hawizeh, the present study was aimed to investigate its epidemiology in this city.
  Materials And Methods
  This descriptive-analytical survey was performed on all confirmed leishmaniasis cases (totally 137 person) following up in Hawizeh district health care centers during 2014-15. Patients, general information such as age, sex, habitat, number and site of ulcer, as well as the month of incidence were registered and analyzed by Excel software. All ethical issues were also addressed.
  Results
  The results of the present survey indicate that the outbreak of the disease was 343 in 100,000. Furthermore, 65 cases out of the total study group (47.4%) were men and the remaining 72 people (52.6%) were women. About 70.8% of patients resided in urban areas, while 29.2% lived in rural areas. The most frequent age group was 1-10 years old (54%). Hands and feet and face were the most common lesion
  (83.9%) and about 51.8% of the patients had one ulcer. Highest disease prevalence was observed in winter.
  Conclusion
  According to these results and the adverse effects of this disease, the implementation of proper planning to educate people and environment sanitation are thereby highly advocated.
  Keywords: Cutaneouses leishmaniasis, Epidedmiological, Hawizhe