فهرست مطالب

مهندسی صنایع - سال پنجاهم شماره 2 (پاییز و زمستان 1395)
 • سال پنجاهم شماره 2 (پاییز و زمستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/12/28
 • تعداد عناوین: 13
|
 • سید بابک ابراهیمی* صفحات 165-176
  سرایت تلاطم به معنی ارتباط میان بازارهای مختلف است، به گونه ای که تلاطم از یک بازار به بازار دیگر منتقل شود. تلاطم قیمت نفت در بازارهای جهانی از جمله عواملی است که بر بازار سرمایه کشورهای دارای اقتصاد مبتنی بر درآمدهای نفتی تاثیر می گذارد. بیشتر این بازارها ویژگی حافظه بلندمدت نیز دارند که باید در مدل سازی و تخمین ها لحاظ شود. در این پژوهش، ویژگی حافظه بلندمدت در مدل BEKK لحاظ شد که یکی از اصلی ترین مدل های چندمتغیره سرایت تلاطم است و همچنین از رویکرد بوآد و کروکس (2010) برای تخمین پایدار مدل استفاده شد. داده های به کاررفته در تحقیق حاضر شامل بازده روزانه قیمت سهام و قیمت نفت در دوره زمانی دسامبر سال 2006 تا ژانویه سال 2012 می شود. نتایج تاثیرپذیری بازارهای سهام تهران و دبی از شاخص قیمت جهانی نفت در منطقه راهبردی خاورمیانه و همچنین سرایت متقابل بازار سهام دو شریک اصلی تجاری یعنی ایران و امارت واکاوی شده است و سرایت تلاطم از بازار جهانی نفت به بازار دبی و بازار تهران و همچنین سرایت تلاطم از بازار دبی به تهران تایید شده است.
  کلیدواژگان: بازده، تخمین پایدار، حافظه بلندمدت، سرایت تلاطم، قیمت گذاری
 • جمال ارکات*، پرک قدس، فردین احمدی زر صفحات 177-189
  سیستم بارانداز متقاطع یک راهبرد لجستیکی است که براساس آن کالاهای تخلیه شده از کامیون های ورودی، تقریبا بدون ذخیره سازی و به صورت مستقیم در کامیون های خروجی بارگیری می شوند؛ بنابراین، تقریبا هیچ موجودی در این مراکز توزیع، نگهداری نمی شود. در این تحقیق، مسئله تخصیص کامیون ها به در های بارانداز و تعیین توالی هم زمان کامیون های ورودی و خروجی در یک بارانداز متقاطع دارنده چند در تخلیه و بارگیری بررسی می شود. بدین منظور، مسئله مورد بررسی در قالب یک مدل ریاضی برنامه ریزی عدد صحیح مختلط ارائه می شود. به دلیل ناچندجمله ای سخت بودن مسئله و همچنین به منظور حل مسئله در مقیاس بزرگ، یک الگوریتم شبیه سازی تبرید ارائه می شود. به منظور ارزیابی صحت مدل ریاضی و عملکرد الگوریتم پیشنهادی، تعدادی مثال عددی، حل و نتایج تحلیل می شوند.
  کلیدواژگان: الگوریتم شبیه سازی تبرید، بارانداز متقاطع، تخصیص در های بارانداز، زمان بندی کامیون ها
 • محمد علی بهشتی نیا*، امیر قاسمی، معین فرخ نیا صفحات 191-203
  این پژوهش مسئله زمان بندی در زنجیره تامین دو مرحله ای را بررسی می کند. مرحله اول شامل تامین کنندگان، مرحله دوم شامل ناوگان حمل ونقل کالاها به یک شرکت تولیدکننده محصولات نهایی است. هدف تخصیص سفارش ها به تامین کنندگان، تعیین توالی تولید در تامین کنندگان، تخصیص سفارش ها به وسایل نقلیه و تعیین اولویت حمل سفارش ها از طریق وسایل نقلیه به منظور کمینه کردن مجموع زمان های پردازش و حمل است. این مسئله تاکنون در ادبیات موضوع بررسی نشده است. ابتدا مدل ریاضی به صورت برنامه ریزی عدد صحیح مختلط ارائه می شود. به منظور حل مسئله، یک الگوریتم فرا ابتکاری ترکیبی ارائه می شود که تلفیق جدیدی از الگوریتم های ژنتیک و شبیه سازی تبرید را درنظر می گیرد. الگوریتم به منظور ارزیابی کیفیت با یکی از الگوریتم های مطرح شده در ادبیات موضوع، الگوریتم ژنتیک و الگوریتم شبیه سازی تبرید به صورت مجزا مقایسه می شود. مقایسه نتایج نهایی محاسبات الگوریتم ها بیانگر برتری الگوریتم تلفیقی در مقایسه با الگوریتم های مورد مقایسه است.
  کلیدواژگان: الگوریتم ژنتیک، الگوریتم شبیه سازی تبرید، برنامه ریزی حمل ونقل، زمان بندی، زنجیره تامین
 • سیامک جبرییل زاده، بهنام وحدانی*، سید میثم موسوی صفحات 205-220
  در این پژوهش، ابتدا با استفاده از یک برنامه ریزی خطی آمیخته، یک مدل جدید مکان یابی تسهیلات با ظرفیت محدود برای طراحی یک زنجیره تامین حلقه بسته در حالت چند محصولی و چند دوره ای ارائه می شود. سپس با استفاده از رویکرد بهینه سازی استوار مدل پیشنهادی در حالت غیرقطعی گسترش می یابد. براساس نتایج، با استفاده از مدل پیشنهادی می توان ظرفیت تسهیلات در یک شبکه لجستیکی حلقه بسته را تنظیم کرد. به علاوه، نتایج حل مسائل آزمایشی نشان می دهد هزینه و زمان حل مدل استوار بیشتر از مدل قطعی است.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی ظرفیت، بهینه سازی استوار، شبکه حلقه بسته، طراحی زنجیره تامین، عدم قطعیت
 • حامد حبیب نژاد لداری، مسعود ربانی*، بابک جوادی، نسترن قربانی کوتنایی صفحات 221-233
  در این پژوهش یک مدل ریاضی غیرخطی دوهدفه به منظور بررسی مسئله تخصیص کارکنان برای خدمات درمان در منزل در سیستم های سلامت با درنظرگرفتن آموزش چندگانه ارائه شده است. تابع هدف اول در پی کمینه کردن هزینه های متعادل سازی حجم کاری، آموزش چندگانه و هزینه های مرتبط با جابه جایی کارکنان است، درحالی که تابع هدف دوم به دنبال بیشینه کردن سطح رضایت کارکنان است. چندین محدودیت شامل ظرفیت بودجه، غیبت کارکنان، سطح افزونگی و چندکاره بودن و حداکثر فاصله مجاز جابه جایی در مدل لحاظ شده است. داده های مورد نیاز از یک شرکت درمان در منزل در تهران جمع آوری شده است. براساس نتایج، می توان تعیین کرد کدام کارمند برای کدام خدمت آموزش ببیند و چگونه به خدمات مختلف تخصیص داده شود. همچنین، نتایج نشان داد حجم کاری میان کارکنان به طور مناسبی به تعادل رسیده و ترجیحات کارکنان ارضا شده است.
  کلیدواژگان: آموزش چندگانه، بهینه سازی، تخصیص کارکنان، سیستم های سلامت
 • جواد حسن پور رودبارکی*، ابراهیم شریفی صفحات 235-246
  امروزه مدیریت و کنترل موجودی های فسادپذیر در بسیاری از واحدها و بنگاه های صنعتی اهمیت و جایگاه ویژه ای دارد. از اساس، مدیریت و کنترل موجودی های فسادپذیر پیچیده تر و چالش برانگیزتر از موجودی های دارای طول عمر نامحدود است. از این رو، تعیین سیاست های موجودی بهینه برای این نوع کالاها اهمیت زیادی دارد. در این پژوهش، سیاست بهینه موجودی اقلام فاسدشدنی با درنظرگرفتن تست مخرب به منظور پذیرش اقلام بسط داده شده است. پس از مدل سازی مسئله و به دست آوردن تابع هدف، ابتدا روش حل دقیق و الگوریتم ساده و کارآمدی به منظور یافتن مقادیر بهینه ارائه می شود. سپس با کمک یک مثال عددی اعتبارسنجی و آنالیز حساسیت درمورد آن صورت می پذیرد.
  کلیدواژگان: بازرسی، تست مخرب، کالای فساد پذیر، مقدار سفارش اقتصادی، نمونه گیری به منظور پذیرش
 • علیرضا رشیدی کمیجان*، پیمان قاسمی صفحات 247-259
  در کشور ما مسیر حرکت سرویس های مدارس به صورت تجربی و بدون درنظرگرفتن مسیر و مکان بهینه علمی تعیین می شود. همواره طی شدن مسیرهای اضافی توسط این سرویس ها موجب افزایش جابه جایی و افزایش مصرف سوخت و صرف هزینه های اقتصادی هنگفت می شود. از این رو، پژوهش حاضر حرکت سرویس های مدارس را در تهران با درنظرگرفتن دانش آموزان خاص بررسی می کند. درنهایت، مدلی ارائه می شود که حرکات را تا حد ممکن به حداقل می رساند و از عبورهای تکراری از ایستگاه ها جلوگیری می کند. مدل ارائه شده نیز از طریق نرم افزار گمز حل می شود. با توجه به NP-Hard بودن مدل، برای حل مسئله در ابعاد بزرگ از الگوریتم ژنتیک استفاده شده است.نوآوری عمده تحقیق درنظرگرفتن تفکیک جنسیتی در اتوبوس ها و مدارس است. برای حل این مسئله یک مدل برنامه ریزی اعداد صحیح خطی توسعه داده شده است. نتایج پژوهش بیانگر کاهش زمان حمل ونقل دانش آموزان مدارس است.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی عدد صحیح خطی، تفکیک جنسیتی، دانش آموزان خاص، مسئله مسیریابی اتوبوس مدرسه
 • هاشم عمرانی*، فرزانه ادبی صفحات 261-278
  یکی از تصمیمات مهم در طراحی شبکه زنجیره تامین، انتخاب مکان بهینه برای تسهیلات است. تسهیلات زنجیره تامین اعم از تولیدکننده و توزیع کننده بسته به موقعیت مکان کارایی های متفاوتی دارد. در این پژوهش، موضوع کارایی تسهیلات از طریق مدل تحلیل پوششی داده ها به طراحی شبکه زنجیره تامین اضافه می شود و یک مدل چندهدفه برای طراحی یک شبکه زنجیره تامین کارا ارائه می شود. مدل پیشنهادی مناسب ترین مکان را برای کارخانجات و توزیع کنندگان انتخاب می کند و از این طریق هم زمان هزینه کل زنجیره تامین را کاهش و کارایی را افزایش می دهد. زنجیره تامین مورد مطالعه شامل چندین محصول و چندین ماده اولیه با چهار لایه تامین کنندگان، تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و مشتریان می شود. مدل پیشنهادی تولیدکنندگان و توزیع کنندگان را مکان یابی می کند و میزان خرید از هر تامین کننده را برنامه ریزی می کند. بررسی نتایج حل مثال عددی نشان می دهد اضافه کردن کارایی موجب ارتقای مدل زنجیره می شود. به عبارت دیگر با درنظرگرفتن تبادل بین توابع هزینه و کارایی، طراحی شبکه زنجیره تامین با تسهیلات کارا بهتر از حالتی است که کارایی هیچ اهمیتی نداشته باشد و شبکه فقط بر مبنای کاهش هزینه ها طراحی شود.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی چندهدفه، تحلیل پوششی داده ها، طراحی شبکه زنجیره تامین، کارایی
 • پرویز فتاحی*، امیر سامان خیرخواه، بهمن اسمعیل نژاد صفحات 279-293
  در این تحقیق مسئله تشکیل سلول احتمالی با توسعه مدلی در چارچوب نظریه صف با پارامترهای احتمالی تقاضا، زمان پردازش و قابلیت اطمینان مطرح شده است. در اینجا، ماشین خدمت دهنده محسوب می شود و قطعه مشتری فرض می شود. به دلیل NP-Hard بودن مسئله تشکیل سلول، به کاربردن روش های دقیق به زمان بسیار طولانی برای حل نیاز دارند. در این پژوهش، الگوریتم ژنتیک و بهینه سازی توده ذرات تعدیل شده ای برای حل ارائه شده است و ازآنجا که کیفیت الگوریتم های فرا ابتکاری تا حد زیادی به پارامترها و عملگرهای انتخابی بستگی دارد، برای تنظیم پارامترها از تکنیک طراحی آزمایش ها استفاده می شود. برای ارزیابی عملکرد نتایج الگوریتم فرا ابتکاری توده ذرات تعدیل شده و الگوریتم ژنتیک از روش قطعی شاخه و کران نرم افزار لینگو استفاده شده است. بررسی ها نشان دهنده کارایی بهتر الگوریتم های فرا ابتکاری ارائه شده از لحاظ کیفیت جواب نهایی و زمان حل در مقایسه با روش شاخه و کران نرم افزار لینگو است. درنهایت، نتایج مثال های عددی نشان دهنده تاثیر معنادار درنظرگرفتن قابلیت اطمینان، روی ساختار بلوک های ماشین- قطعه است.
  کلیدواژگان: الگوریتم فرا ابتکار، قابلیت اطمینان، مسئله تشکیل سلول، نظریه صف
 • سحر فلاح صنمی، رضا رمضانیان*، محسن شفیعی نیک آبادی صفحات 295-310
  هدف این پژوهش، مطالعه سیستم های تولیدی چندمحصولی و چنددوره ای در محیط جریان کارگاهی انعطاف پذیر است، به طوری که اندازه انباشته و زمان بندی در آن به صورت هم زمان و یکپارچه تعیین می شود. در این زمینه، یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح مختلط جدید برای فرموله کردن مسئله پیشنهاد می شود. تابع هدف شامل هزینه های تولید، موجودی و تامین خارجی است. درصورت برآورده نشدن تقاضای مشتریان باید این تقاضاها از طریق تامین کنندگان خارجی با قیمتی بالاتر تامین شود. با توجه به پیچیدگی محاسباتی زیاد مسئله مورد مطالعه، الگوریتم های بهینه سازی گروه ذرات و رقابت استعماری برای حل پیشنهاد می شود. ابتدا الگوریتم ها برای حل مثال های تولیدشده تصادفی با اندازه های مختلف استفاده می شود و سپس با معرفی مطالعه موردی صنعت کاشی، الگوریتم های مورد نظر برای حل آن نیز استفاده می شود. نتایج محاسباتی نشان می دهد الگوریتم های حل قابلیت رسیدن به جواب با کیفیت خوب در زمان معقول را دارند و برای مسئله ما الگوریتم رقابت استعماری، عملکرد محاسباتی بهتری دارد.
  کلیدواژگان: الگوریتم بهینه سازی گروه ذرات (PSO)، الگوریتم رقابت استعماری (ICA)، تعیین اندازه انباشته و زمان بندی هم زمان، سیستم تولید جریان کارگاهی انعطاف پذیر، محدودیت ظرفیت ماشین، مدل سازی ریاضی
 • فیروزه کاوه، جعفر رزمی* صفحات 311-325
  در این پژوهش، مسئله مکان یابی هاب سلسله مراتبی با درنظرگرفتن چند مود حمل ونقل و حداکثر تاخیر مجاز بررسی شده است. این مطالعه در شبکه پست ویژه ایران و با درنظرگرفتن حداکثر دو روز تاخیر در تحویل کالا و در حالتی که دو نوع هاب زمینی و فرودگاه وجود دارد انجام گرفته است. مسئله مورد نظر نوعی از مسائل مکان یابی و تخصیص یگانه برای جمع آوری، انتقال و توزیع مرسولات پستی است. تمام هاب های مورد بررسی ظرفیت محدود داشته اند و علاوه براین به ازای هر روز تخطی از حداکثر تاخیر مجاز در تحویل کالا جریمه ای درنظر گرفته شده است. هدف راهبردی از بررسی این مدل تعیین مکان بهینه نقاط هاب زمینی و فرودگاه و تخصیص مسیرها به این دو نوع هاب است. این تخصیص به گونه ای صورت می گیرد که کمترین تاخیر در تحویل کالا رخ دهد و همین طور هزینه های کلی سیستم بهینه شود. مدل مورد بررسی برنامه ریزی عدد صحیح مختلط خطی است. درنهایت، مطالعه موردی به منظور پیاده سازی مدل در قسمتی از شبکه پستی ایران انجام گرفته و تحلیل حساسیت روی پارامترهای مهم مدل از طریق نرم افزار GAMS صورت پذیرفته است.
  کلیدواژگان: تخصیص یگانه، ظرفیت محدود هاب، مسئله مکان یابی سلسله مراتبی هاب، مسئله مکان یابی هاب
 • وحید محققی، سید میثم موسوی*، بهنام وحدانی صفحات 327-340
  انتخاب صحیح پروژه ها اولین گام سازمان های پروژه محور در مدیریت راهبردی و هدفمند سبد پروژه هاست. با توجه به وابستگی رشد اقتصادی به مسائل زیست محیطی و اجتماعی، بحث توسعه پایدار قسمتی از راهبردهای اصلی سازمان های پیشرو شده است. همچنین، شرایط بازار، تغییرات سریع جهانی در ابعاد مختلف و سایر مسائل مرتبط موجب شده است عدم قطعیت و ناآگاهی در این مسائل بیش از پیش افزایش یابد. درنتیجه، در این پژوهش روشی برای انتخاب سبد پروژه های احداث با رویکرد توسعه پایدار ارائه می شود و تحت شرایط عدم قطعیت فازی نوع 2 بیان می شود. این روش شامل دو مرحله اصلی می شود که در مرحله اول پروژه های مورد نظر بررسی می شوند و پروژه های نامناسب از فرایند حذف می شوند. در مرحله دوم، سبد مورد نظر با مدل برنامه ریزی ریاضی انتخاب می شود. درنهایت، به منظور نمایش کاربرد، رویکرد پیشنهادی در قالب یک مثال کاربردی به کار گرفته می شود.
  کلیدواژگان: انتخاب سبد پروژه، برنامه ریزی ریاضی، پروژه احداث، توسعه پایدار، مجموعه های فازی نوع 2
 • اسماعیل مهدی زاده*، رسا قاضی زاده صفحات 341-354
  در این پژوهش، یک مدل برنامه ریزی تولید ادغامی چندهدفه فازی با درنظرگرفتن دو عامل اثر یادگیری کارگران و اثر زوال ماشین آلات ارائه می شود. توابع هدف شامل اهداف کمی افزایش سود و کاهش هزینه خرابی دستگاه ها و هدف کیفی افزایش میزان رضایتمندی مشتری هستند. سپس با درنظرگرفتن اوزان متفاوت برای اهداف و اصلاح اهداف با روش برنامه ریزی آرمانی فازی، مدل چندهدفه فازی به یک مدل تک هدفه قطعی تبدیل شده و با الگوریتم های ژنتیک و جست وجوی ممنوعه حل شده است. در تنظیم پارامترهای دو الگوریتم از روش تاگوچی بهره گرفته می شود. در پایان، جواب به دست آمده از دو الگوریتم با استفاده از آزمون فرض برابری میانگین ها با هم مقایسه می شوند. نتایج نشان می دهند الگوریتم ژنتیک در حل مدل ارائه شده نسبت به الگوریتم جست وجوی ممنوعه کارایی بیشتری دارد.
  کلیدواژگان: الگوریتم جست وجوی ممنوعه، الگوریتم ژنتیک، برنامه ریزی آرمانی فازی، برنامه ریزی تولید ادغامی، برنامه ریزی چندهدفه
|
 • Seyed Babak Ebrahimi * Pages 165-176
  Volatility transmission means the connection between different markets in a way that volatility can be transmitted from one market to another. The volatility of oil price in global markets is one of the factors which influence the capital markets of the countries of which their economy is based on oil revenues. Most of these markets have long-run memory characteristic which should be considered in modeling and estimation. In this paper the long memory effect in BEKK model which is one of the main Multivariate models of volatility spillover is considered and the Boudt & Croux (2010) approache is used for stable estimation of the model. The data used in this paper are daily returns of stock prices and oil prices in time interval December 2006 to January 2012. The paper investigate the influence of world oil price index on Dubai and Tehran stock markets in the strategic region of Middle East and also the mutual transmission between the two main trading partner of Iran and Emirates. The results indicate the volatility transmission from world oil market to Dubai and Tehran markets and also the transmission from Dubai market to Tehran market.
  Keywords: Long memory, Pricing, Return, Robust estimation, Volatility transmission
 • Jamal Arkat *, Parak Qods, Fardin Ahmadizar Pages 177-189
  In a supply chain, cross-docking is one of the most innovative systems for ameliorating the operational performance at distribution centers. Cross-docking is a logistics strategy in which freight is unloaded from inbound trucks and (almost) directly loaded into outbound trucks, with little or no storage in between, thus no inventory remains at the distribution center. In this paper, we consider the scheduling problem of inbound and outbound trucks with multiple dock doors, which the aim is to minimize the makespan. In this research, a mathematical model is derived to find the optimal solution. Also a Simulated Annealing algorithm is adapted to find near optimal solution, as the mathematical model will not be applicable for large scale problems. Numerical examples are presented in order to specify the efficiency of the proposed algorithm in comparison with mathematical model.
  Keywords: Cross-docking, Door assignment, Simulated annealing algorithm, Truck scheduling
 • Mohammad Ali Beheshtinia *, Amir Ghasemi, Moein Farokhnia Pages 191-203
  In this paper a scheduling problem in a 2-stage supply chain is discussed. Suppliers are in the first stage and in the second stage, there are vehicles which carry orders to a manufacturing center. The purpose is to allocate orders to suppliers, sequence the suppliers’ production, allocate orders to transport vehicles and prioritize orders that should be carried by vehicles to minimize the total time of the process and transportation. This issue has not yet been discussed in the literature. First, a mixed integer programming mathematical model is presented. Then, in order to solve the problem, a new algorithm is proposed which is a new combination of genetic and Simulated Annealing Algorithms. To evaluate the performance of the algorithm, it is compared with one of the algorithms presented in the literature, genetic algorithm and simulated annealing algorithm, separately. Comparison results indicate the advantage of the proposed algorithm in comparison with other algorithms.
  Keywords: Genetic Algorithm, Scheduling, Simulated annealing algorithm, Supply chain, Transport planning
 • Siamak Jebreilzade, Behnam Vahdani *, Seyed Meysam Mousavi Pages 205-220
  In this paper, firstly by using a mixed linear programming a new model of locating facilities with limited capacity is presented to design a closed-loop supply chain in a multi-product and multi-period mode. Then, using a robust optimization approach, the proposed model decreases in non-deterministic expansion. The results show that the proposed model can handle facility capacity in a closed loop logistics network. In addition, the results showed that the cost and time of test problems for the robust model is higher than the deterministic model.
  Keywords: Capacity planning, Closed-Loop network, Robust optimization, Supply chain design, Uncertainty
 • Hamed Habibnejad, Masoud Rabbani *, Babak Javadi, Nastaran Ghorbani, Kutenaie Pages 221-233
  In this paper, the staff assignment problem considering cross-training of caregivers in health care systems is addressed to determine which staff should be cross-trained for each service and how they should be assigned to services. A bi-objective non-linear mathematical programming model is presented where the first objective function aims to minimize workload balancing, cross-training as well as maintenance and transportation costs, while the second objective function is concerned with maximization of caregivers’ satisfaction level. Several constraints with respect to budget capacity, staff absenteeism, maximum allowable consecutive shifts, multi-functionality and redundancy level and maximum allowable distance for transportation are taken into account to build a service plan. The behavior of the various elements and features of the model is evaluated in a real-world HC provider and the results reveal that the caregivers’ workload is relatively balanced and the caregivers’ preferences are satisfied.
  Keywords: Cross, training, Health care systems, optimization, Staff assignment
 • Javad Hasanpour Rodbaraki *, Ebrahim Sharifi Pages 235-246
  Now a days, management and control of perishable inventories is important in many units and industrial enterprises. Basically perishable inventory management and control is more complex and challenging than inventories with unlimited lifetime. Hence determining the optimal inventory policies for these products is very important. In this paper, the optimal inventory policy for perishable items given to the a single acceptance sampling plan with destructive testing and inspection errors is adopted .After developing a model for the problem and obtaining the objective function, first an exact solution and a simple and efficient algorithm to find the optimal values is proposed. Then, the model will be validated with a numerical example and senility analysis.
  Keywords: Acceptance sampling, Destructive testing, EOQ, Inspection, Perishable items
 • Alireza Rashidi Komijan *, Peyman Ghasemi Pages 247-259
  In our country, school bus routes are determined by experiments of driver without considering the scientific optimum route and location. Traversing additional routes will always result an increase in vehicle movements and fuel consumption and enormous costs. Hence, this paper will study the school bus routing in Tehran considering special students and a model will be presented to minimize traveling distance and to prevent repetitive crossings through the bus stops and to determine the shortest routes by presenting a way to propel several students to a bus stop. The proposed model will solve via GAMS software. Because the model is NP-Hard, the Genetic algorithm is used to solve the large scale problem. The contribution of this paper is to consider gender separation in schools and buses. To solve this problem, an integer linear programming model is developed. The conclusion indicates a decrease in transportation time.
  Keywords: Gender separation, Integer linear programming, School bus routing problem, Special students
 • Hashem Omrani *, Farzaneh Adabi Pages 261-278
  One of the most important decisions in supply chain network (SCN) design is choosing the optimal location for the facilities. The facilities in SCN have different efficiency according to their locations. In this paper, efficiency of facilities is added to the supply chain network design by using data envelopment analysis model, and a multi-objective model is presented for the design of efficient supply chain network. The proposed model chooses the most appropriate place for manufacturers and distributors thereby decreases the total cost of the supply chain and simultaneously increases the efficiency. The desired supply chain has several raw materials and products, with four layers of suppliers, manufacturers, distributors and customers. The proposed model is locating manufacturers and distributors, and planning the purchase of any suppliers. The results of numerical example show that adding efficiency promotes the supply chain network model. Namely, with regard to the tradeoff between cost and efficiency objectives, SCN design with efficient facilities is better than networks based only on cost objective function.
  Keywords: Efficiency, Data envelopment analysis, Multiple objective programming, Supply chain network design
 • Parviz Fattahi *, Amir Saman Kheirkhah, Bahman Esmailnezhad Pages 279-293
  In this study, the stochastic cell formation problem with developing model within queuing theory with stochastic demand, processing time and reliability has been presented. Machine as server and part as customer are assumed where servers should service to customers. Since, the cell formation problem is NP-Hard, therefore, deterministic methods need a long time to solve this model. In this study, genetic algorithm and modified particle swarm optimization algorithm are presented to solve problems. Because the metaheurstic algorithms quality depends strongly on selected operators and parameters, design of experiment is done for set parameters. The deterministic method of branch and bound algorithm is used to evaluate the results of modified particle swarm optimization algorithm and the genetic algorithm.Evaluates indicate better performance of the proposed algorithms in quality the metaheurstic algorithms final solution and solving time in comparing with the method of Lingo software’s branch and bound. Ultimately, the results of numerical examples indicate that considering reliability has significant effect on block structures of machine-part matrixes.
  Keywords: Cell formation problem, Queuing theory, Reliability, Metaheurstic algorithm
 • Sahar Fallah Sanami, Reza Ramezanian *, Mohsen Shafiei Nikabadi Pages 295-310
  The aim of this Paper is to study a multi-product, multi-period production systems in a hybrid flow shop so that lot-sizing and scheduling will be detemined simultaneously. A new mixed-integer programming model is proposed to formulate the studied problem. The objective function in this investigation includes the total cost of production, inventory and external supply. In the case of not satisfying the demand of customers, this demand should be met by foreign suppliers with higher price. The simultaneous lot-sizing and scheduling problem are classified in strongly NP-hard class. Due to the high computational complexity of the studied problem, particle swarm optimization (PSO) and imperialist competitive algorithms (ICA) are implemented for solving the considered problem. The algorithms explore the solution space for both lot-sizing and scheduling and find a combination of production plan and sequence that is feasible and close to optimum. First, the implemented algorithms are used for solving randomly generated instances with different sizes. Then, these methods are used to solve the case of tile industry and the obtained results by two methods are compared with each other. Computational experiences show that the algorithms are able to achieve good-quality solutions for the problem in a reasonable time. Also, the results of ICA are better than PSO results for the mentioned case study.
  Keywords: Hybrid flow shop production system, Imperialist competitive algorithm, Machine capacity constraint, Mathematical modeling, Particle swarm optimization, Simultaneous lot-sizing, scheduling
 • Firoozeh Kaveh, Jafar Razmi * Pages 311-325
  In this study, a hierarchical hub location problem by considering different modes of transportation and maximum allowed delay is investigated. This study is done on Iran’s express postal service with 2 days maximum delay in delivery considering ground and airport hubs. The problem is of the type of location and single allocation for collection, transfer and distribution of the shipments. All the hubs are of limited capacity and there is a penalty for violation of the maximum allowed delay. The strategic goal of the model is to determine the location of ground and airport hubs and the allocation of links to these hubs by which the delay is minimized and the total cost of the system is optimized. The model is linear mixed-integer programming. Finally, a case study to implement the model in Iran’s postal service is conducted, and a sensitivity analysis is done using GAMS software.
  Keywords: Capacitated hubs, Hierarchical hub location problem, Hub location problem, Single allocation
 • Vahid Mohagheghi, Seyed Meysam Mousavi *, Behnam Vahdani Pages 327-340
  Choosing the right set of projects is the first step of project oriented firms in strategic project portfolio management. Since economic growth depends on environmental and social issues, sustainable development has been an essential part of firm's plans to keep their competitive advantage. Moreover, market conditions, fast worldwide changes and other similar issues have given these issue ever-growing uncertain elements. As a result, this paper provides a method of sustainable construction-project portfolio selection under interval-valued type-2 fuzzy sets. This method consists of two main parts. The first level evaluates the proposed projects and omits the unsuitable ones. Then, in the second level, the portfolio is selected by means of mathematical programming. Eventually, to display applicability of the method, an application example is presented and solved.
  Keywords: Construction projects, Mathematical programming, Project portfolio selection, Sustainable development, Type-2 fuzzy sets
 • Esmaeil Mehdizadeh *, Rasa Ghazizadeh Pages 341-354
  In this paper a non linear integrated fuzzy multi-objective production planning model with the labor learning and machines deterioration effects is presented. The objective function consists of two quantitative objectives namely increase profits and reduces the cost of system failure and a qualitative objective namely increases the satisfaction rate of the customers. Different weights for objectives and modification of the objectives by using fuzzy goal programming method are considered to convert the fuzzy multi-objective model to a deterministic single-objective model and the obtained model is solved by Genetic algorithm and Tabu search algorithm. Finally, the solution obtained from two algorithms compared together by using hypothesis test of equality of means. Experimental results show the proposed Genetic algorithm for solving the model has higher performance than the Tabu search algorithm.
  Keywords: Aggregate production planning, Fuzzy goal programming, Genetic Algorithm, Multi-objective programming, Tabu search algorithm