فهرست مطالب

مطالعات طب ورزشی - پیاپی 20 (پاییز و زمستان 1395)

نشریه مطالعات طب ورزشی
پیاپی 20 (پاییز و زمستان 1395)

 • تاریخ انتشار: 1395/11/30
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مقاله پژوهشی
 • خلیل خیام باشی *، نوید قدوسی، علیرضا فلاح صفحات 17-36
  با گسترش ورزش، آسیب های ورزشی نیز افرایش یافته است. مطالعات نشان داده اند که یکی از عوامل خطر زا در آسیب های اندام تحتانی، ضعف تعادل است؛ لذا، هدف از انجام پژوهش حاضر، پیش بینی آسیب های مچ پا و زانو به وسیله آزمون تعادل ایستا بود. جهت انجام پژوهش، 501 ورزشکار حرفه ای زن و مرد به صورت نمونه دردسترس مورد بررسی قرار گرفتند. پیش از شروع فصل ورزشی، آزمون تعادل تک پا از آزمودنی ها اخذ گردید و در انتهای فصل نیز گزارش آسیب های اندام تحتانی از پزشک تیم دریافت شد. براساس نتایج آزمون های تحلیلی خی دو و تحلیل تشخیص مشاهده می شود که بین تعادل ورزشکاران و آسیب های اندام تحتانی ارتباط معناداری وجود دارد. نتایج بیانگر این هستند که آزمون تعادل تک پا می تواند به عنوان یک آزمون پیش بینی کننده در آسیب های اندام تحتانی مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: آزمون تعادل تک پا، آسیب مچ پا، آسیب زانو، پیش بینی آسیب
 • سید عباس فرجاد پزشک، حیدر صادقی، محمد شریعت زاده جنیدی*، زهرا صفایی پور صفحات 37-52
  هدف از این پژوهش، مقایسه سفتی اندام تحتانی و حداکثر نیروی عکس العمل عمودی زمین طی حرکت روی سطوح الاستیک پهن با تاکید بر آگاهی از میزان سفتی بود. بدین منظور، سفتی اندام تحتانی و نیروی عکس العمل زمین 30 مرد جوان در تکالیف هاپینگ و فرود از سکو روی پنج سطح با سفتی 200 تا 500 کیلونیوتن بر متر مورد اندازه گیری قرار گرفت. نتایج آزمون آنالیز واریانس نشان می دهد که بین سفتی اندام در سطوح مختلف و نیز قبل و بعد از آشنایی با سطح، تفاوت معناداری وجود دارد. با توجه به یافته های این پژوهش مشخص می شود که انسان بر خلاف اجسام، هنگام برخورد با سطحی جدید، خود را با آن منطبق می کند تا از این طریق و بسته به تکلیف مورد نظر، دینامیک طبیعی مرکز جرم و بازده حرکت حفظ شده و نیروها تعدیل گردند.
  کلیدواژگان: سفتی اندام، سطح الاستیک پهن، نیروی عکس العمل زمین، هاپینگ، فرود از پرش
 • مهدی قادریان *، غلامعلی قاسمی صفحات 53-72
  هدف از پژوهش حاضر، مقایسه میزان و نسبت قدرت ایزومتریک عضلات مچ پا در افراد دارای کف پای صاف، گود و طبیعی بود. بدین منظور، 450 دانش آموز پسر با دستگاه پدوسکوپ، اسکنر کف پا و شاخص استاهلی ارزیابی گردیدند که از میان آن ها، 90 نفر انتخاب شدند و در سه گروه 30 نفری کف پای صاف منعطف، گود و طبیعی قرار گرفتند. قدرت ایزومتریک نیز با استفاده از دستگاه دینامتر دیجیتال انداز گیری گردید. نتایج نشان می دهد که میانگین قدرت اینورتورها در گروه پای صاف، کمتر از گروه های پای گود و طبیعی است. در گروه پای صاف نیز میانگین قدرت دورسی فلکسورها، کمتر بوده و نسبت قدرت عضلات اورتور به اینورتور، بیشتر از گروه پای گود می باشد. علاوه براین، یافته ها حاکی از ضعف اینورتورها، دورسی فلکسورها و اینورتورها نسبت به اورتورها در گروه پای صاف می باشد؛ بنابراین، توصیه می شود در اصلاح ناهنجاری کف پای صاف منعطف، بر تقویت اینورتورها و دورسی فلکسورها تاکید شود.
  کلیدواژگان: قدرت ایزومتریک، مچ پا، کف پای صاف، کف پای گود
 • لیلا یوزباشی*، محمدحسین علیزاده، انوشیروان کاظم نژاد، سیروس چوبینه صفحات 73-88
  صدمه به مغز در حال رشد افراد فلج مغزی، منجر به نقص در تعادل و قدرت عضلانی می شود و مشکلاتی را در انجام فعالیت های زندگی روزمره و راه رفتن به وجود می آورد و سبب افتادن می شود. هدف از پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین قدرت عضلات اندام تحتانی و تعادل عملکردی کودکان فلج مغزی اسپاستیک می باشد. بدین منظور، 54 کودک فلج مغزی پسر 6 تا 12 ساله که طبق کلاس بندی عملکرد حرکتی درشت در کلاس های یک تا سه قرار داشتند، انتخاب شدند. نتایج نشان می دهد که بین قدرت عضلات اندام تحتانی و تعادل عملکردی، رابطه معناداری وجود ندارد؛ بنابراین، این دو عامل مستقل از یکدیگر هستند و تمرینات می بایست به صورت مکمل و در جهت بهبود کارایی در انجام فعالیت های روزمره و جلوگیری از افتادن مورد استفاده قرار گیرند.
  کلیدواژگان: قدرت عضلات اندام تحتانی، تعادل عملکردی، کودکان فلج مغزی اسپاستیک، سیستم کلاس بندی عملکرد حرکتی درشت
 • سید محمد حسینی، نادر رهنما*، امیر حسین براتی صفحات 89-106
  هدف از پژوهش حاضر، مقایسه تاثیر تمرینات اصلاحی با دستگاه ویبریشن تمام بدن با تمرینات مرسوم اصلاحی بر سندرم متقاطع فوقانی بود. بدین منظور، 45 نفر از دانشجویان به سه گروه مساوی 15 نفری تمرین اصلاحی مرسوم، تمرین اصلاحی روی دستگاه ویبریشن تمام بدن و کنترل تقسیم شدند. زاویه قوس پشتی ( به وسیله خط کش منعطف)، زاویه سر و شانه جلو آمده ( به وسیله روش عکس برداری از نمای جانبی) قبل و بعد از دوره تمرینی اندازه گیری شد.نتایج نشان می دهد که تغییر معناداری در نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر درون گروهی و بین گروهی در میزان ناهنجاری سندرم متقاطع فوقانی وجود دارد. همچنین، یافته ها بیانگر آن هستند که تمرین اصلاحی روی دستگاه ویبریشن تمام بدن، تاثیر بیشتری از تمرینات مرسوم اصلاحی بر ناهنجاری سندرم متقاطع فوقانی داشته است. تمرینات مرسوم نیز دارای تاثیر معناداری در اصلاح ناهنجاری می باشند.
  کلیدواژگان: سندرم متقاطع فوقانی، هایپرکایفوزیس، سر به جلو، شانه جلو آمده، ویبریشن
 • وحید قاسمی پایین دهی*، سید صدرالدین شجاع الدین، اسماعیل ابراهیمی تکامجانی، امیر لطافت کار، منصور اسلامی صفحات 107-124
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر هشت هفته تمرینات 11+ فیفا بر متغیر های نیروی عکس العمل زمین هنگام حرکت فرود تک پا در بازیکنان فوتبال مرد جوان بود. بدین منظور، 24 بازیکن فوتبال زیر 21 سال به صورت تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند و گروه تجربی به مدت دو ماه تحت تمرینات 11+ فیفا قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که حداکثر مقدار مولفه های عمودی، قدامی خلفی و داخلی خارجی نیروی عکس العمل زمین در پس آزمون گروه تجربی، به طور معناداری کاهش یافته است. در مقابل، زمان رسیدن به حداکثر مقدار مولفه های نیروی عکس العمل زمین افزایش پیدا کرده است. به طورکلی،می توان عنوان کرد که احتمالا برنامه تمرینات 11+ فیفا می تواند تاثیر مثبتی بر تعدیل عوامل خطرساز آسیب زانو داشته باشد.
  کلیدواژگان: پیشگیری از آسیب، مفصل زانو، فیفا 11+، نیروی عکس العمل زمین
|
 • Khalil Khayambashi *, Navid Ghoddosi, Alireza Falah Pages 17-36
  With expansion of sport activities, sport related injuries have also increased. Several studies revealed that one of the risk factors for lower extremity injuries is balance weakness. The purpose of the present study was to predict lower extremity injuries using single leg balance test. Five hundred and one professional male and female athletes participated in this research. Before the start of the season, single-leg balance test was administered, and at the end of the season the lower extremity injuries reports were gathered from team physicians. The discriminant analysis and chi-square were used for statistical analysis. According to the findings, single-leg balance test may predict the players’ risk of ankle and knee injuries
  Keywords: Single-Leg Balance Test, Ankle Injury, Knee Injury, Injury Prediction
 • Seyed Abbas Farjad Pezeshk, Heidar Sadeghi, Mohammad Shariatzadeh Joneidi *, Zahra Safaeepoor Pages 37-52
  The purpose of this study was to compare vertical stiffness and maximum ground reaction force on elastic surfaces with different stiffness with focus on surface familiarity. Vertical stiffness and maximum ground reaction force during hopping and landing from height on five surfaces with 200–500 kN stiffness were measured for 30 young men. The results of the analysis of variance showed that there were significant differences in leg stiffness on different surfaces, and also before and after familiarity with surfaces. According to the results of this study, unlike other objects, human adapts himself when encountering new surface and in this way, depending on the task, can keep normal center of mass pattern and reduce the forces.
  Keywords: Leg Stiffness, Area-Elastic Surface, Ground Reaction Force, Hopping, Landing
 • Mehdi Ghaderiyan *, Gholam Ali Ghasemi Pages 53-72
  The purpose of this study was to compare the amount and ratio of ankle muscles isometric strength in persons with planus, cavus, and normal foot types. Male students (n=450) were assessed with podoscope, foot scanner and Staheli index, and 90 of them were selected and divided into planus, cavus and normal foot groups (n=30). To measure isometric strength, we used a digital dynamometer. Average isometric strength of invertors in planus group was less than that in cavus and normal foot groups. Compared with cavus group, mean isometric strength of dorsiflexors and the ratio of invertor muscles isometric strength to evertor muscles isometric strength in planus group were smaller and greater, respectively. The results were indicative of weakness in invertors, dorsiflexors, and the ratio of invertors to evertors in planus group. Therefore, it is recommended to flexible planus foot deformity correction emphasis on strengthening invertors and dorsiflexors.
  Keywords: Muscle Strength, Ankle, Pes Planus, Pes Cavus
 • Leila Youzbashi *, Mohammad Hossein Alizadeh, Anoshirvan Kazemnejad, Siroos Chobineh Pages 73-88
  Damage to the developing brain of cerebral palsy children leads to compromised balance and muscle strength, difficulties in performing activities of daily life and walking,which results in falls. The aim of this study was to examine the relationship between lower extremity muscular strength and functional balance in children with cerebral palsy. For this purpose, 54 males (aged 6–12) with cerebral palsy, in gross motor function classes I–III, were selected. The results showed no significant relationship between muscle strength of lower limb and functional balance. Therefore, these two factors are independent of each other, and exercises must be used in as a complement to improve the performance of daily activities and avoid falls.
  Keywords: Lower Extremity Muscle Strength, Functional Balance, Cerebral Palsy Children, Gross Motor Function Classification System
 • Seied Mohammad Hosseini, Nader Rahnama *, Amir Hosein Barati Pages 89-106
  The purpose of this study was to compare the effects of regular corrective exercise and corrective exercise with whole-body vibration on upper cross syndrome. Subjects were 45 students who were randomly divided into three equal groups: corrective exercise with vibration, regular corrective exercise, and control. Kyphosis (flexible ruler), forward head and round shoulders (side photography) were measured before and after 10-week training. Repeated measure test results revealed significant within-group and between-groups differences in upper cross syndrome between pre-training and post-training values. Regular corrective exercise had a significant effect on upper cross syndrome.
  Keywords: Upper Cross Syndrome, Hyper Kyphosis, Forward Head, Round Shoulders, Whole-Body Vibration
 • Vahid Ghasemi Paeendehi *, Seyed Sadrodin Shojaeddin, Esmail Brahimi Tekamejani, Amir Letafatkar, Mansour Eslami Pages 107-124
  The aim of this study was to investigate the effect of 8 weeks of FIFA 11 training on ground reaction force variables during single leg drop landing in young male soccer players. Twenty-four soccer players aged under 21years old were randomly divided into experimental and control groups. The experimental group underwent 2-month FIFA 11 training. Peak values for the components of Ground Reaction Force were significantly decreased during single leg drop landing in experimental group. In contrast, time to peak of these force variables significantly increased. According to these findings, it can be concluded that FIFA 11 training program may have a positive effect in modifying knee injury risk factors.
  Keywords: Injury Prevention, Knee Joint, FIFA11+, Ground Reaction Force