فهرست مطالب

راهبردهای توسعه روستایی - سال سوم شماره 4 (زمستان 1395)
 • سال سوم شماره 4 (زمستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/12/26
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مقاله پژوهشی
 • حسن افراخته، حمید جلالیان، آرزو انوری*، ایوب منوچهری صفحات 415-441
  سکونت گاه های روستایی همواره در گذر زمان دچار تغییر و تحولات از ابعاد گوناگون هستند، این تحولات می تواند قابلیت های زیست پذیری و کیفیت زندگی این سکونت گاه ها را ارتقاء بخشد. در دهه های اخیر یکی از تحولاتی که روستاهای پیراشهری با آن روبرو بوده اند این است که با گسترش فیزیکی شهرها در شهر ادغام شده اند. این ادغام باعث تحولات چشم‏گیری در ابعاد مختلف روستاها شده است و می تواند در ارتقاء یا تنزل زیست پذیری روستاها موثر واقع گردد. هدف اصلی این تحقیق تحلیل نقش سرمایه اجتماعی بر زیست پذیری روستاهای ادغام شده در شهر میاندوآب می باشد. گردآوری داده ها با مطالعات اسنادی و میدانی (پرسشنامه) انجام شده است. جامعه آماری پژوهش 6 روستای ادغام شده به شهر میاندوآب می باشد، برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است، تعداد نمونه 377 مورد بوده است، نمونه گیری برای گردآوری اطلاعات به صورت تصادفی ساده بوده است. برای تحلیل داده ها از رگرسیون چند متغیره و رگرسیون وزنی جغرافیایی استفاده شد. نتایج نشان داد در شهر میاندوآب روستاهایی که فاصله نزدیک تری به شهر داشته اند و نسبت به سایر مسیرهای ارتباطی شهر از موقعیت مناسب تری در ارتباط با سایر شهرهای منطقه برخوردارند، مهاجرپذیرتر بوده و ضریب سرمایه اجتماعی در آن ها منفی بوده است. پایین بودن سرمایه اجتماعی در این روستاها باعث شده تا سطح زیست پذیری آن ها نیز کاهش یابد.
  کلیدواژگان: روستاهای پیراشهری میاندوآب، زیست پذیری، سرمایه اجتماعی، کیفیت زندگی
 • مریم هادیزاده بزاز*، خدیجه بوزرجمهری صفحات 443-459
  هدف اصلی این مقاله بررسی نقش تعاونی های تولید در افزایش توانمندی فنی و اقتصادی کشاورزان عضو و توسعه کشاورزی در شهرستان نیشابور است. پژوهش حاضر به روش توصیفی– تحلیلی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق را 4685 نفر از کشاورزان عضو و غیرعضو تعاونی های تولید روستایی در 24 روستا در شهرستان نیشابور تشکیل می دهند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 252 نفر محاسبه شد و گردآوری اطلاعات در سال 1392 به صورت میدانی و با استفاده از پرسشنامه صورت گرفته است. نتایج حاصل از بررسی تطبیقی و تحلیل میزان توانمندی کشاورزان عضو و غیرعضو در سطح 13 شاخص اقتصادی نشان داد که میانگین توانمندی اقتصادی کشاورزان عضو 64/2 است که از میانگین توانمندی اقتصادی غیر عضوها که 47/2 است اندکی بالاتر است. نتایج آزمون t با نمونه های مستقل به منظور مقایسه کشاورزان عضو و غیرعضو نشان داد اختلاف معنی دار بین دو گروه کشاورز عضو و غیرعضو از نظر توانمندی اقتصادی وجود دارد. نتایج تحقیق بر اساس انجام آزمون t با میانگین فرضی سه و چهار نشان داد که بین میانگین واقعی پایداری اقتصادی و میانگین های فرضی سه و چهار، اختلاف معناداری وجود دارد و میانگین پایداری در میان اغلب شاخص ها از نظر اعضا و غیراعضا کمتر از حد متوسط بوده است که نشان می دهد تعاونی های تولید در افزایش توانمندی اقتصادی کشاورزان نقش مهمی را ایفا ننموده اند و ضروری است که دولت با حمایت های مالی و تخصصی از تعاونی های تولید، زمینه توانمندی اقتصادی کشاورزان عضو را فراهم نماید.
  کلیدواژگان: تعاونی تولید، خدمات زیربنایی، توسعه کشاورزی، نیشابور
 • علی اصغر مهاجرانی، منصور حقیقتیان، مهدی یوسف نیا* صفحات 461-479
  تحت تاثیر تبدیل روستا به شهر، عوامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی گوناگونی سبک زندگی افراد ساکن در نواحی روستایی را دچار تغییر و دگرگونی می کنند. سبک زندگی در نحوه گذران اوقات فراغت، پوشاک، تغذیه، مدیریت بدن، سبک معماری و چیدمان داخلی منازل جلوه گر می شود. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر راهبرد تبدیل روستا به شهر بر سبک زندگی ساکنان روستاهای تبدیل شده به شهر در شهرستان های خواف و رشتخوار در استان خراسان رضوی انجام شده است. طبق اطلاعات موجود در فاصله سال های 83-1381سه نقطه روستایی به نام های نشتیفان، سلامی و جنگل در شهرستان های مورد مطالعه به شهر تبدیل شده اند. این تحقیق در سال 1394 با استفاده از نمونه گیری سهمیه ای بین 337 نفر از ساکنان این روستاها انجام شده است. روش پژوهش پیمایشی و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته است. نتایج مطالعه نشان داد بیشترین تغییر سبک زندگی در شهرهای نشتیفان و سلامی متاثر از عوامل فرهنگی و در شهر جنگل ناشی از عوامل اقتصادی بوده اند. همچنین طبق آزمون فرضیه تحقیق، بین مشارکت اجتماعی، سازمان های سیاسی و اداری، شبکه راه ها و وسایل ارتباطی، روحیه فردگرایی، هویت طبقاتی و روابط غیرمستقیم و ثانویه به عنوان عوامل اجتماعی، امکانات فرهنگی و آموزشی، مصرف رسانه ای و سرمایه فرهنگی به عنوان عوامل فرهنگی، مصرف گرایی و همچنین ایجاد مراکز خرید، تمایل به منافع سوداگرانه، کم رنگ شدن حمایت های مشترک و سطح رفاه اقتصادی به عنوان عوامل اقتصادی و سبک زندگی افراد ارتباط معناداری وجود دارد. پیشنهاد می شود با توجه به اینکه روستاهای تبدیل شده به شهر هنوز در مرحله گذار به سمت سبک زندگی مدرن هستند، بنابراین می بایست معایب و آثار زیان بار این سبک زندگی در حوزه های فردی و اجتماعی، به نحو صحیح و اثربخش اطلاع رسانی گردد.
  کلیدواژگان: توسعه روستایی، شهرهای کوچک، مشارکت اجتماعی، مصرف گرایی
 • سعیدرضا اکبریان رونیزی*، رعنا شیخ بیگلو صفحات 481-495
  امروزه پایداری به عنوان رویکردی غالب برای توسعه گردشگری روستایی، مورد توجه برنامه ریزان و محققان این حوزه است. بر همین اساس در پژوهش حاضر سعی گردیده تا با تعیین ظرفیت تحمل بر مبنای نحوه نگرش جامعه میزبان به گردشگری بستر مناسبی برای نیل به توسعه پایدار گردشگری در روستای قلات (شهرستان شیراز) فراهم گردد. به منظور گردآوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز از دو روش اسنادی و میدانی و به منظور تجزیه و تحلیل آن ها از روش های آماری (توصیفی استنباطی) و روش SWOT استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل خانوارهای ساکن و گردشگران روستای مورد مطالعه است که بر اساس روش کوکران تعداد 263 خانوار و نیز 263 گردشگر به عنوان حجم نمونه تعیین و به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب گردیدند. با توجه به اثرات و پیامدهای درک شده از سوی ساکنین محلی نتایج به دست آمده نشان از نامطلوب بودن ماهیت توسعه گردشگری و نزدیک شدن به آستانه اشباع ظرفیت تحمل گردشگری در روستای مورد مطالعه داشت که البته در این ارتباط تفاوت معناداری بین دیدگاه جامعه میزبان بر اساس وضعیت شغلی آن ها وجود داشت. هم چنین نتایج بررسی ها نشان داد راهبرد تدافعی به عنوان راهبردی برای سیاست گذاری و برنامه ریزی گردشگری در روستای مورد مطالعه می بایست مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: توسعه پایدار، توسعه گردشگری، جامعه میزبان
 • ایمان حقیان *، غلام علی حشمتی، حسین بارانی، جمشید قربانی، قدرت الله حیدری صفحات 497-508
  بقای جوامع روستایی و عشایری از دیرباز در ایران وابسته به مراتع بوده است. تنوع اقلیمی، قومی و قبیله ای موجب شده تا نظام دامداری سنتی متکی به مراتع در مناطق مختلف ایران دارای تقویم کاری و روش های مختلف دامداری باشد. در این مطالعه به بررسی تقویم کاری و بازدهی مالی دامداری سنتی در مراتع منطقه بلده نور (بخشی از مراتع البرز مرکزی) پرداخته شده است. در این مطالعه پس از ارزیابی اولیه منطقه، سه دامدار (در روستاهای دویلات، چل و بلده) که معرف نظام دامداری منطقه بودند شناسایی شده و پایش فعالیت های دامداری و بررسی عملکرد مالی آن ها در بازه ای یک ساله انجام شد. نمونه برداری از نیمه دوم فروردین 1391 آغاز و تا فروردین 1392 ادامه داشته است. در طول دوره بررسی، محقق در فواصل زمانی 15 روزه در عرصه مراتع حضور داشته و تمام جزئیات فعالیت های دام و دامداری را ثبت نموده است. نتایج نشان داد تقویم کاری نظام دامداری سنتی منطقه دارای پنج دوره کاری با فعالیت های متفاوت دامداری در طول یک سال است. در مورد میزان بازدهی مالی دامداری سنتی، تمامی هزینه ها و درآمدها در طول سال محاسبه گردید. نتایج در این بخش نشان داد با در نظر گرفتن ارزش مالی بره ها، سود خالص روزانه دامداری در دویلات 70746 تومان، در چل 69640 تومان و در بلده 81422 تومان برآورد گردید. در نهایت آنچه در این تحقیق مدنظر بوده شناخت بیشتر دامداری سنتی در جوامع روستایی جهت بالا بردن بازدهی دامداری و حفظ نیروی فعال در جوامع روستایی و جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهر است.
  کلیدواژگان: جوامع روستایی، دوره کاری، روستاهای هدف بلده نور، نظام دامداری سنتی
 • مسعود یزدان پناه *، فاطمه سالاری صفحات 509-524
  پسته از محصولات ارزشمند صادراتی ایران می باشد که در چند سال اخیر به علت آلوده بودن به سم آفلاتوکسین صادرات آن با مشکل مواجه شده است. با توجه به نقش مهم و تاثیرگذار پسته کاران در زمینه پیشگیری از تولید آفلاتوکسین در پسته، هدف این مقاله شناسایی عوامل موثر بر نیت پسته کاران در زمینه پیشگیری از تولید آفلاتوکسین بر اساس مدل اعتقاد سلامت بود. جامعه آماری این تحقیق را تعداد 330 نفر از پسته کاران شهرستان سیرجان در استان کرمان تشکیل دادند که 120 نفر از آن ها به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه بود که روایی آن با استفاده از پانل اعضای هیات علمی و انجام اصلاحات مورد نظر آن ها تایید شد. پایایی ابزار سنجش، با استفاده از پیش آزمون و محاسبه ضریب کرونباخ آلفا تایید شد (92/0-70/0). نتایج تحلیل رگرسیون عوامل موثر بر نیت پسته کاران نشان داد، متغیرهای راهنمای عمل، موانع درک شده و خودکارآمدی تاثیر قابل توجهی بر نیت پسته کاران در خصوص پیشگیری از تولید آفلاتوکسین دارد و می تواند 36 درصد از واریانس نیت پسته کاران در مقابله با آفلاتوکسین را تبیین نماید. هم چنین متغیر راهنمای عمل، قوی ترین متغیر پیش بینی کننده نیت پیشگیری از تولید آفلاتوکسین بوده است. در نهایت نتایج حاصل از تحقیق می تواند در سیاست ها و برنامه ریزی های مرتبط با استراتژی های پیشگیری از تولید آفلاتوکسین در پسته بسیار مهم باشد.
  کلیدواژگان: آفلاتوکسین، پسته، مدل اعتقاد سلامت، نیت پسته کاران
 • علی پژوهان*، احمدرضا عمانی، نوید حبیبی قهفرخی صفحات 525-533
  هدف اساسی این تحقیق بررسی عوامل موثر بر پایداری شرکت های تولیدکننده بذر استان خوزستان می باشد. روش پژوهش، پیمایشی و از نوع توصیفی- همبستگی و علی- ارتباطی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه اعضای هیات مدیره شرکت های تولیدکننده بذر در استان خوزستان می باشد (72=N). با استفاده از روش تمام شماری، 72 پرسشنامه توزیع گردید. ابزار مورد استفاده برای گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود که از لحاظ روایی و پایایی در سطح مطلوب بوده است. بر اساس نتایج حاصل از پژوهش، منابع اطلاعاتی، مشارکت اجتماعی، منزلت اجتماعی و میزان سطح تحصیلات در سطح 001/0 معنی داری شدند. همچنین، متغیرهای میزان مساحت زمین، تعداد انبار و سوله، درآمد شرکت، کلاس های آموزشی و سن در سطح 005/0 معنی داری شدند. نتایج حاصل از رگرسیون گام به گام نشان داد متغیر میزان منزلت اجتماعی، سن و درآمد شرکت 57 درصد از تغییرات متغیر وابسته تحقیق را تبیین می کنند. هم چنین نتایج تحلیل عاملی مربوط به گویه های پایدارسازی شرکت های تولیدکننده بذر استان خوزستان نشان داد پنج عامل حمایتی و نظارتی، آموزش و توانمندسازی، استانداردسازی و رضایت مندی، کاربرد فناوری های نوین و مهارت های بازرگانی در مجموع 25/70 درصد از واریانس پایداری شرکت های تولیدکننده بذر را به خود اختصاص می دهند، لذا پیشنهاد می گردد، مسئولین امر با نظارت دقیق بر بازار این نهاده از نابسامانی بازار جلوگیری و از به وجود بازارهای غیر رسمی که باعث بی ثباتی شرکت ها می شود جلوگیری به عمل آورند.
  کلیدواژگان: بذر، پایدارسازی، شرکت های تولید کننده بذر
 • نرگس رجبی تهرانی*، محمد محمدی، سحر دهیوری صفحات 537-554
  هدف این تحقیق، ارزیابی اقتصادی واحدهای گلخانه ای و عوامل موثر بر سودآوری آن ها در دشت ورامین بوده است. این تحقیق از نوع توصیفی همبستگی بوده که با استفاده از روش پیمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش، شامل بهره برداران گلخانه های دایر و زیر کشت دشت ورامین بودند. با استفاده از جدول کرجی و مورگان و با توجه به حجم جامعه آماری، تعداد نمونه ها 108 نفر برآورد گردید که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، نمونه ها انتخاب شدند. ابزار اصلی این تحقیق پرسشنامه ای بود که روایی آن با کسب نظرات اساتید و صاحب نظران در حوزه کشاورزی به دست آمد و پایایی آن از طریق محاسبه آلفای کرونباخ تایید شد. یافته های تحقیق نشان داد که میانگین شاخص سودآوری درآمد به هزینه 286/2 بوده است و بین متغیرهای تجربه کاری کشاورز، سطح تحصیلات، درآمد سالانه کشاورزی، مساحت گلخانه، میزان استفاده از منابع اطلاعاتی و دانش فنی با شاخص سودآوری درآمد به هزینه رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نیز حاکی از آن بود که پنج متغیر دانش فنی، مساحت گلخانه، تجربه کشاورزی، درآمد کشاورزی و میزان استفاده از منابع اطلاعاتی مهم ترین متغیرهای مستقل موثر بر تبیین شاخص سودآوری درآمد به هزینه بوده که در مجموع 5/51 درصد از تغییرات متغیر وابسته تحقیق را تبیین کردند. در انتها پیشنهاد می شود که با اقداماتی چون افزایش سطح دانش فنی و دسترسی و استفاده کشاورزان از منابع اطلاعاتی، شاخص سودآوری درآمد به هزینه بهبود بخشیده شود.
  کلیدواژگان: ارزیابی اقتصادی، شاخص سودآوری درآمد به هزینه، دشت ورامین، گلخانه
|
 • Hassan Afrakhteh, Hamid Jalalian, Arezoo Anvari *, Ayub Manouchehri Pages 415-441
  Rural settlements have changed over time in different aspects. These changes can improve livability and quality of life in the settlements. In recent decades, one of the changes that the pre-urban villages have faced is that they were integrated into cities by the physical development of cities. This integration results in significant changes in various aspects of life and it can be useful in improving or reduction of viability of villages. The purpose of this research is the role analysis of social capital on the livability of integrated villages in the city of Miandoab. The research method used in this study was descriptive – analytical. Data collection tools were library research and field survey (observation, interviews and questionnaires). Multiple regression and geographically weighted regression were used for data analysis. The results show that in the Miandoab city, the villages that were closer to the city and had a better position relative to other cities in the region in terms of communications and potential for accepting immigrants and had a negative social capital coefficient. The low level of social capital in these villages has caused a reduction of their viability.
  Keywords: Preurban Villages of Miandoab, social capital, livability, Quality of life
 • Maryam Hadizadeh Bazaz *, Khadijeh Bouzarjomehry Pages 443-459
  The main objective of this article is to investigate the impact of cooperatives on the technical and economical empowering of farmers and agricultural development in the villages of Neishabour. The method of this research is analytical – descriptive and it has been carried out in 2013. The statistical society is composed of 4685 members and non-members of cooperatives in twenty villages of Neishabour. The sample size via the Cochran formula and stratified sampling technique has been calculated to be 252. Data collection has been performed through documentation and field study. For data analysis, the SPSS software package and the T-Student Test have been employed. The results of statistical analysis based on 13 economic indicators revealed that the average economic stability of the members is 2.64 which is slightly higher than 2.47; that is the average economic stability of non-members. Independent samples T-Test results between members and non-members revealed that the probability value is 0.004 which indicates that there exists a significant difference between average economic stability of members and non-members. The T-Test results with hypothetical mean of 3 and 4 showed that the majority of indicators are less than the average. Therefore, the impact of cooperatives in economic development is evaluated to be below the average limit and cooperatives could not play an important role in increasing the economic empowerment of farmers.
  Keywords: Cooperative Production, Infrastructure Services, Agricultural Development, Neishabour
 • Ali Asghar Mohajerani, Mansour Haghighatian, Mahdi Yousefnia * Pages 461-479
  Various socio-cultural and economic factors change the lifestyle of the people due to the changes of villages into cities. Lifestyle preferences of the people are demonstrated in leisure activities, clothing, nutrition, body management, architecture and interior design of houses. This study is aimed to examine social, cultural and economic factors that may have an impact on the lifestyle of the residents of the villages that have been converted into cities in the Khorasan Razavi Province, namely Khaf and Roshtkhar counties. According to available information between the years 2002 -2004, three suburbs called Nashtifan, Salami and Jangal were converted into cities. Theoretical research based on the theories of Ibn-Khaldun, Weber, Veblen, Simmel, Bourdieu, Giddens and Cheney have been developed. The research method was based on a survey, and a questionnaire was developed to collect data. The results show that more changes in the lifestyles of the people in the cities Salami and Nashtifan were caused by cultural factors and those in the Jangal have been caused by economic factors. Also the results show that there is a significant relationship between social participation, political and administrative organizations, ways and means of communications, individualism, identity and relationships, indirect and secondary classes as factors of social, cultural and educational facilities, wasteful consumption and cultural capital as cultural factors, consumerism, shopping, tendency towards speculative interests, fading support of joint economic prosperity as economic factors and lifestyle.
  Keywords: Rural Development, Small town, Social participation, wasteful consumption
 • Saeed Reza Akbarian Ronizi *, Rana Shaykh Baygloo Pages 481-495
  Nowadays, sustainability is considered by planners and researchers to be a dominant approach for development of rural tourism. In this respect, a variety of research studies have been done for studying this paradigm leading to introduction of various conceptual frameworks such as sustainability and strategic planning of tourism development. In this way, the present study attempts to provide a convenient basis for sustainable tourism development in the Qalat village located in the Shiraz sub-province through determining the sustainability based on the viewpoints of the host society about on tourism, and offering the appropriate strategic plan. This study is an applied research with the descriptive analytic method. The needed data has been gathered through library studies and field work. Descriptive statistical methods were carried out for data analysis. Statistical population of the research includes tourists and local native families. Analysis of local resident's perceptions shows undesirability of tourism development and approaching the threshold of saturation of sustainability of the tolerance of tourism. Yet, there exists a significant difference among the host society population's view based on their employment condition. Considering the results of this study, adopting a defensive strategy is necessary in the policy making and planning development of rural tourism in the village under study.
  Keywords: Sustainable Development, local inhabitants, Qalat, Tourists, Tourism
 • Iman Haghiyan*, Golam Ali Heshmati, Hossein Barani, Jamshid Ghorbani, Godrat Heydari Pages 497-508
  The ability of rural and nomadic communities of Iran to survive has long been dependent upon rangelands. Climatic, ethnic and tribal diversity has led to traditional rangeland-based husbandry systems that have their own calendar and animal husbandry methods in different regions of Iran. In this study surveying husbandry regime and financial balance of traditional rangeland-based husbandry systems were carried out in Baladeh-Nour (part of Central Alborz rangelands). After the initial assessment, three herders who were representative cases were identified within certain rangelands (Davilat, Chell & Baladeh). Monitoring their activities of animal husbandry and financial balance analysis was carried out in a period of one year. Field survey was done from April 2012 to  April 2013. The researcher was involved in rangeland areas at intervals of 15 days and all of the details of livestock and husbandry activities were recorded. The results showed that in this area traditional husbandry system has 5 different work seasons in each year. For financial balance of traditional husbandry systems, all of the costs and revenues were calculated during the year. The results showed that considering the financial value of the lambs, there was a daily net profit of 707460 Rials in Davilat, 696400 Rials in Chell and 814220 Rials in Baladeh had daily net profit. Eventually, it was important in this research to learn more about traditional husbandry in rural communities to increase the efficiency of livestock husbandry, to maintain active labor in rural communities and to prevent rural migration to cities.
  Keywords: Rural communities, Work season, Central of Alborz, Baladeh-Nour rangelands
 • Masoud Yazdanpanah*, Fatemeh Salari Pages 509-524
  Pistachio is a valuable export product, but its export is faced with serious challenges due to aflatoxin. Given the importance of growers’ role in the prevention of aflatoxin in pistachio, the aim of this article is investigating pistachio growers’ intention regarding prevention of aflatoxin through the health belief model. The research population consists of 330 of pistachio growers in the Sirjan city in the Kerman province. Amongst the 330 samples, 120 of them were selected through simple random sampling. A questionnaire was the research tool and its validity of the questionnaire was approved by a panel of experts. Its reliability was confirmed by Cronbach alpha reliability coefficients (0.7 to 0.9). Also, the results of regression analysis revealed that the variables showing guide to action were the main predictor of growers’ intention. In addition to self-efficacy and perceived barriers, this variable can predict nearly 36% of the variance of pistachio growers’ intention regarding the prevention of aflatoxin. The results could be used for policy making and planning in relation to strategies to prevent the production of aflatoxin in pistachios.
  Keywords: Pistachio, Aflatoxin Toxicant, Health Belief Model, Growers Intention
 • Ali Pazhuhan*, Ahmad Reza Ommani, Navid Habibi Ghahfarokhi Pages 525-533
  The main purpose of the present study is to investigate the stability of seed producing companies in the Khuzestan Province, I.R. Iran. This research is a causal-correlational survey. The statistical population consisted of all members of the board of directors of seed producing companies in the Khuzestan Province (N=72). Seventy two questionnaires were distributed using the full enumeration method. Finally, fifty questionnaires were collected and analyzed since a few of the members were not willing to respond to the questionnaires. A questionnaire was used for data collection which was satisfactory in terms of reliability and validity. After completing the questionnaire and data collection, the SPSS software package was used for data analysis. Based on the results of the present study, a significant relationship was found between information resources, social participation, social status and education level with the dependent variable set at the level of 0.001. Also, a significant relationship was observed between the land area, number of warehouses and silos, corporate income, educational courses and age with the dependent variable set at the level of 0.005. The results of stepwise regression showed that the social status, age and corporate income account for 57 percent of the variations of the dependent variable. Moreover, the results of factor analysis related to the stabilizing factors of the seed producing companies of the Khuzestan province showed that supporting and regulatory factors, education and empowering, standardization and satisfaction, application of new technologies and business skills allocate themselves a total of 70.25 percent of the variance of stability of the seed producing companies.
  Keywords: Stabilization, Khuzestan, Seed, Seed Producing Companies
 • Narges Rajabi Tehrani *, Mohammad Mohammadi, Sahar Dehyori Pages 537-554
  The purpose of this research was economic evaluation of green houses and the factors that affect their profitability in the Varamin plain. The type of this research is descriptive-correlation research that was conducted by using a survey method. The statistical population of the research consisted of the beneficiary farmers of established and cultivated green houses in the Varamin plain. The sample size was 108 farmers. The sampling method was simple random sampling method. The main tool of this research study is a questionnaire that whose validity was verified by using a panel of experts and professors in the field of agriculture. The reliability of the questionnaire was assessed through a pre-test for which the Cronbach alpha was between 0.78 and 0.85 which is considered to be acceptable. The results of this research study show that the mean of the profitability index of cost benefit was 2.286 and thus there is a significant positive correlation between agricultural experience, the level of famer education, agricultural income, the total area of the green house, technical knowledge, using of information resources with the cost benefit profitability index. The results of regression analysis also indicated that the five variables of agricultural experience, agricultural income, the total area of the green house, technical knowledge, using of information resources well explain for 51.5 % of the changes in the cost benefit profitability index of the green houses located in the Varamin plain. Finally, it is recommended to improve the cost benefit profitability index by actions such as increasing the level of technical knowledge and farmer's access to and use of information resources.
  Keywords: Economic evaluation, Income to cost profitability index, Green house, Varamin plain