فهرست مطالب

 • سال شانزدهم شماره 3 (پیاپی 61، پاییز 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/09/28
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مژگان شوشتری، مختار ملک پور، احمد عابدی، امیر قمرانی صفحات 5-14
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی برنامه هوش موفق استرنبرگ بر حافظه فعال و کارکردهای اجرایی کودکان تیزهوش دبستانی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان پسر تیزهوش شهر اصفهان در سال تحصیلی 1394-1395 بود.
  روش
  به این منظور 30 نفر از دانش آموزان پسر تیزهوش از طریق نمونه گیری تصادفی خوشه ایچندمرحله ای انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه آزمایش وکنترل گمارده شدند (15 نفر گروه آزمایش و 15 نفر گروه کنترل). برنامه هوش موفق استرنبرگ روی گروه آزمایش اجرا شد. ابزار مورد استفاده این پژوهش شامل نرم افزار سنجش حافظه کاری و پرسش نامه (سیاهه) رتبه بندی کارکردهای اجرایی برای کودکان دبستانی (ای بریف- پی) بود. برای تحلیل داده های این پژوهش از تحلیل کوواریانس چندمتغیری (مانکوا) استفاده شد.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان داد که آموزش برنامه هوش موفق استرنبرگ بر کارکردهای اجرایی و سازمان دهی رفتاری- هیجانی کودکان تیزهوش موثر است و بر حل مسئله- برنامه ریزی این کودکان تاثیری ندارد.
  نتیجه گیری
  برنامه هوش موفق استرنبرگ می تواند به عنوان یک روش مداخله ای در بهبود کارکردهای اجرایی و حافظه فعال کودکان استفاده شود.
  کلیدواژگان: هوش موفق استرنبرگ، کارکردهای اجرایی، حافظه فعال، تیزهوش
 • حسین اکبری فر، علی زارع مقدم، جعفر عیدان، مریم قربانی، حافظ پادروند صفحات 15-24
  هدف
  هدف از این پژوهش مقایسه راهبردهای تنظیم هیجان، اجتناب شناختی و خود تنظیمی عاطفی در دانش آموزان با و بدون آسیب بینایی بود.
  روش پژوهش: روش پژوهش حاضر زمینه یابی از نوع علی مقایسه ای است. جامعه این پژوهش عبارت بود از تمامی دانش آموزان نابینا به حجم 30 نفر و دانش آموزان بینا مقطع راهنمایی شهر اهواز که در سال تحصیلی 94- 93 مشغول به تحصیل بودند. از میان جامعه آماری به دلیل حجم کم دانش آموزان نابینا همان30 نفر به روش نمونه گیری سرشماری و 30 دانش آموز بینا به روش نمونه گیری خوشه ایاز مناطق 1 و 3 شهر اهواز انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده های پژوهش از پرسشنامه تنظیم هیجان (گارنفسکی)، مقیاس اجتناب شناختی( سکستون و دوگاس) و مقیاس خود تنظیمی عاطفی ( مارس ) استفاده شده است. داده های بدست آمده از طریق تحلیل واریانس چند متغیری(MANOVA) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش نشان دادند که دانش آموزان نابینا در راهبردهای تنظیم هیجان، اجتناب شناختی و خود تنظیمی عاطفی با همتایان بینای خود تفاوت معناداری دارند، بدین معنا که پائین تر از دانش آموزان عادی بودند (p<0/05).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایجی که از این پژوهش حاصل شد، پیشنهاد می گردد مدارسی که دارای دانش آموزان نابینا هستند ضمن شناسایی و تشخیص توانایی های هیجانی در دانش آموزان نابینا آموزش های جهت بهبود توانایی های شناختی و تنظیم عواطف آنان در محیط های گوناگون ارائه کنند.
  کلیدواژگان: راهبردهای تنظیم هیجان، اجتناب شناختی، خود تنظیمی عاطفی، دانش آموزان نابینا و بینا
 • لاله پوریامنش، فیروزه مرادی صفحات 25-34
  هدف
  ستون فقرات به عنوان محور حرکتی بدن ممکن است به دلایل گوناگون در اعمال و فعالیت های مختلف دچار صدمه و ناهنجاری گردد.هدف این پژوهش، بررسی مقایسه میزان شیوع ناهنجای های ستون فقرات در دانش آموزان دختر 7-15 ساله کم توان ذهنی و عادی شهر اراک می باشد.
  روش بررسی
  این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی می باشد که در سال تحصیلی 91-92 بر روی دانش آموزان دختر استثنایی و عادی 15-7 سال شهر اراک صورت گرفت. تعداد 69 نفر به صورت تصادفی از مدارس استثنایی و عادی انتخاب شدند. به منظور ارزیابی ناهنجاری های بالاتنه از صقحه شطرنجی و آزمون نیویورک استفاده گردید.
  یافته ها
  نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که از بین میزان شیوع ناهنجاری ها، ناهنجاری های لگن مایل، لوردوز، کیفوز، شانه نابرابر، کج گردنی در بین دانش آموزان استثنایی و کم توان ذهنی، تعداد مبتلایان بیشتری گزارش شده است. اما با توجه به سطح معناداری به دست آمده این میزان اختلاف معنی دار نمی باشد. اما بین میزان شیوع عارضه اسکلیوز، در میان گروه های عادی و کم توان ذهنی اختلاف معنی داری وجود دارد.
  نتیجه گیری
  این پژوهش نشان داد دانش آموزان کم توان ذهنی نسبت به همتایان عادی خود، دارای ناهنجاری های بیشتری هستند و با شناسایی به موقع ناهنجاری های عضلانی اسکلتی در این افراد می توان شاهد بهبود قدرت و استقامت عضلانی و کاهش ناهنجاری های قامتی این گروه از افراد جامعه بود.
  کلیدواژگان: دانش آموزان کم توان ذهنی، دانش آموزان عادی، ناهنجاری های عضلانی اسکلتی، ستون فقرات
 • علیرضا شیرازی تهرانی، عزت الله قدم پور صفحات 35-48
  والدین کودکان مبتلا به بیش فعالی- نارسایی توجه با چالش های بسیاری مواجهندکه آنها را در معرض سطوح بالای استرس و پیامد های منفی روانی قرار می دهد. مشارکت والدین در برنامه های درمانی می تواند این آشفتگی ها را کاهش دهد. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش برنامه ی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهزیستی روانشناختی مادران کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی- نارسایی توجه انجام شد.
  روش
  پژوهش حاضر، نیمه آزمایشی و طرح به کار رفته در این پژوهش، طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود. نمونه مورد مطالعه شامل 30 نفر از مادران کودکان مبتلا به بیش فعالی- نارسایی توجه بودند که از طریق نمونه گیری در دسترس و با استفاده از مقیاس غربال گریcsi-4 از بین پرونده های موجود در هسته مشاوره اصفهان گزینش شده و به صورت تصادفی در گروه آزمایشی و گواه قرار گرفتند. ابزار اندازه گیری در این پژوهش ، مقیاس عاطفه مثبت و منفی و مقیاس رضایت از زندگی بود. مادران گروه آزمایش 8 جلسه دو ساعته برنامه آموزش ذهن آگاهی را دریافت کردند
  یافته ها
  نتایج تحلیل کواریانس نشان داد آموزش ذهن آگاهی در ارتقاء بهزیستی روانشناختی مادران کودکان بیش فعالی- نارسایی توجه در سطح(01/<0 P)معنادار بوده است.
  نتیجه گیری
  بنابراین با توجه به اثر بخشی این درمان در افزایش بهزیستی روان شناختی مادران کودکان بیش فعالی- نارسایی توجه ، این روش درمانی می تواند برای مراجعانی که به منظور دریافت درمان اثر بخش به مراکز مشاوره مراجعه می کنند، گزینه مناسبی باشد.
  کلیدواژگان: اختلال بیش فعالی، نارسایی توجه، بهزیستی روانشناختی، کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی
 • سوران رجبی، خدیجه علی مرادی صفحات 49-64
  هدف
  نابینایی ازجمله اختلالاتی است که برای فرد مبتلا رنج روانی و مشکلات فراوانی در زندگی روزمره ایجاد می کند. به نظر می رسد عمده ترین مشکل نابینایان یافتن مسیر و حرکت در جهت آن باشد. این پژوهش با هدف مقایسه جهت یابی فضایی در بین افراد نابینا، کم بینا و سالم اجرا گردیده است.
  روش
  روش تحقیق علی مقایسه ای از نوع مورد شاهدی بود و نمونه تحقیق 116 نفر نابینا، کم بینا و سالم با ترکیب دو جنس در دامنه سنی 10 الی 49 سال بودند که به شیوه نمونه گیری هدفمند در شهرستان بوشهر انتخاب شدند. هر سه گروه طی مصاحبه ساختمند بررسی شدند و در دو مرحله به وسیله دستگاه ماز لابیرنت مورد سنجش قرار گرفتند.
  یافته ها
  تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل واریانس چندمتغیره نشان داد بین سه گروه افراد بینا، کم بینا و نابینا ازنظر حافظه فضایی تفاوت معناداری وجود دارد (001/0>P). همچنین تحلیل کوواریانس چندمتغیره نشان داد بین سه گروه افراد بینا، کم بینا و نابینا با کنترل اثر مرحله اول، تفاوت معناداری ازنظر جهت یابی فضایی وجود دارد (001/0>P).
  نتیجه گیری
  این تحقیق نشان می دهد که نابینایی عاملی در جهت تقویت حافظه فضایی و جهت یابی فضایی است.
  کلیدواژگان: حافظه فضایی، جهت یابی فضایی، دانش فضایی، نابینایی
 • مرضیه علیزاده، سید عباس حقایق صفحات 65-74
  زمینه و هدف
  کارکردهای اجرایی و بهره هوشی دو توانایی عمده و در عین حال متفاوت ذهنی هستند که در زمینه های فردی و اجتماعی زندگی بیماران واجد تشخیص اختلال اتیسم نقش زیادی دارند. این پژوهش با هدف بررسی رابطه کارکردهای اجرایی و بهره ی هوشی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان واجد تشخیص اتیسم سطح یک انجام شد.
  روش
  طرح پژوهش حاضر از نوع پژوهش های همبستگی بوده و جامعه آماری آن را دانش آموزان واجد تشخیص اختلال اتیسم سطح یک تحت توانبخشی مراکز اتیسم شهر اصفهان تشکیل می دادند(تعداد ثبت شده این بیماران در مراکز اتیسم شهر اصفهان 52 نفر بود).به شیوه ی نمونه گیری در دسترس،تعداد27نفر(بعد از احراز ملاک های ورود و خروج)دانش آموز اتیسم سطح یک انتخاب شد.ابزار پژوهش شامل آزمون دسته بندی کارت های ویسکانسین،فرم کوتاه چهارمین ویرایش آزمون هوشی وکسلر کودکان ونوجوانان و کارنامه تحصیلی دانش آموزان بود.داده های جمع آوری شده با استفاده نسخه 21 نرم افزار SPSS و روش تحلیل رگرسیون لوجستیک،ضریب همبستگی اسپیرمن و شاخص اندازه اثر کوهن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج تحلیل رگرسیون لوجستیک رابطه معناداری بین متغیرهای کارکردهای اجرایی و بهره ی هوشی با متغیر عملکرد تحصیلی نشان نداد ولی در ضرایب همبستگی اسپیرمن بین عامل هوش عملی-فضایی و شاخص های طبقات،درجاماندگی،پاسخ های نادرست و سایر خطاها کارکردهای اجرایی با عملکرد تحصیلی روابط معناداری مشاهده شد(05/0 >P).بر اساس طبقه بندی اندازه اثر کوهن،شاخص های عامل هوش عملی،طبقات ،پاسخ های نادرست و پاسخ های سطح مفهومی در دامنه اندازه اثر بالا قرار گرفتند(d>0/8).
  نتیجه گیری
  یافته های فوق نشان دهنده رابطه بیشتر عامل هوش عملی و تعدادی از شاخص های کارکردهای اجرایی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان اتیسم سطح یک در مقایسه با سایر شاخص ها می باشد.
  کلیدواژگان: کارکردهای اجرایی، بهره ی هوشی، عملکرد تحصیلی، اتیسم سطح یک
 • یوسف دهقانی، مهناز جوکار، عباس فاضلی صفحات 75-84
  هدف
  هدف پژوهش حاضر مقایسه اختلالات اضطرابی و مدرسه هراسی در دانش آموزان نارساخوان و عادی بود.
  روش
  پژوهش حاضر، از نوع علی- مقایسه ای است. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش آموزان پایه چهارم، پنجم و ششم ابتدایی مبتلا به نارساخوانی مراجعه کننده به مراکز اختلالات یادگیری شهرهای بوشهر و برازجان و کلیه دانش آموزان عادی دختر و پسر پایه چهارم، پنجم و ششم ابتدایی شهرهای بوشهر و برازجان در سال تحصیلی 95-94 تشکیل دادند به منظور انجام این پژوهش، 78 نفر از دانش آموزان مشکوک به نارساخوانی به شیوه تصادفی خوشه ایچند مرحله ای انتخاب و سپس از میان آن ها تعداد 50 دانش آموز پس از اجرای آزمون های تشخیصی (از جمله آزمون هوش وکسلر کودکان، آزمون خواندن، آزمون ADHD و آزمون اختلال سلوک) به صورت تصادفی برگزیده شدند و 50 دانش آموز عادی نیز به روش تصادفی مرحله ای انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. هر دو گروه پرسش نامه تشخیص اختلالات مرتبط با اضطراب کودکان بیرماهر و همکاران را تکمیل کردند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) استفاده شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که بین دانش آموزان نارساخوان و عادی از لحاظ اختلالات اضطرابی و مدرسه هراسی تفاوت معنی دار وجود دارد. بین دانش آموزان نارساخوان و عادی از لحاظ اضطراب تعمیم یافته، اضطراب اجتماعی، اضطراب جدایی و هراس/ جسمانی شکل تفاوت معنی دار به دست آمد (001/0 ≤ P).
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج پژوهش می توان نتیجه گرفت که در طراحی و برنامه ریزی مداخله های درمانی برای دانش آموزان مبتلا به نارساخوانی می بایست وضعیت طیف اختلالات اضطرابی و مدرسه هراسی آنان در نظر گرفته شود تا بتوان کارآیی این مداخلات را افزایش داد.
  کلیدواژگان: اختلالات اضطرابی، مدرسه هراسی، نارساخوانی، ناتوانی های یادگیری
|
 • Mozhgan Shooshtari, Mokhtar Malekpour, Ahmad Abedi, Amir Ghamarani Pages 5-14
  Objective
  The current research aimed to investigate the effectiveness of Sternberg's successful intelligence program upon working memory and executive functions of sharp-witted primary school students. The statistical population of the current research consisted of all sharp-witted male students of the city of Isfahan in the academic year of 2015-2016.
  Method
  For this purpose, totally 30 sharp-witted male students were selected through multi- stage cluster random sampling method and were randomly assigned to two experimental and control groups (15 students in the experimental group and another 15 students in the control group). The Sternberg's successful intelligence program was administered on the experimental group. The tools used for this research included software to measure working memory and questionnaire (inventory) on rating executive functions of the primary school students. To analyze the research data, multivariate covariance analysis (MANCOVA) was employed.
  Results
  Findings revealed that training of the Sternberg's successful intelligence program was effective on executive functions and emotional-behavioral organization of sharp-witted children but had no impact on the problem-solving-planning capabilities of them.
  Conclusion
  The Sternberg's successful intelligence program could be employed as an intervention method for improving executive functions and working memory of children.
  Keywords: Sternberg's successful intelligence program, Executive functions, Working memory, Sharp-witted
 • Hossen Akbarefar, Ali Zare Moghadam, Jaffar Edean, Maryam Gorbane, Hafez Padervand Pages 15-24
  Purpose
  The aim of this study was comparing the emotion regulation strategies, cognitive and emotional self-regulation to avoid damage in children with and without visual impairment.
  Methodology
  the method of this research was a survey study as a casual-comparative type. The population of this study included all of the blind students with the number of 30 and sighted students who were studying in the secondary school in the academic year of 2014-2015 in Ahvaz. Among the statistical population due to the low volume of the blind students, 30 students were selected based on census sampling and 30 sighted students were selected based on cluster sampling in 1st and 3rd district of Ahvaz. In order to collect the research data Emotion Regulation Questionnaire(Gornfsky), the scale of cognitive avoidance(Sextnodogas) and the scale of emotional self-regulation(Mars) were used. The obtained data were analyzed through multivariate analysis of variance (MANOVA). The results of the analysis of the study hypothesis showed that blind students in emotion regulation strategies, cognitive avoidance, and emotional self-regulation do have a significant difference with their sighted counterparts, meaning that they were lower in the mentioned variables from normal students (p
  Conclusion
  According to the obtained results of this research schools with students who are blind, alongside the identification and characterization of emotional abilities in blind students, it is suggested that they have been trained to improve their cognitive abilities and regulate their emotions in various environments.
  Keywords: Emotion regulation strategies, avoidance of cognitive, emotional regulation, blind, sighted students
 • Lale Pooryamanesh, Firoozeh Moradi Pages 25-34
  Objective
  Spine as the axis of the body may be applied to various reasons and various activities will be affected and abnormalities. The aim of this study was to compare the prevalence of spinal abnormalities of students7-15years old that has mentally retarded and normal of Arak city.
  Methods
  This cross-sectional study and the application is aimed at the school year female students was mental retarded and ordinary 15-7 years old in Arak. 69 persons were selected at random from exceptional and regular schools. In order to evaluate the anomalies of the upper body New York test was used.
  Results
  The results of the analysis showed that the prevalence of malformations and abnormalities of pelvic obliquity, lordosis, kyphosis, uneven shoulders, tortikoly between exceptional students, many more cases have been reported. But according to the achieved significance level the differences are not significant. But the prevalence of skoliosis rate, among a group of normal and mentally retarded There is a significant difference.
  Conclusion
  This study showed that the students with intellectual disability have more musculoskeletal disorders than the Ordinary students and early detection of musculoskeletal disorders in these patients can improve muscle strength and endurance and decreased postural abnormalities was this group of people.
  Keywords: students with intellectual disability, normal students, musculoskeletal disorders, spinal cord
 • Alireza Shirazitehrani, Ezatolah Ghatampour Pages 35-48
  Aim:Parent of children with ADHD confront challenges placing them at risk for high level of stress and other negative psychological outcomes. Involvement of parent in implementing intervention strategies designed to help their children can reduce these negative outcomes. Therefore, in this research the effectiveness of parent mindfulness training on the psychological well- being of ADAD children’s mothers was examined.
  Method
  The method was quasi- experimental the research design was pre- test, post – test with control group .The subject 30 ADHD children’s mothers were selected via convenience random sampling and using with screening method csi-4 scale among existed files in Esfahan counseling center and subjects were randomly assigned to experimental and control groups .Measurement instrumental in this study was Positive and Negative affect Scale(PANS) and Satisfaction with life Scale. Mothers in the experimental group received two hour 8 session of mindfulness training .
  Results
  Result of analysis covariance showed that mindfulness training has been significant increasing of psychological well-being ADHD children’s mothers.
  Conclusion
  Given the effectiveness this therapy on increasing psychological well- being of ADHD children’s mothers can be relevant option for clients who go to counseling centers for an effective treatment.
  Keywords: Attention Deficit-Hyperactivity Disorder, Psychological well-being, Mindfulnessbased stress reduction
 • Soran Rajabi, Khadija Alimoradi Pages 49-64
  Objective
  The purpose of this research is the comparison between spatial memory and spatial orientation among blind, visually impaired, and normally sighted people.
  Method
  This research is a causal- comparative, case-control study. It was performed in Boushehr province, Iran. Samples were 116 blind, visually impaired and healthy people of two genders, with ages ranging 10-49 years. Samples were selected by purposeful sampling method. Structured interview was performed for each group. They were tested in two steps by Labyrinth maze apparatus.
  Results
  Data analysis was done by multivariate variance analysis. It showed significant difference between blind, visually impaired and healthy groups regarding to spatial memory (p
  Conclusion
  This research shows that blindness is a factor for reinforcing spatial memory and spatial orientation.
  Keywords: Spatial memory, Spatial orientation, Blindness, Visual impairment
 • Marzie Alizade, Sayed Abbas Haghayegh Pages 65-74
  Background And Aim
  The executive functions and intelligence quotient are two major and different cognitive abilities that have important effects in life of level 1 autism students with autism. This study was conducted to examine the relationships between executive functions and intelligence quotient with academic performance of level 1 autism students with autism.
  Methods
  This research was a correlational study. The population consisted of all level 1 autism students with autism in the autism rehabiliation centers of city of Isfahan. Using convenience sapmling apporach, after consideration of inclusion/exclusion criteria, 27 level 1 autism autism students were selected. The instruments included Wisconsin Card Sorting Test, Brief form of Fourth edition of Wechsler Intelligence Scale for Children. The collected data were analyzed by SPSS-21 through logestic regression,Spearman correlation and Cohen effect size.
  Results
  The results of regression analysis showed no significant relationship between executive functions and intelligence with academic development;but, Spearman correlation showed a significant relationship between some indexes of executive functions and visual-practical factor intelligence with academic performance(P
  Conclusion
  The results of this study stressed the considerable importance of some executive functions(such as perseveration and classifications) and visual-practical factor intelligence on academic performance in comparision with other indexes.
  Keywords: Executive functions, Intelligence quotient, Academic performance, Level 1 autism
 • Yousef Dehghani, Mahnaz Joukar, Abbas Fazeli Pages 75-84
  Objective
  The purpose of the present study was to compare anxiety disorders and school phobia in dyslexia and normal students.
  Method
  The design of this study is causal-comparative research. The statistical population included all students with dyslexia enrolled in learning disabilities centers of Bushehr and Borazjan department of education and all normal students participated in the Bushehr and Borazjan schools in 2015-16 academic year. Seventy eight students suspected of dyslexia were elected from community of students through cluster sampling. Diagnostic tests (including Wechsler’s intelligence scale for children reading disorder, ADHD, and conduct disorder tests) were administered based on which fifty students were purposefully selected. For data collection, Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders was used. Data was analyzed through MANOVA.
  Result
  The result showed that there is a significant difference between dyslexia and normal group on anxiety disorders and school phobia. Also the results showed that dyslexia students more scored in generalized anxiety, social anxiety, separation anxiety, phobia / somatoform problem and school phobia compared with normal students. Dyslexia students are having difficulty in this variable.
  Conclusion
  According to the results it can be concluded that in the planning for therapeutic interventions for students with dyslexia, the anxiety and school phobia should be considered to increase the effectiveness of these interventions.
  Keywords: anxiety disorders, school phobia, dyslexia students, Learning disabilities