فهرست مطالب

 • پیاپی 146 (اسفند 1395)
 • تاریخ انتشار: 1396/01/09
 • تعداد عناوین: 28
|
 • عباس رئیسی، قاسم فرجانی کیش، محسن عباسی، عباس پیرزاده، عارف کرد، فاطمه قلندری صفحات 1-8
  سابقه و هدف
  درمان صحیح ومراقبت از زخم و هم چنین جلوگیری از عفونی شدن آن جهت افزایش سرعت بهبودی، همواره مد نظر انسان بوده و روش های مختلف برای رسیدن به این هدف به کار گرفته شده است. استبرق،گیاهی است که خواص ضد التهابی وضد میکروبی زیادی برای آن گزارش شده است.هدف ازانجام این مطالعه بررسی تاثیر شیره و عصاره هیدروالکلی استبرق بر ترمیم زخم پوستی درمدل رت بود.
  مواد و روش ها
  45 سر موش صحرایی نر به وزن 250-200 گرم به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل تقسیم شدند. بیهوشی با زایلازین و کتامین به صورت داخل صفاقی انجام شد. سپس موهای پشت حیوان تراشیده شد و پس از ضد عفونی شدن با بتادین و گاز استریل، در مجاورت مهره های گردنی یک برش تمام ضخامت دایره ای شکل به قطر 6 میلی متر ایجاد شد. در گروه های آزمایش شیره و عصاره الکلی گیاه به صورت موضعی بر روی زخم استفاده شد در حالی که در گروه کنترل از نرمال سالین استفاده شد. در گروه سوم نرمال سالین به مدت 5 روز، روزانه یک بار روی زخم ریخته شد.
  یافته ها
  در روزهای 4، 7، 14 و 21، پس از سنجش میزان انقباض زخم، نمونه هایی از پوست دوحیوان در هر گروه برای آزمایش های هیستوپاتولوژی اخذگردید. مقاطع با ضخامت 5 میکرونی تهیه و پس از رنگ آمیزی هماتوکسیلین-ائوزین با میکروسکوپ نوری بررسی شدند. دراین مطالعه میزان انقباض زخم درتمام روزها درگروه های تیمار از گروه کنترل بیش تر بود. هم چنین در آزمایش هیستوپاتولوژی، شاخص های ترمیم زخم درتمام روزها درگروه های تیمار بهتر بودند ولی بین گروه های تیمار اختلاف معنی داری وجود نداشت.
  استنتاج: نتایج این مطالعه نشان داد که شیره و عصاره گیاه استبرق موجب تسریع در روند بهبود زخم می شود و مدت زمان لازم برای بهبودی کامل زخم را کاهش می دهد.
  کلیدواژگان: استبرق، شیره، عصاره الکلی، هیستوپاتولوژی، ترمیم زخم
 • مصطفی کاردان، جواد غفاری، رضا ولدان، علیرضا رفیعی، مصطفی سلطانی، میثم آقاجانی، مرضیه محمدی صفحات 9-21
  سابقه و هدف
  آسم آلرژیک یک اختلال التهابی مزمن است که با افزایش التهاب مجاری هوایی و پاسخ بیش از حد برونش به محرک ها می باشد. سلو ل های اصلی دخیل در پاتوفیزیولوژی آسم، سلول های Th1 و Th2 می باشند و عملکرد این سلول ها تحت تاثیر فاکتورهای رونویسی T-bet و GATA3 می باشد. این مطالعه با هدف بررسی وضعیت بیان ژن های T bet، GATA3در کودکان مبتلا به آسم آلرژیک در مقایسه با گروه شاهد انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش مورد- شاهدی تعداد 24 بیمار مبتلا به آسم آلرژیک و هم چنین 10 فرد سالم به عنوان گروه کنترل شرکت داشتند. سلول های تک هسته ای خون محیطی جدا گردید، RNA آن ها استخراج و cDNA سنتز شد و بیان نسبی فاکتورهای نسخه برداری T-bet وGATA3 به وسیله روش Real time PCRارزیابی شد و ارتباط آن با فاکتورهای خطر آسم با استفاده از آزمون های آماری مربوطه مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بیان ژن GATA3 در بیماران به میزان 29 برابر افراد شاهد افزایش داشت (002/0p=). در حالی که بیانT-bet کاهش داشته (43/0) و معنی دار نبود (32/0p=). ارزیابی نسبت T-bet/GATA3 نشان داد که در بیماران این نسبت به طور معنی داری کمتر از افراد شاهد است (0001/0>p).
  استنتاج: افزایش بیان GATA3 و کاهش نسبت T-bet/GATA3 بیماران در مقایسه با افراد شاهد نشان از اختلال وضعیت پاسخ های ایمنی اختصاصی در آسم دارد. بنابراین هر گونه اقدام درمانی و یا کنترلی می بایست بر اصلاح وضعیت عدم تعادل ایجاد شده متمرکز گردد.
  کلیدواژگان: آسم آلرژیک، T-bet، GATA3، Real time PCR
 • علیشا اکیا، یزدان حمزوی صفحات 22-30
  سابقه و هدف
  ایران یکی از کانون های لیشمانیوز جلدی در جهان است. این بیماری در برخی مناطق گرمسیری استان کرمانشاه به طور معمول دیده می شود. در این مطالعه بیماران مبتلا به لیشمانیوز جلدی شناسایی شده و با روش RFLP-PCR و تعیین سکانس DNA تعیین گونه شدند.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی تمامی بیماران مشکوک به لیشمانیوز جلدی مراجعه کننده به کلینیک دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه طی سال 94، با روش میکروسکوپی و مولکولی شناسایی شدند. گونه های لیشمانیا با
  روش
  RFLP-PCR و تعیین سکانس ژنومی شناسایی شدند.
  یافته ها
  47 نفر (3/72 درصد) از 65 بیمار بررسی شده، مبتلا به سالک بودند. به ترتیب 6/64 درصد و 4/35 درصد آن ها مذکر و مونث بودند. 2/49 درصد از بیماران ساکن کرمانشاه و 8/50 درصد ساکن شهرستان های دیگر استان بودند. 7/47 درصد بیماران سابقه مسافرت به استان های دیگر در چند ماه گذشته را داشتند. اجسام لیشمن به ترتیب در 8/50 درصد و 3/72 درصد از بیماران با روش میکروسکوپی و PCR شناسایی شدند. با روش -PCR RFLP، به ترتیب 9/14 درصد و 1/84 درصد از نمونه های مورد بررسی به عنوان لیشمانیا تروپیکا و لیشمانیا ماژور شناسایی شدند. تعیین توالی ژنومی انجام شده در 5 نمونه از محصولات PCR، نتایج روش PCR- RFLP را در تعیین گونه های لیشمانیا تایید نمود.
  استنتاج: لیشمانیا ماژور گونه غالب لیشمانیوز جلدی در استان کرمانشاه است. روش مولکولی PCR حساسیت بیش تری نسبت به روش میکروسکوپی در شناسایی بیماری سالک دارد و RFLP-PCR روش مناسبی برای شناسایی گونه های لیشمانیا می باشد.
  کلیدواژگان: RFLP-PCR، لیشمانیوز جلدی، تعیین سکانس DNA
 • الهام موسوی، فرهاد نظریان فیروزآبادی، احمد اسماعیلی صفحات 31-46
  سابقه و هدف
  باکتری های اسیدلاکتیک نقش مهمی در زندگی انسان و سایر موجودات زنده بازی می کنند. برخی از آن ها مانع از فعالیت میکروارگانیسم های غیرمفید و بیماری زا می شوند. باکتری های انتروکوکوس، گرم مثبت، کاتالاز منفی، کوکسی شکل، غیر اسپورزا و بی هوازی اختیاری هستند. هدف از این مطالعه، جداسازی و شناسایی باکتری های پروبیوتیک از شیره درخت بلوط (Quercus brantii var. persica) به منظور معرفی باکتری های مفید جهت کاربرد در مبارزه بیولوژیک و به عنوان باکتری های صنعتی بود.
  مواد و روش ها
  باکتری های اسیدلاکتیک موجود در شیره ی گیاه با روش های متداول کشت، خواص بیوشیمیایی و توالی یابی SrRNA16 شناسایی شدند. الگوی مقاومت این سویه ها نسبت به برخی از آنتی بیوتیک ها و همچنین وجود ژن های بیماری زایی efaA(آنتی ژن اندوکاردیتیس)، as ، ace ، esp و gelE به کمک روش PCR مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج این مطالعه نشان داد که از بین 285 کلنی اولیه، تعداد 160 کلنی (1/56 درصد) کاتالاز منفی و گرم مثبت بودند. نتایج توالی یابی S rRNA16 نشان داد که باکتری های جداسازی شده به گونه ی انتروکوکوس فاسیوم تعلق دارند. سویه های انتروکوکوس فاسیوم با الگوهای متفاوتی نسبت به آنتی بیوتیک های ونکومایسین، آمپی سیلین، سیپروفلوکساسین و نیتروفورانتوئین حساس بودند. دو سویه باکتری انتروکوکوس فاسیوم یکی با توانایی تولید گاز Co2 از گلوکز (KX185054) و دیگری ناتوان در تولید گازCo2 (KX185055) شناسایی و توالی آن ها در پایگاه NCBI ثبت گردید. در آزمون شناسایی ژن های عامل بیماری زایی، هر دو سویه تنها دارای ژن efaA (آنتی ژن اندوکاردیتیس) بودند.
  استنتاج: در نتیجه این مطالعه، دو سویه انتروکوکوس فاسیوم از بلوط جداسازی شدند که می توانند کاندید مناسبی برای بررسی های بیشتر به عنوان پروبیوتیک و کنترل بیولوژیکی باشند.
  کلیدواژگان: اسیدلاکتیک، بلوط، آنتی بیوتیک، ژن بیماری زایی، انتروکوکوس فاسیوم
 • نرگس قربانی، جمشید یزدانی چراتی، سیاوش اعتمادی نژاد صفحات 47-55
  سابقه و هدف
  هدف از این مطالعه، برآورد اثر آلودگی هوا بر میزان نرخ مرگ و میر بیماران مبتلا به ناراحتی قلبی عروقی در شهر مشهد در سال 1390 با استفاده از مدل رگرسیونی دو جمله ای منفی می باشد.
  مواد و روش ها
  داده های مرگ و میر قلبی شهر مشهد و انواع بیماری های قلبی بر اساس کدبندی ICD 10 تعریف گردید. متغیر وابسته، لگاریتم تعداد موارد مرگ و میر روزانه قلبی عروقی معرفی شد. متغیرهای مستقل و عوامل خطر آلاینده های هوا، تعریف شدند. اثر عوامل بر روی مرگ و میر قلبی و برآورد نسبت بروز مرگ و میر (IRR)، با یک روز تاخیر و با نرم افزار STATA انجام شد.
  یافته ها
  بر اساس تحلیل رگرسیون دو جمله ای منفی، ارتباط معنی داری بین افزایش آلایندگی هوا و افزایش نرخ بروز مرگ و میر قلبی دیده شد. بر این اساس، در ازای یک واحد افزایش در آلاینده های CO، SO2، NOX، NO2 و NO نرخ خطر بروز نسبت مرگ و میر به ترتیب (37/1، 10/1) CI: 23/1، )05/1 ،01/1)CI: 03/1، (003/1 ،001/1)CI: 001/1، (014/1،006 /1) CI: 01/1، (003/1 ،001/1) 002/1 افزایش یافته است. رابطه معنی داری بین غلظت ذرات معلق PM10 و PM2.5 و نرخ مرگ و میر قلبی وعروقی دیده نشد. افزایش در میزان ازن هوا تاثیری معکوس بر افزایش نرخ مرگ و میر داشته است (99/0 ، 97/0):CI 98/0 .
  استنتاج: از میان آلاینده ها، مونوکسید کربن، بیش ترین اثر و ازن اثر معکوس و معنی داری بر افزایش نسبت نرخ بروز مرگ و میر قلبی، داشته است.
  کلیدواژگان: آلودگی هوا، رگرسیون دوجمله ای منفی، مرگ و میر قلبی عروقی، PM2.5، ازن
 • فرزاد ابراهیم زاده، ابراهیم حاجی زاده، احمدرضا باغستانی، جواد ناصریان صفحات 56-67
  سابقه و هدف
  تنگی مجدد عروق پس از آنژیوپلاستی از راه پوست پدیده شایعی است که می تواند موجب تکرار آنژیوپلاستی، جراحی قلب باز، سکته قلبی و یا مرگ گردد. این مطالعه با هدف بررسی عوامل موثر بر زمان بروز تنگی مجدد عروق با استفاده از مدل کاکس تعمیم یافته انجام شده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه هم گروهی تاریخیتمامی 421 بیماری که طی فروردین 1388 لغایت خرداد 1390 جهت تعبیه استنت دارویی به بیمارستان آیت الله موسوی زنجان مراجعه کرده بودند تا خرداد 1394 از نظر زمان انتظار بروز تنگی مجدد عروق پی گیری شدند. متغیرهای جمعیت شناختی و بالینی موجود در پرونده استخراج گردید و با توجه به برقرار نبودن پیش فرض مخاطرات متناسب از رگرسیون کاکس تعمیم یافته برای مدل بندی این داده های بقاء استفاده شد.
  یافته ها
  نسبت مخاطره تنگی مجدد در افراد مصرف کننده مواد مخدر 09/2 برابر و در افراد دارای سابقه چربی خون بالا 91/1 برابر بیش تر بوده است. درضمن با گذشت دو سال پس از آنژیوپلاستی، نسبت مخاطره تنگی مجدد در افراد بالای 60 سال 00/2 برابر، افراد دیابتی 91/2 برابر و مبتلایان پرفشاری خون 49/2 برابر بیش تر از سایرین بوده است (05/0P<).
  استنتاج: در این مطالعه مهم ترین عوامل موثر بر تنگی مجدد، مصرف مواد مخدر و ابتلا به چربی خون بالا بوده که سن بالای 60 سال و ابتلا به دیابت و پرفشاری خون در اولویت بعدی قرار می گیرند لذا پیشگیری از مواجهه با عوامل خطرزای فوق و پی گیری های دوره ای در افراد مواجهه یافته توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: آنژیوپلاستی، استنت دارویی، تنگی مجدد عروق، پذیره مخاطرات متناسب، رگرسیون کاکس تعمیم یافته
 • حامد فغانی، نورالدین موسوی نسب، افشین قلی پور برادری، محمود موسی زاده، مطهره خردمند، روانبخش اسمعیلی صفحات 68-79
  سابقه و هدف
  شناخت پرستاران از عوامل موثر بر زمان خارج ساختن لوله تراشه پس از جراحی بای پس عروق کرونر می تواند در مشارکت آن ها در تصمیم گیری نهایی تیم درمانی موثر باشد. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی مدت زمان باقی ماندن لوله تراشه و عوامل مرتبط با آن در بیماران تحت جراحی بای پس عروق کرونر در مرکز قلب مازندران انجام شد.
  مواد و روش ها
  این یک مطالعه توصیفی تحلیلی است که بر روی 200 بیمار که در مرکز قلب مازندران تحت جراحی بای پس عروق کرونر قرار گرفته بودند انجام شد. داده ها از طریق مشاهده بیمار،اطلاعات موجود در پرونده و گزارش های پرستاری جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری همبستگی اسپیئرمن، مان ویتنی، کروسکال والیس،کای اسکوئر و رگرسیون استفاده گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد میانگین و انحراف معیار مدت زمان باقی ماندن لوله تراشه 27/2±39/9 ساعت بود. با استفاده از مدل رگرسیون ارتباط همزمان متغیرهای جمعیت شناختی و عوامل طبی قبل از عمل با مدت زمان باقی ماندن لوله تراشه مورد بررسی قرار گرفت که نتایج نشان داد از بین این عوامل بیماری تنفسی، سابقه MI، سن و وزن ارتباط معنی داری دارند.
  استنتاج: توجه به عوامل جمعیت شناختی و طبی هنگام پذیرش بیماران تحت جراحی بای پس عروق کرونر منجر به تشخیص به موقع افراد در معرض خطر باقی ماندن طولانی مدت لوله تراشه می شود و تنظیم و اجرای برنامه ریزی های مراقبتی دقیق برای پیشگیری از عوارض جسمی و روحی تهویه مکانیکی طولانی مدت و کاهش هزینه های درمانی را امکان پذیر می نماید.
  کلیدواژگان: تهویه مکانیکی، جراحی بای پس عروق کرونر، عوامل جمعیت شناختی
 • طاهره ملانیا، اعظم نحوی، محمدشریف دلربایی، مائده صالحی صفحات 80-87
  سابقه و هدف
  با توجه به این که تفاوت قابل ملاحظه ای در شیوع ضایعات مختلف دهان در نقاط مختلف دنیا وجود داردو از آن جایی که در کشور ما مطالعه های زیادی در این زمینه صورت نگرفته است هدف از این مطالعه بررسی شیوع ضایعات دهانی و میزان آگاهی از وجود چنین ضایعات در مراجعین به بخش بیماری های دهان دانشکده دندان پزشکی ساری بوده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی روی تمام مراجعین 12 سال و بالاتر به بخش بیماری های دهان دانشکده دندان پزشکی ساری طی سال های 94 تا 95 انجام شد. مشخصات فردی و بالینی بیماران در فرم اطلاعاتی ثبت گردید.
  یافته ها
  کل مراجعین به بخش بیماری های دهان در طی یک سال شامل 391 نفر مرد و 680 نفر زن با محدوده سنی 12 تا 90 سال بودند که در مجموع 388 نفر بدون ضایعه دهانی و 683 نفر با ضایعه دهانی را شامل می شد. میزان آگاهی از وجود ضایعات تنها در 49/ 8 درصد از افراد مشاهده شد. بیش ترین فراوانی مربوط به زبان باردار با 246 نفر و کم ترین فراوانی مربوط به مالفورماسیون عروقی، ماکول هموراژیک و فیبروسارکوما با درگیری در 1 نفر بود. زبان شایع ترین محل ضایعات مخاط دهانی بود.
  استنتاج: فراوانی نسبتا بالایی از ضایعات دهانی و عدم آگاهی از وجود آن در این مطالعه نشان از لزوم انجام معاینات دوره ای مخاط دهان همانند معاینات دندانی دارد.
  کلیدواژگان: شیوع، ضایعه مخاطی دهانی، ضایعه پیش بدخیم دهانی
 • معصومه کوهی، معصومه باقری نسامی، روانبخش اسمعیلی، سید نورالدین موسوی نسب، سید حمزه حسینی صفحات 88-98
  سابقه و هدف
  از مولفه های کلیدی در حمایت اجتماعی، نقش اعضای خانواده و دوستان می باشد. این مطالعه با هدف تعیین مشارکت خانواده در مراقبت های اولیه برکاهش میزان اضطراب ناشی از درد بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه سوختگی انجام شده است.
  مواد و روش ها
  این پژوهش یک کار آزمایی بالینی تصادفی شاهد دار است. 110 بیمار بستری در بخش مراقبت ویژه سوختگی بیمارستان زارع ساری با روش نمونه گیری غیر تصادفی تدریجی انتخاب و به صورت تصادفی بر اساس جدول اعداد تصادفی به دو گروه شاهد و آزمون هر کدام 55 نفرتخصیص داده شدند. در گروه مداخله از روز چهارم بستری، یکی از اعضای خانواده به مدت پنج روز در جلسات یک ساعته و قبل از پانسمان بر بالین بیمار حاضر شدند. با گروه کنترل طبق روتین بخش (عدم حضور و مشارکت خانواده) رفتار شد. در هر دو گروه پرسشنامه اضطراب ناشی از درد سوختگی از روز سوم تا هشتم پر شد. داده ها با آزمون های T مستقل، فریدمن و من یو ویتنی و با استفاده از نرم افزار 20SPSS تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  دو گروه از نظر جنس، سن، درصد سوختگی و نوع سوختگی اختلاف آماری معنی دار نداشتند. مقایسه روند روزهای مختلف با آزمون فریدمن نشان داد کاهش اضطراب ناشی از درد در گروه آزمون و شاهد اختلاف آماری معنی داری داشت(001/0>p). مقایسه میانگین رتبه اضطراب ناشی از درد در طی 5 روز مطالعه با آزمون من یو ویتنی نشان داد که اختلاف آماری معنی دار بود(001/0>p).
  استنتاج: بر اساس نتایج این مطالعه برای کاهش اضطراب ناشی از درد بیماران سوختگی می توان از روش های غیر دارویی نظیر مشارکت خانواده در کنار روش های دارویی در مراکز سوختگی بهره گرفت.
  کلیدواژگان: مراقبت ویژه، اضطراب ناشی از درد، مشارکت خانواده، سوختگی
 • پروین رهنما، خدیجه محمدی، سکینه موید محسنی، شفیقه محمدی تبار صفحات 100-108
  سابقه و هدف
  اختلال جنسی یک موضوع مهم در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس است که درجامعه به خصوص زنان مبتلا مورد غفلت واقع شده است. هدف این مطالعه بررسی اثر سیستم های کارکردی درگیر در این بیماری بر اختلال در حوزه جنسی اولیه بوده است.
  مواد و روش ها
  در مطالعه مقطعی حاضر که در سال 1392 انجام شد نمونه های مورد مطالعه زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به کلینیک تخصصی MS بودند. اختلال حوزه اولیه جنسی با پرسش نامه صمیمیت و ارتباط جنسی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس مورد بررسی واقع شد. برای تعیین خصوصیات بالینی مورد نظر که شامل نوع روند بیماری، مدت بیماری وسیستم های کارکردی درگیر بود معاینه بالینی توسط متخصص مغز و اعصاب صورت گرفت. هم چنین میزان گستردگی ناتوانی فیزیکی بیماران از طریق مقیاس EDSS (Expanded Disability Status Scale-EDSS) توسط متخصص مغز و اعصاب بررسی و نمره دهی شد.
  یافته ها
  در کل 226 زن بیمار مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس در این مطالعه شرکت کردند. نتایج حاصل از مطالعه بر اساس آنالیز رگرسیون چند متغیره بیان گر آن بود که شانس ابتلا به وقوع اختلال در حوزه جنسی اولیه ، در افراد مبتلا به اختلال مخ و مخچه 54/2 برابر (002/0p=، 60/4-40/1= 95درصد CI ، 54/2=Odds ratio)، مبتلا به اختلال پیرامیدال3 برابر (002/0p=، 26/7-363/1=95درصد CI، 14/3=Odds ratio) و اختلال حسی بیش از 3 برابر (028/0p=،25/6-56/1=CI 95 درصد، 13/3= ratio Odds) افزایش می یابد.
  استنتاج: با توجه به این که اختلالات در سیستم های کارکردی درگیر در بیماری MS می تواند منجر به اختلال در حوزه جنسی اولیه شود باید در سیستم های بهداشتی رویکرد پرداختن به این اختلالات از نظر درمان و مشاوره مد نظر قرار گیرد.
  کلیدواژگان: اختلال جنسی، مولتیپل اسکلروزیس، مقیاس گستردگی ناتوانی فیزیکی- EDSS
 • فریبا موسوی، فاطمه شکوهی، ترنگ تقوایی، ایرج ملکی، زهره باری، حافظ فاخری صفحات 109-117
  سابقه و هدف
  فراهم سازی بی حسی مناسب در حین اندوسکوپی باعث راحتی بیمار و پزشک در حین اندوسکوپی و بهبود کیفیت و کفایت اندوسکوپی می شود. هدف از این مطالعه تعیین میزان رضایت پزشک از کفایت بی حسی در آندوسکوپی بوده است.
  مواد و روش ها
  در مطالعه کارآزمایی بالینی حاضر تعداد 140 بیماری که کاندید آندوسکوپی فوقانی بودند، به صورت تصادفی به 2 گروه تقسیم شدند تا از نظر کفایت اندوسکوپی در دو حالت انتخاب نوع بی حسی توسط پزشک و انتخاب نوع بی حسی توسط بیمارانی که در این خصوص آموزش دیده بودند، مورد مقایسه قرار گیرند.
  یافته ها
  از میان 70 بیمار گروه اول برای 7/15 درصد فقط اسپری لیدوکائین، برای 7/65 درصد بی حسی با اسپری لیدوکائین و میدازولام وریدی و برای 5/18درصد اسپری لیدوکائین و میدازولام و پتیدین وریدی در نظر گرفته شد. هیچ بیماری نیازمند تغییر نوع یا میزان بی حسی در حین آندوسکوپی نشد. از میان 70 بیمار گروه دوم 13 بیمار (5/18 درصد) تصمیم به انجام آندوسکوپی با صرفا اسپری موضعی لیدوکائین گرفتند اما 7 نفر از این افراد به علت عدم تحمل، میدازولام نیز دریافت کردند. در همین گروه 41 نفر (5/58 درصد) اسپری لیدوکائین و میدازولام را انتخاب کردند اما به 2 نفر پتیدین نیز به علت عدم تحمل تزریق شد. تعداد 16 بیمار (8/22 درصد) نیز اسپری لیدوکائین و میدازولام و پتیدین وریدی را انتخاب کرده بودند که یک نفر به علت عدم تحمل، پروپوفول دریافت کرد.
  استنتاج: علی رغم این که حق انتخاب بیمار یک مقوله مهم در زمینه بی حسی در آندوسکوپی است، اما درصد قابل توجهی از بیماران نمی توانند به تنهایی تصمیم مناسب را اتخاذ کنند.
  کلیدواژگان: رضایت، بی حسی، آندوسکوپی
 • میثاق شفیع زاد، رضا نجفی کوتنایی، مریم حسن نژاد رسکتی، محمد اخوان، طیبه یوسفی لفورکی صفحات 118-127
  سابقه و هدف
  یکی از شاخص های سنجش کار آمدی و پیشرفت در بخش بهداشت و درمان رضایت ارباب رجوع از خدمات بیمارستان ها است که برای ارتقای آن، طرح تکریم ارباب رجوع پیشنهاد شده است. با توجه به اهمیت مشتری مداری در جهان امروز، درصدد برآمدیم تا میزان اجرای آن را در در بیمارستان امام خمینی (ره) ساری همگام با اجرای طرح تحول سلامت در بخش های بستری در سال 1394 بررسی نماییم.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی بوده که به روش مقطعی انجام گرفته و جامعه هدف آن، بیمارستان امام خمینی (ره) ساری تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مازندران می باشد. ابزار پژوهش پرسشنامه ای بود که توسط دانشگاه علوم پزشکی مازندران ارسال شده است و روایی آن توسط پژوهشگران نیز با آلفا کرونباخ نیز انجام و مورد تایید قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش 2800نفر و نمونه 328 نفر است که به صورت تصادفی انتخاب شدند. داده ها با شاخص گرایش مرکزی (میانگین، فراوانی و درصد) با استفاده از نرم افزار SPSS 20 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  در بخش خدمات بیمارستانی در مجموع رضایتمندی 83/43 درصد (005/0p<)، در بخش خدمات پرستاری 46/53 درصد و در بخش پزشکی 15/68 درصد رضایت کامل وجود دارد.
  استنتاج: اجرای طرح تکریم ارباب رجوع در بیمارستان امام خمینی (ره) ساری تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مازندران، همگام با اجرای طرح تحول سلامت با موفقیت همراه بوده است. با استقرار برنامه تحول در نظام ارتقاء سلامت، اجرای کامل طرح هتلینگ بیمارستانی به عنوان موارد مهم در طرح تکریم ارباب رجوع و ایجاد نظارت و بازرسی مداوم و منظم برای بیمارستان شاهد توفیق در اجرای این طرح خواهیم بود.
  کلیدواژگان: طرح تکریم ارباب رجوع، ارباب رجوع، بیمارستان
 • محمدحسین سینکاکریمی، برهان منصوری، نمامعلی آزادی، افشین ملکی، بهروز داوری صفحات 128-138
  سابقه و هدف
  با افزایش جمعیت در سالیان اخیر، تقاضا برای مصرف محصولات گوشتی از جمله مرغ روند افزایشی داشته است. یکی از این محصولات، فراورده های گوشت مرغ است که در مرحله فرایند و تولید، می توانند به فلزات آلوده شوند، هدف این مطالعه پایش فلزات کادمیوم، سرب و روی در بافت های جگر و عضلات ران و سینه مرغ های مصرفی در سطح شهر سنندج در سال 1395 بوده است.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر از نوع مقطعی (توصیفی-تحلیلی) بوده است، به طوری که 20 نمونه از هر یک از بافت های جگر، ران و سینه مرغ های سطح شهر سنندج جمع آوری شد. نمونه های جمع آوری شده با روش هضم اسیدی آماده و توسط دستگاه جذب اتمی قرائت گردید. برای یافتن اختلاف معنی داری بین فلزات در بافت های مختلف از آزمون واریانس یک طرفه استفاده گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که به ترتیب بافت های جگر و سینه مرغ های مصرفی بالاترین و کم ترین میزان تجمع فلزات روی، سرب و کادمیوم را داشته اند. در بین فلزات مورد مطالعه، فلز روی و سرب به ترتیب بیش ترین و کم ترین میزان تجمع را داشته اند. میزان جذب روزانه و هفتگی از فلزات سنگین در بافت های خوراکی نشان داد که میزان تخمین زده شده جذب فلزات پایین تر از حداکثر میزان قابل قبول ارائه شده توسط کمیته مشترک سازمان بهداشت جهانی و فائو می باشد.
  استنتاج: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که میانگین غلظت فلزات روی، سرب و کادمیوم در بافت های مرغ های مصرفی در سطح شهر سنندج پایین تر از میزانی می باشد که در بلند مدت خطرات بهداشتی را متوجه مصرف کنندگان آن کند.
  کلیدواژگان: سرب، کادمیوم، ارزیابی ریسک، مرغ
 • محمد مهدی امین، طیبه کلته، محسن رضایی، نظام الدین منگلی زاده، پگاه صالحی، علی فاتحی زاده صفحات 139-147
  سابقه و هدف
  هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای (PAHs) یک گروه از آلاینده های محیطی در خاک و رسوبات هستند که به دلیل سمیت، اثرات موتاژن و کارسینوژن باعث نگرانی شده اند. هدف از این مطالعه بررسی تعیین استفاده از کود مرغی به عنوان یک کمک سوبستره برای افزایش احیای بیولوژیکی فنانترن و آنتراسین در خاک آلوده شده می باشد.
  مواد و روش ها
  ابتدا نمونه خاک یکنواخت شده و با استفاده از الک دارای منافذ mm2 غربال شده و به 9 ظرف پایلوت آلومینیومی اضافه گردید. سپس فنانترن و آنتراسن در داخل ظروف حاوی خاک مخلوط و در نهایت قارچ ریسه سفید نیز به خاک اضافه گردید. آزمایش ها در دو حالت با افزایش و بدون افزودن کودمرغی انجام شد. در همه پایلوت ها، طی احیای بیولوژیکی، برای تنظیم رطوبت (20-15 درصد)، آب به خاک اضافه شده و دوره انکوباسیون تا 45 روز ادامه یافت.
  یافته ها
  نتایج حاصل از احیای بیولوژیکی کاهش 65/92 درصد و 62/95 درصد (پایلوت های بدون کمک سوبستره)، 07/96 درصد و 91/95 درصد (پایلوت های حاوی کمک سوبستره) در غلظت mg/kg 5/12 را نشان داد. همچنین داده های آزمایش نشان داد که میزان حذف PAHs به دلیل افزایش زمان انکوباسیون افزایش می یابد. علاوه بر این، نتایج تغییرات غلظت COD نشان داد که حداکثر میزان حذف COD در نمونه حاوی کمک سوبستره اتفاق می افتد.
  استنتاج: بر اساس یافته های این مطالعه کاربرد کود مرغی به عنوان یک سوبستره می تواند حذف آنتراسین و فنانترن را از خاک های آلوده را بهبود دهد.
  کلیدواژگان: احیای بیولوژیکی، فنانترن، آنتراسن، قارچ
 • حسین ایوزی، بهنام باریک بین، طاهر شهریاری صفحات 148-164
  سابقه و هدف
  رنگ ها یکی از اصلی ترین آلاینده های محیط زیست هستند و در پساب نساجی برای محیط زیست و سلامت انسان مضر محسوب می شوند. هدف از این تحقیق، بررسی جذب رنگ Reactive Blue 19 توسط پودر خشک شده، پودر اصلاح شده و کربن اصلاح شده گیاه آبزی آزولا فیلیکولوییدس از محلول های آبی به عنوان جاذب ارزان قیمت است.
  مواد و روش ها
  این بررسی یک نوع مطالعه تجربی- آزمایشگاهی است. تاثیرات پارامترهای مختلف )غلظت اولیه رنگ، تماس،pH ، مقدار جاذب( در راندمان حذف این رنگ مورد بررسی قرار گرفت. سپس معادلات ایزوترم، سینتیک و ترمودینامیک جذب تعیین شد. اندازه گیری مقدار غلظت رنگ با استفاده از اسپکتروفتومتر در طول موج nm 594 تعیین شد. برای تعیین مشخصات جاذب از آزمایشات SEM، FTIR و BET استفاده شد تجزیه و تحلیل آماری داده ها توسط نرم افزار Excel انجام گرفت.
  یافته ها
  بیش ترین ظرفیت جذب با مقدار mg/g 83/4 برای پودر اصلاح شده، mg/g 55/4 برای پودر خشک شده و mg/g 15/4 برای کربن اصلاح شده گیاه آبزی آزولا فیلیکولوییدس در pH بهینه (pH=2)، زمان تعادل 60 دقیقه، مقدار جاذب 10 گرم در لیتر، مقدار رنگ 5 میلی گرم در لیتر به دست آمد. نتایج نشان داد که راندمان جذب با کاهش pH، افزایش یافت. راندمان جذب آزولا فیلیکولوییدس با افزایش مقدار جاذب و زمان تماس و کاهش غلظت اولیه رنگ افزایش یافت. نتایج حاصل از مطالعه ایزوترم ها و سینتیک های جذب نشان داد که فرآیند جذب از ایزوترم لانگمیرو مدل سینتیک شبه درجه دوم تبعیت می کند. بیش ترین میزان جذب رنگ، توسط پودر اصلاح شده گیاه آبزی آزولا فلیکولوئیدس مشاهده گردید.
  استنتاج: با توجه به نتایج به دست آمده، فرایند جذب توسط گیاه آبزی آزولا یک روش کارآمد و مقرون به صرفه برای حذف رنگ از فاضلاب صنعت نساجی می باشد.
  کلیدواژگان: رنگReactive Blue 19، گیاه آبزی آزولا فیلیکولوییدس، ایزوترم جذب، سنتیک جذب، ترمودینامیک
 • صفیه طهماسبی، زهرا فروغی، رضا علیزاده نوایی صفحات 165-172
  سابقه و هدف
  انتشار مجلات علمی در هر کشور، از مهم ترین راه های نشر و گسترش علم و دانش شناخته می شود. هدف از این مطالعه مقایسه وضعیت عدم ارجاع در مجلات فارسی و انگلیسی ایرانی حوزه سلامت نمایه شده در پایگاه اسکوپوس در طی سال های 2011 تا 2015 بوده است.
  مواد و روش ها
  در مطالعه توصیفی تحلیلی حاضر 85 مجله فارسی و انگلیسی زبان ایرانی حوزه سلامت که در پایگاه اسکوپوس نمایه شده اند ، مورد بررسی قرار گرفتند.لیست مجلات از بانک نشریات وزارت بهداشت استخراج گردید و هر مجله در پایگاه اسکوپوس مورد جستجو قرار گرفت. اطلاعات پس از وارد کردن در نرم افزار آماری SPSS نسخه 20 توسط آزمون های آماری T-test و Mann-Whitney و ضریب همبستگی Pearson مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و p-value کم تر از 05/0 به عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  در مجلات فارسی همبستگی مثبت ضعیف (4/0=Pearson Correlation) بین تعداد مقالات منتشر شده و درصد مقالات با حداقل یک ارجاع وجود داشت که از نظر آماری معنی دار نبود (123/0=p) ولی در مجلات انگلیسی همبستگی منفی ضعیف (388/0- =Pearson Correlation) بین تعداد مقالات منتشر شده و درصد مقالات با حداقل یک ارجاع وجود داشت که از نظر آماری معنی دار بود (000/0=p).
  استنتاج: مجلات نمایه شده در پایگاه اسکوپوس کشور به زبان انگلیسی، بر اساس دو شاخص SJR و SNIP وضعیت تاثیرگذاری بهتری نسبت به مجلات نمایه شده در پایگاه اسکوپوس کشور به زبان فارسی دارند و نیز در صد مقالات بدون ارجاع کم تری دارند.
  کلیدواژگان: عدم ارجاع، مجلات فارسی ایرانی، مجلات انگلیسی ایرانی، سلامت، (پایگاه) اسکوپوس
 • بررسی فعالیت آنتی باکتریال برگ گیاه ازگیل
  علی داوودی، محمد علی ابراهیم زاده، فاطمه فتحعلی نژاد، الناز خوش ویشکایی صفحات 173-178
  سابقه و هدف
  ازگیل یک میوه خوراکی است که طب مدرن این گیاه را در درمان برخی بیماری ها موثر دانسته است. مطالعه ای مبنی بر فعالیت ضد باکتریایی این گیاه بر روی برخی باکتری ها یافت نشده است. در این تحقیق فعالیت ضد باکتری عصاره هیدرو استنی برگ گیاه ازگیل در مقابل چند باکتری بررسی شده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، برگ های گیاه ازگیل از شهرستان ساری جمع آوری شد. برگ ها در دمای اتاق خشک شده و به قطعات ریز خرد شدند. عصاره گیری با محلول هیدرو استنی 70 درصد به روش خیساندن انجام شد. ارزیابی میزان فنول و تانن تام موجود در آن با روش فولین سیوکالتیو صورت پذیرفت. اثر آنتی باکتریال آن نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. حداقل غلظت مهاری و حداقل غلظت باکتریسیدی با روش Broth Dilution Test بررسی شد.
  یافته ها
  بازده عصاره گیری 20 درصد بود. محتوای تام فنلی عصاره به میزان 10 ± 90 میلی گرم معادل گالیک اسید (GAE) در گرم عصاره بر اساس منحنی استاندارد به دست آمد. میزان تانن تام نیز 4 ± 10 میلی گرم معادل تانیک اسید در گرم عصاره به دست آمد. این عصاره بیش ترین اثر مهاری و باکتریسیدی را بر روی سوش کلبسیلا پنومونیه با MIC 0233/0 ± 333/3 میلی گرم بر میلی لیتر و MBC 065/0 ± 833/5 نشان داد. کمترین اثر مهاری بر روی سوش ویبریو کلرا با MIC048/0 ± 667/6 میلی گرم بر میلی لیتر و کم ترین اثر باکتریسیدی بر روی سوش های اشرشیا کلی و شیگلا دیسانتریه با MBC 042/0 ± 167/9 میلی گرم بر میلی لیتر به دست آمد.
  استنتاج: عصاره برگ گیاه ازگیل اثرات آنتی باکتریال خوبی از خود نشان داد. بر این اساس گزینه مناسبی برای بیماری اسهال خونی می باشد.
  کلیدواژگان: اسهال، تانن، ترکیبات فنولی، حداقل غلظت مهاری، ازگیل
 • نرگس کریمی، نسیم تبریزی، مائده موسوی، جمشید یزدانی چراتی صفحات 179-184
  سابقه و هدف
  شایع ترین نوروپاتی ناشی از تحت فشار قرار گرفتن موضعی عصب، سندرم تونل کارپ می باشد. هدف این مطالعه بررسی میزان شیوع سندرم تونل کارپ و فاکتورهای خطر مرتبط با آن می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی توصیفی بر روی بیماران مراجعه کننده به کلینیک مغز و اعصاب در شهر ساری در سال های 95- 93 انجام شد. بیمارانی که علائم بالینی سندم تونل کارپ را داشتند و با نوار عصب و عضله مورد تائید قرار می گرفتند، وارد مطالعه می شدند. پس از تشخیص سندرم تونل کارپ، اطلاعات دموگرافیک و فاکتورهای خطر زمینه ای جمع آوری می شد. سپس اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS20 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار می گرفت.
  یافته ها
  شیوع سندرم تونل کارپ در کل بیماران مراجعه کننده در مدت یکسال و نیم، 82/1 درصد بوده است. از نظر توزیع شغلی در زنان، 14/66 درصد خانه دار بودند و در مردان شایع ترین شغل، کشاورزی (54/54 درصد) بوده است. از نظر فاکتورهای خطر سندرم تونل کارپ، 6/11 درصد دیابت ملیتوس، 7/8 درصد هیپوتیروئیدی، 17/2 درصد شکستگی قدیمی مچ دست و 44/1 درصد روماتیسم مفصلی را ذکر می کردند. 37/75 درصد بیماران سندرم تونل کارپ ایدیوپاتیک داشتند.
  استنتاج: این مطالعه نشان داده است که بیش تر بیماران، سندرم تونل کارپ ایدیوپاتیک داشتند و از مهم ترین فاکتورهای خطر زمینه ای همراه با سندرم تونل کارپ، دیابت ملیتوس، هیپوتیروئیدی، شکستگی قبلی مچ دست و روماتیسم مفصلی بوده است.
  کلیدواژگان: سندرم تونل کارپ، شیوع، فاکتورهای خطر
 • محمد شکرزاده، امیر حاجی محمدی، اعظم دلارام، یعقوب شایسته صفحات 185-190
  سابقه و هدف
  مسمومیت با ترامادول از فوریت های مهم پزشکی و از مهم ترین چالش های سلامت عمومی در جهان می باشد. هدف از انجام این مطالعه، بررسی ویژگی های بیماران مسموم با داروی ترامادول در گرگان می باشد.
  مواد و روش ها
  مطالعه به صورت مقطعی در بیماران با مسمومیت حاد ترامادول که از ابتدای فروردین سال 1387 لغایت پایان اسفند 1394 به بیمارستان 5 آذر گرگان ارجاع شده اند، انجام شده است. اطلاعات مربوطه از پرونده بیماران جمع آوری و به کمک نرم افزار SPSS نسخه 16 پردازش گردیده است.
  یافته ها
  مسمومیت با ترامادول 3/20 درصد کل مسمومیت های دارویی را شامل می شود. از 168 مورد مسمومیت ناشی از ترامادول، 6/75 درصد آن ها مرد بوده اند. میانگین سنی بیماران 26/16± 78/24 سال و بیش تر مسمومیت ها در رده سنی 21 تا 30 سال رخ داده است (47 درصد). اکثریت موارد ساکن شهر بوده اند (1/82 درصد). بیش تر افراد مجرد
  (3/64 درصد) و از نظر توزیع فصلی پیک مسمومیت در پاییز مشاهده گردیده است (6/19 درصد). اقدام به خودکشی (5/65 درصد) و سوء مصرف (5/31 درصد) مهم ترین علل مسمومیت با ترامادول می باشند (001/0>p). در 4/30 درصد موارد ترامادول به همراه داروهای دیگر به خصوص بنزودیازپین ها (40 درصد) مصرف شده است. در 5/31 درصد بیماران، تشنج ناشی از مصرف ترامادول مشاهده شده و میزان بروز تشنج به طور معنی داری در مردان بیش تر از زنان بوده است (001/0>p).
  استنتاج: نتایج نشان می دهد اقدام به خودکشی و سوء مصرف، مهم ترین علل مسمومیت با ترامادول بوده که در مردان مجرد کم تر از سی سال بیش تر مشاهده می گردد.
  کلیدواژگان: خودکشی، مسمومیت، ترامادول، گرگان، ایران
 • نیلوفر امین، حافظ تیرگر فاخری، وحید حسینی، هاجر ضیایی، آزاده داداشی، بهمن رحیمی، شیرزاد غلامی صفحات 191-195
  سابقه و هدف
  داشتن اطلاعات درست از خصوصیات بالینی و آزمایشگاهی بیماری های انگلی در مراکز درمانی می تواند در ارزیابی جنبه های مختلف آن ها موثر باشد. بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسی بالینی و آزمایشگاهی عفونت های انگلی روده ای در مبتلایان مراجعه کننده به کلینیک های گوارش شهر ساری در سال 1394-1385 انجام شد.
  مواد و روش ها
  مطالعه به روش توصیفی– مقطعی بر روی پرونده 300 بیمار با اختلالات گوارشی مبتلا به عفونت های انگلی روده ای مراجعه کننده به کلینیک گوارش شهر ساری انجام شد. داده های بالینی و آزمایشگاهی از پرونده بیماران جمع آوری و ثبت و با نرم افزار SPSS16 و آزمون های آماری تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  از 300 بیمار مبتلا به آلودگی انگلی، 7/57 درصد زن، 3/64 درصد ساکن روستا، 81 درصد متاهل و 40 درصد بی سواد و دارای تحصیلات ابتدایی بودند. 7/44 درصد مبتلا به ژیاردیا لامبلیا، 3/12 درصد انتامبا، 6/10 درصد انتروبیوس ورمیکولاریس، 2/10 درصد تریکوسترونژیلوس، 78/9 درصد استرونژیلوئیدس استرکورالیس و 38/6 درصد به هیمنولپیس نانا بودند. از شایع ترین علائم در بیماران، درد شکم، نفخ و اسهال بوده است.
  استنتاج: براساس نتایج حاصل از بررسی حاضر، عفونت های انگلی روده ای هم چنان از لحاظ تشخیصی، از اولویت های کلینیک های گوارش می باشند. بنابراین تشخیص آن ها جهت درمان صحیح دارای اهمیت است. پیشنهاد می شود که در مطالعات آینده برای شناسایی انگل ها از روش های حساس و اختصاصی مانند روش های مولکولی استفاده شود.
  کلیدواژگان: انگل های روده ای، تشخیص بالینی و آزمایشگاهی، کلینیک های گوارش
 • محمد شکرزاده، فاطمه فتحعلی نژاد، الناز خوش ویشکایی صفحات 196-200
  سابقه و هدف
  فلزات سنگین و عوارض زیست محیطی آن ها یکی از مشکلات مهم محیط زیست برای بهداشت مواد غذایی محسوب می گردند. هم چنین، برنج یکی از مواد غذایی محبوب در میان مردم است. در این مقاله مقادیر کروم، کادمیوم و سرب در برنج جمشید، هاشمی و موسی طارم شهرستان آستانه اشرفیه استان گیلان بررسی گردید.
  مواد و روش ها
  در این مرحله، سی عدد نمونه از 5 نقطه از شهرستان آستانه اشرفیه جمع آوری گردید. سپس، فلزات سنگین با استفاده از روش جذب اتمی تعیین مقدار شدند.
  یافته ها
  میزان سرب در هر سه رقم برنج از میزان استاندارد بیش تر بود. هم چنین، سرب در برنج موسی طارم بیش تر از بقیه ارقام برآورد گردید. میزان کادمیوم در هر سه رقم از مقدار استاندارد کم تر بود. برنج هاشمی دارای مقادیر کم تری از این فلز بوده است. میزان کروم رقم جمشید از بقیه ارقام بیش تر بوده و هم چنان میزان آن در هر سه رقم بیش تر از حد استاندارد به دست آمد.
  استنتاج: بررسی فلزات سنگین در مواد غذایی با توجه به اثرات تجمعی و اثرات جانبی آن ها در جوامع انسانی بسیار مهم است.
  کلیدواژگان: برنج، جذب اتمی، فلزات سنگین، آستانه اشرفیه
 • برهان منصوری، افشین ملکی، بهروز داوری، نمامعلی آزادی، محمد امین پردل صفحات 201-205
  سابقه و هدف
  هرچند که ماهی به وسیله انسان به عنوان منبع پروتئینی مورد استفاده قرار می گیرد، اما تجمع زیستی فلزات سنگین در ماهی می تواند خطرات جدی برای سلامت به همراه داشته باشد. هدف از این پژوهش بررسی فلزات سنگین در بافت های ماهیچه و کبد ماهی کپور معمولی در تالاب زریوار استان کردستان می باشد.
  مواد و روش ها
  دراین مطالعه توصیفی- مقطعی ماهیان کپور در سال 1394 از تالاب زریوار صید شدند و غلظت فلزات سنگین در بافت های کبد و ماهیچه با استفاده از دستگاه ICP قرائت گردید.
  یافته ها
  یافته های پژوهش حاضر نشان داد که فلزات آهن و سرب در بافت کبد بالاترین غلظت و فلزات روی و کادمیوم در بافت ماهیچه پایین ترین غلظت فلزات را داشته اند. سطوح فلزات سنگین در اندام کبد بالاتر از بافت ماهیچه ماهی کپور بود. علاوه بر این، شاخص ریسک بهداشتی برای یک فرد بزرگسال با میانگین وزن بدن 5/71 کیلوگرم براساس غلظت فلزات (به استثناء کروم) کم تر از یک به دست آمد.
  استنتاج: نتایج این پژوهش نشان داد که سطح فلزات سنگین در بافت خوراکی ماهی کپور نسبت به استانداردهای بین المللی پایین بود، اما با توجه به خاصیت تجمع زیستی و سمیت فلزات سنگین، پایش دوره ایی فلزات سنگین نیاز می باشد.
  کلیدواژگان: مصرف انسانی، ارزیابی ریسک، کپور، ماهیچه، کادمیوم
 • زهرا فروغی، قاسم جان بابایی، رضا علیزاده نوایی، اکبر هدایتی زاده عمران، محمد اسلامی، بیژن گرایلی، محمود موسی زاده، سیاوش مرادی صفحات 206-211
  سابقه و هدف
  تعیین جایگاه هر کشور در تولید علمی در حوزه موضوعی می تواند نشان دهنده میزان توانمندی و عملکرد آن کشور در جهت ارتقا و کمک به بهبود آن موضوع باشد. از آنجایی که سرطان نیز یکی از معضلات سلامت کشور می باشد لذا این مطالعه با هدف بررسی جایگاه ایران در تولید دانش در حوزه سرطان انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه علم سنجی، بر روی مقالات ایرانی حوزه سرطان بر اساس پایگاه اسکوپوس و Web of science انجام شد. جمع آوری اطلاعات بر اساس Subject و Affiliation تا سال 2015 انجام شد و با کمک منوی Analyze Search Result اطلاعات استخراج شد.
  یافته ها
  بر اساس پایگاه اسکوپوس تا پایان سال 2015، ایران با 2865 مقاله رتبه 29 را از نظر تعداد تولیدات علمی حوزه سرطان داشت و با شاخص H-Index برابر با 52، درجایگاه 45 در دنیا قرار دارد. ایران در منطقه مدیترانه شرقی از نظر تاثیر مقالات در جایگاه چهارم و از نظر تعداد در جایگاه سوم قرار داشت. در مجموع 1868 مقاله از ایران در حوزه سرطان تا پایان سال 2015 در پایگاه Web of Science وجود داشته است که 5/27 درصد از مقالات چاپ شده ایرانی در مجله Asian Pacific Journal of Cancer Prevention می باشد.
  استنتاج: با توجه به روند افزایش تعداد مقالات ایران در حوزه سرطان در پایگاه های معتبر بین المللی هنوز تعداد مقالات این حوزه در مجلات با کیفیت بالا، کم می باشد که نیازمند برنامه ریزی و انجام مطالعات با کیفیت در این زمینه می باشد.
  کلیدواژگان: علم سنجی، سرطان، اسکوپوس، Web of science
 • پرستو نامدار، طهورا اعتضادی صفحات 212-220
  ریلپس یک ریسک فاکتور غیر قابل پیش بینی برای هر بیمار است. باید قبل از آغاز درمان، بیماران از ریسک ریلپس در درازمدت و راه های کاهش آن آگاه گردند. بعضی از علل ریلپس در کنترل ارتودنتیست هستند، اما بقیه، نظیر تغییرات بافت نرم و رشد تاخیری، تحت مدیریت درمانگر نبوده و از این رو ممکن است مسئول تغییرات موقعیت دندان ها، در دراز مدت باشند. لذا، ریتنشن بعد از درمان ارتو بوسیله محققین و ارتودنتیست ها توصیه می گردد. هدف از ریتنشن نگهداری دندان ها در جای صحیح خود بعد از پایان درمان است. در این مقاله سعی شده مروری بر علل ریلپس و راه های کاهش آن با استفاده از ریتینرها و درمان های کمکی جدید داشته باشیم.
  کلیدواژگان: ریتنشن، ریلپس، ریتینر
 • محدثه حافظ یوسفی، زهرا یاجدی، زهرا احمدی زاده، فاطمه احسانی صفحات 221-231
  سابقه و هدف
  افزایش سن با تغییرات مغزی و کسب مهارت حرکتی همراه است که توانایی عملکردی افراد سالمند را محدود می نماید. یکی از روش های درمانی طی چند سال اخیر، استفاده از تحریکات الکتریکی مغز می باشد. هدف از مطالعه حاضر، مروری سیستماتیک بر بررسی مطالعاتی است که ثر تحریکات الکتریکی مغز را بر میزان یادگیری و مهارت حرکتی افراد سالمند و سالم مورد ارزیابی قرار داده اند.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مروری سیستماتیک در فاصله زمانی 1995-2016 از بانک های اطلاعاتی Ovid، CINAHL، Google scholar PEDro، Cochrane library، PubMed، Science Direct جستجو به عمل آمد. در این فرایند، مطالعاتی که اثر تحریکات الکتریکی مغز در مناطق مختلف مغزی را بر روی پارامترهای یادگیری و مهارت حرکتی افراد سالمند مورد بررسی قرار داده بودند، وارد مطالعه شدند. جهت بررسی کیفیت مقالات وارد شده از مقیاس PEDro استفاده گردید.
  یافته ها
  از بین 97 مطالعه، هفت مقاله که دارای معیارهای ورود بودند، انتخاب شدند. تفاوت های زیادی میان مقالات از نظر متدولوژی، شاخص های اصلی مورد ارزیابی، تعداد نمونه، روش اجرا و غیره مشاهده گردید. مرور مطالعات نشان داد که استفاده از تحریکات الکتریکی در نواحی حرکتی اولیه و مخچه، اثرات معنی داری بر بهبود یادگیری و مهارت حرکتی افراد سالمند دارد. هم چنین استفاده از این مداخله در نواحی پره فرونتال، پاریئتال و تمپوروپاریئتال اثرات معنی دار، طولانی مدت و مشهودی بر شناخت و حافظه کاری افراد سالمند دارد.
  استنتاج: به نظر می رسد که استفاده از تحریکات الکتریکی در نواحی مختلف مغزی به عنوان یک تکنیک مفید و موثر جهت حفظ ظرفیت یادگیری و جلوگیری از اختلالات یادگیری در افراد سالمند محسوب می گردد.
  کلیدواژگان: تحریک الکتریکی مغز، یادگیری حرکتی، مهارت حرکتی، سالمند
 • جواد اختری، مسعود سوسرایی، هاجر ضیایی، مهدی فخار صفحات 232-253
  لیشمانیوز یک بیماری عفونی ناشی از انگل تک یاخته ای از جنس لیشمانیا است. این بیماری سالانه عوارض اقتصادی و اجتماعی فراوانی بر جوامع تحمیل می کند. شواهد میدانی، حاکی از قابل پیشگیری بودن بیماری لیشمانیوز به وسیله واکسیناسیون می باشند. با توجه به این که مطالعات وسیعی در خصوص واکسن ها علیه لیشمانیا به ویژه انواع نانو واکسن ها انجام شده است، لذا هدف از مطالعه حاضر، بررسی مطالعات انجام شده در خصوص پیشرفت های اخیر درباره این واکسن های جدید می باشد. این مطالعه مروری غیر نظام مند طی سال های 2005 تا 2016 به جستجو در پنج پایگاه انگلیسی زبان (Science Direct، Scopus ،Ebsco، PubMed and Google Scholar) و چهار پایگاه داده های فارسی(Barakat Kowlege Network system، Magiran، Elm Net ، Scientific Information Database (SID) می پردازد. درمان فعلی انواع لیشمانیوز بر اساس داروهای شیمیایی می باشد، اما کاربرد آن ها با محدودیت های جدی مانند هزینه بالا، سمیت، عوارض مصرف دارو و اثربخشی کم مواجه است. علاوه بر این، واکسن های علیه لیشمانیا به ویژه انواع نانو واکسن ها می توانند با تعدیل پاسخ ایمنی در از بین بردن انگل لیشمانیا به نفع میزبان در تعامل باشند. لذا در مطالعه حاضر تلاش شد تا انواع واکسن های لیشمانیایی و روند توسعه آن ها، انواع حاملین، انواع کاندیدهای واکسن، استراتژی ها و سیستم های رهایش از گذشته تا حال مرور شود. در پایان می توان گفت نانو واکسن های ترکیبی متشکل از آنتی ژن های متعدد و به خوبی توسعه یافته همراه با ادجوانت اینترلوکین 12 مانند Leish-111f و MPL-SE، بهترین شانس برای موفقیت در این زمینه است. موفقیت هایی که در زمینه واکسیناسیون لیشمانیا به دست آمده، به طور مشخص نشانگر نیاز بیش تر به انجام تحقیقات و سرمایه گذاری در زمینه تولید واکسن مناسب علیه لیشمانیا می باشد.
  کلیدواژگان: لیشمانیوز، نانو واکسن، لیپوزوم، نانوذره
 • حسن میرزایی، مسعود کیقبادی، سعید امامی صفحات 254-268
  سرطان بیماری پیچیده و تهدید کننده حیات است که با تقسیم غیر قابل کنترل سلول ها، اجتناب از آپوپتوز و متاستاز همراه است. علی رغم پیشرفت های حاصل شده در حیطه شیمی درمانی سرطان، هنوز داروی ضدسرطان با طیف گسترده و موثری که بتواند سلول های سرطانی را به طور اختصاصی هدف قرار دهد وجود ندارد. بنابراین طراحی و کشف داروهای جدید ضدسرطان با کارآیی بالا و اختصاصیت کافی الزامی است. به خاطر نقش اساسی آپوپتوز و مرگ برنامه ریزی شده سلولی در کنترل تقسیم سلول ها، داروهای ارائه شده جدید ترجیحا باید بتوانند آپوپتوز را در سلول های سرطانی القا نمایند. چالکون ها ترکیباتی با منشا طبیعی هستند که از تنوع سنتتیک بالایی نیز برای طراحی ترکیبات فعال بیولوژیک جدید و به ویژه داروهای ضدسرطان برخوردار هستند. اخیرا مشخص شده که بسیاری از چالکون ها می توانند از طریق القای آپوپتوز باعث مهار بسیاری از سرطان های انسانی شوند. علاوه بر این، بسیاری از داروهای ضدسرطان حاضر از طریق اختلال در کار DNA باعث عارضه مهم ژنوتوکسیسیتی می شوند ولی چالکون ها به دلیل مکانیسم متفاوتی که دارند ممکن است چنین عارضه ای را بروز ندهند. مقاله مروری حاضر به بررسی ترکیبات جدید چالکونی با منشا طبیعی و یا سنتتیک می پردازد که از طریق القای آپوپتوز از خود خاصیت ضدسرطانی نشان داده اند. تنوع و دسته بندی ساختاری ارائه شده در این مقاله به همراه معرفی رابطه ساختمان- فعالیت ترکیبات می تواند به متخصصین شیمی دارویی کمک کند تا به طراحی و توسعه داروهای جدید قوی و هدفمند از نسل چالکون ها بپردازند.
  کلیدواژگان: سرطان، عوامل ضدسرطان، آپوپتوز، مشتقات چالکون، کشف دارو
 • امیرسعید حسینی، محمد آزادبخت، محمد یوسف پور صفحات 269-278
  طب سنتی ایرانی، جسم انسان را ترکیبی از موادی به نام اخلاط می شناسد که تغییر در مقدار (کمیت) و چگونگی (کیفیت) آن ها می تواند دسته بزرگی از بیماری ها را موجب شود که درمان شان نیازمند پاک سازی بدن از ماده مسبب بیماری است. در میان داروهای معرفی شده در طب سنتی ایرانی، ماءالجبن یا آب پنیر، دارویی پرکاربرد به شمار می آید. این دارو که از جنبه های غذایی نیز برخوردار است، هم به تنهایی و هم در ترکیب با سایر داروها استفاده می شود. پاکسازی بدن از مواد زاید، اثر درمانی بارز ماءالجبن به حساب می آید و انتخاب این دارو به خاطر ویژگی هایی که دارد، می تواند در وقت ضرورت، طبیب را از به کارگیری داروهای قوی که طبعا با ضرر نیز همراهند، بی نیاز سازد. ماءالجبن از شیر به دست می آید. نوع شیر و روشی که در ساخت ماءالجبن به کار می رود، طبیعت (مزاج) آن را متاثر می سازد، اما اجمالا طبیعتش را گرم در اول و مرطوب در درجه دوم دانسته اند. هرچند مصرف مسهل، جز به ضرورت، در فصل گرما توصیه نمی شود، آب پنیر را می توان در هر فصلی خصوصا فصل بهار با رعایت آداب مصرف، استفاده کرد. در منابع طب سنتی ایران به آثار درمانی ماءالجبن در بیماری های مختلفی مانند سکته، فراموشی، سردرد، وسواس، سرطان، امراض مفصلی، سنگ کلیه و مثانه، واریس و بواسیر پرداخته شده است. در مطالعات اخیر نیز آثار گوناگون این دارو از جمله اثرات ضد سرطان، ضد التهاب، ضد فشارخون، ضد باکتری و ویروس مورد توجه قرار گرفته است. آگاهی از ماهیت و آثار این دارو می تواند علاوه بر استفاده بالینی دقیق و مبتنی بر منابع طب ایرانی، زمینه ساز پژوهش های دامنه دار در این باره باشد.
  کلیدواژگان: پاک سازی، ماءالجبن، طب سنتی ایرانی، آب پنیر
|
 • Abbas Raisi, Ghasem Farjanikish, Mohsen Abbasi, Abbas Pirzadeh, Aref Kord, Fatemeh Ghalandari Pages 1-8
  Background and
  Purpose
  Appropriate treatment and care are essential to promote healing and preventing infection of wound and different approaches have been used to avoid such complications. Calotropis procera is a plant with anti-inflammatory and anti-microbial properties. properties. The aim of the present study was the evaluation the effects of latex and hydro-alcoholic extract of Calotropis procera on cutaneous wound healing in a rat model.
  Materials And Methods
  Forty five male rats weighting 200-250g were randomly divided into two experimental groups and one control group. Anesthesia was done by intraperitoneal administration of ketamine-xylazine combination. Then¡ back hairs of animals were shaved and after disinfection with betadine a circular full thickness incision with 6 mm diameter was made near the cervical vertebras. Latex and hydro-alcoholic extract of plant were poured topically on wound in two experimental groups¡ while in the control group normal saline was used once daily for five days.
  Results
  On days 4¡ 7¡ 14¡ and 21¡ after assessment of wound contraction rate¡ two rats from each group were euthanized and skin samples were prepared for histopathologic examination. Sections in 5 µm thicknesses were stained by hematoxylin and eosin (H&E) and studied microscopically. In all days¡ wound contraction rate was higher in experimental groups compared to that in control group. Histopathologic examination showed that in all days other indices of wound healing were in a better state in experimental groups¡ but there were no any significant differences between the two experimental groups.
  Conclusion
  Results showed that the latex and hydro-alcoholic extract of Calotropis procera accelerate skin wound healing and decreases the duration of complete wound healing.
  Keywords: Calotropis procera, latex, hydro, alcoholic extract, histopathology, wound healing
 • Mostafa Kardan, Javad Ghaffari, Reza Valadan, Alireza Rafiei, Mostafa Soltani, Meysam Aghajani, Marziyeh Mohammadi Pages 9-21
  Background and
  Purpose
  Allergic asthma is a chronic inflammatory disorder with increased inflammation and bronchial over react to stimulants. Th1 and Th2 cells are the main cells involved in the pathophysiology of asthma. The function of these cells is under the influence of T-bet and GATA3 transcription factors. This study aimed to investigate the impairment of immune responses in patients with allergic asthma compared with controls.
  Materials And Methods
  In a case-control study, 24 patients with allergic asthma and 10 healthy individuals were recruited. The Mononuclear cells (PBMCs) were isolated and cDNA was synthesized after RNA extraction. Gene’s expressions of T-bet and GATA3 were evaluated by Real-time Polymerase chain reaction and their relationships with risk factors for asthma were analyzed using statistical tests.
  Results
  In our study, the GATA3 gene expression in patients increased 29 times more than that in controls (P= 0.002) but the expression of T-bet declined (0.43, P =0.32). Evaluation of T-bet / GATA3 showed that this ratio was significantly lower in patients compared with that in the controls (P
  Conclusion
  Increased expression of GATA3 and significant reduction of T-bet / GATA3 ratio in patients showed disturbed immune responses in asthma. So, any remedial or control actions should focus on improving the unbalanced situation.
  Keywords: allergic asthma, T, bet, GATA, 3, Real time PCR
 • Alisha Akia, Yazdan Hamzavi Pages 22-30
  Background and
  Purpose
  Iran is one of the endemic focuses of cutaneous leishmaniasis (CL) in the world. The disease is commonly seen in some tropical regions of Kermanshah province (West of Iran). In this study, patients with CL were diagnosed and identified using RFLP-PCR and DNA sequencing.
  Materials And Methods
  In this descriptive study all suspected cases of CL attended a clinic affiliated with Kermanshah University of Medical Sciences in 2015 were diagnosed by microscopic and molecular methods. The Leishmania species were identified by PCR-RFLP and genomic sequencing.
  Results
  There were 65 patients of whom 47 (72.3%) were detected as CL including 64.6% males and 35.4% females. Among the patients 49.2% were resided in Kermanshah, and 50.8% lived in other cities of the province. It was found that 47.7% of the patients had history of travel to other provinces in previous months. Leishman bodies were detected in 50.8% and 72.3% of the patients by microscopic observation and PCR technique, respectively. By RFLP-PCR, 14.9% and 84.1% of positive samples were identified as Leishmania tropica and Leishmania major, respectively. The PCR product sequences of 5 samples confirmed the results of PCR-RFLP in identification of the Leishmania species.
  Conclusion
  Leishmania major is the main cause of CL in Kermanshah province. PCR is believed to be more sensitive than microscopic method for detection of CL and RFLP-PCR is an appropriate technique for identification of Leishmania species.
  Keywords: RFLP-PCR, cutaneous leishmaniasis, DNA sequencing
 • Elham Mousavi, Farhad Nazarian Firouzabadi, Ahmad Ismaili Pages 31-46
  Background and
  Purpose
  Lactic acid bacteria (LAB) play an important role in human and other organisms life. Some of LABs kill pathogenic and other harmful microorganisms. Enterococcus are, gram-positive, catalase-negative, cocci forming, non-sporogenesis, and facultative anaerobic bacteria. This study was done to identify and isolate possible probiotic bacteria with benefits to human health from Persian oak sap (Quercus brantii var. persica). The aim was to identify beneficial bacteria for plant pathogenic biological control and industrial applications.
  Materials And Methods
  LABs were identified using conventional methods, including culture dependent methods and 16S rRNA sequencing method. Antibiogram analysis was performed and the presence of virulence genes, including efaA (endocarditis antigen), as, ace, esp and gelE was examined by PCR.
  Results
  It was found that out of 285 colonies, 160 (56.1%) were catalase-negative and gram-positive. Results of 16S rRNA sequencing showed that the bacteria isolated bacteria belong to the Enterococcus Faecium species. E. faecium strains of this study were sensitive to a number of clinically important antibiotics such as vancomycin, ampicillin, ciprofloxacin, and nitrofurantoin. Two strains of E. faecium bacteria, one with the ability to produce Co2 from glucose (KX185054) and one with no Co2 production ability (KX185055) were identified. The 16S rRNA sequence of identified strains were deposited in NCBI database. PCR amplification did not amplify virulence genes except efaA (endocarditis antigen).
  Conclusion
  In this study, two different E. faecium strains were isolated from the oak which can be good candidates for probiotics and biological control.
  Keywords: lactic acid, oak, antibiotics, pathogenicity gene, Enterococcus faecium
 • Narges Ghorbani, Jamshid Yazdani Charati, Siavash Etemadinejad Pages 47-55
  Background and
  Purpose
  This study aimed at estimating the relationship between air pollution and mortality rate due to cardiovascular diseases (CVD) in Mashhad, Iran 2011, using negative binomial regression.
  Materials And Methods
  The dataset of mortality rates due to CVD and different types of these diseases in Mashhad were coded according to ICD 10. The dependent variable was the logaritm of the daily cardiovascular mortality. Independent variables and air pollutants were also determined. The effect of different factors and the estimation of the incidence rate ratio was done with one day lag time. Data analysis was performed in Stata software.
  Results
  Negative binomial regression analysis showed a significant association between the increase in air pollutants and the cardiovascular mortality. By increase in air pollutant variables including CO, SO2 , NOX, NO2, and NO the incidence rate ratio had increased by 1.23 CI:(1.10,1.37), 1.03 CI:(1.01,1.05), 1.001 CI:(1.001,1.003), 1.01 CI:( 1.006,1.014), and 1.002 CI:(1.001,1.003), respectively. No significant relationship was found between the PM10 and PM2.5 and the incidence rate of cardiovascular death. Increase in O3 had an inverse impact on the increase of mortality incidence rate 0.98 CI:(0.97,0.99).
  Conclusion
  Among the air pollutants, CO had the highest effect on CVD death and O3 had a significant inverse impact on CVD mortality rate.
  Keywords: air pollution, negative binomial regression, cardiovascular mortality, PM2.5, O3
 • Farzad Ebrahimzadeh, Ebrahim Hajizadeh, Ahmadreza Baghestani, Javad Nasseryan Pages 56-67
  Background and
  Purpose
  Restenosis after percutaneous transluminal angioplasty is a prevalent phenomenon that might lead to repetition of angioplasty, open heart surgery, myocardial infarction, and death. This study, drawing on extended Cox regression model, pursues examining effective factors on the time to incidence of restenosis.
  Materials And Methods
  In this historical cohort study, 421 patients attending Ayatollah Moosavi Hospital, Zanjan, Iran (from April 2009 to June 2011) for drug-eluting stent implementation were followed up until June 2015 for time of incidence of restenosis. In next stage, some demographic variables and clinical records were studied. The proportional hazards assumption did not hold, so, to model this survival data, extended Cox regression was applied.
  Results
  Compared to other patients, the hazard ratio of restenosis in patients with drug abuse and hyperlipidemia was 2.09 times and 1.91 times more, respectively. Also, two years after angioplasty, the hazard ratio of restenosis in patients over 60 years old 2 times, diabetic patients 2.91 times, and in patients suffering from hypertension was 2.49 times more than those of other patients (P
  Conclusion
  In this study, drug abuse and a history of hyperlipidemia constitute effective factors on the incidence of restenosis. Compared to these, being over 60 years of age and suffering from diabetes and hypertension had lower effects. Accordingly, preventing the risk factors mentioned and periodic follow-ups are highly suggested in patients with such conditions.
  Keywords: angioplasty, drug, eluting stent, restenosis, proportional hazards assumption, extended cox regression
 • Hamed Faghani, Noredin Mosavinasab, Afshin Gholipour Baradari, Mahmod Mosazadeh, Motahareh Kheradmand, Ravanbakhsh Esmaeili Pages 68-79
  Background and
  Purpose
  Critical care nurses could actively participate in the decision made by the healthcare team especially if they have the knowledge on the factors that affect extubation time following coronary artery bypass surgery. This study aimed to evaluate the duration of intubation after coronary artery bypass surgery and related factors in Mazandaran Heart Center, Sari, Iran.
  Materials And Methods
  A descriptive analytical study was carried out in 200 patients with a diagnosis of coronary artery disease undergoing coronary artery bypass surgery. Relevant information was obtained via observation, patients medical records, and nursing notes. Data analysis was performed using frequency and central tendency, dispersion indices, Spearman correlation, Mann-Whitney, Kruskal-Wallis, chi-square, and regression tests.
  Results
  The duration of intubation was 9.39±2.27 hours. Meanwhile, the relationship between demographic variables and preoperative clinical factors was examined using regression models. In this study, respiratory disease, history of MI, age, and weight were found to be significantly associated with duration of intubation.
  Conclusion
  Considering demographic and clinical factors on admission and preparation of patients undergoing coronary artery bypass surgery results in earlier detection of patients at risk of prolonged intubation, and makes it possible to schedule and perform care plans accurately to prevent physical and psychological complications of prolonged mechanical ventilation and increased healthcare costs.
  Keywords: mechanical ventilation, coronary artery bypass surgery, demographic factors
 • Tahereh Molania, Azam Nahvi, Mohammmadsharif Delrobaee, Maede Salehi Pages 80-87
  Background and
  Purpose
  There are considerable differences in prevalence of oral lesions in different parts of the world. Few studies are done on this problem in Iran, so this study aimed at investigating the prevalence of oral lesions and awareness of these lesions in patients attending Oral and Maxillofacial Clinic in Sari Dental School, Iran.
  Materials And Methods
  A Descriptive study was performed in all patients aged ≥12 years in 2015-2016. Demographic and clinical features were recorded in a checklist.
  Results
  The subjects were 391 males and 680 females (aged 12-19 years old). Among the patients 388 had no oral lesions but 683 were found with oral lesions. Awareness of the lesions was observed only in 8.49% of the patients. The most frequent lesion was coated tongue including 246 people, and lowest frequencies lesions were vascular malformations, hemorrhagic macule and fibrosarcoma with conflict in one person.
  Conclusion
  High frequency of oral lesions and lack of awareness about them calls for periodic oral mucosal examinations such as dental examinations.
  Keywords: prevalence oral mucosal lesions, oral pre, malignant lesions
 • Masoumeh Koohi, Masoumeh Bagheri Nesami, Ravanbakhsh Esmaeili, Seyyed Noureddin Mousavinasab, Seyyed Hamzeh Hosseini Pages 88-98
  Background and
  Purpose
  One of the key components of social support is the role of family members and friends. The present study was designed to determine the effectiveness of family participation in providing primary care to reduce pain anxiety of burn ICU patients.
  Materials And Methods
  In a randomized controlled trial 110 patients were selected by non-random sampling from Zaare Hospital burn ICU in Sari, Iran. Based on random numbers table, they were randomly allocated to control and intervention groups (n= 55 per group). In the intervention group, on day 4 of hospitalization, one of the family members attended the patient’s bedside before wound dressing for one-hour for five days. In control group, the practice was done according to the ward routine (non-family attendance). In both groups, burn pain anxiety scale was completed in days three to eight of hospitalization. Data analysis was done in SPSS V.20.
  Results
  There was no significant difference between the two groups in gender, age, total burn surface area, and type of burn. Friedman test indicated significant difference in pain-induced anxiety in different days between the two groups (P
  Conclusion
  In order to lower the anxiety caused by pain in ICU burn patients, non- medicinal methods such as family participation can be applied.
  Keywords: burn, critical care, family participation, pain anxiety
 • Parvin Rahnama, Khadijeh Mohammadi, Sakineh Moayed Mohseni, Shafighe Mohammaditabar Pages 100-108
  Background and
  Purpose
  Sexual dysfunction (SD) is an important subject and unfortunately an overlooked symptom of multiple sclerosis (MS) especially in women. The aim of this study was to investigate the impact of affected functional systems on primary sexual dysfunction.
  Materials And Methods
  A cross-sectional study was carried out in Tehran, Iran in which a sample of female patients with MS was recruited consecutively from an outpatient clinic. Sexual function was evaluated by the Multiple Sclerosis Intimacy and Sexuality Questionnaire. A neurologist evaluated the clinical characteristics including disease progress, duration, and affected functional systems. The neurological impairment was assessed by the Kurtzke Expanded Disability Status Scale (EDSS).
  Results
  There were 226 women in whom brainstem and/or cerebellum (OR for suffering from Brainstem and/or cerebellum=2.54, 95% CI=1.40-4.60, P=0.002), pyramidal dysfunction (OR for suffering from pyramidal dysfunction = 3.14, 95% CI= 1.363-7.26, P=0.002), and sensory dysfunction (OR for suffering from sensory dysfunction = 3.13, 95% CI= 1.56-6.25, P
  Conclusion
  This study emphasized that sexual dysfunctions are associated with affected functional systems. Therefore, more consultations and sensitive approaches are suggested in treatment of these systems.
  Keywords: sexual dysfunction, multiple sclerosis, Expanded Disability Status Score-EDSS
 • Fariba Musavi, Fatemeh Shokoohi, Tarang Taghvaei, Iradj Maleki, Zohreh Bari, Hafez Fakheri Pages 109-117
  Background and
  Purpose
  Suitable sedation during gastrointestinal (GI) tract endoscopy leads to the patient’s and the physician’s satisfaction and enhances the quality and the adequacy of the procedure.
  Materials And Methods
  In a clinical trial, 140 patients were randomly assigned into two groups in order to compare the adequacy of upper GI tract endoscopy after choosing the type of sedation by either the physician or the patient who were provided with educational pamphlets.
  Results
  Among 70 patients for whom the type of sedation was chosen by the physician, 15.7% received just local Lidocaine spray, 65.7% received Lidocaine spray intravenous (IV) Midazolam, and 18.5% received Lidocaine spray I.V. Midazolam I.V. Pethidine. No patient needed any change in the dose or type of sedation. From 70 patients in the second group 13 (18.5%) chose just Lidocaine spray, but almost half of these patients could not tolerate the procedure and received I.V. Midazolam. Also, 41 (58.5%) chose Lidocaine spray I.V. Midazolam, but 2 of them received I.V. Pethidine due to intolerance. Furthermore, 16 patients (22.8%) chose Lidocaine I.V. Midazolam I.V. Pethidine, but one of them received I.V. Propofol due to intolerance.
  Conclusion
  Patient’s right to make decisions is an important issue in choosing the type of sedation for endoscopy, nevertheless, a considerable number of patients cannot make an appropriate decision independently.
  Keywords: satisfaction, sedation, endoscopy
 • Misagh Shafizad, Reza Najafi Kotanai, Maryam Hasannezhad Reskati, Mohammad Akhavan, Tayyebe Yousefi Laforaki Pages 118-127
  Background and
  Purpose
  One of the indices that assess the efficacy and progress of health sector is the clients’ satisfaction with hospital services. To promote this index, Honoring the Client project was proposed in Iran. Client-orientation is of great importance in today’s world, so, we have decided to evaluate this project in Sari Imam Khomeini Hospital (hospitalization wards) along with Health Development Program in 2015.
  Materials And Methods
  A cross-sectional study was done in Sari Imam Khomeini Hospital, affiliated with Mazandaran University of Medical Sciences. The study population consisted of 2800 and a sample of 328 subjects were randomly selected. A questionnaire was designed by the University and its validity was verified by researchers using alpha-Cronbach. Data analysis was done by measures of central tendncy in SPSS V.20.
  Results
  The satisfaction rate from hospital services, nursing services, and medical cares were (p
  Conclusion
  Implementation of the Honoring the Client Project was successful in Sari Imam Khomeini Hospital. This project would be more fruitful if performed alongside Health Development Program, the Hoteling Project and regular monitoring of the hospitals.
  Keywords: client appreciation project, client, hospital
 • Mohammad Hosein Sinkakarimi, Borhan Mansouri, Nammam Ali Azadi, Afshin Maleki, Behrooz Davari Pages 128-138
  Background and
  Purpose
  With increase in human population the demand for meat products has raised. One of such products is poultry meat which could be contaminated by heavy metals in production process. The purpose of this study was to estimate the concentration levels of cadmium, lead, and zinc in chicken tissues consumed in Sanandaj, Iran, 2016.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional study, twenty samples of liver, thigh and pectoral muscle were collected from chickens. The samples were digested by acid method and concentrations of Cd, Pb and Zn were measured using atomic absorption spectrophotometer.
  Results
  The liver and pectoral muscle of chickens had the highest and lowest concentrations of Cd, Pb and Zn, respectively. Zn and Pb were found to have the most and least concentrations, respectively. Daily and weekly intake of heavy metals in edible tissues showed that the estimated amount of metals intake is lower than the maximum acceptable level permitted by the joint FAO/WHO expert committee.
  Conclusion
  The present study showed that chicken meat in Sanandaj is safe to consume and does not threaten the health of consumers.
  Keywords: cadmium, lead, risk assessment, chicken
 • Mohammad Mehdi Amin, Tayebe Kalteh, Mohsen Rezaei, Nezamaddin Mengelizadeh, Pegah Salehi, Ali Fatehizadeh Pages 139-147
  Background and
  Purpose
  Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are a group of environmental pollutants in soils and sediments that causes concern because of their toxic, mutagenic and carcinogenic effects. The purpose of this study was to determine the feasibility of utilizing poultry manure as a co-substrate to enhance the bioremediation of phenanthrene and anthracene in contaminated soil.
  Materials And Methods
  The soil samples were homogenized and filtered using a 2.0 mm sieve. The soil samples were added into nine aluminum buckets. Then, phenanthrene and anthracene solution were added into buckets. Finally the inoculum was mixed with buckets’ contents. The treatment was performed with or without poultry manure. In all treatments, tap water was added during the bioremediation to adjust the moisture content (15 - 20%) according to the recommended values for the bioremediation process. All of the bioremediation experiments were carried out in duplicate during 45 days of incubation.
  Results
  The biodegradation data of anthracene and phenanthrene indicates about 92.65% and 95.62% (samples without co-substrate), 96.07% and 95.91% (samples contain co- substrate) degradation at the concentration of 12.5 mg/kg. Also, the experimental data revealed that the PAHs removal percentage increases due to increase in incubation time. Moreover, the results of the changes COD showed that highest rate COD removal in sample containing co-substrate occurred.
  Conclusion
  According to this result, the presence of poultry manure as a co-substrate can enhance the anthracene and phenanthrene removal comparing to the control sample and the sample contain co-substrate.
  Keywords: Bioremediation, Phenanthrene, Anthracene, Fungi
 • Hossein Ivazy, Behnam Barikbin, Taher Shahryari Pages 148-164
  Background and
  Purpose
  Dyes in textile wastewater are amongst the main sources of environmental pollutants that are harmful for environment and human health. This study was designed for experimental evaluation of Reactive Blue 19 absorption from aqueous solutions by dried powder, modified powder, and modified carbon derived from Azolla aquatic plant carbon filiculoides, as a low cost adsorbent.
  Materials And Methods
  In this experimental laboratorial study the effects of various parameters (initial dye concentration, contact time, pH and, amount of adsorbent (on the dye removal efficiency was investigated. Then the isotherm, kinetic, and thermodynamic equations were done. Measuring the amount of dye concentration was determined using a spectrophotometer at a wavelength of nm 594. Adsorbent characteristics were analyzed using SEM, FTIR, and BET techniques. Statistical analysis was done by Excel software.
  Results
  The highest absorption capacity were 4.83 mg/g by modified powder, 4.55 mg/g by dried powder, and 4.15 mg/g by modified carbon which were observed in optimum conditions: pH=2, equilibrium time of 60 min, 10 g/L of adsorbent, and initial dye concentration of 5 mg/l. The absorption efficiency of Azolla filiculoides increased by increasing the adsorbent dose and contact time, and decreasing the initial concentration of dye. It was found that the adsorption process followed Lungmuir isotherm and the kinetic model of pseudo second-order. The maximum absorbance of dye occurred by modified powder of Azolla filiculoides.
  Conclusion
  According to our results, adsorption process by Azolla aquatic plant is an efficient and affordable method for removal of dyes from textile industry wastewater.
  Keywords: Azolla filiculoides, Reactive Blue 19, adsorption isotherms, adsorption kinetics, thermodynamics
 • Safieh Tahmasebi, Zahra Foroughi, Reza Alizadeh Navaei Pages 165-172
  Background and
  Purpose
  Publication of scientific journals in every country is recognized as one of the main ways for publishing and development of science and knowledge. The aim of this research was to compare the differences in non-citations of Iranian journals in Persian and English on health indexed in Scopus during 2011 and 2015.
  Materials And Methods
  In a descriptive-analytical study, we investigated 85 Iranian journals in Persian and English on health indexed in Scopus database. The list of Journals was obtained from the Ministry of Health and all journals were searched in Scopus database. Data analysis was done in SPSS V.20 applying Mann-Whitney, t-test, and Pearson correlations. P values less than 0.05 were considered significant.
  Results
  There was a weak positive correlation between Iranian journals in Persian and percentage of articles with at least one citation (r=0.4) which was found to be not significant (P=0.123). But in English language journals published by Iranian institutions and bodies a weak negative correlation (r=-0.388) was seen between the number of articles and percentage of articles with at least one citation (P=0.000).
  Conclusion
  According to SJR and SNIP, Iranian Journals in English indexed in Scopus have a better status compared with that of journals in Persian. Also, the number of articles with no citation published in English is low.
  Keywords: non, citation, Journals, Persian, English, health, Scopus
 • Antibacterial Activity of Mespilus germanica Leaf Extract
  Ali Davoodi, Mohammd Ali Ebrahimzadeh, Fatemeh Fathalinezhad, Elnaz Khoshvishkaie Pages 173-178
  Background and
  Purpose
  The medlar (Mespilus germanica L., Rosaceae) is an edible fruit and modern medicine has recognized its healing properties in treatment of some diseases. There is no scientific data in literature about its activity against some bacteria. In this study, antibacterial activity of hydro-acetonic extract of medlar¢s leaf was evaluated against some bacteria.
  Materials And Methods
  In this experimental study, the leaves were collected from Sari, Iran. Materials were dried at room temperature and coarsely ground before extraction. The extraction was performed at room temperature by maceration method using acetone (70%) as solvent. Total phenols and tannins were determined by Folin-ciocalteu method and antibacterial effects were studied. Minimal Inhibitory Concentration (MIC) and Minimal Bactricidal Concentration (MBC) were calculated by Broth Dilution Test.
  Results
  The yield of extraction was 20%. Total phenolic and tannins contents were 90±10 GAE (based on standard curve) and 10±4 /g extract, respectively. The extract showed best inhibitory and bactericidal activities against Klebsiella pneumoniae (MIC= 3.333 ± 0.0233 and MBC= 5.833 ± 0.065). The lowest MIC was observed against Vibrio Cholera (6.667±0.048) and the lowest MBC was seen against E. coli and Shigella dysentiea (9.167±0.042).
  Conclusion
  M. germanica leaf extract showed good antibacterial activities. So, this plant is potentially effective in controlling dysentery.
  Keywords: diarrhea, tannin, phenolic compound, MIC, Mespilus germanica
 • Narges Karimi, Nasim Tabrizi, Maede Moosavi, Jamshid Yadani Charatti Pages 179-184
  Background and
  Purpose
  Carpal tunnel syndrome (CTS) is the most common compression neuropathy in the wrist. The aim of this study was to assess the prevalence of CTS and the risk factors associated with this condition.
  Materials And Methods
  A cross-sectional study was conducted in Sari, Iran 2014-2016, among patients with clinical symptoms in whom CTS was confirmed by electrodiagnostic test. Afterwards, demographic information and underlying risk factors were recorded and data was analyzed in SPSS V.20.
  Results
  In this study, the prevalence of carpal tunnel syndrome was 1.82%. With respect to the distribution of employment, among female patients 66.14% were housewives while male patients were mainly involved in agriculture (54.54%). The risk factors for CTS were diabetes mellitus (11.6%), hypothyroidism (8.7%), old wrist fracture (2.17%), and rheumatoid arthritis (1.44%). Idiopathic carpal tunnel syndrome was found in 75.37%.
  Conclusion
  Idiopathic CTS was more prevalent in our cases and the most important underlying risk factors associated with carpal tunnel syndrome were diabetes mellitus, hypothyroidism, old wrist fracture, and rheumatoid arthritis.
  Keywords: carpal tunnel syndrome, prevalence, risk factors
 • Mohammad Shokrzadeh, Amir Hajimohammadi, Azam Delaram, Yaghoub Shayeste Pages 185-190
  Background and
  Purpose
  Tramadol intoxication is a common medical emergency and a major public health problem around the world. The purpose of this study was to investigate the characteristics of intoxicated cases with tramadol in Gorgan, Iran.
  Materials And Methods
  A cross-sectional study of patients with acute tramadol intoxication was done in individuals attending 5 Azar Hospital in Gorgan, during March 2008 to March 2016. Data was collected from patients records and then analyzed in SPSS V.16.
  Results
  Tramadol intoxication included 20.3% of the total drug poisonings. From 168 cases with tramadol intoxication 75.6% were males. The mean age of the cases was 24.78±16.26 years and a high rate of poisoning was seen in those aged 21-30 years old (47%). The majority of the cases were from urban areas (82.1%) and they were mainly single (64.3%). The seasonal distribution in our patients showed a peak in autumn (19.6%). Suicide attempt was the main cause of tramadol intoxication (65.5%) followed by tramadol abuse (31.5%) (P
  Conclusion
  In current study, suicide attempt and drug abuse were the most common causes of tramadol intoxication that were seen most commonly among single men who were less than 30 years of age.
  Keywords: suicide, poisoning, tramadol, Gorgan, Iran
 • Niloofar Amin, Hafez Tirger Fakhri, Vahid Hossini, Hajare Ziaei, Azadeh Dadashi, Bahman Rahimi, Shirzad Gholami Pages 191-195
  Background and
  Purpose
  Accurate information on clinical and laboratory findings of parasitic diseases in medical centers could be effective in evaluating various aspects of their disease. Therefore, the aim of this study was to evaluate the clinical and preclinical findings of the intestinal parasitic infections in patients in gastrointestinal clinics in Sari, Iran, 2006 to 2015.
  Materials And Methods
  A cross-sectional study was carried out using the medical records of 300 cases of gastrointestinal disorders with intestinal parasitic infections. Clinical and laboratory data were collected and analyzed in SPSS V.16.
  Results
  Among the patients with parasitic infections there were 57.7% females, 64.3% lived in rural areas, 81% were married, and 40% were illiterate or had primary school educational levels. The most important parasitic diseases in patients were Giardiasis (44.7%), Amebiasis (12.3%), Enterobiasis (10.6%), Trichostrongylus (10.2%), Strongyloidiasis (9.78%) and, Hymenolepiasis (6.38%). Abdominal pain, bloating, and diarrhea were the most common symptoms.
  Conclusion
  According to this study, intestinal parasitic infection is a high priority for diagnostic purposes in gastrointestinal clinics. Therefore, diagnosis is important for appropriate treatment. Future studies are suggested to use sensitive and specific methods such as molecular methods to identify the parasites.
  Keywords: clinical laboratory techniques, gastrointestinal, parasitic
 • Mohammad Shokrzadeh, Fatemeh Fathalinezhad, Elnaz Khoshvishkaie Pages 196-200
  Background and
  Purpose
  Heavy metals and their health and environmental side effects are major complications threatening food safety. Rice is one of the popular foods among people that could be contaminated by heavy metals. In this paper, Cr, Cd, and Pb concentrations were evaluated in three varieties of rice: Jamshid, Hashemi, and Mosa Tarom in Astaneh-Ashrafieh, Gilan province, Iran.
  Materials And Methods
  Thirty samples were collected from five areas in Astaneh-Ashrafieh. The concentrations of heavy metals were determined using flame atomic absorption spectroscopy. Data analysis was done in SPSS V.20.
  Results
  The concentration of Pb in all rice samples was higher than recommended levels and was the highest in Mosa Tarom. In all rice samples, Cd levels were found less than recommended values and Hashemi was the variety with the least amount of Cd. Cr was detected more in Jamshid rice and its concentration was more than recommended levels in all samples studied.
  Conclusion
  Heavy metals in foods have cumulative effects and adverse reactions on human so, appropriate evaluations of foods are highly important to reduce the risks threating human health.
  Keywords: rice, atomic absorption, heavy metals, astaneh ashrafieh
 • Borhan Mansouri, Afshin Maleki, Behroz Davari, Namamali Azadi, Mohammad Amin Pordel Pages 201-205
  Background and
  Purpose
  Fish is consumed by humans for its nutritional properties, but accumulation of heavy metals in fish can pose serious health hazards. The aim of this research was to investigate the concentration of heavy metals in the muscle and liver of common carp in Zarivar wetland, Iran.
  Materials And Methods
  A cross-sectional study was conducted in which carps were caught from Zarivar Wetland in 2015. The levels of heavy metals in liver and muscle were measured using ICP.
  Results
  The findings indicated that Fe and Pb in liver, and Zn and Cd in muscle had the highest and lowest concentrations, respectively. The levels of heavy metals in liver were higher than those in the muscles of carp. Moreover, the Target Hazard Quotients for an adult person with mean weight of 71.5 kg was lower than 1 for the levels of heavy metals studied (expect for Cr).
  Conclusion
  This research showed that the levels of heavy metals in edible muscle of carp was lower than international standards, but according to the bioaccumulation and toxicity of these metals in humans periodic monitoring is required.
  Keywords: human consumption, health risk, carp, muscle, cadmium
 • Zahra Foroughi, Ghasem Janbabaei, Reza Alizadeh Navaei, Akbar Hedayatizadeh Omran, Mohammad Eslami, Bijan Geraili, Mahmood Moosazadeh, Siavash Moradi Pages 206-211
  Background and
  Purpose
  The status and role of each country in scientific production in specific fields may indicate the potential and its performance in promoting and improving that particular issue. Cancer is a major health problem in Iran, so this study aimed to investigate the role of scientific production of Iran about cancer.
  Materials And Methods
  We conducted a scientometric study using Iranian articles about cancer based on the Scopus database and Web of Science. The electronic search was done according to subject and affiliation for articles published until 2015. Data was then extracted using the Analyze Search Result.
  Results
  According to Scopus at the end of 2015, Iran had 2865 articles about cancer placing the country in 29th position. The H-Index score for the country was 52 which placed Iran in 45th position in the world. The impact factor of articles published by Iranian researchers on cancer in Eastern Mediterranean region was 4 and the number of papers placed Iran in third place. By the end of 2015, a total of 1868 articles were indexed by Web of Science of which 27.5% were published in Asian Pacific Journal of Cancer Prevention.
  Conclusion
  The number of Iranian articles in the field of cancer is increasing in international databases, yet the number of articles in high-quality journals is low. This requires appropriate planning that could improve Iran’s position on scientific productions about cancer.
  Keywords: bibliometrics, neoplasm, Scopus, Web of Science
 • Parastoo Namdar, Tahoura Etezadi Pages 212-220
  Relapse is an unpredictable risk factor for every patient. Before treatment begins, patients need to be informed of the long-term risk of relapse and the ways that this may be reduced. Some causes of relapse are within the control of the orthodontist, but others such as soft tissue changes and latent growth are not, and may explain long-term changes in tooth position. Therefore, retention after orthodontic treatment has been recommended by several authors and orthodontists. The objective of the retention phase is to maintain teeth in their corrected position after orthodontic treatment. This article aimed to review the causes of relapse and the ways that reduce it using retainers and other new adjective techniques.
  Keywords: retention, relapse, retainer
 • Mohaddeseh Hafez Yosefi, Zahra Yagedi, Zahra Ahmadizadeh, Fatemeh Ehsani Pages 221-231
  Background and
  Purpose
  Aging is associated with brain changes and reduction in motor skill acquisi­tion that can limit its functional capacity. One of the effective interventions is using transcranial direct current stimulation (tDCS). The aim of this systematic review was to assess the effect of tDCS on learning and motor skill in healthy older adults.
  Materials And Methods
  A literature search for the period of 1995-2016 was performed using PubMed, Google scholar, Science Direct, OVID, PEDro, Cochrane library, and CINAHL databases. Studies investigating the effect of tDCS in different regions of cortex on learning and motor skill parameters in healthy older adults were included. The PEDro quality scale was used to investigate the studies included.
  Results
  According to the inclusion criteria of the study, seven articles were selected from 97 relevant articles. There were considerable differences among the studies in terms of methodology, outcome measures, sample size, procedure, etc. The results indicated that using tDCS on primary motor cortex and cerebellum regions could significantly improve motor learning and motor skill in older adults. In addition, tDCS in prefrontal, parietal and temporoparietal regions had significant, strong and long-term effects on cognition and working memory in older adults.
  Conclusion
  It seems that administration of tDCS in different regions of brain as a boosting technique can enhance motor learning, motor skill, and working memory capacity in healthy older adults. This method can control aging learning deficits.
  Keywords: trans-cranial direct current stimulation, motor learning, motor skill, older adult
 • Javad Akhtari, Masoud Soosaraei, Hajar Ziaei, Mahdi Fakhar Pages 232-253
  Leishmaniasis is an infectious disease caused by the protozoan parasites of the genus Leishmania. Leishmaniasis annually affects the socioeconomic status of some societies. Evidence show that vaccination could prevent Leishmania and many studies are done on this, particularly nanovacines. So, this article aimed at reviewing recent developments in this field. In current narrative review article, five English databases including Ebsco, Science Direct, PubMed, Google Scholar, and Scopus and four Persian databases including Magiran, Elm Net, Barakat Knowledge Network System, and the Scientific Information Database (SID) were searched for articles published between 2005 and 2016. Current treatment of leishmaniasis is based on chemical drugs but their application is limited due to high cost, toxicity, side effects, and low efficacy. In addition, vaccines can modulate the immune response in removing Leishmania in favor of the hosts. We attempted to review different types of Leishmania vaccine and their development trends, carriers, vaccine candidates, and strategies and delivery systems in last decade. It was found that nanovaccines consisting of multiple antigens and adjuvant are well developed in conjunction with IL-12 as Leish-111f and MPL-SE, therefore, they could be more successful. Current researches on vaccination clearly indicate the need for more research and investment in developing Leishmania vaccine.
  Keywords: leishmaniasis, nanovaccine, liposome, nanoparticle
 • Hassan Mirzaei, Masoud Keighobadi, Saeed Emami Pages 254-268
  Cancer is a complex and life-threatening disease involving uncontrollable cell proliferation, evading apoptosis, and metastasis. Despite recent developments in cancer chemotherapy, there are no effective broad spectrum anticancer agents that could selectively target cancer cells. Thus, designing and discovering new efficient and selective anticancer agents are urgent needs. It is important that new anticancer agents could act via apoptosis induction, since it has a critical role in control of cell proliferation. Chalcones are naturally occurring compounds possessing high degree of synthetic diversity for design of new leading bioactive compounds including anticancer agents. Chalcones are considered as promising anticancer agents against most human cancers with capability of inducing apoptosis in cancer cells. Furthermore, some clinically useful anticancer drugs show genotoxicity due to interaction with DNA, but chalcones with different mechanism may be devoid of this side effect. This review highlights the recently identified anticancer chalcones from naturally or synthetically origins that induce apoptosis in cancer cells. The diversity of scaffolds described in this review along with their structure-activity relationships could help medicinal chemists in development of new selective anticancer chalcones with improved potency.
  Keywords: cancer, anticancer agents, apoptosis, chalcones, drug discovery
 • Amirsaeed Hosseini, Mohammad Azadbakht, Mohammad Yousofpoor Pages 269-278
  Background and
  Purpose
  In Iranian Traditional Medicine (ITM), human body is composed of substances called humors. Any change in quantity or/and quality of these humors causes many diseases and their treatment requires purgation of pathogenic substances. Among the drugs introduced in ITM, ‘Maoljobon’ is considered with wide uses. This drug with nutritional benefits is used both alone and in combination with other drugs. Purification of the body from wastes is its obvious therapeutic effect and some physicians opt it for its features in order to abstain from potent drugs that have harmful effects on human body. Maoljobon is derived from milk. Type of milk and making procedure affect its temperament (Mizaj), but it is considered to be mainly warm and somewhat wet. Consumption of laxatives is not recommended in hot seasons, but Maoljobon can be used in every season, especially in spring while following the principles. In ITM, therapeutic effects of Maoljobon is mentioned in many diseases such as stroke, amnesia, headache, obsession, cancer, joint diseases, kidney and bladder stones, varices, and hemorrhoid. Recent studies also showed its various properties including anti-cancer, anti-inflammatory, anti-hypertension, anti-bacterial and anti-viral properties. Perception of the nature and effects of Maoljobon in addition to accurate and reference-based clinical usages can underlie widespread researches in this regard.
  Keywords: Maoljobon, Iranian Traditional Medicine, purification, whey protein