فهرست مطالب

تحقیقات آفات گیاهی - سال ششم شماره 4 (زمستان 1395)

فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی
سال ششم شماره 4 (زمستان 1395)

 • تاریخ انتشار: 1396/01/05
 • تعداد عناوین: 9
|
 • مریم رضایی، ولی الله بنی عامری، علیرضا صبوری صفحه 1
  کنه Neoseiulus californicusاز شکارگرهای موثر در کنترل کنه های تارتن است. واکنش تابعی ماده های جفت گیری کرده سه روزه با تغذیه از تراکم های مختلف لارو تریپس Frankliniella occidentallis (1، 2، 4، 8 و 16) روی هفت رقم تجاری توت فرنگی (سیکوا، چاندلر، کامروسا، ماراک، آلیسو، یالوا و گاویتا) و تداخل شکارگری در تراکم های (2،1، 4، 8 و 16) از کنه شکارگر در تراکم ثابت از شکار (40 عدد لارو تریپس) مطالعه شد. این آزمون ها روی دیسک های برگی در شرایط آزمایشگاهی (دمای1±27 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی% 5±70 و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی) بررسی شد. واکنش تابعی روی هفت رقم مورد آزمون از نوع دوم و آماره های واکنش تابعی با استفاده از معادله راجرز به دست آمد. قدرت جستجوگری و زمان دستیابی روی رقم های توت فرنگی، سیکوا (به ترتیب 01/0 بر ساعت، 77/4 ساعت)، چاندلر (03/0 بر ساعت، 37/4 ساعت)، کامروسا (03/0 بر ساعت، 49/5 ساعت)، ماراک (03/0 بر ساعت، 49/5 ساعت)، آلیسو (02/0 بر ساعت، 91/4 ساعت)، یالوا (05/0 بر ساعت، 54/4 ساعت) و گاویتا (02/0 بر ساعت، 65/4 ساعت) برآورد شد. توانایی کنه شکارگر در شکار لارو تریپس روی رقم چاندلر و یالوا بیشتر از سایر رقم ها بود. تراکم کمتر تریکوم روی این رقم ها نسبت به سایر رقم های مورد آزمون و ترکیبات شیمیایی ثانویه می تواند از دلایل این اختلاف باشد. ارتباط معنی داری بین لگاریتم تراکم شکارگر و لگاریتم قدرت جستجوی سرانه (محاسبه شده با معادله نیکلسون) وجود داشت. میزان شکارگری کنه شکارگر با افزایش تراکم تریپس و کاهش تراکم شکارگر افزایش می یابد. نتایج اهمیت بررسی ویژگی های گیاهان میزبان را در استفاده بهینه از کنه شکارگر در کنترل آفات نشان می دهد.
  کلیدواژگان: کنه شکارگر، کنترل بیولوژیک، کنه فیتوزئید، تریپس غربی گل، توت فرنگی
 • آرش زیبایی، سمر رمزی، آزاده کریمی ملاطی، بابک ربیعی صفحه 17
  لکتین ها پروتئین‏ هایی با ساختار ناهمگن هستند که با اتصال به قندهای منومر یا اولیگوساکاریدهای موجود در سطح سلول‏ ها سبب اختلال در فرآیندهای سلولی و حتی مرگ آن ها می شوند. در این پژوهش، برای درک بهتر سازوکار حشره کشی لکتین علف هفت بند .PPA) Polygonum persicaria L)، تاثیر غلظت های مختلف آن (2، 1، 5/0 میلی گرم بر میلی لیتر) بر متابولیسم حدواسط لاروهای سفیده بزرگ کلم، .Pieris brassicae L ارزیابی شد. تغذیه لاروهای سفیده بزرگ کلم از لکتین مذکور سبب افزایش فعالیت آسپارتات آمینوترانسفراز و گاماگلوتامیل ترانسفراز شد، اما فعالیت آلانین آمینوترانسفراز کاهش معنی داری را نشان داد. فعالیت آلدولاز به صورت وابسته به غلظت در لاروهای تیمار شده نسبت به شاهد کاهش یافت، اما فعالیت لاکتات دهیدروژناز فقط در غلظت 2 میلی گرم بر میلی لیتر افزایش معنی داری نسبت به شاهد داشت. فعالیت اسیدفسفاتاز تفاوت معنی داری بین لاروهای شاهد و تیمار نشان نداد، اما آلکالین فسفاتاز در لاروهای تغذیه شده روی لکتین 2 میلی گرم بر میلی لیتر نسبت به سایر تیمارها بیشترین فعالیت را داشت. لیپوپروتئین با تراکم بالا در لاروهای تغذیه شده روی لکتین 2 می لی گرم بر میلی لیتر کمترین مقدار اما لیپوپروتئین با تراکم کم، بیشترین مقدار را نشان داد. در بین درشت مولکول های ذخیره ای، گلیکوژن تفاوت معنی داری را بین لاروهای شاهد و تغذیه شده با لکتین نشان نداد، اما مقادیر پروتئین و تری گلیسرید به طور معنی داری کاهش یافتند. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که لکتین گیاه هفت بند در بیشترین غلظت استفاده شده می تواند سبب اختلال در متابولیسم حدواسط لاروهای سفیده کلم شود.
  کلیدواژگان: لکتین، Polygonum persicaria، Pieris brassicae، متابولیسم حدواسط
 • عبدالامیر محیسنی صفحه 31
  سن گندم .Eurygaster integriceps Put مهم ترین حشره خسارت زا در ایران می باشد که از برگ، ساقه و دانه گندم تغذیه نموده و موجب کاهش محصول از نظر کمی و کیفی می شود. استفاده از کادر در نمونه برداری ها از جمله قدیمی ترین روش ها در پژوهش های زیست بوم می باشد. طی سال های 1383 و 1384 پراکنش پهنه ای و مدل های نمونه گیری دنباله ای با دقت ثابت برای مراحل نابالغ این آفت با استفاده از کادر 1/0 مترمربع در مزارع گندم دیم شهرستان بروجرد مورد مطالعه قرار گرفت. بر اساس مقادیر ضریب تبیین به دست آمده از محاسبات رگرسیونی، شاخص تایلور نسبت به شاخص آیواو برازش بهتری نشان داد. وجود اختلاف معنی دار آماری بین شاخص b تایلور با عدد یک، نشان دهنده ی تجمعی بودن پراکنش مراحل نابالغ سن گندم در مزارع گندم دیم است. به منظور تخمین جمعیت این آفت در مزرعه، مدل های نمونه گیری دنباله ای با دقت ثابت به روش گرین (Green) با سه سطح دقت 1/0، 15/0 و 25/0 ارایه شد. سپس اعتبار این مدل ها با استفاده از 7-9 سری از داده های جداگانه مورد ارزیابی قرار گرفت. در این مدل در سطح دقت 25/0 (دقت قابل پذیرش در برنامه های مدیریت تلفیقی، (IPM، به منظور نمونه گیری از جمعیت سنین دو، سه، چهار و مجموع سن پنج و حشره بالدار نسل جدید، به ترتیب به طور متوسط به تعداد 62، 87، 67 و 25 کادر نیاز خواهد بود. با افزایش سطح دقت به 1/0، این تعداد به ترتیب به 320، 358، 325 و 145 نمونه افزایش یافت. استفاده از این مدل ها می تواند مدیریت موثر و کارآمدی را برای سن گندم در مزارع گندم دیم فراهم آورده و زمان و هزینه نمونه برداری را کاهش دهد.
  کلیدواژگان: پراکنش، کادر، گندم، سن گندم، نمونه برداری
 • محمدرضا عباسی مژدهی، سعید قنادآموز، زهرا مجیب حق قدم صفحه 49
  مگس زیتون، Bactrocera oleae Rossi از آفات مهم زیتون در ایران است. روش های مختلفی برای کنترل این آفت به کار گرفته می شود که عبارتند از کاربرد تله های مختلف همراه با مواد جلب کننده یا فرومون های جنسی، سم پاشی با طعمه مسموم (Bait spray) به صورت لکه ای روی تنه یا بخشی از تاج درخت و یا کل باغ. در این تحقیق کارایی روش «جلب و شکار» با استفاده از تله های مگنت ال در مقایسه با سایر تله های جلب کننده غذایی در منطقه بررسی و نتایج از دو روش بررسی میزان شکار تله ها و تاثیر در کاهش آلودگی و همچنین میزان کاهش آلودگی باغ با استفاده از این روش نسبت به باغ شاهد مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که میانگین آلودگی میوه ها در روش« جلب و شکار»با استفاده از تله مگنت ال®دارای اختلاف معنی دار با سایر تله ها نیست و میانگین تعداد حشرات جلب شده مگس زیتون به تله های زرد حاوی بیکربنات آمونیوم، تله های زرد، تله مگنت ال® و تله بطری به ترتیب 454/0 ±1، 423/0 ±1، 315/0± 1 و 435/0 ±75/0 بود. در بررسی میزان آلودگی میوه های زیتون در باغ آزمایشی تحت پوشش کامل تله مگنت ال® آلودگی میوه ها 5/3 درصد بود، ولی در قطعه شاهد که از هیچ گونه تله ای استفاده نشده بود، آلودگی میوه ها تا پایان مهرماه 7/6 درصد بود که کارایی مناسب تله مگنت ال®را نشان داد و می توان از این روش به عنوان یکی از روش های کنترل مگس میوه زیتون استفاده کرد.
  کلیدواژگان: مگس میوه زیتون، مگنت ال®، کنترل
 • اردوان مردانی، قدرت الله صباحی، علی الماسی صفحه 61
  زنبور Lysiphlebus fabarum Marshall پارازیتوئید داخلی شته سیاه باقلا Aphis fabae Scopoli، یکی از اجزای مهم مدیریت تلفیقی این آفت می باشد که لازم است برهمکنش این زنبور با حشره کش های مورد استفاده در کنترل شیمیایی این آفت مورد مطالعه قرار گیرد. در این مطالعه، اثرات کشندگی غلظت توصیه شده سه حشره کش تیاکلوپرید+دلتامترین، پیریمیکارب و پیمتروزین بر مراحل شفیرگی و حشره کامل زنبور در شرایط آزمایشگاهی بررسی شد. به این منظور، شفیره ها با روش غوطه وری و حشرات کامل با روش غیر مستقیم (قفس) در معرض حشره کش ها قرار گرفتند. تیاکلوپرید+دلتامترین و پیریمیکارب به طور معنی داری میزان مرگ و میر را در هر دو مرحله ی شفیرگی و حشره کامل افزایش داد، در حالی که پیمتروزین بر هیچ یک از مراحل مورد آزمایش اثر معنی داری نداشت. بر اساس استاندارد سازمان بین المللی برای کنترل بیولوژیکی (IOBC) (سمیت حشره کش ها)، تیاکلوپرید+دلتامترین در مراحل شفیرگی و حشره کامل به ترتیب در گروه های تا حدودی زیان بار (3) و زیان بار (4) و پیریمیکارب نیز به ترتیب در گروه های کمی زیان بار (2) و بی زیان (1) قرار گرفتند. پیمتروزین در هر دو مرحله ی مورد آزمایش در گروه بی زیان (1) قرار گرفت. همچنین در این مطالعه، دوره ی پایداری سمیت حشره کش ها در مرحله ی حشره کامل زنبور در شرایط نیمه مزرعه ای بررسی شد. بر اساس استاندارد IOBC (پایداری حشره کش ها)، تیاکلوپرید+دلتامترین، پیریمیکارب و پیمتروزین به ترتیب در گروه های به نسبت پایدار (C)، کمی پایدار (B) و ناپایدار (A) قرار گرفتند. طبق نتایج مطالعه حاضر، پیمتروزین و پیریمیکارب اثرات جانبی کمی بر مراحل شفیرگی و حشره کامل زنبور L. fabarum دارند، اما تیاکلوپرید+دلتامترین اثرات خطرناکی بر هر دو مرحله ی مورد آزمایش ایجاد می کند.
  کلیدواژگان: اثرات کشندگی، پایداری، IOBC، Lysiphlebus fabarum
 • مهدی ملاشاهی، احد صحراگرد، جعفر محقق نیشابوری، رضا حسینی، حسین صبوری صفحه 73
  شاخص های جدول زندگی برای مقایسه سازگاری یک جمعیت نسبت به شرایط محیطی و تغذیه ای مناسب ترین معیار هستند. در این پژوهش اثرات سه دوره نوری مختلف 8:16، 12: 12 و 8: 16 ساعت (تاریکی: روشنایی) در شرایط آزمایشگاهی (دمای 1±24 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 5±65 درصد) بر پارامترهای جدول زندگی سن Nysius cymoides مطالعه شد. نتایج به دست آمده بر اساس نظریه جدول زندگی دوجنسی ارزیابی شد. طول دوره نابالغ در تیمارهای نوری 12 و 8 ساعت روشنایی نسبت به تیمار 16 ساعت روشنایی کوتاه تر بود. دوره های قبل از تخمگذاری حشرات کامل (APOP)، مجموع طول دوره قبل از تخمگذاری (TPOP)، میانگین باروری و طول عمر حشرات کامل در سه تیمار نوری اختلاف معنی داری نشان دادند. بیشترین (7/56 تخم) و کمترین (1/10 تخم) زادآوری به ترتیب در تیمارهای 12 و 8 ساعت روشنایی بود. در تیمارهای 8، 12 و 16 ساعت روشنایی نرخ ذاتی افزایش جمعیت (r) به ترتیب 004/0±011/0، 003/0±044/0 و 003/0±039/0 (بر روز) و نرخ خالص تولید مثل(R0) به ترتیب 52/0±02/2، 65/2±02/13 و 12/2±41/11 (نتاج ماده برفرد) به دست آمد. میانگین طول یک نسل (T)، 26/1±11/56، 53/1±16/57 و 41/1±32/62 روز به ترتیب در 8، 12 و 16 ساعت روشنایی بود. امید زندگی (exj)، نرخ بقا (sxj) و نرخ تولیدمثل تجمعی (Rx) در 12 و 16 ساعت روشنایی نسبت به 8 ساعت روشنایی بیشتر بود. به طور کلی دوره های نوری 12 و 16 ساعت روشنایی شرایط مناسب تری را برای پرورش سن N. Cymoides در مقایسه با دوره نوری 8 ساعت روشنایی فراهم کردند.
  کلیدواژگان: جدول زندگی دوجنسی، Nysius cymoides، دوره نوری
 • مولود غلام زاده چیتگر صفحه 89
  شته Tinocallis kahawaluokalani Kirkaldy یکی از مهم ترین آفات درختچه زینتی توری بوده که با ریزش نابهنگام برگ ها و کاهش گلدهی تابستانه از ارزش بازاری گیاه می کاهد. اثر حشره کش گیاهی پالیزین در غلظت های توصیه شده 5/1، 2 و 5/2 در هزار روی شته و کفشدوزک شکارگر آن، Harmonia axyridis Pallas ارزیابی شد. آزمایش روی شته به دو روش غوطه وری برگ ها و محلول‏ پاشی انجام و 24 ساعت بعد تعداد شته های مرده شمارش شد.روش محلول پاشی با ایجاد تلفات 6/86، 90 و 95 درصد به ترتیب در غلظت های 5/1، 2 و 5/2 در هزار از روش دیگر موثرتر بود.غوطه وری برگ های حاوی تخم کفشدوزک درون محلول حشره کش باعث کمترین درصد تفریخ تخم (50 درصد) و طولانی ترین مدت نشو و نما (19 روز) در تیمار پالیزین با غلظت 5/2 در هزار شد. غلظت 5/1 در هزار، درصد تفریخ تخم و طول مدت نشو و نما را نسبت به شاهد به طور جزئی تغییر داد. درتیمار لاروهای سن چهارمبه روش موضعی با پالیزین درصد بقا و طول مدت شفیرگی نسبت به شاهد تحت تاثیر قرار نگرفت. هر چند که بالاترین درصد بقا (6/96) نسبت به شاهد (100) در تیمار پالیزین با غلظت 5/1 در هزار مشاهده شد. با توجه به نتایج به دست آمده، حشره کش پالیزین در غلظت 5/1 در هزار ضمن ایجاد تلفات قابل توجه روی شته در مقایسه با سایر غلظت های به کار رفته بسیاری از ویژگی های آزمایش شده کفشدوزک را تحت تاثیر قرار نداد. بنابراین غلظت 5/1 در هزار پالیزین می تواند در برنامه های مدیریتی کنترل شته T. kahawaluokalani درتلفیق با کفشدوزک H. axyridis استفاده شود.
  کلیدواژگان: شته، درختچه توری، حشره کش گیاهی، کفشدوزک، پالیزین
 • امیر چراغی، مهدی اسفندیاری صفحه 97
  نیشکر یکی از محصولات راهبردی کشاورزی ایران و استان خوزستان می ‏باشد. با توجه به سیستم تک کشتی و سطح وسیع کشت نیشکر در این استان، همواره مسائلی مانند طغیان آفات ثانویه یا ظهور آفات جدید مطرح می‏ باشند. بنابراین پایش مداوم فون حشرات در این مزارع ضروری است. در گزارش حاضر برای اولین بار سخت بالپوشی از خانواده Chrysomelidae گونه (Rhoptrispa dilaticornis (Duvivier، 1891 به ‏عنوان مینوز برگ نیشکر از استان خوزستان معرفی می ‏شود. گونه و جنس این حشره برای فون ایران جدید می‏ باشد. آثار خسارت حشره به گیاهان نیشکر همراه با عکس شرح داده شده است. به نظر می رسد این سخت بالپوش در حال حاضر به صورت گسترده در سطح مزارع نیشکر فعالیت ندارد.
  کلیدواژگان: Chrysomelidae، Hispinae، گزارش جدید، مینوز، نیشکر
 • امیر طورانی، حبیب عباسی پور، حسین لطفعلی زاده صفحه 103
  به منظور شناسایی پارازیتویید های سپردار سفید کیوی، (Pseudaulacaspis pentagona (Targioni-Tozzetti در استان مازندران، نمونه برداری از درختان کیوی منطقه قائم شهر در سال های 95-1393 انجام شد. در بین نمونه های جمع آوری شده، زنبور پارازیتوئید (Aphytis chrysomphali (Mercet، 1912)(Hymenoptera: Aphelinidae شناسایی شد. این گونه برای اولین بار روی سپردار سفید کیوی از ایران گزارش می شود.
  کلیدواژگان: سپردار سفید کیوی، Aphytis chrysomphali، پارازیتویید، مازندران، کنترل بیولوژیک
|
 • M. Rezaie, V. Baniamerie, A. Saboori Page 1
  Neoseiulus californicus is an effective predatory mite to control of the spider mites. The functional response of three-day old mated female feeding on densities of Frankliniella occidentalis larvae (1,2,4,8 and 16) was studied on seven commercial strawberry cultivars (‘Sequoia’, ‘Chandler’, ‘Camarosa’, ‘Marak’, ‘Aliso’, ‘Yalova’ and ‘Gaviota’) and predation interference of this predator in (1,2,4,8 and 16) densities of the predatory mites on constant density of prey (40 larvae of thrips) were studied. These tests were conducted under laboratory condition (27±1˚C, 16L: 8D photoperiod and 70-80% RH). The predatory mite exhibited type Π on seven strawberry cultivars tested with Rogers equation. The attack coefficient and handling time were estimated on different strawberry cultivars (on ‘Sequioa (0.01, 4.77 hours), on ‘Chandler (0.03, 4.37 hours), ‘Camarosa’ (0.03, 5.49 hours), ‘Marak’ (0.03, 5.16 hours), ‘Aliso’ (0.02, 4.91 hours), ‘Yalova’ (0.05, 4.54 hours) and ‘Gaviota’ (0.02, 4.65 hours). The predatory mite ability in predation on F. occidentalis larvae on ‘Chandler’ and ‘Yalova’ were more than the other tested cultivars. It may be due to less trichome density on these cultivars or secondary chemical compounds. The relationship of logarithm of predator density and the logarithm of per capita searching efficiency was significant. The rate of predation increased as the host density increased and the predator decreased. These results emphasize the importance of the host plant characteristic for optimizing the predatory mite use in biological control of pests.
  Keywords: Predatory mite, biological control, Phytoseiid mites, Western flower thrips, Strawberry
 • A. Zibaee, S. Ramzi, A. Karimi, Malati, B. Rabaei Page 17
  Lectins are the proteins with the heterogenous structure that bind to mono- or oligosaccharides of cell surfaces leading to interference in cellular processes or even death. In the current study, effects of the different concentrations (0.5, 1 and 2 mg/ml) of Polygonum persicaria L. lectin were assessed on the intermediary metabolism of Pieris brassicae L. larvae to better understanding of its entomotoxic mechanism. Feeding of the larvae on the Polygonum persicaria lectin increased activities of aspartate aminotransferase and gamma-glutamyl transferase but the activity of alanine aminotransferase statistically decreased. Activity of aldolase increased in the treated larvae in a dose-dependent manner. Also, activity of acid phosphatase showed no statistical differences between treated and control larvae, but alkaline phosphatase in the larvae fed on 2 mg/ml of lectin had the highest activity in comparison with other treatments. High density lipoprotein in the larvae fed on 2 mg/ml of lectin, had the lowest amount but low density lipoprotein showed the highest amount. Among storage macromolecules, glycogen showed no statistical difference between control and treated larvae but the amounts of protein and triglyceride statistically decreased. Results of the current study showed that P. persicaria lectin can cause disturbance in intermediary metabolism of P. brassicae larvae in its highest use dose which may lead lower biological and reproductive efficiencies.
  Keywords: Lectin, Polygonum persicaria, Pieris brassicae, Intermediary metabolism
 • A. Mohiseni Page 31
  The sunn Pest, Eurygaster integriceps Put. (Heteroptera: Scutelleridae) is the most important harmful insect in Iran, that feed on the leaf, stem and seed of wheat and reduce the quantity and quality of the crop. The method of quadrat sampling is among the oldest techniques in ecology. During 2004 and 2005, spatial distribution and fixed precision sequential sampling plans of Sunn pest immature stages by use of quadrate size 0.1m2 were investigated in rainfed wheat fields in Borujerd north of lorestan province, Iran. Based on R2 of regression, the Taylor's Power Law model provided a more adequate description of variance-mean relationships and Taylor's b were significantly >1 for all insect stages, indicating that immature stages of sunn pest were aggregated in rainfed wheat fields. Green's fixed-precision sequential sampling plan was designed for estimating immature stages of pestdensity at three fixed precision levels (0.1, 0.15 and 0.25), then these models were validated using 7-9 independent data. To achieve a precision of 0.25 in Green's model, which is generally accepted in integrated pest management, IPM programs, it is necessary to take samples for 2nd, 3rd, 4th instars and the total number of 5th instar plus new winged insect with an average sample numbers (ASN) of 62, 87, 67 and 25, respectively. As the precision level was increased to 0.10, average sample sizes increased to 320, 358, 325 and 145, respectively. Use of these models can provide an effective management of sunn pest E. integriceps in rainfed wheat fields and minimize sampling time and cost.
  Keywords: dispersion, quadrate, sampling, Eurygaster integriceps, wheat
 • M. R. Abbasi Mojdehi, S. Ghannad Amooz, Z. Mojib Haghghadam Page 49
  Olive fruit fly, Bactrocera oleae Rossi (Dip.: Tephritidae) is the most important pest of olive orchards in IRAN. There are different methods to control the pest such as using different types of traps by attractive compounds or sexual pheromones, Bait spray on canopy, trunk or spray on some rows of trees and cover spray. In this research, efficiency of a new technique "Lure and Kill" by using magnet-ol® traps was evaluated and compared with other kinds of traditional traps. The results were evaluated by two way attractions of traps and reduction of fruits infestation. Results showed that "Lure and Kill" technique using Magnet-ol® trap had no significant differences in comparison with other traps. Mean number of flies captured by yellow sticky traps using bicarbonate ammonium as attractant was 1.00 ± 0.454, yellow sticky traps was 1.00 ± 0.423, Magnet ol was 1.00 ± 0.315 and Olipe traps was 0.75 ± 0.435. The total infestation index of Magnet ol® Traps in comparison was 3.5% with control plot 6.7% until October that indicated a positive impact of magnet-ol® traps and this method could be used as one of the olive fruit fly control .
  Keywords: Olive fruit fly, magnet, ol®, control
 • A. Mardani, Q. Sabahi, A. Almasi Page 61
  Lysiphlebus fabarum Marshall,an endoparasitoid of the black bean aphid, Aphis fabae Scopoli is an important component of integrated pest management of this pest and it is necessary to study its interaction with insecticides used against this pest. In this study, the lethal effects of recommended concentrations of three insecticides, thiacloprid痩浪枭蚸, pirimicarb and pymetrozine were investigated on pupal and adult stages of the parasitoidunder laboratory conditions. The pupae and the adults were exposed to insecticides with mummy dipping and dry residues of insecticides on glass plates methods, respectively. Thiacloprid痩浪枭蚸 and pirimicarb significantly caused mortality rates in pupal and the adult stages, while pymetrozine had no significant effect. According to International organization for biological control (IOBC)(toxicity of insecticides), thiacloprid痩浪枭蚸 at the pupal and the adult stages were classified as moderately harmful (class 3) and harmful (class 4), respectively. Pirimicarb was also classified as slightly harmful (class 2) and harmless (class 1), respectively. Pymetrozine in the two tested stages were classified as harmless (class 1). In this study, the persistent toxicity of insecticides against the adult wasps was also investigated under semifield conditions. According to the IOBC (persistence) classification, thiacloprid痩浪枭蚸, pirimicarb and pymetrozine were classified as moderately persistent (class C), slightly persistent (class B) and short lived (class A), respectively. According to the present study, pymetrozine and pirimicarb had low side effects on L. fabarum at the pupal and adult stages, but thiacloprid痩浪枭蚸 caused deleterious effects on this parasitoid at two stages tested.
  Keywords: Lethal effects, Persistency, IOBC, Lysiphlebus fabarum
 • M. Mollashahi, A. Sahragard, J. Mohaghegh, R. Hosseini, H. Sabouri Page 73
  The life table parameters are the most appropriate index for comparing the fitness of a population to diverse climatic and food-related conditions. In this study, the effect of three photoperiods of 8:16, 12:12 and 16:8 h (L:D) on the life table parameters of Nysius cymoides was studied under laboratory conditions (24±1ºC, 65±5% RH). Data were analyzed based on the age-stage, two-sex life table theory. Immature developmental times of N. cymoides under 12-and 8h photoperiods were significantly shorter than that of treatment with 16h photoperiod. The adult pre-oviposition period (APOP), total pre-oviposition period (TPOP), mean fecundity and adult longevity reared under three photoperiods showed significant differences. The highest and lowest fecundity were 56.65 eggs and 10.1 eggs at 12- and 8h photoperiods, respectively. Intrinsic rates of increase (r) were 0.011 ± 0.004, 0.044 ± 0.003 and 0.039 ± 0.003 (day-1) at 8-, 12- and 16h (L), respectively; and net reproductive rates (R0) were 2.02 ± 0.52, 13.02 ± 2.65 and 11.41± 2.12 (offspring per individual) for the respective treatments. The mean generation times (T) were 56.11 ± 1.26, 57.16 ± 1.53 and 62.32± 1.41 days, at 8-, 12- and 16h (L), respectively. The life expectancy (exj), survival rate (sxj) and cumulative reproductive rate (Rx) at 12-and 16h (L) were higher than those of 8h photoperiod. Generally, 12- and 16h photoperiods were more reasonable for N. cymoides rearing comparing with 8h photoperiod.
  Keywords: Two, sex life table, Nysius cymoides, photoperiod
 • M. Gholamzadeh, Chitgar Page 89
  The crapemyrtle aphid, Tinocallis kahawaluokalani Kirkaldy, is an important pest of ornamental woody plant, Lagerstroemia spp. causes premature drop of leaves and decline of summer flowering and reduces the commercial market. Effect of botanical insecticide, Palizinat the recommended concentrations of 1500, 2000 and 2500 ppm evaluated on aphidand its predator, Harmonia axyridis Pallas.Experiment was done on aphids by two methods leaf dipping and spraying and then the numbers of dead aphids were recorded at 24 after treatment. The results showed that spraying method was more effective than other method and caused 86.6%, 90% and 95% mortality at 1500, 2000 and 2500 ppm of Palizin, respectively. By dipping eggs of coccinellid in insecticide solutions the lowest eggs hatching percent (50%) and the longest developmental period (19 days) were observed at 2500 ppm of Palizin. Eggs hatching percent and developmental period were slightly affected by 1500 ppm of Palizin in comparison with the control. By topical application of Palizin on the fourth instar larvae, the survival of larvae and pupal developmental period were not significantly affected. However, the highest survival of treated fourth instar larvae (96.9%) than control (100%) was observed at 1500 ppm of Palizin. According to the results, Palizin at 1500 ppm had remarkable mortality on aphids without affecting many of tested characteristics of H. axyridis. So, Palizin at 1500 ppm can be used for integrated pest management in integration with H. axyridis to control of T. kahawaluokalani.
  Keywords: Aphid, Lagerstroemia, Botanical insecticide, Coccinellid, Palizin
 • A. Cheraghi, M. Esfandiari Page 97
  Sugarcane is one of the strategic agricultural products of Khuzestan province, Iran. Regarding to large-scale monoculture of sugarcane in this region, there are always concerns on secondary pest outbreaks or emergence of new pests. Therefore, monitoring of insect fauna in sugarcane fields is necessary. Here, we report a chrysomelid beetle, Rhoptrispa dilaticornis (Duvivier, 1891) as a leaf miner of sugarcane in Khuzestann Province. Both the species and genus are new for the Iranian fauna. The symptoms of its damage to sugarcane plants are described and illustrated. It seems that this beetle is not widely distributed in the sugarcane fields currently.
  Keywords: Chrysomelidae, Hispinae, New record, Leaf minor, Sugarcane
 • A. Toorani, H. Abbasipour, H. Lotfalizadeh Page 103
  In order to identify parasitoids of White peach scale, Pseudaulacaspis pentagona (Targioni-Tozzetti) in Mazandaran province, sampling was carried out from kiwi orchards of Qaemshahr region during 2014-2016. Among the collected specimens, a parasitic species was identified as Aphytis chrysomphali (Mercet, 1912) (Hymenoptera: Aphelinidae). This is the first record of A. chrysomphali associated with P. pentagona in Iran.
  Keywords: White peach scale, Aphytis chrysomphali, parasitoid, Mazandaran, biological control