فهرست مطالب

علوم و فنون دریایی - سال پانزدهم شماره 3 (پاییز 1395)
 • سال پانزدهم شماره 3 (پاییز 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/09/20
 • تعداد عناوین: 11
|
 • نفیسه پریچه، حجت الله جعفریان، محمد هرسیج، علیرضا احمدی، جواد سهندی صفحه 1
  مطالعه حاضر به منظور ارزیابی تاثیرعصاره آنزیمی تولید شده به وسیله پنج گونه باسیلوس پروبیوتیکی بر رشد و ترکیبات بیوشیمیایی لاشه لارو های ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) با وزن اولیه 197/0 ± 583/0 گرم صورت گرفت. عصاره آنزیمی توسط باسیلوس های پروبیوتیکی در محیط کشت مایع با غلظت های106 × 1، 107 × 1و 108 × 1 واحد کلنی در 100 گرم محیط کشت تولید شد و به ترتیب به جیره های لارو های ماهی قزل آلای رنگین کمان افزوده شد. نتایج بدست آمده از زیست سنجی لاروها در انتهای دوره مطالعه نشان داد که استفاده از سوسپانسیون آنزیمی با بیشترین غلظت میکروبی (108 × 1 واحد کلنی در 100 گرم) در تیمار سوم (77/3 ± 02/20 گرم) باعث افزایش معنی دار رشد گردیده است (05/0P
  کلیدواژگان: پروبیوتیک، عصاره آنزیم، باسیلوس، قزل آلا، رشد
 • عطاء الله قره چاهی، عبدالحسین محمد رحیمی صفحه 11
  در این مقاله میزان آلودگی تولید شده توسط قایقها با موتوردوزمانه بنزینی در فصول مختلف سال در بنادر جنوب ایران محاسبه گردیده است. میزان فعالیت فصلی قایقها به روش خردجمعی مبتنی بر میانگین نظرات افراد متخصص و درگیر در فعالیت این شناورها برآورد شده است و میزان آلودگی تولید شده به ازای هر اسب بخار قدرت موتور شناورها از پژوهشهای مشابه بین المللی استخراج و ملاک محاسبه آلودگی شناورها قرار گرفته است.
  نتایج این پژوهش نشان می دهد که سهم آلودگی ناشی از این قایقها حدود 290 برابر آلودگی ناشی از نشت روغن روانکاری استرن تیوپ و تجهیزات روی عرشه شناورها در بنادر جنوب ایران می باشد. همچنین این آلودگی دارای ترکیبات سمی از نوع BTEX می باشد که عمدتا توسط قایقهای صیادی در محل تجمع آبزیان تخلیه می شود و در فصول بهار و زمستان میزان آلودگی تولید شده بیشتر از سایر فصول سال می باشد. با توجه به منطقه ویژه خلیج فارس و دریای عمان و تهدید فعالیتهای این قایقها بر اکوسیستم مناطق ساحلی، می بایست راهکار مناسب جهت کاهش آلودگی ناشی از این شناورها در اولویت برنامه کشورهای ساحلی بویژه دولت جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد.
  کلیدواژگان: انتشار هیدروکربن ها، موتورهای برون نصب، BTEX، مناطق ساحلی
 • محمد خلیل پذیر، خسرو آئین جمشید، الهام اکبرپور، عباسعلی زنده بودی صفحه 22
  این مطالعه در محدوده آب های ساحلی شهرستان بوشهر در اعماق 20 – 5 متر در طی ماه های مرداد تا شهریور 1392صورت پذیرفت. هدف از این مطالعه شناسایی انگل های جورپا در میگوهای خانواده پنائیده همراه با تعیین عوامل موثر در انتشار آن بود. در مدت زمان انجام مطالعه 814 کیلوگرم میگو صید شد که از این مقدار 735 کیلوگرم میگوی ببری سبز (Penaeus semisulcatus)، 68 کیلوگرم میگوی سفید (Metapenaeus affinis) و 20 کیلوگرم سهم سایر گونه ها بود. نتایج حاکی از آن بود که انگل جورپا جداسازی شده متعلق به گونه Epipenaeon ingens می باشد که فراوانی آن در میگوهای ببری سبز مبتلا 26 درصد بود در حالیکه در میگوهای سفید هیچگونه آلودگی مشاهده نشد. بیشترین فراوانی انگل در میگوهای ببری سبز صید شده در اعماق 20-10 متر، با میانگین وزن (27/0±87/39 گرم) و طول کل (07/0±61/19 سانتی متر ) بود. بررسی وضعیت فیزیولوژیک میگوهای مبتلا حاکی از کاهش توسعه تخمدان در میگوهای ماده و زائده پتاسما در میگوهای نر بود. همچنین یک ارتباط مثبت معنی دار میان افزایش درجه حرارت و شوری آب با افزایش فراوانی انگل E. ingens در میگوی ببری سبز مشاهده شد. این در حالی بود که هیچگونه آلودگی به انگل های جورپا در میگوهای سفید مشاهده نشد.
  کلیدواژگان: میگوی ببری سبز، میگوی سفید، انگل جورپا Epipenaeon ingens، آب های ساحلی بوشهر، خلیج فارس
 • معصومه کمالی نجف آباد، محمدرضا ایمانپور، وحید تقی زاده، علیرضا عالیشاهی صفحه 35
  این پژوهش به منظور ارزیابی تاثیر کیتوزان جیره بر بافت شناسی روده، ترکیب بدن و مقاومت به تنش های شوری و حرارتی در بچه ماهیان سفید انجام شد. این تحقیق با استفاده از طرح کاملا تصادفی شامل سطوح صفر، 25/0، 5/0، 1 و 2 گرم کیتوزان به ازای هر کیلوگرم جیره تجاری ماهی سفید با سه تکرار طراحی شد. بچه ماهیان سفید با میانگین وزنی 15/0 ± 76/1 گرم به مدت 8 هفته با جیره های آزمایشی تغذیه شدند. در پایان دوره آزمایش، از روده ماهیان مقاطع بافتی با برش هایی به ضخامت 5 میکرومتر تهیه گردید. برای ارزیابی مقاومت به استرس های شوری و حرارتی، بچه ماهیان تحت شوری های 11 و 13 ppt و دماهای 30 و 34 درجه سانتی گراد قرار گرفتند و نرخ بازماندگی محاسبه شد. مشاهدات میکروسکوپی نشان داد که ارتفاع پرز روده در ماهیان تغذیه شده با جیره حاوی 1 گرم بر کیلوگرم کیتوزان، به طور قابل توجهی به میزان mμ 93/319 نسبت به گروه شاهد افزایش یافت (05/0>P). آنالیز بیوشیمیایی ترکیب بدن در تمام گروه ها اختلاف معنی داری نداشت (05/0P). نتایج این بررسی حاکی از آن است که کیتوزان در سطح 1 گرم برکیلوگرم در جیره می تواند بر میزان بازماندگی و مقاومت بچه ماهیان سفید در برابر استرس حرارتی و همچنین ارتفاع پرز روده موثر واقع شود.
  کلیدواژگان: کیتوزان، بافت شناسی روده، ترکیب بدن، استرس، بچه ماهی سفید (Rutilus frisii kutum)
 • حسین خار، جواد با آبرو، ایوب یوسفی صفحه 46
  مطالعه حاضر به منظور بررسی 3روش بیهوشی شوک الکتریکی، گاز CO2، پودر گل میخکو مقایسه شاخص های بیوشیمیایی خون در بچه تاسماهیشیپ (Acipensernudiventris)با میانگین وزنی 38/79گرم انجام شد. در این مطالعه شوک الکتریکی با ولتاژ 130 ولت، گاز CO2 با میزان 225 mmHgو پودر گل میخک به میزان 40 گرم استفاده گردید. با توجه به زمان بیهوشی و بازگشت، روش شوک الکتریکی با زمان القاء 15.0 دقیقه و بازگشت 23.3 دقیقهبهترین روش بوده است. در بررسی پارامترهای بیوشیمیایی کمترین میزان تغییرات به ترتیب مربوط به روش های پودر گل میخک،شوک الکتریکی و گاز CO2 قرار داشتند. در مجموع با توجه به کارآیی بهتر شوک الکتریکی در بیهوشی کامل و بازگشت به حالت اولیه نسبت به گاز CO2 و پودر گل میخک و همچنین داشتن کمترین میزان تغییرات در شاخص های بیوشیمیایی، به منظور استفاده در آبزی پروری این گونه و سایر ماهیان خاویاری توصیه می شود.
  کلیدواژگان: بیهوشی، تاسماهی شیپ، پودر گل میخک، شوک الکتریکی، گاز CO2
 • سید حسین نبوی، بهروز ابطحی، ولی الله جعفری، رسول قربانی، الکساندر کاسومیان صفحه 54
  سیستم چشایی ماهی ارزیابی حسی نهایی را در فرایندهای تغذیه ای فراهم می سازد. اسیدهای آمینه آزاد اثر تحریکی در سیستم چشایی ماهی ها دارند. در این تحقیق، پاسخ های رفتاری چشایی بچه تاس ماهی ایرانی (Acipenser persicus) به گرانول های حاوی غلظت پایه (0.001مول) اسیدهای آمینه آسپارتیک اسید، هیستیدین و سیستئین به منظور مطالعه اثرات افزایش دمای محیطی (28 درجه سانتی گراد، آب معمولی کارگاه؛ 30 و 32 درجه سانتی گراد) در تیمارهای 24، 48 و 96 ساعت بررسی شد. نتایج نشان دادکه پاسخ گیرندگی چشایی بچه تاسماهیان به گرانول های حاوی مواد مختلف در سه دمای محیط تفاوت بسیار کمی دارند. تمام تیمارهای مورد آزمایش باعث افزایش میانگین تعداد قاپیدن (مطبوعیت چشایی خارج دهانی) نسبت به شاهد شدند، اما علیرغم این افزایش فقط اختلاف بین تیمار اسید آمینه آسپارتیک اسید با بقیه تیمارها معنی دار بود. در بررسی میانگین نسبت خورده به تلاش (مطبوعیت چشایی داخل دهانی)، بیشترین نسبت مربوط به تیمارهای آسپارتیک اسید در زمان های 24 و 96 ساعت با اختلاف معنی دار مشاهده گردید(05.0˂P ). نتایج این پژوهش نشان داد که ترجیح چشایی به عوامل محیطی از جمله تغییرات اندک دمای آب مقاوم است.
  کلیدواژگان: گیرندگی شیمیایی، دریای خزر، رفتارتغذیه ا ی، عوامل محیطی
 • احمد شادی، امید پیرنیا صفحه 64
  ماهیان زینتی پرورشی در شرایط پرورشی متراکم اغلب نسبت به ماهیان در محیط طبیعی کمرنگ تر می باشند. پژوهشهای زیادی نشان داده اند که افزودن جلبکها به جیره غذایی ماهی ، بدلیل دارا بودن رنگیزه های طبیعی می تواند رنگ ماهیان را بهبود دهد. از اینرو در بررسی حاضر اثر کاربرد جلبک اسپرولینا (Arthrospira maxima) به صورت خوراکی بر روی ماهی سیکلید مالاوی (ا Pseudotropheus zebra) مورد پژوهش قرار گرفت. تعداد 180 قطعه ماهی با وزن تقریبی4/1± 15گرم در 6 تیمار غذایی به تعداد 10 ماهی در هر تیمار و سه بار تکرار برای هر سطح آزمایشی و با درصدهای مختلف 0، 5 ، 10، 15، 20 و 25 درصد از پودر خشک اسپیرولینا در جیره غذایی مورد آزمایش قرار گرفتند. پس از 5 هفته از ماهیان هر تیمار نمونه برداری تصویری با شرایط عکسبرداری مشابه و با کیفیت dpi14000*10000 انجام شد. برای ارزیابی تغییرات رنگی ایجاد شده در پوست ماهیان، سیستم رنگ سنجی L*a*b و نرم افزار فوتوشاپ بکار گرفته شد. بر اساس آنالیزهای انجام شده، مولفه L در تمامی تیمارها نسبت به تیمار شاهد دارای اختلاف معنی داری بود (P
  کلیدواژگان: جلبک اسپیرولینا، ماهی زینتی، آستازانتین، کاروتنوئید
 • محمد ملک پور، حمید علاف نویریان، میرمسعود سجادی، محمود محسنی صفحه 77
  این تحقیق به منظور جایگزینی آرد ماهی با سطوح مختلف کنجاله کانولا و تاثیر آن بر عملکرد رشد، بقا و ترکیب شیمیایی لاشه تاسماهی سیبری (Acipenser baerii Brandt) انجام گرفت. پنج جیره غذایی دارای پروتئین یکسان (45 درصد) و انرژی یکسان (53/18 کیلوژول بر گرم) فرموله شد. تیمار 1 به عنوان تیمار شاهد و بدون کنجاله کانولا و در تیمار های 2 (10C)، 3 (20C)، 4 (30C) و 5 (40C) به ترتیب 10، 20، 30 و 40 درصد کنجاله کانولا جایگزین آرد ماهی شد. بچه ماهیان با وزن اولیه 34/0±80/22 گرم (انحراف معیار ± میانگین) در قالب پنج تیمار و سه تکرار به مدت 10 هفته تغذیه شدند. در پایان آزمایش عملکرد رشد، بقا و ترکیب شیمیایی لاشه مورد بررسی قرار گرفت. طبق نتایج بدست آمده، بین شاخص های رشد و ترکیب شیمیایی لاشه در تیمار های مختلف اختلاف معنی دار مشاهده شد (05/0>P). کمترین عملکرد رشد در تیمار 40C مشاهده شد و بین این تیمار و سایر تیمارها اختلاف معنی دار آماری وجود داشت (05/0>P). از لحاظ عملکرد رشد بین تیمار 40C و 30 Cاختلاف معنی دار آماری مشاهده نشد (05/0 .
  کلیدواژگان: کنجاله کانولا، تاسماهی سیبری (Acipenser baerii Brandt)، رشد، ترکیب بدن
 • نگار بیرمی، محمد ذاکری، پریتا کوچنین، وحید یاوری، حمید محمدی آذرم صفحه 89
  در این تحقیق اثرات لیزین و متیونین بر شاخص های رشد و تغذیه ماهیان جوان صبیتی (Sparidentex hasta) بررسی شد. بدین منظور تعداد 180 قطعه بچه ماهی با میانگین وزن اولیه 4/1 ± 59/37 گرم، به طور تصادفی در 18 تانک توزیع گردیدند. ماهیان به مدت 8 هفته، سه بار در روز در حد سیری و با 6 جیره غذایی که عبارت بودند از: تیمار اول (شاهد): بدون مکمل اسید آمینه، تیمار دوم: 100 درصد متیونین، تیمار سوم: 75 درصد متیونین و 25 درصد لیزین، تیمار چهارم: 50 درصد متیونین و 50 درصد لیزین، تیمار پنجم: 25 درصد متیونین و 75 درصد لیزین، تیمار ششم: 100درصد لیزین و با میزان یکسان پروتئین(11/0 ± 73/45 درصد) و چربی (10/0± 05/12 درصد)، تغذیه شدند. نتایج این مطالعه نشان داد که استفاده از مکمل های لیزین و متیونین بر شاخص های رشد و تغذیه به طور معناداری تاثیر گذاشته است (05/0P .
  کلیدواژگان: ماهی صبیتی، اسید آمینه، لیزین، متیونین، Sparidentex hasta
 • اعظم احمدی، سید مهدی حسینی، سید مهدی اجاق، ابراهیم رجب زاده صفحه 105
  صمغ زدو دارای وزن ملکولی بالا و خاصیت امولسیون و ضد میکروبی بوده و عصاره ریحان نیز از خاصیت آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی برخوردار است. در این مطالعه به بررسی اثر صمغ زدو و عصاره ریحان به عنوان پوشش خوراکی بر فیله ماهی فیتوفاگ (Hypophthalmichthys molitrix) در شرایط نگه داری (دمای 18- درجه سانتی گراد) پرداخته شد. در این پژوهش محلول های پوششی به شکل تیمار صمغ زدو2% ، تیمار عصاره ریحان 1/5% و تیمار مخلوط (صمغ 2% و عصاره ریحان 1/5%) تهیه شد و پس از ایجاد پوشش بر روی فیله ماهی فیتو فاگ سه تیمار حاوی پوشش و تیمار شاهد (بدون پوشش) به مدت سه ماه در دمای فریزر (دمای 18- درجه سانتی گراد) نگهداری شدند . تیمار ها در فواصل زمانی 0، 1، 2 و3 ماه مورد آزمون های شیمیایی (تیوباربیک اسید، اسید چرب آزاد، pH، مجموعه بازهای نیتروژنی فرار) و آنالیزحسی (خام و پخته) قرار گرفتند. در حالی که شکل کلی تغییرات در آزمون های شیمیایی برای همه تیمارها روند افزایشی داشت اما این تغییرات برای تیمارهای پوشش داده شده روند صعودی کمتری نسبت به نمونه شاهد داشته و به طور کلی اختلاف معنی داری بین تیمارهای پوشش داده شده در ماه دوم و سوم مشاهده نشد. ولی بین تمام تیمار ها با نمونه شاهد اختلاف معنی داری در آزمون های شیمیایی مشاهده گردید (p≤0/05). نتایج نشان داد که عصاره ریحان و صمغ زدو به دلیل داشتن خواص آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی توانستند فساد چربی و فساد پروتئین فیله ماهی را به تاخیر بیندازند.
  کلیدواژگان: پوشش خوراکی، صمغ فارسی، عصاره ریحان، ماهی فیتوفاگ
 • امید ماه پیکر، مسعود صدری نسب، مرتضی بختیاری، نیما شهنی کرم زاده صفحه 116
  امروزه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر به سرعت در حال افزایش است و کشورها به مطالعه طرح های جدید در این زمینه می پردازند. یکی از پاک ترین انرژی های تجدیدپذیر دریایی انرژی پتانسیل جزر و مدی است. مطالعات نشان می دهد بهترین مکان جهت بهره برداری از این انرژی در خلیج فارس، خور دورق است که در شمال خلیج فارس واقع شده است. این خور یکی از مناطق منحصربه فرد خلیج فارس با بیش از 5 متر دامنه ی جزر و مد است که پتانسیل لازم برای تولید انرژی جزر و مدی در این منطقه را دارد. در این تحقیق، مدلی فیزیکی از خور ساخته شده و سپس جزر و مد به صورت کیفی با بکارگیری سیستم پمپاژ ایجاد می شود. با ایجاد دو سد در خور، حوضچه ای جهت ذخیره آب شکل می گیرد. همچنین در این سیستم یک پروانه که به موتور الکتریکی متصل است، جهت تولید الکتریسته در یکی از سدها تعبیه شده است بطوریکه قابلیت چرخش در دو جهت را داراست. برای اندازه گیری انرژی و توان مقاومت الکتریکی و آمپرسنج به کار گرفته شده است. نتایج نشان داد که با افزایش اختلاف ارتفاع آب، شدت جریان الکتریکی به صورت نمایی افزایش می یابد. همچنین در بررسی آزمایشگاهی تولید توان تحت حالات مختلف این نتیجه حاصل شد که بیشینه بازده مدل 15% است و درصورتی که تولید انرژی در حالت دوطرفه انجام گیرد، میزان توان تولیدی بین 30% تا 50% افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: خور دورق، انرژی جزر و مدی، توان الکتریکی، خلیج فارس
|
 • Nafiseh Paricheh, Hojatollah Jafaryan, Mohammad Harsij, Ali Reza Ahmadi, Javad Sahandi Page 1
  The present study was done to evaluate the effects of enzyme extract, produced by five species of probiotics Bacillus on growth and carcass biochemical composition of rainbow trout (Oncorhynchusmykiss) larvae with initial body weight of 0.583 ± 0.197 g (mean ± SD) . The enzyme extract was produced by Bacillus probiotics in broth media with concentrations of 1 × 106, 1 × 107 and 1 × 108 CFU/100g and then it was added into the feed of rainbow trout larvae respectively. The results of larval biometry at the end of the study showed that the use of enzyme extract with the highest Bacillus concentration (1×108 CFU/100g) in T3 (20.02 ±3.77 g) significantly increased the growth (P
  Keywords: Probiotic, Enzyme extarct, Bacillus, Trout, Growth
 • Ataollah Gharechahi Page 11
  In this paper the amount of pollution produced by boats with 2-stroke engines have been calculated, in different seasons in southern coast of Iran. The seasonal activity of boats is estimated based on the average of wide range of expert opinion whom familiar with these type of vessel according to crowd wisdom theorem. Also the amount pollution per hours power of engine is derivates from similar international researches.
  The results show that the proportion of pollution from these boats is about 290 times greater than pollution from stern tube and deck machinery leakage from vessels in southern Iran.
  In particular, they are contains toxic compounds of BTEX which is generated in way of marine life near coastal waters.
  In spring and winter the pollution is greater than other seasons. with emphasis on the Persian Gulf and Oman Sea are the “Especial Area” and the threat of activity of boats on marine life; Suitable solution to reduce the pollution from these vessels, Should be in priority program of coastal countries especially the Islamic Republic of Iran .
  Keywords: EMISSION OF HYDROCARBONS, OUTBOARD ENGINES, BTEX, COASTAL WATERS
 • Mohammad Khalil Pazir, Khosrow Aein Jamshid, Elham Akbarpour, Abbasali Zendehboudi Page 22
  This study was conducted at depth 5-20 meters from the coastal area of Bushehr during July to September, 2013. The aim of this study was identification of Bopyrid: Isopod in two shrimp species Penaeus semisulcatus and Metapenaes affinis and the effects of biological and environmental factors on its disturbance. In this study 814 kg of samples included of 735 kg of Green tiger shrimp (P. semisulcatus), 68 kg of jinga shrimp (M. affinis) and 20 kg other species were collected. The identified Bopyridae parasite was belonged to Epipenaeon ingens. The result showed that the abundance of bopyridae parasite in the Green tiger shrimp (P. semisulcatus) was 26 %, which observed in the depth of 10 – 20 meters. No Bopyridae parasite was detected from jinga shrimp (M. affinis). The average weight and length of infected green tiger prwan specimens were 39.87±0.27 gr and 19.61±0.07 cm, respectively. The physiological state of infected shrimps indicated that, reduction of ovarian development and petasma in female and male, respectively. There was a significant relationship between water temperature and salinity increased with increasing of E. ingens abundance in P. semisulcatus in the studied area.
  Keywords: Green tiger prawn (Penaeus semisulcatus), Jinga shrimp (Metapenaeus affinis), Epipenaeon ingens, Bushehr waters, Persian Gulf
 • Page 35
  This study was conducted to evaluate the effect of chitosan diet on intestinal histology, body composition and salinity and thermal stresses resistance in Caspian kutum (Rutilus frisii kutum) fingerlings was performed. This research, using completely randomized design consisting of three levels 0.25, 0.5, 1, and 2 gr of chitosan per kg of Caspian kutum commercial diet was designed with three replications. Kutum fingerlings weighted average 1.76 ± 0.15 g were fed with the experimental diets for 8 weeks. At the end of experiment, tissue sections were prepared of the fish intestinal by cutting with a thickness of 5 mm. For evaluate the resistance to stresses salinity and thermal fingerlings were divided under salinity stress 11 ppt and 13 ppt and temperatures 30 °C and 34 °C, and survival rate were calculated. Microscopic observations showed that the intestinal villi height in fish fed diet containing 1 g kg-1 of chitosan significantly increased to 319.93 µm compared to the control group (P0.05). Fish survival rate after 11 ppt and 13 ppt salinity stress showed no statistically significant difference (P>0.05), but the survival rate of fish fed diet containing 1g kg-1 of chitosan after the 34 °C thermal stress significantly increased to 70% (P
  Keywords: Chitosan, Intestinal histology, body composition, stress, Rutilus frisii kutum
 • Page 46
  The present study was carried out to investigate the anesthesia effect of three anesthetics, electric shock, CO2, and clove powder, andcomparison of physiological parameters in Acipenser nudiventris with an average weight of 79.38 gr. In this study, the electric shock with the voltage of 130 v, 225 mmHg for CO2, and 40 gr for clove powder were used. Considering to anesthesia and recovery time, electric shock (induction time 0.15 min, and recovery time 3.23 min) was selected as the best anesthetic compared to CO2, and clove powder. The lowest change in biochemical parameters was observed for clove powder, subsequently electric shock and CO2. Over all, considering appropriate efficacy of electric shock in both induction and recovery times, and have the low changes in biochemical indices, it would be recommended for this species and other Acipenserids during aquaculture practices.
  Keywords: Anesthesia, Acipenser nudiventris, electric shock, CO2, clove powder
 • Seiyed Hossein Nabavi, Behrooz Abtahi, Vali Allah Jafari Shamushaki, Rasool Ghorbani, Alexander Kasumyan Page 54
  The fish gustatory system provides the final sensory evaluation in the feeding process. Free amino acids have a stimulating effect in the fish gustatory system. In this study, behavioral responses to taste in juveniles of Persian sturgeon (Acipenser persicus) to the granules contain a base concentration (0.001 mol) of the free amino acids, Aspartic acid, Histidine and Cysteine to study the effects of increasing temperature (28 °C, water of reproduction center, 30 and 32 ° C) in treatments 24, 48 and 96 hours were investigated. The results have shown results have shown that the taste response of juveniles of sturgeon to the granules contain different substances are very little different at three temperatures. All tested amino acids increased the average number of catching (extra oral preferences) as compared to control, but despite this increase, the amino acid aspartic acid treatment was significant compared with other treatments. The mean proportion consumption of pellets of % catching number (intra oral preferences), the highest proportion of aspartic acid treatment at 24 and 96 hours, a significant difference was observed (p˂0.05). The results this research showed that the taste preference to environmental factors such as small changes in water temperature resistant.
  Keywords: Chemoreception, Behavior feeding, environmental factors, Caspian Sea
 • Omid Pirnia Page 64
  Cultured ornamental fish are often faint coloured due to extensive culture conditions . Experiments using algae as food additive to the diets of fish resulted in colour enhancement due to their natural colourant compounds. Effect of Spirulina microalgae Arthrospira maxim diet on colour enhancement of Zebra Malawi cichlid Pseudotropheus zebra was investigated. Total 180 fish were tested in 6 treatments with tree replicate for each (control, 5%, 10%, 15%, 20% and 25% of dry Spirulina in daily diet). After 5 weeks of experiments, colorimetry was performed using Image Processing (10000*14000dpi quality). Image processing was carried out in Photoshop software using L*a*b system. The results showed that Spirulina treatment led to significant enhancement of L mean level at all treatments. Optimum ratio of 15% Spirulina in daily diet of Zebra Malawi cichlid was resulted in colour enhancement as all studied colour parameters was in significant difference in contrast to the control group(P
  Keywords: Spirulina, ornamental fish, Astaxanthin, carotenoid
 • Mohammad Malekpour, Hamid Allaf Nvyryan, Mir Masoud Sajjadi, Mahmoud Mohseni Page 77
  This study was conducted to evaluate the effect of replacing dietary fish meal with canola meal on growth performance, survival and body composition of Siberian sturgeon (Acipenser baerii Brandt). Five isonitrogenous (45% crude protein) and isocaloric (18.53 kJg-1) diets were formulated by replacing 0 (control), 10 (C10), 20 (C20), 30 (C30) and 40% (C40) of fish meal with canola meal. Juvenile fish with initial weight of 22.80 ± 0.34 g (mean ± SD) with five treatments and three replications were fed for 10 weeks. At the end of the experiment, growth performance, survival and body composition of fish were measured. The result of this study showed that there were significant differences in growth indices and body composition of fish fed different diets (P0.05), but significant differences was observed in moisture content of body in fish fed different diets (P .
  Keywords: Canola Meal, Siberian sturgeon (Acipenser baerii), growth performance, body composition
 • Negar Beyrami Page 89
  This study was conducted to determine the effects of dietary supplementation of lysine and methionine on growth and nutrient utilization of Sobaity sea bream, Sparidentex hasta. Therefore, 180 juvenile fish with an initial weight of 31.38 ±1.4 g were distributed randomly among eighteen tanks. Fish were fed to satiation three time per day(08:00, 13:00 and 18:00 hours) for 8 weeks with formulated diets containing six different levels of dietary methionine and / or lysine;Diet 1: a control diet without dietary amino acid supplementation; Diet 2: 100% methionine supplementation; Diet 3: 75% methionine and 25% lysine supplementation; Diet 4: 50% methionine and 50% lysinesupplementation; Diet 5: 25% methionine and 75% lysine supplementation and Diet 6: 100% lysine supplementation. The results of this study showed that use of dietary lysine and methionine supplementation in diet, significantly affected (P.
  Keywords: Sobaity sea bream, amino acid, lysine, methionine, Sparidentex hasta
 • Azam Ahmadi, Seyed Mahdi Hoseini, Seyed Mahdi Ojagh, Ebrahim Rajab Zade Page 105
  The present study was conducted to evaluate the effect of Persian gum and extract Basil (Ocimum basilicum)coating on the rancidity development in silver carp ( Hypophthalmichthys molitrix)fillets during freezing storage (-18 ºC). This epperiment was examined over a period of 3 months. The Persian gum and basil extract covering the treatment of gum 2% , 1.5% extract and extract was prepared containing treatment and control (uncoated). The control and treated fish samples were analyzed for chemical (TVB-N, TBARS, FFA, pH) characteristics, and sensory characteristics monthly for frozen samples. Totally, the results of chemical and sensory analyses indicated lower levels of TBA, FFA, pH, TVB-N in coated samples and especially those with gum containing basil extract while were kept in frozen (-18°C) storage. Significant differences between them in control of chemical (TVB-N, TBARS, FFA, Ph) characteristics in Three months.The results of this study showed the best coverage on the fillets Persian gum solution contains basil extract indicated and can say, gum zedo and basil extracts to increase survival for silver fish fillets in the freezer temperature storage conditions (18) are effective .
  Keywords: Edible film, Persian gum, extract Basil(Ocimum basilicum), silver carp(Hypophthalmichthys molitrix)
 • Page 116
  Developed countries are using renewable energy in order to minimize emission of harmful gases, and many countries are studied new designs. Which uses of the later is increasing rapidly. One of the cleanest renewable ocean energy is using the potential of tidal energy. Studies show that the best place for obtaining tidal energy in the Persian Gulf and is the Doragh Estuary, which is located in the northern part of the Persian Gulf. This estuary is the unique area in the Persian Gulf with more than 5 meters tidal range which has the potential to produces maximum tidal energy in this region.In this study, a physical model of Doragh estuary is constructed and employed a pumping system as well as a source of water to create tide in the model. Also two dams are made somehow in the model to reserve water behind these dams during ebb and flood. A propeller which is connected to a turbine is fixed to one of the dams, and works during both ebb and flood in which transfers movement of propeller into electricity. Electrical current is connected to an instrument which show the amount of produced electricity in the model. The results of the model show that by increasing tidal range, electricity increases electricity exponentially. In this experiment the model run with different scenarios to get maximum efficiency which is recorded to 15% during flood and producing of electrical power can increased by 30 to 50 percent during both ebb and flood.
  Keywords: Doragh estuary, Tidal Energy, Electrical Power, Persian Gulf