فهرست مطالب

 • سال دوم شماره 1 (پیاپی 5، بهار 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/03/28
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مهدی یزدان شناس* صفحات 1-18
  پژوهش با هدف پژوهش بررسی نقش رهبری تحول آفرین در کاهش بدبینی کارکنان و به روش توصیفی انجام شده است. در این راستا، با توجه به اهمیت مباحث روان شناسی مثبت و کاربردهای آن در رفتار سازمانی و همچنین نقش ویژگی های روان شناختی کارکنان در تاثیرپذیری از رهبران سازمان، نقش میانجی متغیرهای رفتار سازمانی مثبت گرا شامل سرمایه روان شناختی و توانمندسازی روان شناختی نیز در رابطه مذکور مورد بررسی قرار گرفته است. براساس نمونه گیری تصادفی ساده 130 نفر از کارکنان شعبه یک سازمان تامین اجتماعی استان قم انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه های رهبری تحول آفرین بس، سرمایه روان شناختی لوتانز، یوسف و آولیو، توانمندسازی روان شناختی اسپریتزر و بدبینی سازمان کیان بودند. مدل مفهومی پژوهش با روش حداقل مربعات جزئی مورد آزمون قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد رهبری تحول آفرین، سرمایه روان شناختی و توانمندسازی روان شناختی می توانند تا حد قابل توجهی بر کاهش بدبینی کارکنان در سازمان موثر باشند. ضمن اینکه متغیرهای رفتار سازمانی مثبت گرا نقشی میانجی در رابطه بین رهبری تحول آفرین و بدبینی کارکنان ایفا کرد. بنابراین، توجه به ابعاد رهبری تحول آفرین، توانمندسازی روان شناختی و سرمایه روان شناختی و تلاش برای ارتقاء آن ها به ویژه با تاکید بر تمامی مدیران و کارکنان سطوح مختلف، در کاهش بدبینی کارکنان و حتی در پیشگری از آن تاثیر قابل توجهی خواهد داشت.
  کلیدواژگان: رفتار سازمانی مثبت گرا، رهبری تحول آفرین، بدبینی سازمانی
 • شیدا سلطان زاده*، محمدرضا عابدی، ایران باغبان صفحات 19-30
  به دنبال تغییراتی که امروزه در دنیای کار روی داده است؛ انطباق پذیری مسیر شغلی بیش از گذشته در موفقیت کارکنان، نقش یافته است. در این راستا، پژوهش به بررسی نقش مولفه های اصلی سرمایه روان شناختی (خودکارآمدی، امیدواری، خوشبینی و تاب آوری) در پیش بینی انطباق پذیری مسیرشغلی کارکنان مراکز صنعتی پرداخته است. روش این پژوهش توصیفی، از نوع همبستگی بود و آزمودنی ها شامل230 نفر از کارکنان شاغل در مراکز صنعتی استان اصفهان بودند که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه ی انطباق پذیری مسیر شغلی یوسفی، پرسشنامه ی خوشبینی - بدبینی سلیگمن، پرسشنامه ی تاب آوری کانر و دیویدسون، مقیاس امید بزرگسالان اسنایدر و پرسشنامه ی خودکارآمدی عمومی شرر پاسخ دادند. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان دادکه مولفه های خودکارآمدی، امید و تاب آوری به ترتیب می توانند 3/56 درصد از واریانس انطباق پذیری کارکنان را تبیین نمایند. از این رو می توان این گونه استنباط کرد که با پرورش سرمایه های روان شناختی افراد می توان انطباق پذیری مسیر شغلی آن ها را افزایش داد، به گونه ای که بتوانند خود را با بسیاری از تغییرات سازگار نمایند و به دنبال راه جدیدی برای ادامه ی مسیر شغلی مطلوب خود باشند.
  کلیدواژگان: سرمایه روان شناختی، انطباق پذیری مسیر شغلی، کارکنان مراکز صنعتی
 • فرامرز سهرابی، فریبا جعفری روشن* صفحات 31-46
  هدف پژوهش، بررسی اثربخشی روان درمانی گروهی مثبت نگر بر تاب آوری، شادکامی و سلامت عمومی زنان دارای همسر وابسته به مواد بود. طرح پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون - پس آزمون و پیگیری یک ماهه با گروه کنترل بود. برای انتخاب نمونه، از بین زنان داوطلبی که همسرانشان به کلینیک ترک اعتیاد مراجعه کردند، 24 نفر انتخاب و به صورت تصادفی در دوگروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. هر دو گروه با استفاده از مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون، پرسشنامه جهات شادکامی پترسون و پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ، ارزیابی شدند. مداخلات روان درمانی گروهی مثبت نگر در گروه آزمایش به مدت 14 جلسه نود دقیقه ای انجام شد. نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که میانگین نمرات تاب آوری، شادکامی و سلامت عمومی در پس آزمون گروه آزمایش، به طور معناداری از میانگین نمرات پس آزمون گروه کنترل بالاتر بود. آزمون بن فرونی، نشانگر پایداری اثر این نوع روان درمانی بود. براساس یافته های پژوهش می توان گفت روان درمانی گروهی مثبت نگر در افزایش تاب آوری، شادکامی و سلامت عمومی زنان دارای همسر وابسته به مواد مخدر، موثر است.
  کلیدواژگان: روان درمانی مثبت نگر، تاب آوری، شادکامی، سلامت عمومی، زنان دارای همسر وابسته به مواد مخدر
 • فائزه کبوتری اصفهانی*، احمد عابدی، امیر قمرانی صفحات 47-62
  پژوهش با هدف تعیین میزان اثربخشی آموزش هوش معنوی بر بهزیستی ذهنی دانش آموزان تیزهوش دبیرستانی انجام گرفته است. به منظور انجام این پژوهش 24 نفر از میان جامعه آماری، به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ایچند مرحله ای، انتخاب و با روش تصادفی به گروه های آزمایش و کنترل به طور مساوی گمارده شدند. روش پژوهش نیمه آزمایشی با پیش آزمون - پس آزمون و گروه کنترل بود .آموزش هوش معنوی برای گروه آزمایش در طی 7 جلسه گروهی 90 دقیقه ای انجام گرفت؛ این در حالی بود که گروه گواه آموزشی را دریافت نکرد. ابزارهای مورد استفاده عبارتند از آزمون رضایت از زندگی SWLS دینر، امونز، لارسن و گریفن و عاطفه مثبت و منفی واتسون. داده های بدست آمده با روش آماری تحلیل کواریانس تک متغیره مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که آموزش هوش معنوی بر حیطه عاطفه مثبت بهزیستی ذهنی تاثیر معنادار داشت ولی بر دو حیطه عاطفه منفی و رضایت از زندگی تاثیر معناداری نداشته است.
  کلیدواژگان: هوش معنوی، بهزیستی ذهنی، دانش آموزان تیزهوش
 • محمد علی نادی خوراسگانی*، مژگان حسنی صفحات 63-74
  این پژوهش با هدف بررسی ویژگی های روان سنجی و هنجاریابی مقیاس شکوفایی در نمونه ای متشکل از504 دانش آموز دختر پایه سوم دبیرستان های دولتی شهر تهران در سال تحصیلی 1394-1393 با روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای انجام شد. جهت بررسی ویژگی های روانسنجی از ضریب آلفای کرونباخ، پایایی بازآزمایی روایی محتوایی، روایی همزمان (مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف) و روایی سازه استفاده شد. پس از تایید روایی محتوایی، نتایج نشان داد که پایایی مقیاس شکوفایی با استفاده از دو روش ضریب آلفای کرونباخ 84/0 و روش باز آزمایی 83/0 و روایی همزمان با مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف 73/0 است. همچنین نتایج تحلیل عامل تاییدی نشان داد که این مقیاس دارای یک عامل با شاخص های برازش مطلوب است. بنابراین مقیاس شکوفایی از پایایی و روایی مطلوبی برخوردار است و می توان آن را برای سنجش شکوفایی بخصوص در مطالعات روانشناسی مثبت در همین محدوده سنی به کار برد.
  کلیدواژگان: ویژگی های روانسنجی، هنجاریابی، مقیاس شکوفایی، دانش آموزان دختر
 • علی فرنام* صفحات 75-88
  هدف پژوهش، تعیین تاثیر آموزش مثبت نگری بر افزایش کیفیت و امید به زندگی در سالمندان بود. طرح پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون - پس آزمون و پیگیری دو ماهه با گروه گواه بود. نمونه شامل 50 سالمند بود که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه (گروه آزمایش 25 نفر و گروه گواه 25 نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایش 8 جلسه 90 دقیقه ای و به مدت 2 ماه آموزش مثبت نگری را دریافت کرد و گروه گواه در این مدت هیچ آموزشی را دریافت نکرد. پس از پایان جلسات پس آزمون و دو ماه بعد از آن، پیگیری اجرا شد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه کیفیت زندگی وار و گندک و پرسشنامه امید به زندگی اسنایدر استفاده شد. برای تحلیل داده ها از آزمون های تحلیل کوواریانس چند متغیری و تحلیل کوواریانس تک متغیری استفاده شد. نتایج نشان داد که آموزش مثبت نگری در افزایش کیفیت زندگی و امید به زندگی در مرحله پس آزمون موثر بوده است و تغییرات ایجاد شده در کیفیت زندگی و امید به زندگی سالمندان در مرحله پیگیری نیز ادامه داشت. با توجه به اثربخش بودن آموزش مثبت نگری در افزایش کیفیت زندگی و امید به زندگی می توان از برنامه های مبتنی بر آموزش مثبت نگری برای افزایش کیفیت زندگی و امید به زندگی سالمندان استفاده نمود.
  کلیدواژگان: آموزش مثبت نگری، کیفیت زندگی، امید به زندگی، سالمندان
|
 • Mehdi Yazdanshenas * Pages 1-18
  The present research has been done in order to investigate the role of transformational leadership in decreasing employees` cynicism in a descriptive method. Considering this and according to the importance of positive psychology debates and its applications in organizational behavior and also with regard to the role of employees` psychological characteristics in influencing by organizational leaders, the mediating role of positive organizational behavior variables including psychological capital and psychological empowerment have been studied in aforementioned relationship. According to simple random sampling 130 employees of Social Security Organization in Qom province were selected. Research tools for gathering data consisted of Bass transformational leadership, Luthans, Yousef, and Avolio psychological capital, Spreitzer psychological empowerment, and Qian organizational cynicism questionnaires. Research conceptual framework was tested applying the base of partial least squares. Findings showed that transformation leadership, psychological capital, and psychological empowerment can be effective in decreasing employees` cynicism. Moreover, positive organizational behavior variables played as a mediating role in the relationship between transformational leadership and employees` cynicism. Therefore, paying attention to dimensions of transformational leadership, psychological empowerment and psychological capital and trying to improve them with emphasis on all of the managers and employees across different levels may have a significant effect on decreasing employees` cynicism and even on preventing it.
  Keywords: Positive Organizational Behavior, Transformational Leadership, Organizational Cynicism
 • Sheyda Soltanzadeh*, Mohammad Reza Abedi, Iran Baghban Pages 19-30
  The career adaptability is increasingly intermingled with success in workplace. Accordingly, the aim of this study was investigating the role of psychological capital (self efficacy, hope, optimism, and resiliency) in predicting of career adaptability in employees of industrial centers. This is a descriptive, (correlational) study, in which 230 employees of industrial centers were selected via accessible sampling method. They completed career adaptability questionnaire, optimism–pessimism questionnaire, resiliency questionnaire, adult hope scale, and general self efficacy questionnaire. The data was analyzed through step by step regression. The result showed that hope, self-efficacy, resiliency and optimism were significantly associated with career adaptability. Also self-efficacy, hope, and resiliency specified 56.3 percents of variance of career adaptability. It can be deducting that through psychological capital training, the career adaptability of people can be enhanced, in such a way that they can adjust themselves with different changes and look for a new way for to go on with their desirable career.
  Keywords: Capital psychology, Career adaptability, employees of industrial centers
 • F. Sohrabi, Fariba Jafari Roshan * Pages 31-46
  The aim of this study was to evaluate the effectiveness of positive group psychotherapy on resiliency, happiness and general health in Women with substance dependent spouse. The research design was quasi-experimental with pre-test, post-test and one-month follow-up with the control group. The sample was comprised of women whom their spouse were referred to addiction clinic. Twenty-four women were selected and randomly assigned to experimental and control groups. Both groups were assessed by Davidson Resilience Scale, Peterson happiness directions questionnaires and General Health Questionnaire (GHQ). Positive group psychotherapy was conducted on the experimental group for 14 sessions, each session lasting 90-minutes. The data was analyzed with ANCOVA. The findings indicated that the mean scores of post-test in the experimental groups on resilience, happiness, and public health, was significantly higher than the mean scores of post-test in control group. Benferroni test was indicating the stable effect of therapy. According to the findings, it can be said that group positive psychotherapy was effective in promoting resiliency, happiness, and general health of women with the dependent drug spouses.
  Keywords: positive psychotherapy, resiliency, happiness, general health, women with a dependent drug spouses
 • Faezeh Kaoutari Esfahani *, Ahmad Abedi, Amir Ghamarani Pages 47-62
  This study was aimed to determine the effectiveness of spiritual intelligence training on subjective well-being in gifted students of high school. Twenty four students were selected randomly by a multistage cluster sampling method, and were assigned to experimental and control groups. The research method was quasi-experimental with pretest, posttest and control group. Spiritual intelligence training for the experimental group was arranged in seven sessions, each lasting 90 minutes. The control group received no training. Diener, Emmons, Larsen & Griffin life satisfaction test (SWLS), and Watson positive and negative affect questionnaire were used to gather the data. The data was analyzed through covariance analysis. The results showed that spiritual intelligence training had a significant effect on positive subjective well-being; however, there was no significant effect on negative affect and life satisfaction in students.
  Keywords: spiritual intelligence, subjective wellbeing, gifted students, life satisfaction
 • M. A. Nadi *, M. Hassani Pages 63-74
  The present study aimed at investigating the psychometric properties of the Flourishing Scale and its standardization among a sample consisting of 504 female students in third grade of high school students in the high schools of Tehran in the academic year 2014-2015. They were selected by a multistage stratified sampling method. Cronbach alpha coefficient, test-retest reliability, content validity, concurrent validity (Ryff's Psychological Well-being Scale), and construct validity were considered in an attempt to investigate the psychometric properties of the inventory. After confirming its content validity, it was found that the reliability of the Flourishing Scale obtained via Cronbach’s alpha coefficient and test-retest techniques were 0.84 and 0.83 respectively. In addition, concurrent validity was obtained as 0.73 using Ryff's Psychological Well-being Scale. Moreover, the results of confirmatory factor analysis indicated that this scale has a factor with favorable goodness of fit indices (GFI). Finally it should be mentioned that, the Flourishing Scale has had favorable reliability and validity, and it can be used to measure the Flourishing Scale especially in positive psychological studies among high school students at the same age rage.
  Keywords: psychometric properties, standardization, Flourishing Scale, female high school students
 • Ali Farnam * Pages 75-88
  The study aimed to investigate the effect of positive thinking training in enhancement of quality and hope of life among the elderly. The research design was quasi experimental with pretest- posttest, two month follow up with control group. The research sample was consisted of fifty elderly adults who were selected through purposeful sampling and randomly assigned into two groups (25 subjects in experimental group and 25 in control group). The experimental group received eight session of positive thinking training, each session lasting 90 minutes, for 2 months. The control group received no treatment. At the end of training sessions, and two months after that, post-test follow up were conducted. To collect the data, Ware, and Gandek Quality of Life (SF-36) questionnaire and Adults Hope Scale (AHS) were used. In order to analyze the data, multivariate analysis of covariance and analysis of covariance were used. The results showed that the training of positive thinking was effective in enhancement of quality of life and hope of life among the elderly adults, both in post-test and follow up stages. Therefore, it can be suggested that the program recommend to elderly people in an attempt to enhance hope and quality of life.
  Keywords: positive thinking training, quality of life, hope, elderly