فهرست مطالب

مدیریت اطلاعات سلامت - سال سیزدهم شماره 6 (پیاپی 52، بهمن و اسفند 1395)
 • سال سیزدهم شماره 6 (پیاپی 52، بهمن و اسفند 1395)
 • تاریخ انتشار: 1396/01/08
 • تعداد عناوین: 11
|
 • طراحی پرونده الکترونیک سنجش سلامت نوآموزان
  رضا صفدری، نیلوفر محمدزاده، نگار غیبی صفحه 10
  مقدمه
  امروزه رشد و توسعه روزافزون فن آوری در صنایع ارتباطی و انفورماتیک، منجر به بروز تحولات شگرف در سیستم ارایه خدمات سلامت شده که دسترسی به اطلاعات حیاتی سلامت افراد و پشتیبانی اطلاعاتی از تصمیم گیری ها در حوزه سلامت را تسهیل نموده است. از آن جایی که یکی از مهم ترین تصمیم گیری ها در حوزه سلامت، تعیین سطح سلامت دانش آموزان می باشد، طراحی پرونده الکترونیک سنجش سلامت گامی است تا نیاز مراقبان سلامت کودکان و دانش آموزان را در بررسی شاخص های سلامتی آنان برطرف نماید.
  روش بررسی
  ابتدا یک بررسی تطبیقی در مورد محتوا و ساختار سیستم های کاغذی و الکترونیک سلامت کودکان در کشورهای پیشرو در این زمینه شامل استرالیا، انگلستان و آمریکا انجام شد. در داخل کشور نیز با مراجعه به پایگاه سنجش سلامت و فرم های سنجش سلامت نوآموزان، اطلاعات مورد نیاز جمع آوری گردید. سپس چک لیستی با سه محور «اطلاعات دموگرافیکی و اجتماعی، معاینات غربالگری و ارزیابی پزشک» تهیه و در اختیار متخصصان قرار گرفت.
  یافته ها
  با توجه به یافته های حاصل از نظرسنجی، عناصر داده ای توسط جامعه آماری تایید شد و نرم افزار در محیط SQL Server و به زبان C# طراحی گردید.
  نتیجه گیری
  نرم افزار امکان ثبت و گزارش گیری جامعی از شاخص های سلامت دانش آموزان را فراهم می آورد و با شناسایی کودکان دارای مشکل ، مراقبان سلامت کودکان را برای یک تصمیم گیری و برنامه ریزی هدفمند یاری می نماید.
  کلیدواژگان: پرونده الکترونیک سلامت، سنجش مراقبت های بهداشتی، کودکان، طراحی نرم افزار
 • نامه به سردبیر
 • مصطفی امینی رارانی صفحات 386-387
 • مقاله پژوهشی
 • سجاد شکوهیار، آناهیتا صفاجو، امیر اسلام جو، محسن رفیعی صفحات 388-393
  مقدمه
  سیستم اطلاعات داروخانه ارزش افزوده و قابلیت های بسیاری دارد و با پشتیبانی از یک رویکرد درمانی و مدیریت مراقبت دارویی، انقلابی در ارایه خدمات
  بهداشتی- درمانی به شمار می رود. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی موفقیت سیستم اطلاعات داروخانه بیمارستان شریعتی تهران بر اساس مدل DeLone و McLean صورت گرفت.
  روش بررسی
  این پژوهش از نوع کاربردی بود و به صورت توصیفی- تحلیلی انجام شد. داده های مورد نیاز با استفاده از پرسش نامه ای که روایی و پایایی آن بر اساس نظر خبرگان و محاسبه ضریب Cronbach¢s alpha تایید شده بود، در سال 1394 جمع آوری گردید. نمونه ها را 61 نفر از کارکنان داروخانه، پرستاران و سرپرستاران بخش های زنان، جراحی و کودکان بیمارستان شریعتی تهران تشکیل داد که از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. داده ها با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  کیفیت سیستم، کیفیت اطلاعات و رضایت کاربران هر سه به طور غیر مستقیم بر موفقیت سیستم اطلاعات داروخانه تاثیر داشت.
  نتیجه گیری
  در سیستم اطلاعات داروخانه بیمارستان مورد مطالعه، عناصر اطلاعاتی کیفیت سیستم، کیفیت اطلاعات و رضایت کاربران هر سه بر موفقیت سیستم اطلاعات داروخانه تاثیرگذار بود. بر اساس نتایج به دست آمده، اولویت تاثیرگذاری متغیرهای فوق به ترتیب شامل کیفیت سیستم، رضایت کاربران و کیفیت اطلاعات می باشد. بنابراین، توجه به سه متغیر فوق می تواند نقش تاثیرگذاری در ارتقا و بهبود سیستم های فعلی و طراحی سیستم های اطلاعاتی جدید داشته باشد.
  کلیدواژگان: سیستم اطلاعات داروخانه، مدل DeLone و McLean، کیفیت سیستم
 • اعظم صباحی، لیلا احمدیان، رضوان انصاری، فاطمه صالحی، مقدمه میرزایی صفحات 394-398
  مقدمه
  کسب دانش، آموزش و تعدیل عوامل خطر ابتلا به بیماری های قلبی- عروقی، نه تنها باعث کاهش هزینه های بهداشتی می گردد، بلکه به بهبود کیفیت زندگی بیماران و جلوگیری از پذیرش های مجدد نیز کمک خواهد کرد. هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین دیدگاه بیماران قلبی در رابطه با کسب دانش سلامت و نقش آن در فرایند درمان بود.
  روش بررسی
  این مطالعه به روش توصیفی- تحلیلی بر روی 200 بیمار قلبی انجام شد. داده ها با استفاده از پرسش نامه ای جمع آوری گردید که روایی آن توسط صاحب نظران و پایایی آن با استفاده از روش آزمون- بازآزمون تایید شده بود. از آمار توصیفی (فروانی و درصد) و تحلیلی (آزمون های 2c و Marginal independence) جهت تحلیل داده ها استفاده گردید.
  یافته ها
  پس از تشخیص بیماری، 5/80 درصد (161 نفر) از بیماران قلبی جهت ارتقای دانش خود در رابطه با بیماریشان تلاش کرده بودند که همه آن ها برای کسب دانش از پزشک معالج خود به عنوان منبع کسب دانش کمک گرفتند. به طور کلی، از افرادی که کسب دانش داشتند، 7/90 درصد (146 نفر) در رابطه با دلایل ابتلا به بیماری کسب دانش کرده بودند. درصد کمی از بیماران، استفاده از لوح های فشرده آموزشی را جهت ارتقای دانش خود مناسب دانستند.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه حاضر می تواند به منظور برنامه ریزی جهت ارتقای دانش سلامت بیماران مورد استفاده قرار گیرد. شناسایی رایج ترین منابع مورد استفاده، امکان فراهم آوری دانش کافی از طریق این منابع را فراهم می نماید و موانع موجود برای عدم استفاده از سایر منابع کسب دانش را آشکار می سازد.
  کلیدواژگان: بیماری های قلبی- عروقی، درمان، سواد سلامت، کسب دانش
 • رضا صفدری، لیلا شاهمرادی، مجتبی جواهر زاده، میرمیکاییل میرحسینی صفحات 399-404
  مقدمه
  آپاندیسیت حاد، شایع ترین علت مراجعه بیماران با دردهای شکمی به اورژانس بیمارستان ها و آپاندکتومی، شایع ترین عمل جراحی اورژانس می باشد. با وجود پیشرفت های چشمگیر در تشخیص این بیماری، آپاندکتومی منفی همچنان میزان قابل توجهی را به خود اختصاص داده است. در پژوهش حاضر، شبکه عصبی مصنوعی جهت کمک به تشخیص آپاندیسیت حاد طراحی و ارزیابی گردید.
  روش بررسی
  این مطالعه به صورت توصیفی انجام شد و در ابتدا ویژگی های موثر تشخیصی، با مطالعه متون تخصصی و منابع مربوط جمع آوری شد. سپس در قالب چک لیست دسته بندی و توسط متخصصان جراحی عمومی ارزیابی و اولویت بندی گردید. حجم نمونه تعیین شده جهت آموزش و ارزیابی عملکرد شبکه عصبی، 181 مورد انتخاب شد. پایگاه داده با استفاده از پرونده بیمارانی که طی سال 1394 در بیمارستان شهید مدرس تهران آپاندکتومی شده بودند، جمع آوری گردید. سپس معماری های مختلف از شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چندلایه MLP (Multilayer perceptron) جهت تعیین بهینه ترین عملکرد تشخیصی در نرم افزار MATLAB پیاده سازی و مقایسه گردید. برای ارزیابی شبکه نیز شاخص های مشخصه، حساسیت و صحت مورد استفاده قرار گرفت.
  یافته ها
  بر اساس مقایسه بهینه ترین خروجی MLP با نتایج پاتولوژی، حساسیت، مشخصه و صحت به ترتیب 8/68، 0/82 و 5/78 درصد گزارش گردید. بر اساس استانداردهای موجود و طبق نظر متخصصان جراحی عمومی و مقایسه با نتایج پاتولوژی، یافته ها بیانگر بهبود صحت تشخیصی در مورد آپاندیسیت حاد بود.
  نتیجه گیری
  MLP طراحی شده می تواند عملکرد فرد متخصص را با دقت قابل قبولی مدل کند. استفاده از شبکه مذکور در سیستم های تصمیم یار بالینی تشخیص آپاندیسیت حاد، با هدف کاهش ارجاعات منفی به مراکز درمانی، تشخیص به موقع، جلوگیری از آپاندکتومی منفی، کاهش مدت بستری بیمار و هزینه های درمانی مفید خواهد بود.
  کلیدواژگان: آپاندیسیت، هوش مصنوعی، تشخیص، شبکه های عصبی (رایانه)
 • علیرضا دهقان، مرضیه صادق زاده، بهاره بازیار، امیر فروغی صفحات 405-411
  مقدمه
  ساختار بهداشت و درمان در کشورهای در حال توسعه، ضرورت گسترش سیستم های یکپارچه فن آوری اطلاعات در حوزه پزشکی را ایجاب می نماید، اما پذیرش پزشکان جهت استقرار سیستم های سلامت الکترونیک، مانع اصلی مهمی در چنین کشورهایی به شمار می رود. از این رو، مطالعه حاضر با هدف تعیین مدل توسعه یافته عوامل مرتبط با پذیرش سیستم های یکپارچه سلامت الکترونیک در مورد پزشکان ایرانی انجام شد.
  روش بررسی
  این پژوهش از نوع همبستگی بود و جامعه آماری آن را پزشکان شاغل دو استان فارس و بوشهر تشکیل داد. نمونه های مطالعه 310 نفر بودند که به روش نمونه گیری خوشه ایمرحله ای انتخاب شدند و پرسش نامه مقیاس رواج فن آوری اطلاعات در بهداشت و درمان را تکمیل نمودند. به منظور تعیین مدل پژوهش، از روش تحلیل مسیر بر مبنای رگرسیون چندگانه استفاده گردید.
  یافته ها
  قصد رفتاری استفاده از سیستم های یکپارچه سلامت الکترونیک به طور معنی داری تحت تاثیر دو عامل سهولت و سودمندی درک شده قرار داشت. همچنین، ضرایب بتا برای مسیرهای مطرح شده در مدل معنی دار بود و شاخص های مختلف نیز برازش مناسب مدل را با داده ها نشان داد.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج مطالعه حاضر، می توان به برنامه ریزان پیشنهاد نمود که به منظور فرهنگ سازی مناسب برای استقرار سیستم های یکپارچه سلامت الکترونیک، شش عامل ذکر شده در پژوهش را که با پذیرش این سیستم ها مرتبط می باشد، مورد توجه قرار دهند.
  کلیدواژگان: سیستم یکپارچه سلامت، پذیرش فن آوری، پزشکان
 • رشید جعفرزاده، داوود حاصلی صفحات 412-419
  مقدمه
  طی دهه های گذشته، مباحث جدید و نوظهوری در حوزه بیولوژی تولید مثل مطرح گردیده که این مساله باعث شکل گیری برون داد علمی زیادی از سوی پژوهشگران ایرانی در این حوزه شده است. بر این اساس، مطالعه حاضر با هدف شناسایی روند و جریان علمی، معرفی بازیگران محوری و گرایش های موضوعی پژوهش های ایران در حوزه مذکور انجام گردید.
  روش بررسی
  این پژوهش از نوع توصیفی و کاربردی بود که با استفاده از فنون تحلیل شبکه در علم سنجی، به بررسی ساختارها و ترسیم شبکه های همکاری علمی حوزه بیولوژی تولید مثل ایران پرداخت. جامعه پژوهش را 2805 مقاله علمی در بازه زمانی سال های 1973 تا 2014 که در پایگاه استنادی ISI نمایه شده بودند، تشکیل داد.
  یافته ها
  برون داد علمی ایران در حوزه تولید مثل با یک مقاله در سال 1973 آغاز شده و تا سال 2014 به 2805 رکورد رسیده است. کشورهای آمریکا و انگلستان از همکاران محوری و مهم ایران در شکل دهی به شبکه همکاری بودند. دانشگاه علوم پزشکی تهران، مهم ترین بازیگر در شکل دهی و جهت دهی به برون دادهای علمی ایران در حوزه تولید مثل می باشد. مهم ترین خوشه موضوعی شکل گرفته در برون دادهای علمی حوزه تولید مثل ایران، به عوامل خطرزا در ارتباط با بارداری اختصاص داشت.
  نتیجه گیری
  برون دادهای علمی ایران از سال 2000 به بعد رشد قابل توجهی را تجربه کرده است که آن را می توان ناشی از برنامه های توسعه علمی و چشم انداز 1404 ایران دانست. آمریکا و انگلستان از همکاران محوری ایران در تشکیل شبکه همکاری محسوب می شوند. بر این اساس، توجه و همکاری بیش از پیش با این کشورها می تواند پیوندهای علمی باثبات تری را برای حوزه تولید مثل ایران به دنبال داشته باشد.
  کلیدواژگان: بیولوژی، علم سنجی، شبکه اجتماعی
 • علی منصوری، زهرا جوانی، میترا پشوتنی زاده صفحات 420-425
  مقدمه
  پزشکی و فن آوری های مربوط به آن، یکی از مسایل قابل توجه در تاریخ کشورهای اسلامی محسوب می شود، اما به نظر می رسد که وضعیت کنونی این حوزه چندان مطلوب نیست. پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت توسعه فن آوری پزشکی با استفاده از تحلیل پروانه های ثبت اختراع حوزه پزشکی کشورهای اسلامی در پایگاه بین المللی ثبت اختراع آمریکا انجام شد.
  روش بررسی
  این پژوهش، توصیفی و از نوع کاربردی بود و جامعه آن را کل پروانه های ثبت اختراع حوزه پزشکی کشورهای اسلامی ثبت شده در پایگاه ثبت اختراع و علایم تجاری آمریکا از ابتدا تا سال 2014 تشکیل داد. داده ها با استفاده از ترکیب فیلدهای نام کشورها و رده جستجو و با استفاده از نرم افزار USPTO استخراج گردید. از نرم افزار USPTO 2 برای به دست آوردن اطلاعات مورد نیاز از هر پروانه ثبت اختراع، از نرم افزار PATREF 5 جهت استنادهای پروانه های ثبت اختراع و از نرم افزار GPS Visualizer جهت ترسیم نقشه پراکندگی جغرافیایی پروانه های ثبت اختراع استفاده شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که از بین 57 کشور اسلامی، تنها 26 کشور از جمله مالزی، ترکیه، عربستان، ایران، امارات و کویت در زمینه اختراعات حوزه پزشکی فعال بودند. از میان موضوعات دارای پروانه ثبت اختراع نیز موضوعاتی همچون داروسازی، ترکیبات ارگانیک، شیمی زیست مولکولی و میکروب شناسی، تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی، دندان پزشکی و جراحی های نوری، حرارتی و الکتریکی، بالاترین رتبه فعالیت را به خود اختصاص دادند. بیشترین ارتباطات کشورهای اسلامی با سایر کشورها در زمینه پروانه های ثبت اختراع حوزه پزشکی نیز با کشورهایی مانند آمریکا، فرانسه، کانادا، آلمان، بریتانیا، ژاپن، مالزی، ترکیه، عربستان و ایران صورت گرفته بود.
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش حاضر ضمن ارایه آگاهی به مسوولان کشورهای اسلامی از وضعیت فن آوری پزشکی در مقایسه با کشورهای دیگر، در حوزه سیاست گذاری کلان و خرد کشورهای اسلامی در حوزه مذکور نیز می تواند مفید باشد.
  کلیدواژگان: پروانه ثبت اختراع، پزشکی، کشورهای اسلامی
 • شهرام صدقی، سمیه غفاری هشجین صفحات 426-431
  مقدمه
  نمایه شدن نشریات علمی کشورها در نمایه نامه های استنادی جهانی، به اعتلای رتبه علمی آن ها در سطح جهان و افزایش سهم مشارکت در تولید علم جهان کمک می نماید. هدف از انجام مطالعه حاضر، ارزیابی مطابقت مجلات انگلیسی زبان حوزه پزشکی ایرانی نمایه نشده در پایگاه اطلاعاتی Scopus با معیارهای عینی پذیرش مجلات در این پایگاه بود.
  روش بررسی
  این مطالعه، توصیفی از نوع کاربردی بود. جامعه پژوهش را شماره آخر 52 عنوان مجله انگلیسی زبان حوزه پزشکی ایران که در پایگاه اطلاعاتی Scopus نمایه نشده بودند، تشکیل داد. داده ها با مشاهده سایت های ارایه دهنده مجلات و با ابزار چک لیست جمع آوری گردید. در نهایت، داده ها در نرم افزار Excel مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  7/32 درصد نشریات فاقد ویراستار خارجی و 6/59 درصد فاقد نویسنده خارجی بودند. 6/77 کل چکیده ها ساختار یافته بود. میزان خوداستنادی پایین گزارش شد و بیش از 70 درصد نشریات، به صورت منظم منتشر می شدند. 49 درصد نشریات نیز خروجی EndNote داشتند.
  نتیجه گیری
  نشریات در بیشتر معیارها وضعیت مطلوبی داشتند، اما سطح پایین همکاری با نویسندگان و ویراستاران خارجی و درصد کم مجلات دارای خروجی EndNote، از جمله موارد ضعف محسوب می شود که نیاز به توجه بیشتری دارد.
  کلیدواژگان: نشریات، پایگاه Scopus، ایران
 • مقاله مروری نقلی
 • منصوره فیض آبادی، فاطمه فهیم نیا، نادر نقشینه، شهرام توفیقی، علیرضا موسوی جراحی صفحات 432-437
  سرمایه گذاری بر روی پژوهش های حوزه سلامت با اهدافی همچون بهبود وضعیت سیاست گذاری، تخصیص درست منابع، به کارگیری نتایج در عمل و در نهایت، بهبود سلامت جامعه انجام می گیرد. در نتیجه، نیاز به شفاف سازی اثر این سرمایه گذاری ها افزایش یافته است. مطالعات گوناگون از شاخص های مختلفی برای سنجش اثر پژوهش ها استفاده کرده اند. مطالعه مروری روایتی حاضر با هدف شناسایی شاخص های سنجش اثر و با استفاده از 42 مقاله که در پایگاه های Web of Science، Scopus و PubMed نمایه شده بودند، انجام گرفت. در مجموع، 82 شاخص شناسایی گردید که در پنج دسته «تولید دانش، ظرفیت سازی، آگاهی رسانی به سیاست و توسعه محصول، اثر بر سلامت و اثرات اقتصادی» طبقه بندی شد. بیشترین تعداد شاخص های شناسایی شده مربوط به سنجش اثر پژوهش ها بر تولید و توسعه دانش بود. شناسایی شاخص های سنجش اثر، به سرمایه گذاران پژوهش ها، سازمان های دخیل در امر ارزیابی و محققان، در جهت استفاده از آن ها برای ارزیابی اثرات پژوهش های خود در ابعاد مختلف کمک می نماید.
  کلیدواژگان: تحقیقات پزشکی، شاخص ها و نشانگرها، ایران
 • حسن اشرفی ریزی، نیلوفر هدهدی نژاد، لیلا شهرزادی، محمدرضا سلیمانی صفحات 438-444
  دسترسی سریع کاربران به اطلاعات سلامت معتبر و روزامد و همچنین، قابلیت های کتابداران و اطلاعرسانان پزشکی، حضور آن ها را در عرصه های مختلف سلامت ضروری ساخته است. هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی نقش ها و خدمات نوین کتابداران و اطلاع رسانان پزشکی در عرصه سلامت بود. روش این پژوهش به صورت مروری روایتی بود. جستجو در سال های 1393 و 1395 در بازه زمانی سال های 2002 تا 2016 در پایگاه های اطلاعاتی Magiran، Noormags، SID، PubMed، Science Direct، Emerald، Eric، LISA و Web of Science (این پایگاه ها جزء پایگاه های اصلی حوزه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی می باشند) با استفاده از کلید واژه هایی مانند «اطلاعرسانی پزشکی، کتابداری و اطلاعرسانی پزشکی، کتابدار بالینی، کتابدار بیمارستانی، نقش ها، خدمات و...» و نیز واژه های مرتبط صورت گرفت. پس از مطالعه و ارزیابی محتوایی مقالات، نقش ها و خدمات جدید کتابداران پزشکی شناسایی گردید. یافته ها نشان داد که حوزه فعالیت کتابداران و اطلاع رسانان پزشکی فراتر از کتابخانه ها است و با توجه به دارا بودن توانایی ها و قابلیت های فراوان، قادر هستند تا در حیطه های مختلف سلامت به ارایه خدماتی مانند آموزش سواد رسانه ای، سواد اطلاعاتی، سواد سلامت، اطلاع سنجی سلامت، اطلاع رسانی سلامت، خدمات بالینی، پژوهش یاری سلامت و طراحی و توسعه نظام های بازیابی اطلاعات سلامت بپردازند. کتابداران و اطلاع رسانان پزشکی باید در قالب نقش ها و خدمات جدید، رضایت بیماران و خانواده آن ها، کادر درمان و دانشجویان و اعضای هیات علمی را در زمینه اطلاعات سلامت، برآورده سازند.
  کلیدواژگان: کتابداران پزشکی، خدمات، نقش ها
|
 • Designing of Elementary School Student's Health Measurement Electronic Records
  Reza Safdari, Niloofar Mohammazadeh, Negar Ggheibi Page 10
  Introduction
  Today¡ increasing development of technology in communication sciences has facilitated access to basic information in the area of individual health. One of the most important decisions in the field of health is measuring the health level of students; thus¡ designing electronic records is a step toward addressing the requirements of healthcare providers in the assessment of various health indexes in children.
  Methods
  First¡ a comparative study was carried out on the content and structure of paper-based and electronic systems for children''s health in leading countries in this field (Australia¡ England¡ and USA). Then¡ the required information was collected using health measuring database and elementary school students'' health measurement sheets. Subsequently¡ a checklist with three axes of demographic and social information¡ screening tests¡ and physician''s assessment was compiled and distributed among professionals.
  Results
  Among 62 surveyed elements were approved as main elements and 2 as suggested elements. Based on the results of the survey¡ data elements were approved by the study population and the software was designed in SQL server database management system by C# language.
  Conclusion
  This application provides the registration and reporting of students'' health indexes. Therefore¡ it helps healthcare providers recognize troubled children and make decisions and targeted plans.
  Keywords: Electronic Health Records, Assessment of Health Care, Children, Software Design
 • Mostafa Amini Rarani Pages 386-387
 • Sajjad Shokohyar, Anahita Safajoo, Amir Eslamjoo, Mohsen Rafiee Pages 388-393
  Introduction
  Pharmacy information system has many value-added features, and due to supporting a therapeutic approach and pharmaceutical care management, it is considered a revolution in health care provision. This study aimed to evaluate the success of the pharmacy information system in Shariati Hospital in Tehran, Iran, based on the DeLone-McLean Model.
  Methods
  This applied study was conducted through descriptive-analytical method. The required data were collected in 2015 using a questionnaire, the validity and reliability of which had been confirmed by experts and Cronbach's alpha coefficient, respectively. The study population consisted of 61 pharmacy staff members, and nurses and head nurses of gynecology, surgery, and pediatric wards of Shariati Hospital who were selected using convenience sampling. Data analysis was performed using structural equation modeling method.
  Results
  The results showed that the system quality, information quality, and customer satisfaction indirectly influenced the success of the pharmacy information system.
  Conclusion
  According to the results, the success of the information system in the investigated hospital's pharmacy was affected by the three important criteria of quality of the system, customer satisfaction, and quality of the information, respectively. Therefore, the consideration of these three factors can play an important role in improving current systems and creating new information systems.
  Keywords: Pharmacy Information System, DeLone-McLean Model, System's Quality
 • Azam Sabahi, Leila Ahmadian, Rezvan Ansari, Fatemeh Salehi, Moghadameh Mirzaei Pages 394-398
  Introduction
  Health knowledge acquisition, training, and controlling of risk factors of cardiovascular disease (CVD) can not only reduce healthcare costs, but can also improve the quality of life (QOL) of patients and help prevent re-hospitalization. The purpose of this research was to evaluate heart patients’ point of view on health knowledge acquisition and its role in the treatment process.
  Methods
  This descriptive-analytical study was carried out on 200 patients with CVD. Data were collected using a questionnaire the validity and reliability of which were, respectively, confirmed by experts and by means of test-retest (20, 0.82). Data were analyzed using descriptive (frequency and percentage) and analytical statistics (chi-squared test and marginal independence).
  Results
  After the diagnosis of heart disease, 80.5% of patients had tried to enhance their knowledge about their disease. To increase their knowledge, all of them (161 individuals) used the physician as a source of knowledge acquisition. Overall, 146 (90.7%) patients had acquired knowledge regarding the causes of the disease. A small percentage of the patients believed that educational CDs could help improve their knowledge.
  Conclusion
  The results of this study can be used to plan for the improvement of health knowledge among patients. Determining the most common sources of knowledge acquisition can help in the provision of knowledge through these sources. This can also clarify the reasons for the lack of use of other sources.
  Keywords: Cardiovascular Diseases, Therapy, Health Literacy, Knowledge Acquisition
 • Reza Safdari, Leila Shahmoradi, Mojtaba Javaherzadeh, Mirmikail Mirhosseini Pages 399-404
  Introduction
  Acute appendicitis is the most common cause of admittance of patients with abdominal pain to hospital and appendectomy is the most commonly performed emergency surgery. Despite significant advances in the field of diagnosis, a significant number of negative appendectomies are reported. In this study, the design and evaluation of artificial neural networks to help diagnose acute appendicitis was investigated.
  Methods
  In this descriptive study, variables affecting the diagnosis were identified through literature review. Then, these variables were categorized in the form of a checklist, and evaluated and prioritized by general surgery specialists. The sample size was determined as 181 cases to train and evaluate the performance of neural networks. The database was created using records of patients who had undergone appendectomy during 2015 in Modarres Hospital, Tehran, Iran. Then, different architectures of artificial multilayer perceptron (MLP) neural network were implemented and compared in MATLAB environment to determine the optimal diagnostic performance. Parameters such as specificity, sensitivity, and accuracy were used for network assessment.
  Results
  Comparison of the optimal output of the MLP with pathological results showed that the sensitivity, specificity, and accuracy of the diagnosis network were 68.8%, 82%, and 78.5%, respectively. Based on the existing standards and the general surgeons’ opinions, the MLP network improved diagnostic accuracy for acute appendicitis.
  Conclusion
  The designed MLP can model the performance of an expert with acceptable accuracy. The use of this MLP in clinical decision support systems can be useful in the reduction of negative references to medical centers, timely diagnosis, prevention of negative appendectomy, reduction of the duration of hospitalization, and reduction of medical expenses.
  Keywords: Appendicitis, Artificial Intelligence, Diagnosis, Neural Networks (Computer)
 • Alireza Dehghan, Marzieh Sadeghzadeh, Bahareh Baziyar, Amir Forougi Pages 405-411
  Introduction
  The structure of health care in developing countries demands the development of integrated systems of information technology in the medical field. However, the acceptance of physicians is a major obstacle to establishing e-health systems in such countries. Hence, the present study examined a developed model of the factors affecting the acceptance of integrated e-health systems by Iranian physicians.
  Methods
  This was a correlational study and the study population included the physicians working in the Fars and Bushehr Provinces, Iran. The sample consisted of 310 participants who were selected through stage cluster sampling and were asked to complete the Information Technology Diffusion in Healthcare Questionnaire. Path analysis and multiple regression technique were employed to explore the research model.
  Results
  Beta coefficient was found to be significant in paths existing in the model and different indices also indicated the appropriate fitness of the data to the model. In addition, behavioral intention in using integrated e-health care systems is significantly affected by the two factors of perceived convenience and usefulness.
  Conclusion
  Based on the findings of this research, policy-makers are recommended to take into account the 6 factors mentioned in the present study which are related to the acceptance of e-health systems in order to lay the appropriate cultural foundation to establish integrated e-health systems.
  Keywords: Integrated E-Health Care System, Technology Acceptance, Physicians
 • Rashid Jafarzadeh, Davoud Haseli Pages 412-419
  Introduction
  In the recent decades, emerging and novel issues have been proposed in the field of reproductive biology leading to increased scientific outputs by scholars. Accordingly, this study sought to identify the scientific trend, the key contributors in this regard, and trend of subjects of research in the field of reproductive biology in Iran.
  Methods
  In this applied and descriptive study, the available literature on embryology and reproductive biology was examined using scientometrics and network analysis methods. The study population consisted of all articles published by Iranian researchers in the field of reproductive biology and indexed in ISI database between 1973 and 2014.
  Results
  The results showed that Iranian scientific output on reproductive biology began with an article in 1973, reaching the total number of 2805 published articles in 2014. Tehran University of Medical Sciences, with 457 publications, is the most important contributor. American and British authors have had the largest number of collaboration with Iranian researchers. Moreover, pregnancy risk factor was the most important research area.
  Conclusion
  The scientific outputs of Iranian researchers in reproductive biology shows an uptrend since the year 2000, which can be attributed to scientific development programs. American and British authors are the key collaborators of Iranian researchers. ýHence, greater attention to and collaboration with these countries can result in stronger scientific ties in the field of reproductive biology in Iran.
  Keywords: Biology, Scientometrics, Social Network
 • Ali Mansouri, Zahra Javani, Mitra Pashootanizadeh Pages 420-425
  Introduction
  Medicine and its technology are the most important issues in the history of Islamic countries. However, their present condition in Islamic countries is not favorable. The aim of the present research was to assess the development of medical technology in Islamic countries through studying their medical patents in United States Patent and Trademark Office (USPTO).
  Methods
  The current research was a descriptive and applied study. The study population included all medical patents of Islamic countries registered until 2014 in the USPTO. The data were collected through combining the fields of countries’ names and the search classification, and by using the USPTO software. The required information from each patent was extracted using the USPTO 2. PATREF 5 was used for citation information and GPS Visualizer software was applied for the visualization of the geographic information map.
  Results
  The analysis of the data showed that among the 57 Islamic countries; only 26 countries, including Malaysia, Turkey, Saudi Arabia, Iran, UAE, and Kuwait, had been active in medical inventions. The findings showed that subjects such as pharmaceuticals, organic compounds, molecular biology and microbiology, and medical and laboratory, dental, and optical, thermal, and electrical surgery equipment had the highest rank. The results also revealed that regarding medical patents, Islamic countries had the most communications with countries such as America, France, Canada, Germany, Great Britain, Japan, Malaysia, Turkey, Saudi Arabia, and Iran.
  Conclusion
  The results of this study, in addition to providing Islamic countries’ authorities with knowledge on medical technology, and can be useful in macro and micro policies of Islamic countries in this field.
  Keywords: Patent, Medical, Islamic Countries
 • Shahram Sedghi, Somayeh Ghaffari Heshajin Pages 426-431
  Introduction
  Indexing of a country’s scientific journals in international citation indexes helps the promotion of that country’s academic rank in the world and increases their contributions to global knowledge production. The present study aimed to assess the conformity of Iranian medical journals written in English that are not indexed in Scopus database with its objective acceptance criteria.
  Methods
  The current applied descriptive study assessed the latest issues of 52 Iranian medical journals written in English that were not indexed in Scopus database. Data were collected through observing the journals’ websites and using a checklist. The collected data were analyzed in Excel software.
  Results
  The results showed that 32.7% of the journals did not have foreign editors and 59.6% did not have foreign authors. According to the results, 77.6% of abstracts were structured. In addition, the amount of self-citations was low and more than 70% of journals were being published regularly. The findings also showed that 49% of journals had EndNote output.
  Conclusion
  The studied journals were favorable in terms of most of the criteria, but required cooperation with foreign editors and writers and more EndNote outputs.
  Keywords: Journals, Scopus Database, Iran
 • Mansoureh Feizabadi, Fatemeh Fahimnia, Nader Naghshineh, Shahram Tofighi, Alireza Mosavi Jarrahi Pages 432-437
  The aim of investment in health research is improvement of the state of policy-making, allocation of resources, practical application of research results, and improvement of public health. This has created an increased need for the assessment of the impact of such investments. Various studies have used different indicators to assess the impact of medical research. In order to identify indicators of medical research impact assessment, this narrative review was conducted using 42 articles indexed in Web of Science, Scopus, and PubMed databases. A total of 82 indicators were identified, which were classified into 5 categories of knowledge production, capacity building, awareness of policies and product development, health effects, and economic effects. The majority of the identified indicators were related to knowledge production. Identifying impact assessment indicators helps investors in health research, organizations, and researchers to evaluate the impacts of their research from various aspects.
  Keywords: Biomedical Research, Indicators, Reagents, Iran
 • Hasan Ashrafi Rizi, Niloofar Hodhodinezhad, Leila Shahrzadi, Mohammadreza Soleymani Pages 438-444
  Access to valid and new health information as well as capabilities of medical librarians has highlighted their presence in various areas of health. The aim of the present study was to identify the new roles and services of medical librarians in the field of health. This narrative review was conducted in 2014-2016. The Data was collected through studying the articles published on information databases like Magiran, SID, Noormags, PubMed, Science Direct, Emerald, and Web of Science during the past 15 years (2002 to 2016). The keywords used in this search included "medical librarian", "medical librarianship", "clinical librarian", ý"ýrolesý"ý, ý"ýservicesý"ý, and other similar keywords. The new roles and services of librarians were identified after studying and evaluating the contents of the articles. The results showed that the areas of medical librarians’ activities go beyond libraries and according to their abilities and capabilities, they can offer their new services such as media literacy, information literacy, health literacy, health scientometrics, health information services, clinical services, health research services, and design and development of health information retrieval systems. In framework of their new roles and activities, medical librarians should satisfy patients and their families, medical staff, and students and faculty members in the field of health information.
  Keywords: Medical Librarians, Services, Roles