فهرست مطالب

علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی - سال بیست و هفتم شماره 1 (پیاپی 87، بهار 1396)
 • سال بیست و هفتم شماره 1 (پیاپی 87، بهار 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/01/15
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مسعود پارسانیا*، محمدباقر رضایی، سید حمیدرضا منوری، کامکار جایمند، سید میلاد موسوی جزایری، مهدی رزازیان، محمدحسین نجارها صفحات 1-8
  سابقه و هدف
  ویروس هرپس سیمپلکس تیپ یک (HSV-1)، ویروس شایعی در انسان است. میزان مقاومت این ویروس به آسیکلوویر در حال افزایش است. در این تحقیق، اثرات ضدویروسی عصاره هیدروالکلی میوه سماق (Rhus coriaria L.) علیه HSV-1 مقاوم به آسیکلوویر در مراحل قبل، حین و بعد از آلودگی رده سلولی HeLa مورد بررسی قرار گرفت.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی، از تست های MTT و تریپان بلو برای تعیین اثرات سمی عصاره بر سلول HeLa استفاده شد. اثرات ضد ویروسی عصاره بر HSV-1 مقاوم به دارو قبل از عفونت و در غلظت های مختلف عصاره مورد بررسی قرار گرفت. حداقل غلظت سیتوتوکسیک موثر در زمان های مختلف تکثیر ویروس بعد از جذب ویروس مورد ارزیابی قرار گرفت. تیتر ویروس توسط روش 50% دوز عفونی کننده کشت سلول (TCID50) تعیین شد.
  یافته ها
  مقدار CC50 و حداقل غلظت سیتوتوکسیک موثر به ترتیب μg/ml 780 و μg/ml 390 تعیین شد. مجاورسازی HSV-1 مقاوم به دارو با عصاره منجر به کاهشlog10 TCID50 1 در تیتر ویروس بعد از 3 و 4 ساعت شد. بیشترین کاهش در تیتر ویروس 2 و 4 ساعت بعد از عفونت سلول ها با ویروس بود، به طوری که مقدار ویروس را log10 TCID50 7/1 نسبت به گروه شاهد کاهش داد.
  نتیجه گیری
  اثر ضد ویروسی عصاره میوه سماق بر HSV-1 مقاوم به دارو بعد از عفونت، بیشتر از مجاورسازی ویروس و عصاره قبل از جذب ویروس است.
  کلیدواژگان: عصاره سماق، اثرات ضد ویروسی، ویروس هرپس سیمپلکس تیپ یک
 • لیلا کمایی *، هادی فتحی مقدم، مختار مختاری، سیدعلی مرد، داوود مقدم نیا، داوود مقدم نیا صفحات 9-16
  سابقه و هدف
  بیماری دیابت، به عنوان مهم ترین بیماری متابولیک انسان و مهم ترین علل مرگ ومیر در اغلب جوامع محسوبمی شود. در این مطالعه اثر ضد دیابتی عصاره ی آبی و آبی – الکلی میوه گیاه حرا در موش های صحرائی نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین مورد بررسی قرار گرفت.
  روش بررسی
  مطالعه به روش تجربی بر روی 45 سرموش صحرایی نر بالغ در9 گروه5 تایی، شامل گروه شاهد، شاهددیابتی ، شاهد مثبت (دیابتی +نرمال سالین9/0 درصد) و گروه های دیابتی درمان شده با عصاره آبی و آبی- الکلی میوه گیاه حرا با مقادیرmg/kg 120و60، 30برای سه روز پیاپی با روش گاواژ، انجام گرفت. 24 ساعت بعد از تجویز آخرین مقدار عصاره، خون گیری از قلب انجام شد. میزان گلوکز سرم به روش آنزیمی گلوکز اکسیداز و میزان انسولین سرم به روش الایزا مورد اندازه گیری قرار گرفت.
  یافته ها
  عصاره آبی و آبی – الکلی میوه گیاه حرا در تمام دوزها، کاهش معنی داری در میزان گلوکز سرم موش های صحرایی دیابتی در مقایسه با گروه شاهددیابتی ایجاد کرد (05/0>p). عصاره آبی – الکلی میوه گیاه حرا در دوز mg/kg60 و عصاره آبی میوه گیاه حرا در تمام دوزها، افزایش معنی داری در میزان انسولین سرم موش های صحرایی دیابتی در مقایسه با گروه دیابتی ایجاد کردند (05/0>p).
  نتیجه گیری
  در این مطالعه ما نشان دادیم که عصاره آبی و آبی – الکلی میوه گیاه حرا می تواند به طور معنی داری میزان قند خون را کاهش دهد.
  کلیدواژگان: گیاه حرا، دیابت، گلوکزخون، انسولین
 • پریسا قاسمی، حسین سازگار *، نوشین نقش صفحات 17-23
  سابقه وهدف
  عسل شفاء بخش ترین مواد طبیعی اسکه در درمان اکثر بیماری ها استفاده می شود. هدف از این مطالعه بررسی اثر مقایسه ای عسل و نانو ذرات نقره بر تغییرات فاکتور های بیوشیمیایی خون در سنگ کلیه در موش های سوری نر بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی، 30 سر موش سوری نر نژاد آلبینو انتخاب و به طور تصادفی به 5 گروه 6 تایی (کنترل سالم، کنترل منفی که به آب آشامیدنی این گروه همراه گروه های دیگر اتیلن گلیکول 1% اضافه شد، دریافت کننده عسل 125 و 250 میلی گرم بر کیلوگرم و نانو نقره ppm 125) تقسیم شدند. 30 روز بعد از تیمار، خون گیری از قلب جهت بررسی پارامترهای بیوشیمیایی نیتروژن اوره خون، کراتینین و آلبومین صورت گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که تنها در گروه عسل 125 میلی گرم بر کیلوگرم کاهش معنی دار نیتروژن اوره خون (05/0>p) و افزایش معنی دار آلبومین (05/0p<) وجود داشت. ولی در گروه نانو نقره همه ی فاکتورها، اختلاف معنی داری نسبت به گروه کنترل منفی نشان ندادند و هیچ کدام از 3 گروه دارای تاثیر معنی دار بر روی کراتینین نبودند.
  نتیجه گیری
  احتمالا عسل به علت خواص آنتی اکسیدانی قوی باعث بهبود فاکتورهای بیوشیمیایی خون در بیماری سنگ کلیه، ولی نانو ذرات نقره باعث افزایش اگزالات کلسیم ادرار و ایجاد سنگ کلیه می شود.
  کلیدواژگان: آلبومین، نیتروژن اوره خون، کراتینین، عسل، سنگ کلیه، نانونقره
 • شبنم حسینی، گلاله اصغری، مجتبی فلاح، معصومه یارجانلی *، سارا حسینی طاهری صفحات 24-31
  سابقه و هدف
  مطالعات محدودی به بررسی ارتباط کمبود ویتامین D با نوروپاتی دیابتی پرداخته اند. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر ویتامین D بر درمان نشانه های ناشی از نوروپاتی محیطی دیابتی طراحی شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه مداخله ای نیمه تجربی، 30 نفر از بیماران دیابتی بالای 35 سال مبتلا به نوروپاتی محیطی که سطح سرمی ویتامین D آنها کمتر از ng/ml30 بود به صورت متوالی انتخاب شدند. برای تعیین شدت نشانه های نوروپاتی دیابتی (اطلاعات غیر مستند) از پرسش نامه NSS (Neuropathy Symptom Score) و درخصوص علایم نوروپاتی (اطلاعات مستند) از پرسش نامه NDS (Neuropathy Disability Score) استفاده شد. بیماران به مدت10 هفته تحت درمان با هفته ای 50000 واحد ویتامین D خوراکی قرار گرفتند.
  یافته ها
  میانگین سنی بیماران 60/1 سال بود و 33 % مرد بودند. 83/3 درصد افراد کمبود سطح ویتامین D (کمتر از mng/mL20) و 7/16 درصد آنان سطح ناکافی ویتامین D سرمی (ng/mL20 تا30) داشتند. میانگین سطح سرمی ویتامین D در ابتدای مطالعه ng/mL 86/5 ± 37/14 بود. برای نمرات NSS، از بین افراد مورد مطالعه نمرات 70 درصد آنان قبل و بعد از تجویز ویتامین D و همچنین میانگین نمرات آنها قبل و بعد از مداخله کاهش معنی داری نشان داد (به ترتیب 02/0P= و 05/0P<). در حالی که تغییرات معنی داری در نمرات NDS قبل و بعد از تجویز ویتامین D رخ نداد (748/0p=).
  نتیجه گیری
  تجویز ویتامین D به مدت 3 ماه در بیماران دیابتی سبب بهبود نشانه های ناشی از نوروپاتی دیابتی با توجه به پرسش نامه NSS گردید، درحالی که در معاینات بیماران با توجه به پرسشنامه NDS تغییری مشاهده نشد.
  کلیدواژگان: ویتامین D، نوروپاتی محیطی، دیابت، مداخله، NSS، NDS
 • ندا قلی زاده تهرانی، محمد نوریان *، نیره شاه محمدی صفحات 32-39
  سابقه و هدف
  هوش به عنوان یکی از وجوه قابل توجه در سازش یافتگی افراد با محیط و از عوامل مهم تفاوت فردی به شمار می رود. این پژوهش با هدف تعیین تاثیر آموزش راه کارهای مبتنی بر هوش هیجانی بر ارتقای هوش هیجانی دانشجویان پزشکی درتهران انجام شد.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری، دانشجویان پزشکی شاغل به تحصیل در سال تحصیلی 94-1393 در واحد پزشکی تهران بودند که 40 نفر به روش تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمایشی و گواه تقسیم شدند. ابزار گردآوری اطلاعات این پژوهش پرسش نامه استاندارد هوش هیجانی بار- آن بود. برای دانشجویان گروه آزمایش 8 جلسه آموزش برگزار شد.
  یافته ها
  بین میانگین امتیازات کسب شده گروه آزمایش قبل و بعد از آموزش، اختلاف آماری معنی داری وجود داشت. آزمون آماری T مستقل نشان دهنده تغییر در عملکرد گروه آزمایش بعد از مداخله نسبت به گروه شاهد بود (05/0>p).
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که آموزش هوش هیجانی بر مهارت های درون فردی مقابله با فشار و خلق تاثیر دارد، گرچه این آموزش بر مهارت های بین فردی و سازگاری دانشجویان تاثیر نداشت.
  کلیدواژگان: هوش هیجانی، آموزش هوش هیجانی، مهارت های درون فردی، مهارت های بین فردی، مقابله با فشار، خلق کلی، سازگاری
 • حسین ملک افضلی اردکانی، پیام روشنفکر *، لیلا محمدی نیا، لیلا محمدی نیا صفحات 40-45
  سابقه و هدف
  مزدک (محیط زیست دوستدار کودک) برنامه ای با رویکرد اجتماع محور در زمینه تکامل همه جانبه کودکان است که به صورت پایلوت در یکی از محلات شهر تهران (ایوانک غرب) در حال اجراست.
  روش بررسی
  این پژوهش مشارکتی مبتنی برجامعه (CBPR) از نوع تحقیقات نظام سلامت (HSR) است که در آن کلیه خانوارهای ساکن در محدوده مورد بررسی، یعنی غرب محله ایوانک، به عنوان جامعه هدف طرح درنظر گرفته شدند.
  یافته ها
  این طرح مداخلاتی در زمینه پایش تکامل کودک، مراقبت و ایمنی طراحی شده است که از طریق سازماندهی جامعه محلی و مشارکت والدین به اجرا درمی آید. برای تسهیل مشارکت والدین، گروهی از خانم های داوطلب ساکن محل با عنوان رضاکار که رابط این طرح با والدین باشند سازماندهی شدند. درحال حاضر، 300 نفر از کودکان ساکن اجتماع تحت پوشش طرح قرارگرفته اند و مداخلاتی برای پایش تکامل و پایش ایمنی خانه با مشارکت والدین و از طریق رضاکاران به اجرا درآمده است.
  نتیجه گیری
  ضرورت اقدامات بین بخشی و مشارکت والدین در برنامه های تکامل همه جانبه کودکان باعث می شود تا برنامه هایی با رویکرد اجتماع محور مزیت های ویژه ای داشته باشند. اما این طرح ها با چالش هایی در مراحل جلب مشارکت و بسیج جامعه و پایداری سازماندهی های محلی مواجه هستند. تولید شواهد مختلف از ابتکاراتی که در حین اجرای این طرح ها از طریق خرد جمعی برای مواجهه با این چالش ها ایجاد می شود، می تواند راهنمای اقدامات مشابه باشد.
  کلیدواژگان: تکامل همه جانبه کودک، پژوهش مبتنی برجامعه، مزدک، رضاکار، کودک، سلامت
 • مهرزاد خاکی جامعی*، خدیجه میرزایی تالارپشتی صفحات 46-52
  سابقه و هدف
  روش های سنتی تشخیص افتراقی فقرآهن و بتا تالاسمی مینور با استفاده از CBC دارای دقت کافی نیستند و آزمایشات تکمیلی نظیر الکتروفورز هموگلوبین زمان بر و پرهزینه هستند. هدف این مطالعه معرفی روش های دقیق تر و کم هزینه تر مبتنی بر هوش مصنوعی بود.
  روش بررسی
  در این پژوهش، تعداد 510 نمونه CBC از چندین مرکز غربالگری تالاسمی واقع در شمال ایران جمع آوری شدند که تعداد نمونه های مربوط به فقرآهن، تالاسمی مینور و نرمال به ترتیب برابر با 167، 132 و 211 بود. نمونه های به دست آمده توسط روش های مبتنی بر هوش مصنوعی شامل سیستم استنتاج فازی عصبی (ANFIS) و پرسپترون چندلایه (MLP)، با روش تعیین اعتبار Cross Validation مورد ارزیابی قرار گرفتندکه در هر مرحله نتایج با روش های سنتی مبتنی بر روابط ریاضی مقایسه شدند.
  یافته ها
  شاخص های حساسیت (SENS)، ویژگی (SPEC)، ارزش اخباری مثبت (PPV)، ارزش اخباری منفی (NPV) ، دقت (ACC) و شاخص یدون (YI) برای کلیه روش ها در هر مرحله از Cross Validation به دست آمدند. آزمون آمازی t روی شاخص های مذکور نشان داد که بین روش های ANFIS و MLP تفاوت معنی داری وجود ندارد (05/0>p). همچنین تفاوت معنی داری بین روش های ریاضی وجود نداشت(05/0>p). اما مقایسه روش های مبتنی بر هوش مصنوعی با روش های ریاضی نشان داد که بین آنها اختلاف معنی داری وجود دارد(05/0>p).
  نتیجه گیری
  استفاده از روش های مبتنی بر هوش مصنوعی، به عنوان ابزاری در دست متخصصان، می تواند در تشخیص های افتراقی بیماری هایی که دارای شباهت زیادی هستند، افزایش دقت قابل توجهی را ممکن سازد.
  کلیدواژگان: فقرآهن، تالاسمی مینور، سیستم استنتاج عصبی فازی تطبیقی، پرسپترون چندلایه، شمارش کامل خون
 • مریم حسینی راد، مهین جمشیدی ماکیانی *، سمیرا سهرابی، هاله احمدی نیا، سعید کلانتری، مهرانگیز زنگنه صفحات 53-61
  سابقه و هدف
  تشخیص زود هنگام و اقدامات درمانی به موقع عفونت های فرصت طلب و تومورها می تواند سبب کاهش رنج، مرگ و میر زود هنگام و هزینه های درمانی در بیماران مبتلا به ویروس نقص ایمنی انسانی (HIV) شود. مطالعه حاضر، به منظور تعیین میزان شیوع سرمی هپاتیت C (HCV) وB (HBV) در بیماران مبتلا به HIV و همچنین بررسی برخی از فاکتورهای رفتاری پرخطر آنان انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه مقطعی در شهریور ماه 1393و در کلینیک مشاوره بیماری های رفتاری مرکز بهداشت غرب تهران اجرا شد. از 481 بیمار مبتلا به HIV تحت پوشش این مرکز، نمونه سرم به منظور بررسی ابتلای هم زمان به عفونت های هپاتیت B وC گرفته شد و اطلاعات جمعیت شناسی و رفتاری مرتبط با عفونت هم زمان با هپاتیت B و C، در این بیماران توسط چک لیستی، جمع آوری شد.
  یافته ها
  از 481 نفر بیمار مبتلا به ویروس نقص ایمنی انسانی، 331 نفر (8/68 درصد) ابتلای همزمان به HCV و 32 نفر (6/6 درصد) از نظر HBs Ag مثبت بودند. همچنین 25 نفر ( 19/5 درصد) از بیماران مبتلا به ویروس نقص ایمنی انسانی، به طور همزمان به هر دو نوع هپاتیتB و C مبتلا بودند. تعداد 93 نفر از بیماران مورد بررسی نیز تنها به ویروس نقص ایمنی انسانی مبتلا بودند.
  نتیجه گیری
  در میان فاکتورهای رفتاری پر خطر در بیماران مبتلا به عفونت همزمان با ویروس نقص ایمنی انسانی و هپاتیت C، بین اعتیاد تزریقی مواد مخدر و همچنین استفاده از سرنگ مشترک و ابتلا به عفونت های فوق ارتباط معناداری مشاهده شد.
  کلیدواژگان: ویروس نقص ایمنی انسانی (HIV)، هپاتیت ویروسی(HBV و HCV)، فاکتورهای رفتاری پر خطر
 • امیرمحمد جعفری*، محسن امیدی شمامی، صمد فهیمی صفحات 62-70
  سابقه و هدف
  هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای ذهن آگاهی و تنظیم هیجان در سه گروه افراد معتاد مقاوم به درمان، افراد معتاد در حال درمان که در یک سال اخیر عود نداشتند و افراد سالم بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه، تعداد 50 نفر از افراد مصرف کننده مواد مقاوم به درمان، 50 نفر افراد مصرف کننده مواد در حال ترک و 50 نفر افراد سالم به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایانتخاب شدند. آزمودنی ها پرسشنامه ی پنج وجهی ذهن آگاهی و مقیاس تنظیم هیجان را تکمیل کردند. داده های جمع آوری شده با استفاده SPSS-17 و شاخص های آمار توصیفی، تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) تحلیل شدند.
  یافته ها
  افراد مصرف کننده مواد با عود مکرر، در مقایسه با افراد مصرف کننده مواد که در یک سال اخیر ترک نداشته اند و افراد سالم، فرونشانی بالاتر و ارزیابی مجدد و ذهن آگاهی پائین تری داشتند؛ و افراد مصرف کننده مواد که در یک سال اخیر عود نداشتند، در مقایسه با افراد سالم، ذهن آگاهی و ارزیابی مجدد پائین تر و در نهایت فرونشانی بالاتری را نشان دادند.
  نتیجه گیری
  ارتباط بین هیجان و سومصرف مواد شناخته شده است. هیجان و سطوح پایین ذهن آگاهی، احتمال مصرف مواد را افزایش می دهد و عود بعد از درمان را می تواند پیش بینی کند.
  کلیدواژگان: افراد وابسته به مواد، ذهن آگاهی، تنظیم هیجان، فرونشانی، ارزیابی مجدد
 • حجت الله فراهانی، محمد صاحب الزمانی*، سارا افشاری آزاد صفحات 71-75
  سابقه و هدف
  افسردگی عامل مهم کاهش تبعیت بیماران از درمان است و سلامت آنان را به مخاطره می اندازد . حمایت اجتماعی در دسترس شخص، هم در آسیب پذیری و هم در توان مقابله وی، نقش دارد. این مطالعه با هدف تعیین رابطه افسردگی با حمایت اجتماعی در بیماران تحت همودیالیز در بیمارستان های اموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام شد.
  روش بررسی
  در این پژوهش توصیفی - همبستگی، 230 بیمار تحت همودیالیز به صورت سرشماری که معیار های ورود به پژوهش را داشتند انتخاب و بررسی شدند . ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش نامه ای مشتمل بر 3 بخش مشخصات دموگرافیک، پرسش نامه افسردگی بک و پرسش نامه حمایت اجتماعی برانت و وینرت (PRQ 85) بود.
  یافته ها
  میانگین افسردگی کل آزمودنی ها 57/25 با انحراف معیار 84/12بود. همچنین میانگین حمایت اجتماعی کل 97/127 با انحراف معیار 16/19 به دست آمد. نتایج تحلیل انجام شده، رابطه معنی داری را بین حمایت اجتماعی و افسردگی بیماران تحت همودیالیز نشان داد (062/0= R2، 21/16F=،0001/0>P).
  نتیجه گیری
  یافته های پژوهش حاضر موید رابطه بین حمایت اجتماعی و افسردگی در بیماران همودیالیزی است و با توجه به شیوع بالای افسردگی در بیماران دیالیزی می توان با ارائه حمایت اجتماعی به کاهش افسردگی و در نهایت بهبود کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی کمک شایانی کرد.
  کلیدواژگان: افسردگی، حمایت اجتماعی، همودیالیز
|
 • Masoud Parsania*, Mohammad Bagher Rezaee, Seyed Hamidreza Monavari, Kamkar Jaimand, Seyed Milad Mousavi Jazayeri, Mehdi Razazian, Mohammad Hossein Nadjarha Pages 1-8
  Background
  Herpes simplex virus type 1 (HSV-1) is a common virus in human. The rate of drug resistance is increasing in HSV-1. In this study¡ anti-viral effects of Rhus coriaria L. fruit extract was evaluated against acyclovir resistant HSV-1 before¡ during and after the infection of Hela cell line.
  Materials And Methods
  In this experimental study¡ the trypan blue and 3-[4¡5-dimethylthiazol-2-yl]-2¡5 diphenyltetrazolium bromide (MTT) tests were used to rule out the potential toxic effects extract on the Hela cell line. Antiviral effects of the extract on acyclovir resistant HSV-1 were evaluated before the infection and at different concentrations of the extract. The effective minimal cytotoxic concentration was assessed at different times of virus replication after virus adsorption. Virus titer was determined by tissue culture infectious dose 50 (TCID50) method.
  Results
  The CC50 value and effective minimal cytotoxic concentration were determined at 780 µg/ml and 390 µg/ml respectively. Treatment of HSV-1 with extract resulted in 1 log10 TCID50 reduction in virus titers after 3 and 4 hour. The highest reduction in acyclovir resistant HSV-1 infectivity was obtained 2 and 4 hour after the infection of the cells with virus resulting in 1.7 log10 TCID50 reduction as compared with control.
  Conclusion
  The antiviral effects of Rhus coriaria L. fruit extract on acyclovir resistant HSV-1 after virus infection was more remarkable than the treatment of virus with the extract before virus adsorption. Keywords: Sumac extract¡ Antiviral effects¡ Herpes simplex virus type 1.
  Keywords: Sumac extract, Antiviral effects, Herpes simplex virus type 1
 • Liela Kamaei*, Hadi Fathi Moghaddam, Mokhtar Mokhtari, Seyyed Ali Mard, Davood Moghadamnia, Davood Moghadamnia Pages 9-16
  Background
  Diabetes mellitus is a major endocrine disorder and growing health problem in most countries. We studied effects of Avicennia marina fruits aqueous and hydroalcoholic extract in the diabetic rat by streptozotocin.
  Materials And Methods
  In this experimental study, 45 male rats were divided into 9 groups of 5, including sham group, diabetes sham, positive sham (diabetes 0.9% normal saline) and treated diabetic groups orally with aqueous and hydroalcoholic extract of Avicennia marina fruits (30, 60, 120 mg/kg daily for three consecutive days). Twenty-four hours after the last treatment rats, blood samples were collected from heart for determining the blood glucose and insulin concentration levels using glucose oxidase and enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) methods respectively.
  Results
  All doses of Avicennia marina fruits aqueous and hydroalcoholic extract significantly decreased serum glucose level of diabetic test rats compared to treated diabetic sham rats. 60mg/kg of Avicennia marina fruits hydroalcoholic extract and all doses of Avicennia marina fruits aqueous extract significantly increased serum insulin level of diabetic test rats compared to treated diabetic sham rats.
  Conclusion
  In this study, we have shown that Avicennia marina fruits aqueous and hydroalcoholic extract can significantly decrease the blood glucose.
  Keywords: Avicennia marina, Diabete, Blood glucose, Insulin
 • Parisa Ghasemi, Hossein Sazegar*, Nooshin Naghsh Pages 17-23
  Background
  Honey, as the most curative material, is used for healing majority of diseases. This study aimed at analyzing the role of honey and silver nano particles in changing blood biochemical factors in renal stone of male mice.
  Materials And Methods
  In this experimental study, 30 Albino male mice were randomly divided into 5 groups of 6 each, including healthy control, negative control received only water with 1% ethylen glycol, and 3 experimental groups received 15 ethylen glycol and 125mg/kg honey, 250 mg/kg honey and 125 ppm nano silver, respectively. After 30 days treatment, blood sampling was done via heart, and blood urea nitrogen (BUN), creatinine, and albumin were evbaluated.
  Results
  The findings showed that only in the group of 125 mg/kg honey, significant decrease and increases could be found in the amount of BUN (p
  Conclusion
  It can be expected that honey, due to its strong antioxidant properties, will result in improvement of blood biochemical factor in kidney stone, while silver nano particles will cause increase in urine calcium oxalate and consequently lead to renal stone.
  Keywords: Albumin, Blood Urea Nitrogen, Creatinine, Honey, Renal stone, Nano silver
 • Shabnam Hosseini, Golaleh Asghari, Mojtaba Fallah, Massomeh Yarjanli*, Sara Hasibi Taheri Pages 24-31
  Background
  Few studies have investigated the relationship between vitamin D deficiency and diabetic neuropathy. Present study aimed to investigate the effect of vitamin D in the treatment of diabetic peripheral neuropathy.
  Materials And Methods
  In this semi-experimental trial, 30 diabetic subjects aged over 35 years with peripheral neuropathy with serum levels of vitamin D less than 30ng/ml, were sequentially selected. The NSS questionnaire (Neuropathy Symptom Score) used to determine the severity of the symptoms of diabetic neuropathy (subjective data) and NDS questionnaire (Neuropathy Disability Score) used for symptoms of neuropathy (objective information). Participants were treated by 50,000 IU/week of oral vitamin D for 10 weeks.
  Results
  30 patients with mean age of 60.1 years, including 10 (33%) men, were studied. 83.3% had serum vitamin D deficiency (under 20ng/mL) and 16.7% had serum vitamin D insufficiency (20-30ng/mL). Mean (± standard deviation) serum vitamin D levels was 14.37±5.86 ng/mL. Seventy percent of participants showed a significant decrease in NSS scores (p=0.02), as well as declining in mean of their scores (p
  Conclusion
  Prescription of vitamin D for 3 months improved the symptoms of diabetic neuropathy in diabetic patients regarding NSS; however, NDS showed no changes in the examinations of participants.
  Keywords: Vitamin D, Peripheral neuropathy, Diabetes
 • Neda Gholizadeh Tehrani, Mohammad Nourian*, Nayereh Shahmohammadi Pages 32-39
  Background
  Intelligence is one of the big standards in present arrangement with the society and important factors of difference between persons. This study aimed to investigate impact of emotional intelligent education on emotional intelligent improvement among medical students of Tehran Medical Branch.
  Materials And Methods
  This quasi- experimental study with pre-test and post – test design with was done on all medical students of Tehran Medical Branch in year 2014-2015. 40 students were selected by simple random sampling and assigned in two groups. Bar – on standard emotional intelligent questionnaire (2002) was used. The experimental group received eight training sessions.
  Results
  There was significant relationship between reduced mean score of experimental group, before and after the training. T- test statistical test indicated changes in the performance of experimental group related to control group (P
  Conclusion
  The results showed that emotional intelligence education had impact on personal skill, general mood and coping with stress; though this training did not have impact on interpersonal skills and adaptability among students.
  Keywords: Emotional intelligent education, Personal skills, Interpersonal skills, Coping with stress, General mode, Adaptability
 • Hossein Malekafzali Ardakani, Payam Roshanfekr*, Leyla Mohmmadinia, Leyla Mohmmadinia Pages 40-45
  Background
  MAZDAK project that is child friendly environment program with community-based approach in terms of all-round development of children in Iran is running as a pilot in the neighborhood of Eivanak in the West of Tehran.
  Materials And Methods
  This study was a community-based participatory research (CBPR) of the health system research (HSR). All of the households in Eivanak neighborhood area of Tehran were considered in the study.
  Results
  MAZDAK was designed to monitor child development, care and safety by organizing local community and participating parents. For facilitating the parent’s participation, some group of local women were organized, named REZAKAR, to connect parents. Now, 300 people of local family are under the study and monitoring the child development (by ASQ) and home safety evaluation (by checklist) and related interventions has been implemented in partnership with parents and the volunteers.
  Conclusion
  Important requirements, such as inter-sectoral collaboration and cooperation of parents, should be considered for the early childhood development projects to make the better process. Although it has a lot of efficacy, but it has several challenges at different stages of participation and community mobilization and sustainability of the local organizing face. Evidence from a variety of initiatives during the implementation of such projects is the collective wisdom to deal with this challenge is to be able to guide similar efforts.
  Keywords: Comprehensive childhood development (ECD), Community, based participatory research (CBPR), MAZDAK, Volunteers, Children, Health
 • Mehrzad Khaki Jamei*, Khadijeh Mirzaei Talarposhti Pages 46-52
  Background
  Traditional methods for discrimination iron deficiency anemia (IDA) and β-thalassemia trait (BTT), which using CBC indices, are not accurate enough and complementary tests such as Hb electrophoresis are time consuming and expensive. In this study, we introduced the methods with higher accuracy.
  Materials And Methods
  In this study, 510 CBC samples were collected from several screening centers in north of Iran. The number of samples associated with IDA, BTT, and normal subjects were 167, 132, and 211, respectively. The collected samples were used to establish the methods, adaptive neuro fuzzy inference system (ANFIS) and multi-layer perceptron (MLP), through the use of 10-Fold cross validation. In each step of cross validation mathematical methods such as MI, E&FI, S&BI, S&LI, G&KI, EI and SI were investigated by the test samples.
  Results
  Several indices, such as sensitivity (SENS), specificity (SPEC), positive predictive value (PPV), negative predictive value (NPV), accuracy (ACC), and Youden’s index (YI), have been obtained for the all mentioned methods in each step of Cross Validation. T test showed that the ANFIS and the MLP had not difference (p
  Conclusion
  This study indicates that using artificial intelligence as medical diagnostic tools can help the physicians in discrimination between similar diseases and also it increases accuracy in difficult cases.
  Keywords: Iron deficiency anemia, Thalassemia trait, Adaptive neuro, fuzzy inference system, Multi, layer perceptron, Complete blood count
 • Maryam Hosseini Rad, Mahin Jamshidi Makiani*, Samira Sohrabi, Haleh Ahmadi Niya, Saeed Kalantari, Mehrangiz Zanganeh Pages 53-61
  Background
  The patients who have human immunodeficiency virus, are susceptible to opportunistic infections and tumors due to disease progress and their immune system suppression. Early diagnosis and suitable management of these patients can decrease their mortality and morbidity. Present study was performed for determination of prevalence of viral hepatitis B and C and high risk behavioral among HIV patients.
  Methods
  Present cross sectional study was performed on 481 HIV patients in consultant clinic of behaviors disorders of west Tehran hygiene center at September 2014. Demographic and behavioral data and serum viral hepatitis B and C measurements in participated patients were gathered in the study checklist.
  Results
  Among 481 HIV patients, 331 (68.8%) and 32 (6.6%) patients had hepatitis C and B co-infection and ninety-three patients had only HIV infection. Co-infection of HCV and HBV infection were diagnosed in 25 (51.9%) HIV patients.
  Conclusion
  There were significant association between high risk behaviors with HCV infection and drug abuse, common syringe use with both of HCV and HBV infection among HIV patients.
  Keywords: High risk behaviors, Human immunodeficiency virus, Viral hepatitis B, Viral hepatitis C
 • Amir Mohammad Jafarri*, Mohsen Omidi Shamami, Samad Fahimi Pages 62-70
  Background
  The purpose of this study was to compare mindfulness and emotion regulation in three groups, including resistance drug users to treatment, drug users in treatment that in the past year did not recurrence and normal individuals.
  Materials And Methods
  In this study, 50 resistance drug users to treatment, 50 drug users in treatment and 50 normal individuals were selected via cluster random sampling. The subjects completed Five fact mindfulness questionnaire and emotion regulation. The gathered data was analyzed using SPSS-17 and descriptive statistic index and multivariate analysis of variance (MANOVA).
  Results
  The findings obtained in this study indicated that the use of drug with recurrence, compared to those taking the drug had relapses in the past year and normal subjects, had higher ssuppression, and lower reappraisal and mindfulness. Those who had recurrence of consuming substances in the past year, compared with normal subjects, had lower mindfulness and reappraisal and finally greater suppression.
  Conclusion
  The link between emotion and addiction is well-known. Emotion and low mindfulness increases the likelihood of drug use, and can precipitate relapses following treatment.
  Keywords: Substance abuser, Mindfulness, Emotional regulation, Suppression, Reappraisal
 • Hojjatollah Farahani, Mohammad Sahebalzamani*, Sara Afshari Azad Pages 71-75
  Background
  Depression, as an important factor in decreasing patient compliance of treatment, endangers patient health. Available social support also plays a role in vulnerability as well as his resistance power. This paper aims at determining the relation between depression and social support in hemodialysis patients in clinical trial hospitals of Mazandaran.
  Materials And Methods
  In a descriptive-correlative research, 230 hemodialysis patients were selected and investigated randomly who had the criteria of research. The tool was questionnaire divided into 3 sections consists of demographic characteristics, Beck depression questionnaire, and Brant & Winret social support questionnaire (PRQ 85).
  Results
  Mean (± standard deviation) score of depression was 25.57 ±12.84. Mean (± standard deviation) of total social support was 127.97±19.16. There was a significant relationship between social support and depression in hemodialysis patients.
  Conclusion
  Our findings indicate the relation between social support and depression in hemodialysis patients. Regarding to high prevalence of depression in dialysis patients, social support can decrease depression and eventually help significantly with improving quality life of hemodialysis patients. Keywords: Depression, Social support, Hemodialysis, Iran.
  Keywords: Depression, Social support, Hemodialysis, Iran