فهرست مطالب

اقتصاد کشاورزی - سال دهم شماره 4 (زمستان 1395)

فصلنامه اقتصاد کشاورزی
سال دهم شماره 4 (زمستان 1395)

 • تاریخ انتشار: 1395/12/28
 • تعداد عناوین: 10
|
 • حسین محمدی*، علیرضا ثانی حیدری صفحات 1-21
  امروزه شرکت های موفق با توجه به رقابت بالا در عرصه تولید و مصرف، اکثر منابع و توان رقابتی خود را در راه کسب سود بیش تر با انتخاب استراتژی های بازاریابی مناسب قرار می دهند. داشتن استراتژی مناسب بازاریابی جهت افزایش فروش و سودآوری بیشتر در مراحل مختلف چرخه عمر محصول موضوعی ضروری است که کمتر در سایر مطالعات به این موضوع پرداخته شده است. این پژوهش با هدف ارزیابی عوامل موثر بر انتخاب استراتژی های بازاریابی صنایع غذایی ایران در مراحل معرفی و رشد محصول صورت گرفته است. داده های این پژوهش از طریق تکمیل پرسشنامه از 88 شرکت فعال در صنایع غدایی مشهد در سال 1394 فراهم شده است. برای دستیابی به هدف پژوهش از الگوی لاجیت چند جمله ای بهره گرفته شد. نتایج حاصل از برآورد آزمون راست نمایی و والد در دو مرحله معرفی و رشد محصول نشان می دهندکه امکان ترکیب گروه های استراتژی های بازاریابی وجود ندارد و آزمون هاسمن گویای این امر است که سه گروه استراتژی های بازاریابی مستقل از هم می باشند. همچنین نتایج حاصل از برآورد مدل لاجیت چند جمله ای نشان داد که متغیرهای سن، سابقه مدیر، تحصیلات، نوع محصول و برند در مراحل معرفی و رشد از نظر اثرگذاری در نوع استراتژی انتخابی معنادار بوده است. با توجه به اثرگذاری مثبت متغیر برند بر نوع استراتژی انتخابی، پیشنهاد می شود که شرکت های فعال در حوزه ی صنایع غذایی از ابتدا به ایجاد و در ادامه به تقویت برندهای معتبر در عرصه ملی و جهانی اقدام کنند.
  کلیدواژگان: استراتژی های بازاریابی، صنایع غذایی، چرخه عمر محصول، لاجیت چند جمله ای، مراحل معرفی و رشد
 • امیر دادرس مقدم، محمد قربانی*، علیرضا کریاسی، محمدرضا کهنسال صفحات 23-38
  تنوع پذیری برندها از عوامل موثر بر سهم محصول پنیر از برندهای مختلف در فروشگاه های مواد غذایی می باشد. دراین مقاله، با استفاده از تقریب تابع الگوریتم ژنتیک (GFA) ، مدل سازی برای عوامل موثر بر سهم محصول پنیر برندهای کاله، پگاه ، صباح و رقبا صورت گرفته است. نمونه آماری شامل داده های پروژه نوشاد و شرکت صنایع شیر پگاه در سال 1393 از 435 فروشگاه مواد غذایی در مشهد می باشد. نتایج نشان داد، از عوامل موثر بر سهم محصول پنیر برند کاله، حداقل قیمت برند کاله است. از اثرات مهم دیگر بر سهم محصول پنیر تنوع برند کاله است به طوری که هر چه تنوع برند کاله افزایش یابد، سهم محصول برند کاله در بازار افزایش می یابد. ضرایب تنوع صباح، پگاه و برندهای رقیب منفی شده است. از عوامل موثر بر سهم برند پگاه، حداکثر قیمت پگاه می باشد که تاثیر منفی دارد. ضریب تنوع پذیری صباح، کاله و رقبا منفی شده که نشان می دهد، تنوع پذیری برندهای دیگر باعث کاهش سهم محصول پنیر پگاه در بازار مشهد خواهد شد. در مورد سهم برند صباح، ضرایب تنوع پذیری کاله، پگاه و برندهای رقیب منفی شده و نشان می دهد، افزایش تنوع سهم برندهای دیگر باعث کاهش سهم برند صباح در بازار مشهد می شود. این مطالعه نشان داد، تنوع برند کاله، پگاه و صباح باعث کاهش سهم محصول پنیر برندهای رقیب در بازار می شود. ضرایب تنوع پذیری برندهای رقیب مثبت شده است. از عوامل موثر بر سود فروشگاه ها نیز تنوع پذیری برندها می باشد. حداقل قیمت برند صباح با سود فروشگاه رابطه مثبت و با حداکثر قیمت صباح رابطه منفی دارد و نیز قیمت صباح با سود فروشگاه رابطه عکس دارد. با توجه به یافته ها پیشنهاد می شود که برندهای منتخب برای افزایش سهم خود در بازار بایستی به تنوع پذیری محصول پنیر توجه ویژه ای را داشته باشند.
  کلیدواژگان: تنوع پذیری، پنیر، سهم برند، سود فروشگاه، الگوریتم GFA
 • حامد رفیعی*، سعید یزدانی صفحات 39-54
  سنتی بودن بازارهای ماهیان استخوانی، سهم پایین صیادان از فروش صید و در مقابل، وضع نامناسب بازار ماهیان و قیمت بالای ماهی در این بازارها، از مشکلات عمده بازار ماهیان در استان مازندران می باشد. در این بازار نارضایتی مصرف کننده و صیاد به طور همزمان، مشکل چالش برانگیزی را پیش روی سیاست گذاران قرار داده است. توجه به علائق مصرف کننده و حذف حلقه های زائد، یکی از مهمترین فاکتورهای کارایی بازار و بهبود سهم تولیدکننده (صیاد) خواهد بود. طراحی بازارهای ساحلی و فروش ماهیان صید شده در این بازار، علاوه بر تامین ماهی تازه و سالم تر برای مصرف کننده، رضایت بیشتر آن را به جهت جذابیت اینگونه بازارهای کنار دریا ایجاد خواهد کرد. براین اساس، این مطالعه به امکان سنجی تشکیل بازار ساحلی انواع ماهیان استخوانی در استان مازندران در سال 1391 می پردازد. برای این منظور تعداد 684 پرسشنامه به روش نمونه گیری خوشه ایدو مرحله ای بین نواحی ساحلی و غیر ساحلی استان جمع اوری گردید. نتایج این مطالعه براساس تحلیل الگوی لوجیت نشان داد که در بازار ساحلی ماهی سفید، کفال و کپور، در بهترین حالت مصرف کننده حاضر به پرداخت به ترتیب 418/16، 657/14 و 197/13 درصد بیشتر از میانگین قیمت ها خواهند بود. همچنین در بدترین سناریو نیز مصرف کنندگان حاضر به پرداخت به ترتیب 634/7، 280/6 و 243/5 درصد می باشند. در بازار غیر ساحلی نیز نتایج نشان داد که در بهترین سناریو، مصرف کنندگان برای تشکیل بازار ساحلی حاضر به پرداخت 302/14، 590/12 و 185/11 درصد و در بدترین سناریو حاضر به پرداخت به ترتیب 243/5، 021/6 و 995/3 درصد بیشتر از میانگین قیمت ها خواهند بود. لذا براین اساس تشکیل بازار ساحلی باتوجه به کاهش هزینه های انتقال به بازارهای عمده و خرده فروشی و در راستای افزایش سهم صیادان از بازار ضروری خواهد بود.
  کلیدواژگان: بازار ساحلی، تمایل پرداخت، ماهیان استخوانی، استان مازندران
 • مهدی وکیلیان آغویی*، مهدی صالحی، فرزانه نصیر زاده صفحات 55-79
  هدف اصلی این مقاله، بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و کیفیت سود در شرکت های کشاورزی و صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به این منظور، از شاخص لرنر تعدیل شده به عنوان معیار رقابت در بازار محصول استفاده شده است. همچنین، کیفیت سود از سه جنبه، کیفیت اقلام تعهدی، نسبت وجه نقد عملیاتی به سود عملیاتی و تغییر در اقلام تعهدی مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش را 36 شرکت کشاورزی و صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهد. برای آزمون فرضیه ها، اطلاعات این شرکت ها طی سال های 1385 الی 1394 جمع آوری شده و از طریق رگرسیون خطی چند متغیره مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که با افزایش رقابت در بازار محصول، اقلام تعهدی اختیاری به عنوان معیار معکوس کیفیت سود کاهش و در نتیجه کیفیت سود افزایش یافته است. ولی بین رقابت در بازار محصول و نسبت وجه نقد عملیاتی به سود عملیاتی و نیز بین رقابت در بازار محصول و تغییر در اقلام تعهدی به عنوان معیار های دیگر کیفیت سود، رابطه معناداری احراز نگردید. با توجه به نتایج مذکور به سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان توصیه می شود که در ارزیابی سهام و عملکرد شرکت ها رابطه رقابت در بازار محصول و کیفیت سود را در نظر داشته باشند.
  کلیدواژگان: رقابت در بازار محصول، کیفیت سود، شاخص لرنر تعدیل شده
 • سمانه خلیلی ملکشاه، محمد قهرمان زاده* صفحات 81-99
  علیرغم وجود ارتباط بین صادرات و رشد اقتصادی، هنوز ارتباط قطعی بین این دو متغیر از این حیث که کدامیک علت دیگری است، شناخته شده نیست. ارتباط بین این دو متغیر بسته به ساختاری اقتصادی کشورها متفاوت می-باشد. در همین راستا این مقاله به دنبال بررسی ارتباط علی بین صادرات حقیقی بخش کشاورزی و رشد بخش کشاورزی در ایران با استفاده از روش مدل سازی علی جدید می باشد. بدین منظور از روش گراف های غیر چرخشی سودار (DAG) به منظور شناسا نمودن شوک های ساختاری در مدل VAR ساختاری استفاده شده است. کاربرد روش DAG امکان آزمون ساختار علی همزمان و پویای پیوند صادرات-رشد اقتصادی را فراهم می نماید. نتایج نشان داد رابطه علی بین صادارت بخش کشاورزی و رشد بخش کشاورزی در ایران یک طرفه و از رشد بخش کشاورزی به سمت صادارت بخش کشاورزی است. این امر تایید کننده فرضیه رشد محور صادرات در بخش کشاورزی می-باشد. همچنین سرمایه گذاری در بخش کشاورزی نقش بسیار مهمی در توضیح رشد بخش کشاورزی و صادرات بخش کشاورزی ایران دارد، بنابراین ایجاد مشوق های لازم توسط سیاست گذاران جهت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: صادرات محور رشد، رشد محور صادرات، بخش کشاورزی، مدل SVAR، گراف های غیر چرخشی سودار (DAG)
 • ابراهیم جاودان، اسماعیل پیش بهار *، جعفر حقیقت، رسول محمدرضایی صفحات 101-118
  در دهه گذشته، بحران قیمت جهانی مواد غذایی و عبور آن به قیمت‏های داخلی مواد غذایی مورد توجه خاص پژوهشگران و سیاستگذاران کشورهای در حال توسعه قرار گرفته است. در این مطالعه، با استفاده از داده های سری زمانی فصلی در دوره 1391:4-1369:1 الگوهای خودتوضیح برداری و خودتوضیح برداری مارکوف سوئیچینگ برآرود شده و سپس توابع عکس‏العمل آنی مربوط به هر الگو به منظور اندازه‏گیری میزان عبور قیمت‏های جهانی مواد غذایی به قیمت داخلی مواد غذایی در ایران مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به نتایج آزمون‏های تشخیصی، الگوی MSIAH(2)-VAR(1) نسبت به الگوی خطی VAR برازش مناسبی برای داده ها ارائه می‏کند. نتایج نشان داد که مقدار عبور قیمت‏های جهانی مواد غذایی به شاخص قیمت مواد غذایی در ایران در رژیم‏های اول و دوم بعد از چهار فصل به ترتیب برابر 15/0 و 40/0 است. بنابراین میزان عبور قیمت‏های جهانی مواد غذایی به شاخص قیمت داخلی مواد غذایی بعد از بحران جهانی قیمت مواد غذایی نسبت به قبل از آن بیشتر بوده است. این یافته ها حاکی از این است که باید توجه زیادی به مقدار عبور قیمت‏های جهانی مواد غذایی در طراحی سیاست‏ها صورت گیرد. سیاستگذاران می‏توانند اثر عبور قیمت‏های جهانی مواد غذایی به قیمت‏های داخلی را با به کارگیری سیاست‏های مهار تورم و افزایش ارزش پول ملی کاهش دهند.
  کلیدواژگان: اثر عبور، قیمت های جهانی، قیمت های داخلی، مواد غذایی
 • آیت الله کرمی*، مرتضی نوری، نعمت الله موسوی صفحات 119-138
  کشاورزی یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی کشور و منبع اصلی تامین کننده درآمد روستاییان می باشد. توسعه ی کشاورزی حاصل تلاش های برنامه ریزی شده، هماهنگ و مطلوب جهت وسعت بخشیدن به زمینه ها، گسترش دامنه فعالیت ها و افزایش عملکردها در قالب برنامه جامع توسعه روستایی است. شناخت و بررسی امکانات و قابلیت ها و در پی آن تعیین سطوح توسعه یافتگی کشاورزی، نخستین گام در فرآیند برنامه ریزی و توسعه ی کشاورزی است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی و سطح بندی توسعه ی کشاورزی شهرستان های استان کهگیلویه و بویراحمد انجام گرفته است. در این پژوهش با استفاده از آمار کشاورزی سالنامه آماری سال 1392 استان، فهرستی از 84 شاخص توسعه ی کشاورزی در قالب پنج گروه عمده (بهره برداری کشاورزی، عملکرد، مکانیزاسیون کشاورزی، دام و طیور و آبزیان و تشکل های کشاورزی) با بهره گیری از مدل تاکسونومی عددی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که شهرستان گچساران نسبت به دیگر شهرستان ها از بالاترین درجه ی توسعه ی کشاورزی برخوردار بوده (723/0= Fi) و بر اساس دو شاخص «مکانیزاسیون کشاورزی» و «دام و طیور و آبزیان» در رتبه اول قرار گرفته است. در مقابل، شهرستان دنا دارای کمترین درجه توسعه ی کشاورزی بوده است (927/0= Fi). بدین ترتیب، دامنه نوسان درجات توسعه ی کشاورزی شهرستان های استان 204/0 برآورد شده است. افزون بر این، با توجه به سطوح توسعه یافتگی، در مجموع هیچ کدام از شهرستان ها در سطح توسعه یافته قرار نداشته و تنها دو شهرستان گچساران و بویراحمد نسبتا توسعه یافته تلقی می گردند. لذا، شایسته است که برنامهریزان کشور در راستای سیاستهای عدالتمحوری و محرومیتزدایی خود به این مناطق توجه بیشتری داشته باشند.
  کلیدواژگان: توسعه ی کشاورزی، تاکسونومی عددی، استان کهگیلویه و بویراحمد
 • جواد علی بیگی*، حسین مهدی زاده صفحات 139-155
  این تحقیق به بررسی نقش صنایع کوچک بر سرمایه های معیشتی خانوارهای شاغلین در این نوع از صنایع در دو دوره زمانی قبل و بعد از اشتغال و همچنین غیر شاغلین در محدوده شهرستان های سیروان و چرداول با رویکرد معیشتی پرداخته است. بنابراین، 20 روستای دو شهرستان که 51 واحد صنعتی کوچک را در محدوده خود جای داده است، بررسی شده است. بر اساس رابطه کوکران، از مجموع 373 شاغل، تعداد 189 نفر به عنوان حجم نمونه شاغلین جهت پاسخگویی به پرسشنامه مربوط به دو دوره زمانی قبل و بعد از اشتغال انتخاب شدند و همچنین از مجموع 10155 خانوار ساکن در دو شهرستان، 376 سرپرست خانوار به عنوان حجم نمونه غیر شاغلین جهت پاسخگویی به پرسشنامه مربوط به غیر شاغلین انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات پژوهش، از روش پیمایشی و تکمیل پرسشنامه، اسنادی و مصاحبه با شاغلین استفاده شده است. داده های گردآوری شده با استفاده از آزمونهای t، مان ویتنی و ویلکاکسون در نرم افزار spss مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان داد که به غیر از سرمایه طبیعی (میانگین قبل از اشتغال 32/2؛ بعد از اشتغال 55/2)؛ میزان افزایش سرمایه های انسانی، مالی، اجتماعی، فیزیکی و کلی خانوارهای شاغل بعد از اشتغال در صنایع کوچک (به ترتیب با میانگین 56/3، 81/3، 34/4، 80/3 و 81/3) بالاتر از زمان قبل از اشتغال (به ترتیب با میانگین 71/1، 39/1، 32/2، 28/2 و 05/2) است و نیز استقرار صنایع کوچک در روستاهای شهرستان های مورد مطالعه به غیر از سرمایه طبیعی (شاغلین با میانگین 55/296 و غیر شاغلین با میانگین 19/276)؛ اثر مثبتی بر سایر سرمایه ها اعم از انسانی، مالی، اجتماعی، فیزیکی و کلی خانوارهای شاغل (به ترتیب با میانگین 56/410، 54/434، 74/380، 58/359 و 46/374) نسبت به خانوارهای غیر شاغل (به ترتیب با میانگین 88/218، 82/206، 87/233، 55/244 و 03/237) داشته است.
  کلیدواژگان: صنایع کوچک، رویکرد معیشتی، اشتغال، اقتصاد روستایی، شهرستان های سیروان و چرداول
 • صابر کلهری، وحیده انصاری*، عمران طاهری ریکنده، فرشاد محمدیان صفحات 157-176
  ببا افزایش مداوم جمعیت و توسعه استانداردهای زندگی، نیاز به مواد غذایی با سرعت شگرفی در حال افزایش است. اهمیت تامین غذای کافی از یک سو و تاکید بر جایگاه منطقه ای ایران در سند چشم انداز 1404 کشور از سوی دیگر، سیاست گذاران و برنامه ریزان کشور را بر بهبود شاخص های امنیت غذایی ترغیب نموده است. اما پیش از هرگونه برنامه ریزی و سیاست گذاری شناخت وضعیت فعلی کشور از لحاظ ابعاد چندگانه ناامنی غذایی بسیار حائز اهمیت است. لذا در پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد تلفیقی تصمیم گیری چندمعیاره و تکنیک آنتروپی به ارزیابی جایگاه ایران در میان کشورهای منطقه منا طی دوره زمانی 2013- 2000 پرداخته شده است. برای این منظور، ابتدا وزن معیارهای مختلف از طریق بکارگیری روش آنتروپی محاسبه گردید، سپس با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی به رتبه بندی کشورها پرداخته شد. نتایج نشان می دهد که ایران از لحاظ امنیت غذایی در جایگاه چهاردهم کشورهای منطقه منا قرار دارد. همچنین نتایج حاکی از وجود همبستگی مثبت میان امنیت غذایی با تولید ناخالص داخلی سرانه، آزادسازی تجاری و مکانیزاسیون بخش کشاورزی و همبستگی منفی میان این متغیر با جمعیت و نابرابری توزیع درآمد می باشد. بنابراین پیشنهاد می گردد دولت از طریق حذف موانع تجارت و رفع تحریم ها، همچنین تشویق مکانیزاسیون در بخش کشاوزی و توجه بیشتر به وضعیت معیشت اقشار کم درآمد در جهت ارتقا شاخص امنیت غذایی کشور اقدام نماید.
  کلیدواژگان: امنیت غذایی، رتبه بندی، منطقه منا، تحلیل سلسله مراتبی، رویکرد آنتروپی
 • افسانه سراج الدین، احمد فتاحی اردکانی، مسعود فهرستی ثانی*، اکرم نشاط صفحات 177-188
  در سال های اخیر، همزمان با افزایش محدودیت منابع آب، به مفهوم «کارایی مصرف آب» نیز توجه بیشتری شده است. آب یکی از نهاده های مهم و محدود در تولید محصولات کشاورزی به شمار می رود. هدف از مدیریت منابع آب در کشاورزی، افزایش بهره وری تولید و بالا بردن کارایی مصرف آب است. برای رسیدن به این منظور، در این پژوهش با استفاده از تحلیل پوششی داده ها، کارایی آب مصر فی محصول نیشکر در استان خوزستان طی سالهای 1383 تا 1394 بررسی شد. آمار و اطلاعات مصرف نهاده مربوط به شش شرکت کشت و صنعت نیشکر استان خوزستان که تولیدکننده انحصاری این محصول هستند، جمع آوری شدو با استفاده از نرم افزار گمزبررسی شد و نتایج نشان داد میانگین کارایی مصرف آب آبیاری در دوره مورد بررسی برای کشت نیشکر حدود 70 درصد و میانگین کارایی کل نهاده ها برای تولید این محصول در دوره مورد بررسی حدود 80 درصد است.
  کلیدواژگان: کارایی مصرف آب آبیاری، نیشکر، کارایی کل نهاده ها، استان خوزستان
|
 • Hosein Mohammadi * Pages 1-21
  Due to high competition in production and consumption, Successful companies put most of their resources and efforts for earn more profit by choosing the appropriate marketing strategies. Therefore, selection of appropriate strategy is necessary for increasing sales and profit. The goal of this study is assessing effective factors on selection of marketing strategies in Mashhad food industries in Introduction and Growth stages. Data is provided from eighty eight active companies in Mashhad food industry in 2015. Multinomial Logit Model used to achieve the aim of this research. Estimated likelihood and Wald tests results shows that combining marketing strategies groups is impossible and according to Hausman test, the three groups of dependent variable are independent. The results of multinomial logit model indicated that variables such as: age, manager experience, education, product type, and product brand in introduction and growth stages are significant in terms of effectiveness on choice of strategy. According to positive effectiveness of brand on the choice of marketing strategy type, it is recommended that active companies in food industry work for establishing and strengthen prestigious brands in national and international context.
  Keywords: Marketing strategies, food industry, production cycle life, multinomial logit, Introduction, Growth Stages
 • Amir Dadrasmoghadam, Mohammad Ghorbani Pages 23-38
  Brand diversity is one of effective factors on cheese product share of various brands in the grocery stores. In this study, using Genetic Function Approximation, modelling has been performed on chees product share of Kalleh, Pegah ,Sabah brands and other rivals. The sample consisted of Noshad and Pegah Milk Industry project data in 2014 including 435 grocery stores in Mashhad. The results showe that the minimum price of Kalleh brand is one of effective factors on chees product share of this brand . of the other important factors on chees product share is diversity of this brand so that the more is diversity of the brand, the more is the products of Kalleh brand in the market. Also, variabilty cofffecients of Sabah, Pegah and rival brands have becaome negative. One of the efective factors on Pegah brand share is the maximum price of this brand which put a negative effect. Diversity coffeient of Sabah¡ Pegah and rival brands have become negative showing that other brands diversity resulted in reducing chees product share of Pegah brand in the market of Mashhad. Regarding Pegah brand share, diversity cofficents of Kalleh ,Pegah and other rival brands have become negative showing that increasing in other brands variety results in decreasing in Sabah brand share in the market.This study showed that variety of Kalleh, Pegah and Sabah brands reduce cheese product shares of the rival brands in the market. Diversity coefficients of the rival brands have become positive. Brands diversity is one of the effective factors on stores profit. Also, the minimum price of sabah brand has a positive relationship with stores profit and has a negative relationship with the maximum price of Sabah and also the price of Sabah brand has an inverse relationship with the store profit.
  Keywords: Diversity, Chees, Brand Share, Store Profit, GFA Algorithm
 • Hamed Rafiei *, Saeed Yazdani Pages 39-54
  Traditional markets of bony fishes, the low proportion of fishermen from fishing and against, unfavorable market conditions and the high price in fish markets are major problem in Mazandaran Province’s fish market. In this market, consumer dissatisfaction and fishermen simultaneously, has created major problem for policymakers. According to consumer interests and the elimination of waste intermediate will be one of the most important factors to improve performance and market share, producer (fisherman). Designing coastal markets and selling fish caught, In addition to providing fresh fish and healthier for the consumer, will create more satisfactory to the attractiveness of these coastal markets. On this basis, this study explores the feasibility of the coastal market in types of bony fish in the province in 2012. For this purpose, 684 questionnaires to a two-stage cluster sampling between coastal and non-coastal provinces were collected. The results of the Logit model analysis indicated that in the coastal market of white fish, mullet and carp, At best; consumers are willing to pay the 16.418, 16.657 and 13.197% more than average prices. Also at worst; they are willing to pay the 7.634, 6.280 and 5.243% more than average prices. In non-coastal markets also showed that in best, consumers are willing to pay for the coastal market, 14.302, 12.590 and 11.185% and at worse they are willing to pay 5.243, 6.02 and 3.995% more than average prices. Therefore designing the coastal market according to reduce transaction cost to wholesale and retail market and for increasing fisherman’s market share will be necessary.
  Keywords: Coastal Markets, Willingness to Pay, Bony Fishes, Mazandaran Province
 • Mahdi Vakilian Aghouie *, Mahdi Salehi, Farzaneh Nasserzadeh Pages 55-79
  The purpose of this article is the effect of product market competition on earnings quality in Agriculture and food industries in Tehran Stock Exchange. For this purpose, the Adjusted Lerner Index is used as a benchmark for competition in product market. For calculaltion of the quality of earnings three aspects were considered, the quality of accruals, the ratio of operating cash flow to operating profit and changes in accruals. The population of this research was 36 agricultural and food companies in Tehran Stock Exchange. For testing of hypotheses, the data was gathered for the years of 2007 to 2016 and Multivariate linear regression analysis was used. The results of hypothesis test shows that with increasing product market competition reduced discretionary accruals and increae the earnings quality. Also result show that there is no significant relationship between product market competition and ratio of operating cash to operating profit. The other results show that there is no relation between product market competition and changes in accruals. Based on obtained results it is recommended to investors and creditors that they must consider the relation between competition in the product market and earnings quality.
  Keywords: competition in the product market, earnings quality, Adjusted lerner index
 • Samaneh Khalili, Mohammad Ghahremanzadeh* Pages 81-99
  Despite the relationship between exports and economic growth, there is not a clear causality relationship between these variables. This relationship is different depending on the country's economic structure. In this context, this study seeks to the causal link between the export of agriculture sector and agricultural growth in Iran using new causal approach. Directed Acyclic Graphs (DAG) method is applied to identify the structural shocks in a structural VAR model. DAG method allows the examination of both contemporaneous and dynamic causal structure of the exports-productivity nexus. The results showed that the causal relationship between the exports of agriculture and agricultural growth is unilateral and direction is from the agricultural growth to the agricultural export. This confirmed the hypothesis of growth–led export in the agriculture sector. Also investment in the agriculture sector plays an important role in explaining the agricultural growth and exports; therefore creating incentives for investment in agriculture is suggested by policy makers.
  Keywords: export-led growth, Agriculture, SVAR model, directed acyclic graphs (DAG)
 • Esmaeil Pishbahar * Pages 101-118
  Global food price crisis and its pass-through to domestic food prices has attracted especial attention from researchers and policymakers over the past decade in developing countries. In this study, by using quarterly data from 1990:Q2 to 2013:Q1, we estimate the Vector Auto-Regressive (VAR) and Markov Switching Vector Auto-Regressive (MS-VAR) models and then the impulse response functions were used to measure the extent of world food prices pass-through into domestic food prices, in Iran. According to the diagnostic statistics, MSIAH(2)-VAR(1) specification has a better fit to data than the linear VAR model. The results showed that the magnitude of the world food prices pass-through to domestic food price index in first and second regimes is respectively 0.15 and 0.40 after four quarters. Therefore, the extent of the pass-through from world food prices to domestic food price index resulting from recent world food price crisis has been higher than before. These results suggested that much more attention should be given to the magnitude of global food prices pass-through in policy designing. The policymakers can reduce the global food prices pass-through into domestic prices by adopting inflation targeting policies and appreciation of the domestic currency.
  Keywords: Domestic Prices, Food, Global Prices, Pass-Through
 • Aiat Alah Karami *, Nematolah Mosavi Pages 119-138
  Agriculture is one of the most important economic sectors in Iran and it is the main source of rural income. Agricultural development is a result of planned and coordinated efforts in order to broaden the contexts, experiences can broaden the scope and increase the performance in a comprehensive program of rural development. Identifying and exploring the possibilities and capabilities and then determining the level of agricultural developmet is the first step in the process of planning and agricultural development. Therefore, this study aimed to evaluate and zoning of agricultural development of Kohgiloyeh and Boyer-Ahmad counties, Iran. In this study, based on agricultural statistical yearbook 1392, a list of 84 indicators in five major groups of agricultural development (agricultural exploitation; performance; agricultural mechanization; livestock, pultry and fish; and agricultural associations) using the taxonomy model was evaluated. The results showed that the Gachsaran county has the highest degree of agricultural development (Fi = 0.723) and based on two criteria, "agricultural mechanization" and "livestock, poultry and fish" was in the first place. In contrast, the Dena township has the lowest agricultural development (Fi=0.927). Thus, the range in levels of agricultural development townships 0.204 estimated. Moreover, according to development levels, in total, none of the townships have not developed and only two townships Gachsaran and Boyer-Ahmad considered relatively developed. Therefore, it is recommended that planners and authorities in line with policies of justice and eradication of deprivation, more consider to these regions.
  Keywords: Agricultural Development, Numeric Taxonomy, Kohgiloyeh, Boyer-Ahmad Province
 • Hossein Mahdizadeh, Javad Alibeygi * Pages 139-155
  This research is to investigate the role of small businesses on livelihood assets of employed households in this type of industry in the period before and after employment and also non-employees with the approach of livelihood in the counties of Sirvan and Chardavol approach. Therefore, we investigated 20 villages of the two counties that is placed the number of 51 small industrial units in your range. According to Cochran correlation, a total of 373 employees were selected as the sample of 189 workers to respond to the questionnaire into two periods: before and after employment. As well as a total of 10155 families residing in tow counties, were selected as the sample of 376 non-employed heads of households to respond to the questionnaire related to non-employment. To collect research data used a survey design and completion of questionnaires and interviews with employees. The collected data is analyzed by using t, Mann-Whitney and Wilcoxon tests in spss software. The findings showed that aside from natural capital (pre-employment with an average of 2.32 & post-employment with an average of 2.55); the amount of human, financial, social and physical capitals & total capital of employed families after working in small industries (respectively 3.56, 3.81, 4.34, 3.80 & 3.61) is higher than the pre-employment (respectively 1.71, 1.39, 2.32, 2.28 & 2.05) and also the establishment of small industries in rural counties studied aside from natural capital (employeds with an average of 296.55 & non- employeds with an average of 276.19); has a positive effect on employed household (respectively 410.56, 434.54, 380.74, 359.58 & 374.46) than non-employed household (respectively 218.88, 206.82, 233.87, 244.55 & 237.03).
  Keywords: Small Industries, Livelihood Approach, Employment, Rural Economy, Sirvan, Chardavol Counties
 • Vahide Ansari *, Saber Kalhori, Farshad Mohamadiyan Pages 157-176
  Given continuous increase in population and growth of living standards, requires to food products is increasing with tremendous speed. Importance of providing sufficient food from one hand, and emphasis on Iran's regional position in the country's Vision 1404, from the other hand, has encouraged policy makers and planners to improve food security index. However, before any planning and policy making, recognizing Iran’s current situation in terms of the multiple dimensions of food insecurity is very important. So, in the present study, Iran's position in the MENA region over the period 2013- 2000 is assessed, using a Consolidated multi-criteria decision approach and entropy technique. To this end, at the first, the weight of the different criteria was calculated through entropy method, then ranking of the countries was done using the Analytical Hierarchy Process. The results show that Iran is in fourteenth place among 21 countries of the MENA region in terms of food security. Results also indicate the positive correlation between food security and per capita GDP, trade liberalization, and the mechanization of agriculture, but negative correlation between food security and population as well as inequality in income distribution. So, it is suggested that government operate in order to improve food security index by removing trade barrier and eliminating sanctions, promoting mechanization in agricultural sector, and giving more consideration to the living situation of the low income groups.
  Keywords: Food security, Ranking, MENA region, Analytical Hierarchy Process, Entropy approach
 • Ahmad Fatahiardakani, Masoud Fehresti *, Akram Neshat Pages 177-188
  In recent years, coinciding with the rise of limited water resources, the concept of "water use efficiency" has also received more attention. Water is one of the important inputs in agricultural production is limited. The purpose of the management of water resources in agriculture, increase productivity and enhance water use efficiency. For this purpose, in this study, using data envelopment analysis, efficiency of water per crop in the province of Egypt during the years 1383 to 1394 were reviewed.Data input on six companies which produce exclusively the product of the sugarcane industry in Khuzestan province, the collection and use of software Gmzbrrsy and the results showed that the average efficiency of irrigation water use for the cultivation of sugar cane in the period under review about 70% and an average efficiency of inputs for production in the period under review 80 percent.
  Keywords: Water use efficiency, water efficiency mean, sugar cane agro-industry