فهرست مطالب

جغرافیا و آمایش شهری - منطقه ای - پیاپی 22 (بهار 1396)
 • پیاپی 22 (بهار 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/01/10
 • تعداد عناوین: 14
|
 • زینب سلطانی، سیدعلی المدرسی صفحه 1
  اصلی ترین نیاز آسیب دیدگان ناشی از زلزله، داشتن سرپناه و رساندن خدمات امداد و نجات به آن ها در سریع ترین زمان ممکن است. بعد از وقوع زلزله نمی توان به سرعت مکان های مناسبی را برای آسیب دیدگان زلزله آماده کرد؛ بنابراین، باید قبل از وقوع چنین بحران هایی، مکان های مناسبی از نظر دسترسی به کاربری های شهری، داشتن امنیت، دوری از مناطق مخاطره خیز و... برای آسیب دیدگان زلزله فراهم کرد. دسترسی دشوار به داخل بافت تاریخی برای ارائه خدمات امدادی و کمبود فضاهای باز، با وجود تراکم بالای جمعیت، بر بالارفتن آسیب پذیری در برابر حوادث در این منطقه می افزاید. در این پژوهش، به مطالعه موردی بافت تاریخی شهر یزد با هدف تعیین بهترین مکان استقرار گروه های امداد به منظور انجام عملیات نجات پرداخته شد. برای رسیدن به این هدف، ابتدا به معرفی پارامترهای موثر که وابسته به شرایط ساختاری و طبیعی منطقه هستند، پرداخته و لایه های GIS این معیارها تولید شد. سپس، برای از بین بردن عدم قطعیت در داده های ورودی و قضاوت شخصی در مورد اهمیت معیارها، از روش فازی استفاده شد و برای این منظور درجهت ترکیب نقشه ها با استفاده از تلفیق مدل های برهم نهی فازی، شبکه استنتاجی فازی تشکیل و از آن به منظور تعیین مکان های مناسب استفاده شد. استفاده از خواص مجموعه های فازی در فرایند سلسله مراتبی، فرایند سلسله مراتبی فازی را پدید آورد که باعث افزایش کارایی تصمیم گیری شد. در نهایت، گزینه ها برای سایت امداد و اسکان پس از زلزله مشخص و بر اساس معیارهایی مانند دسترسی به معابر، مساحت فضای باز و پراکنش مراکز امداد و اسکان اولویت بندی و تعیین شد. نتایج تحقیق همچنین نشان دهنده کمبود فضاهای کافی برای استقرار زلزله زدگان در بافت تاریخی شهر یزد است.
  کلیدواژگان: منطق فازی، فرایند سلسله مراتب فازی، اسکان موقت، بافت تاریخی، سامانه اطلاعات مکانی
 • معصومه براری، محمد تقی رضویان، جمیله توکلی نیا صفحه 21
  رشد روز افزون جمعیت شهر ساری و در پی آن ازدیاد تعداد وسایل نقلیه درون شهری، مشکل حمل و نقل و ترافیک را به یکی از اصلی ترین مشکلات و متعاقبا انواع پیامدهای زیست محیطی و اجتماعی و در نهایت، تهدید سلامتی و آسایش شهروندان تبدیل کرده است. تحقیق حاضر با هدف بررسی روند پایداری وسایل حمل و نقل و عوامل تاثیر گذار برحمل و نقل پایدار، کاربردی و روش مورد استفاده توصیفی- تحلیلی است. برای جمع آوری اطلاعات از مطالعات کتابخانه ای، اسنادی- آماری و میدانی استفاده شده است. برای تجزیه وتحلیل یافته ها، ابتدا با روش جای پای اکولوژیکی (EFA)، روند پایداری وسایل حمل و نقل شهر ساری در سال 1394 مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج حاصل با استاندارد جهانی مورد مقایسه و در ادامه برای وزن دهی عوامل تاثیر گذار بر حمل و نقل پایدار که مربوط به استراتژی ASI می باشد، از مدل تاپسیس استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در شهر ساری مینی بوس، بیشترین میزان جای پای بوم شناختی را با (00048/0) هکتار به خود اختصاص داده و کمترین مقدار نیز مربوط به اتوبوس با جای پای بوم شناختی (000027/0) هکتار است. مقایسه میزان جای پای وسایل حمل و نقل شهری با مقادیر استاندارد نیز حاکی از آن است که به جز اتوبوس، سایر شیوه های حمل و نقلی شهر ساری از میزان جای پای بیشتری نسبت به استاندارد جهانی (2011) برخوردارند. همچنین، عوامل تاثیر گذار بر حمل و نقل پایدار شهر ساری بر اساس آراء متخصصان و مدل تاپسیس، منعکس کننده این مطلب است که قراردادن حمل و نقل غیر موتوری در راس طرح های جامع حمل و نقل، اختصاص بیشتر ظرفیت خیابان ها به انواع سیستم حمل و نقل پاک و همگانی و تشویق افراد به انجام سفرهای ضروری با حمل و نقل همگانی، به ترتیب با کسب امتیازهای (724/0)، (654/0) و (624/0) بیشترین نقش را در حمل و نقل سبز شهر ساری داشته اند.
  کلیدواژگان: ارزیابی، جای پای اکولوژیکی، حمل و نقل سبز، استراتژی ASI، شهر ساری
 • ایرج تیموری، نوید سلطان قیس، یاسر قلی زاده صفحه 41
  مسکن به عنوان یک کالای ناهمگن، بادوام، غیر منقول، سرمایه ای و مصرفی با پیامدهای جانبی، سهم زیادی از بودجه خانوارها را به خود اختصاص می دهد و همچنین نقش زیادی در اشتغال و ارزش افزوده کشورها دارد؛ بنابراین، تعیین و برآورد قیمت مسکن برای برنامه ریزان و تصمیم گیران، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. این برآورد به ویژه اگر بتواند سهم عوامل تاثیر گذار در ارزش مسکن را به خوبی منعکس کند، می تواند در سیاست گذاری های شهری و منطقه ای مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به اهمیت مسئله، تحقیق حاضر قصد دارد تا به بررسی عوامل تاثیر گذار در تعیین قیمت مسکن و برآورد قیمت مسکن شهری در کوی ولیعصر تبریز بپردازد. اغلب از روش تابع هدانیک و شبکه های عصبی مصنوعی به عنوان روش های رگرسیون چند متغیره به منظور برآورد قیمت مسکن استفاده می شود. برای فراهم سازی متغیرهای اثر گذار در قیمت مسکن، از روش دلفی بهره گرفته شد. داده ها نیز از طریق پیمایش و پرسشگری جمع آوری شدند. یافته ها میزان و ضریب اهمیت هر کدام از متغیرها را در تابع هدانیک نشان می دهد. طبق یافته ها، نتایج تابع هدانیک در مقایسه با شبکه عصبی مصنوعی از دقت کمتری در برآورد و پیش بینی قیمت مسکن برخوردار است. نتایج تحقیق نشان داد که بین متغیرهای فضایی و قیمت مسکن در کوی ولیعصر تبریز، همبستگی وجود دارد. این همبستگی برای متغیر فاصله از پارک، مثبت و برای متغیرهای فاصله از مراکز خرید، حمل و نقل، خیابان اصلی و مسجد، معکوس است. همچنین، نتایج به دست آمده نشان می دهد، شبکه عصبی در صورتی که آموزش کافی ببیند، قابلیت بالایی در برآورد دقیق قیمت هر متر مربع مسکن دارد.
  کلیدواژگان: مسکن، تابع هدانیک، شبکه عصبی مصنوعی، پیش بینی قیمت مسکن، کوی ولیعصر تبریز
 • عبدالله فرجی، مهدی دوستکامیان، فاطمه قهرمانی، زهرا ربیعی، احسان رشید بیگی صفحه 57
  هدف از این مطالعه، ناحیه بندی و تحلیل چرخه های بارش نواحی مرکزی کشور است. بدین منظور از 29 متغیر اقلیمی برای72 ایستگاه سینوپتیکی و کلیماتولوژی، طی دوره آماری از سال های 1359 تا 1390 استفاده شده است. برای دست یابی به این هدف، ابتدا با استفاده از روش های زمین آمار، پایگاه داده ای به ابعاد 29× 3673 کیلومتر تشکیل شده است. سپس به منظور ناحیه بندی اقلیمی از روش های تحلیل خوشه ایو تحلیل ممیزی بهره گرفته شده است. به منظور آشکارسازی چرخه های نهان و آشکار بارش هریک از نواحی، از تحلیل طیفی (تحلیل همسازه ها) استفاده شده است. داده های حاصل از متغیرهای اقلیمی انتخاب شده به روش تجزیه خوشه ایادغام وارد6، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت که پس از ترسیم دندروگرام چهار پهنه اقلیمی (1- ناحیه ای بارش زیاد، دمای بسیار کم و رطوبت زیاد؛ 2- بارش متوسط، دمای کم و رطوبت متوسط؛ 3- بارش بسیار کم، دمای بسیار زیاد و رطوبت بسیار کم؛ 4- بارش کم، دمای زیاد و رطوبت کم) شناسایی شد. به منظور ارزیابی نتایج حاصل از تجزیه خوشه ای، از روش تحلیل ممیزی و آزمون تفاضل میانگین استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل ممیزی نشان داد که 87/98 درصد از ایستگاه ها به طور صحیح در گروه مربوط به خود قرار گرفته اند. نتایج حاصل از اعمال تحلیل چرخه های بارش هر یک از این نواحی نشان داد که در هر چهار گروه، بیشتر چرخه های کوتاه مدت 2 تا 4 ساله حاکم بوده است؛ با وجود این، متنوع ترین چرخه ها در ناحیه یک، به دلیل عواملی مانند مجاورت با آب های خلیج فارس و قرارگیری در سایه ناهمواری های زاگرس، رخ داده است.
  کلیدواژگان: ناحیه بندی، بارش، زمین آمار، تحلیل تشخیص
 • براتعلی خاکپور، محسن کمانداری، سید مصطفی حسینی صفحه 71
  امروزه ایمنی در پارک ها به دلیل تاثیر زیادی که بر ابعاد مختلف کیفیت زندگی و پایداری اجتماعات شهری دارد، بسیار بااهمیت است. براین اساس، در این پژوهش به بررسی وضعیت شاخص های ایمنی در پارک های منطقه ای شهر کرمان پرداخته شده است. این پژوهش به لحاظ هدف، از نوع کاربردی است که با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. در این پژوهش ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه ای شاخص های موثر بر ایمنی در پارک ها شناسایی شدند. سپس، با استفاده از 287 پرسش نامه و بهره گیری از محیط نرم افزاری SPSS و آزمون های آماری و روش تصمیم گیری چند معیاره وایکور، وضعیت پارک های منطقه ای شهر کرمان از نظر شاخص های ایمنی مورد بررسی و سنجش قرار گرفت. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که پارک شورا و پارک مادر به ترتیب با مقدار Q=0.947 و Q=0.936 در بهترین شرایط از نظر ایمنی و پارک نشاط با مقدار Q=0 در بدترین وضعیت از نظر شاخص های ایمنی قرار دارند. همچنین نتایج حاصل از آزمون آماری دبلیو کندال نشان داد که پارک های مورد مطالعه از نظر شاخص ایمنی بهداشتی با میانگین رتبه 56/5 در بهترین وضعیت و از نظر شاخص روشنایی با میانگین رتبه 37/1 در بدترین وضعیت قرار دارند.
  کلیدواژگان: ایمنی، پارک ها منطقه ای، مدل وایکور، شهر کرمان
 • اسماعیل سیلاخوری، قربان وهاب، زاده، زهرا پریسای صفحه 85
  فرسایش خاک، تهدیدی جدی برای حفاظت منابع خاک و آب کشور است. در این تحقیق، پهنه بندی خطر فرسایش بادی و آبی به ترتیب با مدل های IRIFR(IRIFR.E.Aو IRIFR.E.B) و MPSIACدر منطقه سبزوار انجام شد و پتانسیل رسوب دهی آنها مورد بررسی قرار گرفت. سپس، نقشه واحد های کاری تهیه شد و عوامل نه گانه موثر در فرسایش بادی و آبی در هر یک از 15 واحد کاری مورد بررسی قرار گرفت و همچنین، نقشه های خطر فرسایش آبی و بادی و نقشه فرسایش ناخالص آبی و بادی و فرسایش ناخالص کل (آبی+بادی) برای منطقه مورد نظر تهیه شد. نتایج نشان داد، اراضی کشاورزی با مساحت 9/4936 هکتار بیشترین حساسیت را نسبت به فرسایش بادی و واحد کاری اراضی مارنی با مساحت 3/596 هکتار، بیشترین حساسیت را به فرسایش آبی و تولید رسوب دارند. با توجه به نقشه وضعیت فرسایش بادی منطقه مورد بررسی، 55/80 درصد از منطقه در کلاس متوسط، 47/10 درصد در کلاس زیاد و 40/8 درصد منطقه در کلاس کم خطر فرسایش بادی قرار گرفتند. با توجه به بررسی نقشه وضعیت فرسایش آبی منطقه، 32/50 درصد از منطقه در کلاس کم و 11/49 درصد در کلاس متوسط خطر فرسایش آبی قرار گرفتند. فرسایش بادی 19/71 درصد و فرسایش آبی 81/28 درصد در کاهش حاصلخیزی اراضی منطقه موثر بوده است. نتایج حاکی از آن است که مقدار کل رسوب منطقه مورد مطالعه، 23/14412 متر مکعب در کیلومتر مربع در سال است که 47/10259 متر مکعب در کیلومتر مربع به وسیله فرسایش بادی و 76/4152 متر مکعب در کیلومتر مربع به وسیله فرسایش آبی صورت می گیرد.
  کلیدواژگان: شدت فرسایش بادی و آبی، مدل IRIFR، E، A، مدل IRIFR، E، B، مدل MPSIAC، منطقه سبزوار
 • سعید امانپور، سعید ملکی، نبی الله حسینی شه پریان صفحه 99
  یکی از مهمترین پیامدهای رشد شتابان شهرنشینی و توسعه فیزیکی شهرهای کشور در دهه های اخیر، ازهم پاشیدگی نظام توزیع مراکز خدماتی شهری بوده که زمینه ساز نابرابری اجتماعی شهروندان در برخورداری از این خدمات شده است. هدف اصلی این پژوهش بررسی و تحلیل پراکنش جمعیت و توزیع خدمات در کلان شهر اهواز می باشد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و ازنظر روش، ترکیبی از روش های توصیفی– تحلیلی است و در گردآوری داده ها از شیوه کتابخانه ای و اسنادی استفاده شده است. مناطق هفت گانه اهواز به عنوان واحدهای جغرافیایی در سنجش «عدالت فضایی» و 14 شاخص تعیین کننده خدمات عمومی برای رسیدن به این هدف انتخاب شده اند. سپس با استفاده از نظرات کارشناسان اقدام به میزان اهمیت شاخص ها در محیط فازی (AHP FUZZY) شد. برای تحلیل و رتبه بندی مناطق شهری از منظر برخورداری از خدمات عمومی، از مدل هایی چون ویکور (VIKOR)، الکتر (ELECTRE) و تاپسیس فازی (FTOPSIS) و برای رسیدن به یک نتیجه واحد از تحلیل داده ها در مدل های مختلف، از روش تلفیقی میانگین رتبه ها استفاده شده است.تجزیه وتحلیل داده های پژوهش نشان می دهد که مناطق 3 و 4 در رتبه اول برخورداری، مناطق 1 و 2 نیمه برخودار و مناطق6، 7 و 8 رتبه آخر را در بین مناطق دیگر ازلحاظ برخورداری از شاخص های خدمات شهری به خود اختصاص داده اند. سپس برای سنجش ارتباط بین جمعیت و برخورداری از خدمات شهری، از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. ضریب همبستگی (471/0) به دست آمده گویای این واقعیت است که ارتباط ضعیفی بین پراکنش جمعیت و توزیع خدمات وجود دارد. درصورتی که ضریب همبستگی به دست آمده از آزمون پیرسون (810/0) نشان می دهد که توزیع خدمات، ارتباط قوی و مستقیمی با مساحت دارد.
  کلیدواژگان: پراکنش جمعیت، خدمات شهری، روش میانگین رتبه ها، اهواز
 • غلام حسن جعفری، محمدرضا نوروزی صفحه 117
  نئوتکتونیک ازجمله عوامل دینامیکی است که همواره حوضه های آبخیز و رودخانه ها را تحت تاثیر قرار می‏دهد. نئوتکتونیک به عوامل جدید تکتونیکی گفته می‏شود که عمدتا در گسل‏ها نمود پیدا می‏کند. جابجایی گسل‏ها، باعث تشدید کانون‏های زلزله، آزاد شدن نیروهای درونی زمین و درنهایت تغییر شکل عوامل ژئومورفولوژیکی سطح زمین می‏شود. هدف این پژوهش، بررسی وضعیت تکتونیکی حوضه قانقلی‏چای است که زمین لغزش ناشی از زلزله 1369 رودبار و منجیل منجر به تشکیل دریاچه باکلور در آن شده است. بدین منظور، به کمک نرم افزار Arc GIS، 12MapperGlobalو با استفاده از شاخص‏های نسبی مورفوتکتونیکی مانند: گرادیان طولی رودخانه (SL)، عدم تقارن حوضه زهکشی (AF)، انتگرال منحنی هیپسومتریک (Hi)، نسبت کف دره به ارتفاع آن (Vf)، شکل حوضه زهکشی (Bs)، پیچ‏ و خم پیشانی کوه (Smf)، تقارن توپوگرافی عرضی (T) و سینوزیته (پیچ‏وخم) رودخانه (Sr) به بررسی این گونه فعالیت‏ها پرداخته شد. با توجه به نتایج این پژوهش، شاخص‏های SL،SMF و Srنشانگر جوان بودن حوضه ازنظر سیکل فرسایشی است. فعالیت گسل‏های پشت کوه و منجیل عمود بر حوضه، سبب اختلاف ارتفاع و تغییر قابل توجه ای در نیمرخ طولی رودخانه قانقلی چای و شاخص SL شده است. بقیه شاخص‏ها، بیانگر فعالیت تکتونیکی متوسط حوضه است. فعالیت زیاد تکتونیکی حوضه ازنظر شاخص زمین‏ساخت فعال نسبی (LAT) حاکی از این است که هرکدام از شاخص‏ها به تنهایی نمی توانند وضعیت تکتونیکی حوضه را مشخص کنند و نیازمند برآورد شاخص LATکل حوضه هاست؛ بر اساس آن، حوضه در کلاس 2 یعنی با فعالیت تکتونیکی زیاد قرار می گیرد. استفاده از نمودار بی بعد در تایید فعالیت‏های نئوتکتونیکی حوضه و به خصوص شاخص SLبسیار مفید است. بر اساس تفسیر آن می توان گفت که حوضه قانقلی چای ازنظر تکتونیکی فعال است.
  کلیدواژگان: نئوتکتونیک، زمین ساخت، گسل، باکلو
 • منصور جهان تیغ صفحه 133
  هدف از اجرای این تحقیق، کنترل رواناب و ذخیره آن در زمین به منظور افزایش پوشش گیاهی از طریق تامین رطوبت خاک است. در این تحقیق، بررسی اثرات دو سازه مکانیکی پیتینگ و کنتور فارو در مقایسه با شاهد بر تغییرات پوشش گیاهی منطقه جوار نیروگاه حرارتی ایرانشهر مورد بررسی قرار گرفته است. در این ارتباط برای شناسایی تاثیر هر یک از سازه ها و حضور پوشش گیاهی، در قالب طرح آماری کاملا تصادفی با 3 تیمار پیتینگ، کنتور فارو و شاهد در 4 تکرار بر روی شیب حدود 3 درصد اجرا شده است. به همین منظور، با توجه به میزان ورودی هرز آب، کرت هایی به ابعاد 40×20 متر با توجه به جهت شیب احداث و در منتهی الیه هر کرت حوضچه هایی برای اندازه گیری هرز آب ساخته شد. پس از هر فصل، رویش اندازه گیری پوشش گیاهی انجام گرفت و در پایان زمان اجرای پژوهش داده ها وارد نرم افزار SPSS شده و تجزیه و تحلیل آماری بر روی آنها صورت پذیرفت. نتایج نشان داد که بین تیمارهای مختلف (شاهد، پیتینگ، کنتور فارو) از لحاظ میزان تولید علوفه، درصد پوشش گیاهی و نهال های جوان در سطح 01/0 اختلاف معنی داری وجود دارد. بدین معنی که اجرای عملیات ذخیره نزولات آسمانی، بر روی میزان تولید علوفه تاثیرگذار بوده است. داده ها نشان می دهد که سازه های ایجاد شده تاثیر بسزایی در افزایش پوشش گیاهی دارد. تجزیه واریانس تیمار شاهد و پیتینگ با روش آماریLSD نشان داد که میزان LSD (113/0) به دست آمده، از اختلاف میانگین های تیمار شاهد و پیتینگ بیشتر است. به بیان دیگر، انجام عملیات پیتینگ تاثیری در افزایش تولید علوفه ندارد. همچنین، مقایسه داده های تیمار شاهد و کنتور فارو نشان داد که میزان LSD از اختلاف میانگین های کنتور فارو و شاهد اختلاف معنی دار کمتری دارد؛ بنابراین، اجرای عملیات کنتور فارو بر روی تولید علوفه اثر مثبتی داشته است.
  کلیدواژگان: سازه مکانیکی، پیتینگ، کنتور فارو، نفوذپذیری، ذخیره نزولات آسمانی، هرز آب
 • مهدی یوسفی، محمد مهدی خطیب، ابراهیم غلامی صفحه 145
  راندگی شکرآب، دارای روند باختری - خاوری با شیب 60 درجه شمالی و در فاصله 4 کیلومتری در شمال شهر بیرجند قرار دارد. پهنه گسلی فعال شکرآب به عنوان یک منبع لرزه ای برای شهر بیرجند است. به دلیل اینکه گسل شکرآب از قطعات مختلف تشکیل شده است، ابعاد فرکتالی آبراهه ها در سه بخش شرقی، غربی و مرکزی محاسبه شد. همچنین، به علت رخداد مهاجرت عرضی در این گسل، ابعاد فرکتالی آبراهه ها در دو بخش شمالی و جنوبی منطقه محاسبه شد. میانگین ابعاد فرکتالی آبراهه ها به منظور مقایسه پویایی تکتونیکی در این پهنه گسلی، در بخش شمالی و بخش جنوبی به میزان 11/1 و 06/1 است؛ به دلیل تراکم خطی آبراهه ها و دانسیته سطحی کمتر در بخش جنوبی، این اعداد فعالیت تکتونیکی بیشتر در بخش جنوبی نسبت به بخش شمالی گسل را نشان می دهند. در تقسیم بندی طولی گسل به سه بخش شرقی، مرکزی و غربی و با توجه به کمتر بودن بعد فرکتالی آبراهه ها در بخش های شرقی و غربی به ترتیب به میزان 320/1 و 393/1 نسبت به بخش مرکزی به میزان 436/ 1، بیانگر فعالیت تکتونیکی بیشتر در طرفین گسل نسبت به بخش مرکزی است. توسعه و پیشرفت دگرریختی حال حاضر از بخش مرکزی، به سمت بخش های شرقی و غربی گسل می باشد.
  کلیدواژگان: بعد فرکتالی آبراهه ای، خاور ایران، گسل شکرآب، فعالیت گسل
 • مسلم حدیدی، کاوه نادری، انسیه مرآتی، بیتا سوزنی صفحه 159
  عدم تعادل در نظام توزیع و نارسایی سیستم خدمات، از جمله فضاهای آموزشی، یکی از مسائل مهمی است که اکنون در شهرهای بزرگ به چشم می خورد. توسعه ناهمگون، برنامه ریزی نشده و رشد سریع جمعیت را می توان از دلایل اصلی بروز این مشکل به شمار آورد. در جهت افزایش کارایی این فضاها، توجه به ساماندهی و توزیع مناسب ضروری به نظر می رسد. روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی و ماهیت آن بنیادی- کاربردی است. هدف آن نیز عبارت است از بررسی پراکنش فضاهای آموزشی با استفاده از تحلیل های موجود در سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و بهره گیری از تکنیک AHP و روش دلفی با در نظر گرفتن پارامترهای موثر بر پراکنش فضایی مراکز آموزشی و ارائه الگوی مناسب و بهینه پراکنش مراکز آموزشی در سطح محدوده مطالعاتی به منظور پایداری و تامین اهداف اجتماعی و اقتصادی کاربری زمین شهری می باشد. نتایج آن نشان داده که مدارس ناحیه یک برای پوشش دادن کل فضای منطقه کافی نبوده و برخی از محله های غربی ناحیه با داشتن تراکم زیاد، از دسترسی عادلانه و مطلوب محروم هستند و از پوشش مدارس موجود خارج می باشند؛ بنابراین در تعیین محدوده بندی، قواعد خاصی از لحاظ برنامه ریزی شهری رعایت نشده و پیشنهاد می شود در تحقیقات آتی به این نیاز مهم پاسخ مناسبی داده شود و محدوده بندی با قاعده برای مدارس تعیین شود. اکثر حوزه های شهری که از نظر تعداد دانش آموز مقاطع راهنمایی و متوسطه به خصوص مقطع متوسطه جمعیت بالایی دارند، بدون مکان آموزشی لازم بوده و همین امر تراکم دانش آموز در مدارس محدوده سایر نقاط شهر را افزایش داده است. همچنین مکان یابی آموزشی که بدون در نظر گرفتن نحوه دسترسی صورت گرفته باشد، نه تنها از جنبه ایمنی آسیب پذیر بوده و سلامت دانش آموزان را در آمد و رفت مورد تهدید قرار می دهد؛ بلکه از نظر کاهش مسائل شهری همچون ترافیک نیز موفق نخواهد شد.
  کلیدواژگان: پراکنش، همجواری، فضا، سرانه، سیستم اطلاعات جغرافیایی
 • محسن دهقانی، فرهاد خجندی صفحه 179
  ارزیابی توان زیست محیطی، سنجش موجودی و توان بالقوه سرزمین با معیارهای مشخص و از پیش طرح ریزی شده است. در طی سال های اخیر، گردشگری روستایی به عنوان یکی از مهمترین صنایع برخوردار از پتانسیل های لازم برای کمک به جوامع محلی در راستای توسعه فعالیت های اقتصادی، مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این تحقیق، ارزیابی توان زیست محیطی دهستان تازیان به منظور مدیریت اکوتوریسم در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی با فرایند تحلیل سلسله مراتبی و انتخاب مناسب ترین مکان های توسعه اکوتوریسم و تدوین معیارهای تاثیر گذار است. بدین ترتیب، 9 معیار به عنوان معیار اصلی و 24 زیر معیار انتخاب شد. با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی و با کمک گرفتن از نرم افزار 11Expert Choice، معیارهای انتخاب شده وزن دهی، اولویت بندی و از نرم افزار ArcGIS 10 برای نقشه سازی، تجزیه و تحلیل داده های نمایشی اطلاعات و تلفیق لایه ها استفاده شد. بر اساس نتایج حاصل شده، معیار زیرساخت های گردشگری بیشترین اهمیت و معیار ویژگی های اجتماعی کمترین اهمیت را داشت. همچنین 74 درصد از کل مساحت دهستان تازیان دارای درجه توان ضعیف، 13 درصد آن دارای توان متوسط، 9 درصد دارای توان خوب و 4 درصد دارای توان بالا برای مدیریت اکوتوریسم است.
  کلیدواژگان: ارزیابی توان زیست محیطی، مدیریت اکوتوریسم، فرایند تحلیل سلسله مراتبی، سامانه اطلاعات جغرافیایی، دهستان تازیان
 • احمد قندهاری، دکترکامران داوری، بیژن قهرمان صفحه 191
  امروزه تامین نیازهای آبی برای مصارف مختلف، در بسیاری از نقاط دنیا و به ویژه ایران از اساسی ترین چالش های پیش روی برنامه ریزان است. بر این اساس، تامین آب از نقاط مختلف و اجرای گزینه های گوناگون، از راهکارهای جاری برای رفع این چالش در کنار مدیریت غیر سازه ای بوده و میزان زیادی از اعتبارات و بودجه های ملی را به خود اختصاص داده است. در این مقاله، به صورت موردی به چالش ها و فرصت های طرح های تامین آب مشهد پرداخته شده و روش منسجمی درجهت ارزیابی ریسک ارائه شده است. به همین منظور در بخش اول مقاله، براساس روش بارش افکار، عوامل مخاطره آمیز در گزینه ‏های تامین آب مشهد بررسی و متوسط ریسک هر کدام از گزینه ها محاسبه شده است. سپس در بخش دوم، براساس دامنه امکان بروز مخاطرات، ریسک تمام گزینه ها محاسبه شده است. نتایج نشان داد، اگرچه کمترین مقدار متوسط ریسک مربوط به گزینه انتقال آب از هزار مسجد می باشد؛ اما از دید کارشناسان، گزینه انتقال پساب از غرب مشهد است و دامنه امکان بروز ریسک کمتری را نسبت به سایر گزینه ها دارد. در واقع این نتایج نشان می دهد، استفاده از دامنه امکان ریسک برای اولویت‏بندی گزینه ‏ها (اتخاذ تصمیمات مدیریتی)، می تواند بسیار مفید واقع شود. همچنین، در انتهای مقاله گزینه های مختلف براساس پارامتر قیمت تمام شده پروژه، حجم انتقال آب هر پروژه، ریسک و ضریب بازچرخانی آب مجددا اولویت بندی شده اند.
  کلیدواژگان: دشت مشهد، ریسک، عدم قطعیت، تامین آب
 • دکترحسین کلانتری خلیل آباد، احمد پوراحمد، سید رفیع موسوی، مهدی شیری پور صفحه 207
  بافت های فرسوده شهری و به طبع آن محله های فرسوده، پدیده ای چندوجهی و میان بخشی بوده و دارای ابعاد قوی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، کالبدی، اجرایی و فنی هستند. این محله ها از یکسو دارای ریشه های سکونتی بوده و واجد ارزش های غنی معماری و شهرسازی می باشند و درعین حال به دلیل عدم تطابق با زندگی امروزه شهری، با آنها فاصله گرفته و دارای مشکلات گسترده زیرساختی و روبنایی هستند. شهروندان این بافت ها جزء محروم ترین مردم بوده و در راستای تحقق و توسعه عدالت اجتماعی، ازجمله مستحق ترین مردم هستند؛ بنابراین، ارزیابی و تحلیل استراتژیک این بافت ها درجهت رسیدن به شهر و محله ای سالم، از ضروریات محسوب می شود. با در نظر گرفتن ماهیت وجودی بافت های فرسوده، این پژوهش از نوع کاربردی و روش تحقیق آن توصیفی-تحلیلی و پیمایشی است. برای شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت و عوامل تهدید کننده بافت های فرسوده محله های قیام و کوثر، از تکنیکSWOTاستفاده شده است. همچنین برای ارزیابی و تحلیل عوامل داخلی و خارجی از تحلیل راهبردی و تلفیقی، از ماتریس چهارخانه ای و نه خانه ای استفاده شد. نتایج به دست آمده با توجه به جمع نمرات عوامل داخلی و خارجی نشان می دهد که بهترین استراتژی برای بهبود بافت فرسوده محله های قیام و کوثر، استراتژی رقابتی از نوع استراتژی کاهش، برداشت، واگذاری یا انحلال است؛ اما ازآنجاکه بافت فرسوده و شهر دارای پیچیدگی سیستمی زیادی هستند، از تلفیقی از استراتژی های محافظه کارانه (نگهداری- حمایت دورنی)، استراتژی رقابتی (نگهداری- حمایت بیرونی)، استراتژی کاهش، برداشت، واگذاری یا انحلال، استراتژی های رشد و توسعه و استراتژی های حفظ، نگهداری و ثبات استفاده شد و در نهایت 9 استراتژی با اولویت استراتژی SOبرای بهبود بافت فرسوده محله های قیام و کوثر تدوین شد.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی استراتژیک، بهسازی، نوسازی، بافت فرسوده، تکنیکSWOT، محله قیام و کوثر
|
 • Zeynab Soltani, Dr. Sayyed Ali Almodarresi Page 1
  The main requirement of damaged people due to earthquake is having a shelter and providing them rescuing services at the earliest possible time. Immediately after the earthquake, it is not possible to provide suitable housing for the earthquake damaged people. Therefore, appropriate locations (from the ciew point of access to urban usages, security, faraway from hazardeous areas and . . .) shall be provided for such critical times. difficult access into the historical buildings for providing helping services and lack of open spaces in spite of the high dencity of population will increase the volunerability againt the accidents in these areas. In this research, the historical texture of Yazd city has been studied with the aim of determining the best location for settlement of rescue teams for the purpose of performing rescue operations. To achieve this goal, firstly the effective factors which are depondign on the structural and natural conditions of the area were introduced and GIS layers of such criteria were produced. Then for removing the uncertainties in the input data and personal judgement about the importance of criteria, Fuzzy method was used and for this purpose, for combining the maps, fuzzy superposition model was used to form Fuzzy inference networks and it was used for determining the appropriate locations. Using the properties of fuzzy sets in Analytical Hierarchy process, Fuzzy Analytical Hierarchy Process was created which increased the efficiency of the decision making. Finally, options for relief and settlement sites after the earthquake was identified and based on some criteria such as proximity to roads, open space areas and distribution of relief and settlement centers were prioritized and determined. The results also indicate the lack of adequate spaces for settlement of victims of earthquake in the historical context of Yazd city.
  Keywords: Fuzzy logic, AHP, F AHP, Site selection, Temporary housing, Historical textures, GIS
 • Maasume Barari, Dr. Mohammad Taghi Razavian, Dr. Jamileh Tavakolinia Page 21
  The increasing growth of Sari population and consequently increasing the number of inner city transportation vehicles has made traffic as one of the main problems in Sari and Consequently has caused a variety of environmental and social consequences and finally threatening the safety of citizen's health and comfort. Therefore, the current study with the aim of reviewing the trend of sustainability of transportation vehicles and the effective factors on sustainable factors is of applied one and the used method is of descriptive- analytical one. And for gathering information, documentary –statistical and field method has been used. For analysis of findings, firstly by ecological footprint method (EFA), the sustainability process of urban transportation vehicles in Sari city have been analyzed in 2015 and the obtained results were compared with the global standards and in continue, TOPSIS model was used for weithing of the effective factors on the sustainable transportation which is related to AST strategy. The results show that in Sari city, minibus has the largest ecological footprint (with 0.00048 Hectares) and the least one is related to bus with an ecological foot print of (0.000027 Hectares). comparing the foot print of urban transportation vehicles with the Standard values indicates that except bus, other types of transportation systems of Sari city have more foor print in comparing with the global standard (2011). Also the effective factors on Sari urban sustainable transportation according to the view of specialists and TOPSIS model , reflects this idea that priority of non-motorized transportation at the head of the Transportation Master Plan¡ Increase the capacity of the streets to create a variety of clean public transport systems And encourage people to take necessary trips by public transport with scores (0/724), (0/654) and (0/624) Respectively, have had the greatest impact on Green transport in the city of Sari.
  Keywords: Assessment, Ecological footprint, Green transportation, ASI strategy, Sari city
 • Dr. Irajteimouri, Navid Soltanighais, Yaser Gholizadeh Page 41
  Housing as a heterogeneous product, durable, immovable,capitalist, useable, with lateral effects has dedicated itself a large part of family budget and also has a great role in the occupation and value added of the countries.Then prediction of the housing price has a great importance among the urban planners and decision makers. If this prediction be able to provide the main factors which affect the housing price, then it will be a good instrument for decision making. If this estimation, particularly be able to reflect suitably the share of effective factors on the housing value, then it can be used in the urban and regional policy making. With respect to the importance of the issue, this article intends to investigate the main factors which affect on the housing price of the Koye Valiaser in the Tabriz. It is common to use hedonic regression and neural networks as a multi regression methods for predicating the housing price. For providing the effective factors we got help from Delphi method and the data gathered from questioner survey. Both Hedonic and Artificial Neural network could predicate the price. But the accuracy of neural network was much better than the Hedonic. Also the research showed there is relation among the spatial factors and the price of housing in Koye Valiaser.
  Keywords: Housing, Hedonic, Artificial neural network, Housing price prediction, Koye Valiaser Tabriz
 • Dr. Abdullah Faraji, Mehdi Doostkamian, Fateme Ghahramani, Zahra Rabiee, Ehsan Rashidbegi Page 57
  The purpose of this study is zoning and analyzing the precipitation cycles in central areas of Irna. For this purpose, 29 climatic variables for 72 synoptic and climatology stations during the statistical period of (1980-2011) have been uses. To this end, by using geostatic methods, a data base of dimension 29×3673 km was formed. Then for climatic zoning, cluster analysis method and discriminant analysis have been used. For detecting hidden or visible precipitation cycles at each area, spectrum analysis have been used. Data obtained from selected climatic variables have been reviewed and analyzed by Ward incorporation cluster analysis method that after drawing Dan Degram, four climatic areas(1- the area with high precipitation, 2-very low temperature and high humidity, 3- very low precipitation, very high temperature and very low humidity 4- low precipitation, high temperature and low humidity) have been recognized. To evaluate the results of the cluster analysis, discriminant analysis method was used to test the mean difference. The results of discriminant analysis showed that 98.87 of the stations are located correctly in their respective groups.The results obtained from using analysis of precipitation cycles of each of these areas showed that short cycles of 2-4years have been mostly dominant in the both four groups. However, the most variable cycles are located in area No.1 due to different factors including vicinity with Persian Gulf waters and locating in the shadow of Zagros mountains.
  Keywords: Geo, statistical Methods, Regionalization, Discriminant analysis, Iran
 • Dr. Barat Ali Khakpour, Mohsen Kamandari, Sayyed Mostafa Hossini Page 71
  Today, safety in the parks due to its high effects On different dimensions of life quality and sustainability of urban communities has a great importance. Accordingly, in this study, the status of safety indices in regional parks of Kerman city have been reviewed. The research from the aim point of view is an applied one which has been made by using analytical- descriptive method. In this study, firstly the effective indices on the safety of parks have been identified by using library studies. Then by using 287 questionnaires and SPSS software, statistical tests and Vikor multi-criteria decision making, the status of regional parks in Kerman have been studied and evaluated in terms of safety indices.The results of this study shows that Shora and Madar parks with the amount of Q=0.947, Q=0.936 respectively are in the best condition from safety view and Neshat park with Q=0 has the worst situation in terms of safety. Also the results obtained from W. Kendall test showed that the under study parks from safety point of view with average rate of 5.56 is situated at the best condition and from lighting index with average rate of 1.37 at the worst condition.
  Keywords: Safety, Regional parks, Model Vikor, Kerman city
 • Esmaeil Silakhori, Dr. Gorban Vahabzadeh, Zahra Parisai Page 85
  Soil erosion, is a serious threat to the conservation of soil and water resources. In this reserch, wind and water erosion hazard zonation was done by IRIFR (IRIFR.E.A and IRIFR.E.B) and MPSIAC models, respectively in Sabzevar region and their sedimentation potential was examined. In this study, land units map was prepared and then the 9 determinant factors on wind and water erosion were studied in each 15 land units and the maps for water and wind erosion hazard and map of combined water and wind erosion and total combined erosion (water erosion wind erosion) was prepared for the region. Results showed that agricultural land with an area of 4936.9 ha is most susceptible to wind erosion and marl land unit area with 596.3 ha is most susceptible to water erosion and sediment production. According to the wind erosion map of the studied area, 80.55% of the total area is fall in the middle class, 10.47% in high grade and 8.40 percent is in low risk of wind erosion. According to the survey of water erosion map, 50.32% is in low and 49.11 percent is in the middle class of hazard of water erosion. Wind and water erosion have been effective in reducing the fertility of land area as 75.81 percent and 24.19 percent respectively. The results showed that the total amount of deposits in the study area is 14412.23 m3/km2 in a year, in which 10259.47 m3/km2 is made by wind erosion and 4152.76 m3/km2 is made by water erosion.
  Keywords: wind, water erosion intensity, IRIFR.E.A model, IRIFR.E.B model, MPSIAC model, Sabzevar region
 • Dr. Saeid Amanpour, Dr. Saeed Maleki, Nabiollah Hosseini Shahpariyan Page 99
  One of the most important consequences of the rapid growth of urbanization and physical development of the cities in the recent decades is the disintegration of distribution system of centers of urban service which facilitates the social inequality of citizens for using such services. The main objective of this study is the review and analysis of population dispersion and services distribution in Ahvaz metropolitan. The recent study is of an applied one and from the method point of view is a combination of analytical- descriptive methods and library and documentary method has been used for gatherign data. The seventh Ahvaz districts have been selected as the geographical units in measuring the space justic and 14 determinant indices of public services for attainment of such objective. Then by using the views of professionals, the importance of the indicators have been determined in FUZZY environment (AHP FUZZY).for analysis and grading the urban districts from the view point of enjoing public services, some models including VIKOR, ELECTRE and FUZZY TOPSIS have been used and for reaching to a unified result in data analysis of different models, the blended average of ranks has been used. Data analysis of this study showed that districts No. 3 and 4 have the first rank, districts No.1 and 2 the secend rank and districts No. 6, 7 and 8 are at the last place among the other regions in terms of indicators of municipal services.Then for measuring the relation between population and enjoyment of urban services, Pearson correlation test has been used. The obained correlation coefficient (0.471) indicates this fact that there is a weak relation between the population dispersion and services distribution. while, the obtained correlation coefficient from Pearson test (0.810) shows that distribution of services has a direct and strong relation with the area.
  Keywords: Population distribution, Utilities, Average Rating, Ahvaz
 • Dr. Gholam Hassan Jafari, Mohammad Reza Norouzi Page 117
  Neo-tectonic is of dynamic factors which always affects on the watersheds and rivers. Neo-tectonic is said to the new tectonic factors which mainly reflects in the faults. Displacement of faults can trigger the epicenters of the earthquake, the release of earth internal forces and deformation of geomorphological factors of the land surface. The aim of this study is to investigate the tectonic situation of Qanqholichay basin, which Rudbar and Manjil earthquake landslide in 1990 was formed Lake Baklur in this basin. For this purpose, with the help of Arc GIS, Global Mapper 12,softwares and by using relative morphotectonic indexes such as slope length of river (SL), asymmetric factor (Af), integral hypsometric curve (Hi), valley floor width-to-height ratio (Vf), basin shape (Bs), Mountain-front sinuosity (Smf), transverse topographic (T) and sinusoidal of river (Sr), such activities have been reviewed According to the results of this study, SL, SMF and SR indices show the youngness of the basin in terms of erosion cycle of the area. The activity of faults of PoshteKuh and Manjil perpendicular on the basin caused the height difference and a distinguished change in longitudinal profile of Qangholichay Basin and SL index. Other indices represent the average tectonic activity of the basin. The great tectonic activity of the basin from the view of Relative Land form Active Index ( LAT), shows that each of such indices can not lonely specify the tectonic situation of the basin, and LAT index shall be estimated for all the basins, which on its basis, the basin will be placed at class 2 i.e. with a high tectonic activity. Use of non-dimensional chart is so useful in approval of tectonic activities of the basin especially for SL index. Based on its interpretation, it can be said that Qangholichay Basin is active from tectonic view.
  Keywords: Neo, tectonics, Geological Structure, Faults, Baklur
 • Dr. Mansour Jahantigh Page 133
  The aim of this research is control of run off and its storage in the ground in other to increase th evegetation cover through increase soil moisture. In this research, the effects of two mechanical structure of pitting and contour furrowing techniques in comparison with the witness on the changes of vegetation cover of the adjacent area of Iranshahr thermal powerplant were studied. In this relation, for recognition of the effect of each structure and the presence of vegetation cover, by three pitting, contour furrowing and witness in four repetition of a slope of about 3% has been conducted in the form of a full random statistical plan form. For this purpose, with respect to the amount of input run off, some rigs with dimension of 20*40 m , by considering the slope direction were established and at the farthest end of each rig, some basins have been constructed for run off measuring.Upon each growing season, the measurement of vegetation cover has been made and at the end of the research, the data were intered in to SPSS software and statistical analysis have been made on them. The findings indicated that there is a significant difference( 0.01%) between different treatments ( witness, pitting ,contour furrowing) from the view point of producing fodder , percentage of vegetation cover and young plants. It means that the performance of storage operations of precipitation is effective on the amount of foddy the vegetation cover. Variance analysis of witness treatment and pitting by lSD sttatistical method showed that the amount of obtained LSD (0.113) is more than the mean differences of witness and pitting treatment. On the other words, performing pitting operations has no effect on the increase of foddy production. Also comparing the data of witness and contour furrowing treatments, revealed that LSD amount has a lower significant difference than the mean difference of contour furrowing and witness. Therefore, performing contour furrowing operations has had a positive impact on foddy production.
  Keywords: Mechanic structure, Pitting, Counter furrowing, Permeability, Storage of precipitations, Run off
 • Mehdi Yousefi, Dr. Mohammad Mehdi Khatib, Dr. Ebrahim Gholami Page 145
  Shekarab thrust is located at 4 km of north part of Birjand city. This fault has an east - west trend with 60 degree slope to the north. Active shekarab Fault system is a seismic source for Birjand city. Because Shekarab fault is composed of different parts, Streams Fractal dimensions were calculated in eastern, central and western parts. Also, due to the occurrence of lateral migration of the fault, Streams Fractals dimensions were calculated in the northern and southern parts of the region. Average of stream fractal dimensions for comparing Tectonic activity in the northern and southern parts of this fault are 1.11 and 1.06, Because of The linear density of streams and lower surface density in the southern part this numbers indicate more Tectonic activity in the southern part of the fault than northern part. And also Average of stream fractal dimensions for comparing activity in the eastern, central and western are 1.320, 1.436 and1.393, respectively activity in the eastern and western parts is more than the Central part of Shekarab fault. At the present, deformation in this fault has developed from center to eastern and western parts.
  Keywords: Stream Fractal dimension, East of Iran, Shekarab faul, Fault Activity
 • Moslem Hadidi, Kaveh Naderi, Ensiyeh Merati, Bita Soozani Page 159
  Imbalance in the distribution system and failure of services including educational spaces is a key issue that is observed in the larger cities. Uneven and unplanned development and rapid population growth can be considered as the main reasons for the occurrence of this problem. In order to increase the efficiency of these spaces, attention to the appropriate organization and distribution is necessary. The method of this research is of descriptive-analytical one and its nature is fundemental-applied one. Its purpose is to examine the distribution of educational spaces by using the existing analyses in Geographical Information System (GIS) and using AHP technic and Delphi method thorough considering the parameters influencing on the spatial distribution of educational centers and provide an appropriate model and the optimal distribution of educational centers In the study area for the purpose of sustaibability and meeting the social and economical objectives of urban land use. The results indicated that the schools of the district is not enough to cover the entire districts of the area and some western parts of the area are deprived from justic and favorable access And are excluded from the coverage of the existing schools. Therfore, for determining the areazoning, no special regulation has been observed in the urban planning and it is recommended that in the future researches, an appropriate response is given to this important requirement and a regular zoning to be determined for the schools. Most of the urban areaswhich has a great population of the secondary and high school students particularly the high school, has no the requied educational place and this has increased the dencity of students in the schools of the other areas of the city. Also, locating for educational places regardless of how to access, not only is vulnerable from safety aspects and threatens the health of the students who traffic in this ares, but also will not be successful from the view point of reducing the urban problems including the traffic.
  Keywords: Distribution, Adjacency, Space, Per Capita, GIS.
 • Dr. Mohsen Dehghani, Farhad Khojandi Page 179
  evaluation of ecological power, inventory assessment and potential power of the land are pre -planned with determined criteria. In recent years, rural tourism are taken into consideration as one of the most important industries, which has needful potential to help local communities to develop the economic activities. This study aimed to assess the ecological power of Tazian district in order to manage the ecotourism in geographical information system by analytic hierarchy process and selection of the most appropriate locations for ecotourism development and formulation of effective criteria.Therefore 9 criteria have been selected as the main criteria and 24 criteria as sub-criteria from different sources. this study, through using the AHP method as well as Choice Expert 11 software, the selected criteria were weighted and prioritized. In this research the Arc GIS 10 software was used for mapping and analyzing the Data display information and or layer Combining. Based on the results, the criterion of tourism infrastructure is the most important and social criterion is the least important one. Also as the results show 74% of Tazian district it has weak power degree, 13% has a middle power degree, 9% of the village has a good power degree and 4% has a high power degree for ecotourism management.
  Keywords: Environmental Capability Evaluation, Ecotourism management, AHP, GIS, Taziyan district
 • Ahmad Ghandhari, Dr. Kamran Davari, Dr. Bijan Ghahraman Page 191
  Today, the water supply for various purposes in many parts of the world and especially in Iran is one of the main challenges that planners are facing with. On this basis, water supply from different locations and implementation of different options have been the current strategies to resolve this challenge along with the non- structural management and allocated a large amount of credits and national budgets to itself. In this paper, the challenges and opportunities of Mashhad water supply schemes have been investigated as a case study and Also an integrated approach to risk assessment has been provided.For this purpose, in the first part of this article, Based on brainstorming method, risk factors in Mashhad water supply options were studied and the average risk of each option has been calculated.Then in the second part, Based on the amplitude, the possibility of risks was calculated for all risk options. The results showed, although the lowest average amount of risk is associated with the option of transferring water from Hezar Masjed, but from the view point of the experts, the option of wastewater transmission from West Mashhad has a lower risk domain possibility other options. In fact, the results show that using domain possibility of risk to prioritize options (managerial decisions) can be very helpful. Finally different options based on the finished project cost parameter, the volume of water transmission of each project, risk and coefficient of water recycling are prioritized again.
  Keywords: Mashhad plain, Risk, Uncertainty, Water supply
 • Strategic Planning of Improvement and Renewal of Urban Old Textures / Case Study: Qiam and Kowsar Neighborhood, District No. 12 Tehran
  Dr. Hossein Kalantari Khalilabad, Dr. Ahmad Pourahamd, Sayyed Rafie Mousavi, Mahdi Shiri Pour Page 207
  Urban old textures and consequently old neighborhoods has been multifaceted and cross-sectoral phenomenon and has strong social, cultural, economical, physical, administrative and technical dimensions. On one hand, these neighborhoods have residential roots and are rich in architectural and urban values. On the other hand due to failure to comply with today's urban life, it has distanced from them and faced with extensive infrastructure and superstructure problems.The citizens of these sites are among the most deprived people and in order to realize the social justice and development, they are among the worthiest people. Thus, in order to reach a safe city and neighborhood, strategic evaluation and analysis of these textures are essential. Considering the nature of the old textures, this research is of applied type and its research method is descriptive-analytic and survey one. To identify the strengths, weaknesses, opportunities and threats of Qiam and Kowsar areas, SWOT technique has been employed. Also, to evaluate and analyze internal and external factors of strategic analysis, four-cells and nine-cells matrix have been used.The results, according to the scores of internal and external factors suggest that the best strategy for improving the texture of Kowsar and Qiam’s old textures is the competitive strategy of reduce, withdraw, transfer or closure strategy. But since the old textures and the city have a great complexity system, a combination of a conservative strategy (maintenance-internal support), competitive strategy (maintenance-external support), strategies to reduce, withdraw, transfer or closure, strategies for development and maintenance and stability have been used and finally 9 strategies, among which SO strategy has the top priority to improve the old textures of Kosar and Qiam were developed.
  Keywords: Strategic Planning, Improvement, Renewal, Urban Decayed Area, SWOT Technique, Qiam, Kowsar Neighborhood