فهرست مطالب

ناتوانی های یادگیری - سال ششم شماره 2 (پیاپی 21، زمستان 1395)
 • سال ششم شماره 2 (پیاپی 21، زمستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/12/28
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مصطفی اکبری*، نصرالله عرفانی، فروغ بدوحی صفحات 7-20
  هدف کلی پژوهش شناسایی تاثیر آموزش های پیش دبستانی بر کاهش اختلال های ویژه یادگیری در دانش آموزان دوره ابتدایی بود. روش تحقیق از نوع علی- مقایسه ای و جامعه آماری دانش آموزان پایه اول تا سوم ابتدایی استان همدان را شامل می شد. حجم نمونه اصلی شامل 623 دانش آموز و شیوه نمونه گیری به صورت خوشه ایو تصادفی بود. برای گردآوری داده ها از فهرست وارسی اختلال های یادگیری، آزمون استاندارد خواندن و آزمون محقق ساخته املاء و ریاضی و جهت تجزیه و تحلیل داده ها علاوه بر آمار توصیفی، از آزمون مجذور کای، تصحیح فیشر و ضریب فای استفاده گردید.نتایج نشان داد دانش آموزانی که دوره پیش دبستانی را گذرانده اند، نسبت به دانش آموزانی که این دوره را نگذرانده اند، اختلال خواندن کمتری دارند. اما در زمینه اختلال های املاء و ریاضی تفاوتی بین دانش آموزانی که دوره پیش دبستانی را گذرانده اند، با دانش آموزانی که دوره پیش دبستانی را نگذرانده اند، مشاهده نشد. نتایج مورد بحث قرار گرفت و توصیه شد که آموزش های پیش دبستانی بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: آموزش و پرورش پیش دبستانی، اختلال های یادگیری، نارساخوانی، نارسانویسی، اختلال ریاضی
 • زهرا امین آبادی*، سعید امین آبادی، حمید علیزاده، عاطفه پورکاوه صفحات 21-37
  هدف این پژوهش بررسی شیوع غلط های املایی بر اساس ویژگی های جمعیت شناختی دانش آموزان تک زبانه و دو زبانه است. طرح پژوهش، توصیفی و علی-مقایسه ای است. نمونه پژوهش شامل 2425 دانش آموز (1365 پسر و 1060 دختر) پایه های سوم، چهارم و پنجم دبستان شهر کرج است که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایدر آزمون املای طراحی شده شرکت کردند. داده ها با شاخص های آمار توصیفی و تحلیل واریانس چند متغیری و تک متغیری تحلیل شدند. نتایج نشان داد که: 1. دانش آموزانی که زبان فارسی، زبان اول آنها است در املا نویسی مهارت بیشتری دارند، 2. دختران عملکرد بهتری در دیکته نویسی دارند، 3. فراوانی غلط های مربوط به حافظه دیداری، دقت و آموزش نسبت به سایر خطاها بیشتر است، 4. در پایه های تحصیلی بالاتر غلط های املایی کم می شوند، 5. مشکل دانش آموزان کلاس سوم و پنجم ناشی از کم دقتی و کلاس چهارم ناشی از ضعف حافظه دیداری است. در نتیجه املا نویسی در زبان فارسی که دارای حروف هم صدا، استثناء ها، و رسم الخط پیچیده ای است، کار آسانی نیست؛ به خصوص برای دانش آموزان دوزبانه. هر چند که تاثیر گذاری ویژگی هایی همچون جنسیت بر عملکرد املا نویسی قابل کنترل نیست، اما غلط های املایی با بالاتر رفتن سال های تحصیلی کم می شوند؛ یعنی احتمالا با اختصاص زمان آموزشی بیشتر می توان با سرعت بیشتری از غلط های املایی کاست.
  کلیدواژگان: غلط املایی، دوزبانگی، متغیرهای جمعیت شناختی
 • ابوالفضل پلنگی*، الهام رضایی صفحات 38-51
  هدف این مطالعه مقایسه ی بهزیستی روانی و خشم در مادران کودکان مبتلا به ناتوانی یادگیری و عادی بود. این پژوهش یک مطالعه مقایسه ای و از نوع مورد-شاهدی است. جامعه آماری پژوهششامل کلیه مادران کودکان مبتلا به ناتوانی یادگیری و عادی شهر تبریز در سال 93-92 می باشد. آزمودنی های پژوهش شامل 80نفر مادر (40مادرکودکان دارای ناتوانی یادگیری و 40 مادرکودکان عادی) بودند که 40 مادرکودکان مبتلا به ناتوانی یادگیری به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند، و 40 مادر کودکان عادی به شیوه همتاسازی (براساس سن، وضعیت اقتصادی-اجتماعی) انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه کنترل خشم ضیاءالدین رضاخانی و پرسشنامه بهزیستی روانی ریف استفاده شد. نتایج تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد که بین دو گروه از مادران کودکان مبتلا به ناتوانی یادگیری و عادی در زمینه بهزیستی روانی و کنترل خشم تفاوت معنی داری وجود دارد. می توان نتیجه گرفت که مادران کودکان مبتلا به ناتوانی یادگیری نرخ بالاتری از خشم را نشان می دهند و بهزیستی روانی کمتری را نسبت به مادران کودکان عادی دارند و این مساله بر عملکرد تحصیلی فرزندانشان تاثیر گذاشته و اغلب باعث تشدید مشکل هایی می شود. از سوی دیگر آموزش مهارت های کنترل خشم مادران این کودکان عاملی کلیدی در موفقیت تحصیلی فرزندانشان خواهد بود.
  کلیدواژگان: بهزیستی روانی، کنترل خشم، ناتوانی یادگیری
 • کامبیز پوشنه*، عباس مهوش ورنوسفادرانی، کمال پرهون، مبینا غفوری صفحات 52-69
  پژوهش حاضر، با هدف بررسی اثربخشی توان بخشی یکپارچگی حسی- حرکتیبر بهبود علائم کودکان مبتلا به ناتوانی یادگیری غیرکلامی انجام شد. این پژوهش با یک طرح شبه تجربی، با روش طرح های تک آزمودنی A-B با گروه کنترل و دسته درون سری ها انجام شد. از بین دانش آموزان پایه دوم تا پنجم مدارس شهر ری، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایچندمرحله ای 8 دانش آموز مبتلا به ناتوانی یادگیری غیرکلامی انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند. گروه آزمایش 12 جلسه مداخله توان بخشی حسی - حرکتی با تاکید بر حس های عمقی و دهلیزی دریافت و به منظور بررسی تاثیر مداخلات از آزمون دیداری - فضایی آندره ری و آزمون تبحر حرکتی برونینکس- ازرتسکی استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده های پژوهش، هم در سطح بین فردی و زوج های همتا و هم به صورت گروهی با استفاده از محاسبه درصد بهبودی و اندازه اثر صورت گرفت. تحلیل های آماری نشان داد که آزمودنی های گروه آزمایش، نسبت به خط پایه، در نمره ها تغییر و بهبودی نشان دادند. این یافته ها حاکی از این است که توان بخشی یکپارچگی حسی- حرکتی بر بهبود نشانه های ناتوانی یادگیری غیرکلامی کودکان تاثیر دارد.
  کلیدواژگان: یکپارچگی حسی، حرکتی، ناتوانی یادگیری غیرکلامی، عملکرد دیداری، فضایی، عملکرد حسی، حرکتی
 • حسین جناابادی* صفحات 70-82
  اختلال یادگیری، از مهم ترین اختلال های دوران مدرسه می باشد و کودکانی که دچار مشکل های یادگیری هستند، اغلب با کودکان کم توان ذهنی اشتباه شده و گاه به کلی از جریان تحصیل و یادگیری کنار می مانند و علاوه براین، به علت سرکوب در سنین حساس کودکی دچار مشکل هایی در اجتماع می شوند، بنابراین هدف پژوهش حاضر، بررسی آموزش مهارت های اجتماعی بر افزایش اعتماد به نفس کودکان دارای اختلال یادگیری کلامی و کودکان دارای اختلال یادگیری غیرکلامی بود. روش تحقیق تجربی مقدماتی و بدون گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش آموزان کلاس اول تا چهارم دارای اختلال یادگیری کلامی و غیرکلامی استان سیستان و بلوچستان بود که از بین آنها 18 نفر به عنوان نمونه پژوهش به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابتدا کلیه دانش آموزان به آزمون اعتماد به نفس آیزنگ پاسخ دادند سپس میانگین اعتماد به نفس دانش آموزان قبل از آموزش مهارت های اجتماعی محاسبه شد و مهارت های اجتماعی برای 10 جلسه (60 دقیقه ای) به دانش آموزان آموزش داده و نتایج با استفاده از آزمون t وابسته تحلیل شد. نتایج نشان داد، میانگین اعتماد به نفس دانش آموزان بعد از آموزش مهارت های اجتماعی به صورت معناداری افزایش یافته است و همین عامل موجب بهبود عملکرد درسی در کودکان شد، بنابراین، با توجه به اثربخشی مهارت های اجتماعی در ارتباط میان فردی، پرسش کردن، توضیح دادن، گوش دادن، افشای خود و ابراز وجود می توانیم از این اموزش در مدارس عادی در کنار کلاس های درسی کودکان آموزش دهیم و موجب بالا بردن عملکرد اجتماعی این کودکان شویم.
  کلیدواژگان: اختلال یادگیری، اعتماد به نفس، عزت نفس، مهارت های اجتماعی
 • علی خالق خواه*، حسین داوودی، شیوا علیپور کتیگری صفحات 83-99
  هدف این پژوهش مقایسه ی اثربخشی سه شیوه ی آموزش مستقیم، آموزش به کمک رایانه و یادگیری تا حد تسلط بر کاهش مشکل های دانش آموزان دارای اختلال ریاضی در مقاطع سوم و چهارم دبستان بود. جامعه ی آماری این پژوهش، شامل دانش آموزان دختر و پسر پایه سوم و چهارم دبستان شهرستان سبزوار هستند که دارای اختلال یادگیری ریاضی بوده و به مراکز توانبخشی اختلال های یادگیری ارجاع داده شده و در سال تحصیلی 93-94 مشغول به تحصیل بوده اند. تعداد 20 نفر از دانش آموزانی که از طریق مصاحبه ی بالینی، آزمون هوش وکسلر و آزمون استاندارد شده تشخیص اختلال ریاضی و آزمون ادراکی فضایی و در نهایت مقیاس ارزشیابی معلم را دریافت کرده بودند، به صورت داوطلبانه انتخاب شدند و سپس این دانش آموزان به تصادف در چهار گروه پنج نفری جایگزین شدند. سه گروه آزمایش هر کدام به مدت 12 جلسه، درهر هفته سه جلسه 45 دقیقه ای آموزش خاص خود را دریافت نمودند و گروه کنترل نیز همان آموزش مرسوم در مرکز درمان اختلال های یادگیری ویژه را ادامه دادند. از هر چهار گروه پیش آزمون و پس آزمون به عمل آمد و سپس داده ها با استفاده از تحلیل واریانس تحلیل شد. نتایج این پژوهش نشان داد که برنامه آموزش مستقیم، آموزش به کمک رایانه و یادگیری در حد تسلط در کاهش مشکل های اختلال های ریاضی دانش آموزان موثر است. بر این اساس نتیجه گیری می شود که استفاده از روش یادگیری در حد تسلط در کاهش مشکلات دانش آموزان دارای اختلال ریاضی از روش های سنتی مرسوم، موثرتر باشد.
  کلیدواژگان: آموزش مستقیم، آموزش به کمک رایانه، یادگیری تا حد تسلط، اختلال ریاضی
 • محمود شیرازی، مینا دانایی، محمدعلی فردین صفحات 100-114
  در پژوهش حاضر، تاثیر آموزش تمرین های تقویت حافظه شنیداری بر توانایی خواندن دانش آموزان نارساخوان مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه ی دانش آموزان پسر نارساخوان پایه دوم ابتدایی شهرستان خاش بودند. نمونه پژوهش متشکل از، 30 دانش آموز پسر پایه دوم ابتدایی با نارسایی خواندن در شهر خاش بودند که به شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب و با روش تصادفی به دو گروه آزمایشی و کنترل تقسیم شدند. روش پژوهش، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون بود. آموزش تمرین های تقویت حافظه شنیداری بر روی گروه آزمایش در 10 جلسه، هر جلسه 45 دقیقه اجرا شد. ابزار پژوهش، آزمون خواندن و نارساخوانی نما بود. داده های به دست آمده با روش آماری تحلیل کواریانس (ANCOVA) مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که آموزش تمرینات تقویت حافظه شنیداری بر توانایی خواندن کودکان نارساخوان موثر است.
  کلیدواژگان: آموزش تمرینات تقویت حافظه شنیداری، توانایی خواندن، نارسا خوانی، ناتوانی یادگیری
 • سیده متین موسوی*، عباسعلی حسین خانزاده، محبوبه طاهر صفحات 115-131
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه پردازش شناختی و شناخت اجتماعی در دانش آموزان با و بدون نارسا خوانی انجام شده است. روش پژوهش توصیفی از نوع علی- مقایسه ای است. جامعه آماری این پژوهش، تمامی دانش آموزان 6 تا 12 سال مبتلابه نارسا خوانی شهر رشت در سال تحصیلی 94-93 بود که از بین آن ها نمونه ای به حجم 63 نفر با توجه به شرایط ورود به پژوهش شامل سن (12-6)، هوش (115-85) و پایه تحصیلی از مراکز اختلال های یادگیری رشت با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. همچنین 60 نفر از دانش آموزان غیر نارساخوان از مدارس همجوار به عنوان گروه مقایسه انتخاب شدند و از نظر سن، هوش و پایه تحصیلی با گروه نارساخوان همتا شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه هایشناخت اجتماعی، پرسشنامه پردازش اطلاعات عمیق، آزمون هوشی وکسلر و آزمون اختلال نارساخوانی استفاده شد. برای تحلیل داده ها از آزمون t مستقل و تحلیل واریانس چند متغیری و تک متغیری استفاده شد. نتایج نشان داد که پردازش شناختی و شناخت اجتماعی (و مولفه های آن) در دانش آموزان با نارساخوانی در سطح پایین تری از دانش آموزان بدون نارساخوانی است؛ بنابراین لازم است به توانمندسازی جنبه های شناختی و اجتماعی کودکان مبتلابه نارساخوانی اهمیت بیشتری داده شود.
  کلیدواژگان: نارسا خوانی، پردازش شناختی، شناخت اجتماعی
|
 • M. Akbari*, N. Erfani, F. Bodouhi Pages 7-20
  The current study has mainly investigated the effect of preschool education on the reduction of learning specific disorders of primary school students. To this end, causal-comparative method of research was preferred. The statistical population covered the first to third graders of primary school in Hamadan province. The main sample included 623 students being selected via cluster and random sampling techniques. To collect the data learning disorders list, standard reading test and researcher-made tests of dictation and mathematics were used. To analyze the data, in addition to descriptive statistics, chi-square test, Fisher correction and Phi coefficient were run. The results showed that the students who had received education in preschool, compared with those who had not, had low disorder in reading. However, concerning dictation and mathematics disorders, no significant difference was observed between the two groups. The results were discussed and the preschool education was recommended to be paid further attention.
  Keywords: preschool education, Learning Disorders, dyslexia, dysgraphia, dyscalculia
 • Z. Aminabadi*, S. Aminabadi, H. Alizadeh, A. Poorkaveh Pages 21-37
  It is important to conduct studies on misspellings because it helps develop educational and intervention programs to improve students’ spelling skills. This descriptive and causal-comparative research aims to investigate the frequency and study different types of misspellings in multilingual and bilingual students based on their demographic characteristics. Accordingly, 2465 third, fourth, and fifth -grade students were selected from the elementary students of Karaj. Using cluster random sampling, the students’ spelling samples were collected and then analyzed using descriptive statics, multivariate analysis of variance (MANOVA), univariate analysis of variance (ANOVA). The findings of this study are as follows: 1- Students whose native language is Farsi are more skilled in spelling. 2- Girls can perform better in spelling. 3- Errors related to visual memory, attention, and education are more frequent than other errors. 4- At higher grades, the percentage of misspellings reduces. 5- Third and fifth –grade students’ problems resulted from carelessness, and fourth-grade students’ problems resulted from poor visual memory. Spelling is not easy, especially for bilingual students. Although the effect of features such as gender on spelling performance is unavoidable, the percentage of misspellings reduces as students enter higher grades. In other words, the percentage of misspellings can possibly reduce by providing high-quality education.
  Keywords: spelling error, demographic variables, bilingual
 • A. Palanghi*, E. Rezaei Pages 38-51
  The purpose of this study was to compare psychological well-being and control of anger in mothers of children with learning disabilities and normal children. This is a comparative case-control study. The statistical population of this research includes all mothers of children with learning disabilities and normal children in Tabriz in the period of 2014-2015.The research sample consisted of 40 mothers of children with learning disabilities selected by simple random sampling and 40 mothers of normal children homogenized on the basis of age, socioeconomic status. To collect data, Zia Aldin Reza-Khani's questionnaires of control of anger of and Riff's psychological well-being Inventory were used. The results of multivariate analysis of variance showed that there is a significant difference between the two groups of mothers in terms of psychological well-being and control of anger. It can be concluded that mothers of children with learning disabilities, have higher rates of anger and less psychological well-being than mothers of normal children and their problems have impact on their academic performance, which are usually ignored in schools. Furthermore, training skills of mother's anger control plays a key role in the academic achievement of children with LD.
  Keywords: psychological well, being, control of anger, learning disabilities
 • K. Parhon*, K. Pushanae, A. Mahvash, M. Ghafouri Pages 52-69
  The aim of this study was investigating the effectiveness of rehabilitation sensory integration on the symptoms of children with non-verbal learning disability. This study was a quasi-experimental research, in single subject study - with a control group- and based on an A-B design. Through multi-stage cluster random sampling, among the second to fifth-grade students of elementary schools in the city of Rey, eight students with non-verbal learning disorders were selected and randomly divided into two groups. The experimental group received sensory integration intervention program (with the emphasis on Proprioceptive and Vestibular senses) consisting of 12 two-hour sessions, two times a week. Nonparametric statistical analyses were conducted to compare the control and experimental groups.The analysis of data showed that the experimental group, compared to baseline, improved in The scores. Consequently, these findings suggest that the sensory-motor integration with emphasis on proprioceptive and vestibular senses improved the symptoms of with non-verbal learning disorders.
  Keywords: sensory, motor integration, proprioceptive, vestibular senses, non, verbal learning disorders
 • H. Jenaabadi* Pages 70-82
  Learning disorders are among the most important disorders in the school years and children who have learning problems are often mistaken for mentally retarded children and sometimes are completely left behind the education and learning process. Moreover, due to being suppressed in the critical years of childhood, these children encounter issues in the society; therefore, the present study aimed to examine the effect of social skills training on increasing self-confidence among children with verbal learning disorders and children with nonverbal learning disorders. The method of this study was preliminary experimental without a control group. The statistical population of this study included all first to fourth grade students with verbal and nonverbal learning disorders in Zahedan among whom 18 individuals were selected as the sample using the convenience sampling method. Initially, all students answered the Eysenck Self-confidence Questionnaire. Afterwards, the students’ mean score on self-confidence obtained before conducting the social skills training was calculated. Social skills were taught to students during 9 sessions and the results were analyzed using the independent t-test. The results indicated that after training social skills, the students’ mean score significantly increased and this led to an increase in children’s academic performance. Therefore, regarding the effectiveness of social skills in interpersonal communications, questioning, explaining, listening, self-disclosure, and self-expression, this training can be taught in addition to children’s academic classes in ordinary schools and can be used to improve these children’s social performance.
  Keywords: Social Skills Training, Self-Confidence, Learning Disorders
 • A.Khaleghkhah*, H. Davoudi, Sh. Alipour Katighari Pages 83-99
  The aim of this study was to compare the efficacy of three methods of direct instruction, computer assisted instruction and mastery learning on reducing the problems of students with dyscalculia in primary third and fourth grades. The population of this study included male and female students in third and fourth grades in Sabzevar city who have math learning disability and learning disorders and referred to rehabilitation centers and enrolled in the academic year 2015-2016. Twenty students were selected on a voluntary basis through clinical interviews, Wechsler Intelligence Scale cognitive tests, standardized tests of math and spatial disorder and finally received teacher evaluation scale, and then the students were randomly divided into four five-people groups. Three experimental groups received the treatment for 12 sessions, three 45-minute sessions each and the control group received traditional training normal in learning disorders treatment center. All four groups sat for the pre-test and post-test and the data were analyzed using analysis of variance. The results of this study showed that direct instruction, computer-aided teaching and mastery learning were effective in reducing student's math problems. Accordingly, it can be concluded that the mastery learning approach is more effective in reducing the problems of students with mathematics disorder than conventional traditional methods.
  Keywords: direct instruction, computer assisted instruction, mastery learning, mathematic disorder
 • M. Shirazi, M. Danaie, M. A. Fardin Pages 100-114
  Through the current study, the effect of training auditory memory strengthening exercises on reading ability of dyslexic students was examined. The sample of this study included 30 second grade male elementary school students with reading disabilities in Khash who were selected using the purposive sampling method and were randomly divided into an experimental group and a control group. The method of this study was quasi-experimental with a pretest-posttest design. Training auditory memory strengthening exercises was conducted on the experimental group in 10 sessions, each lasting 45 minutes. The research tool was NAMA Reading and Dyslexia Test. The obtained data were analyzed using the analysis of covariance (ANCOVA). The findings of this study showed that training auditory memory strengthening exercises affected the reading ability of dyslexic students.
  Keywords: training auditory memory strengthening exercises, reading abilities, dyslexia, learning disabilities
 • M. Mousavi*, A. A. Hossein Khanzadeh, M. Taher Pages 115-131
  The purpose of the present research was to compare the cognitive processing and social cognition in students with and without dyslexia. The method of this research was casual – comparative. The statistical population of this study consisted of all 6- to 12-year-old dyslexic students in Rasht in 2014-2015 academic years. Sixty three of dyslexic students have been selected from learning disorders institutes by simple sampling method regarding the entrance conditions of research including their age (6-12), IQ (85-115), and degree. Also 60 students without dyslexia from neighboring schools have been selected as the comparison group and homogenized with the experimental group according to age, gender, and degree. For collecting data, social cognition questionnaire, profound information processing questionnaire, Wechsler intelligence test and dyslexia test were used. The results of the t-test, multivariate analysis of variances and univariate analysis of variance showed that cognitive processing and social cognition (and their components) in dyslexic students are lower than those of students without dyslexic. It is therefore important to strengthen the cognitive and social aspects of children with dyslexia.
  Keywords: dyslexia, cognitive processing, social cognition