فهرست مطالب

تحقیق در علوم دندانپزشکی - سال چهاردهم شماره 1 (پیاپی 51، بهار 1396)

مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی
سال چهاردهم شماره 1 (پیاپی 51، بهار 1396)

 • تاریخ انتشار: 1396/01/16
 • تعداد عناوین: 10
|
 • فرزانه فرید، حبیب حاج میر آقا، ایلناز پورنصیری * صفحات 1-6
  سابقه و هدف
  در کنار تنوع سیستم های ایمپلنت بسیاری از شرکت ها اقدام به ساخت اجزایی مشابه اجزای قطعات سیستم های ایمپلنتی رایج کرده و ادعا نموده اند که تطابق کاملی با آن دارند. هدف از انجام این مطالعه مقایسه میزان شل شدن پیچ اباتمنت های سیستم ITI و سیستم های مشابه آن است .
  مواد و روش ها
  در این تحقیق که بر روی 30 عدد دامی ایمپلنت ITI انجام شد، 10 عدد اباتمنت سیستم ITI و 10 عدد اباتمنت سیستم COWELL و 10 عدد اباتمنت Euroteknika بسته شد مجموعه با دستگاه تورکمتر تورک داده شد، میزان RTV اولیه با همان دستگاه اندازه گیری شده و مجددا تا 35 نیوتن ثابت شد و در بلوک های آکریلی مانت شده و در دستگاه cyclic load تحت نیروی 75 نیوتن بر سانتی متر با فرکانس 50000 دور در دقیقه قرار گرفت RTV نهایی مجدا اندازه گرفته شد نتایج بدست آمده باانالیز ANOVA مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  میزان RTV اولیه در اباتمنت های ITI قبل از بارگذاری N/Cm 26/2±7/30 و بعد از بارگذاری به N/Cm 0/23 کاهش یافت این میزان در سیستم Euroteknika قبل و بعد از بارگذاری به ترتیب N/Cm 6/2±1/29 و 0/21 و در سیستم COWELL N/Cm 61/3±2/29 و 41/2±6/21 بدست آمد. مقادیر RTV بعد از بار گذاری دوره ایی در گروه های مختلف با یکدیگر تفاوت معنا داری نداشت.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد 3 نوع اباتمنت مورد بررسی (ITI،COWELL،Euroteknika )در شرایط مشابه از نظر میزان شل شدن پیچ اباتمنت ندارند.
  کلیدواژگان: ایمپلنت دندانی، تورک، بارگذاری ایمپلنت دندانی
 • سیامک صندوقچیان *، هایده مبین، لیلا سادات حاتم نژاد صفحات 7-12
  سابقه و هدف
  پالپیت یک بیماری التهابی دندانی است که با تجمع مدیاتورهای التهابی مانند سیتوکائین ها کموکائین ها شناخته می شود که بیشتر بدلیل عفونتهای باکتریایی استرپتوکوک می باشد. هدف از این مطالعه تعیین میزان بیان IL36γ بر روی سلول های ماکروفاژی استخراج شده از بافت ملتهب پالپ دندان و بررسی عوامل افزایش دهنده التهاب پالپ دندان بوسیله IL36γ میباشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مورد- شاهدی از 25بیمار نمونه های بافت پالپ سالم از دندان عقل کشیده شده ونمونه های بافت ملتهب از دندان های دارای پالپیت برگشت ناپذیر حین پالپکتومی بدست آمد. سلولهای ماکروفاژ بعد از استخراج بوسیله پروتئین های TLR4 بصورت تایمر تحریک شده و با تریزول mRNA سلولی استخراج شدند و سپس با استفاده از دستگاه Real Time PCR میزان IL36γ در سلولهای ماکروفاژ تحریک شده مورد بررسی قرار گرفت. بررسی آماری با استفاده از آزمون one way ANOV و آزمون تعقیبی TUKEY انجام شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که میزان سایتوکایین در بافت ملتهب بیشتر از بافت سالم پالپ بوده (09/43 و21/18 pg/ml) همچنین نتایج استخراج mRNA سلولهای کشت شده بعد از تحریک با TLR4 نشان داد که بعد از 12 ساعت تحریک با TLR4 میزان بیان IL36 γ افزایش چشمگیری نسبت به سایر ساعات داشت. (001/0>P)
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد در موارد التهاب پالپ دندان IL36γ از سلول های ماکروفاژی تحریک شده تولید می شود.
  کلیدواژگان: رسپتور ایمنی ذاتی، پالپیت و اینتر لوکین 36 گاما
 • میترا عیسایی، سید شجاع الدین شایق، مریم عظیمی زواره ای، علی آرزو بخش، زهرا زربافی* صفحات 13-21
  سابقه و هدف
  انتقال موقعیت ایمپلنت از دهان به کست نهایی، یکی از مراحل مهم ساخت پروتزهای متکی بر ایمپلنت می باشد.
  هدف این مطالعه مقایسه دقت کست های حاصل از سه روش قالبگیری می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی و آزمایشگاهی یک مدل رزین آکریلی با پنج آنالوگ ایمپلنت تهیه شد و به کمک آن سه تکنیک قالبگیری به روش تری باز مورد ارزیابی قرار گرفتند. سه تکنیک عبارت بودند: 1- غیر متصل(NS) ، 2-متصل با رزین آکریلیS) GC ) و 3- متصل، جدا نمودن و اتصال مجدد آنها با رزین آکریلی (SS)GC .در هر تکنیک ، پنج قالب با پلی وینیل سایلوکسان (منوپرن) گرفته شد. صحت موقعیت آنالوگها در مدل اصلی و پانزده کست حاصل توسط Coordinate Measuring Machine مورد بررسی قرار گرفت. جهت تحلیل داده ها از آزمون ANOVA و آزمون چند دامنه ای دانکن استفاده شد.
  یافته ها
  تکنیک SS اختلاف آماری معنی داری ) 01/0 ≥p (نسبت به دو تکنیک NS و S داشت و تفاوت آماری معنی داری بین دو تکنیک NS و S وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های مطالعه، بالاترین دقت ابعادی کست نهایی هنگامی بدست می آید که کوپینگهای قالبگیری بوسیله رزین آکریلی GC بهم متصل گردند، جدا و مجددا متصل شوند.
  کلیدواژگان: ایمپلنت دندانی، تکنیک قالبگیری دندانی، رزین آکریلی
 • فرناز مهدی سیر، زهرا علیزاده اسکویی، محمد عطایی، سیاوش سوادی اسکویی، منصوره امامی ارجمند * صفحات 22-26
  سابقه و هدف
  پلیمریزاسیون ناکافی کامپوزیت ها، یکی از اصلی ترین دلایل شکست ترمیم های کامپوزیت می باشد. هدف از این مقاله ارزیابی درجه پلیمریزاسیون کامپوزیت های Bulk cure به روش FTIR است.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق تجربی- آزمایشگاهی، 10 دیسک با ابعاد 4 میلی متر ارتفاع و 2 میلیمتر قطر برای هر گروه که شامل کامپوزیت x-tra Base (Voco،Germany ) و کامپوزیت X-tra fil(Voco،Germany) تهیه گردید.
  نمونه ها مطابق دستور کارخانه سازنده با دستگاه لایت کیور LED Turbo ،Apoza،Japan)) با شدت اشعه mw/cm2800 به مدت 20 ثانیه کیور گردید. سپس یک میلی متر ابتدایی و انتهایی از کامپوزیت کیور شده برش داده شده ودرجه پلیمریزاسیون آنها به روش (FTIR (8100M،shimadzu،Kyoto،Japan مورد بررسی قرارگرفت. یافته ها با استفاده از آزمون one way ANOVA ارزیابی شدند.
  یافته ها
  گرچه تفاوت میزان پلیمریزاسیون نمونه های کامپوزیت (x-tra Base (Voco،Germany و X-tra fil(voco، Germany) در 1میلی متر ابتدایی وانتهایی معنی دار بود. (001/0>P) ولی میانگین میزان درصد پلیمریزاسیون برای هر دو کامپوزیت در هر دو سطح فوقانی وتحتانی بالاتر از حد قابل قبول (% 55= DC) می باشد.
  نتیجه گیری
  براساس نتایج حاصل از این مطالعه ، میزان پلیمریزاسیون هر دو کامپوزیت در سطح فوقانی و تحتانی قابل قبول می باشد.گرچه میزان پلیمریزاسیون نمونه های کامپوزیت X-tra fil از کامپوزیت X-tra base کمتر بود.
  کلیدواژگان: کامپوزیت رزین، پلیمریزاسیون، FTIR
 • شبنم آقایان، سعید ذاکر، مسعود شهلایی * صفحات 27-33
  سابقه و هدف
  پلاک میکروبی عامل اصلی ایجاد بیماری های پریودنتال است که به علت کلونیزاسیون باکتری ها بر روی سطح دندان به وجود می آید . لذا اگر بتوانیم مانع از تشکیل پلاک میکروبی شویم می توانیم گامی مهم در پیشگیری از بیماری های پریودنتال برداریم. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر رقت های مختلف عصاره زنجبیل بر میزان رشد کلونی اکتینومایسس نیوزلندی در شرایط آزمایشگاهی است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی و آزمایشگاهی ابتدا عصاره زنجبیل در 11 لوله آزمایش در رقت های سریالی مختلف آماده شد و لوله دوازدهم به عنوان لوله شاهد در نظر گرفته شد . ابتدا سویه های باکتری مورد نظر را در محیط کشت اختصاصی خود (محیط مایع تایوگلیکولات) جداگانه کشت داده شد و سپس از باکتری خالص به عمل آمده مقدار 5/0 مک فارلند به هر لوله اضافه شد. سپس از هر 12 لوله روی محیط کشت جامد بلادآگار 100 لاندا کشت داده و به مدت 24 ساعت در دمای 37 درجه در انکوباتور قرار داده شد.
  یافته ها
  نتایج مطالعه نشان داد که میزان MIC برابر 02 /0 میلی گرم بر میلی لیتر و میزان MBC برابر 04/0 میلی گرم بر میلی لیتر می باشد.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج به دست آمده عصاره زنجبیل با موفقیت اثر ضد باکتریایی خود را روی اکتینومایسس نیوزلندی نشان داد. لذا می توان از زنجبیل برای استفاده ضد باکتریایی در دهانشویه ها و خمیر دندان های گیاهی بهره جست.
  کلیدواژگان: اکتینومایسس، زنجبیل، MIC
 • سارا توسلی حجتی، رزا حقگو، سحر سیاح پور *، مهشید شعبانی صفحات 34-39
  سابقه و هدف
  علیرغم شیوع بالای پوسیدگی دندانی، اطلاعات اندکی در مورد توانایی رمینرالیزاسیون فلوراید های موضعی با غلظت بالا وجود دارد. این مطالعه به منظور ارزیابی تاثیر ژل %23/1APF(Acidulated Phosphate Fluoride) و وارنیش Naf 5% بر رمینرالیزاسیون پوسیدگی مصنوعی مینا در یک مدل PH-cycling انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی، ضایعه پوسیدگی مینایی در 60 دندان پرمولر به صورت مصنوعی ایجاد گردید. عمق ضایعه با استفاده از میکروسکوپ نوری پلاریزه(PLM) اندازه گیری شد. سپس نمونه ها به چهار گروه 15تایی تقسیم گردید: ژل (%23/1APF (سلطان، ژل (%23/1APF (کیمیا و وارنیش 5 %Naf دوراشیلد) و گروه کنترل. پس از آماده سازی نمونه ها، مقاطع دندانی در مدل PH-cycling به مدت 21 روز قرار گرفتند. ( 6 ساعت در 3/4=PH و 17 ساعت در 7= PH ) مقاطع طولی توسط PLM جهت اندازه گیری مجدد عمق ضایعه ارزیابی شدند. میزان و درصد تغییر عمق برای هر گروه محاسبه شد و داده ها با استفاده از آزمونOne-way ANOVA و Tukey آنالیز گردید.
  یافته ها
  گروه ژل فلوراید سلطان بیشترین کاهش در عمق ضایعه با میانگین %5/25 را نشان داد. گروه های درمانی در مقایسه با گروه کنترل به طور معنی داری کاهش بیشتر در عمق ضایعه داشتند (05/0>P). بین گروه های ژل APF(سلطان) ، ژل APF (کیمیا) و وارنیش Naf تفاوت معنی داری یافت نشد(8/0>P).
  نتیجه گیری
  اثر ژل APF و وارنیش فلوراید در کاهش عمق ضایعه مینای دندان دائمی در شرایط آزمایشگاهی مشابه بود.
  کلیدواژگان: وارنیش فلوراید، APF، رمینرالیزاسیون، دمینرالیزاسیون، میکروسکوپ نوری پلاریزه
 • علیرضا عرب سلغار *، محدثه عرب سلغار صفحات 40-48
  سابقه و هدف
  در مطالعه حاضر با توجه به اهمیت بکارگیری ایمپلنت های کوتاه در فضاهای کوچک بین ناحیه بی دندان، تحلیل تنش دو کیفیت متفاوت از استخوان فک D2 و D3 اطراف سه نوع مینی ایمپلنت با استفاده از روش المان محدود انجام گردید.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی سه نوع میلی ایمپلنت استئوکرف دنتیس و دیو وارد مطالعه شدند. جهت بارگذاری، یک نیروی عمودی 100 نیوتنی و نیروی جانبی 100 نیوتنی با زاویه 45 درجه بر روی بالاترین قسمت اباتمنت اعمال شد. مقادیر تنش در مینی ایمپلنت و استخوان پیرامونش با استفاده از نرم افزار ABAQUS ارزیابی شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که مقادیر تنش فون مایزز در استخوان با کیفیت D3 برای تمامی ایمپلنت ها بیشتر از استخوان D2 می باشد، همچنین مقدار تنش در استخوان کورتیکال بیشتر از استخوان اسفنجی می باشد.
  نتیجه گیری
  در تمامی سیستم های مورد بررسی بزرگی تنش ها در استخوان، در محدوده فیزیولوژیک بود. علاوه بر این نحوه توزیع تنش نیز در استخوان کورتیکال در تمامی سیستم های مورد بررسی مشابه بود. همچنین مقدار حداکثر تنش در گردن ایمپلنت در محل اولین رزوه ایمپلنت بوده و مینی ایمپلنت استئوکر تنش کمتری رادر استخوان ایجاد کرد.
  کلیدواژگان: مینی ایمپلنت، بیومکانیک، المان محدود، استخوان فک
 • صدیقه رهرو تابان، مصطفی ابراهیمی، سیده معصومه میرکشاورز *، محمدجواد خرازی فرد صفحات 49-56
  سابقه و هدف

  اسکواموس سل کارسینومای دهان(OSCC) 90 درصد تمام بدخیمی های دهان را تشکیل می دهد. علی رغم پیشرفت های انکولوژی، پیش آگهی OSCC هنوز به دلیل طبیعت مهاجم غیرمطلوب است. هر چه OSCC زودتر تشخیص داده شود درمان راحت تر و پیش آگهی آن بهتر خواهد بود.مطالعات گذشته نشان داده اند که مارکر Insulin-like Growth Factor II mRNA Binding Protein 3 (IMP3) در سلول های سرطانی بروز می کند اما تظاهر آن در سلول های سالم و دیسپلاستیک کم یا منفی است. هدف از این مطالعه بررسی و مقایسه تظاهر نشانگر IMP3 در اسکواموس سل کارسینوما، دیسپلازی و هایپرکراتوز دهانی است.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه توصیفی از هر ضایعه 34 عدد و در مجموع تعداد 102 بلوک پارافینی ، توسط دو پاتولوژیست، بازبینی شد و توسط مارکر IMP3 مورد رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمی(IHC) قرار گرفت. سپس میزان رنگ پذیری تعیین شده و آنالیز آماری با استفاده از آزمون های Kruskal–Wallis test و مشاهده دو به دو dunn test با نرم افزار SPSS ver.22 صورت گرفت.

  یافته ها

  تظاهر مارکر IMP3 در اسکواموس سل کارسینوما به طور معنی داری بیشتر از تظاهر آن در دیسپلازی و هایپرکراتوز بود. (001/0>P) تظاهر IMP3 در OSCC با grade II،III در مقایسه با OSCCهای گروه grade I اختلاف آماری معنادار داشتند . (002/0= P ، 013/0 P)

  نتیجه گیری

  تظاهر IMP3به طور معنی داری در OSCC بیشتر از دیسپلازی و هایپرکراتوز است. این بیانگر نقش احتمالی IMP3 در شروع و پیشبرد سرطان است. بنابراین ارزیابی های کاملتری، به جهت اهمیت پروگنوستیگ و درمانی آن پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: مارکر IMP3، دهان، اسکواموس سل کارسینوما، دیسپلازی، هایپرکراتوز
 • آرش عزیزی، آرزو علایی، مهندس ناصر ولایی، مینو امجدزاده، افشین فردین نصر* صفحات 57-62
  سابقه وهدف
  با توجه به اهمیت درس بیماری های دهان و فک و صورت در رشته دندانپزشکی و نبود پیشینه کافی درکارائی روش های موثر تدریس در این درس و با توجه به خلا اطلاعاتی در مقایسه روش های نوین، این مطالعه با هدف مقایسه روش تدریس سنتی با مجازی و میزان یادگیری درس بیماری های دهان ودندان و رضایتمندی دانشجویان در سال تحصیلی 94-93 در واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد تهران انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  این تحقیق به روش تجربی طی دو مرحله بر روی 39 نفر از دانشجویان سال چهارم دندانپزشکی انجام شد . آنها به دو گروه الف و ب تقسیم شدند. در مرحله اول تحقیق جهت گروه الف شامل 5 ضایعه و سپس 5 ضایعه به صورت آنلاین ( تدریس مجازی ) به گروه الف ارائه شد. در مرحله دوم ضایعات گروه ب به شکل سنتی توسط همان استاد ارائه شد. سپس 5 ضایعه دیگر از طریق online(تدریس مجازی ) ارائه شد. سپس بعد از 21 روز از هر 2 گروه آزمونی یکسان گرفته شد و میزان یادگیری و رضایتمندی دانشجویان با آزمون MANN-U-WHITNEY و نرم افزار آماری Spss مورد قضاوت آماری قرارگرفت.
  یافته ها
  از 39 نفر دانشجوی مورد بررسی 26 (5/66% ) نفر دختر و 13 (5/33% ) نفر پسر بودند و میانگین سنی این 39 نفر 42/24 سال بود . در روش تدریس سنتی میزان یادگیری 18/2±97/11 و در روش تدریس مجازی میزان یادگیری17/3±98/12 بود. تفاوت در میزان یادگیری بین دو گروه به لحاظ آماری معنا دار نبود. (2/0>P) میزان رضایتمندی در روش تدریس سنتی به ترتیب خیلی خوب5/20% ، خوب 59% و متوسط5/20% بود و میزان رضایتمندی در روش تدریس مجازی خیلی خوب 9/17% و خوب 51% ومتوسط 5/23% و نیز 6/7% رضایتمندی بد بود . بر مبنای رضایت خیلی خوب و خوب و متوسط و بد، این اختلاف به لحاظ آماری معنادار نبود (7/0>P)
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد روش تدریس مجازی با میزان یادگیری بیشتری همراه بوده ولی میزان رضایتمندی در دو روش تفاوت معنی داری ندارد.
  کلیدواژگان: بیماریهای دهان، سخنرانی، تدریس مجازی، رضایتمندی
 • سیدجواد قاضی میر سعید، فاطمه مسعودی * صفحات 63-69
  سابقه و هدف
  یکی از ملزومات استانداردهای بین المللی در نگارش مقالات مجلات حوزه های پزشکی، انتخاب کلیدواژه های نمای های اثر با استفاده از Mesh می‏باشد. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین و مقایسه میزان انطباق کلیدواژه های چکیده مقالات مجلات ایرانی دندانپزشکی و همتایان آمریکایی آن نمایه شده در Pub Med با Mesh 2014 انجام شد.
  مواد و روش‏ها: مطالعه توصیفی و از نوع کاربردی بود. درمجموع 1191 کلیدواژه مستخرج از 290 مقاله 4 مجله ایرانی منتخب و 1207 کلیدواژه مستخرج از 203 مقاله 2 مجله آمریکایی منتخب با Mesh مقایسه و براساس سیاهه‏وارسی در سه گروه انطباق‏کامل، انطباق‏نسبی و نامنطبق طبقه‏بندی گردید. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (درصد فراوانی و آزمون کای2) تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  بین نسبت کلیدواژه های انطباق‏کامل، انطباق‏نسبی و نامنطبق با Mesh در مقالات مجلات ایرانی و آمریکایی منتخب تفاوت معناداری وجود نداشت. بیشتر کلیدواژه های مقالات مجلات ایرانی به‏طور مشترک در «عنوان و چکیده‏» و بیشتر کلیدواژه های مقالات مجلات آمریکایی در «متن مقاله، رفرنس‏ها یا ذهنیات نگارنده» منشا داشتند. مجله برتر در میان مجلات موردبررسی ازنظر کیفیت کلیدواژه ها مجله«J Dent (Tehran)» بود.
  نتیجه گیری
  دانش نویسندگان هر دو گروه موردمطالعه در تشخیص توصیفگرهای پذیرفته شده Mesh برای انتخاب کلیدواژه تا رسیدن به سطح مطلوب فاصله دارد. این امر توجه بیشتر به ارزش واژه های نمایه ای، نمایه ها و اهمیت نمایه‏سازی را در هر دو گروه نویسندگان و توجه هیئت تحریریه های مجلات را می‏طلبد تا با ارزش‏گذاری کیفی بیشتر روی همه ابعاد مقالات به‏ویژه کلیدواژه ها میزان دسترسی به مقالات و درنتیجه استناد به آنها را افزایش دهند.
  کلیدواژگان: Mesh، Pub Med، کلیدواژه، مقاله مجله، دندانپزشکی
|
 • Dr F. Farid, Dr H. Haj Mir Agha, Dr E. Poornasiri * Pages 1-6
  Background And Aim
  Along with variety of implant systems, some manufacturers produced similar components for the main implant systems and claimed them to be completely compatible with the main systems which require more studies in this regard. Objective the aim of present study was to compare screw loosening in ITI and its compatible systems.
  Materials And Methods
  In this in vitro trial, 10 implants of ITI original and 10 abutments of the Cowell and 10 Euroteknika systems were connected to ITI implants. abutment screw was tightened by 35 N/CM torque. After 5 minutes, the initial RTV of the specimens were measured. The connections were subjected to the cyclic loading (load of 75 N and 1 Hz) for 500000 cycles. Postcyclic RTV were measured by the torque wrench and the data were evaluated by ANOVA analyzing test.
  Results
  In ITI abutments; RTV was 30.7±2.26 and 23/0 N/CM before and after cyclic loading. In Euroteknika abutments, RTV was 29.1±2.6 and 21/0 N/CM before and after cyclic loading. In Cowell system; RTV was decreased from 29.2±3.61 to 21.641/2± N/CM before and after cyclic loading. No significant differences were found regarding post-cyclic RTV in different abutment/implant connections.
  Conclusion
  It seems , Under Similar Condition, the abutment brands of ITI, Euroteknika and Cowell connected to ITI implant system did not significantly affected screw loosening values following cyclic loading.
  Keywords: Dental implant, torque, dental implant loading
 • Dr S. Sandoghchian *_Dr H. Mobayen_Dr L. S Hatamnezhad Pages 7-12
  Background And Aim
  Pulpitis is a dental pulp inflammation which recognize by inflammatory cytokines can cause with streptococcus. The aim of this study is to recognize of IL-36 gamma expression on macrophages cells from pulpitis and evaluate increasing factors of dental pulp inflammation by IL-36 gamma.
  Material and
  Methods
  in this case control study, the normal and pulpitis tissue were isolated from 25 patients with extraction of wisdom teeth and Root canal therapies ones and macrophages cells were isolated from both tissues and treated with TLR4 by tome cureses.The mRNA of cells were isolated and IL-36 gamma expression were done with Real Time PCR. Analyzing evaluation was prepared by one way ANOVA and Tukey test.
  Results
  present study results showed that the IL-36 gamma expression in pulpitis group were high than normal group ( 43.09, 18.21 pg/ml) and the time curses showed that after 12 hours of treating the cells via TLR4 the expression of IL-36 gamma was high than other time courses.(p
  Conclusion
  In pulpitis,IL-36 gamma was secreted from macrophages
  Keywords: Pulpitis, Innate immunity receptor, IL-36 gamma
 • Dr M. Eisaei, Dr S. Sh Shayegh, Dr M. Azimizavarehei, Dr A. Arezoobakhs, Dr Z. Zarbafi * Pages 13-21
  Backgournd and aim: Transferring the implant position from the mouth to the definitive cast is one of the most critical steps in implant prosthodontics. The aim of the study was to compare The accuracy of casts obtained from three implant impression techniques.
  Materials And Methods
  In this experimental invitro study, One acrylic resin model with five implant analogs, was fabricated and three open tray techniques were tested: 1.non splinted (NS), 2.splinted with acrylic resin GC(S)& 3. Splinted, sectioned and rejoined with acrylic resin GC(SS). For each technique, five impressions with PVS (manoprane) were made. The positional accuracy of implant analogs on reference model and 15 casts, were evaluated using coordinate measuring machine. The statistical analysis of the data was performed with ANOVA and Duncan multiple range test.
  Results
  there was a significant statistical difference (p≤0.01) between SS technique than NS and S techniques. And no significant differences were found between NS and S techniques.
  Conclusion
  Based on the results, the best accuracy of the definite casts was achieved when the impression copings were splinted with auto polymerized acrylic resin GC, sectioned and rejoined.
  Keywords: dental implant, dental impression technique, acrylic resin
 • Dr F. Mahdisear, Dr Z. Alizadehoskooee, Dr M. Ataee, Dr S. Savadi Oskoee, Dr M. Emami Arjomand * Pages 22-26
  Background And Aim
  Inadequate polymerization is one of the main causes of composite restoration failure .the aim of this in vitro study was to evaluate the degree of conversion of bulk fill composites through using FTIR.
  Materials And Methods
  in this experimental study ,.10 disk shape specimen from each material contain X-tra base (Voco, Germany ) and X-tra fil (Voco, Germany ) composites were made in dimension of 2 mm diameter and 4 mm height . The curing procedure was done by LED Turbo (Apoza, Japan ) with intensity of 800mw/cm 2 for 20 seconds .Then 1mm from the top and 1mm from the base of composite specimen cut with diamond disk and degree of polymerization were evaluated with Fourier transform infrared spectrophotometer (FTIR).The values obtained were analysis by one way ANOVA.
  Results
  Although differences in degree of polymerization of X-tra base and X-tra fil in 1mm of top and bottom of composites were significant( p˂0/001) but the mean percentage value of polymerization on top and bottom surfaces for both composites were higher than acceptable range( DC =55%)
  Conclusion
  Based on recent results of this study, polymerization degree of all composites clinically were acceptable. Although degree of polymerization of X-tra fil was lower than X-tra base.
  Keywords: Composite Resins, Polymerization, FTIR
 • Dr Sh Aghayan, Dr S. Zaker, Dr M. Shahlaei * Pages 27-33
  Background and Aim
  Microbial plaque is the main factor of periodontal diseases which is caused by colonization of bacteria on the tooth surfaces. So, if we manage to prevent microbial plaque we may take a great step towards prevention of periodontal diseases. The objective of this research is to study the effect of various densities of ginger extract on the growth of Actinomyces Naslundicolony in in-vitro environment.
  Materials and Methods
  In this experimental study the ginger extract was prepared in 11 test tubes with different densities and 12th test tube was used as the control sample. First, strains of the concerned bacteria were separately cultured in the specific culture medium (Taioglicolat syrup) and then 0.5 Mcfarland of the pure bacteria was added to each test tube and then the tube was stirred perfectly. Then from all 12 tubes 100 landa were cultured on a previously prepared solid blood agar culture environment and were left in incubator for 24 hours in 37 degree centigrade.
  Results
  Observations indicated that amount of MIC and amount of MBC are 0.02 Mg./Ml and 0.04 Mg./Ml, respectively.
  Conclusion
  Based on the results, ginger extract successfully showed its antibacterial effect on Actinomyces Naslundi. ginger extract could be applied in herbal mouthwash liquids and herbal toothpastes for its antibacterial properties.
  Keywords: Actinomyces, Ginger, MIC
 • Dr S. Tavasolihojati, Dr R. Haghgoo, Dr S. Sayahpour *, Dr M. Shabani Pages 34-39
  Background And Aim
  Although dental caries are very prevalent, there is little information on the remineralizing capability of highly concentrated fluoride products. The aim of this study was to evaluate the effect of 1.23% Acidulated Phosphate Fluoride (APF) gel and 5% NaF varnish on remineralization of artificial enamel caries in a PH-cycling model.
  Materials And Methods
  In this experimental in vitro study, artificial enamel caries lesion were produced in sixty premolar teeth. Depth of caries lesions were measured using polarized light microscopy (PLM). Then sections were assigned to four groups: 1.23% APF gel (Sultan), 1.23% APF gel (Kimia) and 5% NaF varnish (Durashield) and control. After samples preparation, dental sections were placed in a 21 days PH-cycling model (6 hours at PH=4.3 and 17 hours at PH=7). The longitudinal sections were evaluated by PLM for lesion depths. The amount and percentage of depth variation for each group were calculated and data were analyzed using one-way ANOVA and Tukey test.
  Results
  1.23% APF gel (Sultan) group showed greatest amount of depth reduction with the average of 25.5%. The Case groups had significantly greater reduction in lesion depth as compared with control group (P
  Conclusion
  APF gel and fluoride varnish efficacy in reducing enamel caries lesions of permanent teeth were similar in this laboratory study.
  Keywords: Varnish, Acidulated phosphate fluoride, Remineralization, De mineralization, Polarized Light Microscopy
 • Dr Ar Arabsalghar *, Dr M. Arabsalghar Pages 40-48
  Background And Aim
  in the present study regarding to application of mini implant in limit space of edentulous areas. The stress analysis of jaw bone with two different qualities (D2 and D3) around three types of mini implants through finite element method.
  Materials And Methods
  in this experimental study , three types mini implant were include in the study. To apply load, a 100N vertical force and a 100N lateral force with an angle of 45 with respect to horizon were used on the coronal part of the abutment. The stresses in mini implants and its adjacent bone were obtained via Abaqus soft ware.
  Resutls: it was observed that the magnitude of Von Mises stresses of D3 bone was higher than those of D2 bone. Also, the stress level in cortical bone was higher than that of cancellous bone. It was found that
  Conclusions
  For all studied systems, the stresses’ values remain in physiological limit. Besides, the stress distribution in cortical bone was the same for all considered cases. Besides, the maximum stress was in the neck of implant close to the first thread.
  Keywords: biomechanic, mini implant, finite element, alveolar bone
 • S. Rahrotaban, M. Ebrahimi, Sm Mirkeshavarz *, Mj Kharazi Fard Pages 49-56
  Background And Aim

  Oral squamous cell carcinoma (OSCC) is about 90% of oral cancers. Although, with all development in Oncology, the 5 years survival rate of OSCC remains lower than 50%. Past studies showed that Insulin-like growth factor II mRNA binding protein 3(IMP3) expresses in cancer cells, but it’s expression in normal or dysplastic cells is absent or at low level. There are few studies of IMP3 expression in OSSCs and there was no study that compared the expression of IMP3 between OSCC, dysplasia and Hyperkeratosis. In this study, the expression of Insulin-like growth factor II mRNA binding protein 3(IMP3) in oral Squamous cell carcinoma, dysplasia and hyperkeratosis was evaluated.
  Material and

  Methods

  In this study we reevaluated 102 slides from the archive of Oral and Maxillofacial Pathology Department of dental school, Tehran University of medical sciences, 34 paraffin blocks of each lesions were selected. An immunohistochemistry study of IMP3 oncofetal protein was performed on paraffin embedded blocks. Two pathologists evaluated the expression of the IHC staining as well. The expression levels were statistically analyzed by Kruskal–Wallis test and dunn test using SPSS ver.22 software.

  Results

  IMP3 expressions in OSCC was significantly more than Dysplasia and Hyperkeratosis (p

  Conclusions

  This study showed that IMP3 expression is significantly more than dysplasia and hyperkeratosis. These results suggest that IMP3 has a role in beginning and development of OSCCs. But further investigation is required for the importance of this marker in prognosis and management of it.

  Keywords: Oral, Squamous Cell Carcinoma, Dysplasia, Hyperkeratosis, IMP3
 • Dr A. Azizi, Dr A. Alaee, Eng N. Valaii, Dr M. Amjadzadeh, Dr A. Fardinnasr * Pages 57-62
  Background And Aim
  Considering the gap of information on the efficacy of Internet-based instruction, this study sought to compare the effect of Internet-based and traditionalinstruction of oral and maxillofacial medicine on the knowledge and satisfaction of dentalstudents.
  Materials And Methods
  This experimental study was conducted on 39 fourth-year dentalstudents, who were randomly divided into two groups of A and B. In the first phase, group Astudents received lecture instruction for five lesions including squamous cell carcinoma, acute necrotizing ulcerative gingivitis, lichen planus, leukoplakia and pyogenic granuloma and then received online instruction for herpangina, hand, foot, and mouth disease, acute lymphonodular pharyngitis, aphthous ulcer and erythema multiform. In the second phase, group B students received lecture instruction for herpangina, hand, foot, and mouth disease, acute lymphonodular pharyngitis, aphthous ulcer and erythema multiform and then web-based instruction for squamous cell carcinoma, acute necrotizing ulcerative gingivitis, lichen planus, leukoplakia and pyogenic granuloma. After 21 days, the quality of learning and satisfaction of both groups with the methods of instruction were tested and the data were analyzed using Man U Whitney test and Spss software.
  Results
  Of 39 students, 26 (66.5%) were females and 13 (33.5%) were males with a mean age of 24.42 years. The knowledge score was 11.97±2.18 and 12.98±3.17 in the traditional and Internet-based instruction, respectively; the difference in this regard between the two groups was not statistically significant (P
  Conclusion
  It appears that conformity of the method of instruction with the topic to be instructed is identical with method of instruction online for the oral and maxillofacial medicine course. But there was no significant different for level of satisfaction for two method.
  Keywords: Oral, maxillofacial medicine, Method of instruction, Satisfaction
 • Dr Sj Ghazi Mirsaeed, F. Masoudi * Pages 63-69
  Introduction
  Selection of index keywords through MeSH (Medical subject Headings) is one of the requirements set by international standards, in writing articles for medical journals. Therefore, the study has been performed with the aim of specifying and comparing level of compliance through MeSH-2014, between those keywords extracted from the abstracts of those articles published in Iranian and American dental journals, which have been indexed in PubMed.
  Material and
  Methods
  The study was an applied-descriptive one. In total, 1191 keywords extracted from 290 articles from amongst four selected Iranian journals, and 1207 keywords extracted from 203 articles from amongst 2 selected American journals have been compared with MeSH, and divided into three “exact match”, “relative match”, and “no match” groups. Data were analyzed, applying descriptive and inferential statistics (frequency percentage, and Chi-square).
  Results
  There was no significant difference between ratios of the keywords with “exact match”, “relative match”, and “no match”, in selected Iranian and American journals. Most of the keywords in those articles published in Iranian journals were stemmed jointly from the “title and abstract”; however, in American journals, these keywords were mostly stemmed from the “text, references, or authors’ mentalities”. The superior journal from amongst reviewed journals was J Dent (Tehran), in terms of quality of the keywords.
  Conclusion
  As far as the authors’ knowledge for selection of keywords in both groups, and in terms of recognizing preferred terms existing in MeSH is concerned, both groups are far from desirable level. The issue requires more attention to be paid to the value of index words, indices, and the importance of indexing, by both groups of authors. Moreover, the matter should be considered by editorial boards of journals; so that, through more qualitative valuation of all aspects of the articles especially keywords, increase would be made in level of accessibility to the articles, and also citing them as an evidence.
  Keywords: MeSH, PubMed, Keyword, Journal Article, Dentistry