فهرست مطالب

Islamic Dental Association of IRAN - Volume:27 Issue: 4, 2016
 • Volume:27 Issue: 4, 2016
 • تاریخ انتشار: 1394/12/22
 • تعداد عناوین: 9
|
 • حجت الاسلام محمد سروش محلاتی صفحات 193-196
  متفکرانی که به فکر چاره اندیشی برای نجات جوامع بشری از استبداد و دیکتاتوری افتاده و درصدد ارائه راهکارهایی برای مهار قدرت و کنترل حکمرانان برآمده‏اند، نقطه عزیمت خویش را «خطاکاری بشر» قرار داده‏اند. در نزد آنان خطا و اشتباه هم زاد بشر بوده و پیوسته او را همراهی می‏کند و هنگامی که شخص به قدرت دست می‏یابد، خطر خطا افزایش می‏یابد، زیرا از یک سو این موقعیت، شخص را از درک درست واقعیتها دورتر کرده و آفتهای واقع گرایی را زیاد می‏کند و از سوی دیگر قلمرو خطا را گسترده کرده و خطای امور شخصی را به خطا در امور اجتماعی تبدیل می‏کند. بر این اساس برای «حکمرانی انسان خطاکار» به ارائه شیوه های پرداخته‏اند امکان خطا کاهش پیدا کند و به تبع آن اطمینان بیشتری به عملکرد فرمانروا پیدا شود، مثلا گفته‏اند که باید، از «تمرکز قدرت» در یک شخص دوری تا توزیع قدرت جایگزین آن گردد و یا اینکه امکان «نظارت بر قدرت» فراهم و یا «دسترسی به اطلاعات» آزاد گردد و از «آزادی بیان» به خصوص در جهت نقد قدرت، حمایت شود....
  کلیدواژگان: دین، دیکتاتوری
 • مونا نوروزی*، علی اسکندری زاده، نیلوفر شادمان، مریم مفیدی، صفا منافی صفحات 197-203
  زمینه و هدف
  در حال حاضر درباره کارآیی ادهزیوهای یونیورسال اطلاعات کمی در دسترس است. هدف از این مطالعه بررسی دوام باند یک ادهزیو یونیورسال به عاج سطحی دندان به دو روش Etch and rinse و Self-etch می‏باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه آزمایشگاهی 32 عدد دندان مولر سالم بر اساس چگونگی کاربرد ادهزیو به طور تصادفی در دو گروه تقسیم شدند: گروه اول: (3M ESPE، USA) Scotch bond universal به صورت Etch and rinse دو مرحله ای گروه دوم: (3M ESPE، USA) Scotch bond universal به صورتSelf-etch تک مرحله ای. طبق دستور کارخانه سازنده در گروه اول پروتکل Etch and rinse و در گروه دوم پروتکل Self-etch اجرا گردید. در هر دو گروه، قسمت کرونالی توسط لایه ‏های کامپوزیت بازسازی شد. دندان ها در بلوک های آکریلی در دستگاه برش مانت شده و طبق پروتکل تریمینگ (Trimming ) آماده گردیدند، سپس نمونه ها در دو گروه فوری و گروه پنج هزار ترموسایکلینگ تحت نیروی کششی با سرعت یک میلی‏متر در دقیقه قرار گرفتند. جهت آنالیز داده ها از آزمون آماریTwo-way ANOVA استفاده گردید.
  یافته ها: بر طبق نتایج آزمون استحکام باند میکروتنسایل، اثر بر همکنش دو متغیر مستقل معنادار نبود (957/0=p)، پس به طور کلی می‏توان گفت اولا استحکام باند در گروه Etch and rinse به طور معناداری بیش از گروهSelf-etch است (001/0< p) و ثانیا استحکام باند در گروه های ترموسایکلینگ به طور معناداری بیش از گروه های فوری بود (034/0=p).
  نتیجه گیری
  روش آماده ‏سازی Etch and rinse در ادهزیو Scotch bond universal نسبت به روش Self-etch کارآیی بالاتری را نشان داد و همچنین انجام ترموسایکلینگ در این ادهزیو باعث افزایش استحکام باند گردید.
  کلیدواژگان: عاج، یونیورسال ادهزیو، 10، MDP، پیرسازی، استحکام تنسایل
 • مهدی عباس، منصوره میرزایی*، اسماعیل یاسینی، معصومه حسنی طباطبایی، لادن رنجبر عمرانی، محمد جواد خرازی فرد، مهدی پورنقدی صفحات 204-211
  زمینه و هدف
  بیشترین شکست در دندانهای درمان ریشه شده که با فایبر پست ترمیم شده اند، جدا شدن (Debonding) می باشد که در اثر شکست در ضعیفترین حدفاصل (عاج به سمان) می باشد. بنابراین تلاش در راستای تقویت این حدفاصل ضعیف امری ضروری است. هدف از این مطالعه تعیین اثر آماده سازی عاج داخل کانال ریشه با گزیلن، اسیدفسفریک و کلرهگزیدین بر استحکام باند گلاس فایبر پست با سمان Self Adhesive می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی، چهل دندان خارج شده سالم و تک ریشه، درمان ریشه شدند و پس از تهیه فضای پست، بر اساس روش آماده سازی کانال به چهار گروه ده تایی تقسیم گردیدند: گروه اول: شست و شو با محلول کلرهگزیدین 2% ، گروه دوم: استفاده از ژل اسیدفسفریک 32% و سپس شست و شو توسط نرمال سالین ، گروه سوم: استفاده از ماده گزیلن و سپس شست و شو با نرمال سالین، گروه چهارم: شست و شو با محلول نرمال سالین (کنترل). فایبر پست ها با سمان Totalcem سمان شدند و سپس دندانها به وسیله دستگاه Isomet، عمود بر محور طولی پست تحت برش قرار گرفتند. مقادیر استحکام باند محاسبه و جهت تعیین نوع شکست، نمونه ها تحت استریومیکروسکوپ نوری بررسی شدند. آنالیز آماری با استفاده از تست ANOVA یک سویه صورت گرفت.
  یافته ها
  میزان استحکام باند در چهار گروه مورد مطالعه از لحاظ آماری تفاوت معناداری نداشتند (174/0=p). بیشترین میزان استحکام باند در گروه اسیدفسفریک (19/3±18/8 مگاپاسکال) و کمترین میزان استحکام باند در گروه کنترل (81/1±20/6 مگاپاسکال) به دست آمد.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج به دست آمده می توان نتیجه گیری کرد که استفاده از اسیدفسفریک پس از تهیه فضای پست و قبل از سمان کردن پست با سمان رزینی Self Adhesive ، بر استحکام باند تاثیر مثبت دارد.
  کلیدواژگان: عاج ریشه، عاج آماده سازی شده، فایبر پست
 • پروانه صحرایی، نسترن کشاورز محمدی *، هادی قاسمی صفحات 212-220
  زمینه و هدف
  مراجعه منظم کودکان به دندانپزشک باعث تشخیص بیماری در مراحل اولیه می شود و می تواند از آسیب جدی به دندانها و لثه پیشگیری کند. با وجود اهمیت آن، انجام این رفتار نزد برخی افراد بسیار کم است و با موانعی همراه می باشد. مطالعه حاضر باهدف تبیین موانع درک شده مادران در زمینه مراجعه منظم کودکان به دندانپزشک انجام گردید.
  روش بررسی
  این مطالعه کیفی پدیدارشناسی در سال 1393 بر روی چهل مادر دارای کودک 3-6 سال در شهر کامیاران که به صورت هدفمند انتخاب شده بودند انجام گردید. جهت گردآوری داده ها از مصاحبه های عمیق نیمه ساختارمند استفاده شد. تمام داده ها ضبط شده و پس از دست نویس شدن با تحلیل درون مایه ای تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  بر اساس نتایج این مطالعه، موانع درک شده مادران در دو درون مایه اصلی متشکل از موانع درک شده مربوط به مادر و اعضای خانواده شامل نگرش، محدودیتها و چالشها، آگاهی و موانع درک شده مربوط به شرایط محیطی اجتماعی (وضعیت خدمات دندانپزشکی) قابل طبقه بندی بود.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد اصلاح نگرش مادران در مورد اهمیت محافظت از دندانهای شیری کودکان و آموزش مهارتهای لازم در این راستا، از مهمترین اقدامات لازم جهت ارتقای سلامت دهان و دندان کودکان 3-6 ساله است.
  کلیدواژگان: پوسیدگی دندان، موانع درک شده، مراجعه به دندانپزشک، کودکان
 • فریبا متوسلیان، اسماعیل یاسینی، منصوره میرزایی*، محمد جواد خرازی فرد، سولماز حیدری، منا شفیعی صفحات 221-226
  زمینه و هدف
  یکی از معایب ترمیم های کامپوزیت، ریزنشت است و این امر در دیواره ‏های عاجی حفرات قابل توجه ‏تر است. با وجود پیشرفت های صورت گرفته بر روی عوامل اتصال دهنده عاج، هنوز هیچ ادهزیوی کاملا این ریزنشت را از بین نبرده است. هدف از این مطالعه، مقایسه ریزنشت سه نوع باندینگ رزینی، سیستم باند یونیورسال، سیستم سلف اچ دو مرحل ه‏ای و یک سیستم توتال اچ دو مرحله‏ای است.
  روش بررسی
  این مطالعه تجربی آزمایشگاهی بر روی 68 دندان مولر انسانی انجام شد. در سطح باکال یا لینگوال دندان ها حفره‏ های Cl V با لبه اکلوزالی در مینا و لبه جینجیوالی در عاج تهیه شدند. سپس دندان ها به طور تصادفی به چهار گروه 17تایی تقسیم شدند. گروه A: Adper Single Bond2، گروه B : Clear fill SE Bond، گروه C:etch)-self)Scotch Bond Universal Adhesive ، گروه D : (etch-total)Scotch Bond Universal Adhesive . دندان ها با استفاده از سیستم‏ های باندینگ مورد مطالعه و کامپوزیت میکروهیبرید ترمیم شدند. سپس نمونه ها، تحت هزار چرخه حرارتی در دمای 55-5 درجه سانتی‏گراد قرار گرفتند. در ادامه سطوح ترمیم ها به استثنای یک میلی‏متری اطراف ترمیم با لاک ناخن پوشیده شدند. دندان ها بعد از قرار گرفتن در متیلن بلو 2% به مدت 24 ساعت از سطح اکلوزال موازی محور طولی دندان برش داده شد و میزان ریزنشت با استفاده از استریومیکروسکوپ ثبت گردید. میزان ریزنشت به دست آمده در سه نوع باند با روش آماری Kruskal-Wallis مورد مقایسه قرار گرفت. (05/0> p)
  یافته ها
  با توجه به آنالیزKruskal Wallis اختلاف معنی‏ داری بین گروه های مختلف ادهزیو در مارژین مینایی و عاجی وجود نداشت. ولی به طور معنی‏ داری مارژین مینایی نسبت به مارژین عاجی ریزنشت کمتری نشان داد.
  نتیجه گیری
  سیستم‏ های ادهزیو مختلف میزان ریزنشت مشابه در مارژین مینایی و عاجی به طور جداگانه نشان دادند.
  کلیدواژگان: عامل باند دندانی، کامپوزیتهای رزینی، ریزنشت دندانی
 • هادی اسدیان_احسان حمزه لویی مقدم*_آزاده امینی - کیومرث نظری مقدم_محدثه هاشم زهی صفحات 227-240
  سابقه استفاده بشر از سرامیک‏ها به قرنها قبل باز می گردد، اما استفاده از خواص بیولوژیک آنها در پزشکی و به طور خاص دندانپزشکی سابقه نسبتا کوتاهی دارد. در این میان ظهور و گسترش سریع بیوسرامیک‏ها و بررسی ساختاری آنها حائز اهمیت است. خصوصیات سازگاری نسجی، القای استخوان‏سازی و مهر و موم کنندگی این مواد در زمره مطلوبترین ویژگی های مواد اندودنتیک قرار دارد. از زمان معرفی Mineral Trioxide Aggregate (MTA) به عنوان نخستین بیو سرامیک اندودنتیک و کشف خصوصیات استثنایی این دسته از مواد، انواع گوناگونی از آنها به بازار عرضه شده است. بر این اساس در نوشتار پیش رو تعدادی از مقالات از بین مقالات جستجو شده در Pub Med و Google Scholar در بازه زمانی جولای 1995 تا ژانویه 2016 مورد بررسی قرار گرفته و خواص و اطلاعات مورد نیاز بیوسرامیک های اندودنتیک موجود در بازار ایران با رویکردی بیشتر بالینی و تکیه بر مقالات جدید گردآوری شده است. با توجه به نتایج مطالعات خواص فوق العاده و نتایج مقبول استفاده از بیوسرامیک ‏ها آنها را به عنوان یکی از افق های آتی در درمان های اندودنتیک مطرح کرده است لذا همه روزه اعضای جدیدی از این نسل به بازار معرفی می شوند.
  کلیدواژگان: اندودنتیک، بیوسرام، مواد پرکننده کانال ریشه دندان، سیلانت های کانال ریشه
 • مجید ناصرخاکی، آرش شیشه ییان* صفحات 241-246
  زمینه و هدف
  طرحهای مختلفی برای اتصال ایمپلنت به دندان طبیعی در پروتزهای پارسیل به کار گرفته شده که البته هنوز مطالعات کافی درباره الگوی توزیع تنش در آنها انجام نشده است. بر این اساس مطالعه حاضر با هدف تعیین الگوی توزیع تنش وارده بر ایمپلنت در پروتز پارسیل متحرک متکی بر ایمپلنت و دندان طبیعی به روش فتوالاستیک انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه اجزای محدود یک مدل فتوالاستیک بی دندانی از فک پایین انتخاب و دو ایمپلنت Ankylosis در موقعیت دندان شش قرار داده شدند. اتصال بین ایمپلنت و دندانها از طریق یک پروتز پارسیل انجام گرفت. اتصال بین آکریل و ایمپلنت با کمک طرحهای Ball وTelescopic Crowns صورت گرفت. بر روی دندانهای پایه دو کراون که یکی فاقد اتچمنت (ارتجاعی) و دیگری دارای اتچمنت خارج تاجی (غیرارتجاعی) بود طراحی و پروتزهای پارسیل مربوطه ساخته شد. نیرو صد نیوتونی به صورت عمود در ناحیه میانی بین ایمپلنت و دندان اعمال گردید. در نهایت الگوی توزیع تنش وارده به ایمپلنت در اتصالات مختلف ایمپلنت به دندان با روش فتوالاستیک تعیین شد.
  یافته ها
  تمرکز تنش در ایمپلنت در اتصالات Resilient حداقل و در اتصالات Rigid از سایر گروه ها بیشتر بوده است.
  نتیجه گیری
  استفاده از اتصالات Resilient بین ایمپلنت و دندان، حداقل تمرکز تنش در ایمپلنت را ایجاد کرده بود، هر چند در این نوع اتصال پروتزهای پارسیل متحرک دچار بی ثباتی شدند، با این حال تصمیم به استفاده از اتصالات مختلف دندان به ایمپلنت باید بر اساس شرایط بالینی صورت گیرد.
  کلیدواژگان: پروتزهای پارسیل، ایمپلنت، ارزیابی فتوالاستیک
 • طاهره ایمانی فولادی *، عباس فلاح تفتی، محمدحسین لطفی کامران، رضا مصطفی پور، مجید صادق پور شهاب، مریم تاج الدینی صفحات 247-254
  زمینه و هدف
  نیروهای نامناسب حین قالب‏گیری نهایی در ساخت پروتز کامل می تواند موجب افزایش تحلیل ریج (Ridge) شود. به همین جهت این مطالعه با هدف تعیین تاثیر ابعاد Vent و ضخامت Spacer در تری اختصاصی بر میزان نیروهای منتقل شده به سطح مخاط بی دندانی فک بالا در حین قالب‏گیری با مواد مختلف قالب‏گیری در شرایط آزمایشگاهی انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی از یک مولد بی دندانی فک بالا، دو نوع ماده قالب‏گیری (سیلیکون افزایشی ریگولار بادی و زینک اکساید اوژنول) و دو نوع تری با ضخامتهای مختلف Spacer (صفر و 5/1 میلی متر) و هر کدام با چهار نوع Vent با ابعاد صفر ، 5/0 ، 1 و 2 میلی متر استفاده شد. در مجموع هشت نوع تری (هشتاد عدد) برای هر ماده قالب‏گیری به کار برده شد. قالب‏گیری انجام و میزان نیروهای منتقله در ناحیه مولر اول ریج بی دندانی و رافه میدپالاتال توسط دو عدد Load cell اندازه گیری و برحسب گرم/ میلی مترمربع به دست آمده و با آزمون آماری 2-way ANOVA ، Post Hoc Tukey’s و T مورد قضاوت آماری قرار گرفت.
  یافته ها
  با افزایش ابعاد Vent یا ضخامت Spacer میانگین فشار ایجاد شده توسط قالب‏گیری با ماده سیلیکون افزایشی ریگولار بادی و زینک اکساید اوژنول در ناحیه ریج (به ترتیب با دامنه 22/2±0/59 تا 50/2 ± 8/36 و 85/5±5/98 تا11/2±8/42 گرم/ میلی مترمربع) و Mid_palate (با دامنه 66/1±0/35 تا 74/1±4/19 و80/3±1/52 تا 25/1±3/22 گرم/میلی مترمربع) کاهش می یابد. مقایسه بین گروه ها نشان دهنده وجود اختلاف معنی داری در میزان فشار ایجاد شده توسط هر دو ماده در هر دو ناحیه در حالات مختلف ضخامت Spacer و ابعاد Vent می باشد. ( 001/0 p <)
  نتیجه گیری
  با تغییر در طراحی تری یا ماده قالب‏گیری، میزان نیروهای منتقله به مخاط بی‏دندانی درحین قالب‏گیری اختلاف معنی داری پیدا می‏کند. به منظور قالب‏گیری از فک بالای بی دندانی استفاده از تری با Vent hole به اندازه یک میلی متر یا بزرگتر یا Spacer به ضخامت 5/1 میلی متر توصیه می شود.
  کلیدواژگان: ماده قالب گیری سیلیکونی پرزیدنت، زینک اکساید اوژنول، تکنیک قالب گیری، فشار قالب گیری، دنچر متحرک
 • غلامرضا اصفهانی زاده *، ظفر مهدوی ایزدی، آنیتا عیوضلو، محمد پویان صفحات 255-259
  مقدمه
  یکی از نگرانی های دندانپزشکان قالب‏گیری از چند ایمپلنت به طور همزمان به منظور تهیه پروتز می‏باشد. یکی از روش ها برای قالب‏گیری با دقت بالا و تطابق بهتر پروتز، استفاده از اسپلینت‏های دندانی است. بنابراین هدف از این مطالعه تعیین تاثیر دو نوع ماده اسپلینت Impla و آکریل دورالی بر تغییرات ابعادی در قالب‏گیری از ایمپلنت‏های مستقیم می‏باشد.
  روش بررسی
  این مطالعه به روش تجربی و از نوع آزمایشگاهی می‏باشد. مدل اصلی با استفاده از اپوکسی رزین تهیه گردید، سپس سه فیکسچر با فاصله 15 میلی‏متر به صورت عمودی در محل قرار داده شدند. در ادامه Impression Copping بسته و با استفاده از دو ماده Impla Fix و آکریل دورالی به صورت مجزا اسپلینت تهیه شد. پس از 14 بار قالب‏گیری از اسپلینت‏ها تغییرات در قالبهای ریخته شده توسط دستگاه CMM در سه محور (x ، y و z) اندازه‏گیری شد. جهت آنالیز داده ها از آزمون T استفاده گردید.
  یافته ها: میانگین و انحراف معیار در گروه آکریل دورالی و Impla به ترتیب 68/8 ± 07/28 میکرون و 39/7 ± 25میکرون محاسبه شد. نتایج این مطالعه نشان داد که میزان تغییرات در آکریل دورالی در هر سه محور x (746/0=p)، y (772/0=p) و z (631/0=p) کمی بیشتر است ولی این اختلاف از لحاظ آماری معنادار نبود.
  نتیجه گیری
  کاربرد ماده اسپلینت Impla نسبت به آکریل دورالی به علت تغییرات کمتر و سهولت در اجرا بر اساس مطالعه انجام شده بهتر می‏باشد.
  کلیدواژگان: ایمپلنت دندانی، تکنیک قالب گیری دندانی، اسپلینت، پروتز دندانی نویسنده مسئول: دکتر غلامرضا اصفهانی زاده، گروه آموزشی پروتزهای دندانی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران، تهران، ایران
|
 • Safa Manafi, Ali Eskandari Zadeh, Niloofar Shademan, Maryam Mofidi, Mona Norozy* Pages 197-203
  Background And Aim
  Data regarding the efficacy of universal adhesives are limited. This study aimed to assess the durability of a universal adhesive bond to superficial dentin using etch and rinse and self-etch modes.
  Materials And Methods
  In this in vitro, experimental study, 32 sound molars were randomly divided into two groups of Scotchbond Universal adhesive with two-step etch and rinse mode and Scotchbond Universal adhesive with one one-step self-etch mode as recommended by the manufacturer. Coronal part of teeth was restored with composite. The teeth were mounted in acrylic blocks and prepared according to the trimming protocol. The specimens were then randomly divided into two groups of immediate and 5000 thermal cycles and were then subjected to tensile load at a crosshead speed of 1mm/minute. Data were analyzed using two-way ANOVA.
  Results
  The interaction effect of the two independent variables on microtensile bond strength was not significant (P=0.957). Bond strength in etch and rinse group was significantly higher than that of self-etch group (P
  Conclusion
  Etch and rinse mode was superior to self-etch mode for use of Scotchbond Universal, and thermocycling increased the bond strength of this adhesive.
  Keywords: Dentin, Universal Adhesive, 10-MDP, Aging, Tensile Strength
 • M. Abasi, M. Mirzaee*, E. Yassine, M. Hasanitabatabaee, L. Ranjbar Omrani, Mj. Kharazifard, M. Pournaghdi Pages 204-211
  Background And Aim
  Debonding is the most commonly encountered failure in teeth restored with fiber posts that mainly occurs at the weakest interface (dentin-cement interface). Thus, reinforcement of this interface is mandatory. The aim of this study was to evaluate the effect of different root dentin surface treatments after post space preparation on bond strength of fiber posts cemented with a self-adhesive resin cement.
  Materials And Methods
  Forty extracted sound single-rooted teeth underwent root canal therapy. After post space preparation, the teeth were assigned to four group of 10 teeth according to the type of dentin surface treatment: Group 1: 2% chlorhexidine rinse, group 2: 37% phosphoric acid etching and then irrigating with saline, group 3: rinse with xylene and then irrigation with saline, group 4: rinse with saline (control group). Then, fiber posts were cemented with Total cem cement and the teeth were sectioned horizontally. Specimens were observed under a stereomicroscope at X10 magnification and failure modes of each group were determined. Results were analyzed by one-way ANOVA.
  Results
  There was no significant difference between the mean bond strength of the four groups (P=0.174). The highest mean bond strength value was found in phosphoric acid group (8.18±3.19 MPa) and the lowest belonged to the control group (6.21±1.81 MPa).
  Conclusion
  Our results showed that dentin surface treatment with phosphoric acid before cementation of fiber posts with a self-adhesive cement improves the bond strength.
  Keywords: Root Dentin, Conditioned Dentin, Fiber Post
 • F. Motevaselian, E. Yassine, M. Mirzaee, Mj. Kharazifard, S. Heydari, M. Shafiee Pages 221-226
  Background And Aim
  Microleakage is a drawback of composite restorations and it is more noticeable in dentinal walls. Despite advances in dentin bonding agents, no adhesive can completely eliminate microleakage and provide a hermetic seal. This study aimed to compare microleakage of three resin bonding agents namely a universal adhesive, two-step self-etch system and two-step total-etch system.
  Materials And Methods
  This in vitro, experimental study was conducted on 68 human molars. Class V cavities were prepared in the buccal or lingual surfaces of the teeth with occlusal margins in the enamel and gingival margins in dentin. The teeth were then randomly divided into four groups of 17. Group A: Adper Single Bond 2, group B: Clearfil SE Bond, group C: Scotchbond Universal adhesive (self-etch) and group D: Scotchbond Universal adhesive (total-etch). The teeth were then restored using different bonding agents and a microhybrid composite resin. The specimens were then subjected to 1000 thermal cycles between 5-55°C. The entire restoration surface except for 1mm around the margins was coated with nail varnish. The teeth were immersed in 2% methylene blue for 24 hours and sectioned longitudinally in a buccolingual direction and observed under a stereomicroscope to determine microleakage. Microleakage in use of the three bonding agents was compared using the Kruskal Wallis test (P
  Results
  Based on the Kruskal Wallis test, no significant difference was noted in enamel and dentin margins among different adhesives but the enamel margin showed less microleakage than the dentin margin.
  Conclusion
  Different adhesive systems tested in this study showed similar microleakage at the enamel and dentinal margins.
  Keywords: Dentin-Bonding Agents, Composite Resins, Dental Leakage
 • H. Assadian, E. Hamzelouii Moghaddam, A. Amini, K. Nazari Moghaddam, M. Hashemzehi Pages 227-240
  Background And Aim
  The use of ceramics has a long history. A new category of these materials was used in medicine in 1960 introduced as bioceramics. Biocompatibility, osteoinductivity and sealing ability are among the most favorable characteristics of endodontic bioceramics. Introduction of mineral trioxide aggregate (MTA) revolutionized endodontics and this new era is progressively growing.
  Materials And Methods
  This article reviews endodontic bioceramic materials in the Iranian market such as different types of MTA (ProRoot, Angelus, Root MTA), calcium enriched mixture (CEM) cement, Endo Sequence, iRoot products and MTA Fill apex sealer. Electronic search was carried out for the existing literature in PubMed, Medline and Google Scholar from July 1995 to January 2016 and more clinically applicable data were collected.
  Conclusion
  Favorable characteristics and promising results of bioceramics make them suitable for use in endodontics and new products of this generation are increasingly introduced to the dental market.
  Keywords: Endodontics, Bioceramics, Root Canal Filling Materials, Root Canal sealant
 • M. Naser Khaki, A. Shishehian* Pages 241-246
  Background And Aim
  Different attachment designs have been developed to connect implant to natural teeth in partial dentures; however, adequate studies have not been performed to determine stress distribution patterns in these designs. The present study aimed to assess stress distribution patterns in natural tooth and implant supported removable partial denture with different attachment designs using photoelastic analysis.
  Materials And Methods
  In this in vitro, experimental study, a photoelastic model of a partially edentulous mandible was fabricated and two Ankylosis implants were inserted at the site of first molar teeth bilaterally. Implants and teeth were connected by a partial denture and the acrylic base and implants were connected using ball and telescopic crown attachment types. Two crowns, one with resilient and the other one with rigid at-tachment were fabricated on the abutment teeth. Separate frameworks were designed and removable partial dentures were fabricated. Next, 100 N load was applied vertically to the area between implant and tooth. The pattern of stress distribution in implant in use of different implant-tooth attachment designs was studied by means of photoelastic method.
  Results
  The lowest stress concentration was noted in use of resilient attachment while rigid attachment showed the highest level of stress concentration.
  Conclusion
  Resilient attachment between implant and tooth created minimum stress concentration in implant; however, removable partial dentures were slightly instable in use of this attachment type. The decision to use different implant-tooth attachment types must be made based on clinical conditions.
  Keywords: Denture, Partial, Removable, Dental Stress Analysis, Dental Implants