فهرست مطالب

علوم و تحقیقات بذر ایران - سال سوم شماره 4 (زمستان 1395)
 • سال سوم شماره 4 (زمستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/12/28
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مقاله پژوهشی
 • حسن حبیبی، حجت عطایی سماق صفحات 1-12
  به منظور بررسی تاثیر محلول مویان بر شاخص های جوانه زنی کتان روغنی و کاسنی تحت تنش شوری تحقیقی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در 3 تکرار در آزمایشگاه علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه شاهد انجام گرفت. تیمارهای آزمایش، تنش شوری (شاهد، 3، 6، 9، 12 دسی زیمنس بر متر) و محلول مویان (صفر، 1، 2، 3، 4 قسمت در میلیون) بودند. در این تحقیق صفات طول ساقه چه، ریشه چه و گیاهچه، نسبت طول ریشه چه به ساقه چه، درصد و سرعت جوانه زنی، وزن خشک گیاهچه و متوسط زمان جوانه زنی مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان داد اثر شوری و مویان بر اکثر صفات مورد آزمایش معنی دار شدند. به طوری که غلظت 12 دسی زیمنس شوری باعث کاهش 8/20 درصد طول گیاهچه و 3/8 درصد سرعت جوانه زنی در گیاه کتان روغنی و کاهش 30 درصدی وزن خشک گیاهچه در گیاه کاسنی شد. محلول مویان با غلظت 3 قسمت در میلیون باعث افزایش میانگین طول ریشه چه 107 درصد، طول گیاهچه 35 درصد، نسبت طول ریشه چه به ساقه چه 91 درصد و افزایش وزن خشک گیاهچه در گیاه کتان روغنی گردید. همچنین غلظت 2 قسمت در میلیون از محلول مویان در سطوح پایین شوری بیش ترین طول ساقه چه را در هر دو گیاه و طول ریشه چه و نسبت طول ریشه چه به ساقه چه را در گیاه کاسنی ایجاد کرد. غلظت بالای مویان و سطوح پایین شوری نیز باعث کاهش مدت زمان جوانه شد. به طور کلی نتایج این تحقیق نشان داد استفاده از محلول مویان می تواند باعث بهبود شاخص های جوانه زنی و تا حدودی تعدیل اثر تنش شوری شود.
  کلیدواژگان: نسبت طول ریشه چه به ساقه چه، سرعت جوانه زنی، شوری، مویان
 • سالومه طاهری، طاهر برزگر، افسانه زعیم زاده صفحات 13-25
  تنش شوری یکی از مهم ترین تنش های محیطی می باشد که رشد و عملکرد گیاهان را تحت تاثیر قرار می دهد. به منظور بررسی اثر شوری و اسید سالیسیلیک بر جوانه زنی بذرهای خیار رقم سوپر دومینوس و هندوانه رقم کریمسون سوئیت، دو آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارهای هر دو آزمایش شامل شوری در چهار سطح صفر، 2، 4 و 6 دسی زیمنس بر متر، کلرید سدیم و اسید سالیسیلیک در سه سطح صفر، 5/0 و 1 میلی مولار بود. درصد و سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه و ساقه چه، وزن تر و خشک ریشه چه و ساقه چه، شاخص بنیه بذر و انرژی جوانه زنی بذر اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که شوری به طور معنی داری جوانه زنی و رشد گیاهچه را کاهش داد. کم ترین درصد جوانه زنی در خیار (65/86 درصد) و هندوانه (63/69 درصد) و سرعت جوانه زنی در خیار (79/18) و هندوانه (33/10) و شاخص بنیه بذر در خیار (93/17) و هندوانه (59/9) در سطح شوری 6 دسی زیمنس بر متر مشاهده شد. اسید سالیسیلیک شاخص های جوانه زنی بذرهای خیار و هندوانه را بهبود بخشید. بیش ترین درصد جوانه زنی در تیمار 1 میلی مولار اسید سالیسیلیک در شرایط بدون شوری حاصل شد. با توجه به نتایج، می توان پیش تیمار بذرهای خیار و هندوانه با غلظت 1 میلی مولار اسید سالیسیلیک را برای بهبود جوانه زنی و سرعت رشد گیاهچه در شرایط شوری توصیه نمود.
  کلیدواژگان: انرژی جوانه زنی، تیمار، رشد گیاهچه، شاخص بنیه بذر، طول ریشه چه
 • نرجس سادات روحانی، سید حسین نعمتی، محمد مقدم صفحات 27-40
  برای کاهش اثرات تنش شوری در گیاهان از روش های متفاوتی در مراحل مختلف رشدی گیاه از جمله جوانه زنی استفاده می شود. اسید هیومیک ماده ای طبیعی است که تاثیر مثبتی بر رشد گیاهان داشته و به عنوان پیش تیمار در تحقیقات جوانه زنی مورد استفاده قرار می گیرد. هدف از این آزمایش بررسی تاثیر اسید هیومیک بر خصوصیات جوانه زنی ارقام مختلف تربچه در شرایط تنش شوری بود. آزمایش به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی در سه تکرار به اجرا درآمد. تیمارها شامل سه رقم تربچه )چریبل، اسپاکلر و اسکارلت سین سیناتی به عنوان فاکتور اول و اسیدهیومیک در چهار سطح (شاهد، 5/0، 5/1 و 2 گرم بر لیتر) به عنوان فاکتور دوم و تنش شوری در چهار سطح (شاهد، 5/1، 5 و 5/7 دسی زیمنس بر متر نمک طعام) به عنوان فاکتور سوم بودند. در این آزمایش صفات جوانه زنی نظیر طول ساقه چه و ریشه چه، وزن تر و خشک گیاهچه، ضزیب آلومتری، سرعت و درصد جوانه زنی مورد بررسی قرار گرفت. در شرایط تنش شوری، کاربرد اسیدهیومیک باعث افزایش طول ساقه چه، وزن تر گیاهچه و سرعت جوانه زنی در ارقام تربچه گردید، ولی بر صفات طول ریشه چه، نسبت طول ریشه چه به ساقه چه، وزن خشک گیاهچه و درصد جوانه زنی غیرمعنی دار شد. در شرایط تنش شوری، کاربرد اسیدهیومیک به مقدار 5/1 گرم بر لیتر بیش ترین افزایش را بر روی طول ریشه چه و وزن تر گیاهچه داشت و غلظت 2 گرم بر لیتر سرعت جوانه زنی را افزایش داد. نتایج نشان داد ارقام مختلف تربچه واکنش های متفاوتی از خود نشان دادند. بیش ترین میزان طول ساقه چه، وزن تر گیاهچه، درصد و سرعت جوانه زنی مربوط به رقم اسکارلت سین سیناتی و بیش ترین میزان طول ریشه چه و نسبت طول ریشه چه به ساقه چه مربوط به رقم اسپاکلر بود. رقم چریبل کم ترین خصوصیات جوانه زنی را در شرایط تنش شوری حتی با کاربرد اسیدهیومیک داشت.
  کلیدواژگان: اسیدهیومیک، ارقام تربچه، تنش شوری، جوانه زنی
 • محمد اقبال قبادی، لیدا یاری کامرانی، مختار قبادی، سعید جلالی هنرمند سعید جلالی هنرمند صفحات 41-50
  عوامل محیطی موثر در طول دوره رشد و نمو گیاهان می توانند علاوه بر تعداد و اندازه بذر بر کیفیت بذر تولیدی اثر داشته باشند. بر این اساس، ابتدا در شرایط مزرعه، سطوح مختلف سایه اندازی (0، 25، 50 و 75 درصد) در مراحل رشد (رویشی، زایشی و کل دوره رشد) بر گیاه نخود رقم ILC482 اعمال گردید. سپس روی بذور تولیدی، در شرایط آزمایشگاهی برخی آزمون های جوانه زنی و رشد گیاهچه انجام گرفت. این آزمایش به صورت فاکتوریل بر مبنای طرح آزمایشی کاملا تصادفی با سه تکرار در سال 1392 در آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهان زراعی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی طراحی گردید. در این آزمایش صفات اندازه و وزن بذر، ارزیابی رشد گیاهچه ها و شاخص های جوانه زنی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایش نشان داد که خصوصیات بذر تولیدی و رشد گیاهچه تحت تاثیر تیمارهای سطوح سایه اندازی، مراحل رشد و اثر متقابل بین آن ها قرار گرفت. تیمار 75 درصد سایه اندازی و در مرحله رشد رویشی دارای کم ترین مقادیر وزن دانه (6/244 میلی گرم)، وزن خشک ریشه (4/28 میلی گرم) و وزن خشک ساقه (9/28 میلی گرم) گردید. خصوصیات جوانه زنی فقط تحت تاثیر سطوح مختلف سایه اندازی قرار گرفت و با افزایش سایه اندازی مقادیر صفات کم تر شد.
  کلیدواژگان: نخود، خصوصیات جوانه زنی، رشد گیاهچه، کیفیت بذر
 • فاطمه مهاجری، محمود رومرودی، منصور تقوایی، محمد گلوی صفحات 51-64
  به دلیل نقش جوانه زنی بذر در استقرار بوته، جوانه زنی مطلوب به عنوان یک عامل کلیدی در کشاورزی اهمیت ویژه ای دارد. به منظور بررسی مولفه های جوانه زنی، آنزیم های آنتی اکسیدانت و هدایت الکتریکی بذرهای بدست آمده از پیش تیمار بذر گیاه مادری آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کاملا تصادفی با 3 تکرار در سال 1393 در دانشگاه زابل انجام گرفت. تیمار های آزمایش شامل عامل رقم لوبیای چیتی در 3 سطح E9، E10 و خمین و عامل دوم بذرهای به دست آمده از پیش تیمار بذر گیاه مادری در مزرعه در 7 سطح 1- پلی اتیلن گلیکول 5 -بار در مدت 6 ساعت 2-کلرید پتاسیم 20– میلی مولار در 6 ساعت 3- کلرید کلسیم 15- میلی مولار در 3 ساعت 4- کلرید سدیم 20- میلی مولار در 6 ساعت 5 – اسید سالیسیلیک 500 میلی گرم در لیتر در 12 ساعت 6-آب خالص در مدت 12 ساعت و 7- بدون پیش تیمار (شاهد) بود. صفات درصد و سرعت جوانه زنی، شاخص وزنی و طولی بنیه گیاهچه، انرژی جوانه زنی در روز چهارم، آلفا آمیلاز، سوپر اکسید دیسموتاز، قند محلول، پراکسیداز و هدایت الکتریکی اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که اثر متقابل پیش تیمار و رقم بر صفات درصد جوانه زنی، شاخص وزنی بنیه و انرژی جوانه زنی روز چهارم در سطح 1% و بر شاخص طولی بنیه در سطح 5% معنی دار بود. همچنین صفات آلفاآمیلاز، سوپر اکسید دیسموتاز، قند محلول، پراکسیداز و هدایت الکتریکی در سطح 1% معنی دار بود. بیش ترین درصد و سرعت جوانه زنی در تیمار کلرید کلسیم 3 ساعت رقم E9، بیش ترین شاخص بنیه در تیمار کلرید کلسیم 3 ساعت رقم E10 و قند محلول، پراکسیداز و آلفا آمیلاز از تیمار کلرید کلسیم 3 ساعت به دست آمد. بذر های حاصل از پیش تیمار گیاه مادری از قدرت جوانه زنی خوبی برخوردارند و با توجه به رقم و انتخاب پیش تیمار مناسب بذر های گیاه مادری، می توانیم جوانه زنی و استقرار و رشد گیاهچه لوبیا را بهبود بخشیم.
  کلیدواژگان: آلفا آمیلاز، انرژی جوانه زنی، پراکسیداز، شاخص بنیه، قند محلول
 • آیدین حمیدی، سید جلال میرقاسمی، مهرناز مهرآور، ویکتوریا عسکری، معصومه حسنی صفحات 65-76
  این تحقیق به منظور بررسی تاثیر تصفیه وش و کرک گیری بر جوانه زنیبذر و بنیه گیاهچه پنبه رقم ساحل، تولید استان گلستان، به صورت فاکتوریل برپایه طرح کاملا تصادفی با 4 تکرار اجرا شد. تیمارها شامل تصفیه وش بذری تولید شده در 2 منطقه انبار الوم و گنبدکاووس(به ترتیب در غرب و شرق استان) با دستگاه های جین8 و 16 اره ای در 2 کارخانه تصفیه وش در 2 منطقه، تصفیه وش بذری با جین غلتکی دستی و جداسازی تارهای بلند با دست و کرک گیری بذرها با اسیدسولفوریک بودند.. نتایج نشان داد اثرمتقابل منطقه تولید بذر و تصفیه وشوکرک گیری بر صفات مورد بررسی معنی دار بود. بذرهای تصفیه شده با جین غلتکی دستی و جین16 اره ای و کرک گیری نشده شرق استان، به ترتیب بالاترین و پائین ترین درصد گیاهچه های عادی را داشتند.همچنین بذرهای تصفیه شده با دست و کرک گیری نشدهشرق استان، دارای کمترین درصد گیاهچه های غیرعادی بودند. به ترتیب کمترین و بیشترین متوسط زمان جوانه زنی و ضریب سرعت جوانه زنینیز مربوط به بذرهای با جین غلتکی دستی تصفیه شده و کرک گیری نشدهغرب استان بودند.بذرهای با جین غلتکی دستی تصفیه شده و کرک گیری شده غربو تصفیه شده با جین16 اره ای کارخانه پنبه پاک کنی گنبداستانو کرک گیری نشده به ترتیب از بیشترین و کمترین شاخص وزنی بنیه گیاهچه برخوردار بودند.همچنین بیشترین و کمترین شاخص طولی بنیه گیاهچه به ترتیب به بذرهای کرک گیری شدهتصفیه شده با جین غلتکی دستیشرق استان و بذرهای کرک گیری نشده و با جین16 اره ای کارخانه پنبه پاک کنی گنبد تصفیه شده همین منطقه تعلق داشت.به طورکلی براساس نتایج این تحقیق مشخص گردید، بذرهای تولید شده در شرق استان گلستان از حساسیت کمتری نسبت به کرک گیری با اسید برخوردار بوده و برای تصفیه وش های بذری این رقم؛ خصوصا وش های بذری تولید در غرب استان گلستان،می توان از دستگاه جین غلطکی استفاده نمود تا آسیب خسارت مکانیکی پوسته بذر و اثر کرک گیری با اسید بر قابلیت جوانه زنی و بنیه بذر و گیاهچه کاهش یابد.
  کلیدواژگان: پنبه، کرک گیری، جوانه زنی بذر
 • تاثیر تلقیح بذر با ریزجانداران محرک رشد و ورمی کمپوست بر عملکرد کمی و کیفی سورگوم رقم پگاه
  جعفر اصغری، سید محمدرضا احتشامی، نازلی گلستانی، محمد ربیعی صفحات 77-92
  به منظور بررسی اثر باکتری های محرک رشد در تلفیق با کودهای شیمیائی و آلی بر عملکرد کمی و غلظت عناصر غذایی سورگوم رقم پگاه، آزمایشی به صورت طرح بلوک کامل تصادفی با 3 تکرار طی فصل زراعی 91-90 در موسسه تحقیقات برنج رشت انجام شد. تیمارهای مورد استفاده، بدون کود و بدون تلقیح (شاهد)، استفاده از کود شیمیائی و بدون تلقیح، تلقیح بذر باPseudomonas fluorescens strain 12 +Azotobacter chroococcum strain 41 + بدون کود شیمیایی، تلقیح بذر با P. fluorescens strain 12+A. chroococcum strain 41 + 50 درصد کود شیمیائی، تلقیح بذر باP. fluorescens strain 12 +A. chroococcum strain 41 + 75 درصد کود شیمیائی، استفاده از ورمی کمپوست (6 تن در هکتار) و بدون کود شیمیایی، استفاده از ورمی کمپوست + 50 درصد کود شیمیائی، استفاده از ورمی کمپوست + 75 درصد کود شیمیائی، تلقیح بذر با P. fluorescens strain 12 +A. chroococcum strain 41 + 50 درصد ورمی کمپوست، تلقیح بذر باP. fluorescens strain 12 +A. chroococcum strain 41 + 75 درصد ورمی کمپوست، تلقیح با P. fluorescens strain 12 +A. chroococcum strain 41 + ورمی کمپوست بودند. تیمارهای کودی بر ارتفاع بوته، سطح برگ، وزن خشک برگ و ساقه، عملکرد تر و خشک علوفه، و میزان فسفر و روی اثر معنی داری داشت. نتایج نشان داد که استفاده تلفیقی از ورمی کمپوست و ریزجانداران محرک رشد در تمامی صفات به جز قطر ساقه، دارای بالاترین میزان بود. یافته های این آزمایش نشان داد که این ریزجانداران بر حسب ویژگی های خاک، ژنوتیپ گیاه و بخصوص شرایط اقلیمی، خود را با محیط سازگار می نمایند. بهبود وضعیت تغذیه ای گیاه در تیمار تلفیقی ورمی کمپوست و ریزجانداران محرک رشد سبب افزایش عملکرد کمی و غلظت عناصر غذایی در مقایسه با تیمارهای غیرتلقیحی گردید. در واقع استفاده از کودهای زیستی و آلی به دلیل جذب عناصر غذائی به ویژه فسفر و نیز تحریک رشد گیاه بر اثر ترشح متابولیت های ثانویه منجر به افزایش عملکرد گیاه شد. در مجموع می توان گفت که استفاده از ورمی کمپوست و ریزجانداران محرک رشد گیاه علاوه بر کاهش آلودگی محیط زیست می توانند در افزایش عملکرد سورگوم نقش مثبتی را ایفا کنند.
  کلیدواژگان: ورمی کمپوست، سودوموناس، ازتوباکتر، عناصر غذائی
 • حمید شریفی، مرتضی گلدانی، محمد غیاث آبادی، زینب شریفی صفحات 93-103
  به منظور ارزیابی واکنش خصوصیات جوانه زنی بذرهای ناجورشکل خردل (سیاه و زرد) به تنش های شوری و خشکی، دو آزمایش جداگانه به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار و هفت تیمار در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. عوامل مورد بررسی در این آزمایش ها شامل فاکتورهای خشکی و شوری هر کدام در هفت سطح (صفر، 2- ، 4- ، 6- ، 8- ، 10- و 12- بار) و رنگ پوسته بذر در دو سطح (سیاه و زرد) بودند. نتایج حاکی از تاثیر منفی و معنی دار تنش شوری و خشکی بر خصوصیات جوانه زنی هر دو بذر (سیاه و زرد) بود. در هر دو بذر (سیاه و زرد) با افزیش میزان تنش شوری و خشکی تمام صفات اندازه گیری شده کاهش پیدا کرد، اما این کاهش بسته به رنگ پوسته بذر متفاوت بود. مقاومت به تنش درصد جوانه زنی در بذرهای زرد بالاتر از بذرهای سیاه بود، اما در صفات سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه و ساقه چه و بنیه بذر مقاومت بذرهای سیاه بیش تر از بذرهای زرد بود. به طورکلی یافته های این پژوهش بیانگر آن است که بذرهای سیاه خردل نسبت به بذرهای زرد دارای مقاومت بیش تری در برابر هر دو تنش خشکی و شوری می باشند.
  کلیدواژگان: بذرهای ناجورشکل، بنیه بذر، ریشه چه، ساقه چه، سرعت جوانه زنی
 • تاثیر پیش تیمار اسید سالیسیلیک بر جوانه زنی بذر و برخی ویژگی های رویشی و فیزیولوژیکی آهار (Zinnia elegans L.) در شرایط تنش خشکی
  فرزین عبدالهی، ابراهیم رضا زاده کته سری، لیلا جعفری صفحات 105-120
  به منظور بررسی تاثیر پیش تیمار بذر توسط اسید سالیسیلیک بر جوانه زنی بذر و ویژگی های رویشی و فیزیولوژیکی آهار (Zinnia elegans) در شرایط تنش خشکی، دو پژوهش به صورت دو آزمایش جداگانه شامل جوانه زنی در شرایط آزمایشگاه و کشت گلدانی بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در 4 تکرار در آزمایشگاه گروه باغبانی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه هرمزگان در سال 1393 اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل سطوح مختلف پرایمینگ بذر با سالیسیلک اسید در چهار غلظت صفر، 5/0، 1 و 5/1 میلی مولار و چهار سطح خشکی (با استفاده از پلی اتیلن گلیکول 6000) شامل صفر، 5/0-، 1- و 5/1- مگاپاسکال بودند. نتایج این مطالعه نشان داد که تنش خشکی موجب کاهش معنی داردرصد و سرعت جوانه زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه آهار در دو آزمایش جوانه زنی و گلدانی می شود. در حالی که پیش تیمار اسید سالیسیلیک اسید باعث افزایش صفات مذکور در مقایسه با شاهد شد. در آزمایش گلدانی و در شرایط تنش خشکی 1- و 5/0- مگاپاسکال، پیش تیمار بذر با غلظت 1 میلی مولار اسید سالیسیلیک باعث بهبود ویژگی های رویشی آهار شد. در بالاترین سطح تنش (5/1- مگاپاسکال) کاربرد 5/1 میلی مولار اسید سالیسیلیک به تعدیل اثرات منفی تنش خشکی منجر گردید. پیش تیمار بذر با اسید سالیسیلیک موجب افزایش محتوای رطوبتی برگ در شرایط تنش خشکی شد. نتایج این مطالعه نشان داد پیش تیمار بذر با سالیسیلیک اسید از طریق بهبود ویژگی های جوانه زنی و رشد منجر به افزایش تحمل گیاهچه آهار در هر سه سطح تنش خشکی شده و می توان از آن به عنوان راهکاری برای بهبود جوانه زنی بذر آهار در شرایط تنش خشکی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: پرایمینگ، کلروفیل برگ، محتوای رطوبت نسبی برگ
 • مقاله مروری
  علی اشرف جعفری صفحات 121-137
|
 • Hasan Habibi, Hojjat Ataei Somagh Pages 1-12
  In order to study the effect of surfactant solution on of Flax oil and Chicory seed germination indices under salt stress, an experiment was carried out as factorial in a completely randomized design with 3 replications in the laboratory of Science and Seed Technology, Shahed University. Treatments were salinity (control, 3, 6, 9, 12 ds/m) and surfactant solution (0, 1, 2, 3, 4 ppm), respectively. In this experiment were studied treatments Shoot length, Root and Seedling, Root to shoot length ratio, germination Percentage, germination rate, Seedling dry weight and Mean germination Time. Results showed that salinity and concentrations of surfactant had significant effect on most traits. So that the salt concentration of 12 ds/m reduced seedling length and germination rate by 8.3% and 20.8% in Flax seed oil, respectively. Also 30% of the dry weight reduced in Chicory plant. Surfactant solution with concentration of 3 ppm increased 107 percent the average seedling root length, 35 percent length, 91 percent of radicle to shoot and seedling dry weight in Flax oil plant. Also the concentration of 2 ppm of surfactant at low salt levels produced the most plumule and radicle length on both plant, and produced the most radicle length and allometric of chicory plant. At high concentration of surfactant with low levels of salinity reduced the average time required for germination. In general, the results showed that surfactant solution can be improved the germination tests, as well as some adjusting for the salinity effect.
  Keywords: Root to shoot length ratio, seed germination rate, salinity, surfactant solution
 • Salomeh Taheri, Taher Barzegar, Afsaneh Zaeemzadeh Pages 13-25
  Salinity is one of the most important environmental stresses that affect the growth and yield of plants. To study the effect of salinity and salicylic acid on germination of cucumber (Cucumis sativus cv. Super Dominus) and watermelon (Citrullus lanatus cv. Crimson Sweet) seeds, two factorial experiments were conducted in a completely randomized design with three replications. Treatments consisted of four levels of salinity (0, 2, 4, 6 ds/m sodium chloride) and three levels of salicylic acid (0, 0.5, 1 mM). The results showed that salinity significantly reduced seed germination and seedling growth. The lowest values of germination rate in cucumber (18.79) and watermelon (10.33), germination percentage in cucumber (86.65 percent) and watermelon (69.63) and seed vigor index in cucumber (17.93) and watermelon (9.59) was observed in 6 ds/m level of salinity. Salicylic acid improved germination parameters in both plant. The highest seed germination (97.98 percent) was obtained in the 1 mM level of SA under control condition. According to the results, pretreatment of cucumber and watermelon seeds by 1 mM SA can be proposed to improve seed germination and growth rate of seedling under salinity.
  Keywords: Energy germination, Root length, Seedling growth, Seed vigor index, Treatment
 • Narjes Sadat Rohani, Seyyed Hossein Nemati, Mohammad Moghaddam Pages 27-40
  To reduce the effects of salt stress in plants used different ways at different stages of plant growth, including germination .Humic acid is a natural substance and has positive effects on plant growth. In this experiment was investigated the effects of humic acid on germination characteristics of three varieties of radish under salinity stress. A factorial experiment in a completely randomized design with three replications. Treatments include three varieties of radish(Cherry bell, Sparkler and Scarlett Cincinnati as the first factor and humic acid on four levels (control, 0.5, 1.5 and 2 grams per liter) as the second factor and salinity at four levels (control, 1.5, 5 and 7.5 dS/m) as a third factor. In this experiment was evaluated germination characteristics such as Shoot and root lenght, fresh and dry weight of seedling, allometric coefficient, speed and percentage of germination. Under salt stress, the use of humic acid increased the shoot length, fresh weight of seedling and speed of germination in radish varieties but the length of root, allometric coefficient, dry weight of seedling and percentage of germination was a non-significant . In salt stress conditions, the use of humic acid at 1.5 g /L was increased maximal effect on root length and fresh weight of seedling and concentration of 2 g /L increased germination rate. The results revealed radish varieties showed different responses. Scarlett allocated to the highest shoot length, fresh weight of seedling, speed and percentage of germination and The highest root lenght and allometric coefficient was related to the Sparkler. Cherry bell had least germination characteristics in salinity salinity even with the application of humic acid.
  Keywords: Germination, humic acid, salinity stress, radish varieties
 • Mohammad Eghbal Ghobadi, Lida Yari Kamrani, Mokhtar Ghobadi, Saeed Jalali Honarmand Pages 41-50
  Environmental factors during growth and development of plant can be in addition to the number and size of seed production effect on the qualities of seed production. Accordingly, first in the field treated different shading levels (0, 25, 50 and 75 percent) at growth stages (vegetative and reproductive phases and all of growth stages) on chickpea var. ILC482. Then, from produced seeds was carried out some germination tests and seedling growth under laboratory conditions. This exam was designed with a factorial experiment based on completely randomized design (CRD) with three replications at Laboratory of Crop Physiology, Campus of Agriculture and Natural Resources, Razi University in 2014. In this experiment examined seed size and weight, evaluation of seedlings growth and germination indices traits. The results showed that seed characteristics and seedling growth had under effects of shading levels, growth stages and interaction between of them. Shading treatment of 75 percent at vegetative stage had the lowest seed weight (244.6 mg), root dry weight (28.4 mg) and shoot dry weight (28.9 mg). Germination characteristics were only under the impression shading levels. And with the increase of shading levels were less traits values.
  Keywords: Chickpea, Germination characteristics, Seedling growth, Seed quality
 • Fatemeh Mohajeri, Mahmoud Ramroodi, Mansour Taghvaei, Mohammad Gelvi Pages 51-64
  Due to the role seeds germination of the plant establishment, optimal germination as a key factor in agriculture is important. In order to determine the components of germination, enzymes, antioxidants and electrical conductivity seeds obtained from pretreatment a mother plant seed on the farm a factorial experiment in a completely randomized design with three replications was conducted in the laboratory of Bio-center, College of Agriculture, Zabol University. first factor include varieties at 3 levels (Pinto bean varieties E9, E10, and Khomain) and second factor seeds obtained from pretreatment the mother plant seed on the farm at 7 levels: 1-(polyethylene glycol (PEG) -5 bar at 6 hours, 2- salicylic acid (C7H6O3) 500 mg per liter at 12 hours, 3- potassium chloride (Kcl) -20 mM at 6 hours, 4-calcium chloride( Cacl2) - 15 mM at 3 hours, 5- sodium chloride (Nacl) -20 mM at 6 hours, 6- distilled water at 12 hours and 7- without pretreatment (control). Percentage and rate germination, weight and lengh vigor index, energy germination 4th days, Alpha-amylase, Sugar solution, Peroxidase, Peroxidase and super oxide despotize were measured. The result showed that the interaction between pretreatment and varieties on germination traits include germination percentage, weighting vigor index, Energy Germination 4th days at 1% and vigor index length at 5% were significant. The biochemical characteristics of seeds obtained from pretreatment the mother plant seed on the farm was significant at 1%. The highest percentage and germination rate were obtained calcium chloride at 3 hours varieties E9, highest vigor index on calcium chloride at 3 hours varieties E10 and soluble sugar, alpha-amylase, peroxidase on calcium chloride at 3 hours. The result showed pretreatment Cacl2 at 3 hours improved the germination and growth seedling on bean. Pretreatment seeds of mother plant are good germination and according to variety and selection of appropriate pretreatment for mother plant, can improve germination, establishment and growth seedling beans.
  Keywords: Alpha, Amylase, Germination energy, Malon di aldehyde, Peroxidase, Seed vigor index, soluble sugar
 • Aidin Hamidi, Seyed Jalal Mirghasemi, Mehrnaz Mehravar, Viktoria Asgari, Masoomeh Hasani Pages 65-76
  In order to study the effect of ginning and delinting on Golestan province produced Sahel cotton (Gossypium hirsutum L.) cultivar planting seed germination and seedling vigor, this research was carried out as factorial experiment based on completely randomized design by four replications. Treatments were including ginning of produced cottonseed in two regions, Anbar Oloom and Gonbad (respectively west and east regions of Golestan province) by8 an 16 saw gin machines at two ginning plants at two regions, ginning by manual roller gin machine and hand ginning and delinting by acid sulfuric.Results revealed that seed production region, cotton seed ginning methods and delinting interaction on studied traits was significant. Ginned by manual roller gin and 16 saw gin and not delinted seeds of province east, had respectively highest and lowest normal seedlings percent. Also hand ginned and not delinted seeds of province east had the lowest abnormal seedlings percent. Also lowest and highest mean germination time and coefficient of velocity of germination respectively related to west of province seeds which their cottonseed ginned by manual roller gin and not delinted. Not delinted and cottonseed ginned by manual roller gin seeds west of province and east of province not delinted and cottonseed ginned by16 saw gin machine of Gonbad ginning plant seeds respectively had most and lowest seedling weight vigor index. Also highest and lowest seedling length vigor index belonged to delinted and ginned by manual roller gin seeds of Golestan province east and not delinted and ginned by by16 saw gin machine of Gonbad ginning plant seeds of this region respectively. Totally, based on this research results revealed that, seeds produced at east of Golestan province had low susceptibility to acid delinting and recommended for Sahel cottonseed ginning, especially produced at west of Golestan province cottonseeds, roller ginning machine used till seed coat damage and delinting by acid effect on germination ability and seed and seedling vigor decreased.
  Keywords: Cotton, Delinting, Germination
 • Effect of seed inoculation with PGPR and vermicompost on quantitative and qualitative yield of sorghum cul. Pegah
  Jafar Asghari, Seyed Mohammadreza Ehteshami, Nazli Golestani, Mohammad Rabiei Pages 77-92
  In order to evaluate effect of some of biofertilizers in integrated to chemical and organic fertilizers on quantitative and nutrients density of sorghum forage (Pegah cultivar), a experiment was conducted during 2010-2011 growing season at Rice Research Institute in Rasht. The experimental design was completely randomized block, with three replication. Investigated treatments were including control (without inoculation and without chemical fertilizer), use of fertilizers and without inoculation, seed inoculation with Pseudomonas fluorescens strain 12̺ⶡ뚜뗪 chroococcum strain 41 and without chemical fertilizer, seed inoculation with P. fluorescens strain 12. chroococcum strain 41 and 50% chemical fertilizer, seed inoculation with P. fluorescens strain 12. chroococcum strain 41 and 75% chemical fertilizer, use of vermicompost (6 ton/ha)and without chemical fertilizer,use of vermicompost (6 ton/ha) and 50% chemical fertilizer,use of vermicompost (6 ton/ha) and 75% chemical fertilizer, seed inoculation with P. fluorescens strain 12. chroococcum strain 41 and 50% vermicompost,seed inoculation with P. fluorescens strain 12. chroococcum strain 41 and 75% vermicompost,seed inoculation with P. fluorescens strain 12. chroococcum strain 41 and vermicompost. Fertilizer treatments had significant effect on plant height, leaf area, dry weight of leaf and stem, wet and dried yield of forage, dry matter digestibility of dried forage, crude protein of dried forage, P and Zn content. Results showed that integrated usage of vermicompost and plant growth promoting microorganisms had the highest of amount in all of characteristics except stem diameter. The findings of this experiment showed these microorganisms can adapt themselves based on soil properties, plant genotypes and particularly climate. Improving of the nutritional status in integrated usage of vermicompost and plant growth promoting microorganisms increased quantitative and nutrients density in compared with non-inoculation treatments. Indeed, use of biofertilizers and organic fertilizers can interact positively in increasing plant yield by nutrients uptake especially P, promoting plant growth and secretion of secondary metabolites, too. Generally, it seems that using of vermicompost could improve sorghum performance in addition to reduction of environmental pollution.
  Keywords: Vermicompost, Pseudomonas, Azotobacter, nutrients
 • Hamid Sharifi, Morteza Goldani, Mohammad Ghiasabadi, Zeinab Sharifi Pages 93-103
  In order to assess the germination characteristics of mustard heteromorphic seeds (black and yellow) under salinity and drought stress, two separate experiments carried out as factorial based on completely randomized design with four replications and seven treatments in Agriculture Faculty of Ferdowsi University of Mashhad. The studied factors included salinity and drought treatments in seven levels (zero, -2, -4, -6, -8, -10 and -12 bar) and seed coat color in two levels (black and yellow). The results showed the significant and negative effect of salinity and drought stress on germination characteristics in both seed (black and yellow). In both seed (black and yellow), all measured germination indices reduced by increasing salinity and drought stress, but this reduction was different. Germination percentage of yellow seeds had more resistance to stress than black seeds. Germination rate, radical and plumule length and seed vigor index of black seeds was more resistance than yellow seeds. Generally findings of this research showed black seeds had more resistance to both of salinity and drought stress.
  Keywords: Germination rate, Heteromorphic seeds, Plumule, Radicle, Vigor index
 • Effect of salicylic acid priming on seed germination and some vegetative and physiological characteristics of zinnia (Zinnia elegans) under drought condition
  Farzin Abdollahi, Ebrahim Rezazadeh, Leila Jafari Pages 105-120
  In order to evaluate the effect of priming by salicylic acid on seed germination and vegetative and physiological characteristics of zinnia (Zinnia elegans) under drought stress condition, two laboratory and pot factorial experiments were conducted based on completely randomized design with four replications in the laboratory and greenhouse of the Department of Horticulture, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Hormozgan University at 2014. Experimental factors included priming with salicylic acid in concentrations of 0, 0.5, 1 and 1.5 mM and four drought levels (simulated by PEG 6000) ; 0, -0.5, -1 and -1.5 MPa. The results showed that in both laboratory and pot experiments drought stress reduced seed germination and early seedling growth of zinnia, significantly. While, seed priming with salicylic acid increased these traits when compared to control. In the pot experiment and -1 and -1.5 MPa drought conditions, the seed treatment with 1 mM concentration of salicylic acid improved zinnia vegetative characteristics. At the highest level of drought (-1.5 MPa) level application of 1.5 mM salicylic acid led to dampen the negative effects of the drought. Seed priming with salicylic acid increases the relative water content of the leaves under drought stress conditions. Generally seed priming with salicylic acid can be used for improving zinnia seed germination under drought conditions.
  Keywords: Priming, Leaf chlorophyll, Relative water content
 • Review article
  Ali Ashraf Jafari Pages 121-137