فهرست مطالب

 • پیاپی 37 (زمستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/12/26
 • تعداد عناوین: 9
|
 • مقاله پژوهشی
 • احمد پوراحمد، اکبر حمیدی، ابراهیم فرهادی، مهدی حسین پور صفحات 1-18
  به کارگیری استراتژی های شهرهای خلاق یکی از راهکارهای پیش روی بسیاری از شهرهای امروزی است. شهرهایی که با مشکلاتی در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی مواجه اند، می توانند با اولویت قرار دادن عناصر خلاق در عرصه های مختلف، چنین مسائلی را تعدیل دهند. هدف تحقیق ارزیابی فرصت ها و چالش های ایجاد شهر خلاق در منطقه ی آزاد تجاری ارس می باشد. روش تحقیق توصیفی تحلیلی و نوع تحقیق بنیادی است. در این نوشتار از روش های مختلفی چون؛ پرسشنامه،مشاهده میدانی و مصاحبه برای گردآوری داده ها استفاده شده است. تکنیک سوات نیز برای تجزیه و تحلیل و ارائه راهبرد به کار گرفته شده است. بررسی و تحلیل جنبه های گوناگون منطقه، بیانگر این نکته است که منطقه ی آزاد تجاری ارس دارای نقاط قوت و فرصت های بیشتری نسبت به نقاط ضعف و تهدیدها است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که در بین نقاط قوت، قرار گیری در کریدورهای بین المللی حمل و نقل (6 کریدور) با امتیاز وزنی 32/0، در بین نقاط ضعف، کم توجهی به حوزه های فرهنگی و اجتماعی با امتیاز وزنی 21/0، از بین فرصت ها، داشتن موقعیت استراتژیک با امتیاز وزنی 28/0 و از بین تهدیدهای منطقه، تبلیغات، آژانس ها، دفاتر اجرایی و بازاریابی محدود با امتیاز وزنی 28/0 مهم ترین موارد هستند. نتایج تحقیق نشان می دهد که این منطقه با وجود داشتن قابلیت ها و زیرساخت های اساسی و هم چنین برخورداری از استراتژی تهاجمی، هنوز با شرایط مهم و ضروری یک شهر خلاق فاصله ی زیادی دارد.
  کلیدواژگان: خلاقیت، شهر خلاق، مدل SWOT، منطقه آزاد تجاری ارس
 • فرزاد ویسی، محمد سلمانی، محمدرضا رضوانی صفحات 19-35
  هدف پژوهش حاضر واکاوی نقش عوامل مکانی- فضایی در مهاجرت فصلی نیروی کار روستایی به شهر می باشد. بدین منظور از عوامل مکانی- فضایی، سه موئلفه میانگین زمین خانوار روستایی، فاصله روستا از شهر و ارتفاع روستاها استفاده شده و میزان مهاجرت های فصلی از روستاها بر اساس این سه موءلفه محاسبه گردیده است. جامعه آماری این پژوهش سرپرستان خانوارهای روستایی شهرستان سروآباد تشکیل می دهد. از 65 روستای شهرستان 13 روستا (20 درصد) به صورت تصادفی برای نمونه گیری انتخاب و از جمعیت 11700 خانواری روستاهای شهرستان، براساس فرمول منطقی کوکران 323 سرپرست خانوار انتخاب شدند. سپس با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون رابطه میزان مهاجرت با عوامل مکانی- فضایی در نظر گرفته شده یعنی فاصله، ارتفاع و میانگین زمین، بررسی شده است. یافته های توصیفی تحقیق نشان داد که بیشترین تعداد مهاجران فصلی تا 4 ماه در مهاجرت می مانند (54 درصد) ، بیشترین آمار مربوط به میانگین تعداد مهاجران فصلی از هر خانوار، مربوط به خانوار های دارای تک مهاجر است (50درصد). فصل انجام مهاجرت برای بیشتر مهاجران فصل بهار می باشد (60 درصد) و فصل برگشت نیز فصل بهار (60درصد) پاییز (39. 3) می باشد. شغل مهاجران فصلی برای 57 درصد جامعه نمونه، کارگر ساختمانی است. بر اساس آزمون پیرسون، دو عامل میانگین زمین و فاصله از شهر، با مهاجرت فصلی، دارای همبستگی زیادی بوده و عامل ارتفاع فاقد رابطه است. بر این اساس می توان نتیجه گرفت عوامل مکانی- فضایی در به وجود آمدن مهاجرت فصلی نیروی کار روستایی در شهرستان سروآباد نقش دارند.
  کلیدواژگان: مهاجرت فصلی، عوامل مکانی، فضایی، مهاجرت روستایی، شهری، اقتصاد روستایی، سروآباد
 • مهرشاد طولابی نژاد، علی اکبر عنابستانی، لیلا سلگی صفحات 37-53
  توسعه اقتصادی و اجتماعی سکونتگاه های روستایی کاملا مشروط به وجود زیرساخت ها و خدمات اساسی به خصوص حمل و نقل می باشد. توسعه سکونتگاه های روستایی نیز موجب توسعه بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی و صنعتی می شود. بنابراین در این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای و میدانی (پرسش نامه) به بررسی اثرات اقتصادی و اجتماعی حمل و نقل آزادراه ها خرم آباد – پل زال بر مناطق روستایی در دهستان میانکوه شرقی در شهرستان پلدختر پرداخته شده است. عملیات ساخت این آزادراه ها از سال 1 3 8 4 در حد فاصل دو شهر خرم آباد و اندیمشک به طول 1 0 4 آغاز شده بود و در تاریخ 1 1 آبان 1 3 8 9 به صورت رسمی به بهره برداری رسید. جامعه آماری تحقیق شامل خانوارهای روستایی دهستان میانکوه شرقی می باشد (514=N) ، که 103 خانوار با استفاده از فرمول کوکران (تعداد 12 روستا) بعنوان نمونه انتخاب شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون t تک نمونه ای، آزمون رتبه ای فریدمن، رگرسیون خطی و تحلیل مسیر استفاده شده است. نتایج حاصله از تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده نشان -دهنده تاثیر مثبت آزادراه بر شاخص های اقتصادی و اجتماعی در منطقه مورد مطالعه بوده، بطوری که باعث افزایش درآمد خانوارهای روستایی، افزایش میزان دسترسی خانوارها به بازار فروش برای محصولات کشاورزی، افزایش قیمت زمین های کشاورزی، افزایش دسترسی به موارد بهداشتی و آموزشی و افزایش کیفیت زندگی در روستاهای منطقه مورد مطالعه شده است.
  کلیدواژگان: آزادراه، اقتصاد خانوار، اثرات اجتماعی، دهستان میانکوه شرقی
 • محمدرضا پورغفار مغفرتی، عیسی پوررمضان صفحات 55-72
  شاخص های مسکن مهم ترین و کلیدی ترین ابزار برنامه ریزی مسکن می باشد. بررسی شاخص های اجتماعی مسکن یکی از وسایل و شیوه های شناخت ویژگی های مسکن به شمار می رود که می توان به کمک آن پارامترهای موثر در امر مسکن را شناخت و هرگونه برنامه ریزی و تصمیم گیری را آسان نمود. هدف این پژوهش بررسی و ارزیابی وضعیت شاخص های کمی و کیفی اجتماعی مسکن مناطق روستایی شهرستان رشت می باشد. از این رو پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و ماهیت روش آن توصیفی- تحلیلی است که اطلاعات مورد نیاز آن از طریق منابع اسنادی حاصل از نتایج شش دوره سرشماری در طی سال های 1345 تا 1390 به دست آمده است. نتایج بررسی و مقایسه شاخص های اجتماعی مسکن در مناطق روستایی شهرستان رشت طی سال های 1345 الی1390 نشان می دهد که از نظر شاخص های اجتماعی کمی مسکن (تراکم خانوار در واحد مسکونی، تراکم نفر در اتاق، تراکم نفر در واحد مسکونی و توزیع واحدهای مسکونی برحسب تعداد اتاق و خانوار) ، در وضعیت مناسب تر و مطلوب تری نسبت به گذشته قرار دارد و هم چنین از نظر شاخص های اجتماعی کیفی (میانگین سطح زیربنای واحد مسکونی، دوام مصالح ساختمانی، مالکیت و نحوه تصرف و امکانات زیرساختی و تسهیلات) ، واحدهای مسکونی روند رو به رشدی را شاهد بوده و بهبود نسبی داشته اند اما کماکان مشکلات و کاستی هایی نیز وجود دارد.
  کلیدواژگان: مسکن روستایی، شاخص های اجتماعی، شاخص های کمی و کیفی، مناطق روستایی، شهرستان رشت
 • محمدرضا رضایی، مهدی علیان، علیرضا عسگری صفحات 73-88
  باید پذیرفت که همیشه درصدی از بحران ها اجتناب ناپذیر هستند و در واقع بخش جدایی ناپذیر و طبیعی حیات سیستم ها می باشند؛ ولیکن بخش عظیمی از تهدیدات و بحرانها تحمیلی هستند و بایستی با تحقیقات، درایت و مدیریت صحیح آنها را قبل از وقوع، پیش بینی و پیشگیری نمود. این پژوهش در راستای رسیدن به چشم انداز صحیح و دقیق در مدیریت بحران و جلوگیری از غافلگیری مدیران در هنگام وقوع بحران، مبادرت به شناسایی و تحلیل وضعیت آسیب پذیری شهر بیجار نموده است. پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع کاربردی، با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از اطلاعات بلوک های آماری سال 1390 مربوط به شهر بیجار و معیارهای هشت گانه کیفیت ابنیه، جنس مصالح، تعداد طبقات، قدمت ابنیه، مساحت قطعه، ضریب سطح اشغال، تراکم خالص جمعیت و کاربری اراضی با رویکردی فازی انجام گرفته است. نتایج حاصله نشان می دهد که بافت با ویژگی آسیب پذیری بسیار زیاد شهر، در نواحی مرکزی و جنوبی شهر واقع شده است. این نواحی تا حدود زیادی منطبق بر بافت فرسوده و قدیمی شهر می باشند و در زمان وقوع بحران احتمالی در معرض بیشترین خطرات جانی و مالی قرار دارند. در بین محلات شهر محلات تازه آباد و الماسیه نسبت به سایر محلات دارای آسیب پذیری بالاتری هستند؛ اما باید توجه داشت که هرچند محلات شرقی و شمالی شهر، شامل محلات تخت علیا، تخت سفلی و یارمجه نسبت به سایر محلات از آسیب پذیری کمتری برخودارند، اما تا وضعیت مطلوب و ایدآل هنوز فاصله زیادی دارند.
  کلیدواژگان: آسیب پذیری، بحران، مدیریت بحران، منطق فازی، شهر بیجار
 • میر نجف موسوی، ابوالفضل مشکینی، محمد ویسیان، معصومه حسینی صفحات 89-101
  خدمات بهداشتی-درمانی در سطح شهرستان ها با سلامت بهداشت و روان شهروندان ارتباط مستقیم دارد. بهبود وضعیت خدمات بهداشتی-درمانی شهروندان یکی از نشانه های ارتقاء و توسعه انسانی است. ارزیابی سطوح توسعه یافتگی با استفاده از روش های کمی از سوی منجر به شناخت میزان نابرابری بین مناطق می گردد و از سوی دیگر تلاشی در زمینه کاهش و رفع نابرابری های موجود می باشد. پژوهش حاضر با هدف بهره گیری از شاخص های مدنظر، به دنبال سنجش وضع توزیع و توسعه خدمات بهداشتی -درمانی در شهرستان های این استان و مشخص کردن میزان اختلاف توسعه در بین آنها و نیز متوجه ساختن مسئولان به توجه بیشتر به شهرستان های محروم و توسعه نیافته است. روش تحقیق، توصیفی– تحلیلی و نوع تحقیق کاربردی است داده های تحقیق شامل 15شاخص خدمات بهداشتی-درمانی از آخرین سرشماری (1390) اخذ گردید. در این پژوهش با استفاده از مدل Topsis و Vikor به الویت بندی شهرستان های استان خراسان رضوی بر اساس شاخص های توسعه خدمات-بهداشتی در چهار سطح (فرابرخوردار، برخوردار، نیمه برخوردار، فروبرخوردا) پرداخته شده است.
  نتایج تحقیق بیانگر این است که شهرستان مشهد به عنوان مرکز اداری سیاسی و اقتصادی استان، برخوردارترین شهرستان از لحاظ شاخص های توسعه یافتگی خدمات بهداشتی-درمانی بوده و اختلاف چشمگیری با سایر شهرستانهای استان دارد. در سطح دوم توسعه یافتگی شهرستانهای نیشابور و سبزوار قرار دارند و بقیه شهرستانها در سطح نیمه برخوردار و فروبرخوردار جای دارند. یافته های پژوهش حاکی از این است که محرومیت کلی در سطح کل استان از نظر برخورداری از شاخص های خدمات بهداشتی-درمانی حاکم است و توزیع خدمات بهداشتی-درمانی موجود نیز چندان متناسب با نیازهای جمعیتی شهرستان ها انجام نشده است.
  کلیدواژگان: توسعه یافتگی، شاخص های بهداشتی، درمانی، استان خراسان رضویی، مدل تصمیم گیری چند معیاره
 • قدیر فیروزنیا، الهام جاسمی، بهروز قرنی آرانی صفحات 103-118
  جنگ علاوه بر آثاری که در زمان وقوع بر جای می گذارد می تواند آثار درازمدتی بر روند رشد و توسعهء اقتصادی سکونتگاه ها برجا گذارد. که بعضا اثر درازمدت آن بیش از آثاری است که به صورت مستقیم و غیرمستقیم در زمان وقوع بر جای گذاشته است. در تحقیق حاضر سعی شده است که تاثیر بروز جنگ تحمیلی بر روند توسعهء اقتصادی روستاهای منتخب شهرستان مرزی قصرشیرین بررسی شود. این پژوهش که مبتنی بر روش تحقیق توصیفی و تحلیلی و با تکمیل 214 پرسشنامه خانوار و افراد خبره محلی و شورای اسلامی در روستاهای جنگ زده مورد مطالعه انجام پذیرفته است، مشخص می سازد که جنگ تحمیلی عراق علیه ایران سبب بروز تغییرات شدیدی در ابعاد اقتصادی بویژه اشتغال، رکود فعالیت های اقتصادی، تخریب زیرساخت ها و همچنین عدم امکان استفاده از اراضی کشاورزی و کاهش جمعیت داشته و در مقابل روند توسعه کالبدی روستاها در نتیجه اجرای برنامهء بازسازی در روستاهایی که بازسازی شده تسریع شده است. اما در مجموع می توان اذعان داشت که بروز جنگ تحمیلی سبب کندی روند رشد و توسعهء شهرستان قصرشیرین شده است.
  کلیدواژگان: جنگ، توسعه اقتصادی، روستا، قصرشیرین
 • حیدر لطفی، ابوالفضل مرادی*، ابراهیم خلیفه، زهرا حقیقی مطلق صفحات 119-133

  امروزه با گسترش روز افزون جمعیت و گسترش فقر درجوامع محلی، توجه به گردشگری روستایی به عنوان منبعی جهت افزایش درآمد و ایجاد رفاه مالی مطرح شده و در نتیجه سیاستگذاری ها و سرمایه گذاری های دولتی و خصوصی زمینه های تحولات ساختاری- عملکردی این گونه فضاهای روستایی را فراهم نموده که منجر به پایداری/ ناپایداری سکونتگاهی شده است. این پژوهش سعی برآن دارد تا به این مساله پاسخ دهد که گسترش گردشگری روستایی به عنوان یک فعالیت اقتصادی - فرهنگی چگونه منجربه پایداری/ ناپایداری سکونتگاهی در روستای مورد مطالعه (شمشک) درمقطع زمانی (1390- 1375) شده است. روش تحقیق در این پژوهش (توصیفی – تحلیلی) می باشد، و داده ها و اطلاعات مورد نیاز نیز به صورت اسنادی و میدانی گردآوری شده اند، نرم افزارهای آماریExcel وSPSS جهت تحلیل داده ها و نیز جهت ترسیم نقشه ها از Arc GIS استفاده گردیده است. جامعه آماری شامل 362 خانوار بوده که از طریق فرمول کوکران، 20 خانوار به عنوان نمونه انتخاب و مورد پرسشگری قرار گرفته است؛ و از میان گردشگران نیز 20 نفر به عنوان نمونه تعیین شده است. گردشگری با تشدید مشکلات زیست محیطی و همچنین ایجاد دوگانگی و تضاد در بافت کالبدی روستای مورد مطالعه منجر به ناپایداری محیطی– اکولوژیک و کالبدی گردیده؛ اما در زمینه اجتماعی - فرهنگی و اقتصادی، گردشگری با افزایش درآمد،کاهش مهاجرت های روستایی - شهری و در نتیجه بالابردن تمایل به ماندگاری در سکونتگاه روستایی منجر به پایداری اجتماعی - فرهنگی و اقتصادی شده است.

  کلیدواژگان: گردشگری، سکونتگاه روستایی، پایداری، ناپایداری سکونتگاهی، روستای شمشک
 • رخساره اسدی کرم صفحات 125-150
  امروزه یکی از راه های نجات روستاها از فقر ، مهاجرت ، مشکلات اجتماعی واقتصادی ، توسعه گردشگری در مناطق مستعد گردشگری روستایی می باشد. با توجه به این مهم پژوهش حاضر در پی شناخت توانمندی های روستای نمونه گردشگری دلفارد و تدوین برنامه استراتژیک گردشگری با استفاده از مجموعه عوامل درونی (قوت ،ضعف) ومجموعه عوامل بیرونی (فرصت ، تهدید) می باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی می باشد. گردآوری اطلاعات و داده های مورد نیاز به روش بررسی های اسنادی و کتابخانه ای و مطالعات میدانی صورت گرفته و برای تحلیل اطلاعات با بهره گیری از تکنیک SWOT نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای گردشگری تجزیه و تحلیل شده و استراتژی های ممکن جهت توسعه گردشگری منطقه تدوین شده است. یافته های حاصل از این تحقیق بیانگر آن است که در این روستا 8 قوت ، 9 ضعف داخلی ، در عین حال 8 فرصت و 8 تهدید بیرونی دارای تاثیر عمده بر کارکردهای گردشگری روستا می-باشد. نتایج ارزیابی های حاصل از مدل راهبردی SWOT نشان می دهد که در بین عوامل داخلی و خارجی موثر بر توسعه گردشگری دلفارد، T4، O8، W5، S8، به ترتیب دارای امتیاز وزنی،0. 228 ،0. 221 ،0. 22 ، 0. 205بوده و امتیاز نهایی ماتریس ارزیابی عوامل درونی (3. 058) و بیرونی (3) نشان دهنده تاثیر گذاری بیشتر عوامل داخلی بر عوامل خارجی در روستای دلفارد می باشد. استراتژی های منتج از راهبرد SWOT نشان داد که راهبرد بازنگری (WO) با امتیاز 3. 4 به عنوان اولین الویت و راهبردهای (WT) با امتیاز 3. 1 ، (SO) با امتیاز 3 ، (ST) با امتیاز 2. 7 به ترتیب در اولویتهای بعدی برنامه ریزی گردشگری دلفارد می باشند.
  کلیدواژگان: مدیریت راهبردی، تحلیل SWOT، AHP، قابلیت های توسعه گردشگری دلفارد، گردشگری روستایی
|
 • A. Poorahmad, A. Hamidi, E. Farhadi, M. Hosseinpoor Pages 1-18
  Implementing creative cities strategies is one of the practical solutions for todays, cities. Cities, which have societal, economical, cultural and environmental issues, are able to moderate these issues through prioritizing creative elements. The purpose of this research is evaluation of challenges and opportunities in developing a creative city in "ARAS FREE TRAD – INDUSTRIAL ZONE The collection of requirements data has been done with literature review (documental) and field work survey. The research involves collecting date through different approaches including: questionnaire, field observation and interview. SWOT technique has been also used to analyze and give guideline. Examining and analyzing different aspects of region, demonstrates that it has more strength points and opportunities. The results of this study indicate followings: standing in international transportation (six corridor) with weight of 0.32, neglecting cultural and societal with weight of 0.21 are respectively, among strength and weakness points. Possessing a strategic geographical location with weight of 0.28 and advertisement, agencies, administrative offices and limited marketing with weight of 0.28 are. Respectively, the most important opportunities and threats to the region. With augmentation of strengths and opportunities points, transition from current trend to innovative development in Aras Free Zone accelerate and will close to the criterions of world creative cities. The results show that region despite having capabilities and basic infrastructure as well as having an aggressive strategy, still have more distance with important and necessary situations from a creative city.
  Keywords: creativity, Creative City, SWOT Model, Aras Free Trade Zone
 • Farzad Veisi, Mohammad Salmani, Mohammad Reza Rezvani Pages 19-35
  This study aims is to explore the role of spatial factors in the rural labor seasonal migration to the cities. For this purpose, of spatial factors, the three components of Earth's average of rural household, distance from city and rural height choose and the seasonal migration from rural areas has been calculated on the basis of these three parameters. The study population will comprise the heads of rural households of Sarvabad County. Of 65 Village in county, 13 villages (20%) randomly selected as sample and of 11700 rural households, 323 heads of households were selected based on logical formula Cochran. In each of the 13 villages 24 questionnaires randomly distribute and completed. Finally, with using the Pearson correlation between immigration and spatial factors, distance, the household average of land and village heights has been investigated. Descriptive findings showed that the largest number of immigrants stay to 4 months in the seasonal migration (54%), seasonal migration for 48 per cent up to 10 years .More immigrants are spring migrants season (60%) and the return spring season (60%), autumn season is (39.3). Seasonal migrants jobs for 57% of the sample, is a construction worker. According to Pearson, two parameter of the land average of household and distance from the city with measure of seasonal migration has been highly correlated and altitude of villages is no correlated. Accordingly, we can conclude spatial factors in the development of seasonal migration of rural labor force are involved in the Sarvabad County.
  Keywords: seasonal migration, spatial factors, circular migration, rural economy, sarvabad
 • Mehrshad Toulabi Nejad, A.A. Anabestani, L. Solgi Pages 37-53
  Economic and social development of rural settlements is absolutely contingent on basic services, especially transport infrastructure and services. Development of rural settlements as well as the development of different economic sectors, social and industry. So in this article using library and field (questionnaire) to examine the economic and social effects of transport Highways Khorramabad- Paul Zal district in rural areas in the eastern valley has been Poldokhtar city. The construction of the highway from 1384 to over 104 at the junction of two Khorramabad and Andimeshk had begun on 11 Persian dates Aban 1389 and officially came into operation. The statistical population included rural families eastern in Miyankoh (N= 514), 103 households using the Cochrane formula (12 villages) were selected as the sample. For single-sample t-test data analysis, Friedman test, linear regression, and path analysis were used. The results of-of the analysis of the data indicates a freeway positive impact on economic and social indicators in the study area So that increases the income of rural households, Increase household access to markets for agricultural products, The rising cost of agricultural land, Increasing access to health, education, and quality of life in rural areas is studied. Therefore, we can say that one of the most important and best practices for the development of rural settlements, Increased investment in infrastructure and transport in the regions.
  Keywords: freeway: Freeway, Household economy, Social effects, rural development, East Miankuh district
 • Mohammad Reza Porghafar Maghferati, Eisa Pourramzan Pages 55-72
  Housing indicators are fundamental factor in rural planning. Evaluating social indicators of housing is one of the ways of understanding the characteristics of housing which facilitate any planning and decision-making in housing issues. The aim of this study is qualitative and quantitative assessment of social housing indicators in rural areas of Rasht county. The methodology used in this study is a combination of descriptive and analytical method and in terms of target is a practical research. Required information was obtained through documentary sources of six censuses conducted during the years of 1967 to 2012. The results revealed that social quantitative indicators of housing including : household density per dwelling, density of persons per room, density of persons per dwelling, distribution of housing units by number of rooms and households, is more appropriate and favorable than in the past. Moreover, qualitative social indicators of housing, namely, floor area of dwelling, durability of construction materials, ownership, way of possessing, infrastructure, facilities, show a growing trend and relative improvement although there are still some problems and shortcomings.
  Keywords: Rural housing, Social indicators, Quantitative, qualitative indicators, The rural area of Rasht county
 • M.R. Rezaei, M. Alian, A.R. Asgari Pages 73-88
  Discussion of disaster management in disasters is important issues in urban planning, and recognizing the vulnerability of different parts of the city, seem to be necessary. It should be accepted that always a percentage of crises are inevitable, but the vast majority of threats, disaster and inflammation are imposed and before the outbreak, those must be forecast and prevented with investigation and correct management. This research to achieve accurate perspective on disaster management and prevention of surprise managers, as a first step and the basis for management decisions, identifies and analyzes the vulnerability situation of Bijar city. This study has been done with uses the data of blocks in 1390 and eight criterias, quality of buildings, construction materials, number of stories, old buildings, plots area, level of occupancy rate, population density and land with fuzzy approach. The results show that very high vulnerability tissues are located in central and southern parts of the Bijar city.
  These areas partially are based on old and worn out tissues of the city and may have been exposed to the greatest risks when probable disaster. In Bijar city Tzeabad and Almasieh neighborhoods than other neighborhoods are in higher vulnerability. It should be noted that, while the eastern and northern neighborhoods of the city, including neighborhoods Takhte olia, Takhte sofla and Lower, less vulnerable than other neighborhoods, but are far until u desirable and ideal situation.
  Keywords: Vulnerability, Disaster, Disaster Management, Fuzzy Logic, Bijar city
 • Mirnajaf Mousavi, Abolfazl Meshkini, M. Veysian, M. Hosseini Pages 89-101
  Health services In city surface with health and health mental of the citizens of Relationship Direct are. Improve Condition the health of citizens is a sign of the promotion of and human development. Assess the Levels of development Using quantitative methods Led to the identification of The inequality Between the areas And the Other effort In Fields Reduction And fixes Inequalities. The present study With the aim of Exploitation The parameters considered, Looking Assessment of Situation distribution And development Health Services The city of the province, Determine the Differences in development Between them And Also Realized the Officials More attention city of Underserved and underdeveloped.
  Methodology, descriptive analytic And applied research The data consists of 15 indicators of health services from the last census (1390) was received. In this studyusing the model Topsis and Vikor To prioritize city of Khorasan Razavi Based on indicators of health care-The four levels Discussed .
  Results of the study suggest that Mashhad city as the administrative center of political and economic In situation developed City In terms of indicators Health services are Significant difference with other County There. Cities Nishapur and Sabzevar located on the second level of development And Other Cities In Level Partially Deprived And Deprived Located. Research findings suggests that Deprivation Kelly In the Provincial In terms of Entitlement Indicators of health services Dominates And distribution Health services Available Proportional With the needs Population cities Not carried out.
  Keywords: development, health care indicators, Razavi Khorasan Province, the model Multiple Criteria Decision Making
 • Ghadir Firoznia, E. Jasemi, Behruz Gharani Arani Pages 103-118
  Sometimes long-term effects are more than direct and indirect effects in time of war. In this article, the effect of the imposed war on trend of economic development of selected villages in the border Qasreshirin County was reviewed. The main question is: what are the effects of Iraqi imposed war against Iran on growth and economic development of rural areas of Qasreshirin County? The data used is collected using documentary and field survey. 199 questionnaires for households and 15 for rural experts living in rural areas have been used in the field study. The population study is 1085 households in 33 war-torn villages of this County. Of these villages, 15 villages and 214 households from these villages were determined as sample. For hypothesis test and measure the impact of the war in rural settlements, responses to locutions were combined using “Compute Variable” and eventually it was tested using one sample T-test. The results showed that war has been affected on the region's economic indicators and caused slow growth and economic development of Qasreshirin County. In addition to direct damage in time of war, other numerous damages have left. According to the results it can be said that in addition some effects of war has left several generations, some of the economic effects of war are still visible in the villages and after these years has not been compensated. Hence it need provide necessary conditions for the development of the village with special attention.
  Keywords: war, economic development, Rural, Qasreshirin
 • H. Lotfi, A. Moradi, E. Khalifeh, Z. Haghigimotlagh Pages 119-133

  Today with increasingly proccess of population growth and development of poverty in local communities , attention to rural tourism has been mentioned as a source to increase of income and creating of financial welfare , and thus governmental and private policies and investments has provided structural- functional changes of these rural spaces that has caused to settlemental sustainability / unsustainability . This article attempts to reply to this problem how rural tourism developing as an economical-cultural activity has caused to settlemential sustainability / unsustainability during (1375 – 1390) . Method of resaerch is ( descriptive – analytical ) , and needed data and information also have been gathered in ways of ( field work and librariy) , statistical softwares ( Excel and Spss ) have been useded to analys the data and also to draw the maps , Arc Gis has been utilized . Population include of 362 household that through cochran formol 20 has been selected as a sample , and 20 persons of tourists also has been selected . Tourism by accelerating of enviornmental problems and also creating of dualism and contrast in physical texture of the village (case study ) has caused to enviornmental – ecological and physical unsustainability ; but about social- cultural and economical, tourism has caused to social- cultural and economical sustainability , by increasing of income , decreasing of rural – urban migrations and in conclusion , by heighten of trend to insolubility in rural settlement .

  Keywords: Tourism, rural settlement, sustainability, settlemental unsustainability, Shemshak Village
 • R. Asadi Korom Pages 125-150
  One of the ways to rescue the village from poverty, migration, social and economic problems, is the development of rural tourism. According to this study to identify the capabilities Dalfard village tourism and tourism development strategic plan using a set of internal factors (strengths, weaknesses) and a set of external factors (opportunities, threats). The research is descriptive and analytical methods. Collecting information and data required by a library and field studies conducted investigations and to analyze information by using the technique of SWOT strengths, weaknesses, opportunities and threats are analyzed Tourism and strategies to develop regional tourism. results from this study indicate that in the village strengths(8 ), weaknesses (9), opportunities(8) and threats(8) has a impact on tourism. results from strategic SWOT implies that in between the internal and external factors affecting the development of tourism dalfard, T4, O8, W5, S8, By Rated, 0.228, 0.221, 0.22, 0.205 and the final score matrix assess internal factors (3.058) and external (3) represents have more influence the internal factors on the external factors in the village of dalfard. The result of the strategy SWOT indicated that (WO) with a score of 3.4 a first priority (WT) with a score of 3.1, (SO) with a score of 3, (ST) with a score of 2.7 The next priorities is tourism planning Dalfard.
  Keywords: Strategic Management, SWOT, AHP analysis, Tourism development capabilities Delfard, rural tourism