فهرست مطالب

پژوهشنامه جامعه شناسی جوانان - پیاپی 3 (1392)
 • پیاپی 3 (1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/05/28
 • تعداد عناوین: 7
|
 • بررسی رابطه ی بین پایگاه اقتصادی اجتماعی و میزان دینداری (مطالعه ی موردی: دانشجویان دانشگاه کاشان)
  مهدی ادیبی سده، عباس بحری پور، مجتبی بحری پور صفحه 1
  شکی نیست که همهی انسان ها در طول تاریخ بشریت، تجربه و آگاهی دینی داشته اند .تصاویری که بر دیوار غارها نقش بسته و اشیایی که در حفاریها از محل دفن گذشتگان در سراسر جهان به دست آمده است، همگی حکایت از این دارند که تجربه ی دینی از اجزای اصلی و اساسی کل تجربهی ما در طی قرون و اعصار گذشته بوده است . مهمترین هدف این تحقیق، شناخت رابطه ی بین پایگاه اقتصادی اجتماعی دانشجویان و میزان دینداری آنان بوده است .جامعه ی آماری این تحقیق کل دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه کاشان در سال تحصیلی 1390-91 بوده است که تعداد آن ها 5788 دانشجوست. این تحقیق به روش پیمایش انجام شده و تکنیک گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده است. در این تحقیق بر اساس فرمول کوکران 362 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند و برای انتخاب نمونه از روش نمونهگیری سهمیه ای استفاده شده است .نتایج فرضیات این تحقیق نشان میدهد که بین پایگاه اقتصادی اجتماعی دانشجویان و میزان دینداری آنان
  رابطه وجود دارد . میانگین میزان پایبندی دانشجویان نسبت به هر یک از ابعاد چهارگانه ی دینداری ( اعتقادی، تجربی، پیامدی و مناسکی )، بر اساس پایگاه اقتصادی - اجتماعیشان متفاوت است، بین منزلت شغلی پدر، درآمد سرانهی خانوار و تحصیلات والدین با میزان دینداری دانشجویان رابطهی معناداری وجود دارد و بین متغیرهای زمینهای جنس و سن با میزان دینداری دانشجویان رابطه ی معناداری وجود دارد؛ درحالی که این رابطه بین متغیر زمینهای وضعیت تاهل و میزان دینداری دانشجویان مشاهده نگردیده است.
  کلیدواژگان: پایگاه اقتصادی، اجتماعی، دانشجو، دین، دینداری، دانشگاه کاشان
 • بررسی انگیزه های مرتبط با انجام بازی های مجازی در بین جوانان (مورد مطالعه: دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه یزد)
  مهربان پارسامهر، سیدپویا رسولی نژاد صفحه 2
  هدف این پژوهش، بررسی انگیزه های مرتبط با انجام بازی های مجازی در بین جوانان بوده است. این پژوهش با روش پیمایشی و به صورت مقطعی انجام شد. داده های این پژوهش از بین 135 نفر از دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه یزد جمع آوری شده و ابزار گردآوری داده ها، مقیاس انگیزه ی بازی های مجازی بوده است. نتایج آزمون تجربی مقیاس ارائه شده به افراد مشارکت کننده در بازی های مجازی، نشان داد که سوالات مقیاس دارای پایایی بالاتر از 75/0 بوده اند. همچنین نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین متغیرهای لذت بخش بودن، سرگرمی و هیجان، در جمع دوستان بودن، ایجاد تنوع، فرصت های مشارکت و کسب موفقیت با مشارکت در بازی های مجازی رابطه وجود دارد. همچنین یافته های تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد که در مرحله ی اول بین پیش بین های وضعیت تاهل و ترم تحصیلی و در مرحله ی دوم بین پیش بین ایجاد تنوع با مشارکت در بازی های مجازی رابطه وجود دارد. تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد که پیش بین های تحقیق توانستند بخش کمی از واریانس متغیر ملاک را تبیین نمایند؛ لذا متغیرهای بازی های مجازی قادر به تبیین بخش زیادی از واریانس متغیر تحت مطالعه نبوده اند و از همین رو در این زمینه باید به سایر متغیرها توجه کرد.
  کلیدواژگان: بازی های مجازی، کسب موفقیت، ایجاد تنوع، فرصت های مشارکت
 • عوامل موثر بر مطرودیت فضایی جوانان شهر اصفهان
  علی اکبر تاج مزینانی، مهدی فولادگر صفحه 3
  این پژوهش با هدف شناخت عوامل موثر بر مطرودیت فضایی جوانان در شهر اصفهان انجام شده است. روش تحقیق، پیمایش و ابزار پژوهش، پرسشنامه بوده و انتخاب پاسخگویان به شیوه ی تصادفی متناسب با جمعیت مناطق چهارده گانه ی شهر اصفهان انجام شده است. حجم نمونه ی مورد بررسی بر اساس فرمول کوکران 345 نفر است. در این پژوهش و بر اساس مبانی نظری مورد اشاره، مطرودیت فضایی دارای دو بعد مکانی و مجازی در نظر گرفته شده است. همچنین متغیرهای تاثیرگذار بر مطرودیت فضایی در سه سطح فردی، خانوادگی و محلی مورد توجه بوده است. فرضیه های پژوهش با کمک نرم افزارSPSS و پس از ورود اطلاعات، مورد آزمون و تحلیل قرار گرفته است. رابطه ی بین جنسیت و مطرودیت مکانی و مجازی، سابقه ی مهاجرت و مطرودیت فضایی، ارتباط میان معلولیت و مطرودیت مکانی و مجازی، رابطه ی بین دسترسی به امکانات و منابع محلی با متغیر وابسته ی این پژوهش مورد تایید قرار گرفت. همچنین تایید ارتباط میان مطرودیت مکانی و مجازی در این بررسی، بدین معناست که هرچه افراد میزان مطرودیت مکانی بیشتری را تجربه کنند، از مطرودیت مجازی بیشتری برخوردار هستند و بالعکس. وجود زیرساخت های فن آورانه و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری موجود یک کشور یا منطقه از جمله مواردی است که «مکان مند» است و رابطه ی میان مطرودیت مکانی و مجازی را توضیح می دهد.
  کلیدواژگان: مطرودیت اجتماعی، مطرودیت مکانی، مطرودیت مجازی، جوانان
 • کارکردهای پیامک در زندگی جوانان
  محمدسعید ذکایی، ادیبه کریمی صفحه 4
  امروزه تلفن همراه در تمامی جنبه های زندگی انسان حضوری موثر و غیرقابل انکار پیدا کرده است. حضوری که در مقایسه با اینترنت و اثرات آن، گسترده تر و پیشرونده تر است. تلفن همراه و به خصوص قابلیت ویژه ی آن در شکل سرویس پیام کوتاه، دیگر نه ابزاری فنی، بلکه به رسانه ای با کارکردهای مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تبدیل شده است و فرهنگ خاص خود را شکل داده است. پیام های کوتاه شکل دهنده ی نظم زندگی روزمره و فناوری ارتباطی مهمی در هویت بخشی و ارتباط کاربران آن با خود، شبکه های بلافصل و آشنای اجتماعی و محیط پیرامون هستند. مقاله ی حاضر با هدف بررسی کارکردهای پیامک در بین جوانان و با استفاده ی توام از پیمایش و مصاحبه های نیمه استاندارد کیفی با طیف متنوعی از دانشجویان تهرانی، می کوشد آثار و کارکردهای سیاسی، دینی، اجتماعی و فرهنگی پیام کوتاه را به تفکیک مورد بررسی قرار دهد و فرصت ها و تهدیدهای این سرویس را از نظر جوانان مطالعه نماید. نتایج مطالعه بیانگر تاثیرپذیری عمیق و گستره ی فرآیند ارتباطات و نظم زندگی روزمره ی جوانان از این رسانه و به کارگیری استراتژیک و هدفمند آن برای مدیریت نیازها و هیجانات خویش است.
  کلیدواژگان: تلفن همراه، پیامک، پیامک و زندگی روزمره، کارکردهای پیامک
 • مطالعه نشاط اجتماعی و عوامل مرتبط با آن در بین جوانان (مورد مطالعه: شهر پیرانشهر)
  علی شکوری، هیوا احمدی، خالد اسماعیل زاده صفحه 5
  تحقیق حاضر با هدف بررسی جامعه شناختی مولفه های تاثیرگذار بر نشاط اجتماعی در بین جوانان شهر پیرانشهر انجام شده است. اطلاعات تحقیق با استفاده از روش پیمایشی از تعداد 379 نفر بر اساس شیوه ی نمونه‏گیری تصادفی از بین گروه سنی 35-18 ساله جمع‏آوری شده است. یافته‏ها نشان داد که کمتر از نیمی از افراد مطالعه از نشاط اجتماعی بالا برخوردار بودند. تحلیل داده‏ها نیز نشان داد که کلیه ی متغیرهای مستقل تحقیق به غیر از جنسیت، رابطه ی معناداری با نشاط اجتماعی دارند. برخلاف متغیرهای امید به آینده، مقبولیت اجتماعی، ارضای نیازهای عاطفی، پایبندی به معتقدات دینی، احساس امنیت اجتماعی، و نشاط اجتماعی که رابطه ی مثبت و مستقیمی را با نشاط آشکار ساختند، احساس محرومیت اجتماعی، کمبود امکانات فراغتی و نشاط اجتماعی رابطه ی منفی و معکوس را نشان دادند. تحلیل های همبستگی نشان داد که سه متغیر امید به آینده، امکانات فراغتی و پایبندی به معتقدات دینی بیش از سایر متغیرها بر نشاط افراد مورد مطالعه تاثیر دارند و متغیر های کمبود امکانات فراغتی، احساس محرومیت نسبی و امنیت اجتماعی در رتبه ی بعدی قرار دارند. مقاله نتیجه می‏گیرد که نشاط جوانان از عوامل فردی و فرافردی نشات می‏گیرد؛ از این‏رو هر نوع مطالعه‏ای علمی باید به سطوح خرد (کیفیت افراد) و سطوح کلان (کیفیت نظام اجتماعی) توجه کند.
  کلیدواژگان: نشاط اجتماعی، امید به آینده ی شغلی، احساس محرومیت، مقبولیت اجتماعی
 • رابطه سرمایه اجتماعی و وجود اختلال شخصیت ضداجتماعی در نوجوانان
  علی محمد قدسی، الهام مردان پور شهرکردی، اسماعیل بلالی صفحه 6
  این پژوهش به منظور تعیین ارتباط بین سرمایه ی اجتماعی و وجود اختلال شخصیت ضداجتماعی و با روش پیمایش انجام شده است. نمونه ی آماری این پژوهش را تعداد 330 نفر از دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی در سال تحصیلی 88-87 در 5 ناحیه ی آموزش و پرورش شهرستان شهرکرد تشکیل داده است. با استفاده از نظریات سرمایه ی اجتماعی پوتنام، برکمن، کاواچی و...، ابعاد سرمایه ی اجتماعی تعیین و با استفاده از پرسشنامه ی محقق ساخته، داده ها گردآوری گردید و برای ارزیابی میزان اختلال شخصیت ضداجتماعی از آزمون بالینی چندمحوری میلونIII (MCMI III) استفاده شد. پس از تکمیل پرسشنامه ها و ورود نمرات در نرم افزار میلون داده ها با استفاده از SPSS 16 تجزیه و تحلیل گردید. یافته های پژوهش نشان داد بین سرمایه ی اجتماعی و ابعاد آن با میزان اختلال شخصیت ضداجتماعی رابطه ی منفی و معناداری وجود دارد.
  کلیدواژگان: سرمایه ی اجتماعی، اختلال شخصیت ضداجتماعی، نوجوانان
 • جوانان و فیسبوک: مقایسه ی ارزش های اخلاقی کاربران و غیرکاربران فیسبوک در محیط واقعی و مجازی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه بوعلی سینای همدان)
  کمال کوهی، محمدباقر علیزاده اقدم، محمد عباس زاده، یاور جمالی صفحه 7
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه ی ارزش های اخلاقی در بین کاربران و غیرکاربران فیسبوک در محیط واقعی و مجازی و با روش پیمایشی در سال 1391 انجام شد. جامعه ی آماری این پژوهش، دانشجویان دانشگاه بوعلی سینای همدان در سال تحصیلی 92-1391 بودند که بالغ بر 13000 نفر بودند. از این تعداد حجم نمونه برابر 391 نفر و به صورت تصادفی انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه ی محقق ساخته بود. پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات، نتایج نشان داد که: میزان متغیرهای ارزش ها ی اخلاقی و تمام مولفه هایش در بین دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا به طور معنی داری بالاتر از حد متوسط است. میزان باور به ارزش های اخلاقی دینی در بین دانشجویان عضو فیسبوک به طور معنی داری بیشتر از دانشجویان غیرعضو است. در بین دانشجویان عضو فیسبوک، میزان استفاده از فیسبوک با میزان عمل به ارزش های اخلاقی، میزان باور به ارزش های اخلاقی در محیط مجازی همبستگی منفی و معکوس معنی داری دارد.
  کلیدواژگان: ارزش های اخلاقی، فیسبوک، محیط مجازی، عمل و باور