فهرست مطالب

 • سال سیزدهم شماره 3 (پیاپی 32، پاییز 1395)
 • 140 صفحه، بهای روی جلد: 40,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1395/10/20
 • تعداد عناوین: 6
|
 • حمید اکرامی، وجیهه هوشیار صفحه 7
  هدف این پژوهش شناسایی شایستگی ها و ارائه مدل شایستگی مدیران مدارس متوسطه و سنجش اعتبار مدل استخراج شده است. این پژوهش درسال 1394 درمدارس متوسطه ناحیه 4 مشهد انجام گرفت. به همین منظور دوسوال تحقیق مورد بررسی قرار گرفت: 1.شایستگی های مدیران مدارس شامل چه ابعاد و مولفه هایی است؟ 2. آیا مدل شایستگی استخراج شده از تحقیق معتبر است؟در این پژوهش از روش تحقیق ترکیبی (آمیخته) استفاده شده است. طرح تحقیق نیز از نوع آمیخته اکتشافی است، زیرا ابتدا از روش کیفی استفاده شده و سپس سنجش مدل شایستگی با روش کمی انجام گرفته است. در قسمت کیفی پژوهش با 19 نفر از مدیران ارشد ستادی، مدیران و معاونان آموزشی مدارس متوسطه مصاحبه شده است. موضوع مصاحبه، شایستگی های مدیران بوده است. برای تحلیل محتوااز روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده و مدل اولیه شایستگی شامل ابعاد و مولفه های شایستگی مدیران مدارس متوسطه استخراج شد. سپس در قسمت کمی برای سنجش مدل شایستگی، از پرسشنامه ای محقق ساخته حاوی 44 سوال استفاده شده که میان مدیران و معاونان آموزشی و مدیران ارشد ستادی وکارشناسان اداره آموزش و پرورش ناحیه 4 مشهد توزیع شده و در نهایت 140 پرسشنامه گرد آوری شده است.برای تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی تاییدی و نرم افزار آموس استفاده شده است. نتایج نشان داده که همه ابعاد و مولفه های مدل شایستگی مدیران مدارس متوسطه مورد تایید واقع شده است.
  کلیدواژگان: شایستگی، مدل شایستگی، مدیران مدارس متوسطه
 • محمدرضا شاه آبادی، قدسی احقر، سعید بهشتی صفحه 33
  هدف از این پژوهش تعیین اثر قصه های قرآنی بر مهارت پرسشگری دانش آموزان پسر پایه دوم متوسطه منطقه 5 شهر تهران در سال تحصیلی 95-1394بود. این پژوهش، نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون باگروه آزمایش و کنترل ومرحله پیگیری بود.حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران تعیین و با بهره گیری از روش نمونه گیری چندمرحله ای تعداد60 نفر از دانش آموزان به صورت تصادفی انتخاب شدند. نمونه انتخاب شده به دو گروه مساوی تقسیم شده و به حکم قرعه یک گروه به عنوان گروه آزمایشی (30 دانش آموز) و گروه دیگر به عنوان گروه کنترل(30 دانش آموز) مشخص شد.برای گردآوری داده ها از پرسشنامه مهارتهای پرسشگری بکوجیساپ(2004)که دارای 49 سوال 5 گزینه ای در 5 خرده مقیاس(پیچیدگی، تحول، تردید و تغییر، جهان شمولی و انگیزش) می باشد، استفاده شد. برای تحلیل داده ها آمار توصیفی و آماراستنباطی (آزمون لوین، تحلیل کوواریانس و tهمبسته) به کار گرفته شد. نتایج پژوهش، ضمن تایید فرضیه های تحقیق، نشان داد مهارتهای پرسشگری دانش آموزانی که قصه های قرآنی را دریافت کرده بودند به طور معناداری بالاتر از مهارتهای پرسشگری دانش آموزانی است که قصه های قرآنی را دریافت نکرده اند. همچنین قصه های قرآنی بر مهارت پرسشگری موثر بوده و در طول زمان از پایداری مناسبی برخورداراست. بنابراین می توان نتیجه گرفت که قصه های قرآنی روشی موثر برای ارتقای مهارتهای پرسشگری دانش آموزان است.
  کلیدواژگان: قصه های قرآنی، مهارت پرسشگری (پیچیدگی، تحول، تردید و تغییر، جهان شمولی و انگیزش)
 • فریده حمیدی، شهلا انصاری صفحه 47
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری والدین با سخت رویی و بهزیستی روانشناختی فرزندان است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه در شهرستان کوهدشت از توابع استان لرستان بود. حجم نمونه 350 نفر بودند که به شیوه نمونه گیری خوشه ایانتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از مقیاس بهزیستی روانی ریف، سرسختی کوباسا و فرزند پروری بامریند و برای تحلیل نتایج از روش های آمار توصیفی میانگین و انحراف استاندارد و در سطح استنباطی از رگرسیون به روش همزمان استفاده شده است. نتایج نشان داد که میان سبک فرزندپروری مقتدرانه با بهزیستی و سرسختی رابطه معنادار وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که سبک فرزند پروری مقتدرانه به طور مثبتی بهزیستی و سخت رویی را پیش بینی می کند.
  کلیدواژگان: شیوه های فرزند پروری، سخت رویی، بهزیستی روانشناختی
 • معصومه عیلامی صفحه 67
  هدف این پژوهش بررسی رابطه هوش اخلاقی دانش آموزان دختر و پسر با نگرش به رابطه با جنس مخالف در قبل از ازدواج است. نوع پژوهش، پیمایشی است. در این پژوهش 384 دانش آموز دختر و پسر دبیرستانی 19-15 ساله شهر مشهد به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند و به مقیاس هوش اخلاقی لنیک و کیل(2005)و نگرش و گرایش به ارتباط قبل از ازدواج با جنس مخالف(شفیع آبادی و شریفی) پاسخ داده اند. سپس داده های گرد آوری شده، با آزمون های آماری پیرسون و آزمون Tمستقل مورد بررسی قرار گرفته اند. میانگین نمره هوش اخلاقی و نگرش به رابطه با جنس مخالف افراد نمونه به ترتیب 5 /3 و 5/2 بوده است. 46 درصد افراد نمونه دارای رابطه و 54 درصد بدون رابطه بوده اند که پسرها با 58 درصد نسبت به دخترها با 34 درصد دارای رابطه بیشتری باجنس مخالف هستند. نتایج پژوهش نشان می دهد که میزان هوش اخلاقی دانش آموزان با نگرش به ارتباط با جنس مخالف در قبل از ازدواج رابطه ای معنادار و معکوس داشته است. به عبارت دیگر هرچه میزان هوش اخلاقی دانش آموزان بیشتر باشد میزان نگرش به ارتباط با جنس مخالف کمتر است. همچنین میانگین نگرش به رابطه با جنس مخالف دانش آموزان دختر و پسر با هم متفاوت است به طوری که میانگین نگرش دانش آموزان پسر به داشتن رابطه با جنس مخالف بیشتر از دختران است. اما هوش اخلاقی و جنسیت رابطه ای معنادار با هم ندارند و دختران و پسران از هوش اخلاقی مشابه برخوردارند.
  کلیدواژگان: هوش اخلاقی، دانش آموزان، نگرش، رابطه با جنس مخالف
 • الهام قربانیان، تقی پورابراهیم، پریساسادات سیدموسوی، مجتبی حبیبی صفحه 87
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه سازگاری اجتماعی و عملکرد تحصیلی در کودکان دارای سبک های دلبستگی ایمن و ناایمن انجام شده است. این پژوهش، یک پژوهش توصیفی از نوع علی- مقایسه ای است. جامعه آماری آن شامل همه دانش آموزان دختر 10 تا 12 ساله مقطع ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی 94-93 بود. نمونه پژوهش شامل 205 نفر بوده که به روش نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای از میان دانش آموزان دختر مدارس ابتدایی انتخاب شده است. ابزارهای این پژوهش شامل پرسشنامه مهارتهای اجتماعی ماتسون، مقیاس دلبستگی در کودکی میانه رونقی و عملکرد تحصیلی درتاج بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از روشt مستقل و تحلیل واریانس چند متغیره با نرم افزار 18SPSS استفاده شده است. نتایج نشان دادند که میان سبک های دلبستگی و سازگاری اجتماعی و عملکرد تحصیلی کودکان تفاوت معنادار وجود دارد (001/0>p) و بیشترین میزان سازگاری اجتماعی و عملکرد تحصیلی در کودکان دارای سبک دلبستگی ایمن بوده است. سبک های دلبستگی بر عملکرد تحصیلی و سازگاری اجتماعی کودکان موثر است و تمرکز بر ایمن سازی روابط والد- کودک می تواند موجب افزایش سازگاری و عملکرد تحصیلی در کودکان شود.
  کلیدواژگان: دلبستگی، سازگاری اجتماعی، عملکرد تحصیلی
 • فاطمه اصل دهقان، حمید رضاییان، سیمین حسینیان صفحه 109
  این پژوهش با هدف تعیین نقش پیش بینی کننده انعطاف پذیری خانواده، تمایزیافتگی و سبک دلبستگی والدین در پیش بینی تمایزیافتگی و سبک دلبستگی فرزندان نوجوان انجام گرفته است. جامعه آماری آن دانش آموزان دختر و پسر سالهای اول، دوم و سوم متوسطه شهر تهران بود که از میان آنها 283 دانش آموز به شیوه نمونه گیری خوشه ای_ تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند و به همراه پدران ومادران خود در این پژوهش شرکت کردند ابزارهای به کار رفته در این پژوهش شامل پر سشنامه های انعطاف پذیری خانواده (شاکری،1382)، فرم کوتاه پرسشنامه تمایزیافتگی(دریک،2011) و مقیاس دلبستگی بزرگسالان (گریفینوبارتولومیو،1994)بود. داده ها با استفاده از روش های آماری ماتریس همبستگی و رگرسیون گام به گام با نرم افزار SPSS 22 مورد تحلیل قرارگرفته اند. نتایج نشان می دهد انعطاف پذیری خانواده، سبک دلبستگی کناره گیر و مولفه واکنش هیجانی ما در درجهت مثبت و سبک دلبستگی پریشان پدر درجهت منفی توان پیش بینی 34 درصد از تغییرات تمایز یافتگی فرزندان را دارند. همچنین گسلش عاطفی ما در، انعطاف پذیری خانواده، گسلش عاطفی پدر در جهت مثبت وسبک پریشان پدر درجهت منفی توان پیش بینی15 درصد از تغییرات دلبستگی ایمن فرزندان را دارند. انعطاف پذیری خانواده مهم ترین پیش بین سبک های ناایمن فرزندان است. براین اساس انعطاف پذیری خانواده و ویژگی های فردی هر دو والد و کیفیت تعاملات در زندگی خانوادگی از مهم ترین تعیین کننده های تمایزیافتگی و دلبستگی ایمن در فرزندان هستند.
  کلیدواژگان: انعطاف پذیری خانواده، تمایزیافتگی، دلبستگی، نوجوان
|
 • H. Ekrami, M.A. V. Hoshyar Page 7
  The present study was conducted to identify the competencies of high school principals¡ propose a competency model¡ and validate the model. The research was carried out in district four of Mashhad in 2015 and examined two questions: 1.What are the dimensions and components of high school principals’ competencies? 2. Is the competency model¡ derived from this research¡ valid? In this study¡ mixed methodology was used and the research design was mixed exploratory since both qualitative and quantitative methods were utilized. In order to collect qualitative data¡ 19 principals¡ assistant principals¡ and senior managers and educational experts of Education Directorate in district four of Mashhad were interviewed. Qualitative content analysis was used and the draft model of high school principals’ competencies was extracted. In the next step¡ in order to collect quantitative data a self-devised 44-item questionnaire was administered to principals¡ assistant principals¡ senior managers and educational experts and 140 questionnaires were collected. For the purpose of data analysis confirmatory factor analysis and AMOS software were used. The results showed that all components of the competency model of high school principals were approved.
  Keywords: competency, competency model, high school principals
 • A.R. Shahabadi, Gh. Ahghar S. Beheshti Page 33
  The present study was carried out to examine the impact of Quranic stories on students’ questioning skills. The population of the study included high school male 2nd graders in district 5 of Tehran in academic year 2015-2016. The study was a quasi-experimental one with pretest/posttest/follow-up design. The sample size was determined through Cochran formula and the participants were selected via multi-stage sampling method. In the next step¡ the subjects were randomly assigned to experimental (30 students) and control groups (30 students). Afterward¡ Beck and Jessup Multidimensional Quest Orientation Scale (2004) was administered to the participants. MQOS consists of five subscales assessing various Quest dimensions: complexity¡ change¡ tentativeness¡ universality¡ and existential motives. The obtained data were analyzed through descriptive as well as inferential statistics (Levene''s test¡ ANCOVA¡ and dependent t-test). The results showed significant differences between the two groups. More specifically¡ the students who were trained using Quranic stories significantly showed higher questioning skills compared to those who did not receive any intervention. Moreover¡ Quranic stories positively affected students’ questioning skills and these changes remained stable over the follow-up period. Hence¡ it can be concluded that Quranic stories are an effective tool to enhance students’ questioning skills.
  Keywords: Quranic stories, questioning skill (complexity, change, tentativeness, universality, existential motives)
 • F. Hamidi S. Ansari Page 47
  This study examined the relationship between parenting styles¡ psychological well-being¡ and hardiness in children. The study was descriptive and correlational. The population of the study consisted of all high school girls in Kuhdasht in Lorestan Province. A sample of 350 subjects was selected through cluster sampling method. The instrumentation comprised Reef’s Psychological Well-Being Scale¡ Baumrind’s Parenting Styles Questionnaire as well as Kobasa’s Hardiness Scale. The collected data were analyzed through descriptive (mean and standard deviation) and inferential statistics (regression; enter method). Results indicated that there was a significant relationship between authoritative parenting style¡ students’ psychological well-being¡ and children’s hardiness. In addition¡ regression analysis showed that authoritative parenting style could positively predict students’ psychological well-being and hardiness.
  Keywords: parenting styles, hardiness, psychological well, being
 • M. Ilami Page 67
  The present study aimed to investigate the relationship between moral intelligence of high school girls and boys and their attitude toward pre-marital relationships. In this survey¡ 384 Mashhadi high school girls and boys¡ aged between 15 and 19¡ were randomly selected. The instrumentation comprised Moral Intelligence Scale (Lennick & Kiel¡ 2005) as well as the Scale of Attitude toward Pre-Marital Relationships (Shafiabadi & Sharifi). The collected data were analyzed via independent t-test and the Pearson correlation coefficient. The mean of moral intelligence scores and that of the attitude toward pre-marital relationships were 3.5 and 2.5¡ respectively. Moreover¡ 46% of participants had pre-marital relationships while 54% did not have such relations. More specifically¡ 58% of the boys and 34% of the girls had pre-marital relationships. The results showed that there was a significant negative relationship between the students’ moral intelligence and their attitude toward having pre-marital relationships. In other words¡ the higher the students’ moral intelligence¡ the lower their tendency to having pre-marital relationships. In addition¡ the students’ mean attitudes scores were different among male and female ones and the boys obtained higher mean. Nevertheless¡ there was no statistically significant relationship between moral intelligence and gender¡ and the boys and girls had a similar moral intelligence.
  Keywords: moral intelligence, high school students, attitude, pre, marital relationships
 • E. Ghorbanian, M.A. T. Pourebrahim P.S. Seyed Mousavi Page 87
  This study was undertaken to compare social adjustment and academic achievement of female children with secure and insecure attachment patterns. The research type was descriptive¡ causal-comparative. The statistical population of the study included all 10-12-year-old elementary school girls in Tehran in academic year 2014-2015. The statistical sample consisted of 205 students who were selected through multistage cluster sampling method. The instrumentation comprised Matson Evaluation of Social Skills with Youngsters¡ Ronaghi’s Attachment Scale of Middle Childhood as well as Dortaj’s Academic Performance Questionnaire. For the purpose of data analysis¡ independent samples t-test and multivariate analysis of variance were used. The results showed that there was a significant difference between attachment styles¡ social adjustment¡ and academic achievement of children with secure and insecure attachment patterns (p
  Keywords: attachment, social adjustment, academic performance
 • F. Asl Dehghan, M.A. H. Rezaian S. Hosseinian Page 109
  The main purpose of the present study was to determine the role of family flexibility¡ parents’ level of self-differentiation¡ and parental attachment style in predicting adolescents’ self-differentiation and attachment style. The statistical population of the study consisted of all Tehrani male and female high school students of the first¡ second and third grades. Among them¡ 283 students were selected via random multi-stage cluster sampling method and participated in the study alongside their parents. The instrumentation comprised Family Flexibility Questionnaire (Shakeri¡ 2003)¡ Differentiation of Self Inventory (short form; Drake¡ 2011)¡ and Adult Attachment Scale (Griffin & Bartholomew¡ 1994). Correlation matrix and stepwise regression were utilized to analyze the obtained data. Results showed that family flexibility¡ mother''s dismissing attachment style¡ and mother’s emotional reactivity could positively predict 34% of variance in adolescents’ self-differentiation¡ whereas fathers’ preoccupied attachment style could negatively predict this much variance. In addition¡ it was uncovered that mother’s emotional cutoff¡ family flexibility¡ and father’s emotional cutoff could positively predict 15% of variance in adolescents’ secure attachment style¡ whereas father’s preoccupied attachment style could negatively predict this much variance. Family flexibility had the most important role in predicting adolescents’ insecure attachment style. Hence¡ it can be concluded that family flexibility¡ personal characteristics of parents¡ and the quality of interactions in family are among the most important determinants of adolescents’ selfdifferentiation and secure attachment style.
  Keywords: family flexibility, self, differentiation, attachment, adolescent