فهرست مطالب

 • سال سیزدهم شماره 2 (پیاپی 31، تابستان 1395)
 • بهای روی جلد: 40,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1395/06/20
 • تعداد عناوین: 6
|
 • علی میکائیلی، وحید معتمدی صفحه 7
  هدف از این پژوهش بررسی مولفه های آموزش جهانی در کتابهای مطالعات اجتماعی و جغرافیای دوره اول متوسطه و شناسایی مولفه ها، به منظور اعتلای کیفی و کمی آموزش و پرورش و نوآوری های علمی در عرصه تعلیم و تربیت بوده است. پژوهش با توجه به تحلیل فرهنگی محتوای کتابهای مطالعات اجتماعی و جغرافیای دوره اول متوسطه انجام گرفته است و در تدوین شاخصهای مولفه ای آموزش جهانی نسبت به گردآوری اطلاعات از صاحب نظران تعلیم وتربیت بهره گیری شده است.پژوهش از لحاظ هدف در زمره تحقیقات بنیادی و از نظر گردآوری داده ها، توصیفی است و براساس روش تحقیق آمیخته (کمی و کیفی) انجام شده است. نتیجه بررسی پژوهش در مولفه های چهارگانه این است که میان فراوانی مولفه های آگاهی از نظامها وآگاهی از چشم انداز، درکتابهای مطالعات اجتماعی و جغرافیا از لحاظ فرهنگی تفاوت معنادار وجود دارد و میان فراوانی مولفه مسئولیت پذیری و ذهنیت فرآیندی ازلحاظ فرهنگی تفاوت معنادار وجود ندارد. ضرورت دارد که مولفه آگاهی از نظامها به سایر کتابها نیز تسری یابد و اهدافی که مناسب هستند در کتابهای گوناگون آموزشی گنجانده شوند. همین شناخت مولفه های آموزش جهانی موجب خواهد شد تا ویژگی های فردی و توانایی دانش آموزان و برنامه های آموزشی به صورت هدفمند در پرورش آنان اثر گذار باشد.
  کلیدواژگان: آموزش جهانی، تحلیل محتوا، جغرافیا، مطالعات اجتماعی
 • مرتضی سمیعی زفرقندی، فوزیه غلامی صفحه 27
  هدف پژوهش حاضر نیازسنجی اولیای دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه استان ایلام بوده است. حجم نمونه براساس فرمول مورگان338 نفر تعیین وشرکت کنندگان با بهره گیری از روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه نیازسنجی در پنج زمینه نیازهای: اجتماعی و تربیتی، جسمی، زیستی و بهداشتی، روان شناختی و تحصیلی، اخلاقی و مذهبی و اجتماعی و فرهنگی استفاده شده است. این پژوهش غیر آزمایشی و از نوع پیمایشی است. برای تحلیل داده ها آمار توصیفی (فراوانی، درصد و میانگین) و آمار استنباطی (آزمون فریدمن) به کار گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داده است که اولویت نیازهای اولیای دانش آموزان به ترتیب در زمینه های زیر می باشد: 1. جسمی، زیستی و بهداشتی (مهم ترین نیازدر این زمینه،آموزش عادات بهداشتی به فرزندان و آشنایی والدین با مراقبت های بهداشتی در دوران بلوغ است.) 2. اخلاقی و مذهبی (مهم ترین نیاز در این زمینه، آموزش اصول و شیوه های تربیت دینی(حجاب و نماز به فرزندان و روش های ایجاد باورهای مذهبی است.) 3. روان شناختی و تحصیلی(مهم ترین نیازدر این زمینه، آشنایی با تاثیر روابط نامناسب میان والدین بر پیشرفت تحصیلی فرزندان، نقش تغذیه در تسهیل یادگیری فرزندان،روش صحیح مطالعه و حل مشکلات تحصیلی فرزندان است.) 4. اجتماعی و فرهنگی (مهم ترین نیاز در این زمینه، آشنایی والدین با فناوری های نوین، رایانه، موبایل، شبکه های اجتماعی و کنترل روابط فرزندان با دوستان اجتماعی است.) 5. اجتماعی و تربیتی(مهم ترین نیاز در این زمینه،راهنمایی فرزندان در جلوگیری از گرایش به اعتیاد، نحوه برخورد با رفتارهای نادرست، شیوه های درست انتخاب دوستان و نحوه برقراری ارتباط با فرزندان است.)
  کلیدواژگان: نیازسنجی آموزشی، آموزش اولیا، نیازهای جسمی، زیستی و بهداشتی، اخلاقی و مذهبی، روان شناختی و تحصیلی، اجتماعی وفرهنگی، اجتماعی و تربیتی
 • عیسی متقی زاده، حسن یعقوبی صفحه 41
  پژوهش پیش رو با هدف بررسی میزان تاثیر آموزه های دینی کتاب دین و زندگی(2) از نظر دانش آموزان(دختر و پسر) سال دوم دبیرستان شهرستان سبزوار انجام شده است. در این پژوهش به موضوعات: تربیت دینی، اهمیت و ضرورت آن و ذکر عوامل موثر بر تربیت دینی، نقش تربیت دینی بر آرامش روانی، و همچنین توجه به اهداف، روش ها و مراحل تربیت دینی پرداخته شده است. نمونه پژوهش شامل200 دانش آموز دختر و پسر سال دوم دبیرستان شهرستان سبزوار است که با روش نمونه گیری تصادفی ساده، از میان دانش آموزان سال دوم مقطع متوسطه تمامی مدارس دخترانه و پسرانه دولتی انتخاب شده است. با توجه به داده ها و تحلیل آنها نتایج زیر به دست آمده است: تاثیرآموزه های دینی کتاب دین و زندگی(2) در تحقق بخشیدن به اهداف تربیت دینی، 5/83 % متوسط به بالا و 5/16%کم و بسیارکم ذکرشده است. همچنین تاثیر آموزه های دینی کتاب دین و زندگی(2) در حوزه آموزش قرآن و مباحث مربوط 78% متوسط به بالا و22% کم و بسیارکم ذکر شده است. عملکرد دبیران در آموزش کتاب دین و زندگی(2) را 2/80% متوسط به بالا و 8/19% این امر را کم و بسیارکم بیان کرده اند. در مجموع، میان آموزش کتاب دین و زندگی(2) دوره متوسطه و تربیت دینی دانش آموزان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
  کلیدواژگان: آموزش و پرورش، کتاب دین و زندگی2، دانش آموزان، تربیت دینی
 • نیوشا باقری، عفت عباسی، مسعود گرامی پور صفحه 67
  این پژوهش به منظور بررسی تاثیر فعالیتهای زبان آموزی بر رشد زبان گفتاری کودکان 6-5 ساله در مراکز پیش دبستانی خصوصی شهرستان لنگرود انجام شده است. روش پژوهش، شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه کودکان 6 – 5 ساله مراکز پیش دبستانی شهرستان لنگرود است که از میان آنها 60 نفر(30 نفر گروه آزمایش و 30 نفر گروه گواه) به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. فعالیتهای زبان آموزی به مدت 18 جلسه یک ساعته، از سوی محقق به گروه آزمایش ارائه شد. ابزار مورد نظر در این پژوهش آزمون رشد زبان Told – p3است که شامل واژگان تصویری، واژگان شفاهی، واژگان ربطی، درک دستوری، تکمیل دستوری، تقلید جمله، مهارت نحو، مهارت معناشناسی، مهارت گوش دادن، صحبت کردن و سازمان دهی بود. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، در بخش آمار توصیفی از میانگین، انحراف استاندارد و فراوانی و در بخش آمار استنباطی از تحلیل واریانس چند متغیره MANOVA)) استفاده شده است. در پژوهش حاضر علاوه بر پرداختن به فعالیتهای شعر، قصه، بازی، نمایش خلاق، بحث و گفتگو، به همزمانی آنها نیز توجه شده است. نتایج پژوهش نشان داده که افزایش مولفه های زبان گفتاری با بیش از 99 درصد اطمینان تاثیری مثبت و معنادار بر رشد مهارت کلامی کودکان داشته است. اثربخشی بیشتر فعالیتها، براساس یافته های کمی پژوهش، گواه صحت این مدعاست.
  کلیدواژگان: فعالیت زبان آموزی، رشد زبان گفتاری، کودکان پیش دبستانی
 • مختار عارفی، روح الله رحیمی، دلنیا شیخ اسماعیلی صفحه 87
  هدف این پژوهش4 پیش بینی سازگاری زناشویی زوجهای جوان فرهنگی بر اساس دو مولفهمیزان تمایزیافتگی فرد و رضایت زناشویی والدین آنهاست. جامعه آماری پژوهش شامل معلمان متاهل شهر کرمانشاه بود که حداقل یک سال و حداکثر ده سال از زندگی مشترک آنها گذشته بود و سابقه طلاق نداشتند. 155 نفر از معلمان متاهل با روش نمونه گیری خوشه ایبه عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های تمایز یافتگی خود، سازگاری زناشویی اسپانیر و پرسشنامه محقق ساخته رضایت زناشویی والدین بود. تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده با استفاده از ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون همزمان انجام شد. نتایج نشان دادند میان رضایت زناشویی والدین و تمایز یافتگی با سازگاری زناشویی زوجهای جوان رابطه مثبت و معنا دار وجود دارد. همچنین در این پژوهش رضایت زناشویی والدین و تمایزیافتگی هر دو به طور مثبت سازگاری زناشویی زوجین را پیش بینی کردند. از این یافته ها می توان نتیجه گرفت زوجهایی که رضایت زناشویی والدینشان بالاست و از سطح تمایز یافتگی بالاتر برخوردارند، در زندگی زناشویی خود به درجه بالاتری از سازگاری دست خواهند یافت.
  کلیدواژگان: سازگاری زناشویی، تمایز یافتگی، رضایت زناشویی والدین
 • مهدیه شعبانپور، مریم حافظیان صفحه 107
  پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه راهبردهای نظم دهی شناختی هیجان با خلاقیت هیجانی و شادکامی انجام شده است. روش پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش کلیه معلمان ابتدایی شهرستان میاندرود شامل 190 نفر(130معلم زن،60 معلم مرد) بوده است. نمونه پژوهش شامل 149 نفر( 97نفر زن و 52 نفر مرد ) معلم ابتدایی شهرستان میاندرود بود که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی، سیاهه خلاقیت هیجانی آوریل و پرسشنامه شادکامی آکسفورد بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون گام به گام، رگرسیون چندگانه و آزمون t مستقل استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که راهبردهای نظم دهی شناختی هیجان با خلاقیت هیجانی و شادکامی رابطه دارد و میان خلاقیت هیجانی معلمان بر اساس جنسیت تفاوت وجود دارد. یافته های حاصل از همبستگی پیرسون رابطه مثبت و معنادار راهبردهای نظم دهی شناختی هیجان با خلاقیت هیجانی و شادکامی را نشان دادند. همچنین رگرسیون چند متغیری نشان داد که از میان مولفه های راهبردهای نظم دهی شناختی هیجان تمرکز مجدد مثبت بیشترین تاثیر و نشخوارگی ذهنی کمترین تاثیر را بر شادکامی می گذارد. نتایج آزمونt مستقل نشان داد که در شادکامی بر اساس جنسیت و تاهل تفاوت معنادار وجود ندارد اما در خلاقیت هیجانی معلمان بر اساس جنسیت تفاوت وجود دارد.
  کلیدواژگان: راهبردهای نظم دهی شناختی هیجان، خلاقیت هیجانی، شادکامی، معلمان دوره ابتدایی
|
 • A. Mikaeli V. Motamedi Page 7
  All students need to learn about global issues in school in order to become living and practicing citizens in our everchanging global society. To achieve this goal¡ the present study was undertaken to investigate global education components in social studies and geography textbooks of junior high school. In conducting this research a combination of qualitative and quantitative methods was utilized and the content of the social studies and geography textbooks was analyzed based on four components¡ i.e.¡ awareness of educational systems¡ perspective consciousness¡ accountability¡ and procedural mentality. The obtained results indicated that there was a significant difference between the two components of awareness of educational systems and perspective consciousness. Nevertheless¡ no significant difference was observed between accountability and procedural mentality components. Hence¡ the awareness of educational systems component as well as the elements of core global education should be infused into other textbooks so that 21st century students can be prepared for a global society.
  Keywords: global education, content analysis, geography, social studies
 • M. Samiee Zafarghandi F. Gholami Page 27
  This research was carried out to identify the educational needs of parents of female junior high Schoolers in Ilam Province. The sample size was determined to be 338 based on Morgan’s formula and the participants were chosen through multi-stage sampling method. For the purpose of data collection¡ a needs assessment survey was conducted in the following five domains: educational and social needs; physical and sanitary needs; psychological and academic needs; ethical and religious needs; and social and cultural needs. In this nonexperimental survey for the purpose of data analysis¡ descriptive (frequency¡ percentage and mean) as well as inferential statistics (Friedman Test) were used. The results showed that physical and sanitary needs (teaching students the sanitary habits and teaching parents the sanitary care during adolescence) were evaluated to be the most important ones based on the parents’ opinion. Ethical and religious needs¡ psychological and educational ones¡ social and cultural needs and social and cultural ones were respectively evaluated to be less important.
  Keywords: educational needs assessment, family training, physical, sanitary, ethical, religious, psychological, academic, social, cultural, educational needs
 • I. Motaghizadeh H. Yaghoubi Page 41
  The present research aimed to examine the effectiveness of religious teachings presented in the “Religion and Life” Textbook of the 2nd grade of high school from Sabzevari students’ point of view. More specifically¡ this study focused on religious education and its importance¡ factors impacting religious education¡ the role of religious education in individuals’ calmness as well as objectives¡ methods and stages of religious education. The statistical population of the study included 200 Sabzevari girls and boys who were selected through simple random sampling method from public high schools. Results indicated that 83.5% and 16.5% of students assessed the effectiveness of religious teachings incorporated in the “Religion and Life” Textbook of the 2nd grade of high school in fulfillment of religious education goals “average or higher” and “low or very low”¡ respectively. In addition¡ 78% and 22% of students assessed the effectiveness of the religious teachings in attainment of Quranic principles “average or higher” and “low or very low”¡ respectively. Furthermore¡ 80.2% and 19.8% of participants assessed teachers’ efficiency in teaching religious teachings “average or higher” and “low or very low”¡ respectively. In general¡ it can be stated that there is a positive significant relationship between the students’ religious education and the religious teachings incorporated in the “Religion and Life” Textbook of the 2nd grade of high school.
  Keywords: education, “Religion, Life” Textbook (2), students, religious education
 • N. Bagheri, M.A. E. Abbasi M. Geramipour Page 67
  The present study was conducted to investigate the impact of language learning activities on development of spoken language in 5-6-year-old children at private preschool centers of Langroud. The research method was quasi- experimental with pretest-posttest control group design. The statistical population of the study comprised the entire 5-6-year-old children of preschool centers of Langroud from among them¡ 60 children (30 experimental group and 30 control group) were selected as the statistical sample through multi-stage random sampling method. Language learning activities were presented to experimental group in 18 one-hour sessions by the researcher. The instrumentation included Told-P3 with eleven subscales¡ i.e.¡ Picture Vocabulary¡ Oral Vocabulary¡ Relational Vocabulary¡ Syntactic Understanding¡ Morphological Completion¡ Sentence Imitation¡ Syntax¡ Semantics¡ Listening¡ Speaking¡ and Organizing. For the purpose of data analysis¡ descriptive (mean¡ standard deviation¡ frequency) and inferential statistics (MANOVA) were utilized. Results demonstrated that language learning activities such as poems¡ stories¡ games¡ creative plays¡ and discussions increased children’s spoken language competence.
  Keywords: language learning activities, spoken language development, preschool children
 • M. Arefi , R. Rahimi D. Sheikh Esmaili Page 87
  The aim of this study was to predict marital adjustment among young teaching couples based on differentiation from family of origin and parents'' marital satisfaction. The survey was conducted among teachers in Kermanshah who were married for at least one year or whose marriage lasted maximum ten years and had no history of divorce. The statistical sample included 155 individuals who were selected through cluster sampling method. The instrumentation included the Dyadic Adjustment Scale (Spanier¡ 1976)¡ Differentiation of Self Inventory (Skowron)¡ as well as a self-devised Parents'' Marital Satisfaction Questionnaire. The data were analyzed using correlation coefficient and regression analysis (enter method). The results showed that there was a significant positive relationship between parents'' marital satisfaction¡ selfdifferentiation¡ and young couple’s marital adjustment. In fact¡ parents'' marital satisfaction and differentiation from family of origin both positively predicted young couple’s marital adjustment.
  Keywords: marital adjustment, differentiation, parent's marital satisfaction
 • M. Shabanpour, M. Hafezian Page 107
  This research was undertaken to identify the relationship between cognitive emotion regulation strategies¡ emotional creativity¡ and happiness. The research method was correlational and the statistical population included all elementary school teachers of Miandorood (130 females and 60 males). The statistical sample consisted of 149 teachers (97 females and 52 males) who were chosen by random stratified sampling. The instrumentation comprised Garnefski’s Cognitive Emotion Regulation Questionnaire¡ Averill’s Emotional Creativity Inventory and Oxford Happiness Questionnaire. For the purpose of data analysis¡ Pearson product-moment correlation coefficient¡ stepwise regression¡ and independent t-test were utilized. The findings demonstrated that cognitive emotion regulation strategies were positively correlated with emotional creativity and happiness. In addition¡ significant differences were observed between the two genders regarding emotional creativity. Furthermore¡ results of multivariate regression indicated that amongst the components of cognitive emotion regulation strategies¡ positive refocusing and mental rumination had the highest and lowest impacts on happiness¡ respectively. And the results of independent t-test showed that gender and marital status did not impact the teachers’ happiness¡ however¡ gender affected teachers’ emotional creativity.
  Keywords: cognitive emotion regulation strategies, emotional creativity, happiness, elementary school teachers