فهرست مطالب

علمی شیلات ایران - سال بیست و پنجم شماره 5 (پیاپی 98، بهمن و اسفند 1395)

مجله علمی شیلات ایران
سال بیست و پنجم شماره 5 (پیاپی 98، بهمن و اسفند 1395)

 • تاریخ انتشار: 1395/12/26
 • تعداد عناوین: 16
|
 • ابوالفضل عسکری ساری، وحیده کریمی ساری صفحات 1-10
  در این تحقیق به بررسی میزان آهن و ارزیابی خطر (HQ) درعضله ماهیان دریایی، هامور معمولی (Epinephelus coioides)، شانک زرد باله (Acanthopagrus latus)، کفشک زبان گاوی (Cynoglossus arel) و حلوا سفید (Pampus argenteus)و ماهیان پرورشی کپور معمولی (Cyprinus carpio)، کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella)، کپور سرگنده کپور سرگنده (Aristichthys nobilis) و کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix) در استان خوزستان در جنوب غربی ایران پرداخته شد . نمونه برداری ماهیان دریایی (15 عدد از هرگونه) از بنادر صیادی بحرکان، بندر امام خمینی و آبادان و نمونه برداری ماهیان پرورشی(15 عدد از هر گونه) از مرکز پرورش ماهیان آزادگان در سال 1393 صورت پذیرفت. . غلظت آهن از روش هضم مرطوب و باکمک دستگاه جذب اتمی Perkin Elmer 4100اندازه گیری شد. نتایج این تحقیق نشان داد که میانگین غلظت آهن در ماهیان پرورشی برابر با 21/1±08/17 میلی گرم برکیلوگرم وزن خشک واحد؟ و در ماهیان دریایی 66/3±68/10 میلی گرم برکیلوگرم وزن خشک بود (p<0.05)میانگین غلظت آهن در ماهیان دریایی 66/3±68/ 10 میلی گرم برکیلوگرم وزن خشک بود بالاترین غلظت آهن عضله بین ماهیان دریایی مورد تحقیق مربوط به ماهی کفشک زبان گاوی و برابر با 52/0±50/15 میلی گرم برکیلوگرم وزن خشک بود که با میزان آهن عضله در سایر ماهیان دریایی به جزء ماهی آمور اختلاف معنی داری داشت (P<0.05) همچنین پایین ترین غلظت آهن مربوط به ماهی هامور با غلظت 24/0±34/7 میلی گرم برکیلوگرم وزن خشک عضله بود که با غلظت عنصر آهن در سایر ماهی ها به استثنای شانک اختلاف معنی داری داشت (P<0.05) .بالاترین غلظت آهن عضله بین ماهیان پرورشی مورد تحقیق مربوط به ماهی بیگهد کپورسرگنده و برابر با 30/0±16/1816/18 میلی گرم برکیلوگرم وزن خشک عضله بود که تنها با میزان آهن عضله در کپور علفخوار اختلاف معنی داری داشت (P<0.05). میانگین ارزیابی خطر آهن در ماهیان پرورشی برابر با 61/0 و در ماهیان دریایی 38/0بود(P<0.05).بالاترین ارزیابی خطر در ماهیان دریایی مورد مطالعه مربوط به ماهی کپور کفشک زبان گاوی (55/0HQ=) و پایین ترین ارزیابی خطر در این گروه مربوط به ماهی هامور (26/0HQ=) و شانک(3/0HQ=) بود.ارزیابی خطر در ماهیان پرورشی مورد مطالعه به ترتیب ماهی کپور سرگنده 65/0HQ= ، کپورمعمولی63/0HQ=، فیتوفاگ61/0HQ= و در ماهی آمور 55/0HQ= بود. ارزیابی خطر در تمام نمونه ها کمتر از یک بود بنابراین تغدیه از ماهیان مورد تحقیق هیچگونه خطری از نظر میزان آهن ورودی به بدن انسان ندارد.
  کلیدواژگان: آهن، ارزیابی خطر، ماهیان دریایی، ماهیان پرورشی
 • غلامعلی اکبرزاده، علی سالارپوری، محمد درویشی، سیامک بهزادی صفحات 11-21
  تغییرات ساختار جامعه فیتوپلانکتونی در4 ایستگاه شامل رمچاه(1)، صلخ(2) در بندر لنگه و بستانه(3) و گرزه(4) درمنطقه قشم در طی یک سال(1388) مورد مطالعه قرار گرفت. در این تحقیق پنج گروه(باسیلاریوفیسه ، داینوفیسه ، سیانوفیسه ، کریزوفیسه و اگلنوفیسه) و47 جنس از فیتوپلانکتون ها شناسایی شدند.گروه باسیلاریوفیسه (6/79 درصد) نسبت به سایر گروه ها وجنس ریزوسولنیا(5/42 درصد) نسبت به سایرجنس ها از فراوانی بیشتری برخوردار بوده اند. محدوده تغییرات سالیانه شاخص های زیستی مارگالف، پیلو، شانون و سیمپسون در این تحقیق بترتیب برابر56/2-58/0، 97/0-08/ 0، 6/2- 23/0و 93/0-09/0 بوده است. نتایج آنالیز واریانس چند متغیره نشان داد که تغییرات زمان(فصل) بر فراونی فیتوپلانکتون ها و هر یک از شاخص های زیستی محاسبه شده معنی دار بوده است(p<0.05). نتایج آنالیز خوشه ایی نشان داد که ایستگاه های رمچاه، گرزه و صلخ و بستانه بر اساس میزان ضریب تشابه هر کدام در یک خوشه قرار دارند. باتوجه به نتایج بدست آمده مناطق مورد مطالعه از نظر شرایط اکولوژیک دارای رتبه متوسط و جامعه فیتوپلانکتونی از تنوع و غنای نسبتا خوبی برخوردار می باشد.
  کلیدواژگان: فیتوپلانکتون، تراکم، تنوع، شیلات، خلیج فارس
 • محمد علی افرایی بندپی، عبدالله هاشمیان کفشگری، فرخ پرافکنده صفحات 23-39
  این پژوهش در راستای برنامه استقرار قفس های پرورش ماهی در سواحل جنوبی دریای خزر انجام شد. نمونه برداری بصورت فصلی و از اعماق 5 تا 100متر از آستارا تا بندر ترکمن در 8 نیم خط عرضی عمود بر ساحل صورت پذیرفت. هدف از این مطالعه بررسی وضعیت پراکنش، تراکم و زی توده بین بی مهره گان کفزی در نیم خط ها، عمق و فصول می باشد. نتایج نشان داد که یشترین مقدار تراکم و زی توده به ترتیب در نیم خط های امیرآباد با میانگین (±انحراف معیار) 4/7301±7/10931 عدد در متر مربع و نیم خط آستارا با میانگین (±انحراف معیار3/160± 2/86 گرم در متر مربع بود. این امر می تواند به دلیل حضورگونه Streblospio gynobranchiata بعنوان یک گونه غیربومی (قدرت سازش پذیری بالا) از راسته پرتاران (بیش از 58 درصد از کل فراوانی) در نیم خط امیر آباد و صدف دوکفه ای Cerastoderma glaucum (درشت بودن اندازه) از راسته نرمتنان در نیم خط آستارا مرتبط باشد. همچنین اختلاف معنی دار بین میزان تراکم در نیم خط ها (05/0>p) و عدم اختلاف در اعماق و فصول مختلف وجود داشت (05/0p) و در نیم خط ها و فصول مختلف اختلاف معنی داری یافت نشد(05/0 کلیدواژگان: تراکم، زی توده، بی مهرگان کفزی، قفس دریایی، دریای خزر
 • نغمه موری بختیاری، رحیم پیغان، فاطمه منزوی صفحات 41-50
  گونه های آئروموناس پاتوژن های فرصت طلبی هستند که در پاره ای از موارد قابلیت ایجاد بیماری به عنوان عامل اولیه در انسان و ماهی را دارند. آئروموناس هیدروفیلا پاتوژن فرصت طلبی است که باعث ایجاد توکسین و عفونت در میزبان شده و مقاومت چندگانه آنتی بیوتیکی در سویه های جداسازی شده آن از مناطق مختلف جهان گزارش شده است. بنابراین، یافتن میزان شیوع مقاومت آنتی بیوتیکی در جدایه های آئروموناس هیدروفیلا(Aeromonas hydrophila) ارزشمند خواهد بود. تعداد 100 ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) ازاستخر های پرورش ماهی در 4 منطقه از استان خوزستان به عنوان نمونه جمع آوری گردید. قسمت انتهایی روده از هر نمونه جداسازی و هموژن شد. نمونه های جمع آوری شده در آگار خون دار تلقیح و در انکوباتور 37 درجه سانتی گراد به مدت 24 ساعت گرم خانه گذاری شدند. از هر پلیت 3 تا 5 کلونی مشکوک به آئروموناس هیدروفیلا انتخاب و در محیط آگار خون دار خالص سازی گردید. هر کلونی به وسیله ی تست کاتالاز، اکسیداز و رنگ آمیزی گرم ارزیابی و DNA جدایه های مشکوک، به روش جوشاندناستخراج گردید. سویه های آئروموناس هیدروفیلا به روش PCR و با استفاده از ژن مربوط به جنس و گونه تایید قطعی شدند. در نهایت مقاومت آنتی بیوتیکی در همه ی جدایه های آئروموناس هیدروفیلای تایید شده به روش دیسک دیفیوژن کربی- باور بررسی شد. بیست جدایه آئروموناس هیدروفیلا از تمام کلونی های مشکوک به آئروموناس با روش PCR تایید قطعی گردید که بیشتر جدایه ها به چندین آنتی بیوتیک مقاومت نشان دادند. کمترین مقاومت نسبت به سفوتاکسیم و سیپروفلوکساسین (25%>) و بیشترین مقاومت نسبت به ونکومایسین و کلیندامایسین (90%) مشاهده شد. درمقایسه با سایرمطالعات، مشخص گردید که الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی این باکتری در مناطق مختلف، متفاوت می باشد ازاین رو یافتن الگوی مقاومت در هر منطقه امری الزامی می باشد.
  کلیدواژگان: آئروموناس هیدروفیلا، ماهی کپور، مقاومت آنتی بیوتیکی، استان خوزستان
 • مهتاب خلجی، عیسی ابراهیمی، ابراهیم متقی، سعید اسدالله، هستی هاشمی نژاد صفحات 51-63
  مطالعات زیستی و بوم شناختی منابع آب از مباحث اساسی در تحقیق و بررسی های علمی مربوط به منابع آب است. شناسایی ویژگی های هر اکوسیستم، موجودات زنده و فاکتورهای محیط زیستی حاکم بر آن، گام نخست این مطالعات محسوب می شود. ارزیابی کیفیت منابع آب بخصوص منابع آب آشامیدنی در سال های اخیر همزمان با کاهش کمیت و کیفیت منابع آب از اهمیت بسیاری برخوردار گردیده است. دریاچه ها و مخازن آبی سدها به عنوان منابع مهم تامین کننده آب آشامیدنی، کشاورزی و صنعت مورد توجه جوامع انسانی قرار گرفته است. استفاده بهینه از این منابع نیازمند روش های مناسب پایش و حفظ کیفیت آن ها می باشد. با توجه به اهمیت دریاچه سد زاینده رود به عنوان منبع تامین کننده آب آشامیدنی و کشاورزی حوزه آبریز زاینده رود و استان های همجوار، ارزیابی کیفیت آب این دریاچه ضروری بنظر می رسید. برای این منظور 5 ایستگاه نمونه برداری در نقاط مختلف دریاچه انتخاب و با تناوب 45 روز یکبار در طی فصول بهار و تابستان سال 1392 نمونه برداری در آن ها انجام شد. فاکتورهای، نیترات، نیتریت، اکسیژن محلول، هدایت الکتریکی، سختی و pH آب اندازه گیری شد و شاخص WQI با استفاده از آن ها محاسبه گردید. نتایج حاصل کیفیت آب در یاچه سد زاینده رود را علیرغم تغییرات کاهشی در طی فصول بهار و تابستان در مجموع خوب (بین100-50) ارزیابی نمود. این مطالعه نشان داد که حفظ کیفیت آب دریاچه سد زاینده رود نیازمند یک مدیریت دقیق و همه جانبه است.
  کلیدواژگان: شاخص WQI، زاینده رود، دریاچه پشت سد، فاکتورهای فیزیکوشیمیایی
 • سهیل ایگدری صفحات 65-74
  دوشکلی جنسی پدیده ای معمول در بین برخی آرایه های ماهیان از جمله ماهیان گورخری جنسAphanius می باشد. در مطالعات ریخت سنجی آرایه ها یا جمعیت های ماهیان برای بررسی فرآیندهای زیستی مثل سازگاری و تکامل، وجود دوشکلی جنسی، آنالیز مجزا برای هر دو جنس را ضروری می کند. از این رو این تحقیق با هدف تعیین جنس مطلوب در گونه Aphanius dispar برای مطالعات ریخت سنجی به اجرا درآمد. برای این منظور تعداد 180 عدد ماهی (نر و ماده) از سه جمعیت رودخانه های سرباز، مهران و شور نمونه برداری گردید. سپس از نیمرح نمونه ها عکسبرداری گردید و برروی تصاویر دو بعدی حاصل، تعداد 17 نقطه لندمارک (نقطه نشانه) تعیین و با استفاده از نرم افزار TpsDig2 رقومی شد. داده های حاصل هر جنس به صورت جداگانه و تمام جنس ها به صورت کلی، پس از آنالیز پروکراست، با استفاده از تحلیل های چندمتغیره PCA، CVA و MANOVA مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج تمایز جمعیت های مورد مطالعه را از نظر شکل نشان داد ولی در آنالیز جداگانه جنس های نر و ماده، تفاوت معنی داری در شکل بدن جمعیت های رودخانه های شور و مهران یافت نشد. در بررسی دوشکلی جنسی نواحی سر و تنه یک ویژگی اصلی بین جنس های این گونه بود. براساس نتایج در این گونه جنس نر به عنوان جنس مطلوب تر برای بررسی مقایسه ریختی بین جمعیت های مختلف پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: ریخت سنجی، دوشکلی جنسی، حوضه مکران، حوضه هرمزگان، آفانیوس
 • مینا سیف زاده، علی اصغر خانی پور، یزدان مرادی صفحات 75-86
  این پروژه با هدف تعیین مقدار، کیفیت، درصد خلوص، مقایسه با نوع سنتتیک و بررسی ارزش اقتصادی بتا کاروتن استخراج شده از آزولای تالاب انزلی انجام شد. برای اجرای این پروژه یک تیمار شامل بتا کاروتن استخراج شده به روش هیدرولیز قلیایی از آزولای تالاب انزلی در فصل تابستان سال 1393در نظر گرفته شد. تیمارها به مدت یک سال در دمای چهار درجه سلسیوس نگهداری شدند. از بتا کاروتن سنتتیک به عنوان شاهد استفاده شد. کیفیت تیمارها با استفاده از آزمایشات شیمیایی شامل تعیین مقدار و کیفیت بتا کاروتن، رنگ سنجی (hunter lap)، درصد خلوص و ویتامین A به وسیله HPLC، مدت زمان ماندگاری وحلالیت بتا کاروتن طبیعی بررسی شد. در نتایج آزمایشات شامل درصد خلوص، غلظت، رنگ سنجی، ترکیبات ویتامینه، حلالیت و مدت زمان ماندگاری در بتا کاروتن آزمایشی در مقایسه با شاهد تفاوت معنی دار مشاهده نشد(05/0(P>. طی مدت زمان ماندگاری این فاکتورها درتیمارهای آزمایشی و شاهد تفاوت معنی دار نشان ندادند(05/0(p>. بتا کاروتن طبیعی طی مدت زمان نگهداری به مدت یک سال در دمای 5 درجه سلسیوس از کیفیت خوبی برخوردار بود. با توجه به عدم وجود تفاوت معنی دار بین بتا کاروتن استخراج شده از آزولا در مقایسه با نوع سنتتیک از حیث آزمایشات شیمیایی، خلوص، مدت زمان ماندگاری و ارجحیت بتا کاروتن طبیعی استخراج شده از آزولا در مقایسه با نوع سنتتیک از حیث ارزش اقتصادی می توان کاربرد بتا کاروتن طبیعی تهیه شده از آزولا را به جای بتا کاروتن سنتتیک در صنعت غذایی پیشنهاد کرد.
  کلیدواژگان: آزولا، رنگدانه های طبیعی، بتا کاروتن، افزودنی غذایی، تالاب انزلی
 • مریم معزی، عیسی عبدالعلیان، کیومرث روحانی قادیکلایی، حجت الله فروغی فرد، محمد صدیق مرتضوی، محمدرضا زاهدی صفحات 87-96
  شکوفایی مضر جلبکی برای اولین بار در مرداد 1386 باعث تغییر رنگ در منطقه وسیعی از آب های ساحلی خلیج فارس گردید. گونه عامل این شکوفایی Cochlodinium polykrikoides بود و باعث مرگ و میر گسترده ای از آبزیان در خلیج فارس شد. دراین مطالعه اثرات بازدارندگی رشد داینوفلاژلای Cochlodinium polkrikoides بادر معرض قرار گیری با عصاره آبی (0.2،0.6، 0.8 and 1.6 g L-1) 6 گونه از جلبک ماکرسکوپی Ulva lactuca، Enthromorpha intistialis، Colpomenia sinuosa، S. illicifolium، Gracilaria corticat و Hypnea valentiea ، کشت توام با بافت تازه(2.5 and 5.0 g L-1) و محیط کشت آبی فیلتر شده از 3 گونه از جلبک ماکرسکوپی E.intistialis، C.sinuosa، و H.valentiea در شرایط آزمایشگاهی و به مدت 15 روز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که رشد C. polkrikoides بطور معنی داری بوسیله عصاره آبی جلبکی در تمام غلظت ها محدود شده و اختلاف معنی داری را با نمونه شاهد دارد (p<0.05). همچنین بیشینه بازدارندگی رشد C. polkrikoides در کشت توام با بافت تازه جلبک های ماکروسکوپی E.intistialis، C.sinuosa و H.valentiea بدست آمد که اختلاف معنی داری را با دیگر جلبک های ماکروسکوپی و شاهد نشان داد (p<0.05). در محیط کشت آبی فیلتر شده بیشینه بازدارندگی رشد در جلبک E.intistialis مشاهده شد که اختلاف معنی داری را با دیگر جلبکها داشت. از اینرو، می توان نتیجه گرفت که استفاده از جلبک های ماکروسکوپی مورد آزمایش خواه به شکل عصاره و یا با بافت تازه می تواند به عنوان راهکاری در کنترل بیولوژیکی رشد دینوفلاژلای C. polkrikoides می باشد.
  کلیدواژگان: کنترل بیولوژیک، Cochlodinium poylkrikoides، جلبک ماکروسکوپی دریایی، خلیج فارس
 • محمد اتفاق دوست، حمید علاف نویریان صفحات 97-111
  این آزمایش به منظور تعیین اثر درصد غذادهی بر عملکرد شاخص های رشد، ضریب تبدیل غذایی، بازماندگی و ترکیبات شیمیایی در پرورش میگوی رودخانه ای شرق(Macrobrachium nipponense) انجام گردید. طبق این آزمایش، 180 عدد میگوی رودخانه ای شرق با میانگین (± خطای استاندارد) وزنی 18/0± 40/1 گرم شمارش و در 12 آکواریوم شامل 4 تیمار و 3 تکرار در هر تیمار با شرایط یکسان پرورشی توزیع شدند. میگوها در تیمارهای مختلف با درصدهای متفاوت (1، 2، 3، 4 درصد بر اساس وزن توده زنده) بصورت 5 بار در روز، با غذای تجاری و به مدت 56 روز غذادهی گردیدند. در پایان، شاخص های رشد و ترکیبات شیمیایی بدن در تیمارهای مختلف تعیین گردید. نتایج نشان داد، متوسط وزن نهایی، افزایش وزن و نرخ رشد ویژه بطور معنی داری در تیمار 3 درصد غذادهی در روز نسبت به سایر تیمارها بیشتر بود (05/0p<)، ولی اختلاف معنی داری در ضریب وضعیت بین تیمارها مشاهده نشد (05/0(p>. کمترین میزان ضریب تبدیل غذایی در تیمار 3 درصد غذادهی در روز بدست آمد و تیمارهای 3 و 4 درصد غذادهی در روز به ترتیب با 6/2 ± 55/77 و 7/1 ± 37/64 درصد، بیشترین نرخ بازماندگی را داشتند. نتایج به دست آمده مطلوبیت میزان غذادهی 3 درصد در روز را نشان داد و اختلاف معنی دار آماری از نظر افزایش نرخ بازماندگی، کاهش ضریب تبدیل غذایی و افزایش میزان پروتئین و چربی لاشه با سایر تیمارهای آزمایشی داشت (05/0p<).
  کلیدواژگان: درصد غذادهی، میگوی رودخانه ای شرق، پرورش میگو، شاخص های رشد، ترکیب بدن
 • سیامک باقری، جلیل سبک آرا، اسمعیل یوسف زاد، یعقوبعلی زحمتکش صفحات 113-127
  این پژوهش برای تعیین ساختار جمعیت، تنوع زیستی، ارتباط عوامل غیر زیستی در تغییرات زئوپلانکتون و تعیین سطح تروفی دریاچه مصنوعی شهدای خلیج فارس (چیتگر- تهران) انجام شد. نمونه برداری از زئوپلانکتون توسط Juday net در 5 ایستگاه بر اساس اشکوب دریاچه بین سالهای 1392 و 1393 انجام شد. در این مطالعه 36 گروه زئوپلانکتونی شامل بندپایان (Arthropoda) 6 جنس، آغازیان (Protozoa) 6 جنس، گردان تنان (Rotatoria) 20 جنس، کرم های لوله ای (Nematoda)1 جنس، موی شکمان (Gastrotricha) 2 جنس و کم تاران (Oligochaeta) 1 جنس شناسائی شدند. همچنین برای اولین بار نوعی ژله ماهی آب شیرین از جنسCraspedacusta با اندازه های طولی20- 15 میلیمتر در ایران، در دریاچه چیتگر مشاهده شد. گروه گردان تنان با میانگین تراکم 18± 61 عدد در لیتر زئوپلانکتون غالب دریاچه چیتگر بوده و کرم های لوله ای، موی شکمان و کم تاران، کمترین میانگین تراکم را داشتند (کمتر از 1 عدد در لیتر). میانگین تراکم سالانه زئوپلانکتون 18±72 عدد در لیتر بود. آنالیز تحلیل مولفه های اصلی (PCA) نشان داد، جنس های Trichocerca و Polyarthera از گروه گردان تنان با بیشترین بار عاملی (Loading Component)، کمترین واریانس و بیشترین تراکم را در اجتماعات زئوپلانکون به خود اختصاص دادند. براساس آنالیز تطبیق متعارف CCA)) همبستگی محسوسی بین تراکم گردان تنان با فاکتورهای محیطی مشاهده نشد. همچنین نتایج نشان داد که آب این دریاچه براساس شاخص زیستی و ساختار زئوپلانکتون در رده آب های الیگو- مزوتروف (تقریبا پاکیزه) قرار گرفته ولی امکان افزایش روند یوتریفیکاسیون در صورت عدم مدیریت و کنترل آبزیان این اکوسیستم وجود دارد.
  کلیدواژگان: زئوپلانکتون، تراکم، تروفی، دریاچه چیتگر
 • نگار بیرمی، محمد ذاکری، پریتا کوچنین، وحید یاوری، حمید محمدی آذرم صفحات 129-141
  در این مطالعه که به مدت 8 هفته به طول انجامید اثر سطوح متفاوت لیزین و متیونین بر ترکیبات بیوشیمیایی و پروفیل اسیدهای آمینه بدن ماهیان جوان صبیتی (Sparidentex hasta) بررسی شد. بدین منظور تعداد 180 قطعه بچه ماهی با میانگین وزن اولیه 4/1 ± 59/37 گرم، به طور تصادفی در 18 تانک توزیع گردیدند. ماهیان سه بار در روز تا حد سیری و با 6 جیره غذایی تغذیه شدند که جیره های غذایی عبارت بودند از: تیمار 1 (گروه کنترل): فاقد لیزین و متیونین، تیمار 2: 100 % متیونین، تیمار 3: 75 % متیونین و 25 % لیزین، تیمار 4: 50 % متیونین و 50 % لیزین، تیمار 5: 25 % متیونین و 75 % لیزین، تیمار 6: 100% لیزین. نتایج نشان داد که محتوای پروتئین لاشه به طور معنی داری تحت تاثیر مکمل های آمینو اسیدی قرار گرفت و بالاترین میزان آن در لاشه ماهیان تغذیه شده با تیمار 3 سنجش شد(p<0.05). بعلاوه افزایش سطح لیزین در جیره سبب افزایش میزان چربی لاشه ماهیان مورد مطالعه گشت هرچند که محتوای چربی، رطوبت و خاکستر لاشه در بین گروه های مختلف تفاوت معنی دار نشان نداد. همچنین مجموع اسیدهای آمینه ضروری (EAA∑) و اسیدهای آمینه غیر ضروری (NEAA∑) و نسبت EAA∑/ NEAA∑، تحت تاثیر مکمل های آمینواسیدی قرار گرفتند به طوری که EAA∑ بدن و نسبت EAA∑/ NEAA∑ با افزایش سطح مکمل ها بطور معنی داری افزایش نشان داد و در تیمارهای تغذیه شده با سطوح بالای متیونین بالاترین مقدار مشاهده شد. نتایج حاصل مبین آن است که افزودن مکمل های آمینو اسیدی به میزان 75% مکمل متیونین و 25% مکمل لیزین به جیره ای با 95/45 درصد پروتئین دارای اثرات مثبت بر ترکیبات بیوشیمیایی لاشه و محتوی اسیدهای آمینه بدن در پرورش بچه ماهی صبیتی می باشد.
  کلیدواژگان: ماهی صبیتی، اسید آمینه، لیزین، متیونین، Sparidentex hasta
 • حسن نصرالله زاده ساروی، فرخ پرافکنده، حسن فضلی، رحمان میرزایی، حمید حسین پور، محمد علی افرایی، عبدالله نصرالله تبار، آسیه مخلوق، نظیر واحدی صفحات 143-157
  مخازن آبی نقش و سهم مهمی در پرورش و تولید آبزیان در بسیاری از کشورها دارا هستند. در این راستا، مطالعه حاضر دریاچه سد آزاد سنندج را از تیر 1394 تا خرداد 1395 با نمونه برداری در پنج ایستگاه و تعیین 18 پارامتر فیزیکوشیمیایی و مقایسه نتایج با استانداردهای آبزی پروری، مورد بررسی قرار داده است. نتایج نشان داد که ترموکلاین و اکسی کلاین حدود ماه خرداد شروع و سپس در ماه آذر از بین رفت. حداکثر لایه بندی دمایی و اکسیژنی به ترتیب در ماه های مرداد و خرداد به وقوع پیوست. اکثر فاکتورهای فیزیکوشیمیایی مورد بررسی، تفاوت معنی داری از مقادیر میانگین در دو لایه سطحی و عمقی نشان دادند (05/0T-test، p<) و میانگین پارامترهای دما، اکسیژن محلول، آلکالینیتی، سختی، pH، مواد جامد محلول و معلق و مواد مغذی در محدوده ی حد مجاز استانداردهای مختلف بود. نتیجه اینکه، بر اساس نتایج خصوصیات فیزیکوشیمیایی، دریاچه سد آزاد با بکارگیری روش های صحیح مدیریتی، برای فعالیتهای آبزی پروری با الگوی استاندارد، مطلوب می باشد.
  کلیدواژگان: خصوصیات فیزیکوشیمیایی، آبزی پروری، سد آزاد، سنندج، کردستان
 • حسن مروتی، رحیم عبدی، محمد مهدی شمسی صفحات 159-163
  هدف از این تحقیق بررسی اثرات شوری های مختلف بر بافت کلیه ماهی بنی بود. برای انجام این پژوهش تعداد 144 قطعه ماهی بنی سالم با میانگین وزنی 36/2 ± 350 گرم و طول 25/1± 25 سانتیمتر در پنج گروه مورد مطالعه قرار گرفتند. گروه اول به عنوان شاهد در آب معمولی شهری کلرزدایی شده و چهار گروه بعدی به ترتیب در غلظت هایی با شوری 4، 8، 12و 16 ppt در شرایط یکسان نگهداری شدند. در روزهای 1، 3 ، 7 ، 14 ، 21 و 28 از بافت کلیه نمونه هایی به ضخامت حداکثر 5/0 سانتیمتر تهیه و در محلول بوئن تثبیت شدند. پس از انجام روش استاندارد و معمول تهیه مقاطع بافتی برش هایی به ضخامت 6- 5 میکرومتر تهیه و رنگ آمیزی به روش H&E بر روی آنها انجام گرفت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که انتقال تدریجی ماهی بنی به آب با شوری بالا باعث افزایش تعداد و قطر گلومرول ها بویژه در شوری های بالا شده اما از شدت آن در روزهای پایانی دوره کاسته شده بود (p<0.05). همچنین بیشترین قطر و ضخامت توبول های جمع کننده ادراری مربوط به آب شیرین و در روز 28 گزارش گردید (p<0.05). با توجه به روند کاهشی منابع آب شیرین از این تحقیق می توان نتیجه گرفت که ماهی بنی تا چه اندازه می تواند با تغییر در ساختار کلیه در مقابل شوری مقاومت کند. این یافته ها نشان داد که ماهی بنی شوری پسند بوده و دارای توانایی تنظیم حیاتی در برابر شوری های مختلف باشد.
  کلیدواژگان: ماهی، بافت شناسی، شوری، انتقال تدریجی
 • زهره مخیر صفحات 165-170
  تکثیر میگو با توجه به طعم و مزه آن و ارزش غذایی بالایی که دارد هم اکنون به شکل گسترده ای در اغلب کشورهای جهان رواج پیدا کرده است. ایجاد یک منبع پروتئینی برای مصرف کننده، خود دلیلی محکم برای ایجاد رقابت در عرضه میگو به بازارهای فروش بین کشورهای همتراز شده و این مهم راه های بهتر و موثرتری برای بدست آوردن کیفیت مطلوب این محصول را می طلبد.
  اکنون با وجود امکانات مناسب طبیعی در کشور، باید همگام باکشورهای مطرح در این زمینه حرکت نمود . این صنعت از سال 1370 با احداث کارگاه پرورش میگو در کلاهی بندرعباس آغاز شد لیکن در ابتدا به خاطر مسائل اجرایی ومدیریتی پیشرفت محسوسی مشاهده نشد. قریب چند سال است که شیلات ایران به همراه بخش خصوصی به تکثیر و پرورش میگو، بطور گسترده ای اقدام نموده و در این میان شیلات از گونه های میگوی آب شیرین و آب شور بهره جسته است و در حال حاضر پرورش میگو در استانهای خوزستان، بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان همچنین مازندران و گلستان صورت می گیرد و در بعضی استانهای دیگر مراحل آزمایشی را طی می کند و در صورت حصول نتیجه دلخواه، این صنعت در آن مناطق گسترش خواهد یافت.
  کلیدواژگان: آلودگی، میگو، سفید هندی، وانامی، گرگارین
 • سپیده عمرانی صفحات 171-179
  اکوسیستم های تالاب های ساحلی به طور گسترده در مناطق خشک و در امتداد سواحل توزیع شده اند (Montoya، 2009) مانند تالاب بین المللی گمیشان، این تالاب ساحلی دریای خزر شامل بسیاری از مناطق وسیع کم عمق و شور که جاذب انواع زندگی پرنده و تنوع زیستی است (Jafari، 2009) و به ندرت مورد مطالعه قرار گرفته است. در بسیاری از تالاب ها شاخص زیستی کلروفیل به عنوان ماده رنگی مهم فتوسنتز در فیتوپلانکتون ها و جلبک ها مطرح است و اغلب به عنوان برآوردگر زیست توده جلبکی استفاده می شود (Gibson et al.، 2000). سه نوع از مهم ترین ترکیبات کلروفیل در محیط زیست دریایی شامل (Chl-a)Chlorophyll-a ، (Chl-b) Chlorophyll-b و (Chl-c) Chlorophyll-c است. همه جلبک های فتوسنتزکننده و گیاهان عالی شامل Chl-a به عنوان رنگدانه اصلی می باشند (Smith et al.، 2007). سیانوباکتری ها (Cyanobacteria) تن ها شامل Chl-a هستند (Scheer، 1991). سایر رنگدانه ها و لوازم جانبی مانند Chl-b وc در فیتوپلانکتون، برای جدا کردن گروه های مختلف جلبک کاربرد دارد (Gonzalez، 2011).
  کلیدواژگان: پارامترهای هیدرولوژیک، تالاب بین المللی گمیشان، شاخص زیستی، شاخص، کلروفیل a، b، cTSI
 • زهرا معصومی، محمد ذاکری، وحید یاوری، سید محمد موسوی صفحات 181-186
  در مطالعه حاضر شاخص های بیوشیمیایی همولنف میگوی پاسفید غربی (Litopenaeus vannamei) با سه سطح متفاوت پروتئین جیره غذایی (45 و 35، 25%) در سه سطح شوری آب پرورشی (ppt 35-32 و 15-12، 3-0) مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور تعداد 350 قطعه میگو با متوسط وزن و طول اولیه 18/0±55/5 گرم و 15/0±81/8 سانتی متر در 27 مخزن بتنی با ظرفیت 10 تن (طول: cm 600، عرض: cm 170 و ارتفاع: cm 100) مورد آزمایش قرار گرفتند. میگوها 4 بار در روز در حد اشباع به مدت 56 روز تغذیه گردیدند. نتایج نشان داد که در سطوح 35 و 45% پروتئین جیره غذایی و شوری آب 35-32 قسمت در هزار میزان پروتئین، اوره، لیپوپروتئین با چگالی بالا و لیپوپروتئین با چگالی پایین افزایش پیدا کرد و تحت تاثیر برهم کنش هر دو عامل متغیر قرار گرفتند (05/0P≤). علاوه بر این، سطح کلسترول و تری گلیسرید نیز به طور معناداری در تیمار حاوی 45% پروتئین و شوری ppt 35-32 بالاتر بود. همچنین میزان گلوکز همولنف نیز تنها ارتباطی معکوس را با افزایش پروتئین جیره غذایی نشان داد (05/0P≤). قابل ذکر است که سطوح متفاوت و برهم کنش هر دو عامل متغیر مورد آزمایش نیز بر میزان اسید اوریک همولنف اثری نداشت. در مطالعه حاضر بهترین سطوح شاخص های بیوشیمیایی همولنف در جیره غذایی حاوی 35 درصد پروتئین و شوری ppt 35-32 به دست آمد و در این سطوح کمترین استرس به میگو وارد شد.
  کلیدواژگان: پروتئین، شوری، شاخص های بیوشیمیایی همولنف، Litopenaus vannamei
 • |
  • A. Askary Sary, V. Karimi Sary Pages 1-10
   The aim of this study was to determine the concentration of iron and Hazard quotient (HQ)in muscle of four marine fishes, orange - spotted grouper(Epinephelus coioides),yellow fin sea bream(Acanthopagrus latus), tongue fishes (Cynoglossus arel) ,silver pomfret(Pampus argenteus) and farmed carp fish, common carp(Cyprinus carpio), grass carp(Ctenopharyngodon idella), big head carp (Aristichthys nobilis) and silver carp(Hypophthalmichthys molitrix) from Khuzestan. Farmed fish sample was prepared from the Azadegan warm water fish culture center and marine fish was prepared from fishing ports Bahrkan, Abadan and Bandar Emam. Iron concentration measured by wet digestion and atomic absorption spectrometer Perkin Elmer 4100.The results showed the average of iron level in farmed fish was 17.08± 1.21 mg/kg dry weight and in marine fish was 10.68± 3.66 mg/kg dry weight (P
   Keywords: Iron, Marine fish, Farmed fish, Hazard quotient, Khuzestan
  • G.A. Akbarzadeh, A. Salarpoori, M. Darvishi, S. Behzadi Pages 11-21
   The relationship between diversity or density of phytoplankton and other marine fisheries sector is of great importance. The study of Spatial and temporal variability of distribution of phytoplankton communities in the coastal waters of the Northern Persian Gulf (QESHM, LENGEH) were studied during 2008. In this study, five groups (47 genera) of phytoplankton include, Bacillariophyceae, Dinophyceae, Cyanophyceae, Crysophyceae and Euglenophyceae were identified. The result showed that Diatoms group (79.6 %) and Rhizosolenia genus (45. 5 %), contributed more towards the percentage composition of different groups and genera of phytoplankton at the during Study. The annual changes in relative abundance and Margalef, Shannon, pielu and Simpson indices were estimated, 0.58-2.56, 0.08-0.97, 0.23-2.6, 0.09-0.93 respectively. Multivariate analysis of variance showed that during the study, density and biological indicators of phytoplankton were significant between seasons (p
   Keywords: Phytoplankton, Density, Diversity, Fishery, Persian Gulf
  • M.A. Afraei Bandpei, A. Hashemian, F. Parafkandeh Pages 23-39
   This research in line with fish cage culture plan in the southern coast of the Caspian Sea was carried out. Sampling was seasonally in 8 transects at the depth of 5-100 m from Astara to Torkaman areas in 2008-2009. The aim of this study was to investigate the distribution, abundance and biomass of macrobenthic invertebrate. The highest abundance and biomass were found in transects of Amirabad with average 10931.7±7301.4N/m2 and Astara with mean 86.2±160.3g/m2, respectively. This could be due to the presence of alien species into the Caspian Sea, Streblospio gynobranchiata in 2003 and is the dominant population of macrobenthic invertebrate concern up to 58.4% and increased of S. gynobranchiata (high power compatibility) and mussels of Cerastoderma glaucum (large size) is relevant, respectively. The abundance and biomass have fluctuations in different seasons and the highest abundance with average 6280.1±5693.1N/m2 and biomass with mean 66.1±126.9g/m2 was in winter and spring, respectively. A significant difference between abundance and transects (p0.05), significant difference between biomass and depth (p0.05) were found. Also, according to multivariate analysis of benthic invertebrate on the abundance at various depths revealed that depths of 5, 10 and 20 meters from the importance of certain fisheries in terms of frequency, abundance and biomass of the macrobenthic invertebrate, slope substrate, substrate, close to the beach, the accumulation of nutrients, Nursery ground, feeding ground and Spawning ground is important for different important species in the Caspian Sea. Therefore, the establishment of fish cage culture was recommended more than 20-meter depths according to the plans of fish cage culture in the southern coast of the Caspian Sea of the Iranian Fisheries Organization.
   Keywords: Abundance, Biomass, Macrobenthic, Invertebrate, Fish cage culture, Caspian Sea
  • N. Moori Bakhtiari, R. Peyghan, F. Monzavi Pages 41-50
   Aeromonas are an example of emerging bacterial pathogens. Even though they have been recognized as primary fish and human pathogens. Aeromonas hydrophila are opportunistic pathogens that are at the same time infectious and enterotoxigenic and multiple antibiotic resistances (MAR) among Aeromonas hydrophila strains has been reported from many parts of the world. Under these circumstances, it will be worthwhile to find out the prevalence of antibiotic resistance of the Aeromonas hydrophila strains. The one hundred pieces of fish samples were collected from 4 common carp training pool in Khuzestan province. The part of intestine was collected in sterile plate and was homogenized. The samples were cultured in blood agar and incubated in 37centigrade degree temperature. Three to five Aeomonas hydrophila suspected colony, were selected from any plate and purified in blood agar. After initial evaluation of each colony by catalase, oxidase and gram staining, suspected strains DNA was extracted by boiling. Aeromonas hydrophila strains were confirmed by PCR assay and using of genus and species specific primers. Finally, multiple antibiotic resistance (MAR) of confirmed Aeromonas hydrophila isolates was evaluated by Kirby-Bauer disc diffusion method. Twenty Aeromonas hydrophila strains of Aeromonas suspected colonies were confirmed by PCR assay and the most of isolates had a multiple resistance. The least and the most resistance was observed regarding to cefotaxim and ciprofloxacin (
   Keywords: Aeromonas hydrophila, Common carps (Cyprinus carpio), Antibiotic resistance, Khouzestan province
  • M. Khalaji, E. Ebrahimi, E. Motaghe, S. Asadola, H. Hashemenejad Pages 51-63
   Biological and ecological studies of water resources play an important role in both researches and scientific studies. The most important step for this study is identifying the characteristics of the ecosystem, living organisms and environmental factors. In recent years, Water quality evaluation, especially drinkable water, became both important and essential for reduction in quality and quantity of them. Lakes and ponds always being under attention as the most important resources for drinking and agricultural purposes. To improve efficiency of uses of the water resources, we need appropriate methods to determine quality of them. Investigate the quality of the Zayandeh roud lake water as an important resource to supplying drinking and agricultural water, in its basin and other province is necessary. In this study after determining 5 stations in different parts of the lake, sampling was done one time per every 45 days. WQI index calculated with use of 6 parameters: No2, No3, DO, EC, Hardness and, pH. However, despite of decreasing of the water quality of zayandeh roud lake, but according to WQI index, water of the lake was in the good category (50-100). This study was also showed that the water quality of zayandeh roud lake need a comprehensive management.
   Keywords: WQI index, Zayandehroud, Physicochemical factors
  • S. Eagderi Pages 65-74
   Sexual dimorphism is a phenomenon among some fish species such as the members of the genus Aphanius. Among species with sexual dimorphism, morphological analysis needs to be performed separately. Hence, this investigation was carried out to determine suitable sex of Aphanius dispar for morphological studies. A total 180 specimens (male and female) were collected from populations of Sarbaz, Mehran and Shour rivers. Digital picture of speciments were taken from their left sides and then 17 landmark points cover their body shape were determined and digitized using tpsDig2 software. The data after GPA, were analyzed using PCA, CVA and MANOVA. The results revealed that studied population can be differitiated based on their body shap but between male and female of the Shour and Mehran rivers did not found significant different ib their separate analysis. Sexual dimorphism in the head and trunk seems to be a general feature in A. dispar. Based on the results in A. dispar, males can be suggested as proper sex for morphometric studies.
   Keywords: Morphometrics, Sarbaz, Mehran, Shour, Aphanius
  • M. Seifzadeh, A.A. Khanipour, Y. Morady Pages 75-86
   The present project was aimed at determining the content, quality, and purity of β-carotene extracted from Azolla filiculoides in the Anzali Wetland, comparing it with synthetic β-carotene, and measuring its economic value. One treatment had β-carotene derived from Azolla filiculoides in the Anzali Wetland through the alkaline hydrolysis method in the summer of 2014. Treatments were kept at 4 °C for one year. Synthetic β-carotene was used as the control. The quality of the treatments was assessed by applying some chemical tests, including the measurement of the content and quality of β-carotene, colorimetry using the Hunter-LAB method, determination of the purity and vitamin A employing high-performance liquid chromatography (HPLC), estimation of the dwell-time duration at 5 °C, and measurement of the solubility of β-carotene in water. The results of the tests regarding the purity, concentration, colorimetry, vitamin compounds, dwell time, and solubility in the experimental β-carotene, compared with those in the control, revealed no significant difference (p>0.05). Moreover, the factors showed no significant difference between the control and experimental treatments during the dwell time (p>0.05). The natural β-carotene had a good quality during the storage period at 5 °C for one year. Since there was no significant difference between the β-carotene derived from Azolla filiculoides and the synthetic one in terms of the chemical tests, purity, and dwell time, and since the natural β-carotene derived from Azolla filiculoides takes precedence over the synthetic one in terms of the economic value, it is recommended that natural β-carotene extracted from Azolla filiculoides be substituted for synthetic β-carotene in the food industry.
   Keywords: Azoula, Natural pigment, β, carotene, Food additive, Anzali Wetland
  • M. Moezzi, E. Abdolalian, K. Rohani Ghadikolaee, H. Fourooghifard Mortazavi, M.R. Zahedi Pages 87-96
   Harmful algal blooms resulting in red discoloration of coastal waters in the Persian Gulf, Iran were first observed in January 2007. The species responsible for the bloom, which was identified as Cochlodinium polykrikoides, coincided with massive aquatic organisms’ mortalities in the Persian Gulf. The effects of water soluble extract (0.2, 0.6, 0.8 and 1.6 g L-1) from 6 species of marine macroalgae; Ulva lactuca, Enthromorpha intistialis, Colpomenia sinuosa, Sargassum illicifolium, Gracilaria corticat and Hypnea valentiea , fresh thallus (2.5 and 5.0 g L-1) and macroalgal culture medium filtrate from 3species of marine macroalgae; E.intistialis, C.sinuosa, and H.valentiea on growth of Cochlodinium polkrikoides (Dinoflagellate) were investigated for 15 days in co-culture under controlled laboratory conditions. The results clearly showed that the growth of C. polkrikoides was significantly inhibited by the water-soluble extracts of seaweed at relatively all concentrations in contrast to control with any seaweeds extract (p
   Keywords: Biological control, C. polykrikoides, Seaweed, Persian Gulf
  • M. Ettefaghdoost, H. Alaf Noveirian Pages 97-111
   This research was carried out in accordance with identification of effects of different feeding rates on growth indices, feed conversion ratio, survival and body composition in Oriental River prawn (Macrobrachium nipponense). According to this research, 180 oriental river prawns, with mean (± SE) weight about 1.40±0.18 g were counted and distributed in 12 aquariums with 4 treatments and 3 replicates in each treatment cultured with same conditions. Treatments were designed with different rates (1, 2, 3, 4 percent based on biomass). Prawns were fed 5 times a day with commercial diet for 56 days. Finally, growth indices and body composition ratio was calculated for each treatment. The results showed that the Average Final Weight, Weight Gain and Specific Growth Rate had significantly different in the treatment of feeding 3 % per day more than other treatments (p0.05). The lowest Feed Conversion Ratio was observed in treatment 3% feeding per day, and treatments with 3, 4 % feeding per day had the highest Survival Rate with 77.55± 2.6 and 64.37 ± 1.7 % respectively. Results indicate utility of feeding 3 percent during a day (treatment 3) that has a significant difference in the increase of survival rates, reduced feed conversion ratio and increased carcass protein and lipid, with other treatments (p
   Keywords: Feeding rate, Oriental River prawn, Prawn fostering, Growth indices, Body composition
  • S. Bagheri, J. Sabkara, E. Yousefzad, Y. Zahmatkesh Pages 113-127
   This study focused on zooplankton structure, biodiversity, relationship between a biotic parameters and zooplankton variation, and trophy state of the Persian Gulf Martyrs Lake (Chitgar-Tehran). Based on the lake condition, samples were collected by Juday net at the 5 stations between 2013 and 2014. This study identified 36 zooplankton taxa comprised of Arthropoda (6 genus), Protozoa (6 genus), Rotatoria (20 genus), Nematoda (1 genus), Gastrotricha (2 genus) and Oligochaeta (1 genus). Furthermore, the first record of the freshwater jellyfish Craspedacusta sp. in Iran, with size group of 15-20 mm in diameter in September is reported in the Chitgar lake. The Rotatoria abundance average was measured 61 ±18 ind.l-1 in the lake. The Nematoda, Gastrotricha and Oligochaeta taxa were measured the lowest abundance (
   Keywords: Zooplankton, Abundance, Trophy, Chitgar lake
  • N. Beirami, M. Zakeri, P. Kochenin, V. Yavari, H. Mohammadi Azarm Pages 129-141
   In this study that lasted to 8 weeks, was conducted to determine the effects of dietary supplementation of lysine and methionine on body biochemical composition and amino acid profile of Sobaity sea bream, Sparidentex hasta. Therefore, 180 juvenile fish with an initial weight of 31.38 ±1.4 g were distributed randomly among eighteen tanks. Fish were fed to satiation three time per day (08:00, 13:00 and 18:00 hours) with formulated diets containing six different levels of dietary methionine and lysine; Diet 1: a control diet without dietary amino acid supplementation; Diet 2: 100% methionine supplementation; Diet 3: 75% methionine and 25% lysine supplementation; Diet 4: 50% methionine and 50% lysine supplementation; Diet 5: 25% methionine and 75% lysine supplementation and Diet 6: 100% lysine supplementation.The results of this study showed Carcass protein content was significantly affected by the amino acid supplements and the highest level of carcass protein observed in fish were fed by diet 3(P 0.05). In addition, essential amino acids (ΣEAA) and non-essential amino acids (ΣNEAA) and ratio ΣEAA / ΣNEAA, were affected by lysine and methionine amino acid supplementation as ΣEAA and ratio (ΣEAA) / (ΣNEAA) significantly increased with increasing levels of amino acid supplementation and the highest amount of this parameters observed in groups were fed by diet with high levels of methionine.The results showed that adding 75% dietary methionine supplementation and 25% lysine supplemtation to the diet containg 45/95% protein, have positive effects on biochemical composition and amino acid profile in rearing of Sobaity seabream juveniles.
   Keywords: Sobaity sea bream, Amino acid, Lysine, Methionine, Sparidentex hasta
  • Pages 143-157
   Dam reservoirs have important rules in aquaculture and fish farming in many countries. In this regard, water samples of Azad Dam reservoir (Sanandaj) were collected at five stations from July 2015 to June 2016. Then, the results of 18 physico-chemical parameters were compared with the aquaculture standards and thresholds. Results showed that thermocline and oxycline was started from June and they vanished in December. Maximum level of thermal and oxygen stratified were registered during August and June, respectively. Mean of the most physico-chemical parameters were significantly different between surface and bottom layers (T-Test, p
   Keywords: Physico-chemical characteristics, Aquaculture, Azad dam reservoir, Sanandaj, Kurdistan
  • H. Morovvati, R. Abdi, M.M. Shamsi Pages 159-163
   The aim of this study was to investigate the effects of different salinity on kidney of Barbus sharpeyi. For this study, 144 healthy Barbus sharpeyi with an average weight of 350 ± 2.36 grams and length 25 ± 1.25 cm in five groups were studied. The first group as control located in municipal dechlorination water and the next four groups respectively were kept in salinity 4ppt, 8ppt, 12ppt and 16ppt in the same condition. On days 1 , 3 , 7 , 14 , 21 and 28 sample of kidney with maximum thickness of 0.5 cm prepare and were placed in bouin's solution.Then the standard method of parafin sections were done and 5- 6 micrometer thick of tissue sections prepared and stained with H&E methods. Results showed the gradual transfer of fish to water with high salinity caused obvious changes as increase the number and diameter of the glomeruli especially in high salinity but the severity was reduced at the end of the period (p
   Keywords: Fish, Histology, Salinity, Gradation
  • Z. Mokhayer Pages 165-170
   One of the dominant species of bandar abbas is (Penaeus indicus) which its propagation is in addition to problems of propagation attention to environmental, nutritional, health, diseases, parasitics infestation and etc. are important.In this titled : Determination of the frequency of Infestation of (Penaeus indicus and Litopenaeus vannamei) within internal protozoan Gregarine , Penaeus indicus samples randomly by traditional fishing with bottom trawl fishing located in the CIRIk (2013) was prepared and samples Litopenaeus vannamei shrimp farms of North Tyab prepared (2013) and sent to the laboratory and the Wet mount preparation method of the digestive tract was investigated.Frequency of examined shrimps according the times of the catch as following: From 100 specimens of the Litopenaeus vannamei examined in the year 2013, none were infected with the protozoan in trophozoite or Gametocystic state. From 100 specimens of the Penaeus indicus shrimp only 31 specimens were infected with Gregarine. 13 individual were female and 18 of them were male. 31 of these shrimps were infected with parasitic Gregarine as trophozoite or Gametocystic state or both of them, thus their prevalence of infection were 31 percent(trophozoite state: 54.83% and Gametocystic state: 64.51%). Frequency of infestation Trophozoite was 10.29 and Gametocyst was 72.45.It appears that the frequency of infestation with Gregarine increase according to the length of the shrimp. In the length group of 114-133 mm it was 50 percent and in the length group of 164-185 mm it was 77 percent.
   Keywords: Infestation, Shrimp, Penaeus indicus, Litopenaeus vannamei, Gregarine
  • Sepideh Omrani Pages 171-179
   Concentration of chlorophyll-a is an adequate parameter for assessing the trophic state in the summer. So, check the photosynthetic content of pigments as a bioindicator of chlorophyll-a,b,c were studied in six stations of Gomishan international wetland and a sea station. Furthermore were investigated the qualitative evaluation of trophic state of the wetland and its dynamics. Phytoplankton samples after the filtration were extracted in 90% acetone, and were obtained the absorption of pigments in Spectrophotometer. In addition to chlorophyll, were measured the water temperature, dissolved oxygen, pH, salinity, turbidity and depth. Based on results, the increasing concentrations of chlorophyll-a in September showed the trophic level was hypertrophic and occurred the cyanobacterial bloom. The statistical results showed log Chl-a a positive significant correlation with water temperature, dissolved oxygen and salinity (p
   Keywords: Biological indicators, Chlorophyll, a, b, c, Gomishan international wetland, Hydrologic parameters, TSI index
  • Masoumi Z., Zakeri M., Yavari V., Mousavi S.M Pages 181-186
   In this study, biochemical heamolymph parameters indices of the white leg shrimp (Litopenaeus vannamei) with three dietry protein levels(25, 35 and 45%) in the three levels of water salinity(0-3, 12-15 and 32-35 ppt) was studied. For experimental 350 shrimps with the average weight of 5.55±0.18 g and length of 8.81±0.15 cm were distributed randomly in 27 ten tones (length: 600 cm, width: 170 cm and height: 100 cm) concrete tanks. Experimental group were fed to satiation 4 times a day the experimental period. The results showed that at dietary protein levels of 35 and 45% and the water salinity of 32-35 ppt the amount of protein, urea, HDL and LDL increased (P≤ 0/05). Cholesterol and triglycerides levels in treatment with dietry protein level of 45% and the salinity of 32-35 ppt had increased. The glucose level of the plasma changed only by the modification of the protein level and had a revers relation with this variable (P≤ 0/05). However, different levels of protein and salinity had no effect on the amount of hemolymph uric acid. So besed biochemical heamolymph parameters on the results of this study, in dietry protein level 35% and salinity of 32-35 ppt and at least stress in the levels.
   Keywords: dietary protein, salinity, biochemical hemolymph parameters, Litopeneus vannamei