فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سال بیست و دوم شماره 1 (پیاپی 87، فروردین و اردیبهشت 1396)
 • سال بیست و دوم شماره 1 (پیاپی 87، فروردین و اردیبهشت 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/01/23
 • تعداد عناوین: 12
|
 • آزاده امین زاده * صفحات 1-10
  زمینه و هدف
  هیپرگلیسمی که در شرایط دیابت رخ می دهد، یکی از عوامل اصلی عوارض دیابت از جمله نوروپاتی دیابتی می باشد. شواهدی وجود دارد که نشان می دهد آلوپورینول اثرات نوروپروتکتیو بر بسیاری از محرک های آسیب رسان دارد. این مطالعه به منظور بررسی اثرات آلوپورینول بر نوروتوکسیسیتی ناشی از غلظت بالای گلوکز در سلول های PC12 که به عنوان یک مدل برون تنی مناسب برای مطالعه سلول های عصبی می باشند انجام شد.
  روش بررسی
  در سلول های PC12، نوروتوکسیسیتی توسط غلظت بالای گلوکز ایجاد شد و سلول ها در حضور و عدم حضور غلظت بالای گلوکز، در معرض آلوپورینول قرار گرفتند. زنده مانی سلولی با استفاده از روش MTT اندازه گیری شد. مارکرهای بیوشیمیایی استرس اکسیداتیو با اندازه گیری میزان پراکسیداسیون لیپیدی، گروه های تیول و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام بررسی شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که آلوپورینول به طور معنی داری، مرگ سلولی ناشی از غلظت بالای گلوکز را در سلول های PC12 مهار می کند. به علاوه، آلوپورینول میزان پراکسیداسیون لیپیدی را کاهش داد. این دارو همچنین گروه های تیول و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام را افزایش داد.
  نتیجه گیری
  این یافته ها نشان می دهند که آلوپورینول اثرات محافظتی بر مرگ سلولی ناشی از غلظت بالای گلوکز در سلول های PC12 دارد که ممکن است مربوط به عملکرد آنتی اکسیدانی این دارو و مهار استرس اکسیداتیو باشد.
  کلیدواژگان: سلول های PC12، گلوکز، نوروتوکسیسیتی، آلوپورینول
 • علی اکبر مظفری *، رسول شهروز، عباس احمدی، حسن ملکی نژاد، کریم مردانی صفحات 11-24
  زمینه و هدف
  استرس اکسیداتیو می تواند از دلایل تغییر در پارامتر اسپرم وتوقف رشد جنین از رحم باشد که منجر به از بین رفتن در اثر نکروز یا مرگ برنامه ریزی شده می شود. هدف از این مطالعه بررسی اثرات محافظتی اتیل پیرواتEthylpyruvate (EP) بر پارامتر های اسپرم و روند لقاح داخل آزمایشگاهی در شرایط تنش اکسیداتیو حاصل از کمخونی همولیتیک القاء شده توسط فنیل هیدرازین Phenylhydrazine (PHZ) می باشد.
  روش بررسی
  دراین مطالعه تجربی تعداد 40 قطعه موش سوری نر بطور تصادفی به چهار گروه تقسیم گردیدند.گروه کنترل سرم فیزیولوژی(ml،IP1/0) دریافت نمود.گروه PHZ، PHZ با دوز mg/100gr/b.w8 برای بار اول و دوز mg/100gr/b.w6 هر 48 ساعت یک بار،درگروه PHZ+EP، اتیل پیروات با دوزmg/kg،IP40 و فنیل هیدرازین با دوز مشابه گروه PHZ تزریق شد و درگروه چهارم فقط اتیل پیروات با دوز مشابه گروه PHZ+EP تجویز شد. جهت انجام لقاح داخل آزمایشگاهیIn Vitro Fertilization (IVF) 40 قطعه موش سوری ماده برای استحصال تخمک استفاده گردید. 35 روز پس از شروع دوره درمان موشهای نرآسان کشی شده و اسپرم آنها استحصال و پارامترهای اسپرم بررسی گردید و برای هرگروه درمانی نر یک گروه ماده به همان تعداد در نظر گرفته شد. برای گرفتن تخمک از آنها، تحریک تخمک گذاری با استفاده PMSG و HCGانجام شد، حیوانات پس از بیهوشی آسان کشی شدند و پس ازاستحصال تخمک و انجام لقاح با اسپرم در محیط کشت HTFM+4mgBSA نگهداری شدند، تخمک های لقاح یافته به مدت 120 ساعت انکوبه شدند و مراحل رشد جنینی در این مدت مورد بررسی قرار گرفت ، آنالیز آماری داده ها توسط نرم افزار نرم افزارSPSS ویرایش 16و پس از کنترل نرمالیتی توزیع داده ها با آزمون آنالیز واریانس یکطرفه مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت و برای مقایسه درصد باروری از نرم افزار minitab و روش 2proportionاستفاده شد.
  نتایج
  میانگین درصد اسپرمهای با DNA آسیب دیده، اسپرم با عدم بلوغ هسته ای، اسپرم با مورفولوژی غیر طبیعی درگروه PHZ نسبت به گروه کنترل کاهش معنی داری پیدا نمود، که با تجویز آنتی اکسیدانت این شاخص ها به طور معنی داری بهبودپیدا نمودند (05/0>P). در گروه PHZ، میانگین درصد لقاح، بلاستوسیت، و تعداد جنین های متوقف شده نسبت به گروه کنترل کاهش قابل ملاحظه ای نشان داده، که با تجویز اتیل پیروات این پارامترها به طور قابل ملاحظه ای بهبود پیدا نمودند(05/0>P).
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان دادکه استفاده از اتیل پیروات باعث بهبودی شاخصهای اسپرم و روند رشد جنین در شرایط آزمایشگاهی شده لذا برای بهبودی پارامترهای های فوق استفاده از اتیل پیروات توصیه می شود.
  کلیدواژگان: اتیل پیروات، فنیل هیدرازین، کیفیت اسپرم، لقاح داخل آزمایشگاهی، موش سوری
 • شهلا افراسیابیان، کتایون حاجی باقری، دائم روشنی، سارا زندسلیمی، محمد براری، بهزاد محسن پور * صفحات 25-35
  مقدمه
  استفاده بیش از حد یا استفاده سوء آنتی بیوتیک ها منجر به پیامدهای مهمی مانند افزایش هزینه، مقاومت باکتریایی، شکست درمانی، سمیت دارویی و افزایش مرگ و میر می شود. تغییر در رفتار پزشکان در زمینه کاهش تجویز آنتی بیوتیک ها و در نهایت کاهش مقاومت دارویی و افزایش آگاهی پزشکان با استفاده از گایدلاین ها بوده و به دنبال آن تغییر نگرش آنها براساس توافق با گایدلاین و پیروی از این خط مشی خواهد بود.
  روش بررسی
  مطالعه بصورت توصیفی و نمونه گیری سر شماری در بین 356 نفر از پزشکان شهرستان سنندج در سال 1393 انجام شد. پرسشنامه نهایی شامل 7 پرسش برای سنجش آگاهی، 18 پرسش برای سنجش نگرش(با مقیاس لیکرت 5 تایی از خیلی موافقم تا خیلی مخالفم) و 12 پرسش نیز مربوط به سنجش عملکرد بود و پایایی پرسشنامه 54/0 بدست آمد. فراوانی نسبی و میانگین سوالات با استفاده از نرم افزار SPSS20 محاسبه گردید.
  نتایج
  از مجموع 356 پرسشنامه تکمیل شده 2/44% آنها متخصص و 2/45% آنها بیش ار 7 سال از زمان فارغ التحصیلی آنها گذشته بود. پاسخ صحیح در زمینه پژوهش های مربوط به دانش پزشکان بطور کلی 56% بود که کمترین موارد مربوط به دانش در خصوص الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی با 25% بود. 3/97% آنها نیز موافق بودند که در کشور بیش از حد از آنتی بیوتیک استفاده می شود. در این مطالعه 233 نفر(5/65%) پزشکان از دانش خود در مورد تجویز آنتی بیوتیک اطمینان کامل داشته و 7/19% نیز اطمینان کم یا اصلا اطمینان نداشتند. در مورد اطلاعات بدست آمده در مورد آنتی بیوتیک، به ترتیب 56% و 5/54% ، گایدلاین WHO و گایدلاین آنتی بیوتیک را از نظر مفید بودن ذکر کرده بودند. در مورد شرکت پزشکان در دوره های آموزشی در ارتباط با تجویز آنتی بیوتیک، 9/49% آنها هیچ دوره آموزشی را نگذرانده بودند. منابع اطلاعاتی پزشکان در مورد تجویز آنتی بیوتیک، بیشترین فراوانی براساس اینترنت(2/63%) و کمترین نیز مربوط به اطلاعات شرکت های دارویی(3/30%) بود.
  نتیجه گیری
  آگاهی در حد متوسط پزشکان از تجویز آنتی بیوتیک و همچنین عدم شرکت نیمی از افراد مورد پژوهش در دوره های آموزشی تجویز آنتی بیوتیک، نیاز پزشکان را به برگزاری دوره های آموزشی مطرح می کند که نیازمند توجه و برنامه ریزی مناسب است.
  کلیدواژگان: آگاهی، نگرش، عملکرد، پزشک، آنتی بیوتیک، سنندج
 • مسعود گلپایگانی، شیوا امامی * صفحات 36-42
  زمینه و هدف
  سندروم درد پاتلوفمورال یکی از شایع ترین ناراحتی های زانو می باشد. رفع کوتاهی بافت نرم از روش های درمان محافظه کارانه سندروم درد پاتلوفمورال می باشد. هدف از تحقیق حاضر تاثیر تمرینات کششی تسهیل عصبی- عضلانی حس عمقی (PNF) بر سندروم درد پاتلوفمورال می باشد.
  روش بررسی
  تعداد 20 بیمار زن مبتلا به سندرم درد پاتلوفمورال به صورت تصادفی در دو گروه کشش PNF و کنترل قرار گرفتند. گروه تجربی به مدت 8 هفته پروتکل درمانی مربوط به خود را دریافت نمود، در حالیکه گروه کنترل هیچگونه برنامه درمانی را دنبال نکرد. از مقیاس بصری سنجش درد (VAS) جهت اندازه گیری میزان درد و از پرسشنامه ناتوانی کوجالا برای سنجش ناتوانی عملکردی آزمودنی ها پیش و پس از اعمال مداخله درمانی استفاده شد. داده های پژوهش در پیش و پس آزمون توسط آزمون t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. تمامی عملیات آماری توسط نرم افزارSPSS نسخه 20 و در سطح معنی داری 05/0 انجام گرفتند.
  یافته ها
  میزان درد در گروه تحت درمان با تمرین های کششی PNF نسبت به گروه کنترل به طور معنا داری کاهش یافت (05/0>P ). همچنین ناتوانی عملکردی، در بیماران گروه PNF به طور معنا داری نسبت به گروه کنترل بهبود پیدا کرد (05/0>P ).
  نتیجه گیری
  یافته های پژوهش نشان داد که تمرین های کششی PNFموجب کاهش علایم سندرم درد پاتلوفمورال می شوند.
  کلیدواژگان: ناتوانی عملکردی، سندروم درد پاتلوفمورال، کششPNF
 • محمدرضا جلیلی ندوشن *، طلا سرمست زاده، علی دواتی صفحات 43-49
  زمینه و هدف
  این مطالعه بررسی رابطه بین بیان BAX با برخی فاکتورهای موثر در پیش آگهیPTC و پاپیلری میکروکارسینوم تیروئید PMC می باشد.
  روش بررسی
  در این پژوهش مقطعی (توصیفی – تحلیلی)، اطلاعات درباره سن، جنس،اندازه تومور و درگیری گره لنفی 105 بیمارتیروییدکتومی شده در بیمارستان شهید مصطفی خمینی تهران در سال های 1393-1391 از پرونده استخراج و با روش ایمونوهیستوشیمی بیان BAX وبا رنگ آمیزی هماتوکسیلن – ائوزین تهاجم کپسولی بررسی شد. با توجه به درصد سلولهای تومورال مثبت از نظر BAX، درجه بندی صورت گرفت. از آزمون های Fischer''s ،Chi-Square، T test و Exact test در بررسی آماری استفاده شد.
  یافته ها
  در این بررسی 5/87 % مبتلایان مونث و 9/81 % از افراد درگیری لنفاوی نداشتند. ). بیان BAX با اندازه تومور، درگیری غدد لنفاوی، و تهاجم به کپسول رابطه معنی دار داشت(001/0˂P)، بیان ژن BAX) و اندازه تومور(001/0˂P ) نشان داد که بین این سه متغیر رابطه آماری معنی داری وجود دارد.
  نتیجه گیری
  بیان ژن BAX با درگیری غدد لنفاوی و کپسول و میانگین اندازه تومور ارتباط دارد و می تواند در برآورد پیش آگهی PMC و PTC به کار رود.
  کلیدواژگان: کارسینوم پاپیلری تیرویید، پیش آگهیBAX
 • سیوان فتحی *، علی اصغر نورسته، نادر سمامی صفحات 50-60
  زمینه و هدف
  ناهنجاری های وضعیتی، تغییرات نامطلوبی هستند که ساختار اسکلتی و راستای طبیعی قامت را برهم می زنند. چاقی از جمله عوامل بروز ناهنجاری های وضعیتی به شمار می آید. مسئله ای که مهم است، نحوه ی توزیع چربی اضافی در بدن می باشد. از این رو، هدف از انجام این پژوهش مقایسه ی ناهنجاری های عضلانی اسکلتی در چاقی سیبی و گلابی شکل بود.
  روش بررسی
  جامعه آماری پژوهش، کلیه دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان شهر سنندج بودند؛ که با روش نمونه گیری خوشه ایهدفمند 79 نفر در سه گروه؛ چاقی سیبی(21نفر )، چاقی گلابی(23 نفر) و وزن نرمال(34 نفر) به عنوان نمونه قرار گرفتند. برای ارزیابی ناهنجاری های سر به جلو و شانه به جلو از روش عکسبرداری، کایفوز و لوردوز از خط کش منعطف، زانوی ضربدری و پرانتزی از کولیس و کف پای صاف از روش افت ناوی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA) در سطح معناداری 05/0≤ P با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 انجام گرفت.
  یافته ها
  نتایج مطالعه حاضر نشان داد بین گروه های سیبی و نرمال در عارضه سر به جلو(012/0P<) و شانه گرد (001/0P˂)؛ در عارضه لوردوز بین گروه های سیبی با گلابی(047/0P˂)، سیبی با نرمال(046/0P˂)؛ در زانوی پرانتزی بین گروه نرمال با جفت گروه های سیبی و گلابی شکل (001/0P˂)؛ در زانوی ضربدری بین گروه های سیبی با نرمال(002/0P<)، گلابی با نرمال(001/0P˂)؛ و در کف پای صاف بین گروه نرمال با جفت گروه های سیبی و گلابی شکل (002/0P˂) اختلاف معناداری وجود دارد.
  نتیجه گیری
  چاقی سیبی و گلابی شکل اثرات متفاوتی برروی ساختار قامتی و میزان عارضه ها در بدن دارند. لذا توصیه می شود برنامه های تمرینی اصلاح قامت و کنترل وزن افراد چاق براساس نوع چاقی این افراد تهیه و اعمال شود.
  کلیدواژگان: چاقی، چاقی سیبی شکل، چاقی گلابی شکل، توزیع چربی، ناهنجاری عضلانی اسکلتی
 • رحمت الله ایری، فرشاد شیخ اسمعیلی، نیما فتاحی، رومینا رشادت، بهزاد سعیدی، زهرا شاه عباس پور، لیدا امامی، پدرام عطایی، قباد مرادی *، کریم شریفی صفحات 61-71
  زمینه و هدف
  سندرم روده ی تحریک پذیر با درد شکم و تغییرات اجابت مزاج خود را نشان می دهد. این مطالعه با هدف بررسی شیوع سندرم روده تحریک پذیر و عوامل مرتبط با آن را در سال93-1392 در جمعیت عمومی سنندج اجرا شده است.
  روش بررسی
  این مطالعه به صورت مقطعی به مدت 12ماه از تابستان 1392 تا تابستان 1393 در شهر سنندج انجام شد. نمونه گیری این مطالعه به صورت تصادفی خوشه ایانجام شد. حجم نمونه با در نظر گرفتن design effect 430 نفر در نظر گرفته شد. جهت تشخیص IBS کرایتریای ROME III مورد استفاده قرار گرفت. در آنالیز اهداف کیفی و چند متغیره برای متغیرهای دسته بندی شده از رگرسیون لجستیک استفاده شد. داده های این مطالعه در نرم افزار STATA11 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.
  نتایج
  شیوع سندرم روده تحریک پذیر در جمعیت عمومی شهر سنندج 63/10 درصد می باشد به طوری که توزیع جنسیتی آن در جامعه مردان 5/11% و در جامعه ی زنان 96/9% می باشد و این تفاوت از لحاظ آماری معنی دار نبود.( OR = 1/184، 95% CI = 0/574 - 2/439 ). با وجود اینکه بازه سنی 30-40 سال شیوع بالاتری را نسبت به سایر بازه ها دارا ست اما این تفاوت از لحاظ آماری معنادار نبود(OR= 0/679 ، ./95 CI = 0/189، 2/441 ).
  نتیجه گیری
  شیوع سندرم روده تحریک پذیر در شهرستان سنندج در مقایسه با سایر نقاط ایران نسبتا بالاتر است. با توجه به میزان بالای شیوع این بیماری در شهرستان سنندج توصیه می شود که مطالعات بیشتری جهت شناسایی عوامل ایجاد بیماری و عوامل تشدید کننده آن انجام شود.
  کلیدواژگان: سندرم روده تحریک پذیر، شیوع، مطالعه مبتنی بر جمعیت، سنندج
 • بتول محمدیان، علی محمدپور *، محمودرضا نعمت الهی، عشرت جمعیتی صفحات 72-81
  زمینه و هدف
  درمان و تسکین علایم در مرحله حاد سندرم کرونری اهمیت زیادی دارد. جهت تسکین علایم در بیماران مبتلا به سندرم کرونری حاد از اقدامات درمانی دارویی و غیر دارویی مختلفی استفاده می شود. این پژوهش با هدف تعیین تاثیر گرمادرمانی موضعی بر شاخص های فیزیولوژیک مبتلایان به سندرم کرونری حاد انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه تجربی در سال 1394 در بخش سی سی یو بیمارستان 22 بهمن گناباد انجام شد. 50 بیمار با تشخیص سندرم کرونری حاد بطور تصادفی به دو گروه شاهد و آزمون تقسیم شدند. در گروه آزمون گرمادرمانی موضعی قسمت خلفی قفسه سینه با درجه حرارت 50 و در گروه شاهد با 37 درجه سانتیگراد به مدت 23 دقیقه 4 بار انجام شد. قبل و بعد از مداخله فشار خون، ضربان قلب، تنفس و درصد اشباع اکسیژن ثبت شد. ابزار گردآوری داده ها فرم ثبت اطلاعات جمعیت شناختی و فرم ثبت شاخص های فیزیولوژیک بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی وآزمون های آماری تی مستقل و زوجی، من- ویتنی و ویلکاکسون در نرم افزار SPSS نسخه 16 استفاده شد.
  یافته ها
  بر اساس یافته ها فشار خون دیاستولیک و ضربان قلب بیماران در دو گروه قبل و بعد از مداخله اختلاف معناداری نداشت (05/0p) و تعداد تنفس (027/0=p) نسبت به گروه شاهد کاهش معنادار داشت و درصد اشباع اکسیژن از افزایش معناداری برخوردار بود (003/0=p).
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه نشاندهنده تاثیر مثبت گرمادرمانی موضعی بر بهبود شاخص های فیزیولوژیک بیماران مبتلا به سندرم کرونری حاد می باشد.
  کلیدواژگان: گرمادرمانی موضعی، سندرم کرونری حاد، شاخص های فیزیولوژیک
 • محمد جواد اشرف *، غلامعلی قاسمی، علیرضا فلاح صفحات 82-92
  مقدمه
  سندرم درد کشککی-رانی یک اختلال ارتوپدی مفصل زانو بوده که موجب درد و اختلال در عملکرد می شود. هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر تمرینات ترکیبی (تقویت عضلات ابداکتور و اکسترنال روتیتور+تعادل) بر درد و عملکرد بیماران مبتلا به سندرم درد کشککی-رانی بود.
  روش بررسی
  در این پژوهش نیمه تجربی تعداد 20 نفر از مردان مبتلا به سندرم درد کشککی-رانی به صورت هدفمند و در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه تجربی (10) و کنترل (10) قرار گرفتند. گروه تجربی به مدت هشت هفته و هر هفته سه جلسه پروتکل تمرینات تقویت عضلات ابداکتور، اکسترنال روتیتور و تمرینات تعادلی را انجام دادند. قبل و بعد از تمرین میزان درد و سطح عملکرد بیماران با استفاده از پرسشنامه مقیاس دیداری درد (VAS) و عملکرد (WOMAC) اندازه گیری شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل واریانس برای داده های تکراری در سطح معناداری 05/0>P استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که تغییرات و تعامل در هر دو متغیر درد (001/0P=)و عملکرد(001/0P=) در پس آزمون نسبت به پیش آزمون در گروه تجربی معنی دار بود. همچنین نتایج نشان داد که در گروه تجربی، در مقایسه با گروه کنترل بهبود معناداری در کاهش درد و بهبود عملکرد یافت شد (05/0>P).
  نتیجه گیری
  با توجه به اثر بخش بودن پروتکل تمرینی و تاثیر مثبت آن در کاهش درد و بهبود عملکرد بیماران، به نظر می رسد درمانگران و متخصصین توانبخشی جسمانی می تواند از این پروتکل تمرینی در فرآیند توانبخشی جسمانی بیماران مبتلا به سندرم درد کشککی-رانی استفاده نمایند.
  کلیدواژگان: سندرم درد کشککی-رانی، تمرینات ترکیبی (تقویت عضلات ابداکتور و اکسترنال روتیتور+تعادلی)، ناتوانی عملکردی، درد
 • سید محمد علی شریعت زاده *، ملک سلیمانی مهرنجانی، سمیرا نادری نورعینی صفحات 93-106
  زمینه و هدف
  ترکیبات آرسنیکی سموم محیطی هستند که در دسته کارسینوژن های انسانی قرار می گیرند. مواجهه با سدیم آرسنیت موجب تجمع آن در کبد و اختلالات کبدی می شود.هدف از این مطالعه، بررسی اثر حفاظتی کورکومین، به عنوان یک آنتی اکسیدان، بر بافت کبد موش های تیمارشده با سدیم آرسنیت بود.
  روش بررسی
  تعداد 30 سر موش نر نژاد NMRI با میانگین وزنی 2±31 گرم به طور تصادفی به 5 گروه (6n=) کنترل، شم (دریافت کننده(DMSO، کورکومین (mg/kg/day15)، سدیم آرسنیت (mg/kg/day5) و سدیم آرسنیت + کورکومین تقسیم شد. تیمار به صورت تزریق داخل صفاقی و به مدت 5 هفته انجام گرفت. سپس موش ها کشته و کبد آن ها خارج و وزن شد. بافت کبد جهت بررسی های هیستوپاتولوژیک، استریولوژیک و همچنین میزان بروز آپوپتوز سلول های هپاتوسیت (از طریق تکنیک تانل) مورد ارزیابی قرار گرفت. داده ها با روش آنالیز واریانس یک طرفه تحلیل گردید و تفاوت میانگین ها درحد05/0P< معنی دار در نظرگرفته شد.
  یافته ها
  افزایش معنی داری در میانگین وزن نسبی کبد، حجم سینوزوئیدها، حجم مجرای صفراوی (001/0P<)، تعداد سلول های هپاتوسیت (03/0P<) و کاهش معنی داری در میانگین حجم ورید مرکزی (001/0P<)، حجم سلول هپاتوسیت (04/0P<) و حجم هسته سلول هپاتوسیت (001/0P<) در گروه سدیم آرسنیت نسبت به گروه کنترل و شم مشاهده شد. بررسی های هیستوپاتولوژیکی نیز بی نظمی پارانشیم کبدی، ارتشاح سلول های التهابی، نکروز هپاتوسیت ها و از هم پاشیدن داربست رتیکولینی کبد موش های تیماری با سدیم آرسنیت را نشان داد. اکثر آسیب های کبدی القا شده توسط سدیم آرسنیت، در گروه سدیم آرسنیت+کورکومین در حد گروه کنترل بهبود یافت (05/0P<).
  نتیجه گیری
  تیمار با کورکومین موجب تخفیف آسیب کبدی القا شده توسط سدیم آرسنیت می شود.
  کلیدواژگان: استریولوژی، سدیم آرسنیت، کبد، کورکومین، موش
 • ظاهر اعتماد، حجت الله نیکبخت *، محمد علی آذربایجانی، ماندانا غلامی صفحات 107-119
  زمینه و هدف
  تمرینات مقاومتی یکی از رایج ترین شیوه های تمرینات ورزشی جهت آمادگی جسمانی ورزشکاران وبرنامه های سلامتی درمانگران می باشد. دستکاری هر یک از متغیرها ی تمرین، از جمله فاصله استراحتی ، سازگای را تغییر داده و باعث کسب بیشتر قدرت، استقامت بالاتر و یا تغییرات متفاوت بیوشمیایی در محیط و یا درون سلولها می گردد. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تاثیر فواصل استراحتی بین دوره ها متعاقب دو نوع تمرین مقاومتی با حجم و شدت برابر بر تغییرات سطوح سرمی هموسیستئین و CRP بود.
  روش بررسی
  آزمودنی های این مطالعه، مردان غیرفعال 19-28 ساله بودند که به صورت تصادفی به دو گروه تمرین مقاومتی با فاصله استراحتی 90 ثانیه (10 نفر) ، تمرین مقاومتی با فاصله استراحتی 180 ثانیه (10 نفر) و یک گروه کنترل (10 نفر)تقسیم شدند. برنامه تمرینی شامل 8 حرکت بود، که با 50 درصد یک تکرار بیشینه در جلسه اول شروع و در جلسه آخر با 85 درصد یک تکرار بیشینه بصورت دایره ای انجام شد.متغیرهای وزن،درصدچربی ، شاخص توده ی بدنی(BMI)، سطوح هموسیستئین و CRP پلاسما در حالت ناشتا به روش الیزا قبل و بعد از مداخله در هر سه گروه اندازه گیری شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آماری تحلیل واریانس استفاده شد. برای تعیین محل دقیق اختلاف میانگین ها در درون هر گروه از آزمون آماری تعقیبی بونفرونی استفاده شد.
  یافته ها
  تجزیه و تحلیل یافته ها کاهش معنی داری در سطوح هموسیستئین و CRPرا پس از هشت هفته تمرین مقاومتی بافواصل استراحتی متفاوت در گروه های تجربی نسبت به گروه کنترل نشان داد(05/0 p˂) با توجه به نتایج حاصل از تمرین مقاومتی دایره ای با فواصل استراحتی که باعث کاهش سطوح هموسیستئین و CRP می توان احتمال داد که این تمرینات بتوانند باعث کاهش خطر ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی شوند.
  کلیدواژگان: تمرینات مقاومتی دایره ای، فاصله استراحتی، هموسیستین، _ CRP
 • محمد فتحی * صفحات 120-129
  زمینه و هدف
  فعالیت استقامتی بر عملکرد و همچنین عوامل درگیر در رونویسی عضلات اسکلتی درگیر تاثیر می گذارد. هدف این پژوهش بررسی تاثیر یک دوره فعالیت استقامتی بر بیان miR-499 و ژن sox6 در عضلات اسکلتی تند و کندانقباض رت های نر نژاد ویستار است.
  روش بررسی
  بدین منظور 14 رت تحت شرایط کنترل شده نگهداری و سپس به صورت تصادفی به دو گروه کنترل و تجربی تقسیم شدند. گروه تجربی یک برنامه (14 هفته ای، 6 روز در هفته، هر روز یک ساعت) استقامتی را روی تردمیل اجرا کرد. 48 ساعت پس از پایان آخرین جلسه تمرینی بی هوش و تشریح شدند، عضله نعلی و عضله Extensor Digitorum Longusخارج و با استفاده از روش Real time-PCR میزان بیان miR-499 و ژن sox6 آنها اندازه گیری و در پایان با استفاده از آزمون آماری t اطلاعات به دست آمده ارزیابی شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بیان ژن sox6 در عضله EDL گروه تجربی نسبت به گروه کنترل به طور معنی داری (004/0p=) افزایش می یابد، برخلاف آن نتایج میزان بیان ژن sox6 عضله نعلی گروه تجربی نسبت به گروه کنترل به طور معنی داری (002/0p=) کاهش یافت. بیان miR-499 در عضله نعلی به طور معنی داری (015/0p=) در اثر فعالیت استقامتی افزایش یافت.
  نتیجه گیری
  با توجه به تغییر متفاوت sox6 و miR-499 عضلات اسکلتی به فعالیت استقامتی یکسان، به نظر می رسد این دو فاکتور شرایطی را در بافت عضله اسکلتی ایجاد می کند که این عضلات علی رغم فعالیت های استقامتی بلندمدت بتوانند نسبت های مناسبی از تارهای کند و تندانقباض را حفظ کنند.
  کلیدواژگان: ژن Sox6، فعالیت استقامتی، miR-499
|
 • Dr Azadeh Aminzadeh * Pages 1-10
  Background And Aim
  Hyperglycemia which occurs in diabetes is one of the main factors which can lead to serious complications such as diabetic neuropathy. There is evidence that allopurinol has neuroprotective effect against many types of damaging stimuli. The present study investigated the effects of allopurinol on high glucose induced neurotoxicity in PC12 cells as a suitable in-vitro model for evaluation of neuronal functions.
  Material and
  Methods
  Neurotoxicity was induced by high glucose concentration, and cells were exposed to allopurinol in the presence or absence of high glucose concentration. Cell viability was assessed by MTT assay. Biochemical markers of oxidative stress were investigated by measurement of lipid peroxidation (LPO), total thiol groups, and total antioxidant power (TAP).
  Results
  The present results indicated that allopurinol significantly inhibited high glucose- induced cell death in PC12 cells. Furthermore, treatment with allopurinol decreased lipid peroxidation level. It also increased the total thiol groups and TAP.
  Conclusion
  These findings showed protective effects of allopurinol on HG-induced cell death in PC12 cells, which may be related to its antioxidant effect and inhibition of oxidative stress.
  Keywords: PC12 cells, Glucose, Neurotoxicity, Allopurinol
 • Dr Ali Akbar Mozaffari *, Dr Rasoul Shahrooz, Dr Abbas Ahmadi, Dr Hasan Malekinejad, Dr Karim Mardani Pages 11-24
  Background And Aim
  Oxidative stress can lead to change in the sperm parameters and cessation of embryological development This study aimed to assess the protective effect of ethylpyruvate (EP) on sperm parameters and trend of in vitro fertilization under oxidative stress conditions produced by phenyl hydrazine (PHZ) induced hemolytic anemia in mice.
  Material and
  Method
  40 NMRI mice with the age range of 8-10 weeks and mean weight of 26±2gr, were randomly divided into four equally groups. The control group received normal saline (0. 1 ml/day, IP). Group2 (PHZ group) was treated with initial dose of PHZ (8mg/100gr/b. w, IP) followed by 6mg/100gr/b. w, IP, every 48hr. Group3, (Group PHZ) received the same dose of PHZ and EP (40mg/kg/daily/IP). Ethyl pyruvate group received only EP (40mg/kg/daily, IP). Treatment period took 35 days. Then, after euthanasia the sperm were collected from caudal region of epididymis and examined for sperm count, sperm viability, motility and morphology. Testis tissue MDA and serum testosterone levels of all experimental groups were also evaluated.
  Result
  In this study, in PHZ group we found a considerable reduction in the mean percentage of the number of the sperms with damaged DNA and abnormal morphology compared to the control group. After administration of antioxidant these parameters improved significantly (p
  Conclusion
  Treatment of the mice with PHZ led to improvement of the sperm parameters and trend of embryological development.
  Keywords: Ethyl pyruvate, Phenylhydrazine, Sperm parameters, Stress oxidative, Mice
 • Dr Shahla Afrasiabian, Dr Katayoon Hajibagheri, Dr Daem Roshani, Sara Zandsalimi, Dr Mohammad Barari, Dr Behzad Mohsenpour * Pages 25-35
  Background And Aim
  Excessive use or misuse of antibiotics leads to important consequences such as increased cost of treatment, bacterial resistance, treatment failure, drug toxicity and increased morbidity and mortality. Use of guidelines can result in increased knowledge of the physicians and decreased prescription of antibiotics with resultant change in the attitudes of the physicians towards this policy.
  Materials And Methods
  This cross-sectional study included 356 physicians and was conducted in Sanandaj in 2015. The sampling method was census. The final questionnaire included 7 questions to assess knowledge, 18 questions to measure attitudes, (by means of a 5-point Likert Scale from very strong agreement to very strong disagreement), and 12 questions to assess performance. The reliability of the questionnaire was 54%. Using SPSS20 software, frequency and mean score of the questions were calculated.
  Results
  Among 356 questionnaires, 44.2% were filled out by specialists and 45.2% by the physicians who had graduated more than seven years ago. 56% of the physicians chose the correct answer for the questions on knowledge, and 25% of the physicians had knowledge about antibiotic resistance. 97.3% of the physicians agreed that antibiotics in our country have been used in excess. In this study, 233 (65.5%) physicians had high knowledge and self-confidence and 19.7% expressed low or lack of self-confidence about antibiotic prescription. WHO guideline and antibiotic guideline had been considered useful by 56% and 54.5% of the participants respectively. 49.9% of the physicians had not participated in any training course on antibiotic prescription. The highest and lowest frequency rates about sources of knowledge on antibiotic prescription belonged to internet (63.2%) and information provided by pharmaceutical companies (30.3%) respectively.
  Conclusion
  Considering the average level of knowledge of the doctors on antibiotic prescription and lack of participation of half of the subjects in training courses on antibiotic prescription after, attention to training courses with proper planning is recommended.
  Keywords: Knowledge, Attitude, Practice, Doctors, Antibiotics, Sanandaj
 • Dr Masoud Golpayegani, Shiva Emami * Pages 36-42
  Background And Aim
  Patellofemoral pain syndrome (PFPS) is a common disorder of the knee.­ the conservative treatment of patellofemoral pain syndrome is to correct shortness of soft tissue. The aim of this study was to determine the effect of PNF stretching exercise on PFPS.
  Materials And Methods
  Twenty female volunteers with PFPS were randomly assigned to PNF and control groups. The experimental group accomplished their own specific treatment protocols for 8 weeks, whereas the control group did not follow the treatment plan. Pain and functional disability were assessed by visual analogue scale (VAS) and Kujala questionnaire respectively, before and after exercise. Using SPSS 20 software, data were analyzed by t-test. P
  Results
  The experimental group showed a significant reduction in the pain (P
  Conclusion
  We concluded that PNF stretching may have positive effects on PFPS.
  Keywords: Functional disability, Patellofemoral pain syndrome, PNF stretching
 • Dr Mohammad Reza Jalili Nadoushan *, Dr Tala Sarmastzadeh, Dr Ali Davati Pages 43-49
  Background And Aim
  Thyroid papillary carcinoma (PTC) is the most common thyroid cancer. BAX gene is the first known pro-apoptotic member of the Bcl-2 protein family. The aim of this study was to investigate the relationship between BAX expression and some prognostic factors in PTC and papillary microcarcinoma (PMC).
  Materials And Methods
  In this cross-sectional, descriptive – analytical study, we obtained data from the records of 105 patients who had undergone thyroidectomy with a final diagnosis PMC and PTC, in Mostafa-Khomeini Hospital, from 2012 to 2014. The data included age, gender, tumor size and lymph node involvement. We investigated BAX expression by immunohistochemistry staining and capsular invasion by hematoxylin – eosin staining. Considering the percentage of positive tumor cells, BAX grading was done. Data were analyzed by Fischer's ¡Chi-Square and T tests.
  Result
  In this study, 87.5% of patients were female. 81.9 % of patients had no lymph node involvement. There was only a significant association between the type of tumor and lymph node involvement (P= 0.02). We found no significant difference between papillary and micropapillary carcinoma in regard to BAX expression. Different grades of BAX expression had significant relationship with tumor size, lymph node involvement, and capsular invasion (P
  Conclusion
  BAX expression is associated with lymph node involvement, capsular invasion and mean tumor size; and can be used to estimate the prognosis of PMC and PTC.
  Keywords: Papillary thyroid carcinoma, Prognosis, BAX
 • Fathi S. *, Norasteh A.A., Samami N Pages 50-60
  Background And Aim
  Status abnormalities are adverse changes which can cause deformity in the skeletal structure and the natural direction of the posture. Obesity is among the causes of status abnormalities. The important issue is the distribution of additional fat in the body. The aim of this study was to compare muscle and skeletal abnormalities between the students with apple-shaped and pear-shaped obesity.
  Material and
  Methods
  Study population included all male high-school students in Sanandaj. 79 students were selected by purposeful cluster sampling and divided into three groups: apple-shaped obesity (n=21), pear-shaped obesity (n=23), and normal weight (n=34).In order to assess abnormalities, we used photography for forward head and forward shoulder, flexible ruler for kyphosis and lordosis, caliper for genu valgum and genovarum, and navicular drop test for flatfoot. Using SPSS22 software, data were analyzed by one-way analysis of variance (ANOVA). P
  Results
  We found significant differences between every two groups in regard to different abnormalities as following: forward head (P ≤ 0.012) and forward shoulder (P ≤ 0.001) between normal and apple-shaped obesity groups, lordosis between apple-shaped and pearshaped obesity groups (P ≤ 0.047), and also between normal and apple-shaped obesity groups (P ≤ 0.046), genovarum (P ≤ 0.0001) between normal and pear-shaped obesity groups and also between normal and apple-shaped obesity groups (P ≤ 0.0001); flatfoot (P ≤ 0.0001) between normal and pear-shaped obesity groups (P ≤ 0.0001) and also between apple-shaped and normal groups (P ≤ 0.0001).
  Conclusion
  Apple and pear-shaped obesity have different effects on the stature structure and rate of complications. We recommend corrective exercise training programs and weight control in obese subjects according to the type of obesity.
  Keywords: Obesity, Apple-shaped obesity, Pear-shaped obesity, Fat distribution, Musculoskeletal abnormalities
 • Rahmatollah Iri, Dr Farshad Sheikhesmaeili, Nima Fattahi, Romina Reshadat, Behzad Saeedi, Zahra Shahabbaspoor, Lida Emami, Dr Pedram Ataee, Dr Ghobad Moradi *, Dr Karim Sharifi Pages 61-71
  Background And Aim
  Irritable bowel syndrome is a common gastrointestinal disease which is characterized by abdominal pain and altered bowel habits. This study aimed to investigate the prevalence of irritable bowel syndrome and its related factors in the general population in Sanandaj in 2013-2014.
  Materials And Methods
  This cross-sectional study was conducted in Sanandaj for a period of 12 months, from the summer of 2013 to the summer of 2014. Considering the design effect, a population sample of 430 were selected via random cluster sampling method. ROME III criteria were used for diagnosis of IBS. Logistic regression was used to accomplish the qualitative objectives and multivariate analysis for categorical variables. We used STATA11 software for statistical analysis.
  Results
  We found a prevalence rate of 10.63% for irritable bowel syndrome in the general population in Sanandaj. Concerning gender distribution, the prevalence rates were 11.5% and 9.96% for males and females respectively, which had no statistically significant difference (OR=1.184, 95% CI=0.574 – 2.439). Although the disease was more prevalent in the patients between 30-40 years of age compared to other age groups, this difference was not statistically significant (OR=0.679, 0.95 CI=0.189, 2.441).
  Conclusion
  The results of this study showed that the prevalence rate of IBS was higher in Sanandaj city in comparison to other parts of Iran, which can be related to several factors such as diet and lifestyle. Because of the high prevalence of IBS in Sanandaj, we recommend further studies for identification of the causes of this disorder and its exacerbating factors in this city.
  Keywords: Irritable bowel syndrome, Prevalence rate, Population-based study, Iran
 • Batool Mohammadian, Dr Ali Mohammadpour *, Dr Mahmood Reza Nematollahi, Eshrat Jamiati Pages 72-81
  Background And Aim
  Treatment and management of the symptoms of acute coronary syndrome (ACS) are very important. Pharmacological and non-pharmacological measures have been used for the relief of symptoms in these patients. The aim of this study was to investigate the effects of local heat therapy on physiologic parameters in the patients with ACS.
  Methods and Materials: In this randomized placebo-controlled clinical trial we randomly allocated 50 patients with acute coronary syndrome to either placebo or experimental groups. Patients in the experimental group received chest local heat therapy by using a hot pack warmed to 50°C, and the control group received the same therapy by a hot pack warmed to 37°C. Local heat therapy was administered for four 23-minute sessions for two consecutive days. Heart rate, respiratory rate, arterial blood pressure and blood oxygen saturation were measured before and after the study. We used a questionnaire for demographic data and a data sheet for recording physiologic parameters. Using SPSS v. 16, data were analyzed by descriptive statistics and statistical tests such as paired and independent t-test, Mann-Whitney U-test and Wilcoxon signed rank test.
  Results
  Before and after the study, the groups did not differ significantly in terms of diastolic blood pressure and heart rate. There were no significant differences between the groups in relation to systolic blood pressure, respiratory rate and oxygen saturation before the intervention. However, after intervention, systolic blood pressure (p
  Conclusion
  The study findings confirmed the effectiveness of local heat therapy in improving physiologic parameters in the patients with ACS.
  Keywords: Acute coronary syndrome, Local heat therapy, Physiologic parameters
 • Mohammad Javad Ashraf *, Dr Gholamali Ghasemi, Alireza Falah Pages 82-92
  Background And Aim
  Patellofemoral pain syndrome (PFPS) is an orthopedic disorder of the knee joint which results in pain and impairment of performance. The purpose of this study was to investigate the effect of combined exercise (hip abductor and external rotators strengthening balance) on pain and performance in the patients with PFPS.
  Materials And Methods
  In this semi experimental study, 20 men with PFPS were selected by purposeful sampling and then randomly assigned to two groups, i.e. experimental (n=10) and control (n=10) groups. The experimental group performed a training program which consisted of hip abductor and external rotators strengthening and balance exercises, 3 sessions per week for eighth weeks. Pain and physical performance in the patients were assessed by Visual Analogue Scale (VAS) and WOMAC respectively, before and after exercise. Repeated measures ANOVA was used to analyze the data. P ≤0.05 was considered significant.
  Results
  The results indicated that the changes and interactions of the two variables of pain (F=14/2 and p=0/001) and physical performance (F=60/2 and p=0/001) were significant in the experimental group (P
  Conclusion
  Considering the effectiveness of training in the improvement of performance and reduction of pain, this training protocol can be useful in the physical rehabilitation of PFPs.
  Keywords: Pfps_Combined training (hip abductor_external rotators strengthen + balance)_Function disabality_Pain
 • Dr Seyed Mohammad Ali Shariatzadeh *, Dr Malek Soleimani Mehranjani, Samira Naderi Noreini Pages 93-106
  Background And Aim
  Arsenic (As) compounds are environmental toxicants which are among human carcinogens. Sodium arsenite exposure leads to its accumulation in the liver resulting in liver disorders. The aim of this study was to investigate the protective effect of curcumin, as an antioxidant, on the liver tissue in the mice exposed to sodium arsenite.
  Material and
  Methods
  Thirty NMRI mice with mean body weight of 31±2 g. were randomly divided into 5 groups: control, scheme (receiving DMSO),curcumin (15mg/kg/day), sodium arsenite (5mg/kg/day) and sodium arsenite狪�梧 groups. Every group consisted of 6 mice. The exposure was by intraperitoneal injections and carried out for 5 weeks. Then the mice were killed and the liver tissue was removed and weighed. Histopathological and stereological analyses were performed and the incidence of hepatocyte cells apoptosis (by the TUNEL method) was determined. Data were analyzed using one way ANOVA, and the differences among mean values were considered significant at P
  Results
  A significant increase in the mean relative weight of liver, total volume of sinusoids, bile ductules (p
  Conclusion
  Treatment with curcumin reduced liver damage induced by sodium arsenite.
  Keywords: Curcumin, Liver, Mouse, Sodium arsenite, Stereology
 • Zaher Etemad, Dr Hojatollah Nikbakht *, Dr Mohammad Ali Azarbaijani, Dr Mandana Gholami Pages 107-119
  Background And Aim
  Resistance training exercise is one of the most common methods in fitness programs and health programs for athletes and therapists. Manipulation of every variable of training, such as rest intervals changes the adaptation and lead to the acquisition of more strength, higher endurance or biochemical changes in the body or cells. The purpose of this study was to determine the effects of two resistance exercise (RE) protocols with different rest intervals (RI) on serum homocysteine and CRP concentrations.
  Material and
  Methods
  This study included sedentary men between 19-28years of age who were randomly divided into 3 groups: two experimental groups including RE with RI of 90 (n=10) seconds and RE with RI of 180 seconds (n=10), and a control group (n=10). Exercise protocol included 8 exercises with intensity of 50% of 1RM in the first session and 85% of 1RM in the last session. The participant's weight, body fat percentage and body mass index were measured before and after intervention.In addition fasting homocysteine and CRP levels were measured by use of ELISA method before and after the exercise program for the 3 groups. ANOVA test was used to analyze the data. We used Benferoni statistical test in order to determine and arrange the mean differences within every group.
  Results
  The results showed that resistance training for eight weeks with different RI can lead to significant decrease in the levels of homocysteine and CRP in healthy sedentary men.
  Conclusion
  Circuit resistance training with different RI decreased the serum levels of homocysteine and CRP in the healthy sedentary men. Therefore, these exercises may decrease the risk of cardiovascular diseases.
  Keywords: Resistance training, Rest interval, C, reactive protein (CRP), Homocysteine
 • Dr Mohammad Fathi * Pages 120-129
  Background And Aim
  Endurance activity can affect function and also factors involved in skeletal muscle transcription. The aim of this study was to investigate the effects of an endurance activity program on the Sox6 gene and miR-499 expression in fast and slow twitch skeletal muscles in male Wistar rats.
  Materials And Methods
  we kept 14 rats under controlled conditions and divided them randomly into control and experimental groups. The experimental group performed an endurance activity program for 14 weeks, (6 days/wk, 1 hour/day) by using a treadmill. 48 hours after the end of the last session they were anesthetized and sacrificed. The soleus and extensor digitorum longus muscles were removed. Real time RT-PCR method was used to determine the expression levels of miR-499 and Sox6 genes. Data analysis was performed by t-test.
  Results
  The results showed, that sox6 gene expression in EDL muscles increased significantly in the experimental group compared to that in the control group (p
  Conclusion
  Considering different changes of sox6 and miR-499 expression in the skeletal muscles after the same endurance activity, it seems that these two factors create the conditions in the skeletal muscle tissue, which despite the long-term endurance activities these muscles can maintain appropriate ratios of fast and slow-twitch fibers
  Keywords: sox6 gene, Endurance activity, miR-499