فهرست مطالب

دانش انتظامی خراسان جنوبی - سال پنجم شماره 1 (پیاپی 16، بهار 1395)
 • سال پنجم شماره 1 (پیاپی 16، بهار 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/03/25
 • تعداد عناوین: 6
|
 • کاظم افرادی صفحات 9-24
  امروزه یکی از راهکارهای پیشگیری از جرم در فضاهای شهری، تمرکز بر طراحی محیطی است. استفاده از مبلمان شهری نیز به عنوان یکی از ابزارهای طراحی محیطی صحیح در پیشگیری از جرم محسوب می شود. اما «نحوه استفاده درست از این ابزار»، می تواند به عنوان یک مساله مورد توجه قرار گیرد. دیدگاه این پژوهش برای پرداختن به مساله مذکور، ارائه یک «چارچوب عملیاتی» است که بتواند کاربرد مبلمان برای پیشگیری از جرم در فضاهای شهری را «نظام مند» نماید. بر این مبنا سوال پژوهش عبارت بود از اینکه «چه چارچوب عملیاتی را می توان برای استفاده از مبلمان به منظور کاهش احتمال وقوع جرم در فضاهای شهری پیشنهاد داد؟». روش این پژوهش در پاسخ به سوال مطرح شده، بیشتر از آنکه جنبه اثباتی داشته باشد، بر جنبه «تبیینی» استوار بود. یعنی به معرفی بایدها، نبایدها و ملاحظات می پرداخت. داده های مورد استفاده برای تبیین، از گردآوری، توصیف و ساماندهی منابع کتابخانه ای به دست آمد.در نهایت، این نوشتار با معرفی یک فرآیند شش مرحله ای، موضوع کاربرد مبلمان در راستای پیشگیری از جرم در فضای شهری را در چهار حوزه شامل نحوه «انتخاب»، «طراحی»، «مکان یابی» و «چیدمان»،نظام مند کرد و در قالب یک چارچوب عملیاتی آورد. مراحل پیشنهاد شده در این چارچوب عبارت بودند از: انتخاب روبکرد، شناسایی محددوه های پیرامونی، سنجش پتانسیل جرم خیزی فضای شهری، رعایت ملاحظات عام، رعایت ملاحظات خاص و توجه به قابلیت تعمیر و نگهداری.
  کلیدواژگان: جرم، فضای شهری، مبلمان شهری، چارچوب عملیاتی
 • ابراهیم تقی زاده، سید حسن هاشمی، علی نیکوکار صفحات 25-47
  پیشگیری از جرم از آن جهت اهمیت دارد که هم اندیشان این حوزه معتقد هستند؛ هزینه هایی که صرف برنامه های درمان و یا به تعبیر بهتر، مجازات مجرمین می شود به مراتب بیشتر از هزینه هایی است که صرف اقدامات پیشگیرانه از وقوع جرم خواهد شد. در بسیاری از موارد، پلیس در تعامل با نهادهای اجتماعی در پیشگیری از جرم به شیوه های بسیار نامحسوس و متوالی و بدون برنامه مدون و منسجم، اقدام می نماید. این دسته از فعالیت های تعاملی که خارج از هرگونه مداخله با برنامه، اتفاق می افتد، گفتگوهای موردی با والدین، مالکین املاک، افراد متصدی در حکومت های محلی و اشخاص دیگری- که پلیس معتقد است در ایجاد و کنترل شرایطی که رفتارهای غیرقانونی و مجرمانه نقش دارند را در برمی گیرد. این فعالیت های موردی، به صورت متوالی و بدون هیچ گونه توجه به چالش های اخلاقی موجود، صورت می پذیرد. این پژوهش در پی راهکارهای مشارکت پلیس با مردم و سازمان های مردم نهاد است و سوال اصلی این است که آیا مشارکت پلیس با مردم و سازمان های مردم نهاد در کاهش جرائم نقش خواهد داشت، با عنایت به پاسخ شهروندان می توان کاستی های موجود در این زمینه را شناخت و راهکاری مناسب برای رفع آن ارائه نمود. ما با توزیع پرسشنامه محقق ساخت به بررسی کارایی راهکارهای اجرایی پلیس و میزان کارایی آن ها در جلب مشارکت سوال شوندگان می پردازیم. در ادامه به تحلیل عوامل برون و درون سازمانی در جلب مشارکت مردمی و معناداری آن با پیشگیری از جرم می پردازیم.
  کلیدواژگان: پیشگیری، مشارکت، پلیس، سازمان های مردم نهاد
 • صادق حامدی نسب، احمد موحدی خواه صفحات 48-63
  هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش سرسختی روان شناختی درگرایش به اعتیاد جوانان است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش مروری است. مسئله مواد مخدر یکی از مسائل مهم و جدی در سطح بین المللی است که از جنبه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فیزیولوژیک و روانی نگاه های مختلفی را به خود معطوف داشته است. اعتیاد یا وابستگی به مواد مخدر، یک اختلال مزمن و بازگشت کننده است که دارای تاثیرات عمیق اجتماعی، روان شناختی، جسمی و اقتصادی است و علاوه بر تخریب شخصی، هزینه های سنگینی را بر افراد، خانواده و جامعه تحمیل می نماید. واژه سرسختی روان شناختی را کوباسا، مدی، کان ابداع کردند. سرسختی روان شناختی ویژگی شخصیتی است که فرد واجد آن قادر به حل کارآمد چالش ها و استرس های بین فردی است و در مواجهه با حوادث از آن به عنوان منبع مقاومت و همانند سپری محافظ استفاده می کند. این سازه از سه مولفه تعهد، کنترل و مبارزه جویی تشکیل شده است. مرور پژوهش های مختلف نشان داد که سرسختی روان شناختی با گرایش به اعتیاد رابطه معکوس دارد، به این معنی که هر چه سرسختی روان شناختی بالاتر باشد، گرایش به اعتیاد کاهش می یابد و بالعکس؛ لذا با توجه به ارتباط سرسختی روان شناختی و گرایش به اعتیاد توصیه می شود که کارگاه های آموزشی سرسختی روانشناختی از طریق بازسازی شناختی برای افرادی که در معرض گرایش به اعتیاد قرار دارند برگزار کرد.
  کلیدواژگان: سرسختی روان شناختی، اعتیاد، مواد مخدر
 • محمدعلی طالبی، طاهره نوکندی صفحات 64-83
  موضوع ارتباط و نوع ارتباط گفتگوی مجازی درمیان جوانان و کاربران کامپیوتر و اینترنتی در دهه اخیر که به سرعت و شدت در میان جوانان و کاروران تسری و شیوع پیداه کرده است ، در برخی از وقایع و مواقع باعث نگرانی خانواده ها و مربیان و سئوالات شده است . زیرا در نگاه و نگرش اول گفتگوی مجازی مفهوم غیر اخلاقی و ضد اخلاقی و حتی جنسی و روابط شفاهی و نامعقول جنسی کاربران برداشت می شود و برآیند این نگرش و نگاه باعث حساسیت بیش از حد خود جوانان و نوجوانان و کاربران در کار با اینترنت و کامپیوتر شده است. در این تحقیق ضمن بیان مسئله فوق و اهمیت و اهداف آن و نیز بیان سوالات ویژه وتعریف متغیرها و واژه ها به بیان کلی و تاریخی و تحقیقی و امروزی گفتگوی مجازی از مناظر گوناگون پرداخته ایم که به صورت مختصر بیان شده است .همپنین با بیان روش تحقیق با برآورد آماری داده ها از سوالشوندگان گفتگوی مجازی پرداخته ایم و به تجزیه و تحلیل آنها پرداخته ایم. نتایج حاکی از درصد پاسخ های دهگانه به انواع گفتگوی مجازی پسران نسبت به دختران 61 به 39 درصد فراوانی بوده است . به دیگر سخن میزان استفاده کاربران پسر نسبت به کاربران دختر درست دو برابر گزارش شده است . جالب توجه اینکه پسران در همه ی موارد به غیر از دو مورد علمی و تحقیقاتی نمرات بیشتری نسبت به دختران اخذ کرده اند. در سایر موارد مثل : سرگرمی ، برقراری دوستی ، روابط جنسی مخفی ، ورزشی ، ترکیبی از همه ی موارد ، پشت صحنه ها ، روابط دیگران ، هنرمندان و شوها پسران دو برابر دختران بیشتر گفتگوی مجازی می کنند.
  کلیدواژگان: گفتگوی مجازی، روابط جوانان، شهر بیرجند، برقراری دوستی، اینترنت، فضای مجازی
 • حجت الله صادقی، حمید سیروسی، حسین صادقی صفحات 84-103
  پدافندغیرعامل یکی از شاخه های مدیریت بحران می باشد، که نوع بحران مرتبط با آن جنگ می باشد. بیش از 26 رشته از پلیمر و معماری تا برنامه ریزی شهری (بافت شهر، فرم شهر، ساختار شهر، ساختار منطقه، کاربری اراضی، مسکن، محیط زیست، حمل و نقل، آمایش سرزمین، مکان یابی و غیره) در آن کار برد دارد. در اولویت اول و قبل از انجام مطالعاتی که در استحکام بنا (نوع مصالح، فرم تاسیسات مدفون، نیمه مدفون و در ارتفاع)، معماری ورعایت الزامات پدافند غیرعامل (دسترسی ها، ارتباطات، ارتفاع و حجم) انجام می گیرد، نیاز به پژوهش درباره نحوه استقرار و مکان یابی تاسیسات و تجهیزات شهری است. مکان یابی و نحوه استقرار تاسیسات شهری اقدامی اساسی و پایه ای است. بررسی و ارزیابی نقش الزامات پدافند غیرعامل در مکانیابی مراکز و تاسیسات شهری اقدامی ضروری است و تاخیر در آن باعث ناپایداری و آسیب پذیری شهر می گردد پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش توصیفی – تحلیلی می باشد. روش جمع آوری اطلاعات به دو صورت کتابخانه ای و مطالعات پیمایشی (میدانی)؛ می باشد. روش مورد استفاده در تحلیل ها، نیز فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ، مبتنی بر نظر کارشناسان و مقایسه زوجی بین شاخص ها، معیارهای 17 گانه و گزینه های هر معیار در سیستم اطلاعات جغرافیایی است. نتایج نشان داد به نظر می رسد توزیع مراکز انتظامی در شهر بیرجند بر اساس اصول پدافند غیرعامل بر مبنای تراکم جمعیت، معیار فاصله از مسیر سیلاب، فاصله از مراکز بهداشتی-درمانی ، در ارتباط با مراکز آموزشی نیاز به ایجاد برخی مراکز جدید یا تغییر مکان مراکز موجود ضروری است.
  کلیدواژگان: بعد شاخص اجتماعی-فرهنگی، تحلیل مکانی-فضایی، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، مراکز انتظامی، پدافند غیرعامل، سامانه اطلاعات جغرافیایی
 • زهرا مهمی، عاطفه بمانی صفحات 104-112
  نیروهای پلیس قسمتی از بخش عمومی هستند که وظیفه ابتدایی آن ها حفاظت از جان و مال شهروندان، حفظ نظم و قانون و نیز شناسایی و ممانعت از اجرای جرایم است.مدیریت دانش و اطلاعات یکی از جنبه های حیاتی کار پلیس است، و نیروهای پلیس نیازمند این امر هستند که در مدیریت دانش ضمنی و صریح، و نیز در توسعه دادن شایستگی هایشان در زمینه مدیریت دانش و ترویج و تسهیل اشتراک دانش فعال باشند. این بررسی پیشینه تحقیقات قبلی درباره مدیریت دانش و اشتراک دانش در بخش دولتی را بیان می کند و هدف این مقاله کمک به درک بهتر مدیریت دانش در نیروهای پلیس است.
  کلیدواژگان: مدیریت دانش، اشتراک دانش، بخش دولتی، نیروی پلیس