فهرست مطالب

دانش انتظامی خراسان جنوبی - سال پنجم شماره 2 (پیاپی 17، تابستان 1395)
 • سال پنجم شماره 2 (پیاپی 17، تابستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/06/25
 • تعداد عناوین: 6
|
 • زههد زرگر، سیما فوداجی صفحات 9-22
  آینده متعلق به جوامعی است که خود را آماده یادگیری می کنند. امروزه، شرایط بازار کار برای دانش آموختگان دانشگاهی روز به روز دشوار تر می شود، کارفرمایان انتظار دارند با استخدام فردی با تحصیلات دانشگاهی به خلاقیت و نو آوری لازم برای حل مسائل و مشکلات کاری دست یابند، آنها به دنبال فردی هستند که قدرت جمع آوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل، سازماندهی، نتیجه گیری و ارائه بازخورد های لازم را داشته باشد. کلیه مهارت های ذکر شده، اجزای اصلی تفکر و مولفه های هوش هیجانی به شمار می روند. اهمیت پرورش مهارت های هیجانی در حدی است که برخی از صاحبنظران تفکر مثبت را هدف عمدئه تحصیلات دانشگاهی برشمرده اند و معتقدند، آموزش فقط یاد دادن تفکر به فراگیر است. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین هوش هیجانی - عاطفی و تاثیر آن در تعهد و رضایت شغلی و رفتار استاندارد کارکنان راهنمایی و رانندگی استان خراسان جنوبی است .این پژوهش از نوع پژوهش های کاربردی است. هدف اساسی این نوع پژوهش ها توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. تحقیق کاربردی در جستجوی دستیابی به یک هدف عملی است و تاکید آن به رفاه وبه کارگیری نیروهای استاندارد به لحاظ روانی در پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا و مطلوب بودن فعالیت آنها است . نتایج حاکی از آن است که فرض ما در مورد هوش هیجانی و تحصیلات مورد پذیرش قرارمی گیرد و با اطمینان 95% می توان ادعا کرد که این عامل موثر در هوش هیجانی می باشد.F بدست آمده برای تعهد سازمانی و میزان تحصیلات (05/0 >248/0=sig) می باشد که این مقدار یعنی عدم وجود رابطه معنی داری بنابراین تحصیلات با میزان هوش هیجانی رابطه معنی داری دارد و اما با تعهد سازمانی رابطه معنی داری برقرار نمی باشد.
  کلیدواژگان: هوش هیجانی - عاطفی، تعهد سازمانی، تحصیلات، بهره وری سازمانی، پلیس راهنمایی و رانندگی
 • نوید شیرزاد، محمدرضا سرمد صفحات 23-37
  اکثر سازه ها میرایی بسیار کمی دارند و تحت اثر تحریکات زلزله و باد اغلب منجر به خسارات گسترده و حتی شکست یا انهدام می گردد. امروزه دستگاه ها و وسایل پیشرفته ای، جهت اتلاف انرژی و یا کاهش انرژی ورودی به سازه وجود دارند، که با درک رفتار و چگونگی عملکرد آن ها می توان کمبود میرایی سازه ها را جبران و از آسیب و خسارت ها نیز، جلوگیری کرد. درروش نوین طراحی سازه فرض می شود که رفتار غالب سازه الاستیک بوده و درنتیجه از اهمیت شکل پذیری اعضای سازه ای کاسته شده و انرژی زمین لرزه از طریق تجهیزات الحاقی مستهلک شده و یا با استفاده از سامانه های مختلف جداگر انرژی کمتری به سازه منتقل می شود . بدیهی است که درروش نوین آسیب وارده به سازه کمتر بوده و سطوح عملکرد بالاتری قابل دستیابی است . در این مقاله به بررسی نحوه عملکرد سازه های نظامی با استفاده از کنترل کننده غیرفعال ویسکوز و جداساز در هنگام زلزله پرداخته شده است. مهم ترین ویژگی جداسازی لرزه ای، انعطاف پذیری است که باعث افزایش زمان تناوب طبیعی سازه می شود. افزایش زمان تناوب طبیعی، باعث می شود که سازه در طیف از ناحیه ی دارای مقادیر بالا فاصله بگیرد، و همچنین باعث کاهش شتاب در سازه می گردد و این امربر روی جابجایی های افقی نیز تاثیرگذار است. از طرفی افزودن میراگرهای ویسکوز مایع سبب کاهش تغییر مکان هدف (تقاضا) می شود. رفتار نیرو تغییر مکان میراگرها به شدت به محتویات فرکانسی زلزله ها وابسته است.
  کلیدواژگان: اتلاف انرژی، کنترل کننده های غیرفعال، جداسازها، میراگرهای ویسکوز
 • حسین فرزانه پور، محمود باهوش فاردقی، مهدی خوش رفتار، حسین ابراهیمی صفحات 38-53
  سیاست خارجی آمریکا در این منطقه درجلوه های متفاوتی بروز کرده است؛ و پس از 11 سپتامبر ابعاد جدیدی به خود گرفته است که از نظر برخی اندیشمندان چرخش معنی داری محسوب می شود. از جمله مهمترین بعد آن مخصوصا در دوران پساجنگ سرد توجه به سیاستهای لیبرال_دموکراتیک و تقویت آن با عناوینی همچون نظم نوین جهانی بوده است. این بعد سیاست خارجی آمریکا در دوران جدید مطرح شده و در قالب سیاست دولت سازی و به منظور کمک به کشورهایی است که ویژگی های دولت فرومانده را دارا هستند و یا گاه به عنوان مکملی برای سیاست های نظامی این کشورها درآمده است از این رو سوال این پژوهش بر این پایه است که: الگو و روند حاکم بر سیاستهای آمریکا در دوران بعد از 11 سپتامبر در غرب آسیا و خصوصا در افغانستان چگونه بوده است؟ فرضیه این که: به نظر می رسد در سیاستهای آمریکا بعد از 11 سپتامبر دکترین لیبرال دموکراسی در تعیین الگوی حاکم بر سیاست خارجی این کشور نقش اساسی داشته است که نمود آن را در تلاش برای ایجاد الگوی دموکراتیک در افغانستان می توان دید. از این رو در پژوهش حاضر سعی شده است تا با استفاده از روش تحلیلی توصیفی به -سوال مذکور پاسخ داده شود که حیطه ی زمانی این تحقیق شامل دوران بوش و دوره ی نخست اوباما می باشد.
  کلیدواژگان: آمریکا، افغانستان، 11 سپتامبر، سیاست خارجی، لیبرال دموکراسی، الگو و روندها
 • عفت محمدی، نعمت الله نظری صفحات 54-66
  انگیزه عاملی است که موجود زنده را به فعالیت وادارمی کند و فعالیت او را در جهتی سوق می دهد.حالتی که انگیزه را در موجود زنده به وجود می آورد، انگیزش می نامند؛ مثلا نیاز به آب و غذا را انگیزه می گویند؛ احساس تشنگی و گرسنگی را انگیزش می نامند. بنابر این انگیزش در روان شناسی مبحثی است که چرایی رفتارها را توصیه می کند. همچنین می توان گفت :انگیزش عبارت است از مجموعه ای از نیروها که موجب می شود اشخاص به شکل های مختلف رفتار نمایند.انگیزش با یک نیاز آغاز می شود. اشخاص راه های ارضاء نیاز هایشان را جستجو و سپس متناسب با آن رفتار می کنند. عملکرد ناشی از این رفتار ،مجموعه ای از پاداش ها و تنبیه ها را به همراه خواهد داشت.یک نتیجه مطلوب به شکل های مختلفی می تواند نیاز اولیه را بر طرف کند.تحقیق حاضر باهدف بررسی انگیزش شغلی کارکنان ناجا انجام گرفت. این تحقیق یک پژوهش توصیفی –تحلیلی مقطعی است .جامعه آماری شامل کلیه کارکنان ناجا شهرستان بیرجند می باشد. تعداد حجم نمونه دراین مطالعه 100 کارمند از کل فرماندهی انتظامی شهرستان بیرجند می باشد. روش نمونه گیری به صورت تصادفی انجام پذیرفت. برای جمع اوری اطلاعات از پرسش نامه از پیش ساخته انگیزش شغلی هرزبرگ استفاده شد. نتایج نشان می دهد در بین عوامل درونی به ترتیب در بین عوامل درونی قدردانی،توسعه شغلی،ماهیت کار و مسئولیت شغلی به ترتیب از بیشترین تا کمترین تاثیرگذاری برخوردارند به ترتیب از بیشترین تا کمترین تاثیر گذاری را داشتند. به عبارتی اولویت بندی عوامل تاثیر گذاز در انگیزش شغلی کارکنان بودند.
  کلیدواژگان: انگیزش شغلی، عوامل درونی، قدردانی، توسعه شغلی، شهرستان بیرجند
 • محمدیوسف ناصری فورگ، حامد نجفی صفحات 79-107
  از موضوعات مهم در رابطه با تعامل ضابط و مقام قضایی، ارزش اعتبار گزارش و اظهارنظر ضابط در فرآیند کیفری است. گزارش قضایی در راستای انجام ماموریت ضابط دادگستری به مقام قضایی ارائه می شود. مقام قضایی در طول فرآیند دادرسی کیفری، از جهات مختلف با ضابطان دادگستری در تعامل است. یکی از زمینه های مهم این تعامل، اعتبار بخشی به گزارش و تحقیقات ضابطین توسط مقام قضایی است. گزارش ها و تحقیقات ضابطان از نظر نوع و محتوا تفاوت هایی دارند، از این رو قانون گذار آن ها را مشمول مقررات مختلفی نموده است، در برخی موارد ارزش تحقیقات منوط به تایید قاضی است و در مواردی نیز اماره قضایی قلمداد شده است. ضابط دادگستری در فرآیند کیفری، طیف وسیعی از گزارش ها را ارائه می نماید و در صورت درخواست مقام قضایی، به اظهار نظر نیز می پردازد. این گزارش ها به طور کلی، در دو دسته گزارش ها و اظهارنظر عادی (معمولی) ضابطان و گزارش ها و اظهارنظر تخصصی و فنی (کارشناسی) ضابطان قابل طبقه بندی است. «بی اعتبار ساختن ادله ی ناشی از روش های غیرقانونی» به عنوان یکی از مهم ترین و موثرترین راهکارها، در مقررات داخلی کشورها و اسناد بین المللی مورد پذیرش قرار گرفته است. این قاعده می تواند مبنای بی اعتباری گزارش های ضابطانی محسوب شود که از طرق غیرقانونی، نامتعارف و ناموجه دلایلی را جمع آوری نموده و به مقام قضایی ارائه کرده اند. در قانون آیین دادرسی کیفری جدید، وظایف ضابطان دادگستری به طور شفاف بیان شده است. در این قانون، همه پرسنل نیروی انتظامی ضابط عام نیستند و بر اساس ماده 29 این قانون، فقط فرماندهان، افسران و درجه دارانی که آموزش مربوط به ضابطیت را دیده باشند، ضابط دادگستری محسوب می شوند. پس از اجرای این قانون، اگر ماموری به عنوان ضابط به درب منزل افراد مراجعه کرد، علاوه بر کارت شناسایی باید کارت ضابطیت خود را نشان دهد و بر این اساس، تحقیقات و اقدامات بدون کارت ضابطیت، ممنوع و فاقد اعتبار است. اگر در خصوص پرونده ای حتی در مرحله دیوان عالی کشور مشخص شود که مامور آن، فاقد کارت ضابطیت بوده، تمام تحقیقات مربوط به این پرونده فاقد اعتبار است. همچنین ارجاع موضوع به مامور فاقد کارت ضابطیت از سوی مقام قضایی تخلف محسوب می شود. بسیجیان نیز باید کارت ضابطیت داشته باشند؛ این در حالی است که پیش از این داشتن کارت بسیج کافی بود.
  کلیدواژگان: ضابطین دادگستری، قانون کیفری جدید، پلیس قضایی
 • فاطمه وظیفه شناس درمیان، محمد وظیفه شناس درمیان صفحات 108-121
  دامداری سنتی مبنای معیشت ایل و عشایری است که هنوز به شیوه کوچ رویی روزگار می گذرانند آن ها هنوز سنت های آبا و اجدادی خود را حفظ کرده اند و آن ها را به کار می گیرند. عشایر کوچ رو در نقاط مختلف استقرار ) ییلاق، قشلاق و مسیر کوچ ) دارای آداب و سنت های ویژه ای هستند که در یک تقویم زمانی خاص آن را اجرا می کنند. زندگی کوچ نشینی در ایران سابقه ای کهن دارد؛ در زندگی کوچ نشینی افراد از طریق پرورش حیوانات و در پی چراگاه های طبیعی سالیانه از محلی به محل دیگر کوچ می کنند.این مقاله یک پ‍ژوهش توصیفی-تحلیلی مقطعی، به منظور بررسی مشکلات عشایر حاشیه کویر و تاثیر آن در نظم و امنیت است. در این تحقیق با تاکید بر جدی بودن مسئله خشک سالی و مشکلات پیش روی عشایر و همچنین مهاجرت آن ها و به خطر افتادن امنیت استان خراسان جنوبی و لزوم برنامه ریزی دولتی پرداخته می شود.هدف این پژوهش بررسی تاثیر مشکلات عشایر (خشک سالی، کاهش درآمد و مهاجرت) بر زندگی عشایر حاشیه کویر و امنیت استان است.
  کلیدواژگان: عشایر استان خراسان جنوبی، امنیت، مهاجرت، خشکسالی