فهرست مطالب

مدیریت شهری - پیاپی 46 (بهار 1396)
 • پیاپی 46 (بهار 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/01/26
 • تعداد عناوین: 31
|
 • مهدی مدیری، سلمان حیاتی *، علی رضایی مقدم صفحات 7-22
  در دنیای امروز ابزارها و تکنیک های برنامه ریزی شهری پیشرفت بسیار زیادی داشته اند؛ لذا، نظریه پردازان برنامه ریزی شهری از مدل های مختلفی جهت سنجش رشد و توسعه کلانشهرها استفاده می کنند. در پژوهش حاضر که از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد، محققین با استفاده از روش های کمی تراکم جمعیت، اندازه متروپل، مدل آنتروپی و مدل هلدرن، با هدف شناخت الگوی توسعه فضایی کلانشهر مشهد، پرداخته اند.
  نتایج به دست آمده نشان می دهد که از میزان رشد پراکنده کلانشهر مشهد کاسته شده و این کلانشهر به سمت فشردگی در حال حرکت می باشد. همچنین اندازه متروپل نشان می دهد که مساحت کلانشهر مشهد طی دوره 1270 تا 1390، 47 برابر و جمعیت این کلانشهر 56 برابر شده است. نتایج معادله هلدرن نیز مشخص می کند، به طور میانگین یک دهم رشد کالبدی شهر نه بر اثر رشد و افزایش جمعیت بلکه بر اثر عواملی جدای از رشد جمعیت که هلدرن آن را پراکنش افقی می نامد، صورت گرفته است. به عبارت دیگر، در فرایند رشد شهری، کلانشهر مشهد در دوره (1355-1390)، 9 درصد از میزان اسپرال یا گسترش کالبدی شهر کاسته و بر عامل جمعیتی افزوده شده است. نتایج بررسی و تحلیل فرایند توسعه کلانشهر مشهد در نیم قرن اخیر، گویای این واقعیت است که طرح ها و پروژه های برنامه ریزی شهری پاسخگوی تحولات و پیامدهای حاصله نبوده و نوعی شهرسازی نااندیشیده و ناموزون در حال وقوع است. چنین شکلی از توسعه، الگویی از یک شهر بیمار است که انسجام کالبدی/ فضایی خود را از دست داده است.
  کلیدواژگان: توسعه فضایی، روش های کمی، کلانشهر مشهد
 • سهیلا لویمی * صفحات 23-32
  ابومعین حمیدالدین ناصر بن خسرو قبادیانی مروزی حکیم، شاعر، نویسنده، فیلسوف و جهانگرد است که شرح سفر حج با برادر و غلامی هندو را به رشته تحریر درآورده است. وی در هفت سال بیش از یک صد شهر و سرزمین هایی مانند آذربایجان، ارمنستان، آسیای صغیر، حلب، طرابلس، شام، سوریه، فلسطین، جزیره العرب، قیروان، تونس و سودان را زیرپا گذاشت و یادداشت هایی درباره آن ها نوشته که امروزه یکی از سفرنامه های مهم در ایران و جهان است. در این سفرنامه، ناصر خسرو کوشیده است تا با ورود به هر شهر، مشخصات و عناصر شهری را که از نظر وی حائز اهمیت بود را به قلم خود توصیف کند. با اینکه ناصر خسرو از علم شهرسازی بی خبر بود ولی توانست عناصری از شهر را مورد توجه خویش قرار دهد که برای خواننده امروز، تصوری از شهرهای دوره سلجوقیان را به ارمغان می آورد و همینطور خواننده را با هنر طراحی شهری آن زمان بیشتر آشنا می کند. در واقع هدف از مقاله حاضر تمرکز بر عناصر طراحی شهری است که در سفرنامه ناصر خسرو توصیف شده است. این مقاله به شیوه توصیفی و تحلیلی نگاشته شده و روش گردآوری اطلاعات آن مبتنی بر ابزار کتابخانه ای است. نتایج تحقیق حاکی از هفت عنصر مهم طراحی شهری است که ناصر خسرو آنها را در طی سفر هفت ساله خود مورد بررسی قرار داده است.
  کلیدواژگان: سفرنامه ناصر خسرو، طراحی شهری، واژگان هنر
 • عباس ارغان * صفحات 33-52
  رفتار انسان در فضای جغرافیایی انعکاس اثر فرایندهای عینی و مقوله های ذهنی است. انسان بر اساس پیش زمینه های ذهنی خود و برداشتی که از محیط پیرامون دارد، درباره وضعیت زندگی قضاوت می کند. این قضاوت ها از یک طرف آمال و آرزوها و از طرف دیگر کیفیت محیط خارج از ذهن او را نشان می دهند. با این اوصاف، میزان رضایتمندی می تواند به عنوان قضاوتی از سطح کیفی محیط زندگی ساکنان مناطق مختلف قلمداد شود. محیط زندگی خارج از ذهن شامل ابعاد اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و طبیعی است که در ارتباط با یکدیگر فضای زیست سکونتی را شکل می دهند. خلق فضای زیست و چگونگی ارتباط ابعاد گوناگون آن، نتیجه عملکرد انسان و دخل و تصرف با برنامه یا بی برنامه ‐ خوب یا بد‐ در فضای سکونتی بوده است. بنابراین، میزان رضایتمندی انسان ها از محیط زیست خود نشانگر میزان تحقق اهداف برنامه های تدوین یافته جهت بهبود وضعیت زندگی است. هم چنین رضایت و نارضایتی از محیط، میزان مشارکت مردم در برنامه های توسعه را نیز متجلی می سازد؛ زیرا در صورت مشارکت مردم در تدوین برنامه ها، فضای حاصل برای ساکنان مطلوب تر خواهد بود. هدف مقاله حاضر شناسایی عوامل موثر بر رضایت روستاییان و اولویت بندی آن ها با بهره گیری از نظرات مردم و مسئولان روستا و استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی می باشد. بدین منظور ابتدا با مطالعه جامع بر ادبیات موجود عوامل موثر در 4 دسته اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و طبیعی دسته بندی و سپس اولویت بندی گردید. نتایج حاصله نیز نشان داد که عوامل اقتصادی مهم ترین عامل رضایت از زندگی در محیط روستا از دیدگاه مسئولین و عوامل اجتماعی به عنوان مهم ترین عامل رضایتمندی از دیدگاه روستائیان می باشد. در انتها نیز با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاداتی ارائه گردیده است.
  کلیدواژگان: فرايند تحليل سسله مراتبي (AHP)، رضايت از زندگي، کيفيت زندگي، سنجش کيفيت زندگي، رضايتمندي روستائيان، توسعه روستايي
 • احمد عسکری *، فاضل رحمانی صفحات 53-60
  هدف اصلی از این تحقیق بررسی شاخص های بازاریابی داخلی و رابطه آن با کیفیت خدمات است. امروزه با مطرح شدن دو مفهوم بازاریابی داخلی و کیفیت خدمات، اهمیت و نقش تعیین کننده مشتریان درونی سازمان ها (کارکنان) در تحقق کیفیت خدمات بیش از پیش روشن تر شده است. در این راستا تلاش تحقیق بر این است تا رابطه عوامل بازاریابی داخلی با کیفیت ارائه خدمات به مشتریان در بانک شهر در شهر شیراز بررسی نماید. روش تحقیق مورد استفاده برحسب هدف کاربردی، برحسب نوع داده ها توصیفی و از لحاظ نحوه اجرا همبستگی است. جامعه آماری تحقیق حاضر را کارکنان بانک شهر در شهر شیراز (950 نفر) تشکیل می دهند که بر اساس فرمول کوکران، تعداد 274 نفر بعنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده دو پرسشنامه است: پرسشنامه اول بازاریابی داخلی را می سنجد و پرسشنامه دوم کیفیت خدمات را اندازه گیری می کند. برای برآورد اعتبار پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ که به ترتیب 0.85 و 0.81 می باشد استفاده شده است. همچنین برای آزمون فرضها از آزمون همبستگی اسپرمن و آزمون فریدمن استفاده شده است. نتایج نشان می دهد بین شاخص های بازاریابی داخلی وکیفیت خدمات رابطه معناداری وجود دارد.
  کلیدواژگان: بازاریابی داخلی، شاخص های بازاریابی داخلی، کیفیت ارائه خدمات
 • کیارش کاظمی، میلاد تفنگچی مهیاری * صفحات 61-70
  جهانی شدن پدیده ای است که امروزه ذهن بسیاری از اندیشمندان و سیاست مداران را به خود مشغول کرده است. ابعاد گوناگون و ویژگی های مختلف جهانی شدن و تاثیراتی که بر ابعاد مختلف زندگی شهری می گذارد، موجب تردید بسیاری از شهرسازان و سیاست مداران در اختلاط بیشتر با جامعه جهانی شده است. انگاره دیگری که امروزه در سراسر شهرهای جهان رواج یافته است، انگاره «حق به شهر» است که به حق ساکنان شهر در اداره شهر خود تاکید دارد. پژوهش پیش رو به بررسی تاثیر پدیده جهانی شدن بر حق به شهر ساکنان شهر می پردازد. در مسیر پژوهش، ابتدا پدیده جهانی شدن و سپس حق به شهر بررسی می شود و سپس به بررسی تاثیر جهانی شدن بر حق به شهر پرداخته می شود.
  کلیدواژگان: جهانی شدن، حق به شهر، شهر، فضای شهری، اقتصاد شهری
 • کوثر عیسی زاده * صفحات 71-96
  گرچه تعاریف متفاوتی از فرهنگ گرایی وجود دارد، ولی صاحبنظران چندفرهنگی، «فرهنگ گرایی» را ناظر بر هرگونه تفاوت و هویت نمی دانند بلکه آن دسته از تفاوت ها و هویت ها را شامل می شود که ریشه در فرهنگ - به معنی مجموعه عقاید و اقدماتی که مردم خویش فهمی، جهان فهمی و زندگی فردی و جمعی خود را با آنها سازمان می دهند- دارد. بهر حال تاثیر فرهنگ بر کالبد شهرها و معماری، از موضوعات مهمی است که لازم است تا مورد بررسی و تدقیق قرار گیرد. روش تحقیق این مقاله «توصیفی- تحلیلی» است که از روش اسنادی با ابزار گردآوری مشتمل بر مطالعات کتابخانه و تکنیک فیش برداری استفاده کرده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که از دیدگاه فرهنگ گرایی انسان ها برای نیازهایی والاتر و مهم تر از سکونت، می سازند. در این بین نقش مذهب و نظام های اعتقادی بسیار برجسته است. انسان در مواجهه با یک جهان بی کران، ناشناخته و بی نظم درواقع دچار نوعی ترس و سردرگمی می شود. به همین دلیل درصدد نظم دادن به محیط اطراف خود برآمده و با عمل ساختن، نظم انسانی و ذهنی مدنظر خود را به جهان بیرونی تحمیل می کند. این کار از نظر روانی، او را آرام کرده و همچنین به آمال و آروزها و ارزش هایش جنبه جسمی و دیداری می دهد، بنابراین آروزها و ارزش های او در قالب بناها منجمد شده و همیشه جلوی چشمش قرار می گیرند تا هم فراموش نشوند و هم شیوه های رفتار درست را به شکلی مداوم به او یادآوری کنند. ساختن محیط برای انسان ها، در واقع نوعی تصویری کردن نظمی ذهنی است که معنادهی به جهان و زندگی را انجام می دهد.
  کلیدواژگان: فرهنگ، کالبد و طراحی مسکن، نظریه های فرهنگی مجتمع های زیستی
 • احمدعلی اسدپور * صفحات 97-112
  شهرداری ها به عنوان بالاترین مقام برنامه ریزی و مدیریت شهری در شهرها شناخته شده اند. این نهاد که وظیفه خدمات رسانی به شهروندان را دارد جهت ایجاد محیط قابل قبول برای شهروندان دارای هزینه هایی جهت اجرای پروژه ها و برنامه های خود می باشد که به نام درآمد شهرداری ها شناخته می شود. این درآمدها گاه به صورت مستقیم وگاه در شرایطی غیر مستقیم می باشند. بررسی و واکاوی این درآمدها می تواند راهگشا و یاری رسان مسوولان جهت برنامه ریزی بهتر در شهرها باشد. بدین منظور در پژوهش حاضر به بررسی درآمد پایدار شهرداری ها با رویکرد توسعه پایدار شهری در شهر بندر عباس پرداخته خواهد شد. جامعه آماری پژوهش، ساکنان شهر بندرعباس و مسئولان مدیریت شهری می باشند. بر این اساس از آزمون تی استیودنت جهت سنجش وضعیت پایداری کلی منابع مالی و درآمدی مورد بررسی استفاده شده و همچنین تحلیل واریانس رگرسیون تاثیر افزایش درآمد پایدار و توسعه اجتماعی، فرهنگی و عمران شهر ی شهرداری بندرعباس مورد سنجش قرار گرفته و در نهایت منابع درآمدی شهرداری از طریق مدل VIKOR مورد سنجش و رتبه بندی قرار گرفته اند.
  کلیدواژگان: درآمد پایدار، شهرداری، توسعه پایدارشهری، بندرعباس
 • نرجس عباداتی، باقر ساروخانی *، علی اکبر فرهنگی صفحات 113-130
  هدف از انجام این تحقیق ارائه مدلی جهت تاثیر اجتماع برند شهروندان سایبری بر عملکرد برند با توجه به نقش میانجی گشودگی برند است به منظوراینکه سازمان های تولید کننده محصولات رسانه ای امکان استقرار و تعامل با اجتماع برند را در سازمان هایشان گسترش و افزایش دهند. این تحقیق از نوع تحقیقات پیمایشی است. جمعیت آماری پژوهش شامل دو گروه هستند: اجتماع مشتریان و هواداران سایبری برند سونی و گروه دوم مدیران، بازاریابان و فروشندگان محصولات برند سونی می باشند. حجم نمونه آماری پژوهش برای هر دو گروه به دلیل نبود آمار دقیق با توجه به فرمول کوکران 384 نفر انتخاب گردیدند که با روش نمونه گیری تصادفی ساده پرسشنامه به صورت اینترنتی و همچنین به صورت حضوری توزیع شد. گروه اول پرسشنامه اجتماع برند را پر کردند و گروه دوم پرسشنامه گشودگی برند و عملکرد برند را پر کردند. برای اعتبار بخشی به سنجش ها؛ یک تجزیه و تحلیل عامل تاییدی با نرم افزار لیزرل و سپس جهت پایایی از آلفای کرونباخ استفاده گردید. فرضیه ها با استفاده از نرم افزار ساختاری پی آل اس مورد آزمون قرار گرفت.نتایج نشان دادکه اجتماع برند بر مبنای رسانه اجتماعی بر چهار عنصر عملکرد برند، تاثیر قدرتمندی دارد. همچنین نتایج نشان داد که گشودگی برند، اثرات اجتماع برند بر چهار عنصر عملکرد برند را میانجیگری می نماید. ما یک مدل منحصر بفرد از پروسه ای که یک اجتماع برند، به وسیله آن، می تواند بر عملکرد برند، اثر گذار باشد را توسعه دادیم. جوامع برندی که در رسانه اجتماعی عمل می کنند، می توانند با بهبود ارتباطات و تعاملات بین اعضا، موجب افزایش عملکرد برند گردند. همچنین وجود و استقرار گشودگی برند به عنوان پل ارتباطی و دریافت بازخور می تواند بر رابطه بین اجتماع برند با عملکرد برند تاثیر گذار باشد.
  کلیدواژگان: اجتماع برند، شهروندان سایبری، عملکرد برند
 • یاسر روستایی حسین آبادی، علی اکبر گرجی ازندریانی * صفحات 131-140
  توسعه انسانی حلقه پایانی زنجیره ی نظریات ابراز شده در دانش اقتصاد توسعه است که بنابر رای بنیادگذارانش، تحقق آن منوط بر تحقق توسعه در چهار بعد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی بطور همزمان خواهد بود. آمارتیا سن، اقتصاد دان نامدار هندی که از مهمترین مروجان این نظریه است، معتقد است که برای تحقق توسعه در تمامی این ابعاد، آزادی ابزاری باید تامین و تضمین شوند. یکی از آنها آزادی دسترسی به فرصتهای اجتماعی است. این آزادی نقش بی بدیل و بسیار مهمی در تحقق توسعه انسانی دارد. یکی از عوامل مهم در دسترسی به فرصتهای اجتماعی، پراکندگی متناسب آنهاست که با مقوله طراحی شهری نسبت تام و تمام دارد. دولت بمثابه نخستین مسئول تحقق فرآیند توسعه موظف است که فضاهای زیست شهری و پراکندگی امکانات را بنحوی طراحی نماید که هیچ شهروندی بجهت صعوبت دسترسی، از فرصتهای اجتماعی محروم نشود.
  کلیدواژگان: توسعه انسانی، طراحی شهری، آمارتیاسن، فرصت های اجتماعی
 • حامد کاوش نیا، علیرضا بندر آباد *، آتوسا مدیری صفحات 141-168
  پاسخگویی به نیازهای اجتماعی انسان و تامین فرصت های لازم در زمینه کسب تجارب اجتماعی وی مستلزم وجود فضا، قرارگاه و کالبدی است که از آن به «فضای عمومی» تعبیر می شود. این فضا، فضایی است که افراد و گروه های مختلف اجتماعی در آن سهیم اند و محل تبادل نظریات و افکار آنهاست. از سوی دیگر، فرایند افکار عمومی را می توان به سه بخش الف) شکل گیری، ب) هدایت و ج) بازداری تقسیم کرد. رسانه های همگانی امروز در تشکیل، هدایت و انحلال افکار عمومی نقش بارز و انکارناپذیری دارند. از سوی دیگر بررسی تئوریک نظریه های مرتبط با عرصه های عمومی و فرایندهای شکل گیری آنها در شهر و از سویی دیگر، افکار عمومی در عرصه های شهری، ضرورتی بوده است که در این مقاله مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است و مواردی از میدان التحریر مصر نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد. روش تحقیق این مقاله «توصیفی و تحلیلی» با ابزار گردآوری داده مشتمل بر «مطالعات کتابخانه ای و اسنادی» است و از روش «استدلال منطقی» نیز در تحلیل متون و نظریات مرتبط استفاده شده است. نتایج و یافته های تحقیق نشان می دهد که برای شکل گیری افکار عمومی می توان به نظریات کاشت، برجسته سازی، جوسازی، اعطای اعتبار اجتماعی رسانه به موضوع، غلبه بر جهل متکثر، برقراری رابطه بین موضوع و منافع شخصی شهروندان، اشاره کرد. مهم ترین شیوه ها در خصوص هدایت افکار عمومی عبارتند از: ارائه اطلاعات گزینش شده، انگاره سازی و تاکید بر اصول و قوانین. همچنین جدای از تفاوت فضا و مکان در شهر، نتایج نشان میدهد که مجموعه مولفه هایی برآمده از نظریه های فوق الذکر وجود دارد که می توان با بکارگیری آنها در طراحی فضاهای شهری امکان بسترسازی برای بروز آنها را در عرصه های عمومی فراهم کرد.
  کلیدواژگان: افکار عمومی، تاکتیکهای شکل دهی افکار عمومی، کنترل افکار عمومی
 • غفار زارعی *، محمد کریمیان صفحات 169-178
  کانون اصلی نوگرایی در هر جامعه کلان شهرهای آن جامعه است. لذا برای بررسی میزان نوگرایی افراد باید آن ها را در بطن شهرها مورد مطالعه قرار داد؛ زیرا شهرها دائما درحال تغییر و تحول هستند. از این رو هدف این تحقیق بررسی عوامل موثر بر نوگرایی جوانان در فرهنگ شهرنشینی است. تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی، به لحاظ ماهیت توصیفی از نوع همبستگی و به لحاظ روش پیمایش است. جامعه آماری تحقیق را کلیه جوانان 29-15 ساله شهر تهران تشکیل دادند. بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه 400 نفر تعیین شد که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه ای شامل 30 گویه استفاده شد. روایی صوری و محتوایی گویه ها با استفاده از نظر کارشناسان بررسی، تایید و اصلاح شد. آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق نیز بالای 7/0 بدست آمد که بیانگر هماهنگی درونی گویه ها و پایایی قابل قبول آن ها بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از رگرسیون دو متغیره و با کاربرد نرم افزار انجام گرفت. براساس نتایج ضریب تعیین تعدیل‏شده حاکی از این بود که متغیرهای میزان دینداری، میزان استفاده از رسانه های جمعی، پایگاه اجتماعی اقتصادی و میزان تحصیلات به ترتیب حدود 22%، 50%، 2/34% و 2/51% از تغییرات متغیر میزان نوگرایی جوانان را تبیین کرده است و ضریب رگرسیون استاندارد شده نیز مشخص کرد به ازاء یک واحد افزایش در میزان دینداری، میزان استفاده از رسانه های جمعی، پایگاه اجتماعی اقتصادی و میزان تحصیلات جوانان میزان نوگرایی آن ها در فرهنگ شهرنشینی 23%، 55%، 1/48% و 8/61% افزایش می‏یابد.
  کلیدواژگان: نوگرایی، جوانان، فرهنگ شهرنشینی، عوامل اجتماعی، اقتصادی، عوامل فرهنگی
 • مهدی سعادتی خمسه * صفحات 179-198
  معماری قاجار فصل تاریخی معماری ایران در گسست از سنت های پیشین و همگام شدن با ره آوردهای تمدن غرب محسوب می شود. کاخ های این دوره، به واسطه پیشرو بودن در انعکاس تحولات معماری عصر خویش، مهم ترین نقش را در انجام این دگردیسی ایفا کردند. این پژوهش به بررسی و نقد گرایش به معماری غرب در کاخ های دوره قاجار پرداخته و در پی ارزیابی چیستی و چگونگی این گرایش از منظری انتقادی است. از روش تحقیق نمونه موردی و راهبردهای ترکیبی استفاده شده و گردآوری اطلاعات از طریق مطالعات کتابخانه ای و تحقیقات میدانی میسر شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که دولت قاجار تاکید چندانی بر کسب پیشرفت های تکنولوژیک و سازه ای معماری غرب و انطباق آن با شیوه های سنتی معماری ایران نداشت و بر اخذ مظاهر مادی آن تمدن اصرار می ورزید. این رویکرد، که در اواخر دوره ناصری به اوج خود رسیده بود، موجب پیدایش بناهای سلطنتی کاملا بیگانه در معماری ایران شد.
  کلیدواژگان: معماری ایران، معماری غرب، گرایش، سنت و تجدد، کاخ های قاجار
 • خلیل الله صاحب داد زهی، مجید توسلی رکن آبادی * صفحات 199-216
  به اعتقاد بیشتر صاحب نظران حوزه حمل و نقل، جنوب شرق ایران به ویژه سیستان و بلوچستان و بندر چابهار نزدیک ترین و بهینه ترین مسیر انتقال انرژی و کالا است. مسیری که از اتصال دریای عمان و اقیانوس هند به افغانستان و کشورهای حوزه CIS، هند، چین و حتی کریدور شمال- جنوب روسیه و سن پترزبورگ ایجاد شده است. همان طور که ناحیه پارس جنوبی منطقه ویژه اقتصادی انرژی برای کشور محسوب می شود چابهار نیز دارای پتانسیل تبدیل شدن به منطقه ویژه انتقال انرژی است. این موضوع با توجه به رقابت کشورهای مصرف کننده انرژی و ظرفیت بالقوه ترانزیت بین المللی در این مسیر قابل اثبات است. اما جنوب شرق ایران و به ویژه بلوچستان از محرومیت های فراوانی رنج می برد و در این میان شکاف تفاوت سطح توسعه در زمره شکاف هایی قرار می گیرد که گفتگوپذیر و قابل مذاکره هستند. بنابراین ارتقاء محور شرق به منطقه ویژه انتقال انرژی و اتصال بازارهای افغانستان، هند، چین و کشورهای حوزه CIS به اروپا، خاورمیانه و آفریقا، فرآیند توسعه در این منطقه را تحت تاثیری مثبت قرار می دهد. با ایجاد فرصت های شغلی، گسترش ارتباطات و به تبع آن خروج منطقه از انزوای جغرافیایی شاخص های توسعه بهبود یافته و شکاف های اجتماعی کاهش خوهند یافت.
  کلیدواژگان: جنوب شرق ایران، منطقه ویژه انتقال انرژی، ترانزیت، بلوچستان، دریای عمان، شکاف های حاصل از تفاوت سطح توسعه
 • غفار زارعی *، سروگل تقی پور صفحات 217-228
  هدف این مقاله بررسی سهم معنادار شاخص های ساختار مدیریت شهری در تبیین تغییرات توسعه فرهنگ سیاسی آن ها است. تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی، به لحاظ ماهیت توصیفی، به لحاظ روش اجرا پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل شهروندان 29-18 شهر تهران در سال 1395 بود. حجم نمونه 200 نفر تعیین گردید. شیوه نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای بود. جهت سنجش متغیرهای تحقیق از پرسشنامه ای شامل 20 گویه استفاده شد. برای بررسی روایی پرسشنامه ها با توجه به ماهیت موضوع، در فرایند تنظیم پرسشنامه ها از روایی محتوایی که شامل روایی قضاوتی (اظهارنظر صاحب نظران) و صوری است استفاده شد. برای بررسی پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. از آنجا که میزان بدست آمده برای متغیر فرهنگ سیاسی (819/0)، میزان مشارکت شهروندان (791/0)، رعایت حقوق شهروندی (714/0)، ارائه خدمات شهری (753/0)، بالاتر از 7/0 بود بیانگر هماهنگی درونی گویه ها و تایید پایایی پرسشنامه‏ بود. آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از آزمون‏ استنباطی تی تک نمونه ای و رگرسیون دو متغیره با کاربرد نرم افزار SPSS22 انجام گرفت. بر اساس نتایج مقدار آماره tتک نمونه ای برای همه متغیرها، از مقدار بحرانی 96/1 بزرگتر بود در نتیجه اختلاف میانگین همه متغیرها از عدد 3 معنادار بود، لذا میانگین کلیه‏ مولفه های متغیر ساختار مدیریت شهری (میزان مشارکت شهروندان، رعایت حقوق شهروندی، ارائه خدمات شهری) و متغیر فرهنگ سیاسی، در بین شهروندان 29-18 ساله شهر تهران بالاتر از میانگین مفروض (3) بود. بنابراین می‏توان گفت ساختار مدیریت شهری و فرهنگ سیاسی در جامعه مورد مطالعه از وضعیت مناسبی برخوردار بود. همچنین بر اساس نتایج به ازاء یک واحد افزایش در مشارکت شهروندان، رعایت حقوق شهروندی و ارائه خدمات شهری به ترتیب 47 درصد، 56 درصد و 33 درصد به بهبود احساسات، و ادراکاتی که مردم به سیستم سیاسی دارند، افزوده شد.
  کلیدواژگان: ساختار مدیریت شهری، مشارکت، حقوق شهروندی، خدمات شهری، فرهنگ سیاسی، شهروندان
 • رضاعلی کرمی * صفحات 229-240
  انسان ها برحسب شرایط اجتماعی و فرهنگی واکنش های مسئولانه یا غیرمسئولانه نسبت به محیط زیست ابراز کرده اند. فقه شیعه، به عنوان نهاد معنوی قدرتمند و الزام آور، محیط زیست را ابزاری برای انسان می داند و آن را دارای حق و حقوقی می داند که باید برآورده شود. مقاله پیش رو در پی پاسخ نظام مند به این پرسش است که ابزار مفهومی و عینی ما برای رویارویی و تعامل با محیط زیست کدام است؟ به نظر می رسد سیستم فقهی و اخلاقی شیعه واجد نظام حقوقی و اخلاق کاربردی استفاده از طبیعت است و مومنان با اندکی تامل و ژرف نگری می توانند با آموزش و به کارگیری چند قاعده ساده و صریح و روشن، رویه مسئولانه تری در قبال حفظ و گسترش محیط زیست در پیش بگیرند؛ چه آن که انسان عامل به فقه، همان گونه که نمی تواند حق کسی را ضایع کند، هنگام مواجهه و بهره وری از طبیعت نیز موظف است آن را مانند یک کل منسجم، هدف دار و دارای شخصیت و حقوق بداند و در ازای بهره وری، حق نگهداری و توسعه آن را نیز به جای آورد و در غیر این صورت ضامن است و مرتکب عمل حرام شده است. این ساز و کار آموزشی - کاربردی به مدد چند دقت فقهی در چارچوب دو قاعده «لاضرر» و «اتلاف» صورت بندی شده و ارائه شده است.
  کلیدواژگان: محیط زیست، تعامل مسئولانه، آلودگی، قاعده لاضرر، قاعده اتلاف
 • مریم برومند، شیرین طغیانی *، حمید صابری صفحات 241-260
  فضاهای شهری بازنمودی از کیفیت زندگی شهروندان برپایه ساختارهای محیطی، فرهنگی و اجتماعی به شمار رفته و با کاوش در آنها به عنوان جزئی از کلیت شهر یا جامعه می توان به دیدگاهی روشن و عمومی در این ارتباط دست یافت. به دلایلی چند از جمله سهولت درک کالبد و محیط در مقایسه با معنا و عملکرد فضای شهری، مطالعه فضاهای شهری عموما با غفلت از مورد اخیر صورت پذیرفته و به بیان دیگر، رویکرد پدیدارشناسی و انسان گرایی کمتر در کیفیت فضاهای شهری به کار می روند. تاکید بر رویکردهای یاد شده، پذیرش تاثیرپذیری فعالیت و رفتارهای انسان از محیط را به دنبال داشته که به صورت تخصصی در دانش روان شناسی محیطی مورد توجه قرار دارد. این مقاله با هدف واکاوی نظری- تحلیلی تاثیرپذیری رفتار انسان از محیط (فضای شهری) با تاکید بر رفتارهایی که با تحدید حضور برخی گروه های اجتماعی به ویژه زنان به جنسیتی شدن فضای شهری منجر می گردند، با استفاده از نظریات مطرح در روان شناسی محیطی انجام شده است. روش انجام این پژوهش راهبردی- شهری با رویکرد کارکردی برگرفته از نتایج بررسی های توصیفی- استنتاجی و اسنادی- کتابخانه ای بوده که برمبنای آن مدل سازی صورت گرفته است. پایه های نظری این پژوهش مبتنی بر نظریه اکولوژیکی (بوم شناسی) و نظریه محتوای- اثباتی لنگ، از میان نظریات مرتبط با ادراک در روان شناسی محیطی بر نظریه کنش گرایی احتمالی برونزویک، قابلیت های محیطی گیبسون و ویژگی های جلب کننده محیط برلاین استوار است. در ارتباط با نظریات مرتبط با جنسیتی شدن فضای شهری از نظریه فضای افتراقی لوفور و دیدگاه های مون، راکرفلر، کاسکلا، تانکیس و به صورت ویژه نظریه رویکرد غیرکلامی راپاپورت بهره گیری شده است. ارزیابی صحت و دقت فرضیات پژوهش به کمک روش معادلات ساختاری SEM به طور مشخص روش کمترین مربعات جزئی(PLS) در نرم افزارهای Smart PLS و SPSS صورت پذیرفته است. آزمون های خودگران سازی، تحلیل عاملی تاییدی و تی تک نمونه ای (t-value) در این راستا و آزمون های شاخص اعتبار اشتراک (CV com)، شاخص اعتبار افزونگی(CV red)، واریانس تبیین شده (R2) و شاخص GOF جهت نکویی برازش مورد استفاده قرار گرفتند. یافته های پژوهش نشانگر آن است که محیط مانند یک قرارگاه رفتاری عمل کرده که برمبنای آن میان جنبه های کالبدی و الگوهای رفتاری رابطه ویژه ای برقرار بوده که بر بروز رفتارهای نسبتا مشابه در زمان های مختلف توسط افراد گوناگون دلالت دارد. فزونی سطح معناداری 403/3 در ارتباط با معنای فضای شهری، سطح معناداری 405/2 در ارتباط با عملکرد فضای شهری و سطح معناداری 085/6 در ارتباط با شکل فضای شهری از میزان قابل قبول 96/1 بیانگر مثبت بودن فرضیه ها و تایید رابطه میان معنا، عملکرد و شکل فضای شهری بر شکل گیری الگوهای رفتاری می باشد. در مرحله بعد نیز معناداری الگوهای رفتاری با سطح 725/8 بر فضای شهری جنسیتی تایید شده است. بدین ترتیب و در صورت شناسایی عوامل محیطی موثر بر رفتار می توان قابلیت های محیط را جهت رخداد یا ممانعت از شکل گیری الگوهای رفتاری معین مورد برنامه ریزی و طراحی قرار داد. تقسیمات فضایی و نمادین حاصل از فرآیند یاد شده می توانند حضور برخی گروه های اجتماعی چون زنان را تشویق یا تحدید نموده و بدین ترتیب بر شکل گیری جغرافیای جنسیتی شهرها موثر باشند.
  کلیدواژگان: فضای جنسیتی، علوم رفتاری، روان شناسی محیطی، جنسیت در شهر، فضای شهری
 • بهاره نصیری * صفحات 261-272
  دریافت های اخلاقی از پیامها، با تاکید بر روابط شخصی و اخلاق مراقبت می تواند به ارزشمند بودن روابط انسانی و مسئولیت پذیری اجتماعی افراد جامعه بینجامد. رشد اخلاق انسانی بویژه اخلاق مراقبت، می تواند با خصایصی چون مراقبت، دلسوزی، خیرخواهی، پرورش دادن مهرورزی و مسئولیت پذیری در قبال هم نوع همراه باشد. ابعاد سواد اخلاقی معطوف به قضاوت اخلاقی و پذیرش مسئولیت اخلاقی و اجتماعی فرد در قبال جامعه است. ازآنجا که مولفه های سواد رسانه ای شامل بعدشناختی، احساسی، زیبایی شناسی و اخلاقی است؛ لذا رابطه میان اخلاق و مسئولیت اجتماعی در ذیل بعد اخلاقی سواد رسانه ای جای می گیرد. چرا که اخلاق یکی از ابعاد سازنده مسئولیت اجتماعی محسوب می گردد. اخلاق بدون در نظر گرفتن انسان و کنش هایش بی معناست و قضاوت اخلاقی نوعی کنش انسانی نسبت به پیام هایی است که فرد از محیط پیرامونش کسب می کند. زمانی که صحبت از رسانه می شود به زعم نویسنده؛ رسانه و پیام صرفا به یکسری رسانه های خاص مانند مطبوعات، کتاب، رادیو، تلویزیون، ماهواره، فضای مجازی و پیام هایشان اطلاق نمی گردد، بلکه هر آنچه که در اطراف ما وجود دارد می تواند همانند یک رسانه عمل کرد، کما اینکه هر فردی خود می تواند یک رسانه باشد. هدف اصلی نوشتار حاضر بررسی سه مولفه سواد رسانه ای، سواد اخلاقی و مسئولیت اجتماعی و ارتباط میان آنها در کنار الزامات عاملیت انسانی به عنوان رسانه در بستر جامعه است؛ تا بتوان با تحلیل منطقی برخی از زوایا، افق ها و چالش های پیش روی این مفاهیم را نشان داد. قاعده اساسی این بحث توجه به امنیت، سلامت و آسایش همگان که همان مسئولیت اجتماعی و توانایی مدیریت مناسب آن است، می باشد. با در نظر داشتن این موضوع که مفهوم اخلاق با فهم و دانش مسئولیت اجتماعی، تحت عنوان سواد اخلاقی و به عنوان یکی از اضلاع سواد رسانه ای (حوزه شناختی، عاطفی، زیبایی شناختی و اخلاقی) می توان هم طراز با سایر نیازهای انسان قرن بیست و یکم برای زندگی فرض کرد. همان طور که اخلاق به بعد شخصی و فردی تصمیمات و رفتارهای ارتباطی توجه دارد. در مقابل، مسئولیت اجتماعی به جنبه اجتماعی و مسائل فراشخصی مرتبط می باشد؛ و سواد رسانه ای در این میان به هر دو رویکرد نیازمند است.
  کلیدواژگان: سواد رسانه ای، مسئولیت اجتماعی، سواد اخلاقی، حساسیت اخلاقی، پتانسیل اخلاقی و استدلال ورزی اخلاقی
 • هرمز مهرانی * صفحات 273-296
  عناصر آمیخته بازاریابی به ویژه قیمت،توزیع و تبلیغات نقش عمده ای در ایجاد ارزش ویژه برندهای مختلف ایفا می نمایند و با افزایش اثربخشی و کارایی آن ها، قدرت و ارزش برند نیز ارتقا می یابد. لذا هدف این مطالعه بررسی رابطه بین عناصر منتخب آمیخته بازاریابی (قیمت، توزیع، تبلیغات) با ارزش ویژه برند محصولات صباح در بین مشتریان شهرستان گرگان است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی است و جامعه ی آماری کلیه مشتریان شرکت صباح در شهرستان گرگان که تعداد آن ها نامحدود در نظر گرفته شده است و تعداد نمونه نیز بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، 384 نفر است. ابزار گرداوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه است که از پرسشنامه استاندارد یو، دانتو و لی (2000) استفاده شده است که ضریب آلفای کرونباخ همه متغیرها بالای 7/0 بوده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدل معادلات ساختاری مبتنی بر نرم افزار smartpls.2 استفاده شده است. نتایج حاصل از فرضیات اصلی پژوهش حاکی از آن است که بین قیمت و ارزش ویژه برند، بین تبلیغات و ارزش ویژه برند رابطه معنی داری وجود دارد ولی بین توزیع با ارزش ویژه برند رابطه ای وجود ندارد. همچنین، نتایج حاصل از فرضیات فرعی پژوهش حاکی از آن است که بین قیمت و تداعی برند، بین توزیع و آگاهی برند، بین تبلیغات و وفاداری برند، بین تبلیغات وآگاهی برند، بین تبلیغات و کیفیت درک شده و بین وفاداری، کیفیت درک شده و تداعی برند با ارزش ویژه برند ارتباط معناداری وجود دارد ولی بین قیمت با کیفیت درک شده و قیمت با وفاداری مشتریان و بین توزیع و کیفیت درک شده و بین توزیع و وفاداری مشتریان رابطه معناداری وجود ندارد.
  کلیدواژگان: عناصر آمیخته بازاریابی، قیمت، توزیع، تبلیغات، تداعی برند، کیفیت درک شده، ارزش ویژه برند، شرکت صباح، شهرستان گرگان
 • نفیسه افشاری بصیر، فرح حبیب *، سید مجید مفیدی شمیرانی صفحات 297-306
  کشور ایران با بیش از هفت هزار سال سابقه شهرنشینی و وضعیت توپوگرافی و جغرافیایی بسیار متنوع، یکی از گنجینه های تاریخ معماری جهان محسوب می شود. تنوع اقلیمی از یکسو و سابقه طولانی سکونت از سوی دیگر، موجب شده تا این سرزمین در زمینه معماری و شهرسازی، دستاوردهایی درخور توجه و ارزشمندی داشته باشد. اما این عوامل در معماری امروز کمتر مورداستفاده قرارمی گیرد. زندگی شهرنشینی، پیشرفت فناوری و نیازهای فزاینده اقتصادی، مردم راهرچه بیشتر از طبیعت دورساخته و روان آنها را در یک نظام تکرارشونده ماشینی قالب زده است. هدف این پژوهش، بررسی نقش عناصر طبیعت درخانه های بومی شهر یزد می باشد. روش پژوهش، توصیفی تحلیلی از نوع موردی (خانه های بومی - شهریزد) بوده وجمع آوری داده ها، به روش کتابخانه ای و میدانی انجام شده است.این درحالی است که انسان جزیی از طبیعت است و ارتباط نزدیکش با طبیعت، باعث ادامه حیات و دوام زندگی است. یکی ازفضاهای خانه های ایرانی که نشان دهنده ارتباط انسان با طبیعت میباشد. حیاط خانه های ایرانی است که گزیده نمادین طبیعت محسوب می شود.
  کلیدواژگان: عناصر طبیعت، آب، نور، گیاه، خانه های بومی، یزد
 • بهمن کارگر، پروانه زیویار، حمید بحیرایی * صفحات 307-320
  هدف اصلی برنامه ریزی شهری، ارتقای کیفیت زندگی و ایجاد محیط آرام و جذاب برای شهروندان است و مبلمان شهری به عنوان یکی از مهم ترین عناصر محیط شهری، سهم بسزایی در مطلوبیت و مطبوعیت فضا از نظر شهروندان دارد. از سویی استانداردسازی مبلمان شهری منجر به افزایش کارآیی این عناصر، پایداری بیشتر مبلمان شهری و ارتقای سطح رضایت کاربران می گردد. عدم رعایت استانداردسازی مبلمان شهری در آشفتگی بصری و ایجاد نارضایتی برای کاربران را به همراه خواهد داشت. در این مقاله با استفاده از نرم افزارهای GIS و Spss، نسبت به جمع آوری داده ها از طریق پیمایش میدانی و توزیع پرسشنامه در میان کاربران مبلمان ها و بررسی کمی و کیفی این عناصر، پرداخته شده است. بر اساس مطالعات انجام شده، نقاط ضعف فراوانی در برنامه ریزی این عناصر در سطح محدوده یافت می شود. از جمله: عدم جانمایی صحیح عناصر مختلف مبلمان شهری، تراکم بیش از حد انواع مبلمان، آشفتگی محیطی ناشی از پراکنش نامتعادل عناصر و غیره. همچنین بررسی تطبیقی استانداردهای رایج مبلمان شهری با وضع موجود، از دیگر بخش های این پژوهش است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که بر اساس بررسی های میدانی در قالب توزیع پرسشنامه، میزان رضایتمندی ساکنین از مجموعه عوامل مبلمان محدوده مورد نظر، در سطح نازلی قرار دارد.
  کلیدواژگان: مبلمان شهری، استانداردسازی، رضایتمندی، کلانشهر تهران
 • امیر حسین امینی، حسین سلطان زاده * صفحات 321-348
  توسعه پایدار، معماری سبز، هویت اسلامی- ایرانی و معماری همسان با اقلیم ترکیب بندی جملاتی هستند که امروزه در هر شهری از ایران بر روی بیلبوردهای تبلیغاتی در مورد همایش ها و یا طراحی بافت و ساختمان خودنمایی می کنند. جالب این جاست که هر شهروندی بی دیدگاه مسلح به اندیشه و فلسفه معماری اوضاع نابسامان و آشفته ساختمان ها و نحوه ساخت آن ها را با پوست و گوشت خود درک می کند و شاید از خود بپرسد ریشه این تناقض ها در کجاست؟ چه اندیشه هایی پشت این بناها پنهان شده اند؟ آیا ادامه معماری گذشته و یا فرم های مدرن شده ی آن ها و روش آموزش های آکادمیک این شهرها را شکل داده اند؟ آیا معماران هنوز از ابزارهایی که شالوده معماری هستند مانند: نور، صدا، دسترسی، جهت ها، حد و مرزها و غیره در طراحی فضا کمک می گیرند؟ محور اصلی این پژوهش به نحوه پیدایش و علل توسعه معماری بر اساس کمیت هایی مانند ابعاد و اندازه، مصالح صنعتی و به صورت کلی قالب شدن ریاضی و فیزیک در ساخت فضا، به جای استفاده از کیفیت هایی که رابطه ی فضا با تن، نحوه زندگی و فرهنگ های انسانی را ارج می نهد می پردازد. برای این مهم، اشاره ای به پیشرفت های علوم در قرن 17 و برتری اندیشه های دکارت در فضا خواهد شد و با نقد ذهنیت مهندسی به بحران علم اروپایی و چالش های پیش روی آن و همچنین یافتن راه حل هایی مانند پدیده شناسی نو برای رویارویی با این بحران پرداخته می شود. پیگیری این اندیشه ها و تاثیرات آن ها در ایران و نحوه مهندسی شدن معماری ایران، توضیحات و نمونه هایی آورده خواهد شد. در این تحقیق از روش های کیفی به منظور شناخت و تحلیل این تاثیرات با مقایسه عملکردهای مختلف ساختمان های مسکونی از دوره قاجار، پهلوی اول و در پهلوی دوم از مجتمع مسکونی نارمک به عنوان نماینده از معماری مهندسی استفاده خواهد شد تا روند این دگرگونی ها مورد ارزیابی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: علم ریاضیات، علم فرهنگ، تن انسان، اتمسفر، پدیده شناسی نو
 • علی رشیدپور، محمد مهدی رشیدی، محمود عزیزخانی * صفحات 349-362
  تحقیق حاضر باهدف ارزیابی مولفه های سرمایه فکری در سازمان تامین اجتماعی انجام گرفته است. روش تحقیق حاضر، از حیث هدف کاربردی و از منظر شیوه اجرا توصیفی- پیمایشی (بینابینی) است. جامعه آماری در این تحقیق، کلیه مدیران ارشد سازمان تامین اجتماعی کشور می باشند که تعداد آنها حدودا 500 نفر می باشد. حجم نمونه این تحقیق باتوجه به فرمول نمونه گیری کوکران 217 نفر برآورد گردید،ابزار اندازه گیری، پرسشنامه محقق ساخته بوده و جهت سنجش روایی پس از تایید روایی محتوا توسط خبرگان میزان روایی سازه محاسبه و ارتباط سوالات و مولفه ها تایید گردید. همچنین برای سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. نتایج حاصل از بررسی پایایی پرسشنامه نشان داد که ضریب آلفای کل محاسبه شده برابر با0.881 است و با توجه به اینکه بزرگتر از 7/0 است، می توان نتیجه گرفت که پرسشنامه مورد استفاده از پایایی پژوهشی لازم برخوردار می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها در سطح آمار توصیفی از فراوانی، درصد، درصد تجمعی، میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از آزمون t مستقل، تحلیل واریانس یک طرفه و معادلات ساختاری استفاده گردید. سرمایه فکری در این تحقیق به سه دسته سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری (سازمانی) و سرمایه مشتری قابل تقسیم است یافته های تحقیق نشان داد که سرمایه انسانی بر سرمایه فکری کارکنان تاثیر مثبت و معنادار دارد؛ سرمایه ساختاری نیز بر سرمایه فکری کارکنان تاثیر مثبت و معنادار دارد و همچنین سرمایه رابطه ای نیز بر سرمایه فکری کارکنان تاثیر مثبت و معنادار دارد.
  کلیدواژگان: سرمایه فکری، سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه رابطه ای، سازمان تامین اجتماعی
 • زهرا رجایی، کرم الله دانش فرد *، ابوالحسن فقیهی صفحات 363-374
  آرمانهای دموکراسی و حکمرانی خوب نمی توانند بدون محیط امن و سالم میسر شوند. شفافیت، منابع انسانی، رشد فرهنگی اجتماعی و وضعیت اقتصادی پنج عامل مهم در ایجاد محیط امن در خدمات عمومی می باشد. سلامت نقطه مقابل فساد اداری بوده و در کشورهای درحال توسعه با دموکراسی و دولت سازی ارتباط نزدیکی دارد. از اینرو هدف اصلی مقاله شناسایی چالش ها و ارائه راهکارهایی برای دستگاه های اجرایی کشور به منظور خط مشی گذاری موفقیت آمیز سلامت اداری می باشد تا بتوان با سرعت خوب در مسیر توسعه حرکت نمود. بنابراین در گام اول مجموعه ای از زیرساخت های لازم جهت سیاستگذاری موفق در حیطه سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد باید شناخته شود که در این تحقیق براساس ادبیات پژوهش شناسائی شدند و در گام بعد مهمترین عناصر شناسایی شده براساس دیدگاه اساتید و خبرگان دکتری مدیریت دولتی با سابقه اجرایی با تکنیک دلفی غربال گری گردیده است. پنل دلفی در تحقیق حاضر 21 نفر از اساتید دکتری مدیریت با تجربه اجرایی بوده اند برای خوشه بندی عناصر از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است. برای تجزیه وتحلیل داده های بدست آمده از کدنویسی VB در محیط اکسل استفاده شده است. همچنین مدل اندازه گیری با استفاده تکنیک حداقل مجذورات جزیی و نرم افزار Smart PLS ارزیابی شد. نتیجه تحقیق نشان می دهد که مهم ترین زیرساختها در تحقیق حاضر شامل مولفه های، رشد اجتماعی، رشد فرهنگی، منابع انسانی، وضع اقتصادی، همکاری های بین المللی و ارتقای سیستم های اطلاعاتی در جهت شفافیت می باشد که مولفه همکاری های بین المللی (با دو شاخص) در راند دوم با توجه به تجمیع نظر خبرگان حذف شد. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که در زیر ساخت ها شفافیت و ارتقای سیستم های اطلاعاتی در جهت رویه های دولت الکترونیک و سایبر بورکراسی بیشترین تاثیر را بر سلامت اداری دارد.
  کلیدواژگان: رشد اجتماعی، رشد فرهنگی، منابع ا، شفافیت، رویه های سایبر بورکراسی
 • فاطمه مهدیزاده سراج *، یاور رستم زاده صفحات 375-392
  امروزه رویکردهای مختلفی در راستای بازسازی بعد از وقوع زلزله در مناطق آسیب دیده، مورد توجه برنامه ریزان و معماران در فرایند بازسازی مساکن زلزله زده است. در این میان، انتخاب نوع رویکرد یا رویکردهای بهینه، نیازمند لحاظ شاخص هایی از قبیل زمینه های فرهنگی موجود، ارتقای وضعیت ایمنی خانوار و جامعه، هزینه بازسازی، ترمیم و بهبود معیشت، شرایط سیاسی حاکم، مکانیزم های تطبیق، و چگونگی بالا بردن ظرفیت های جامعه آسیب دیده است. لذا مشاوره با مردم و ارزیابی نیازها و ظرفیت های آنها و بهره گیری از میزان مشارکت آنها در فرایند بازسازی، قبل از اتخاذ تصمیمات اجرایی امری مهم محسوب می شود. عوامل اساسی که در روند تصمیم گیری در روند مداخله در فرآیند بازسازی نقش ویژه ای دارند مشتمل بر نقش و جایگاه دولت مرکزی، نهاد مسوول بازسازی، سازمان های مشارکت کننده در بازسازی، دولت محلی، و جامعه آسیب دیده و مهمتر از همه میزان مشارکت آسیب دیدگان در بحرانهای طبیعی در راستای طراحی و یا ساخت نواحی زلزله زده است. چگونگی تعامل میان بازیگران مزبور، در اتخاذ رویکرد بهینه بازسازی اثر می گذارد. در این مقاله با روش فراتحلیل به بررسی و جمعبندی مطالعات، تحقیقات و تجارب صورت گرفته در زمینه مشارکت آسیب دیدگان در روند بازسازی بعد از وقوع زلزله است که از ابزار گردآوری داده مشتمل بر مطالعات کتابخانه ای و اسنادی بهره برده است. در انتها نیز تمام تحقیقات دردسترس جمعبندی و تحلیل شده و نتایج آنها در قالب جداولی مورد اشاره قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: فراتحلیل، مشارکتهای مردمی، بازسازی پس از سانحه
 • عباسعلی رستگار *، محسن کوشش تبار صفحات 393-408
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر و اولویت بندی انواع فرهنگ سازمانی بر شادکامی با نقش میانجی معنویت در محیط کار انجام شده است. روش تحقیق، توصیفی و طرح پژوهشی همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم هر طبقه 172 نفر به عنوان نمونه آماری جهت مطالعه انتخاب شدند. برای گردآوری داده های پژوهش از سه پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی، معنویت در محیط کار و شادکامی استفاده شد. داده های تحقیق پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزارهای آماری LISREL، SPSS تحلیل شدند. نتایج معادلات ساختاری نشان داد که تاثیر فرهنگ سازمانی بر شادکامی و معنویت در محیط کار مثبت و معنی دار می باشد، تاثیر معنویت در محیط کار بر شادکامی مثبت و معنی دار می باشد. در نهایت مشخص شد که نقش میانجی معنویت در محیط کار در ارتباط بین فرهنگ سازمانی و شادکامی مثبت و معنی دار می باشد، در نتیجه برای افزایش شادکامی در میان کارکنان می توان به فرهنگ سازمانی و معنویت در محیط کار توجه کرد.
  کلیدواژگان: فرهنگ سازمانی، معنویت در محیط کار، شادکامی
 • نسیم معظمی *، زهرا عبدی صفحات 409-424
  شالوده ی شهرهای سنتی با تکیه بر اصول و قوانین برگرفته از مفاهیم دینی و عرف های انسانی، در برگیرنده ی هویتی است که همواره می تواند به عنوان اصلی مهم و سازنده در شهرسازی کشورمان مورد استفاده قرار گیرد. محله از جمله ارکان شهر اسلامی است که در ساخت شهری معاصر هویت خود را از دست داده است. محلات معاصر بی توجه به قوائد گذشته فضاهایی بدون سرزندگی را برای شهرسازی امروز به ارمغان آورده است. این مقاله با درک معضل امروز شهرسازی، با هدف احیاء مفهوم محرمیت نهفته در ساختار محلات سنتی کشور در شهر معاصر گام برداشته است. برای رسیدن به هدف مقاله، محله ی پامنار تهران، به عنوان نمونه ی محلات سنتی در نظر گرفته شده است. قوت ها، ضعف ها و عوامل موثر بر شکل گیری محرمیت در محله با استفاده از تکنیک های SOWT و تحلیل های میدانی شناسایی و با استفاده از تکنیک AHP مورد ارزیابی قرار گرفته است و نهایتا عوامل شناسایی شده در قالب پیشنهاد های طراحی برای شهرسازی معاصر ارائه می شود.
  کلیدواژگان: محرمیت، محلات سنتی، شهرسازی معاصر، ارکان شهری
 • مهدی کمری بیدکرپه، محمدرضا قربانی پارام * صفحات 425-444
  درک چالش های محیطی، اجتماعی و اقتصادی سکونت گاه های غیررسمی مرحله ای با اهمیت برای طراحی سیاست ها و راه حل های اجرایی واقعی است. در این میان مطالعات در این زمینه باید از زیربنای علمی و خردورزانه ای در پرتو عینیت داشتن با واقعیت های جاری جامعه برخوردار باشند تا بتوانند در زمینه بسترسازی فرایندهای برنامه ریزی و مدیریتی شهر قابل استفاده بوده و میزان اثربخشی اقدامات مدیریتی شهر را افزایش دهند. در این مقاله به بررسی جایگاه دانش قوم نگاری در مطالعات شهری به مثابه ابزاری برای بسترسازی تصمیم سازی های در برنامه ریزی و مدیریت شهری نگاهی انداخته می شود و مراحل و فرایند آن در دانش شهرسازی مورد بررسی قرار می گیرد. روش تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی است که از ابزار گردآوری داده مشتمل بر مطالعات کتابخانه ای و اسناد و مدارک موجود بهره برده است. در پایان نیز به تبیین جایگاه، مراحل، رویکرد و روش قوم نگاری در مطالعات شهری به اختصار اشاره می شود.
  کلیدواژگان: قوم نگاری، آسیب شناسی اجتماعی، محله غیررسمی، گروه های اجتماعی
 • علیرضا جزینی *، منصور تقوی، الهه نوروزی صفحات 445-458
  تصمیم گیری پایدار، با مشارکت شهروندان امکان پذیر است؛ چون در قرن حاضر جمعیت و نیازهای شهری افزایش پیداکرده و کاربرد فناوری اطلاعات هم یکی از خواسته های اصلی مدیران و شهروندان در عرضه کردن و مورداستفاده قرار دادن خدمات شهری است هدف از پژوهش بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در ارتقاء مشارکت اجتماعی شهروندان می باشد. روش تحقیق در این پژوهش ازنظر ماهیت توصیفی و تحلیلی بود. جامعه آماری موردمطالعه شامل کلیه شهروندان شهر تنکابن می باشند که بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده و فرمول تعیین حجم نمونه کوکران تعداد 319 نفر به عنوان حجم نمونه پژوهش انتخاب و برای اندازه گیری متغیرها، داده ها از طریق پرسشنامه گردآوری شده و سپس از کدگذاری و امتیازدهی با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. با محاسبه مشخصه های توصیفی متغیرها و استخراج جداول و نمودارها، توزیع صفت های متغیر موردبررسی و فرضیه ها مورد آزمون قرار گرفت.یافته های تحقیق نشان داد که دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات بر میزان مشارکت تاثیر دارد. همچنین در سطح معناداری 05/0 تائید شد که سواد اطلاعاتی شهروندان بر متغیر رضایت از خدمات فناوری اطلاعات و میزان مشارکت اجتماعی شهروندان تاثیر دارد. بر اساس یافته های تحقیق می توان نتیجه گرفت که کاربرد فناوری اطلاعات و توسعه زیرساخت های آن منجر به افزایش مشارکت اجتماعی شهروندان شده است.
  کلیدواژگان: مشارکت اجتماعی، کاربرد فناوری اطلاعات، سواد رسانه ای، رضایت از فناوری اطلاعات
 • جلال یوسفی، مصطفی ازکیا *، علیرضا کلدی صفحات 459-476
  این مقاله ضمن بررسی دانش بومی و نوین در خصوص مدیریت مشارکتی سنتی بهره برداری از مرتع در ایل ممسنی فارس، به بررسی تغییرات ایجاد شده بر اثر اجرای برنامه شبه مدرنیزم دولتی پرداخته است. در این مقاله از روش گراندد تئوری و تکنیک هایی ارزیابی مشارکتی روستایی، مصاحبه نیمه ساخت یافته، مشاهده و قدم زدن در میدان و بحث گروهی استفاده گردیده و پس از تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده در میدان از طریق کدگذاری (باز، محوری و انتخابی) با انتخاب طبقه مرکزی «مدیریت مشارکتی پایدار مرتع»، اقدام به تهیه یک مدل پیشنهادی تلفیق دانش بومی و نوین (در مدیریت مشارکتی) در حفظ، بهره برداری، اصلاح و توسعه منابع طبیعی (مرتع) برای دست یابی به یک روش بهینه در جهت احیا و توسعه بخشی از منابع طبیعی تجدید شونده نموده است تا با بکارگیری این روش بخشی از تغییرات ناخواسته که توسط شبه مدرنیزم دولتی ارایه شده در این عرصه که با زندگی مردم سنخیتی نداشت و آثار زیانباری را به همراه داشته است، را احیا کرده و از تخریب بیشتر این منابع جلوگیری گردد.
  کلیدواژگان: دانش بومی، دانش نوین، مدیریت مشارکتی سنتی، مدیریت مشارکتی پایدار مرتع
 • نسیم نجفقلی پور کلانتری *، ایرج اعتصام، فرح حبیب صفحات 477-491
  بنیاد طبیعت و چیزهایی که در آن هستند بر پایه تناسبات ویژه پی ریزی شده است و بشر از گذشته های دور در پی کشف این تناسبات بوده است، تا هم به کنجکاوی خود پاسخ دهد و هم از این تناسبات در آفریده های خویش بهره گیری کند. از طرفی هندسه ابزاری مناسب جهت نظم بخشیدن به معماری و برقراری روابط آگاهانه میان اجزای بنا با یکدیگر است تا در عین مرکب بودن، یکپارچگی فضا را به عنوان یک ترکیب خلاق و هدفمند میسر سازد. اشراف معمار به علم هندسه و استفاده خلاقانه از آن تبدیل مفهوم به فضا و فرم را در فرآیند طراحی تسهیل می کند و فرسایش مفهوم را در این روند به حداقل می رساند. حاصل چنین فرآیندی، نوعی معماری است که به دور از برداشت های سلیقه ای، به لحاظ نظم و تناسبات قابل درک است. طراحی معماری در قالب هندسه نمود می یابد. تحلیل روابط هندسی در بناهای ارزشمند روش تفکر و تصمیمات معمار را در برخورد با مسئله و یافتن راه حل مناسب برای پاسخ گویی به آن می نمایاند و قابلیت تفکر هندسی را در نظم بخشیدن به فرآیند طراحی معماری آشکار می سازد. هندسه و تناسبات، جزء گسست ناپذیر معماری محسوب می شوند. یکی از جالب ترین ویژگی های هندسی بسیاری از بناهای تاریخی، وجود تناسبات طلایی در آن ها است. با این حال، بسیاری از بناهای تاریخی موجود در کشورمان تاکنون به لحاظ هندسی مورد بررسی دقیق قرار نگرفته اند. معماری ایرانی همیشه بر زیبایی تاکید داشته است و ایرانیان سعی کرده اند در ابعاد ساختمان تناسباتی را به کار گیرند که انعکاس کی هانی را بر روی زمین متجلی کنند. از طریق تحلیل هندسی بناهای سنتی ایران می توان نشان داد که از تناسبات مختلف نظیر نسبت زرین به صورت گسترده ای در معماری ایران مانند طراحی پلان ها، مقاطع، الگوهای معماری و هندسی، و ویژگی های سازه ای و مکانیکی استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش که از طریق مطالعات کتابخانه ای و به روش توصیفی- تحلیلی به دست آمده، نشان می دهد هندسه و تناسبات که در بسیاری از اشکال حیات در طبیعت یافت می شوند به طرز استادانه ای توسط معماران سنتی ایرانی به کار گرفته شده است تا یک شیوه معماری سنتی ساخته شود که حاکی از روش های طراحی درست و مهندسی صحیح باشد. علاوه براین، کاربرد تناسب ها به دلیل ایجاد زیبایی بصری در هنرهای تجسمی و معماری از اهمیت ویژه برخوردار است و تقریبا همه آثار هنری بر اساس نوعی تناسب به وجود آمده اند.
  کلیدواژگان: هندسه، تناسبات طلایی، معماری، خانه های سنتی، تبریز
|
 • Salman Hayati * Pages 7-22
  In today's world of tools and techniques for planning a great deal of progress has been However, a theoretician of urban planning of the various models used to measure the growth and development of cities. The descriptive-analytic study, researchers used quantitative methods, population density, and metropolitan size, model, and model Holdern entropy, to determine the spatial pattern of metropolitan development Mashhad. The results show that the growth rate is reduced and the dispersed metropolis, Mashhad metropolis is the compression of moving. It also shows that the size of the metropolitan area of ​​Mashhad metropolis during the period 1270 to 1390, 47 times and 56 times the population of the metropolitan area. Results Holdern equation identifies, On average, one-tenth of urban growth is not due to population growth and increased But also due to factors other than population growth that Holdern the horizontal distribution of calls made​​; In other words, the process of urban growth, Mashhad metropolis during the period (1355-1390), 9% of expansion of urban decline and the population has increased. The results of the analysis of metropolitan development Mashhad in the past half century; Reveals the fact that the plans and projects of urban planning developments and issues that have arisen not respond to an Unthought and uneven urbanization is occurring Such a form of development, the model of a coherent body of a patient who has lost his space.
  Keywords: distributed development model, quantitative methods, Metropolis Mashhad
 • Dr Soheyla Loyei * Pages 23-32
  Abomeein Din al-Hakim Naser Ben Khosrow Ghobadiani Marvazi, poet, writer, philosopher and traveler, which describe the pilgrimage to the Hindu brother and servant wrote. In seven years, more than a hundred cities and territories such as Azerbaijan, Armenia, Asia Minor, Aleppo, Tripoli, Damascus, Syria, Palestine, Tunisia and Sudan had violated and notes written about them which is one of the most important travel Iran and the world. In this travelogue, Naser Khosrow tries to enter any cities, and urban elements that were important to him in his pen describe. Although Nasser Khosrow was unaware of Urban Science; But his attention was about the elements of the city. The reader today, brings the idea in the Seljuk period. And the reader is familiar with the art of urban design at the time. The purpose of this paper is to focus on urban design elements that Naser Khosrow described in the itinerary. This article was written descriptive and analytical methods and techniques based data collection tool library. The results indicate seven major element of urban design that Naser Khosrow them during his seven-year journey is examined.
  Keywords: Travelogues Nasser Khosrow, urban design, art vocabulary
 • Dr Abbas Arghan * Pages 33-52
  Human behavior in geographical atmosphere is the reflection of the effect of objective processes and mental categories. Human grudges about the life conditions based on his/her mental backgrounds and perceptions of the environment. On the one hand these judgments show the dreams and ambitions and on the other hand show the outside mind of human. Nevertheless, satisfaction can be considered as a judgment of the quality of life different parts of the environment. Outside of the mind environment consists of social, skeletal, and natural dimensions that in relation ship wait each other from the residential living atmosphere. Building the residential living space and its relation ship with different dimensions is the result of human function. And planed or a planned manipulation good or bad-in the residential living space; There for, human satisfaction from the environment shows the amounts of the goals there are achieved fur there more, satisfaction and disseats faction reflects people’s participation in development’s because people’s participations in developments: because people’s participation in developing programs makes the atmosphere more suitable for residents. The goal of this study is the identification of effective factors on villager’s satisfaction and priorities of that people’s view and village official’s and with the help of analytic hierarchy process. Thus, firstly it is divided for four groups of social, economical, skeletal and natural and then priority was done. the results show that economical factors were the most important one among the official in village environment and social factor’s were the most important among the villagers.at the end of the study, based on the research ,suggestion were provided.
  Keywords: analytic hierarchy process-life satisfaction quality of life measurement of life quality villager's satisfaction rural development
 • Dr Ahmad Askari * Pages 53-60
  The main purpose of this study was to evaluate indicators of domestic marketing and its relationship with quality services. Today introduced the concept of internal marketing and service quality, the importance of the organizations internal customers (employees) in the service of high quality is clearer than ever. The method used by the target application, depending on the type of descriptive data and correlation of performance. The populations of the city of Shiraz bank employee’s present study (950 subjects) that make up the sample, 274 people were selected as sample. The data gathering tool was a questionnaire: the questionnaire domestic marketing first and second questionnaire measures quality of service is measured. Cronbach's alpha coefficients to assess the validity of that 85/81 / is used. Spearman correlation test and Friedman test to test assumptions have been used. The results show there is a significant relationship between indicators of domestic marketing and service quality.
  Keywords: internal marketing, internal marketing indicators, quality of service delivery
 • Milad Tofangchi * Pages 61-70
  Globalization is a phenomenon that has occupied the minds of many thinkers and politicians have. The diversity and different features of globalization and its impact on different aspects of urban life leaves many urban planners and politicians would certainly have been closer integration with the international community; Another idea that has spread across cities, the notion of “right to the city” to emphasize the rights of residents in the city. This study investigates the effects of globalization on the right to the city's residents. In the study, globalization and the right to study and then study the effect of globalization on the right to the city will be discussed.
  Keywords: globalization, the right to the city, urban space, urban economics
 • Dr Kosar Eisazade * Pages 71-96
  Although there are different definitions of culturalism, but from the perspective of multicultural experts culturalism to oversee the identity and does not know any difference. But those differences and identities are included. Rooted in the culture - meaning the beliefs and actions of the groups and their people understanding, the understanding and the life of the individual and the organization itself - is. However, the influence of culture on the layout of cities and architecture of the important issues that needs to be reviewed and scrutinized. The methodology of this paper, "descriptive" that the documentary method of collection tools including library research and note-taking technique is used. The findings show that from the perspective of humanistic culture to a higher and more important requirement of residence, period. In the role of religion and belief systems is very prominent. Faced with a vast human world, unknown and chaotic is actually a kind of fear and confusion. That's why trying to regulate the environment posed by the practice, human and intellectual discipline your mind to the outside world imposes. This psychologically, as well as the aspirations and wishes him calm and values and meeting the physical aspect. So he wishes and values in the form of frozen buildings are always in their eyes. Do not forget to correct behavior and ways to continually remind him; the environment to humans, in fact a depiction of a mental disorder that makes reference to the universe and living things.
  Keywords: culture, structure, design of housing, cultural theories of biological complexes
 • Dr Ahmadali Asadpuor * Pages 97-112
  As head of the municipal planning and urban management in cities are known; It is the duty of service to the citizens. In order to create an acceptable environment for citizens to implement projects and programs, their costs are known by the name of municipal revenue. These revenues are sometimes directly and sometimes indirectly in the circumstances. Review and analysis of these revenues can be useful and helpful for planning better in cities. Therefore, in this study, stable income urban municipalities with a sustainable development approach will be discussed in Bandar Abbas. The research populations are residents of Bandar Abbas and officials of the civil administration. The Student t-test to measure used to evaluate the stability of financial resources and income. As well as regression analysis the effect of increasing revenue and developing sustainable social, cultural and development of Bandar Abbas municipal evaluated. And finally municipal revenue sources through VIKOR models were evaluated and ranked.
  Keywords: stable income, municipalities, sustainable development, Bandar Abbas
 • Dr Bagher Sarokhani * Pages 113-130
  The aim of this paper is to provide a model for brand community impact on brand performance in the media products producer organizations. The study population is Sony's society that is consisted of two groups: online customers of Sony's brand and managers, marketers and sellers of Sony products. The sample size for two groups in the absence of accurate statistics according to Cochran is 384 people that were selected by simple random sampling. Research tools for online customers of Sony's brand is online brand community, Inventory and research tools for managers, marketers and sellers of Sony products are brand performance and openness questionnaire . To validate the assessment tool was used lisrel software and then The Cronbach's alpha was used to ratability. Hypothesis tested by PLS structural software. The results showed a online brand community powerful influence on brand performance four elements and also the results showed that online brand community impact the mediation role of openness brand on brand performance was confirmed. This study developed a unique model of a brand community impact process on brand performance. Openness brand as a bridge and get feedback, on the other hand, openness brand can effect on the relationship between the brand community and brand performance.
  Keywords: brand community, Cyber Citizen, brand performance
 • Dr Aliakbar Goorji * Pages 131-140
  The opinions expressed in the knowledge economy, human development the final ring of the vote, its realization depends on the development in four dimensions: political, cultural, economic and social will be at the same time. Amartya Sen, the renowned economist Hindi is the most important promoters of this theory, believes that to achieve development in all these dimensions, freedom means must be secured. One of them is freedom of access to social opportunities. This freedom is unmatched and very important role in the realization of human development. One of the most important factors in access to social opportunities, their proportionate distribution that deal with urban design is complete. The state as the first responsible for the implementation of urban development process is responsible for living spaces and distribution facilities are designed in such a way that no citizen because of difficulty of access, deprived of social opportunities.
  Keywords: human development, urban design, Amartya Sen, social opportunities
 • Dr Alireza Bandarabad * Pages 141-168
  Meet the social needs of the people and provide the necessary opportunities in the field and headquarters experience of his social and physical space is required. It is interpreted that the public space; this space, social space where individuals and groups are involved in it and the exchange of ideas and their thoughts. On the other hand, public opinion can be process into three parts: a) formation, b) guidance and c) divided inhibition; Today mass media in forming, leading and significant role and have considerable liquidation of public opinion. The study of theories relating to the following theoretical with the public and formation processes in the city and on the other hand, public opinion in urban areas, necessity. Investigated and analyzed in this paper. Descriptive and analytic methods of this research with data collection tools including library studies and documents. And the method of logical reasoning has been used in analyzing the texts and related theories. The results and findings of the study indicate. Planting ideas for shaping the public opinion can be highlights, atmosphere, giving credit to the topic of social media, overcoming ignorance plural relationship between the subject and the personal interests of citizens noted. Also, apart from the difference between space and place in the city, there is a set of components derived from the above-mentioned theory. It could be possible to use them in urban design provided the infrastructure to develop them.
  Keywords: public opinion, the tactics of shaping public opinion, control public opinion
 • Dr Ghafar Zareie * Pages 169-178
  The main focus of metropolitan modernity in a society that society. In order to evaluate the modernization individuals should be studied in the context of cities, because cities are constantly changing and evolving. The aim of this study was to investigate the factors influencing youth culture modernization is urbanization. The purpose of this study was functional, descriptive and correlational in nature and in terms of the survey. The research population consisted of all youth 29-15 years in Tehran. Based on Cochran formula, the sample size was determined 400 that were selected by random sampling. In order to collect data from a questionnaire containing 30 questions was used. Face and content validity of items with comments of experts for review, approval and were modified. Cronbach's alpha variables were also the top 0.7, which represents the internal consistency of the items and their reliability was acceptable. Data analysis using bivariate regression and application software were conducted. The results adjusted coefficient of determination showed that the variables of religiosity, the use of mass media, socio-economic status and education level of approximately 22%, 50%, 2/34% and 2/51% of the variability %, 1/48% and 8/61% increased. Standardized regression coefficients also revealed that for every one unit increase in religiosity, the use of mass media, socio-economic status and education level of young people in the urban culture of modernity that 23%, 55%, 1/48% and 8 / 61% increase.
  Keywords: modernity, youth, urban culture, socioeconomic factors, cultural factors
 • Dr Mehdi Saadati Khamse * Pages 179-198
  Qajar architecture is considered as the historic season of Iranian architecture regarding the separation from the past traditions and keep pace with the achievements of the Western civilization. Qajar palaces, as the most progressive architectural works to attract the transformations of architecture in their era, played a vital role to change the values of Iranian architecture. This article investigates the tendency towards the Western architecture in palaces of Qajar Era and is looking for to evaluate the quiddity of this tendency from a critical view. The method in this research is case studies and combined strategies and the data collection has been prepared through the literature review and fieldwork. Research findings show that Qajar government did not have significant emphasis on gaining the technological and structural advances of the West and Qajar kings were limited and satisfied with superficial shifts to cover the weaknesses of their government. This approach, which rose to its peak at the late Naserid period, without having any concern for the evolution of the ancient patterns of Iranian architecture, finally weakened historical architectural traditions and caused to appearance of the completely alien and unfamiliar royal palaces in Iran.
  Keywords: Iranian architecture, Western architecture, tendency, tradition, modernity, Qajar palaces
 • Majid Tavasoli * Pages 199-216
  Most scholars believe that the field of transport in the South East, in particular Iran Sistan and Baluchestan Chabahar port closest and most efficient path for energy transfer and commodities. The path connecting the Sea of Oman and the Indian Ocean to Afghanistan and countries in the field of CIS, India, China and even Russia and St. Petersburg, North-South corridor has been created. As the District of South Pars Energy Special Economic Zone of Chabahar is the country also has the potential to become a special area of energy transfer. This is due to the competitiveness of energy-consuming countries and international transit potential in this direction proved. So the promotion of the area specialized in energy transfer and connection-oriented East markets, Afghanistan, India, China and countries of the CIS area in Europe, Middle East and Africa, with a positive impact on the development process in the region. To create job opportunities, improve communications and consequently the exit area of geographic isolation and social divisions improved development indicators was reduced.
  Keywords: South East Iran, region-specific power transmission, transit, Baluchistan, Oman, gaps resulting from different levels of development
 • Ghafar Zaree* Pages 217-228
  The purpose of this paper is to examine the structural parameters of urban management in effecting a significant contribution to the development of political culture it is. The aim of the present study was functional, descriptive in nature, in terms of procedure survey. The study population consisted of citizens in Tehran in 1395 was 29-18. The sample size of 200 was determined. Was multistage cluster sampling method? To measure the variables of the questionnaire consists of 20 items was used. To check the validity with respect to the nature of the subject, including the validity of the judgment on the validity of the questionnaire (expert opinion) and formal was used. To test reliability of Cronbach's alpha coefficient was used. Because the amount obtained for the changing political culture (0.819), the participation of citizens (0.791), civil rights (0.714), provision of municipal services (0.753), was higher than 7.0 indicates internal consistency of the items and confirmed the reliability of the questionnaire. Test hypotheses using one sample t-test inferential bivariate regression was performed using the software SPSS22. So it can be said the urban management structure and political culture in the study population was in good condition. According to the results for every one unit increase in citizen participation, respect people's rights and the provision of municipal services were 47 percent, 56 percent and 33 percent to improved feelings, and perceptions that the political system was added.
  Keywords: urban management structure, participation, civil rights, civil service, political culture, citizens
 • Dr Reza Alikarami * Pages 229-240
  Humans in terms of social and cultural conditions responsibly or irresponsibly towards the environment have expressed reactions. Shiite, as powerful spiritual authority and compelling environment for a person knows. And it has the legal right and knows that must be met. Ahead article seeks to answer the question that is systematic and objective conceptual tool to meet and interact with the environment we have? Shiite religious and moral system meets the legal system and applied ethics of nature. And the believers with little scrutiny and reflection can train and recruit a few simple and clear rule, more responsible approach towards maintaining and expanding adopt environment. What the man of the law, as it can not violate someone's rights. When exposure is required and the efficiency of its nature as a coherent whole, purposeful and have the character and rights to know. And in return for productivity, the maintenance and development it was also replaced. And otherwise ensure that crime is forbidden. The mechanism of training - thanks to some carefully applied within the framework of the rule of law, “no harm” and “waste” has been formulated and presented.
  Keywords: environment, engage responsibly, pollution, the no harm principle, rule dissipation
 • Shirin Toghyani * Pages 241-260
  Urban spaces are representations of the citizens’ life quality based on the environmental, cultural and social structures. One can come to a clear and general overview on this point by analyzing those structures as parts of the whole city or society. The study of urban spaces from this point of view has been neglected due to several reasons including the easiness of understanding the physical and environmental aspects compared to the meaning and performance of the urban spaces. In other words, the humanistic and phenomenological approaches have not been applied enough in studying the quality of urban spaces. The emphasis on the mentioned approaches has led to recognize the effectiveness of the environment on the human behaviors and activities. Such effectiveness is professionally studied in the field of environmental psychology. Accordingly, this article attempts to provide a theoretical-analytical investigation on the effectiveness of environment on the human behavior emphasizing on those behaviors that are the consequent of limiting the presence of some social groups –especially the women- in the urban spaces which in turn leads to a gendered urban spaces. From the methodological point of view, this study is a strategic-urban research with an applied method retrieved from the results of descriptive-inferential and library-based studies based on which our model is formed. The theoretical framework of this research is based on the ecological theory and Lang’s Positive Concept theory. Among the perception-relevant theories we have used the Probabilistic Functionalism theory of Brunswik, Gibson’s theory of Environmental Capabilities, and Berlain’s theory of environmental attractive characteristics. On the other hand, in relation to the gender-oriented urban spaces we have used Lefebvre’s theory of differential spaces. Moreover, we have referred to Moon, Rockefeller, Koskela, and Tonkiss approaches, particularly the Rapoport’s nonverbal approach. The accuracy of hypothesis has investigated by using Structural Equational Modeling (SEM) especially Partial Least Square (PLS) method in Smart PLS and SPSS software. In addition bootstrapping, Confirmatory factor analysis, Cross Validated Redundancy (CV red.), Cross Validated Communality (CV com.), t- value test, Stone-Geisser’s Q² value and GOF index have been evaluated. Comparing significant level of meaning, function and form of urban space (3.403, 2.405 and 6.085) also the relation between behavioral pattern s and gendered space (8.725) with acceptable level (1.96) shows the accuracy of hypothesis. Findings of this research show that the environment acts as a behavioral headquarter based on which there is a specific relationship between the physical aspects and behavioral patterns, manifesting the emergence of relatively similar behaviors in different times by different people. If we manage to identify the effective environmental factors on the behavior, then we would be able to plan the capabilities of the environment for forming or preventing the specific behavioral patterns. All people use the space desirably with regard to their own perceptions, needs and motivations. People add new meanings to the space and create the social space through reproduction of the spaces. Spatial and symbolic divisions are the result of the mentioned process and they can encourage or discourage the presence of some social groups like the women. Accordingly, they can affect the formation of the gender-based geography of the cities. This gendered geography is defined by the meanings and signs rather than its physical aspects.
  Keywords: Gendered Space, Behavioral Sciences, Environmental Psychology, Gender in City, Urban Space
 • Dr Bahare Nasiri * Pages 261-272
  Receive moral messages, with an emphasis on personal relationships and the ethics of care can lead people value human relations and social responsibility. Their moral development, particularly ethic of care, can be physical characteristics such as caring, compassion, benevolence, kindness and responsibility to foster the sort. Dimensions moral education focused on individual moral judgment and moral and social responsibility towards the community; Because components of media literacy includes cognitive, emotional, aesthetic and moral, so the relationship between ethics and social responsibility in following ethical dimension of media literacy takes place. Because morality is considered one of the constructive aspects of social responsibility; Regardless of man and his moral action is meaningless; And human action a moral judgment about the message that one of the business environment. The main purpose of this article is to review the three components of media literacy, literacy and communication between them on the side of moral and social responsibility requirements in the context of human agency as the media is to provide a logical analysis of angles, perspective and challenges facing the concepts revealed. According to this argument no attention to the safety, health and welfare of the public good, it is the social responsibility and the ability to manage them. Keeping in mind that the concept of morality with knowledge of social responsibility, ethical literacy and media literacy as one of the sides (cognitive, emotional, aesthetic and moral) can be at par with other human needs of the twentieth century and I was supposed to live. As ethics and communication behaviors focuses on personal and individual decisions. On the contrary, social responsibility, social aspects and issues related suprapersonal. And media literacy among both approaches is needed
  Keywords: media literacy, social responsibility, moral education, moral sensitivity, moral reasoning, moral potential
 • Hormoz Mehrani * Pages 273-296
  Marketing mix elements, especially price, distribute and promote brand equity plays a major role in creating them. And by increasing its effectiveness and efficiency, strength and brand value also will be upgraded. The aim of this study was to investigate the relationship between the elements of the marketing mix (price, place, promotion) with Sabah brand equity among customers is the city of Gorgan. The methodology of this research is descriptive and correlational. And the population of all customers in the city of Gorgan Sabah intended that their number is unlimited. And the number of samples based on simple random sampling method, using Morgan table, 384 people. The data questionnaire with standardized questionnaire U, Danto and Lee (2000), which is used Cronbach's alpha coefficient of 0.7 of all the variables. To analyze the data, smartpls.2 software-based structural equation modeling was used. The results of the main assumptions of the study indicated that between price and brand equity, there is a significant relationship between advertising and brand equity, but there is no relation between the distributions with the brand equity. Between price and brand associations, international distribution and brand awareness, between advertising and brand loyalty, brand awareness between advertising, and between loyalty between advertising and perceived quality, perceived quality and brand associations and brand equity there is a significant relationship. But the price and price to customer loyalty perceived quality and perceived quality between distributions and there is no significant relationship between distribution and customer loyalty.
  Keywords: Elements of the marketing mix, price, distribution, advertising, brand association, perceived quality, brand equity, Inc. Sabah, the city of Gorgan
 • Dr Farah Habib * Pages 297-306
  Iran with more than seven thousand years of urbanization and topographic conditions and more geographically diverse, one of the treasures of the world's architectural history; Climatic variations on the one hand and a long history of living on the other hand, has led to this country in the field of architecture and urbanism, achievement is noteworthy and valuable. But these factors are less used in architecture today is celebrating. Urbanization, technological progress and the needs of the increasing economic, more people away from nature and flowing them in a repetitive system has molding machine. Meanwhile, the man is part of nature and his close association with nature, the survival and continuity of life. One houses in Iran which shows the relationship between man and nature. An Iranian yard selection is symbolic nature. The aim of this study was to evaluate the role of indigenous natural elements houses the city of Yazd. The research method was descriptive of the type of case (native house - Yazd) and collection of data is done by library and field.
  Keywords: elements of nature, water, light, plant, native home, Yazd
 • Hamid Bahiraey * Pages 307-320
  The primarily goal of urban planning is to improve life quality, create a quiet and interesting environment for citizens. Urban furniture as one of the most important elements of the urban environment plays a significant role in creating desirable and agreeable environments. Standardization of urban furniture results in increased utility of these elements, more stability of urban furniture and improved satisfaction level in citizens. Lack of standardization in urban furniture results in visual disorganization and users dissatisfaction. The present article, performs data collection with field measurement and distributes questionnaire among users of these furniture, and furthermore evaluates the quality and quantity of these elements using GIS and SPSS software. Based on the case study, multiple weak points were found in planning phase of the elements, including lack of proper localization of different urban furniture, accumulation of different furniture, environmental disarrangement due to unbalanced dispersion of elements and etc. Moreover, the studies comparatively investigate common standards of urban furniture and current situation. Based on field investigations and questionnaire distribution, results indicate that inhabitant’s satisfaction of furniture is in a low level.
  Keywords: urban furniture, standardization, satisfaction, Tehran metropolis
 • Dr Hoseiin Soltanzade * Pages 321-348
  Sustainable development, green architecture, Islamic identity - Iran and architecture matched with the climate, the composition of sentences. Today, in every city of Iran on posters on the forums or design to show off the texture and structure; The views of citizens armed with messy situation buildings and architectural philosophy and thought with his skin and understands how to build them. And perhaps ask himself what is the root of these contradictions? What ideas are hidden behind these buildings? Is the architecture of the past or modern forms and methods of academic education of these cities have shaped their state? Whether architecture has the tools that are the foundation of architecture such as light, sound, access, directions, etc; The design space boundaries are? The main objective of this research into the origin and cause of the development of architecture is based on quantities such as dimensions, materials, industrial and general uniformity in Mathematics and Physics in the construction space, instead of the qualities that the relationship between space, people, lifestyle and human cultures Honors deals. To this end, a reference to developments in space science in the 17th century and Descartes ideas will lead. Review the mentality of European science and engineering to the crisis and its challenges as well as solutions such as new phenomenology to deal with this crisis will be discussed. Follow these ideas and their impact on Iran and Iranian architecture engineer, explanations and examples will be provided. In this study of qualitative methods to identify and analyze the effects of residential buildings by comparing the different functions of the Qajar, Pahlavi and the Pahlavi II will be used. To process these changes be evaluated.
  Keywords: mathematics, science, culture, people, people, the atmosphere, the new phenomenology
 • Mahmuod Azizkhani * Pages 349-362
  This study aimed to evaluate intellectual capital components was performed on Social Security. Research methodology, in terms of applied research and descriptive terms of procedure (interstitial) is; The population in this study, all senior managers in social security organizations, which number about 500 people. The sample size of 217 was calculated according to the formula Cochran. The measurement instrument was a questionnaire to assess the validity and content validity by experts calculate the validity and relevance of the questions and the components were confirmed. The Cronbach's alpha coefficient was used to assess reliability. The results of the study showed that alpha coefficient of reliability equal to 0.881 calculated and given that is greater than 0.7.Inventory management can be concluded that the use of reliability is required.
  To analyze the data descriptive statistics of frequency, percentage, cumulative percentage, mean and standard deviation and inferential statistics, independent t-test, ANOVA and structural equation modeling was used. In this research, intellectual capital into three categories: human capital, structural capital (organizational) and customer capital is divided. The results showed that human capital has a significant positive impact on employee's intellectual capital. Capital structure is also positive and significant impact on employees, intellectual capital and relational capital is also a significant and positive impact on employee's intellectual capital.
  Keywords: intellectual capital, human capital, structural capital, relational capital, social security organizations
 • Dr Karam Daneshfard * Pages 363-374
  The ideals of democracy and good governance can not be achieved without healthy, safe environments. Transparency, human resources, social and cultural development of the economic situation in five public service is an important factor in maintaining a secure environment. Health opposite of corruption and state-building in developing countries and closely associated with democracy. Therefore, the main objective of the paper is to identify challenges and provide a solution for executive agencies to official health policy is successful. For a good pace in the development of the movement. So the first step in a series of necessary infrastructure for successful policy bureaucracy and fight corruption in the health field should be recognized. According to the literature research were identified in this study. Delphi panel of professors, PhD In this study, 21 people with executive experience have been used for clustering elements of confirmatory factor analysis. To analyze the data obtained from VB code used in Microsoft Excel. The measurement model using partial least squares technique and Smart PLS software was evaluated. The results show that the most important infrastructure consists of research, social development, cultural development, human resources, economic conditions, international cooperation and information systems in order to improve the transparency component of international cooperation (with two indexes) was eliminated in the second round due to the integration of expert opinion. The results also show that transparency in infrastructure and information systems in order to promote e-government procedures and Cyber administrative bureaucracy has the greatest impact on health.
  Keywords: social development, cultural development, human resources, transparency, cyber-bureaucratic procedures
 • Dr Fateme Mehdizade * Pages 375-392
  The different approaches towards reconstruction after the earthquake affected areas of interest to planners and an architect in the reconstruction process is affected houses. In the meantime, choose the optimum approach or approaches, requires consideration of a number of indicators such as cultural background, family and community to improve safety conditions, the cost of reconstruction, restoration and improvement of living conditions, political situation, implementation mechanisms, and how to raise capacity the society is damaged. The main factors that interfere in the decision-making process have a special role in the reconstruction process. Including the role of the central government agency responsible for reconstruction, reconstruction of participating agencies, local government, and the affected community and above all the participation of victims in natural disasters are in line with the design or manufacture of the affected areas. In this article, using meta-analysis to review and summarize studies and experiences in the field of participation of victims in the process of reconstruction after the earthquake deal; the data collection instrument consisted of library studies and documents have benefited. At the end, all the available research is summarized and analyzed. And their results are discussed in the form of tables.
  Keywords: meta, analysis, public participation, reconstruction of the accident
 • Dr Abbasali Rastegar * Pages 393-408
  This study aimed to investigate the effect and prioritization of types of organizational culture on happiness in organization with the mediation of spirituality in the workplace is done. The research method was descriptive and correlation study, structural equation modeling. The population consisted of all employees of ICT Organization of Tehran Municipality is that uses stratified random sampling. Proportional to the size of each class 172 people were selected for study. For gathering of research data of three standard questionnaires of Organizational culture, spirituality and happiness in the workplace was used. Research data after collecting by using statistical software LISREL, SPSS were analyzed. Structural equation modeling results showed that the impact of organizational culture on happiness and spirituality in the workplace is a positive and significant, the impact Spirituality in the workplace on happiness is positive and significant.
  Keywords: Organizational Culture, Spirituality in the Workplace, Happiness
 • Nasim Moazemi * Pages 409-424
  Foundation in traditional religious concepts and practices based on the principles and laws derived from human, including identity which are considered as an important and constructive in our city to be used. Among the pillars of the Islamic city neighborhood that has lost its identity in contemporary urban construction. Contemporary neighborhoods without regard to the rules without vitality to urban areas has brought today. This article by understanding the problem of urbanization today, with the aim of reviving the notion of privacy lies in the structure of traditional neighborhoods in the city has stepped contemporary. For the purpose of this article, Pamenar neighborhood of Tehran, for example, is considered traditional ones. Strengths, weaknesses and the factors affecting the formation of confidentiality in the neighborhood SOWT and analyzed using the techniques identified in the field. And using AHP technique is evaluated. Finally, the factors identified in the framework of contemporary urban design proposals will be presented.
  Keywords: confidentiality, traditional neighborhoods, urban contemporary, urban elements
 • Dr Mohamadreza Ghorbani * Pages 425-444
  Understand the challenges of environmental, social and economic importance of informal settlements stage design of policies and practical solutions for real. The studies in this area should be scientific and rational basis in the light of the current realities of the society have materialized; So that they can be used in the field of infrastructure planning processes and the management of the city; And the effectiveness of measures to improve city management. And process and knowledge process in urbanization is investigated. This research is descriptive-analytic method. The data collection instrument consisted of library studies and documents available benefited. Finally, to clarify the role of the steps, approaches and methods of ethnography in urban studies is described briefly.
  Keywords: ethnography, social pathology, neighborhood informal social groups
 • De Alireza Jazini * Pages 445-458
  Stable decision making is possible with the participation of citizens; Because in the present century population and the needs of the urban has increased and the application of ICT as one of the main demands of managers and citizens used in the supply of urban services .Accordingly the aim of this study is investigating the impact of ICT in promoting social participation of citizens.The research method was descriptive - analytical in nature. The statistical population consisted of all citizens in Tonekabon that is based on simple random sampling method and Cochran sample size formula, 319 students were selected as sample size and to measure the variables,the data collected through questionnaires and then coded and Voted were analyzed using spss software. By calculating descriptive characteristics of the variables and extract tables and graphs, the distribution of variable traits examined and tested hypotheses.The results showed that access to ICT has an impact on participation rates. It was confirmed at the 0.05 significance level that information literacy of citizens impacts on satisfaction of IT services and the social participation of citizens.Based on these results, it is concluded that application of IT and development of its infrastructure, leading to increased social participation by citizens.
  Keywords: Community participation, use of information technology, media literacy, satisfaction of information technology
 • Dr Mostafa Azkiya * Pages 459-476
  This article, Shows Indigenous knowledge and modern on Traditional participatory management Exploitation of the grassland in tribe of Mamassani in Fars and Changes made Caused by Quasi-government modernization. In this article We have been used methods Grounded Theory And techniques Rapid Rural Appraisal (RRA), Participatory Rural Appraisal(PRA), Semi-structured interviews, Observation, Walking in the field and Focus groups After analyzing data collected from the field Through coding(Open coding, Axial coding and Selective coding) With the central class selection grassland sustainable participatory management, Suggests a participatory management model The maintenance, Exploitation , improvement and development of natural resources(grassland), for achieved An optimal way for the restoration and development of renewable natural resources Up to application of this method, Part of unintended changes That by the quasi-governmental modernism That not compatible with lives of people and has associated harmful effects, Will Resuscitation and prevent the destruction of most of these resources.
  Keywords: Indigenous knowledge, modern science, traditional participatory management, sustainable participatory management grassland
 • Nasim Najafgholi Puor * Pages 477-491
  Foundation for Nature and the things that are in it has been established based on specific proportions. Human and this proportion have been discovered in the distant past. Master architect to transform the concept of geometry and its innovative use of space and form in the design process easier. And minimizes erosion of the concept in the process. The result of such a process, a kind of architecture that is far from the impression of taste, in terms of regularity and symmetry is understandable. Architectural design will be in the form of geometry. And the geometric thinking up in order to reveal the architectural design process. Geometry and Proportion are part of an unbreakable architecture. One of the most interesting geometric features many historic buildings, there is the golden proportions. However, many of the monuments in our country have not been examined so far in terms of geometry. Iran has always emphasized the beauty of architecture and building dimensions Iranians have tried to operate the cosmic reflection are manifested on the ground. Geometric analysis can be revealed through traditional structures. The different proportions, such as the golden ratio widely in Iranian architecture design plans, sections, geometric patterns and architectural, structural and mechanical features have been used. The results show that the geometry and proportions are many life forms found in nature. And to elaborate employed by traditional Iranian architecture to be built in a traditional architectural style; which implies the right and engineering design methodology is correct. In addition, the use of proportions because of visual beauty in the visual arts and architecture are of particular importance. And almost all works of art have been created by some kind of fit.
  Keywords: geometry, proportion, golden, architecture, traditional houses, Tabriz