فهرست مطالب

پژوهش های مدیریت عمومی - پیاپی 34 (زمستان 1395)
 • پیاپی 34 (زمستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1396/01/06
 • تعداد عناوین: 11
|
 • فرزانه اقبال، رضا هویدا *، سیدعلی سیادت، حسین سماواتیان، محمدحسین یارمحمدیان صفحات 5-24
  مطالعه حاضر، به منظور طراحی مدل فرایند مدیریت استعداد اعضای هیات علمی برای دانشگاه های استعداد محور انجام گردید. نوع پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش تحقیق، آمیخته (کیفی-کمی) در دو مرحله می باشد. در مرحله کیفی با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختار یافته در بین 18 نفر از مدیران و اعضای هیات علمی دانشگاه های اصفهان، علوم پزشکی و صنعتی اصفهان به روش نمونه گیری هدفمند و با توجه به معیار اشباع داده ها، مولفه های مدیریت استعداد شناسایی و به روش تحلیل محتوا و با رویکرد قیاسی – استقرایی تحلیل شد. در مرحله کمی، آزمون الگو با رویکرد پیمایشی انجام شد. جامعه آماری در این بخش شامل تمامی اعضای هیات علمی که از سال 89 تا 94 در این سه دانشگاه جذب شده اند ، بود. برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم استفاده شد. حجم نمونه 130 نفر با استفاده از فرمول کوکران برآورد شد. سپس از طریق بکارگیری پرسشنامه محقق ساخته و با استفاده از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری واریانس محور، بعد از آنکه روایی محتوایی پرسشنامه با استفاده از نظر متخصصان و کارشناسان تایید قرار گرفت، اعتبار همگرا 53/0 و پایایی پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 81/0 وپایایی ترکیبی 83/0بدست آمد. 107 کد از داده های تحقیق کیفی استخراج شد که در7 طبقه اصلی دسته بندی گردید. یافته های بخش کمی نیز سازه فرایند مدیریت استعداد را که شامل هفت بعد مجزا، «شناسایی و تعیین نیازهای استعدادی، کشف منابع استعداد، جذب استعدادها، توسعه توانایی های بالقوه استعدادها، بکارگیری استراتژیک استعدادها، حفظ و نگهداری استعدادها، ارزیابی و همراستایی فعالیت های مدیریت استعداد» می باشد، را تایید کرد. در نهایت با توجه به داده های حاصل از تحقیق کیفی و کمی مدلی برای فرایند مدیریت استعداد اعضای هیات علمی در دانشگاه ها، پیشنهاد گردید.
  کلیدواژگان: مدیریت استعداد، اعضای هیات علمی، دانشگاه های استعداد محور
 • سعید رضایی، سید رضا سید جوادین*، اسدالله گنجعلی، بیژن عبداللهی صفحات 25-53
  علیرغم اینکه مشتری مداری به عنوان یکی از گرایش های راهبردی نقش چشمگیری در موفقیت سازمان ها ایفا می کند اما مدیریت منابع انسانی با رویکرد مشتری مداری چندان مورد توجه واقع نشده است. مدل های موجود در حوزه مدیریت منابع انسانی نیز فاقد هرگونه جهت گیری هستند بطوری که برای سازمان های مشتری مدار مطلوبیت کافی ندارند. پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی مدیریت منابع انسانی در صنایع تولیدی با رویکرد مشتری مداری انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف از نوع مطالعات کاربردی به شمار می رود که با استراتژی اکتشافی و به روش ترکیبی انجام پذیرفت. برای تحلیل داده های بخش کیفی از تحلیل مضمون استفاده شد. داده های کیفی یک بار توسط نرم افزار MAXQDA و یک بار هم بصورت دستی کد گذاری شدند. نتیجه تحلیل داده های کیفی، شناسایی 135 مضمون پایه، 29 مضمون سازمان دهنده و 7 مضمون فراگیر بود که در قالب یک مدل ارائه شده اند. الگوی پیشنهادی دارای سه بعد بافت، محتوا و نتایج است. یافته های بخش کیفی در قالب پرسشنامه سنخیت سنجی در اختیار 20 نفر از خبرگان مدیریت منابع انسانی کشور قرار گرفت. نتایج تحلیل بخش کمی نشان می دهد تمامی مضامین شناسایی شده با مدل مرتبط هستند و درباره اهمیت آنها بین خبرگان اتفاق نظر وجود دارد.
  کلیدواژگان: مدیریت منابع انسانی، مشتری مداری، صنایع تولیدی، تحلیل مضمون
 • آرین قلی پور *، نیره افتخار صفحات 55-84
  هدف از این پژوهش با توجه به اهمیت یافتن بحث جذب، پرورش و نگهداشت استعدادها در حوزه صنایع فناوری محور و نیز فقر نظری حوزه مدیریت استعداد، ارائه مدلی از مدیریت استعداد مبتنی بر وضعیت موجود آن در کشور است. برای انجام این مطالعه، یکی از اپراتورهای تلفن همراه در داخل کشور، به عنوان مورد مطالعه انتخاب شده است و با توجه به کمبود تحقیقات کیفی در حوزه مدیریت استعداد با استفاده از روش نظریه مبنایی نسخه 2015 کوربین و اشتراوس، مدل جاری مدیریت استعداد در این شرکت بر اساس مصاحبه با 25 نفر از ذینفعان سیستم مدیریت استعداد (استعدادها، مدیران و کارشناسان منابع انسانی) صورت پذیرفته است. مهمترین یافته این پژوهش پویایی فرایندهای متعدد مدیریت استعداد و قرارگیری آنها روی یک طیف، از نامطلوب ترین تا مطلوب ترین حالت می باشد. طراحی این مدل می تواند با نمایش وضعیت جاری مدیریت استعداد در سازمان، مسیر را برای حرکت به سمت وضعیت مطلوب مدیریت استعداد هموار نماید و بعلاوه، با توجه به ابعاد فردی، سازمانی و فرهنگی مدیریت استعداد، ادبیات این حوزه را غنا بخشد.
  کلیدواژگان: مدیریت استعداد، استعدادیابی، استعدادداری، استعدادپروری، استعدادآزاری
 • سلیمان ایران زاده *، یوسف محمد کریمی صفحه 85
  هدف از این پژوهش تدوین الگویی برای بررسی چگونگی تاثیر زیرساخت های پویای مدیریت دانش بر ارتقاء بهره وری شرکت های دانش بنیان که در حوزه های مدیریت دانش فعال هستند، می باشد. روش تحقیق در این مقاله از نوع توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری تحقیق تعداد 724 نفر از مدیران و کارشناسان شاغل در شرکت های فعال در حوزه مدیریت دانش و سیستم های مدیریت دانش می باشد که در مجموعه پارک علم و فناوری تهران حضور دارند. در این تحقیق، با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای-نسبتی با در نظر گرفتن سطح خطای05/0 تعداد 293 نفر انتخاب گردیدند، که در نهایت، اطلاعات 286پرسشنامه صحیح بین مدیران و کارشناسان ارشد شرکت‏های مورد تحقیق توزیع و با استفاده از روش تجزیه و تحلیل عاملی تاییدی روایی پرسشنامه ها بررسی شد. مقدارپایایی ترکییی درمحدوده 88/0تا93/0و بالاتر از مقدار استاندارد 7/0 است مقادیرave در بازه 55/0 تا 77/0 و بالاتر از مقدار استاندارد 50/0 است این نتایج نشان می‏دهدکه مدل اندازه گیری دارای پایایی رضایت بخش است. همچنین، برای آزمون فرضیه های تحقیق از مدل معادلات ساختاری استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که قابلیت های مدیریت دانش از طریق دو متغیر میانجی ظرفیت جذب و زنجیره تامین چابک بر ارتقاء بهره وری شرکت تاثیر دارند.
  کلیدواژگان: زیرساخت های مدیریت دانش، چابکی زنجیره تامین، ظرفیت جذب، بهره وری، همسان سازی مدیریت دانش
 • مهدی ابراهیمی نژاد *، فرجام زارع، زهرا رضایی، سید سجاد حسینی صفحات 107-124
  توجه ویژه به کارکنان سازمان ها به عنوان بزرگترین و مهمترین سرمایه و دارایی، طی چند دهه اخیر رشد فراوانی داشته است. بسیاری از تحولات سال های اخیر که در قالب عدم تمرکز نظام مدیریت، مشارکت کارکنان در فرآیند تصمیم‏گیری و اموری مشابه پدید آمده اند، همه در جهت افزایش سطح رضایت مندی کارکنان در محیط کار می باشد. این تحقیق روابط بین ابعاد کیفیت زندگی کاری[1] و فرهنگ اخلاقی[2] را مورد بررسی قرار داده است. جامعه آماری این پژوهش مدیران بخش های اداری اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمان می باشد. به علت محدودیت جامعه آماری، از روش سرشماری استفاده شد. در این پژوهش از روش توصیفی- همبستگی استفاده گردید. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه کیفیت زندگی کاری سرجی و همکاران[3] و پرسشنامه فرهنگ اخلاقی سینگپاکدی و ویتل می باشد. یافته های پژوهش از طریق نرم افزار آماری لیزرل[4] نشان داد که بین مولفه های کیفیت کاری، منصفانه بودن حقوق و دستمزد، عدالت، همکاری و مشارکت داشتن در تصمیمات سازمانی با فرهنگ اخلاقی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ اما بین مولفه ایمنی و امنیت شغلی با فرهنگ اخلاقی رابطه ای یافت نشد. در ادامه، مدل مفهومی پژوهش در دو حالت اعداد معناداری و تخمین استاندارد مورد بحث قرار گرفتند و نتایج نشان داد که مدل مفهومی تحقیق از برازش قابل قبولی مدل برخوردار می باشد.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی کاری، فرهنگ اخلاقی، منصفانه بودن حقوق و دستمزد، امنیت و ایمنی شغلی، عدالت
 • محمود قربانی *، وحید رضا نیشابوری، حمید عرفانیان خانزاده، محسن یعقوبی صفحه 125
  هدف اصلی این پژوهش شناسایی رابطه بین تسهیم دانش و قابلیت نوآوری سازمانی با نقش میانجی گر قابلیت یادگیری سازمانی در رابطه بین این دو متغیر است. جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان جهاد کشاورزی سه شهر از خراسان رضوی است. تعداد حداقل حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان برابر 107 نفر در نظر گرفته شده و برای نمونه گیری از روش طبقه ای متناسب استفاده شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش، پرسشنامه است که از مقالات چانگ و همکاران ، شنگ و چن ، و هایو و همکاران استخراج شده است. روایی صوری، روایی سازه و پایایی سازه پرسشنامه ها مورد تایید قرار گرفت. نتایج حاکی از آن هست که بین تسهیم دانش و قابلیت نوآوری سازمانی رابطه معنادار وجود دارد و قابلیت یادگیری سازمانی این رابطه را میانجی می کند. بنابراین، پیشنهاد می شود مدیران سازمانی برای ارتقا میزان قابلیت نوآوری سازمانی، برنامه هایی برای تسهیم دانش بین کارکنان تعریف نمایند تا به این صورت از میزان یادگیری بالای سازمان در جهت افزایش قابلیت نوآوری استفاده شود.
  کلیدواژگان: قابلیت نوآوری سازمانی، قابلیت یادگیری سازمانی، تسهیم دانش
 • عظیم زارعی*، علیرضا موتمنی، داود فیض، اسدالله کردناییچ، حسین فارسی زاده صفحات 155-178
  پژوهش حاضر باهدف مطالعه و بررسی تاثیر رفتار کارآفرینی گرایی صادراتی بر عملکرد صادراتی از طریق نقش میانجی کسب مزیت رقابتی در میان صادرکنندگان محصولات صنایع غذایی انجام پذیرفته است. جامعه آماری در این پژوهش مدیران و کارشناسان 36 شرکت صادرکننده برتر در صنایع غذایی است و با توجه به محدود بودن جامعه، حجم نمونه نیز برابر با حجم جامعه در نظر گرفته شده است. ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد بوده که برای طراحی آن از تحقیقات جمبولینگام و همکاران؛ کویوالاینن و همکاران ؛ وانت، برنوشته جی و همکارانش و دیامانتوپولوس و همکاران ، لئونید و لئونید؛ و مگنوسن و همکاران، استفاده شده و برای پایایی آن ضریب آلفای کرونباخ معادل 865/0 به دست آمده است. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، از نوع توصیفی- پیمایشی است. مدل مورد مطالعه با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار لیزر مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که رفتار کارآفرینی گرایی صادراتی تاثیر مثبت معناداری بر عملکرد صادراتی دارد، این در حالی است که مزیت رقابتی در رابطه فوق نقش میانجی دارد
  پژوهش حاضر باهدف مطالعه و بررسی تاثیر رفتار کارآفرینی گرایی صادراتی بر عملکرد صادراتی از طریق نقش میانجی کسب مزیت رقابتی در میان صادرکنندگان محصولات صنایع غذایی انجام پذیرفته است. جامعه آماری در این پژوهش مدیران و کارشناسان 36 شرکت صادرکننده برتر در صنایع غذایی است و با توجه به محدود بودن جامعه، حجم نمونه نیز برابر با حجم جامعه در نظر گرفته شده است. ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد بوده که برای طراحی آن از تحقیقات جمبولینگام و همکاران؛ کویوالاینن و همکاران ؛ وانت[1]، برنوشته جی و همکارانش[2] و دیامانتوپولوس و همکاران ، لئونید و لئونید؛ و مگنوسن و همکاران[3]، استفاده شده و برای پایایی آن ضریب آلفای کرونباخ معادل 865/0 به دست آمده است. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، از نوع توصیفی- پیمایشی است. مدل مورد مطالعه با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار لیزر مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که رفتار کارآفرینی گرایی صادراتی تاثیر مثبت معناداری بر عملکرد صادراتی دارد، این در حالی است که مزیت رقابتی در رابطه فوق نقش میانجی دارد.
  کلیدواژگان: رفتار کارآفرینی گرایی صادراتی، عملکرد صادراتی، مزیت رقابتی، صنعت غذایی
 • الله یار بیگی فیروزی* صفحات 179-202
  آگاهی از وضعیت عملکردی بانک ها امکان ایجاد شناسایی نقاط قوت و ضعف را فراهم آورده و سبب می گردد مدیران استراتژیک به شکل فعالانه تری در مقایسه با رقبا عمل نمایند و سهم بازار بیشتری را به دست آورند. در این راستا تحقیق حاضر با هدف ارزیابی عملکرد شعب بانک مهر اقتصاد استان سیستان و بلوچستان با استفاده از رویکرد BSC و فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) انجام گرفت. بدین منظور چهار بعد عملکردی شامل مالی، مشتری، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری در نظر گرفته شد. جهت سنجش عملکرد شعب به لحاظ ابعاد مالی، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری از داده های واقعی موجود در صورت های مالی و اسناد سال 92 استفاده شد و جهت سنجش بعد مشتری یک پرسشنامه محقق ساخته با طیف 5 تایی لیکرت طراحی، و بین مشتریان هر شعبه به تفکیک توزیع شد. همچنین جهت مقایسه ابعاد عملکردی BSC و مقایسه شعب به لحاظ عملکرد، یک پرسشنامه با مقیاس 9 تایی بر اساس ANP طراحی، و بین مدیران، روسای شعب و کارشناسان به تعداد 40 نفر توزیع شد. تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس نرم افزار SPSS و Super Decision نشان داد از دیدگاه مدیران و کارشناسان بانک مهر اقتصاد استان سیستان و بلوچستان بعد مالی با ضریب 52/0 مهم ترین معیار جهت ارزیابی عملکرد شعب بانک به شمار می آید و پس از آن ابعاد مشتری، رشد و یادگیری و فرآیندی به ترتیب با 34/0، 10/0 و 05/0 اولویت های بعدی را دارند. به لحاظ کل ابعاد عملکردی شعبه ایرانشهر با کسب وزن نهایی 092/0 رتبه 1 را به دست آورد. و پس از آن شعب بازار و معلم و سایر شعب قرار گرفتند.
  کلیدواژگان: عملکرد، مالی، فرآیندهای داخلی، رشد و یادگیری، مشتری، بانک مهر اقتصاد، فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP)
 • هادی اسماعیلی، شاهپور رحمانی، احمد کاظمی، مصطفی علی احمدی* صفحات 203-222
  هدف از این پژوهش بررسی وضعیت یادگیری الکترونیکی در واحد آموزش های مجازی دانشگاه سیستان و بلوچستان از دیدگاه دانشجویان این واحد می باشد. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانشجویان واحد آموزش های مجازی دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال تحصیلی 93-94 به تعداد 108 نفر می باشد. حجم نمونه آماری مطابق فرمول کوکران، معادل 84 نفر در نظر گرفته شد که به روش نمونه گیری تصادفی، انتخاب شدند. برای اندازه گیری داده ها، از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد. برای تعیین روایی، از نظر اساتید و کارشناسان حوزه مورد مطالعه، و برای تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ (0.921) استفاده شد. نتایج نشان داد که وضعیت یادگیری الکترونیکی از لحاظ ابعاد ویژگی های فردی یادگیرنده و زیرساخت و فناوری مطلوب، از لحاظ پشتیبانی وضعیت نسبتا مطلوب و از لحاظ محتوای آموزشی و سنجش و ارزیابی از وضعیت نامطلوبی برخوردار می باشد. همچنین بررسی شکاف میان میزان عملکرد و اهمیت هر یک از ابعاد و مولفه های یادگیری الکترونیکی، مشخص نمود که تمامی آنها دارای شکاف منفی است.
  کلیدواژگان: یادگیری الکترونیکی، آموزش الکترونیکی، آموزش مجازی، ارزیابی
 • یوسف محمدی مقدم *، آذین دادفر، علیرضا گزمه صفحات 223-241
  امروزه تکیه بر دانش قدیمی ضامن دستیابی و حفظ مزیت رقابتی پایدار نبوده و سازمان‏ها باید طرح‏های تازه‏ای را مطرح نمایند. یادگیری زدایی نقطه مقابل یادگیری بوده و سازمان‏ها برای یادگیری دانش جدید باید حافظه‏ی خود را از موارد قدیمی پاک نمایند. یادگیری زدایی یعنی برای حرکت به سوی تطبیق با محیط، نیازمند رها کردن قواعد قدیمی غیر مفید است که عملکرد سازمان را تحت تاثیر قرار می دهند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تغییرات عملکردی سازمان ناشی از یادگیری زدایی می باشد، لذا این پژوهش بر حسب هدف از نوع کاربردی و بر اساس روش گردآوری داده ها از نوع توصیفی همبستگی است (زیرا هدف بررسی تاثیر و درک الگوهای رفتاری متغیرها می‏باشد.) جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان بانک تجارت استان لرستان می‏باشد که از طریق روش نمونه‏گیری تصادفی طبقه‏ای، نمونه 320 نفری مورد بررسی قرار گرفتند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه با سه گویه یادگیری زدایی سازمانی، چابکی سازمان و عملکرد سازمان با رویکرد کارت امتیازی متوازن با پایایی (90/0=α )استفاده گردید. داده ها با استفاده ازSPSS20 AMOS18، از طریق روش تحلیل عاملی تاییدی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان می‏دهد که یادگیری‏زدایی بر عملکرد سازمان و چابکی تاثیر مثبت و معناداری دارد و یادگیری‏زدایی زمانی بیشترین تاثیر را بر عملکرد سازمان دارد که از آن در راستای چابکی سازمان استفاده گردد.
  کلیدواژگان: یادگیری زدایی، چابکی سازمانی، عملکرد سازمان، مزیت رقابتی، حافظه ی سازمانی
 • مسلم مرادزاده، محمد نبی شهیکی تاش *، محمد اسماعیل اعزازی صفحات 241-265
  هدف از این پژوهش ارائه یک مدل تعمیم یافته از تئوری قیمت گذاری آربیتراژ، تحت عنوان تئوری قیمت گذاری آربیتراژ نامطلوب، با استفاده از مفاهیم انحراف معیار نامطلوب و بتای نامطلوب است. این پژوهش با دربرگرفتن بازدهی 97 سهم مورد معامله در بورس اوراق بهادار تهران و متغیرهای کلان اقتصادی، به ارزیابی رابطه بین بازدهی تعدیل شده و بتای نامطلوب در دوره 1384 تا 1393 به روش پانل دیتا پرداخته است. یافته های پژوهش بیانگر وجود رابطه معنی داری متغیرهای نرخ ارز، شاخص بورس، نرخ تورم مصرف کننده و نرخ سپرده گذاری با بازدهی سهام است و ضرایب هر کدام به ترتیب عبارت اند از 0.45-، 0.20، 1.12 و 2.02- ؛ به طوری که نرخ ارز و نرخ سپرده گذاری رابطه منفی و شاخص بورس و نرخ تورم مصرف کننده رابطه مثبتی با بازدهی سهام داشته و مجموعا 27.17 درصد از تغییرات بازدهی سهام را توضیح می دهند. یافته های تحقیق موید عدم کارایی کافی تئوری قیمت گذاری آربیتراژ در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
  کلیدواژگان: تئوری قیمت گذاری آربیتراژ، تئوری قیمت گذاری آربیتراژ نامطلوب، بتای نامطلوب، نیم واریانس
|
 • Farzaneh Eghbal, Reza Hovida *, Seyed Ali Siyadat, Hosein Samavatiyan, Mohammad Hosein Yarmohammadiyan Pages 5-24
  The current paper was to design talent management process model for university faculty members of talent-driven universities. This is an applied qualitative-quantitative study in two stages. In the qualitative phase, the components of talent management were identified using semistructured interviews with 18 managers and faculty members of Isfahan University, Isfahan Medical Sciences University and Isfahan University of Technology through purposive sampling method with regard to data saturation, and analyzed using content analysis method and deductive inductive approach. In the quantitative phase, the pattern was tested in a survey. The target population includes all faculty members hired by the three universities from 2010 to 2015, respectively. Stratified random sampling method proportional to size was used. The sample size of 130 was calculated using Cochran formula. Then validity and reliability of the questionnaire were evaluated using a questionnaire and variance based structural equation modeling approach. The number of 107 Codes of qualitative research data was extracted and classified in 7 categories. The quantitative findings of this talent management process consisted of seven distinct dimensions of “identifying talent needs, discovery of talent sources, talent attraction, talent potential development, strategic use of talent, talent retention, talent assessment and consistency of talent management activities”. In the end, given qualitative and quantitative data a model for talent management process of faculty members in universities was proposed.
  Keywords: talent management, competencies, faculty member, talentdriven universities
 • Saeed Rezaee, Seyed Reza Seyed Javadin*, Asadollah Ganjali, Bijan Abdollahi Pages 25-53
  Despite the fact that customer orientation as a strategic orientation has significant role in organization success, customer oriented human resources management has not received enough attention. Also the extant HRM models are generic and not appropriate enough for customer oriented organizations. According to the Systems View, all organizational elements and functions must be aligned with the strategic orientation in order to achieve success. This study aims at developing customer oriented HRM model in manufacturing industry.
  Keywords: Human Resources Management, Customer Orientation, Manufacturing Industry, Thematic Analysis
 • Ariyan Gholipor *, Nayere Eftekhar Pages 55-84
  Changing economic and technological paradigms, causes very significant issues in different industries, especially technology-laden ones, like telecom. One of the most important issues is talent management; acquisition, development and retention of talents. This is because after McKinsey’s talent war notion, many companies, adopt focused efforts and investment in this part of human resource management of their companies. Academic researchers also entered the field and tried to explore different aspect of talent management. However, as Tarique and Schuler (2010) mentioned, there is not enough qualitative research in the field and most of the researches are based on North-America culture. On the other hand, most of the introduced models are manifesting an ideal model of talent management and did not notice the current condition of the phenomenon in the organizations. Based on this issues, we tried to develop a talent management model based on grounded theory for a telecom operator .
  Keywords: Talent Management, Talen Acquisition, Talent development, Talent Retention
 • Soleyman Iranzadeh *, Yosof Mohammad Karimi Page 85
  This study was to examine the direct effects of dynamic capabilities on increasing the productivity of the company's knowledge management due to the effects of other functionality is faced with new results. So, their influence on corporate information systems through complementary relationships with other assets, capacities and capabilities of the company in some capacity. Following this concept, this study is based on a dynamic vision of the capabilities of the underlying mechanisms of effective knowledge management capabilities are examined. In this study, using stratified sampling people were chosen between managers and senior corporate investigated the distribution and using confirmatory factor analysis was assessed validity. Also, structural equation modeling was used to test the hypothesis. The results showed that knowledge management capabilities through the mediating variable absorption capacity and agile supply chain impact on improving company productivity. The results showed that knowledge management capabilities involved in the development of absorptive capacity, however, the results of this study support the hypothesis that a direct link between knowledge management capabilities and supply chain agility is not approved. In other words, the effects of knowledge management capabilities in agile supply chain is fully mediated uptake capacity. The results mediating role of absorptive capacity in the relationship between knowledge management capabilities and supply chain agility shows. This view is consistent with previous research, which assumes that the effects of knowledge management capabilities, as lower-order capabilities to enhance productivity by dynamic capabilities and operational capabilities, the higher the impact.
  Keywords: Knowledge management infrastructure, supply chain agility, absorption capacity, productivity, integration of knowledge management
 • Mehdi Ebrahiminejad *, Farjam Zare, Zahra Rezaee, Seyed Sajad Hosseni Pages 107-124
  Most of people learn ethical norms at home, at school, in Mosqe, or in other social settings. Although people acquire their sense of right and wrong during childhood, moral development occurs throughout the life. human being pass through different stages of growth as they mature. Ethical norms are so ubiquitous that one might be tempted to regard them as simple commonsense. When most people think of ethics (or morals), they think of rules for distinguishing between right and wrong. Organizational culture is a system of shared assumptions, values and beliefs that governs the way people behave in organizations. An organization with a positive culture helps employees learn and grow in their jobs and careers. An organization with an ethical culture promotes ethical behavior among members of the organization. Unethical behavior is any activity by which a member of an organization does not conform to the standards set by the culture of that organization. Ethical Culture is premised on the idea that honoring and living in accordance with ethical principles is central to what it takes to live meaningful and fulfilling lives, and to create a world that is good for all. Practitioners of Ethical Culture focus on supporting one another in becoming better people, and on doing good in the world. Members are committed to personal ethical development in their relationship with others and in activities involving social justice and environmental stewardship. How can Organizations improve ethical culture? Answering to this question is our goal in this research. In this research, we introduce quality of work life as factor that can facilitate conditions in relation to ethical culture. Quality of Work Life is not a unitary concept, but has been seen as incorporating a hierarchy of perspectives that not only include work-based factors such as job satisfaction, paying and wages satisfaction and relationship with work colleagues, but also factors that broadly reflect life satisfaction and general feelings of well-being. Today, improvement of quality of work life play an important role in job satisfaction and organizational commitment . Quality of work life, through providing conditions such as participation in decision making, causes employee's good morale. Managers of organizations who can create a balance between work life and family life lead to appropriate organizational performance.
  Keywords: Quality of work life, Ethical Culture, Wages, Salary Fairness, Occupational Safety, Security, Justice
 • Mahmuod Ghorbani *, Vahid Reza Nishabuori, Hamid Erfaniyan Khanzadeh, Mohsen Yaghoubi Page 125
  Innovation plays an important role in the economic development of individuals, organizations and societies and those who do not keep pace with the rapid changes would probably fail to prosper (Liao, Fei & Liu, 2008: 185). Knowledge sharing is one of the most important factors that leads to innovation. When employees share their knowledge with coworkers, learning opportunities’ possibility increases (Zhou & Li, 2012: 1904). Organizational learning capability is recognized as another important influential factor in organizational innovation (Sheng & Chien, 2016: 2302) and have a significant part in improving organizational performance (Chung, Yang & Huang, 2015, 1217). This study investigates the mediating role of organizational learning capability between knowledge sharing and organizational innovation capability.
  Keywords: Organization Innovation Capability, Organization Learning Capability, Knowledge Sharing
 • Azim Zaree*, Ali Reza Motameni, Davod Feyz, Asadollah Kordnaeech, Hossen Farsizadeh Pages 155-178
  According to the importance of exporting in today's competitive economic and in to the aim of reaching to the export borders of 105 trillion rials in the vision document in 1404 (Statistical Report Trade Promotion Organization of Iran, 1395), this study aimed at investigating the performance effect of export-oriented entrepreneurial behavior with clarifying the role of competitive advantage among food export companies.
  Keywords: Export Entrepreneurial Oriented Behavior, Export Performance, Competitive Advantage, Food Industry
 • Allahyar Beigifiroozi * Pages 179-202
  The Knowledge of the functional status of banks provides the ability to identify the strengths and weaknesses caused the Strategic management act in a more aggressive compared with competitors. In this regard, the present study aimed to evaluate the performance of Mehre Eghtesad’s branches in Sistan and Baloochestan province based on BSC approach and analytic network process (ANP) was done. For this purpose, four performance dimensions, including financial, customer, internal processes and learning and growth were considered. To assess the performance of the branches in terms of financial, internal processes and learning and growth, the actual data contained in the financial statements and documents in 92 were used. And to measure customer dimension a questionnaire based on 5 Likert designed and distributed among each branch separately. In addition to comparing the functional aspects of the BSC and branches in terms of performance, a questionnaire was designed with the scale of 9 by ANP, and distributed among managers, department heads and experts numbered 40. Data analysis by SPSS and Super Decision software showed Iranshahr branch with 0.092 factor won first place. And then Moalemand bazar branches and other branches were the next ranks.
  Keywords: Performance, financial, internal processes, learning, development, customer, Mehre eghtesad bank, analytic network process (ANP)
 • Hadi Esmaeeli, Shahpoor Rahmani, Ahmad Kazemi, Mostafa Aliahmadi * Pages 203-222
  The purpose of this study is to evaluate E-learning of the virtual learning program from the student's point of view in university of Sistan and Baluchestan, It gives a clear picture of the current state of e-learning in the university and provides useful information for the administrators to adopt policies and strategies for improving it. The study has a descriptive-scrolling design and suggests applied objectives. The research population were 108 college students in 2014-2015 academic year. A sample of 84 participants were randomly selected based on Cochran's formula. To collect the data, a researcher- made questionnaire was applied. To determine the validity of the questionnaire, the opinions of professors and experts in the field of study were asked and to estimate the reliability of the questionnaire Cronbach's alpha coefficient was used. The results of the study showed that learners’ individual characteristics and infrastructure factors were desirable, supporting was relatively desirable, and instructional content and evaluation methods were undesirable. Furthermore, investigating the gap between the performance and the importance of each component of electronic learning revealed that all of them had negative gaps. The negative gaps indicate that the students’ expectations are unfulfilled and have to be addressed.
  Keywords: electronic learning, e-learning, virtual learning, evaluation
 • Moslem Moradzadeh, Mohammad Nabi Shahyeki Tash*, Mohammad Esmaeel Ezazi Pages 241-265
  Arbitrage pricing theory presented by Ross is based on theory of the absence of arbitrage opportunities in financial market and its main condition is the existence of a linear relationship between the actual return and a set of common factors, In this model, asset pricing is based on risk, although the risk source is not just one factor and its not only the market portfolio, But several factors affect the assets which they are called risk factors. In most APT studies, the researchers test the model through using two scales of beta coefficient and variance. But, the experimental evidences indicate the inefficiency of mean-variance framework, which means that stock returns cant be described well by the mean and variance. In this study, in order to identify the inefficiency of variance (standard deviation), for the first time the new standards of semi-variance and downside Beta in form of APT Model called downside arbitrage pricing theory (D-APT) were used.
  Keywords: Arbitrage pricing theory, Downside arbitrage pricing theory, Downside beta, semi, variance