فهرست مطالب

خشک بوم - سال ششم شماره 2 (پاییز و زمستان 1395)

نشریه خشک بوم
سال ششم شماره 2 (پاییز و زمستان 1395)

 • تاریخ انتشار: 1395/12/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • امین آناقلی*، جواد روستا، آرمان آذری صفحات 1-9
  به منظور انتخاب رقم یا ارقام متحمل تر کلزای روغنی در شرایط شور و تعیین واکنش به شوری در آن ها، 60 رقم کلزا طی دو سال مورد بررسی قرار گرفت. در نخسین سال، از طریق طرح آگمنت به کاهش هدف دار و منطقی ارقام پرداخته شد وطی آن تعداد 41 ژنوتیپ حذف شد در سال دوم به ارزیابی 19 رقم برتر پرداخته شد. در این پژوهش، واکنش به شوری ارقام کلزا انتخاب شده، بررسی می شود. آزمایش به صورت اسپلیت پلات و در قالب بلوک های کامل تصادفی و در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی رستاق یزد اجرا گردید. فاکتور اصلی شوری آب آبیاری (2 و 11 دسی زیمنس بر متر) و فاکتور فرعی ارقام کلزا بودند که در کرت های فرعی قرار گرفتند. بر اساس نتایج آزمایش، میانگین عملکرد دانه ارقام در شرایط شوری بالا (11 دسی زیمنس بر متر) و شوری کم (2 دسی زیمنس بر متر) به ترتیب 8/2419 و 5/1456 کیلوگرم در هکتار بود و این تفاوت در سطح احتمال 1 درصد معنی دار شد. در شرایط شوری کم ارقام Hyola401، Opera، Option500، Sarigol، Hyola420، SYN و Option501 دارای عملکرد دانه بالاتری نسبت به بقیه بودند. در شرایط شوری بالا نیز ارقام Hyola420، Hyola401، Option501، RGS، Mozart، SYN و Rindow دارای عملکرد دانه بالایی بودند. بررسی میانگین عملکرد دانه در شرایط شوری بالا و شوری کم نشان داد که ارقام Hyola420، Hyola401، Option501، Opera، RGS، Option500، Mozart، SYN و Sarigol به ترتیب با متوسط عملکردهای 4/2871، 4/2814، 7/2400، 7/2394، 4/2347، 5/2338، 4/2295، 5/2288 و 8/2178 کیلوگرم در هکتار بیشترین تولید دانه را داشتند.
  کلیدواژگان: کلزا، شوری خاک، شاخص های تحمل
 • زهره رفیعی مجومرد، محمدرضا یزدانی، محمد رحیمی صفحات 11-23
  یکی از شیوه های مناسب برای بررسی روند بیابان زایی و فرسایش بادی در مناطق خشک و فراخشک بررسی روند غبارناکی هوا به کمک شاخص تعداد روزهای طوفان گردوخاک (DDI) است. در این مطالعه داده های 41 ایستگاه سینوپتیک که دارای دوره آماری کامل و طولانی تر هستند برای تجزیه و تحلیل سالانه حداکثر روزهای گردوغباردر یک دوره آماری مشترک (2005 - 1965) استفاده شد. روش های آماری ناپارامتری من-کندال و ضریب همبستگی ρ اسپیرمن وخود همبستگی، برای تعیین کمیت معنی داری روند، مقدار روند و تغییر روند به کار گرفته شد. آزمون های آماری من-کندال و ضریب اسپیرمن نتایج مشابهی را نسبت به روش خود همبستگی نشان دادند. نتایج آزمون های آماری نشان داد که همه ایستگاه های مورد مطالعه دارای روند هستند، ولی از میان آن ها فقط 26 مورد در آزمون من-کندال روند معنی دار داشتند (10 ایستگاه روند افزایشی و 16 ایستگاه روند کاهشی)، 27 ایستگاه در آزمون ضریب اسپیرمن معنی دار بودند (10 ایستگاه روند افزایشی و 17 ایستگاه روند کاهشی) و در آزمون خودهمبستگی 33 ایستگاه از 41 ایستگاه دارای روند معنی دار مثبت و منفی بودند. بیشترین شیب کاهشی روند در ایستگاه آبادان (92/1-) و کمترین شیب مربوط به ایستگاه تبریز و ارومیه (1/0-) بود. بیشترین شیب افزایشی نیزمربوط به ایستگاه ایرانشهر با 97/1 و کمترین در ایستگاه گرگان با 08/0 شناسایی شد.
  کلیدواژگان: روزهای گردوغباری، آزمون من -کندال، ضریب همبستگی ρ اسپیرمن، آزمون خود همبستگی، سمنان
 • محمدطاهر صحتی *، احمد نوحه گر، یحیی اسماعیل پور، حمید غلامی صفحات 25-38
  سازندهای مارنی به دلیل خصوصیات خاص فیزیکی و شیمیایی، در اغلب مناطق خشک و نیمه خشک پوشش گیاهی اندکی دارند و استقرار پوشش گیاهی در این نواحی با محدودیت های متعددی همراه است. برای درک صحیح وضعیت اکوسیستم های مناطق خشک نیاز به شناخت رابطه پویای بین پوشش گیاهی و ژئومورفولوژی می باشد. ما در این مطالعه به ارتباط میان خصوصیات سطحی دشت مارنی و مورفومتری آبراهه ها در نواحی مارنی بخش چاهورز شهرستان لامرد با پراکنش پوشش گیاهی پرداختیم. در این مطالعه با توجه به طبقه بندی هیدروژئومرفیک، برای بررسی تاثیر عوامل مورفومتری بر پوشش گیاهی در طول واحدهای آبراهه ای تقریبا همگن از لحاظ ابعاد، اقدام به اندازه گیری همزمان خصوصیات مورفومتری آبراهه و پوشش گیاهی شد. سپس با استفاده از ترانسکت های خطی درصد تاج پوشش گیاهی، تراکم سنگریزه سطحی و ناهمواری حاصل از میکروتوپوگرافی اندازه گیری شد. همچنین تیپ های غالب پوشش گیاهی تعیین و از خاک نمونه گیری شد و پس از انتقال نمونه ها به آزمایشگاه خصوصیات خاک شناسی تعیین شد.پس از انجام بازدیدهای میدانی خصوصیات مورفومتری آبراهه ها و خصوصیات سطحی دشت توسط آزمون های آماری مورد ارزیابی و ارتباط آنها با درصد تاج پوشش گیاهی مورد بررسی گرفت. نتایج حاصل نشان داد که بین تراکم سنگریزه سطحی و تاج پوشش گیاهی در دشت مارنی رابطه مستقیم و معنی دار وجود دارد. همچنین نتایج این مطالعه نشان داد که برخی از خصوصیات پلان آبراهه بر تراکم تاج پوشش گیاهی و پراکنش تیپ های گیاهی مختلف تاثیرگذار است. عدم توانایی آنالیز CCA با توجه به نتایج حاصل از آزمون مونت کارلو در تحلیل مناسب پراکنش گونه های گیاهی در ارتباط با عوامل مورفومتری آبراهه در نواحی مارنی این منطقه مطالعاتی از دیگر نتایج این مطالعه می باشد. در پایان می توان گفت نتایج این مطالعه بیانگر نقش برخی خصوصیات خاک شناسی و عوامل مورفومتری آبراهه ها و همچنین سنگریزه های سطحی در نواحی مارنی بر تراکم تاج پوشش و پراکنش تیپ های گیاهی است، اما پیشبینی پراکنش گونه های گیاهی با استفاده از آنالیز گرادیان مستقیم CCA و با تاکید بر خصوصیات مورفومتری آبراهه در این منطقه مطالعاتی دشوار است.
  کلیدواژگان: سازند، مارن، آبراهه، پوشش گیاهی، بیوژئومرفولوژی، ژئومورفولوژی
 • علیرضا عرب عامری*، مهران مقصودی صفحات 39-53
  پیکان ماسه ای یکی از مهم ترین اشکال اراضی تراکمی ریگ نجار آباد در شهرستان شاهرود است. در این پژوهش ارتباط بین خصوصیات مرفولوژیکی و مرفومتریک پیکان های ماسه ای حاصل از گونه های خارشتر و اشنان منطقه مورد مطالعه با استفاده از رگرسیون خطی ساده و چندگانه بررسی است. خصوصیات مرفومتری گیاهی شامل ارتفاع گیاه و قطر تاج پوشش و خصوصیات مرفومتری پیکان ماسه ای شامل حجم پیکان ماسه ای، حداکثر عرض پیکان ماسه ای و طول پیکان ماسه ای هستند. نتایج تحلیل همبستگی پیکان های ماسه ای بیانگر عملکرد متفاوت ارتباطات بین مولفه های پوشش گیاهی و خصوصیات مرفومتری پیکان های ماسه ای است. در گونه اشنان ارتباط و همبستگی زیادی 670/0 بین ارتفاع گیاه و طول پیکان ماسه ای و همچنین قطر تاج پوشش و حداکثر عرض پیکان ماسه ای 753/0 وجود دارد، در حالی که این همبستگی در گونه خارشتر 504/0 و 680/0 می باشد. نتایج رگرسیون خطی چندگانه نیز بیانگر ارتباط و همبستگی بیشتر مولفه های مرفومتری پیکان ماسه ای با ارتفاع گیاه و قطر تاج پوشش در گونه اشنان 879/0، 831/0، 661/0 در مقایسه با گونه خارشتر 769/0، 683/0، 523/0 است. نتایج نشان دهنده این است که گونه خارشتر ساز وکار متکامل تری در به دام انداختن ماسه ها و تشکیل پیکان ماسه ای دارد. نتایج حاصل از این پژوهش در رویکرد مدیریت مناطق بیابانی و همچنین در طرح های تثبیت ماسه های روان مفید خواهد بود.
  کلیدواژگان: مولفه های مرفومتریک، مولفه های مرفولوژیک، پیکان ماسه ای، ریگ نجارآباد
 • فاضل امیری*، طیبه طباطبایی، حیدر فقیه صفحات 55-68
  این مطالعه به منظور شناسایی مکان های مناسب برای توسعه پرورش میگو در سواحل شمالی استان بوشهر با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) انجام شد. تعداد 13 لایه پایه (نقشه موضوعی) در چهار گروه اصلی برای کاربری آبزی پروری دسته بندی شد. این چهار دسته شامل معیار ساختاستخر (شیب، ارتفاع، کاربری اراضی، ضخامت خاک)، کیفیت خاک (نوع خاک، بافت خاک، اسیدیته خاک)، دسترسی به منبع آب (فاصله تا دریا، نوع منبع آبی) و زیرساخت های اقتصادی-اجتماعی (فاصله تا هچری، فاصله تا بازار محلی، فاصله تا جاده، تراکم جمعیت) هستند. لایه محدودیت نیز از مکان هایی که مجاز به آبزی پروری نیستند، حذف شد. مدل های مختلفی برای شناسایی و اولویت بندی مکان های مناسب پرورش میگو وجود دارد. در این پژوهش از مدل ارزیابی اراضی برای شناسایی مناطق مساعد پرورش میگو، کسب درآمد بیشتر، حفاظت موثرتر و مدیریت پایدار اراضی استفاده شد. نتایج نشان داد که 5/1 درصد (1339هکتار) از اراضی سواحل شمالی استان بوشهر در پهنه بسیار مناسب و 2/38 درصد (33078هکتار) از مناطق در طبقه مناسب واقع شده اند. صحت نتایج با استفاده از روش منحنی عامل نسبی (ROC) ارزیابی گردید. مقدار ROC، 73/0 نشان دهنده صحت مدل ارائه شده در این پژوهش است. ارزیابی میدانی نشان می دهد که در حال حاضر تنها در 3800 هکتار از اراضی، محل های پرورش میگو وجود دارد که می توان مناطق مساعد پرورش میگو را با اعمال سیاست های آینده نگرانه و در نظر گرفتن مسائل زیست محیطی تا 86 درصد (24042 هکتار) گسترش داد.
  کلیدواژگان: پرورش میگو، مکان یابی، سامانه اطلاعات جغرافیایی، ارزیابی چند معیاره، آب شور، مناطق خشک و بیابانی
 • سمیه زارعی، علی اکبر احسانپور* صفحات 69-82
  از آنجا که پرولین به عنوان یک اسمولیت مهم در تعدیل فشار اسمزی سلول های تحت تنش خشکی نقش اساسی دارد، در این پژوهش، اثر تنش خشکی بر گیاهان تراریخت حاوی ژن P5CS و غیرتراریخت تنباکو مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور گیاهان تراریخت و غیرتراریخت در محیط کشت MS پایه حاوی غلظت های 0، 5، 10، 20 و 30 درصد پلی اتیلن گلایکول به مدت 28 روز کشت شد. به منظور تعیین گیاهان مقاوم و حساس به خشکی و مکانیسم های تحمل به خشکی، شاخص هایی از قبیل وزن تر و خشک، میزان رنگیزه های فتوسنتزی (کلروفیل a، b، کل و کارتنوئید)، قند های محلول و پروتئین محلول اندازه گیری شد. در آخر الگوی پروتئینی در گیاهان تراریخت و غیرتراریخت بررسی شد. نتایج نشان داد که کاهش مولفه های فیزیولوژیکی وزن تر و خشک و نیز رنگیزه های فتوسنتزی در گیاهان تراریخت کمتر از گیاهان غیرتراریخت بوده و تحت تاثیر تنش خشکی قرار نگرفته است. میزان قندهای محلول نیز در گیاهان تراریخت و غیرتراریخت در غلظت های 10 و 20 درصد افزایش معنی داری نسبت به نمونه شاهد نشان داد. تجزیه و تحلیل حاصل از داده های پروتئینی نیز نشان داد که در گیاهان غیرتراریخت در غلظت 30 درصد کاهش پروتئین محلول وجود داشته، در حالی که در گیاهان تراریخت پروتئین بدون تغییر و ثابت بود. نتایج SDS-PAGE برای بررسی تغییرات پروتئین های تحت تنش خشکی در برگ گیاهان تراریخت و غیرتراریخت نشان دهنده تغییرات الگوی پروتئین های گیاهان شاهد با گیاهان تحت تنش بود. همچنین تفاوت آشکاری در برخی باند ها به عنوان مثال در محدوده 35 و 45 کیلو دالتون بین گیاهان تراریخت و غیرتراریخت مشاهده شد.
  کلیدواژگان: تنش خشکی، تنباکو، P5CS، کربوهیدرات محلول، پروتئین، SDS-PAGE
 • جواد چزگی *، حسین ملکی نژاد، محمدرضا اختصاصی، محمد نخعی صفحات 83-95
  بخش اعظمی از کشور ایران در مناطق خشک و نیمه خشک قرار گرفته است. اغلب پهنه های آبی طبیعی و مخزن سدها در این مناطق، با مشکل تبخیر و خشکسالی مواجه هستند. سدهای زیرزمینی بدلیل ذخیره آب در زیرزمین یکی از بهترین روش ها برای حفظ آب در مناطق خشک بحساب می آید. در این تحقیق سعی شده است با استفاده از مدل های تصمیم گیری چند معیاره مکان های مناسب احداث سد زیرزمینی در منطقه کریان استان هرمزگان اولویت بندی شوند. بدین منظور ابتدا با انجام بازدیدهای صحرایی،10مکان مناسب برای احداث سد زیرزمینی تعیین شد. سپس براساس نظرات کارشناسان امر (از طریق پرسشنامه) و مرور منابع علمی، از 10 معیارشامل کمیت آب، کیفیت آب، طول محور سد، عمق محور سد، ضریب ذخیره مخزن، حجم مخزن، تکیه گاه های محور سد، شیب، نیاز آبی(شرب، کشاورزی و صنعت)، دسترسی (جاده، روستا و منابع قرضه) جهت اولویت بندی مکان های مناسب استفاده شد. در ادامه سه مدل تصمیم گیری چند معیاره شامل تاپسیس، الکتره 3 و فرآیند تحلیل شبکه ای مورد استفاده قرار گرفت. برای انتخاب بهترین رتبه بندی و عملکرد مدل ها از تکنیک ناپارامتریک ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد. نتایج نشان داد که مدل فرآیند تحلیل شبکه ای با ضریب همبستگی 91/0 و واریانس 33/3 و انحراف معیار 8/1 بعنوان بهترین مدل انتخاب شد و مکان سدزیرزمینی بندر (Bondar) نیز بعنوان بهترین سایت جهت احداث سد زیرزمینی تعیین گردید.
  کلیدواژگان: اولویت بندی، سد زیرزمینی، تاپسیس، الکتره 3، فرآیند تحلیل شبکه ای، استان هرمزگان
 • عباس علیزاده احمدآبادی، سارا خراسانی نژاد* صفحات 97-107
  به منظور بررسی اثر پیش تیمار اسیدهیومیک بر خصوصیات جوانه زنی بذر سرخارگل در شرایط یکسان خشکی و شوری، دو آزمایش مستقل همزمان در آزمایشگاه فیزیولوژی گروه علوم باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در قالب طرح کاملا تصادفی با چهارسطح اسیدهیومیک (0، 20، 40 و 60 میلی گرم بر لیتر) و پنج سطح تنش (0، 1- ، 2- ، 3- و 4- بار) به ترتیب برای تنش شوری و خشکی در سه تکرار انجام شد. از محلول های NaCl و PEGبه ترتیب برای ایجاد تنش شوری و خشکی استفاده گردید. نتایج نشان داد که با افزایش تنش شوری و خشکی به طور معنی دار از درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه، ساقه چه و وزن تر ریشه چه و ساقه چه و بنیه بذر کاسته شد و در سطح 4- بار شوری و خشکی به صفر رسید. اسید هیومیک نیز تا سطح 3- خشکی و شوری اثر معنی داری بر خصوصیات یاد شده داشت. اثر متقابل اسید هیومیک و تنش خشکی فقط برای درصد جوانه زنی و وزن ریشه چه معنی دار بود ولی شرایط شوری روی تمامی خصوصیات جوانه زنی در سطح یک درصد معنی دار بود. به طورکلی، نتایج نشان داد که جوانه زنی بذرهای سرخارگل تا حدودی شرایط تنش خشکی را بهتر از شرایط شوری تحمل می کند. همچنین پیش تیمار بذر توسط اسید هیومیک در مناطق شور و خشک می تواند باعث مقاومت بذر گیاه دارویی سرخارگل در مرحله جوانه زنی شود.
  کلیدواژگان: اسیدهیومیک، پیش تیمار، جوانه زنی، سرخارگل
|
 • Amin Anagholi *, M. J. Rousta, A. Azari Pages 1-9
  In order to selecting of salinity tolerant variety (ies) of Canola in saline conditions and determination of the salinity response, 60 canola varieties were evaluated during two years. In the first year we reduced the number of varieties in the way of logic reduction by Augment experiment. Total of 41genotypes were eliminated and 19 of them were evaluated in the second year. So, the salinity response of selected varieties was investigated in this paper. The experiment was conducted as a split plot design with randomized complete block design in three replications. The salinity of irrigated waters (2 and 11 dS/m) were as main plot and varieties were placed in subplots. Based on the results of the experiment, the average of grain yield was 2419.8 and 1456.5 kg.ha-1 in high and low salinity conditions respectively, so that there was significant differences between them at 1% level of probability. In the low saline condition, the varieties of Hyola401, Opera, Option500, Sarigol, Hyola420, SYN and Option501 were produced higher grain yield rather than others. Also in the high saline condition, the varieties of Hyola420, Hyola401, Option501, RGS, Mozart, SYN, and Rindow had higher grain yield rather than others. Evaluated of the grain yield in both low and high saline condition showed that the varieties of Hyola420, Hyola401, Option501, Opera, RGS, Option500, Mozart, SYN, and Sarigol were produced highest average yields of 2871.4, 2814.4, 2400.7, 2394.7, 2347.4, 2338.5, 2295.4, 2288.5 and 2178.8 kg.ha-1, respectively.
  Keywords: Colza, Soil salinity, Tolerance indices
 • Zohreh Rafiei Majoomerd *, M.R. Yazdani, M. Rahimi Pages 11-23
  In this study, annual changes in number of dusty days in Iran over the period of 1965–2005 (41 years) wre investigated. Mann-kendall test, spearmans-Rho test and Autocorrelation test were applied to quantify the trend. Mann-kendall and spearman's test showed similarity in the results, in compared with Autocorrelation test. This study reveals that the all studied stations showed a trend, but among them, only 26 trends were significant statistically, at Mann-Kendall test (16 stations had decreased and 10 stations had increased trend). Spearman’s Rho was significant for trends at 27 stations (17 stations with a decrease and 10 stations with an increase in trend). The autocorrelation test results shows, 33 stations had significant positive or negative trends. The most decreasing and lowest slope was in Abadan and Tabriz stations with values -1.92 and -0.1, respectively. The most increasing and lowest slope was in Iran shahr and Gorgan stations with values 1.97 and 0.8 respectively.
  Keywords: Dusty days, Mann-kendall test, Spearman's Rho test, Autocorrelation test, Trend analysis
 • M.T. Sehati *, A. Nohegar, Y. Esmailpour, H. Gholami Pages 25-38
  Vegetation cover establishment in marl geological formations due to some physical and chemical characteristics in most arid and semi-arid land associated with numerous limitations. For a proper understanding of the status of ecosystems, arid areas need to recognize the dynamic relationship between vegetation and geomorphology. This study included the relationship between land surface properties and morphometric characteristics of streams with distribution of vegetation in marl lands. In this study, according to the Hydrgeomorphic classification, streams morphometric properties and vegetation characteristics to evaluate the impact of morphometric characteristics on vegetation distribution along homogeneous waterways units were measured. Also vegetation cover, surface gravel density and the roughness of microtopography by linear transect was measured. Soil sample were taken and transferred to the laboratory for determination soil characteristics. Streams morphometric characteristics and land surfaces properties relationship with vegetation cover (%) were analyzed by statistical tests.The results showed that there is direct significant relationship between surface gravel density and vegetation cover in marl plain. The results showed that significant role of some channel plan characteristics on the vegetation cover (%) and distribution of different plant types. CCA analysis is not suitable to analyze the relationship between plant species and morphometric characteristics of streams in this area. In conclusion, our results showed that the role of surface gravel density and streams morphometric properties on vegetation cover (%) and distribution of vegetation type in marl geological formations, but the prediction of plant species distribution using CCA analysis, with emphasis on morphometric characteristics of streams in the study area is very difficult.
  Keywords: Geological Formation, Marl, Stream, Vegetation Cover, Biogeomorphology, Geomorphology
 • A.R. Arabameri *, M. Maghsoudi Pages 39-53
  Sand arrow is one of the most important accumulation land forms in Najjar abad Erg in the Northeastern of toroud village. In this research emphasized on the affiliation between morphometrical and morphological characteristics of species of Alhagi mannifera and Seidlitzia florida sand arrow using regression and multiregression. morphometrical parameters of species including plant height, canopy diameter and morphometrical parameters of sand arrow including length, maximum width of the arrow and volume. Result of correlation analysis indicates different performance between morphometrical and morphological characteristics of Species. In Seidlitzia Florida Species there are high correlation between plant height and length of the sand arrow (0.670) and also canopy diameter and maximum width of the arrow (0.753) respectively, but this correlation in Alhagi mannifera is (0.504) and (0.680) respectively. Result of linear multiregression indicate more correlation between morphological characteristic of Sand arrow and plant height and canopy diameter in Seidlitzia florida Species (0.879, 0.831,0.661) in comparison with Alhagi manniferaSpecies (0.769,0.683,0.523). Results indicate that Seidlitzia florida Species have more prefect mechanism on trapping of sand and formation of Sand arrow. The results of this research will be fruitful in systemic management approach of desert regions, and also can be fruitful for quicksand stabilization projects.
  Keywords: Morphology, Morphometric, Sand, Shahrood
 • Fazel Amiri *, Tayebeh Tabatabaie, Hiedar Faghi Pages 55-68
  This study was conducted to identify appropriate sites for shrimp farming development in North costal of the province of Boushehr using Geographical Information Systems (GIS). Base layers (thematic maps) were grouped into four main land use requisites for aquaculture, namely, potential for pond construction (slope, land use type, soil depth, elevation), soil quality (soil type, texture, and pH), water availability (distance to sea, and water source), infrastructure and socio-economical status (population density, distance to roads, local markets, and hatcheries). A constraint layer was used to exclude areas from suitability maps that were not allowed to implement shrimp farming. A series of GIS models were developed to identify and prioritize the most suitable areas for shrimp farming. This study shows that the land evaluation model is useful for identifying suitable areas for shrimp farming and for allocating land for an efficient increase in income, effective conservation, and sustainable land management. It was estimated that about 1.7%(1083 ha) of the total land area were highly suitable and, 41.6% (26759 ha) were suitable in the northern costal of Bushehr for shrimp farming. Curve Relative Operating Characteristic (ROC) method was used to asseessof the accurany of model. Amount of ROC method was 0.734. Field results show that since existing shrimp farms cover only (3800 ha) of land, the potential for development of shrimp farms should take into 86% (24042 ha), consideration further political and environmental issues.
  Keywords: Shrimp Farming, Site selection, GIS, Multi-criteria evaluation, Saline water, Arid, desert region
 • S. Zarei, A.A. Ehsanpour * Pages 69-82
  In this study¡ to evaluate the effects of drought stress on transgenic tobacco (Nicotinia tabacum L. cv. Wisconsin) containing P5CS gene and non transgenic plants under in vitro culture, these plants were grown on MS media containing 0¡ 5¡ 10¡ 20 and 30% PEG for 28 days. To select the drought tolerant and sensitive plants and also the mechanisms of drought tolerance in transgenic tobacco plants parameters such as wet and dry weight and photosynthetic pigments content (chlorophyll a¡ b¡ total chlorophyll and carotenoid), soluble sugars and total soluble protein content were measured 28 days after PEG treatment. Results indicated that reduction of wet and dry weights and photosynthetic pigments content in transgenic plants were lower than the non transgenic plants. Soluble carbohydrates in both plants in 10 and 20% concentrations, significantly increased. Total soluble protein content were decreased in non transgenic plants in 30% PEG, and remained unchanged in transgenic plants. SDS-PAGE results in leaves showed different protein patterns between transgenic and non transgenic plants and also between treated and non treated plants for example, protein bands about 35 and 45 KD, Proline as a key osmoregulating solute in plants play an overriding role in osmotic pressure adjustment of the cell under water stress condition. Thus transgenic plants containing P5CS gene might be resistant against drought stress.
  Keywords: Drought stress, Tobacco, P5CS, Soluble carbohydrate, Protein, SDS-PAGE
 • J. Chezgi *, H. Maleki Nezhad, M. R. Ekhtesasi, M. Nakhei Pages 83-95
  A large part of the Iran is located in the arid and semi-arid region. Most natural water body and reservoirs in these areas are faced with the problem of evaporation and drought. Underground dams for storage water in the ground, one of the best ways to conserve water in dry areas considered it comes. In this study, we tried using multi-criteria decision-making models to rank suitable sites for construction of underground dams in the Keriyan region in Hormozgan province. For this purpose, at first with field visits, 10 locations were determined suitable for underground dam construction. Then, based on the expert opinions (through questionnaires) and a scientific literature review of 10 criteria, including water quantity, water quality, along the axis of the dam, the dam axis depth, reservoir storage coefficient, volume of reservoir, lithology of the dam axis, slope, water requirement (drinking, agriculture and industry), access (roads, villages and Quarries) prioritization for suitable sites were used. In the following three decision models include TOPSIS, ELECTRE 3 and the Analytical Network process was used. To choose the best ranking and performance models was used nonparametric Spearman correlation coefficient techniques. The results showed that Analytical Network process model with Spearman correlation coefficient 0.91 and 3.33 variance and standard deviation 1.8 was chosen as the best model, And the Bondar underground dam site as well as the best site for the construction of an underground barrier was determined.
  Keywords: Prioritization, Underground dam, TOPSIS, ELECTRE 3, Analytical Network process, Hormozgan province
 • Abbas Alizadeh Ahmadabadi, Sarah Khorasaninejad * Pages 97-107
  In order to investigate effect of humic acid pre-treatment on germination of Purple coneflower (Echinacea purpurea) plant under drought and salinity conditions, two experiments were conducted in labratory of Horticultural sciences at Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources (GUASNR) in 2015, in completely randomized design with four levels of humic acid (0, 250, 500 and 1000 mg.l1-) and five levels (0, -1, -2, -3 and -5 bar) drought and salinity stress in three replications. NaCl and PEG were used for salinity and drought stresses, respectively. Results showed that germination and speed percentages, root and shoot length, root wet weight and seed vigor were, significantly decreased by increasing drought and salinity stresses and were zero in drought and salinity level of -4 bar. Impact of humic acid was significant on the mentioned traits until level -3 bar too. The effect of reciprocal humic acid and drought stress were significant in drought stress just in germination percentage and root wet weight, but in salinity stress were significant in total traits. It can be concluded that germination of purple cornflower seeds has more resistant in drought stress conditions than salinity stress conditions. Pretreatment seed of Purple coneflower with humic acid in saline and dry zones can increase germination resistance.
  Keywords: Germination, Humic acid, Pretreatment, Echinacea purpurea