فهرست مطالب

Veterinary Science and Technology - Volume:8 Issue: 1, Winter and Spring 2016

Iranian Journal of Veterinary Science and Technology
Volume:8 Issue: 1, Winter and Spring 2016

 • تاریخ انتشار: 1395/05/28
 • تعداد عناوین: 10
|
 • صفحات 1-7

  هرچند پژوهشهای ابتدایی اثر مناسب ضدکوکسیدیوزی آرتمیزینین را در جوجه های گوشتی نشان داده اند، اما اطلاعاتی در مورد فارماکوکینتیک آن وجود ندارد .هدف از این پژوهش سنجش غلظت سرمی آرتمیزینین به دنبال تجویز خوراکی تک دوز و دوزهای به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم 308 جوجه گوشتی یک روزه نژاد راس 390 . چندگانه در جوجه های گوشتی بوده است تجویز 44 میلیگرم/کیلوگرم آرتمیزینین در روز 1000 و 500 ،250 ،125 ،25 ،5 ،1 ،0 شدند. در گروه اول تک دوزهای خوراکی با HPLC روزه تجویز میشد. از سامانه 36 آرتمیزینین همراه غذا در یک دوره ppm 136 و68 ،34 ،17 ،0 شد. در گروه دوم Mean ردیاب فرابنفش برای سنجش سرمی آرتمیزینین استفاده شد. داده ها به صورت نمایش داده شده، با استفاده از ± SE (مورد بررسی آماری قرار گرفتند Linear mixed modelآزمون . نتایج نشان داد غلظت سرمی آرتمیزینین در هر p < 0.05) دو گروه بسیار پایین بود و هیچ تفاوتی بین دو گروه تجویز دوزهای چندگانه و تکدوز و نیز بین دوزهای گوناگون در هر گروه وجود نداشته است (1 . سطح سرمی آرتمیزینین در گروه دریافت کننده تکدوزهای خوراکی در دامنه p > 0.05) 533/0 ± ± 1/7288 تا 24/68774 ± 0/1299 نانوگرم/میلیلیتر سرم و در گروه دوزهای چندگانه 42/ 2793 ± 12/0474 تا 25/3804 نانوگرم/میلیلیتر سرم بوده است. می توان چنین گفت که سطح سرمی آرتمیزینین تجویز شده به صورت تکدوز یا 29/24717 دوزهای چندگانه خوراکی بسیار پایین است که شاید ناشی از جذب و زیست فراهمی اندک خوراکی و القاء متابولیسم کبدی باشد و نقش کلیدی در شاخص بالای درمانی و ویژگی مناسب ضدکوکسیدیوزی دارد.

  کلیدواژگان: آرتمیزینین، سطح سرمی، جوجه های گوشتی، HPLC
 • صفحات 8-17

  هدف از این مطالعه ارزیابی تاثیر تجویز گنادوتروپین کوریونیک اسبی(گروه 4 گاو تازهزای نژاد هلشتاین در 368 روی عملکرد تولیدمثلی گاوهای شیری پرتولید در دورهی پس از زایش بود. تعداد تزریق شد و گاوهای eCG واحد بین المللی 500 ،2 و 1 پس از زایش، در گاوهای گروه 8 ± 2مطالعاتی تقسیم شدند. در روز ساعت در فاصلهی بین روزهای 8 میکروگرمی کلوپروستنول به فاصلهی 500 سالین دریافت کردند. همچنین دو تزریق 4 و 3گروه 8 تزریق سالین به فاصله 2 در همین بازهی زمانی 4 و2 انجام شد و گاوهای گروه 3 و 1 پس از زایش در گاوهای گروه 25 تا 20 توسط معاینهی اولتراسونوگرافی تخمدان ها و نیز ارزیابی غلظت 3و 1 ساعت دریافت کردند. حضور جسم زرد فعال در گروه های پروژسترون در سرم خون ارزیابی شد. هیچکدام از درمانهای انجام شده منجر به بهبود باروری نشد و شاخص های تولید مثلی اعم شیرواری، از دست رفتن آبستنی، میزان آبستنی در اولین تلقیح و روزهای باز بین گروه های مختلف 120از میزان آبستنی در روز به صورت مرزی کمتر eCG تفاوت معنی داری نداشت. تنها فاصلهی زایش تا اولین تلقیح بعد از زایمان در گاوهای درمان شده با پس 30 ± 1 تاثیری بر شروع فعالیت های چرخهای تخمدان تا روز eCG درمان با 2از گاوهای گروه کنترل بود. در گاوهای گروه پس از زایش، عملکرد تولیدمثلی گاوها را تحت تاثیر قرار نداد. 30±1 از زایش نداشت. بازگشت فعالیت چرخهای تخمدان تا روز و ترکیب این دو هورمون تاثیری بر شیوع اندومتریت بالینی، آنستروس و کیست F2α، پروستاگلاندین eCGعلاوه بر این درمان با دراوایل دورهی پس از زایش تاثیری در عملکرد تولیدمثلی F2α و پروستاگلاندین eCGتخمدانی نداشت. در نتیجه درمان با گاوهای شیری پرتولید نداشت.

  کلیدواژگان: eCG، دوره پس از زایش، هلشتاین، پروستاگلاندین F2α، عملکرد تولیدمثلی
 • صفحات 18-24

  سالیان متمادی، دانشمندان بر این باور بودند که میدان الکترومغناطیسی با فرکانس ضعیف هیچ گونه اثرات بیولوژیک ندارد. در این مطالعه، اثرات میدان الکترمغناطیسی با فرکانس بسیار ضعیف بر روی تظاهرات رشد، قدرت آنتی اکسیدانی سرم و ساختار دستگاه گرم، تحت تاثیر میدان 17-18 گوارش مورد بررسی قرار گرفته است. ماهیهای قزلآلای رنگینکمان با وزن متوسط روز قرار گرفتند. 60 میکروتسلا در طی 50 و 5 ،0/5 ،0/1 ،0/01 هرتز به مدت یک ساعت در روز و با طیف 15الکترومغناطیس میکروتسلا افزایش یافت. فعالیت آنتی اکسیدانی تام سرم، در شدت 50 و 0/5 ،0/1رشد ماهی در تیمارهای مختلف به ویژه در میکروتسلا به طور معنیداری افزایش داشت. در عین حال، تراکم بالاتر سلولهای جامی در هر 50 و 5 ،0/5 جریانهای مختلف میکروتسلا مشاهده شد. نتایج این تحقیق بیانگر این مساله میباشد که میدان 0/5ویلی در روده ماهی و زواید پیلوریک، در میدان میکروتسلا ممکن است اثرات مفیدی روی رشد ماهی، 0/5 هرتز و شدت جریان بیش از 15الکترومغناطیسی با فرکانس ضعیف عملکرد آنتی اکسیدانی و ساختار دستگاه گوارش ماهی قزل آلای رنگین کمان داشته باشد.

  کلیدواژگان: میدان الکترو مغناطیسی با فرکانس بسیارضعیف، ماهی قزل آلای رنگین کمان، رشد، سیستم آنتی اکسیدانی، ساختار دستگاه گوارش
 • صفحات 25-32

  سلولهای بنیادی اسپرمساز پرندگان پتانسیل بالقوهای به عنوان مدل برای مطالعات پایهای زیستشناسی سلولهای بنیادی اسپرمساز و نیز استفاده برای اهداف بیوتکنولوژی دارند. با این حال تعداد اندک این سلولها و حضور سلولهای سوماتیک بیضهای در کنار سلولهای بنیادی اسپرمساز، کاربردهای این سلولها را محدود نموده است. بنابراین، این مطالعه برای اولین بار، به منظور B بررسی اثر یک محیط کشت فاقد سرم و غنی شده با ترکیبی از انواع فاکتورهای رشد و نیز ، بر تکثیر و غنیسازی جمعیت 27 سلولهای بنیادی اسپرمساز جوجه تازه متولد شده تحت شرایط آزمایشگاهی، انجام شد. برای این منظور سلولهای بافت بیضه و همچنین EGF و LIF ،bFGF ،GDNFجوجه تازه متولد شده در یک محیط کشت فاقد سرم و غنی شده با فاکتورهای رشد به عنوان جایگزینی برای سرم، کشت داده شدند. حضور سلولهای بنیادی اسپرمساز در کشتهای سلولی حاصل از بافت B27 ASZ بیضه بوسیله تشخیص فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز و بیان ژنهای 1 ،POU GPR و CVH ، 5F1 مورد بررسی قرار 125 گرفت. قبل از تیمار با محیط کشت غنی شده، تعداد اندکی از خوشه ها و کلونیهای مرتبط با سلولهای بنیادی اسپرمساز در با فاکتورهای ذکر شده در بالا، شدیدا منجر به القاء تکثیر DMEM کشتهای سلولی ظاهر شدند. غنی شدن محیط کشت سلولهای بنیادی اسپرمساز جوجه شد. بعلاوه، تحت این شرایط کشت، اتصال و ماندگاری سلولهای سوماتیک بیضهای کاهش یافت و بنابراین به تدریج تعداد آنها در محیط کشت کاهش یافت. سلولهای بنیادی اسپرمساز غنی شده برای فعالیت الکالین ASZ فسفاتاز و بیان ژنهای 1 ،POU GPR و CVH ، 5F1 مثبت بودند. این مطالعه نشان میدهد که محیط کشت غنی 125 B شده با فاکتورهای رشد ذکر شده در بالا و نیز باعث القاء تکثیر و غنیسازی جمعیت سلولهای بنیادی اسپرمساز در کوتاه 27 مدت تحت شرایط آزمایشگاهی میشود.

  کلیدواژگان: سلول های بنیادی اسپرم ساز، جوجه، تکثیر، فاکتور رشد، B27
 • صفحات 38-46

  در این بررسی فعالیت میکروبی و سایر شاخصهای فساد گوشت مرغ خریداری شده از مراکز عرضه شهر مشهد، نگهداری شده در درجه سانتی گراد)، در شرایط هوازی، مورد ارزیابی قرار گرفت. جمیعت باکتری های عامل 15 و 10 ،4 ،0شرایط دمایی ثابت (TVB فساد، ازت بازی کل (و تغییرات حسی تعیین شد. بر اساس نتایج ارزیابی حسی، زمان ماندگاری گوشت مرغ pH ،) -N TVB ساعت بود. 320 و 220 ،120 ،72 درجه سیلسیوس به ترتیب 15 و 10 ،4 ،0ذخیره شده در - به عنوان یک شاخص N مهم فساد در طی زمان نگهداری افزایش یافت و مقدار آن در زمانی که ارزیابی حسی بیانگر غیر قابل قبول بودن گوشت بود، mg/ مقادیر بیش از TVB را نشان داد. نتایج ارزیابی حسی و تغییرات 28 100g - ضریب همبستگی بسیار خوبی با تغییرات N نشان داد که این شاخص نمی تواند به عنوان معیار خوبی pHرشد میکروبی، به خصوص سودوموناس داشت. اما بررسی تغییرات همبستگی خوبی با رشد میکروبی و ارزیابی pHبرای ارزیابی فساد مرغ نگهداری شده در شرایط هوازی مد نظر باشد. تغییرات TVB حسی نشان نداد. نتایج ارزیابی رفتار رشد میکروبی، کیفیت حسی و مقادیر - نشان داد که سوموناس ارگانیسم ویژه فساد N 7/5 CFU/g درجه سیلسیوس است. در پایان زمان ماندگاری جمیعت میکروبی سوموناس حدود15 تا 0مرغ در شرایط دمایی بود. رشد میکروبی در شرایط دمایی متغیر نیز از همین الگو برخوردار بود و نشان داد که تغییرات درجه حرارت در طی نگهداری بر بقاء و رشد سریع سوموناس تاثیر گذاشته و منجر به کاهش زمان ماندگاری در نوسانات دمایی در طی نگهداری مرغ، می شود.

  کلیدواژگان: سودوموناس، فساد میکروبی، گوشت مرغ، عمر ماندگاری
 • صفحات 47-52

  مطالعه حاضر به منظور بررسی جامع قابلیت آنتیاکسیدانی عصاره روغنی اکینوفورا پلیتی لوبا ، که به صورت وحشی در آذربایجان غربی، ایران رشد میکند، انجام شد. بخشهای هوایی اکینوفورا پلیتی لوبا از ناحیه شهرستان مراغه، شمال غرب ایران GC فراهم شد و فیتوکمیکالهای آن با روش آنالیز - تعیین گردید. به منظور ارزیابی و مقایسه فعالیت آنتیاکسیدانی روغن MS - - آنیزو 2و2 میلی گرم/میلی لیتر) از روغن و آنتیاکسیدانهای مرجع با چهار روش 10 و 5 ،5/2 ،1 ضروری، غلظتهای متفاوتی (-)، توان آنتی DPPH(- پیکریل هیدرازیل 1 -1 - دیفنیل 2و 2 ،)ABTS(- سولفونیک اسید 6 – - اتیل بنزوتیازولین 3بیس)آزمایش شد. روغن ضروری BCBT) و آزمون بیرنگ کننده بتاکاروتن (FRAP(اکسیدانی کاهنده فریک اکینوفورا پلیتی لوبا F و فعالیت آنتیاکسیدانی قوی در روش ABTS و DPPH فعالیت آنتیاکسیدانی متوسط وابسته به دوز در روش BCBT و RAP روش های کدورت سنجی مناسبی برای ارزیابی قابلیت آنتیاکسیدانی BCBT و FRAP از خود نشان داد. روش های اکینوفورا پلیتی لوبا میباشند.

  کلیدواژگان: اکینوفورا پلیتی لوبا، ABTST، DPPH، FRAP، آزمون بیرنگ کننده بتاکاروتن
 • صفحات 53-57

  تکنیکها و محیطهای کشت متنوعی برای تشخیص سریع سرووارهای سالمونلا توسعه یافته است. با این همه هنوز مشکلات حساسیت و ویژگیهای آنها پابرجا است. به منظور کاهش زمان اخذ نتیجه و به حداقل رساندن مشکلات مرتبط با روش های سریع نظیر تداخل بقایای مواد غذایی و میکروفلورای مدفوع و نیز فقدان حساسیت، توجه زیادی به توسعه روش های جداسازی و تغلیظ ارگانیسمهای بیماریزا قبل از تشخیص معطوف گشته است. روش های متنوعی نظیر فیلتراسیون، سانتریفیوژ و بیوسوربنتهای لکتینی استفاده شده است، لیکن موفقترین روش برای این منظور روش ایمیونومگنتیک بوده است. این بررسی با هدف مقایسه روش کشت متداول جهت شناسایی سالمونلا در نمونه های اسهالی گاو با روش توام ایمیونومگنتیک و محیط کروم آگار سالمونلا (IMS 4 -) انجام گرفت. از CAS IMS نمونه اسهالی که با هر دو روش کشت متداول میکروبی و 00 - مورد آزمایش قرار گرفت، CAS IMS درصد) برای سالمونلا مثبت بودند. روش 8/25 نمونه (33 - نتایج بهتر و پرگنه های مثبت کاذب کمتری نشان داد. CAS IMS حساسیت هر دو روش کشت متداول میکروبی و IMS درصد بود. ویژگی روش 100 -CAS درصد) بطور 99/73(-CAS درصد) بود. نتایج نشان داد که استفاده از تکنیک ایمیونومگنتیک و 94/55معنی داری بالاتر از روش کشت متداول میکروبی (کشت آن بر روی محیط کروم آگار سالمونلا درجه بالایی از حساسیت و ویژگی نشان داده و زمان تشخیص سالمونلا را کاهش و در نتیجه کاهش هزینه ها می شود. روش ایمیونومگنتیک برای جداسازی اولیه سالمونلاها در نمونه های مدفوعی توصیه می شود.

  کلیدواژگان: سالمونلا، جداسازی ایمیونومگنتیک، کروم آگار سالمونلا
 • صفحات 58-63

  ژیاردیا دیودنالیس، یک تک یاخته مهم مشترک بین انسان و حیوان بوده و در روده باریک انسان و پستانداران یافت می شود. اطلاعات بسیار کمی، در ارتباط با خرگوش های آلوده به ژیاردیا، در ایران وجود دارد. هدف از انجام مطالعه حاضر، تعیین آنتی ژن ژیاردیا دیودنالیس در خرگوش های خانگی شهرستان اهواز، واقع در جنوب غرب ایران بود. در مجموع، 58 نمونه مدفوع جمع آوری شده از خرگوش های خانگی، در فاصله زمانی دی ماه 1390 تا آذر ماه 1393، برای تشخیص ژیاردیا دیودنالیس، به آزمایشگاه انگل‌شناسی دانشکده دامپزشکی، انتقال داده شده و به کمک دو تکنیک: سانتریفیوژ- فلوتاسیون و استفاده از کیت تجاری آنتی-ژنیکی (شرکت BVT، لیون فرانسه) و به روش ایمونوکروماتوگرافی اسی مورد بررسی قرار گرفتند. خرگوش های مورد مطالعه به 2 گروه سنی (کمتر از 1 سال و بالاتر یا مساوی 1 سال)، 4 فصل و بر اساس وضعیت مدفوع، به 2 دسته (اسهال و بدون اسهال) تقسیم بندی شدند. پنج مورد از 58 نمونه مدفوع (62/8 درصد)، از لحاظ حضور آنتی ژن ژیاردیا دیودنالیس و به روش ایمونوکروماتوگرافی اسی، مثبت بودند. شیوع عفونت، در خرگوش های اسهالی (45/45 درصد؛ 5 مورد از 11 نمونه)، به شکل معنی داری بیشتر از خرگوش های غیراسهالی (صفر درصد؛ هیچ کدام از 47 نمونه) بود (002/0 p =). عفونت، شیوع بیشتری در خرگوش های بالای 1 سال (09/9 درصد؛ 3 مورد از 33 نمونه) در مقایسه با خرگوش های جوان کمتر از 1 سال (8 درصد؛ 2 مورد از 25 نمونه) داشت، با این وجود تفاوت معنی دار نبود (05/0

  کلیدواژگان: ژیاردیا دئودنالیس، شیوع، خرگوش، اهواز
 • صفحات 64-68

  عفونت ناشی از ماکرورابدوس اورنیتوگاستر که قبلا" مگاباکتریوزیز نامیده می‌شد، بعنوان عامل ایجاد مرگ ومیر به همراه ژولیدگی پرها، بی حالی، لاغری و مدفوع آبکی حجیم در یک گله پرورشی قناری به مدت طولانی (سه ماه) در مشهد ،ایران ، تشخیص داده شد. تعداد بسیار از ماکرورابدوس اورنیتوگاستر در گسترش مدفوع و گسترش‌های مستقیم از خراشیدن مخاط پیش‌معده تحت بررسی میکروسکپ نوری مشاهده شد. تشخیص نهایی بر اساس مشاهده آسیب‌شناسی و با استفاده از روش مولکولی PCR بعنوان التهاب پیش‌معده مزمن تایید شد.

  کلیدواژگان: ماکرورابدوس اورنیتوگاستر، التهاب پیش معده، هیستوپاتولوژی
|
 • Jahangir Kaboutari *, Hossinali Arab, Saied Habibian Dehkordi, Mahmood Rafiean, Maysam Estaki Pages 1-7

  Although preliminary studies have shown the anticoccidial effects of Artemisinin in broiler chickens, there are no proofs of its pharmacokinetics. The objective of this study was to determine the serum concentration of Artemisinin after single and multiple oral administration in broiler chickens. A total of 390 one-day-old healthy Ross 308 chickens were divided randomly into two groups. In the first group, single oral doses of 0, 1, 5, 25, 125, 250, 500 and 1000 mg/kg Artemisinin were given on day 44, and in the second group 0, 17, 34, 68 and 136 ppm of Artemisinin were given chronically in the diet over a 36-day period. An HPLC system with UV detector was used to determine serum level of Artemisinin. Data were presented as Mean ± SE and analyzed using the linear mixed model (p

  Keywords: Artemisinin, serum level, broiler chickens, HPLC
 • Masoud Imani, Hesam A. Seifi, Ghasem Koolabadi, Nima Farzaneh * Pages 8-17

  The aim of this study was to evaluate the effect of eCG, PGF2α, and combination of eCG and PGF2α early postpartum on reproductive performance in high producing dairy cows. Three hundred sixty eight postpartal Holstein dairy cows were divided in 4 groups. Cows in groups 1 and 2 received 500 IU eCG on day 8 ± 2 and cows in groups 3 and 4 received saline. Cows in groups 1 and 3 received injections of 500 µg cloprostenol twice 8 hours apart between days 20 to 25 postpartum, and cows in group 2 and 4 received saline. Presentation of a functional CL was assessed by ultrasonography of ovaries and serum progesterone concentration in groups 1 and 3. None of the treatments could improve fertility, and reproductive indices including 120 days in milk pregnancy rate, pregnancy loss, first service pregnancy rate and calving to conception interval was not different among the various different groups. Only days to first service in eCG treated cows was marginally lower than that of control cows. Treatment with eCG in cows in group 2 (eCG놩抝) had no effect on the initiation of ovarian cyclical activity by day 30 ± 1 postpartum. Resumption of ovarian cyclical activity by day 30 ±1 postpartum did not affect reproductive performance in dairy cows. Additionally, treatment with eCG, PGF2α and combination of eCG and PGF2α had no effect on the prevalence of clinical endometritis, anovulatory anestrus, and follicular cyst. In conclusion, early treatment of high producing dairy cows after parturition with eCG and PGF2α had no effect on reproductive performance of lactating dairy cows.

  Keywords: eCG, postpartum, PGF2α reproductive performance
 • Katayoon Nofouzi *, Najmeh Sheikhzadeh, Davood Mohammad Zadeh Jassur, Javad Ashrafi Helan, Amir Ali Shahbazfar, Amir Tukmechi, Hamid Naghshara, Behzad Baradaran, Razzagh Mahmoudi Pages 18-24

  For many years it was believed that extremely lowfrequency electromagnetic field (ELF-EMF) do not have any significant biological effects. In this study, the influence of extremely low-frequency electromagnetic fields on the growth performance, serum antioxidant power and gastrointestinal structure of rainbow trout were evaluated. Rainbow trout (17-18 g) were exposed to electromagnetic fields (15 Hz) at the range of 1 h daily and 0.01, 0.1, 0.5, 5 and 50 µT, for a period of 60 days. Growth performance of the trout improved in different treatment groups especially at 0.1, 0.5, 5 and 50 µT. Serum total antioxidant activity was significantly enhanced with different doses of electromagnetic induction at 0.5, 5 and 50 µT. Meanwhile, higher density of goblet cells per villus in fish intestines and pyloric caeca at 0.5 µT induction was observed. These results indicate that application of extremely low-frequency electromagnetic fields with a frequency of 15 Hz and induction of more than 0.5 µT might improve the growth performance, total antioxidant power and gastrointestinal structure in rainbow trout.

  Keywords: extremely low-frequency electromagnetic field, rainbow trout, growth performance, serum antioxidant power, gastrointestinal structure
 • Sajjad Sisakhtnezhad, Ahmad R. Bahrami, Maryam M. Matin, Hesam Dehghani, Fatemeh B. Rassouli, Madjid Momeni, Moghaddamd, Sohrab Boozarpour Pages 25-32

  Poultry spermatogonial stem cells (SSCs) have the potential to serve as a model for studying the basic biology of SSC and they can also be used for biotechnological purposes. However, the small number of SSCs and the presence of the testicular somatic cells with SSCs have limited their applications. Therefore, this study was undertaken for the first time to investigate the effect of a serum-free medium supplemented with a combination of specific growth factors and B27 on the proliferation and enrichment of newborn chicken SSCs in vitro. Newborn chicken testicular cells were cultured in a serum-free DMEM, supplemented with GDNF, bFGF, LIF, and EGF growth factors and also B27 as an alternative for FBS. Presence and maintenance of the SSCs in the enriched cultures were evaluated by detection of alkaline phosphatase (AP) activity and ASZ1, POU5F1, CVH and GPR125 gene expression. A small number of clusters and colonies were emerged in testicular cell cultures before treatment with the enriched cell culture medium. Enrichment of the DMEM with the above indicated factors strongly promoted the proliferation of the chicken SSCs. Moreover, this culture condition declined attachment and maintenance of the testicular somatic cells and thus they decreased gradually in the cultures. The enriched SSCs were positive for AP activity and with detectable levels of ASZ1, POU5F1, CVH and GPR125 gene expression. This study shows that serum-free medium supplemented with a combination of B27 and the above indicated growth factors induces proliferation and enrichment of chicken SSCs in vitro in a short period of time.

  Keywords: spermatogonial stem cell, Gallus gallus, proliferation, growth factors, B27 7
 • Sadi K. Yayla*, Engin Kilic, Vedat Baran, Celal Sahin Ermutlu, Ugur Aydin Pages 33-37

  The aim of this study was to evaluate the long-term outcome of treatment using Kirschner wires and tensioning bands for tarsocrural luxation with malleolus fractures resulting from trauma in dogs. Eight dogs with tarsocrural luxation due to malleolus fracture were selected. Following intrathecal anesthesia, the malleolus bone was returned to its normal position using two Kirschner wires and tension bands. Polyester fishing line was used as an artificial band for reconstruction of the ruptured lateral and medial collateral ligaments. These cases were able to walk and run smoothly. Consequently, it can be preferred to the tensioning band with Kirschner wires for malleolus fracture since an artificial band can be created using fishing line to replace the lateral and medial collateral ligament as was observed in our cases.

  Keywords: malleolus fracture, tarsocrural luxation, dog
 • Farahnaz Ghollasi Mood, Mohammad Mohsenzadeh *, Mohammad Reza Housaindokht, Mehdi Varidi Pages 38-46

  Microbial activity and spoilage of chicken meat from the market in Mashhad, Iran, stored in air at 0, 4, 10 and 15°C was assessed. Microbial spoilage population, Total VolatileBase Nitrogen (TVB-N), pH and organoleptic changes were determined. Based on the results of sensory analysis, shelf-life of chicken meat stored at 0, 4, 10 and 15°C was 72, 120, 220 and 320 h, respectively. TVB-N that serves as an important indicator increased with storage time and TVB-N values were more than 28 mg/100g at the time of unacceptable sensory analysis. Both of them showed a high correlation coefficient with microbial growth, especially, Pseudomonas spp. However, pH cannot be used as a good indicator of chicken spoilage under aerobic conditions and there was relatively low correlation between this parameter and the sensory analysis. The results from microbiological behavior analysis, organoleptic quality and TVB-N values
  identified pseudomonas spp. as special spoilage organisms (SSO) of poultry meat stored at 0-15°C and Pseudomonas spp. population level was 7.5 CFU/g at the end of shelf life. The microbial growth under dynamic temperature condition followed the same pattern and the results showed that temperature abuse affects the surviving population of Pseudomonas spp. and it leads to reduction of shelf life.

  Keywords: Pseudomonas spp., microbial spoilage, chicken meat, shelf-life
 • Ali Ehsani, Mohammad Hashemi *, Asma Afshari Pages 47-52

  The present study is conducted in order to investigate the antioxidant capacity of Echinophora platyloba DC (Duncan) essential oil (EO), growing wild in west Azerbaijan, Iran, with four different assays. The aerial parts of Echinophora platyloba DC were provided from Maraghe city district, northwest of Iran and its phytochemicals were determined using GC-MS analysis. In order to evaluate and compare the antioxidant activity of the EO, various concentrations (1, 2.5, 5 and 10 mg.ml-1) of the oil and reference antioxidants (ascorbic acid and BHT) were analyzed by four different assays such as 2,2’-azinobis 3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid (ABTS), 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH), Ferric reducing antioxidant power (FRAP) and β-carotene bleaching test (BCBT). The oil exhibited moderate antioxidant activity with a dose-response in DPPH and ABTS assays and it exhibited strong antioxidant activity in FRAP and BCBT assays. It is concluded that FRAP and BCBT assays are more suitable spectrometric assays for antioxidant capacity evaluation of Echinophora platyloba.

  Keywords: Echinophora platyloba, ABTS, DPPH, FRAP, β-carotene bleaching test
 • Nemat Shams * Pages 53-57

  Various techniques and culture media were developed for rapid identification of Salmonella serovars. However, there are still problems with their sensitivity and specificity. In an attempt to reduce the time spent to obtain a result and to minimize the problems associated with rapid detection systems such as interference from food ingredients debris, micro flora in feces, and lack of sensitivity, there has been a lot of interest in the development of separation and concentration techniques prior to detection of pathogenic organisms. Various techniques have been utilized for this purpose including: filtration, centrifugation, and lectin-based biosorbents. However, the most successful of the approaches for separation and concentration of target organisms has been the use of Immunomagnetic Separation (IMS). This study was conducted with the objective of comparing the conventional microbiological methods to detect salmonella in diarrheic samples with Immunomagnetic separation combined with chromagar salmonellae medium (IMS-CAS). Of the 400 fecal samples tested by the conventional microbiological and IMS-CAS methods, 33 (8.25%) was culture positive for Salmonella serotypes. The IMS-CAS method gave better results than the conventional microbiological method with less false-positive colonies. Sensitivities for the conventional microbiological method and the IMS-CAS were 100%. The specificity of the IMS-CAS method (99.73%) was significantly higher than that of the conventional microbiological method (94.55%). The use of plating IMS on CAS medium demonstrated high levels of sensitivity and specificity and reduced the time to final identification of Salmonella spp., resulting in substantial cost savings. It can be recommended for the primary isolation of Salmonella spp. from stool specimens.

  Keywords: Salmonella, Immunomagnetic separation, CHROMagar Salmonellae Medium
 • Bahman Mosallanejad*, Reza Avizeh, Mohammad Hossein Razi Jalali Pages 58-63

  Giardia duodenalis is an important zoonotic protozoon, found in the small intestine of humans and mammals. There is very little information available regarding rabbits infected with Giardia in Iran. The objective of the present study is to detect Giardia duodenalis antigen in companion rabbits of the Ahvaz district, South-West of Iran. A total of 58 fecal samples of companion rabbits that had been collected during January 2011 to December 2014 were submitted to the parasitology laboratory of the Veterinary Faculty for Giardia duodenalis testing by two techniques: centrifugation-flotation and a commercial Giardia Antigen Test Kit (BVT Co., Ltd, Lion, France) by immunochromatography assay (ICA). The studied rabbits were categorized into two age groups (less than 1 year old and above or equal to 1 year old), four season. In addition, they were categorized into two other groups based on the stool sample status (diarrheic and non-diarrheic). Five out of fifty eight fecal samples (8.62%) were positive for antigen of Giardia duodenalis by ICA. Prevalence was
  significantly higher in diarrheic rabbits (45.45%; 5 out of 11) than non-diarrheic rabbits (0%; 0 out of 47) (P=0.002). The infection had more prevalence in rabbits older than 1 year (9.09%; 3 out of 33) compared with young rabbits that were less than 1 year old (8%; 2 out of 25). Nevertheless, the difference was not significant. Prevalence was higher in male rabbits (9.52%; 2 out of 21) compared with female rabbits (8.11%; 3 out of 37) and in the season of autumn (15.38%; 2 out of 13), but without a significant difference between the prevalence of infection relative to host gender and season. Microscopy examination on fecal samples showed that 5.17% (3 out of 58) were positive. For greater certainty, three stool samples were collected from each animal at 48 hour intervals. The results indicated that the Giardia antigen was present as a zoonotic disease in rabbits of the Ahvaz district. The obtained data showed that more sensitive techniques such as ICA may be necessary and yield more reliable results in the detection of low levels of Giardia in fecal samples.

  Keywords: Giardia duodenalis, Prevalence, Rabbit, Ahvaz
 • Jamshid Razmyar*, Ahmad Reza Movassaghi, Massoud Rezaee Pages 64-68

  Infection by Macrorhabdus ornithogaster (MO) formerly called Megabacteriosis has been diagnosed as the cause of depression, wasting, regurgitation, fluffed feathers, lethargy, and soft watery bulky feces and also the cause of mortality in a flock of breeding canaries over a long period of time (3 months) in Mashhad, Iran. Large numbers of Macrorhabdus ornithogaster were detected in wetmount fecal preparations of the feces and direct smears from mucosal scrapings of proventrilculus of one bird under light microscopy. The diagnosis was confirmed by demonstrating a chronic proventriculitis histologically which was associated with MO organisms along with molecular tests.

  Keywords: Macrorhabdus ornithogaster, proventriculitis, common canary, histopathology