فهرست مطالب

 • سال چهارم شماره 9 (بهار و تابستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/06/25
 • تعداد عناوین: 10
|
 • بهینه کاوی تجارب موفق جهانی دانشگاه پژوهی و تبیین جایگاه این واحد در دانشگاه ها (مطالعه موردی: دانشگاه علامه طباطبایی)
  محمد علی نعمتی* صفحات 1-16
  تحقیق پیش رو با هدف بررسی تجارب موفق جهانی در حوزه دانشگاه پژوهی و تبیین جایگاه این واحد در دانشگاه های کشور و به طور موردی در دانشگاه علامه طباطبایی، دنبال شده است. در این راستا، از روش تحقیق ترکیبی از نوع لانه ای(آشیانه ای) مشتمل بر دو بخش کمی و کیفی که بخش کمی در دل بخش کیفی قرار گرفته و داده های حاصل از آن نقش حمایتی و ثانویه را برای داده های اصلی، ایفا می نماید، بهره گیری شده است. در حقیقت، در بخش کمی پژوهش، با بهره گیری از روش بهینه کاوی به بررسی تجارب موفق و همچنین ماموریت، اهداف، وظایف و جایگاه سازمانی واحد دانشگاه پژوهی در ده دانشگاه برتر این حوزه در ایالات متحده پرداخته شده است و همزمان با آن در بخش کیفی نیز، ابتدا مستندات مرتبط در دانشگاه علامه طباطبایی مورد بررسی قرار گرفته و سپس مبتنی بر تجارب دانشگاه های مورد مطالعه، به انجام مصاحبه نیمه ساختمند با ده نفر از مدیران و ده نفر از اعضای هیات علمی مرتبط با این حوزه در دانشگاه فوق با بهره گیری از روش نظریه مبتنی بر داده ها، پرداخته شده است. پیگیری مراحل فوق در پژوهش حاضر، منتج به تبیین جایگاه سازمانی و ماموریت دانشگاه پژوهی در قالب اداره «نظارت، ارزیابی و دانشگاه پژوهی» و همچنین اهداف و وظایف پیشنهادی این اداره مشتمل بر دو بخش 5 هدف(مقوله اصلی) و 18 وظیفه(زیرمقوله) برای بخش نظارت و ارزیابی و 7 هدف(مقوله اصلی) و 21 وظیفه(زیرمقوله) برای بخش دانشگاه پژوهی، شده است. علاوه بر آن، راهکارهایی به منظور تحقق بهینه دانشگاه پژوهی در دانشگاه علامه طباطبایی شناسایی شده است.
  کلیدواژگان: دانشگاه پژوهی، بهینه کاوی، دانشگاه های ایالات متحده و دانشگاه علامه طباطبایی
 • طراحی و بکارگیری الگویی به منظور ارزیابی شایستگی و عملکرد مدیران در آموزش عالی
  حسین شفیعی*، ناصر شمس صفحات 17-30
  در رقابتی که مابین سازمان ها در دنیای امروز وجود دارد، عوامل زیادی می تواند در سازمان به کار گرفته شده و برتری یک سازمان را تامین کند. در این مسیر آنها می بایست در جهتی حرکت کنند که عملکرد آنها رضایت مشتری و نیروی انسانی را برآورده سازد. لذا بررسی عملکرد برای سازمان ها و نهادهای مشتری مدار موضوعی مهم تلقی می شود. حتی می توان عملکرد سازمان را به عنوان یک راهبرد مهم برای آن در نظر گرفت. یکی از روش های تحقق آن، برنامه ریزی به منظور سنجش مستمر افراد شاغل در سازمان و تحلیل کردن آنها و اجرا کردن اصلاحات مربوطه است. در این مقاله، ابتدا با مروری بر انواع روش های ارزیابی در حوزه های مختلف، مدل بررسی شایستگی و مقایسه آن با عملکرد را به عنوان مدلی کارا با قابلیت پیاده سازی سهل در سازمان ها انتخاب کرده است. در ادامه با طراحی پرسشنامه ای با توجه به اهداف مهم دانشگاه فنی و حرفه ای، به پیاده سازی این مدل به منظور ارزیابی روسای دانشکده/آموزشکده های دانشگاه پرداخته و در آخر با جمع آوری اطلاعات، آنها را مورد تحلیل قرار داده و با هم مقایسه کرده است.
  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد، شایستگی، دانشگاه فنی و حرفه ای
 • رابطه سرمایه فکری با بهره وری در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران
  روح الله قابضی*، سید محمود موسوی شیری صفحات 31-46
  در این پژوهش تاثیر سرمایه فکری به عنوان یک دارایی با اهمیت و دارای مزیت های رقابتی پایدار بر بهره وری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد برسی قرار گرفته است. برای سنجش سرمایه فکری شرکت ها دو بعد کارایی(ضریب ارزش افزوده فکری و اجزای آن) و ارزش(ارزش نامشهود محاسبه شده) مورد توجه قرار گرفته است. اطلاعات مربوط به سال های 1386 الی1392 شرکت های مذکور جمع آوری و فرضیه های آزمون با استفاده از روش رگرسیون پانل دیتا موردآزمون قرار گرفته اند.نتایج به دست امده نشان می دهد که ضریب ارزش افزوده فکری و اجزای آن ( کارآیی سرمایه انسانی، کارآیی سرمایه ساختاریو کارآیی سرمایه بکار گرفته شده) با بهره وری رابطه مثبت و معنی داری دارند. همچنین، بین ارزش نامشهود محاسبه شده و بهره وری شرکت فقط در مدل های با اثر ثابت رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. در بررسی تاثیر همزمان ارزش نامشهود محاسبه شده و اجزای ضریب ارزش افزوده فکری بر بهره وری شرکت نیز نتایج آزمون های آماری حاکی از این بود که کارآیی سرمایه بکار گرفته شده تنها عامل تاثیرگذار بر بهره وری است.
  کلیدواژگان: سرمایه فکری، ضریب ارزش افزوده فکری، ارزش نامشهود محاسبه شده، بهره وری
 • الگوی ساختاری ظرفیت جذب دانش و نوآوری در شرکتهای دانش بنیان؛ مورد مطالعه: شرکتهای مستقر در مراکز رشد دانشگاه های آزاد استان اصفهان
  زهرا جعفری بنه عیسی*، رضا انصاری صفحات 47-62
  رشد و ادامه حیات سازمان ها به خصوص شرکت های دانش بنیان در قرن اخیر نیازمند داشتن نوآوری است.شرکت ها ی دانش بنیان با برخورداری از ظرفیت جذب دانش می توانندنوآوری خود رابهبود بخشند. پژوهش حاضر نیز به منظور بررسی الگوی ساختاری ظرفیت جذب دانش و نوآوری درشرکت های دانش بنیان است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش مدیران شرکتهای مستقر درمراکز رشد دانشگاه های آزاد استان اصفهان می باشد.ابزار پرژوهش شامل پرسشنامه ای است که براساس مرور ادبیات تدوین و با استفاده از نظر خبرگان و با تعدیل جزئی مورد استفاده قرار گرفت و برای بررسی روایی از روایی محتوا و سازه و پایایی پرسشنامه ازروش آلفای کرونباخ استفاده شده است. نمونه پژوهش شامل 50 پرسشنامه جمع آوری شده می باشد که با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری آنالیز شد. نتایج مدلهای اندازه گیری سازه های پژوهش نشان می دهد که تمام سازه ها از روایی و پایایی مناسب برخوردارند. همچنین نتایج مدل ساختاری نشان می دهد که تاثیر ابعاد ظرفیت جذب دانش بر انواع نوآوری مثبت و معنادار بوده است. و تاثیر نوآوری فرایند بر نوآوری محصول معنا دار نبوده است.
  کلیدواژگان: ظرفیت جذب دانش، نوآوری، مراکز رشد
 • تاثیر سرمایه اجتماعی خریدار / فروشنده بر عملکرد نوآوری با بکارگیری توسعه دانش مشتری و تعهد به نوآوری
  عباسعلی رستگار*، مهدی دهقانی سلطانی، حسین فارسی زاده صفحات 63-82
  هدف از این پژوهش مطالعه و بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی خریدار/ فروشنده بر عملکرد نوآوری با در نظر گرفتن نقش میانجی توسعه دانش مشتری و تعهد به نوآوری است. جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران بازاریابی و مدیران تحقیق و توسعه در شرکت های صادرکننده نمونه صنعتی و معدتی کشور که در شبکه تولید جهانی هستند؛ بوده که تعداد آن ها 304 نفر است و حجم نمونه نیز 262 نفر است. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، از نوع توصیفی- پیمایشی می باشد. مدل مورد مطالعه با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مطالعه بیانگر این است که هنجارهای مشترک و اعتماد، به واسطه عامل میانجی توسعه دانش مشتری بر عملکرد نوآوری موثر است. بر این اساس، عملکرد نوآوری تحت تاثیر مثبت تعاملات اجتماعی و هنجارهای مشترک به واسطه تعهد به نوآوری قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی خریدار، فروشنده، توسعه دانش مشتری، تعهد به نوآوری، عملکرد نوآوری
 • مدلی برای اهرم سازی یک شایستگی فناورانه (مورد مطالعه: ربات مارسان)
  دکتر علی حیدری*، اسماعیل جعفرپناه صفحات 83-100
  یکی از مهم ترین توانمندی های پویای بنگاه های فناوری محور عصر حاضر، اهرم سازی یک دستاورد فناورانه برای ابداع کاربردها و محصولات جدید -و به تبع آن بازارهای جدید- است. پژوهش حاضر شایستگی فناورانه ی ربات مارسان را مورد مطالعه قرار داده و هدف اصلی آن تعیین نقطه ی آغاز فرآیند/مسیر اهرم سازی این شایستگی است. برای این منظور ابتدا بازارهای هدف موجود برای اهرم سازی این شایستگی شناسائی و سپس با استفاده از یک مدل تصمیم گیری چندمعیاره با رویکرد ترکیبی ANP-DEAMATEL و TOPSIS در محیط فازی، رتبه بندی شده اند. خبرگان پژوهش از میان متخصصان شرکت های صنعتی و دانش بنیان و اعضای انجمن های علمی مرتبط با شایستگی مورد نظر انتخاب شده اند. نتایج مدل تصمیم گیری چندمعیاره بر اساس داده های حاصل از نظرات خبرگان نشان می دهد، صنعت نفت بیشترین جذابیت را برای شروع اهرم سازی ربات مارسان داراست. از مدل ارائه شده در این پژوهش می توان با جرح و تعدیلاتی برای سایر محصولات با فناوری پیشرفته نیز استفاده نمود.
  کلیدواژگان: مسیر، فرآیند اهرم سازی شایستگی فناورانه، محصولات با فناوری پیشرفته، تصمیم گیری چند معیاره ی فازی، ربات مارسان
 • آزمون مدل ساختاری فرهنگ سازمانی و فرایند مدیریت دانش با عملکرد سازمانی: نقش میانجی نوآوری سازمانی
  دکتر سیاوش طالع پسند*، احمد محمد حسینی صفحات 101-112
  این مطالعه نقش فرهنگ و فرایندهای مدیریت دانش بر عملکرد را با تاکید بر نوآوری سازمانی مورد بررسی قرار می دهد. اهمیت بررسی نوآوری سازمانی در مطالعات مختلفی مورد تایید و بررسی قرار گرفته است. بنابراین مطالعه حاضر سعی دارد به بهبود نوآوری و عملکرد دانشگاه ها با در نظر گرفتن متغیر های فرهنگ و مدیریت دانش بپردازد. روش انجام پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را 252 نفر از کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه های شهر سبزوار تشکیل می دادند که به صورت طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. یافته ها نشان داد که فرایندهای مدیریت دانش و فرهنگ تاثیر مثبت و معنی داری بر نوآوری سازمانی دارد و نوآوری هم تاثیر مثبت، مستقیم و معنی داری بر عملکرد سازمانی دارد، به علاوه نوآوری می تواند نقش واسطه را بین فرهنگ و عملکرد و بین مدیریت دانش و عملکرد ایفا کند. بنابراین، این مطالعه، اهمیت مدیریت دانش و فرهنگ بر نوآوری و اهمیت هر سه ی این متغیرها را بر بهبود عملکرد، روشن می سازد.
  کلیدواژگان: نوآوری سازمانی، فرهنگ، مدیریت دانش، بهبود عملکرد
 • بررسی رابطه بین مدیریت دانش و انتقال اثربخش فناوری
  مصطفی جعفری، پیمان اخوان، عباس رفیعی* صفحات 113-122
  هدف تحقیق شناسایی عوامل دانشی موثر بر طراحی و جذب فناوری در مراکز دانش بنیان و صنایع تولیدی و بررسی تاثیر مدیریت دانش بر هریک از این عوامل و انتقال موفق فناوری می باشد . روش تحقیق ، توصیفی از نوع همبستگی می باشد. در این تحقیق با استفاده از روش تصادفی ساده تعداد 151نفر به عنوان نمونه از بین گروه های علمی وتحقیقی و تعداد 277 نفر نیز از صنایع تولیدی انتخاب شدند. داده های تحقیق از طریق پرسشنامه گردآوری شد. برای روایی سنجی از روایی سازه و تحلیل عاملی تاییدی و برای پایایی سنجی از آلفای کرونباخ استفاده گردید. جهت بررسی روابط بین متغییرهای تحقیق و بررسی فرضیات از مدلسازی معادلات ساختاری به کمک نرو افزار اس پی اس اس و ایموس استفاده شده است . در نتایج تحقیق مشخص گردید رابطه مثبت و معنی داری بین مدیریت دانش و انتقال موفق فناوری وجود دارد ، با این تفاوت که مدیریت دانش تنها درمراکز دانش بنیان ، اثر مستقیم بر انتقال موفق فناوری دارد. همچنین مدیریت دانش از طریق توانمندی دانشی به عنوان یک متغییر میانجیگر ، اثر غیر مستقیم بر انتقال اثر بخش فناوری دارد که میزان تاثیر آن در مراکز دانش بنیان ( 35%) و در صنایع تولیدی ( 77%) می باشد .
  کلیدواژگان: انتقال فناوری، مدیریت دانش، فناوری، توانمندی دانشی، اثربخشی
 • بررسی تاثیر نوآوری بازاریابی بر استراتژی رقابتی کسب و کار (مورد مطالعه: خوشه قطعات خودرو شهرک های صنعتی استان سمنان)
  دکتر مرتضی ملکی مین باش رزگاه*، امین کهیاری حقیقت صفحات 123-136
  رویکرد نوآوری بازاریابی یکی از مولفه های مهم در تعیین استراتژی رقابتی کسب وکارها است. در این راستا، پژوهش حاضر به دنبال بررسی رابطه بین نوآوری بازاریابی و استراتژی های رقابتی با هدف ارائه راهکارهای جدید در راه مدیریت بنگاه اقتصادی و کسب مزیت رقابتی پایدار می باشد. جامعه آماری این پژوهش، مدیران ارشد بازاریابی و فروش 84 واحد فعال صنعتی خوشه قطعات خودرو استان سمنان است. تعداد 56 پرسشنامه قابل تحلیل به محققین ارجاع داده شد. برای آزمون فرضیات تحقیق از مدل یابی معادلات ساختاری مبتنی بر روش حداقل مربعات جزئی(PLS) استفاده شد. یافته های تحقیق حاکی از تاثیر مثبت معنادار بین نوآوری بازاریابی با مزیت رقابتی تمایز و مزیت رقابتی رهبری هزینه است. اما رابطه بین نوآوری بازاریابی و مزیت رقابتی تمرکز معنادار نبود.
  کلیدواژگان: نوآوری بازاریابی، استراتژی تمایز، استراتژی رهبری هزینه، استراتژ تمرکز، خوشه صنعتی
 • بررسی رابطه انگیزه پیشرفت، نوآوری، تحمل ابهام، خودکارآمدی، عزت نفس و خودشکوفایی با جهت گیری کارآفرینی در دانشجویان دانشگاه
  افسانه لطفی عظیمی، مسلم عباسی، حسن محمودیان*، احسان جمالی، شیرین رضوانی فر صفحات 137-148
  هدف این پژوهش بررسی رابطه انگیزه پیشرفت، نوآوری، تحمل ابهام، خودکارآمدی، عزت نفس و خودشکوفایی با جهت گیری کارآفرینی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون بود. نمونه این پژوهش شامل 400 دانشجوی مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون در سال 92-91 بود که از طریق نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از آزمون جهت گیری کارآفرینی، پرسشنامه انگیزه پیشرفت، مقیاس نوآوری، مقیاس تحمل ابهام، پرسشنامه خودکارآمدی، پرسشنامه عزت نفس و پرسشنامه خودشکوفایی استفاده شده است. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که جهت گیری کارآفرینی با متغیرهای انگیزه پیشرفت، نوآوری، خودکارآمدی، خودشکوفایی، عزت نفس و تحمل ابهام رابطه مثبت معنی داری دارد(01/0P <). نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری نشان داد که متغیرهای انگیزه پیشرفت ، عزت نفس و نوآوری کارآفرینی در دانشجویان دانشگاه را پیش بینی می کنند.
  کلیدواژگان: کارآفرینی، انگیزه پیشرفت، نوآوری، تحمل ابهام، خودکارآمدی، عزت نفس و خودشکوفایی
|
 • design and usage of the pattern for evaluating competence and performance of managers in higher education
  Hossein Shafiee*, Naser Shams Pages 17-30
  There are a several factors for determining the level of organization Success. Among that the performance of managers can play a significant rules to satisfy the customers of organization. Thus, evaluating the perfomance of managers must be used in essential goals every organization. In this article, we review kind of appraisal approach in the different aspects and discuss about one model that involve competence factors for evaluating. Then designing one questionnaire with considering goals of Technical University and collecting data wiht distribution questionnaire. Finally,we analyse and compare the results of this questionnaire and discuss about competence of managers.
  Keywords: Evaluating the Performance, Competence, Technical University
 • Relationship between Intellectual Capital and Productivity for Companies in Tehran Stock Exchange
  Rohola Ghabezi*, Sayyed Mahmod Mousavi Shiri Pages 31-46
  Relationship between Intellectual Capital and Productivity for Companies in Tehran Stock Exchange. In this study, the relationship between intellectual capital as an important asset and competitive advantage has been discussed with productivity of the companies for Tehran Stock Exchange. To measure companies intellectual capital, two dimensions of capital efficiency (value added intellectual coefficient and its components) and value (calculated intangible value) is taken into consideration. For doing this work Information related through the years 2009 to 2013 for these companies have been collected. Hypotheses are tested by use of panel data regression. The results shows that the value added intellectual coefficient and its components (human capital efficiency, structural capital efficiency and efficiency of capital employed) have a significant and positive relationship with productivity. Also, the calculated intangible value of the company's efficiency has a significant and positive relationship only in models with fixed effects. The effect of the calculated intangible value components and value added intellectual coefficient on firm productivity, Test results shows that the efficiency of capital employed is the only factor for affecting productivity.
  Keywords: Intellectual Capital, value added intellectual coefficient, calculated intangible value, productivity
 • Structural modeling of absorptive capacity and innovation in knowledge based Companies. Case study: development centers in Azad university of Esfahan
  Zahra Jafari Bonhessa*, Mr Reza Ansari Pages 47-62
  In the past century, Development and keep on organizations life –especially knowledge based Companies needs to having innovation. Knowledge based Companies can improve innovation by owning absorptive capacity. This study is structural modeling of absorptive capacity innovation in knowledge based Companies. purpose the research is applicable and In terms of method of data collection is descriptive - survey . The statistic population of this paper is companies mangers who are in development centers in Azad university of Esfahan. study tools include questionnaire that according literature views that used to masters and experts opinion and little modification and for questionnaire perpetuity. Statistics sample is included 50 collected questionnaires which are analyzed by modeling structural equations. in study ,the results of measured models structures showed that all structures have suitable validity and reliability. The results of structural model express that the effect of dimensions of attraction capacity on different innovation have positive and significant relationship and process innovation on product innovation doesnt have significant relationship.
  Keywords: Absorptive capacity, innovation, development centers
 • The Effect of buyer- seller social capital on innovation performance by using customer knowledge development and commitment to innovation
  Abbas Ali Rastegar*, Mehdi Dehghani Soltani, Hosein Farsi Zade Pages 63-82
  The aim of this research is study and investigating The Effect of buyer–seller social capital on innovation performance through the mediating role of customer knowledge development and commitment to innovation. Statistical population included the marketing managers and research and development manager from the outstanding mineral-industrial export companies in global production networks that the number is 304 and the sample size was 262. In terms of purpose the present study is functional and the data collection method is descriptive. The Model has been investigated by structural equation modeling. The study's test results indicate that innovation performance is positively influenced by shared norms and trust through the mediation of customer knowledge development. Accordingly, innovation performance is also positively influenced by social interaction and shared norm through the mediation of the commitment to innovation.
  Keywords: buyer, seller social capital, knowledge development, commitment to innovation, innovation performance
 • Providing a Model for Leveraging a Technological Competene (Studied Case: Snake-Like Robot)
  Dr Ali Heidari*, Ismail Jafarpanah Pages 83-100
  Nowadays, one of the most important dynamic capabilities of technology-intensive firms is leveraging of technological achievements for the creation of new applications and products and as a result, the new markets. This research studied the snake-like robot technological competence and its main purpose is to determine the starting point for leveraging process/path of this competence. For this purpose, available target markets for leveraging this competence have been identified and then have been ranked with performing multi-attributes decision making through ANP-DEAMATEL and TOPSIS hybrid model in fuzzy environment. Research experts have been selected from industrial knowledge intensive firms and scientific associations related to this competence. Multi-attribute decision making model results, based on data from experts, show that oil industry has the most attractiveness for starting of snake-like robot leveraging. The model presented in this research, with some modifications and adjustments can also be used for other high-technology products.
  Keywords: Technological Competence Leveraging Process, Path, High-Technology Products, Fuzzy Multi-Attributes Decision Making, Snake-Like Robot
 • Testing the structural model of organizational culture, knowledge management process and organizational performance with mediating role of organizational innovation
  Siyavash Tale Pasand, Ahmad Mohammad Hoseini Pages 101-112
  In this study we examined the role of organizational culture and knowledge management process in organizational performance, stressing organizational innovation as a mediating variable. Therefore, this study tries to improve organizational innovation and organizational performance in universities, considering organizational culture and knowledge management process. A descriptive - correlational research method was used. The population of the study included faculty and nonacademic stuff of Sabzevar universities. Using a stratified random sampling method 252 people were selected for the purpose of the study. Research finding showed that the process of knowledge management and organizational culture have a positive and significant impact on organizational innovation and organizational innovation has a direct and positive impact organizational performance. Besides organizational innovation can have a mediating role between organizational culture and organizational performance. Organizational and also between knowledge management process and organizational performance. Furthermore, this study revealed the importance of knowledge management process and organizational culture in organizational innovation and also the importance of these three variables in improving organizational performance.
  Keywords: organizational innovation, culture, knowledge management, performance improvment
 • Studying the relationship between knowledge management and effective transfer of technology
  Mostafa Jafari, Payman Akhavan, Abbas Rafiei* Pages 113-122
  The aim of the research is to identify knowledge factors effective in designing and absorbing technology in knowledge-based centers and manufacturing industries, and to survey the effect of knowledge management on each factor, and successful technology transfer. The research method is descriptive of correlation type. In this research, using a simple stochastic method ,151 active people in technology transfer were selected from among scientific and research groups and 277 were selected from among large manufacturing industries. The data for the research were collected through questionnaires. Confirmed construct and factorial analysis were used to determine the validity, and for reliability, Chronbach alpha was employed. In order to study the relationship between research variables and to study hypotheses, the modeling of structural equations has been used with the help of SPSS and AMOS software.Findings indicate that there is a , significant, and positive relationship between knowledge management and technology effectiveness transfer. The only difference is that, knowledge management impacts directly on technology effectiveness transfer only in knowledge-based centers. Likewise, knowledge management indirect impact on successful technology transfer only through knowledge capability whose impact is on knowledge-based centers (35%)and on manufacturing industries(77%) .
  Keywords: technology transfer, knowledge management, technology, knowledge capability, effectiveness
 • The Effect of Marketing Innovation on Business Competitive Strategy (A Study in Industrial Cluster of Auto Parts in Semnan industrial Parks)
  Dr Morteza Maleki*, Amin Kohyari Haghighat Pages 123-136
  Marketing innovative approach is one of the most important factors in determining the business competitive strategy. In this regard, the purpose of this study is to examine the relationship between marketing innovation and competitive strategies leading new solutions for enterprise management and competitive advantage. The statistical population of this study are senior marketing and sales managers of 84 companies producing auto parts in Semnan industrial parks; 56 questionnaires were returned to the researchers and were considered for data analysis. In order to test the hypotheses, structural equation modelling based on partial least square was used. Research findings indicate that a significant positive effect of marketing innovation on tow competitive strategies of differentiation as well as cost leadership. Yet, the effect of marketing innovation on focus competitive advantage was not supported.
  Keywords: marketing innovation, differentiation competitive advantage, cost leadership competitive advantage, focus competitive advantage, industrial cluster
 • Relationship between achievement-motive, innovation, ambiguity tolerance, self-efficacy, self-esteem, and self-actualization and entrepreneurial orientation University's students
  Moslem Abbasi, Hassan Mahmoudian*, Ehsan Jamali Pages 137-148
  Objective of this study is surveying relationship between achievement-motive, innovation, ambiguity tolerance, self-efficacy, self-esteem, and self-actualization. with entrepreneurial orientation of Ardabil Azad University’s students. Sample of this study was comprised of 400 students (of Bachelor’s level) in the Kazeron Azad University at 2012-2013, selected by cluster sampling. Following tools were used for data collection entrepreneurial orientation test, achievement motive questionnaire, , innovation scale, ambiguity tolerance scale, self-efficacy questionnaire, self-esteem questionnaire & self-actualization questionnaire. Results of Pearson correlation coefficient showed that entrepreneurial orientation has significant positive relationship with these variables achievement-motive, innovation, ambiguity tolerance, self-efficacy, self-esteem, and self-actualizatio(P
  Keywords: Entrepreneurship, achievement motive, innovation, ambiguity tolerance, self, efficacy, self, esteem, self, actualization