فهرست مطالب

مهندسی تصمیم - پیاپی 4 (پاییز 1394)
 • پیاپی 4 (پاییز 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/09/20
 • تعداد عناوین: 7
|
 • عزت الله اصغری زاده، مهدی اجلی صفحات 7-28
  تعداد شرکت هایی که به طور موفقیت آمیز برنامه ی نگهداری بهره ور جامع (TPM) را بکار گرفته اند نسبتا محدود می باشد. هر چند که گزارش هایی از اجرای موفق TPM در شرکت های معتبر دنیا وجود دارد اما موارد شکست بسیاری نیز در اجرای برنامه های TPM در موقعیت های مختلف گزارش شده است. شناسایی موانع اجرایی موفق آمیز TPM در صنایع، می تواند اولین گام در پیاده سازی این سیستم محسوب شود؛ زیرا تا زمانی که مدیران و کارکنان تولید و نت، اقداماتی در خصوص رفع این موانع نداشته باشند، شکست چنین پروژه ای حتمی به نظر می رسد. ارتقاء قابلیت اطمینان تاسیسات و خطوط، افزایش درصد آماده به کاری، کاهش حوادث و میزان آلودگی محیط زیست ناشی از خرابی تجهیزات و بهینه سازی هزینه نگهداری و تعمیرات در چرخه عمر تجهیزات از مسائل پیش روی صنعت گاز کشور در سال های اخیر بوده است. در این مقاله پس از مرور ادبیات و بررسی موانع اصلی TPM و مصاحبه با خبرگان صنعت گاز، شش مانع اصلی شناسایی شد. در ادامه با استفاده از تکنیک تحلیل نسبت ارزیابی وزن دهی تدریجی، وزن نهایی موانع تعیین و به ترتیب اهمیت رتبه بندی شدند. نتایج نشان داد که موانع رفتاری به عنوان مهم ترین مانع بکارگیری سیستم نت بهره ور جامع در صنعت گاز و مشکلات و موانع اداری نیز در اولویت آخر قرار گرفتند. به این ترتیب صنعت گاز با پرداختن به این موانع بر مبنای اهمیت، موجب تسهیل در پیاده سازی موفقیت آمیز سیستم نت بهره ور جامع خواهد شد.
  کلیدواژگان: نت بهره ور جامع، موانع کلیدی، تحلیل نسبت ارزیابی وزن دهی تدریجی، صنعت گاز
 • مرتضی ابراهیمی، زهرا خورشیدی صفحات 29-52
  سرمایه گذاری در بورس مستلزم داشتن اطلاعات کافی است. این اطلاعات شامل شناخت شرکت ها و سهام های مختلف و بررسی عملکرد در طی دوران فعالیت آن ها می باشد و برای دست یافتن به سرمایه گذاری سود آور که هدف هر سرمایه گذاری است، انتخاب بهترین سهام ها نقش مهمی دارد. اما تجزیه و تحلیل این مهم به علت وجود متغیر های فراوان و تاثیر گذار، پیچیدگی کار را دو چندان می کند. در این مقاله، سعی شده است برخی از این عوامل موثر در انتخاب بهینه سبد سهام و اولویت سرمایه گذران را با در نظر گرفتن ارتباط بین عوامل و رتبه بندی آن ها با استفاده از تکنیک های دیمتل و فرآیند تحلیل شبکه ای شناسایی و بررسی شود.
  عوامل در نظر گرفته شده در این مقاله، پس از مرور ادبیات مرتبط و مشاوره با کارشناسان خبره سازمان بورس، شامل معیار های ریسک، منفعت سرمایه ای، قابلیت نقد شوندگی، سود سهام، سهام شناور آزاد، اعتبار اطلاعات سهام، تناسب سهام، نسبت های مالی و روند بازار به عنوان مهمترین معیارها در ترجیح سرمایه گذاران در انتخاب سهام در نظر گرفته شده است. همچنین برای بررسی این معیارها، گزینه های سرمایه گذاری اوراق مشارکت بدون ریسک، سهام صنایع خودرو، صنایع فولاد و صنعت نفت در نظر گرفته شده است. در این مقاله از روش دیمتل جهت ارزیابی و رتبه بندی فاکتور ها با در نظر گرفتن ارتباط داخلی بین آن ها و ترسیم نمودار علت و معلول و از فرآیند تحلیل شبکه ای جهت رتبه بندی نهایی گزینه ها استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که فاکتورهای ریسک، روند بازار، اعتبار اطلاعات سهام، منفعت سرمایه ای و قابلیت نقدشوندگی در گروه فاکتورهای علت و فاکتورهای سود سهام، سهام شناور آزاد، نسبت های مالی و تناسب سهام در گروه فاکتورهای معلول قرار دارند. رتبه بندی فاکتورها از لحاظ اهمیت و میزان تاثیر در ترجیح سرمایه گذاران در انتخاب سبد سهام به ترتیب ریسک، قابلیت نقدشوندگی، سهام شناور، منفعت سرمایه ای، اعتبار اطلاعات سهام، روند بازار، سود سهام، تناسب سهام و نسبت های مالی می باشد و اولویت ها به ترتیب صنعت نفت، اوراق مشارکت بدون ریسک، صنعت فولاد و در نهایت صنعت خودرو رتبه بندی می باشند.
  کلیدواژگان: فرآیند تحلیل شبکه ای، دیمتل، انتخاب سبد سهام، فاکتورهای تاثیر گذار در انتخاب سهام
 • سیدمحمدعلی خاتمی فیروزآبادی، پریسا عمرانی، فرشاد سلیمانی صفحات 53-80
  با توجه به تغییر و تحولات عصر حاضر و توجه بیش از پیش مدیران به مسائلی چون تعالی سازمانی، بهبود مستمر، افزایش سطح بهره وری و رشد و توسعه اقتصادی اجرای صحیح سیستم نظام پیشنهادها بسیار مورد توجه قرار گرفته است. زیرا نظام پیشنهادها فضا و ابزار مناسبی جهت بهره گرفتن از قوه اندیشه و تجربه کارکنان و افزایش دامنه تعلقشان به سازمان است.
  در حال حاضر سیستم نظام پیشنهادها با توجه به صدور بخش نامه های دولتی، در اکثر سازمان های دولتی کشور اجرا می شود. اما آیا تنها استقرار این سیستم در سازمان ها و یدک کشیدن نام نظام پیشنهادها کافی است؟ آیا نحوه و چگونگی اجرای این سیستم در سازمان های دولتی کشور صحیح و اصولی است؟
  هدف مقاله حاضر ارائه الگویی نظام مند و کارآمد جهت آسیب شناسی نظام پیشنهادها بر اساس شرایط و فرهنگ حاکم بر سازمان های ایرانی از طریق مطالعه موردی یکی از بانک های بزرگ کشور می باشد.
  شناسایی آسیب ها بر اساس مطالعات میدانی و کتابخانه ای، مصاحبه با کارکنان سطوح مختلف بانک، تحلیل پاسخ های پرسشنامه توزیع شده و نتایج ارزیابی صورت گرفته بر اساس مدل ملی نظام پیشنهادها که باتوجه به شرایط بانک بومی شده بود، انجام گردید. بسیاری از آسیب های مطروحه، جنبه عمومی داشته و قابلیت تعمیم در بین دستگاه های اجرائی و به خصوص بانک های کشور را برخوردار هستند. لذا مقاله حاضر با ارائه آسیب های طبقه بندی شده و راهکارهای اجرائی و موثر، برای بسیاری از سازمان های کشور کاربردی می باشد.
  با توجه به تغییر و تحولات عصر حاضر و توجه بیش از پیش مدیران به مسائلی چون تعالی سازمانی، بهبود مستمر، افزایش سطح بهره وری و رشد و توسعه اقتصادی اجرای صحیح سیستم نظام پیشنهادها بسیار مورد توجه قرار گرفته است. زیرا نظام پیشنهادها فضا و ابزار مناسبی جهت بهره گرفتن از قوه اندیشه و تجربه کارکنان و افزایش دامنه تعلقشان به سازمان است.
  در حال حاضر سیستم نظام پیشنهادها با توجه به صدور بخش نامه های دولتی، در اکثر سازمان های دولتی کشور اجرا می شود. اما آیا تنها استقرار این سیستم در سازمان ها و یدک کشیدن نام نظام پیشنهادها کافی است؟ آیا نحوه و چگونگی اجرای این سیستم در سازمان های دولتی کشور صحیح و اصولی است؟
  هدف مقاله حاضر ارائه الگویی نظام مند و کارآمد جهت آسیب شناسی نظام پیشنهادها بر اساس شرایط و فرهنگ حاکم بر سازمان های ایرانی از طریق مطالعه موردی یکی از بانک های بزرگ کشور می باشد.
  شناسایی آسیب ها بر اساس مطالعات میدانی و کتابخانه ای، مصاحبه با کارکنان سطوح مختلف بانک، تحلیل پاسخ های پرسشنامه توزیع شده و نتایج ارزیابی صورت گرفته بر اساس مدل ملی نظام پیشنهادها که باتوجه به شرایط بانک بومی شده بود، انجام گردید. بسیاری از آسیب های مطروحه، جنبه عمومی داشته و قابلیت تعمیم در بین دستگاه های اجرائی و به خصوص بانک های کشور را برخوردار هستند. لذا مقاله حاضر با ارائه آسیب های طبقه بندی شده و راهکارهای اجرائی و موثر، برای بسیاری از سازمان های کشور کاربردی می باشد.
  کلیدواژگان: نظام پیشنهادها، مدل ملی نظام پیشنهادها، آسیب شناسی، سازمان های دولتی
 • غلام حسن شیردل، مصطفی محمدی صفحات 81-94
  جدول زمان بندی دروس دوره های دانشگاهی یک مسئله ی بزرگ تخصیص منابع است، که در آن هم زمان و هم مکان برای هر جلسه ی کلاس تعیین می شوند.که اکثر ادبیات های علمی راه حل کاملا اکتشافی را مطرح می کنند. برخی از روش ها در مورد برنامه ریزی زمان بندی کلاس ها مطرح شده اند اما این روش ها تنها برای دانشگاه های کوچک یا یک بخش و گروه در دانشگاه بزرگ تر مطرح شده اند، برای دانشگاه های بزرگ باید تجزیه ای بین بخش های آن صورت بگیرد و به بخش های کوچک تر تقسیم شود سپس آن را حل کنند که هم هزینه بر و هم زمان بر است و برای دانشگاه های بزرگ مناسب نیست. در این پژوهش به زمان بندی امتحانات با در نظر گرفتن اطلاعات( کلاس ها و امتحانات و ظرفیت کلاس ها و تعداد شرکت کنندگان امتحانات و ویژگی های خاص کلاس ها و امتحانات) به بررسی زمان بندی امتحانات در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین پرداخته شد. این پژوهش کاربردی و ازنظر روش کمی-ریاضی است و برای همه دانشگاه ها و موسسات کوچک و بزرگ برای یافتن جواب بهینه برای تخصیص امتحانات و دروس به کلاس ها به صورت مستقیم و بدون نیاز به تجزیه بخش ها قابل استفاده است. همچنین این روش برای مسائل بزرگ منعطف است و در صرف زمان و هزینه صرفه جویی می شود. برای این منظور ابتدا مسئله با استفاده از الگوی برنامه ریزی عدد صحیح[1] تعریف شد و سپس با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری ژنتیک[2] حل می شود. خروجی محاسبات عدد دودویی بود که تعلق امتحان به کلاس را تعریف می کرد به طوری که هزینه تخصیص نادرست به صفر نزدیک شد.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی عدد صحیح، تخصیص کلاس درس، مقیاس بزرگ
 • یعقوب رمضانی، غلامرضا اسماعیلیان صفحات 95-125
  امروزه سازمان ها با رقابت بسیار زیاد و محیطی نامطمئن مواجه هستند که با وجود نوآوری های تکنولوژی و نیازهای در حال تغییر مشتریان شدت پیدا می کند. در چنین شرایطی رویکرد چابکی مطرح می شود. با وجود آنکه ضرورت و اهمیت چابکی زنجیره تامین با توجه به لزوم سرعت عمل، پاسخگویی به مشتریان، تغییرات روز افزون بازار و نیازهای مصرف کنندگان و... در بسیاری از صنایع، چه از نظر علمی و چه از بعد تجربی، بر کسی پوشیده نیست، شرکت های تولید کننده قطعات خودرو توجه چندانی به این مسایل و ترسیم و توسعه زنجیره تامین خود ندارند. روشن است دارا بودن زنجیره تامین چابک، منعطف و پاسخگو در شرکت های تولید کننده قطعات خودرو می تواند بخش مهمی از مشکلاتی را که سازمان ها را امروزه تهدید می کند، حل نماید. لذا هدف اصلی این پژوهش این است که شرکت های تولید کننده قطعات خودرو چگونه می توانند به چابکی در زنجیره تامین خود برسند. هدف اصلی این پژوهش ارائه مدلی برای چابکی زنجیره تامین در شرکت های تولید کننده قطعات خودرو است.
  روش تحقیق: پژوهش حاضر از نظر نوع، یک تحقیق توصیفی- تحلیلی است و از نظر هدف، توسعه ای- کاربردی است. برای انجام این پژوهش پس از بررسی ادبیات پژوهش با استفاده از معیارها و شاخص های شناسایی شده از ادبیات موضوع با استفاده از نظر خبرگان ابعاد و شاخص های نهایی چابکی زنجیره تامین شناسایی شده سپس از روش مدلسازی ساختاری تفسیری برای تعیین و تایید روابط معیارها و شاخص ها و ارائه مدل چابکی زنجیره تامین شرکت های تولید کننده قطعات خودرو استفاده شده است.
  یافته ها
  در نتیجه بررسی ادبیات پژوهش و همچنین تکنیک دلفی، 6 معیار (شایستگی، سرعت، پاسخگویی، انعطاف پذیری، بازار و فناوری اطلاعات) و همچنین 22 شاخص برای چابکی زنجیره تامین شرکت های تولید کننده قطعات خودرو شناسایی شدند. سپس نتایج به دست آمده با استفاده از تکنیک مدلسازی تفسیری ساختاری، تجزیه و تحلیل و در نهایت ارتباط و توالی معیارها و شاخص ها به دست آمد. اطلاعات به دست آمده نشان داد که معیارهای شایستگی و فناوری اطلاعات و شاخص های روابط مبتنی بر اعتماد و کیفیت محصول به عنوان زیربنای نقش اصلی را دارند که معیار بازار و شاخص رضایت مشتری به عنوان سرآمد چابکی زنجیره تامین شناخته شده اند. این مدل به مدیران زنجیره تامین در برنامه ریزی استراتژیک کمک می کند تا بتوانند چابکی زنجیره تامین را بهبود ببخشند و بدانند برای رسیدن به چابکی در زنجیره تامین خود باید بر روی کدام معیارها و شاخص ها سرمایه گذاری کرده و آن ها را تقویت کنند
  کلیدواژگان: زنجیره تامین چابک، دلفی، روش مدلسازی تفسیری، ساختاری، قطعات خودرو
 • غلام حسن شیردل، مریم بهادران صفحات 126-151
  از مسائل کلیدی در مدیریت زنجیره تامین، انتخاب تامین کننده است. توزیع کننده نیز در زنجیره تامین، نه تنها عامل ارتباط تولید کننده با مصرف کننده بوده، بلکه اولین بخشی است که متوجه تغییرات تقاضا می شود. لذا هدف اصلی از انجام این تحقیق، کاهش هزینه تا حدی است که بتوان ادعا کرد رضایت مندی خریدار از خرید حاصل شده است. مبنای ارزیابی در این تحقیق، مدل سازی با استفاده از مدل های برنامه ریزی تحقیق در عملیات بوده است. از میان مدل های مختلف برنامه ریزی ریاضی، یک روش ترکیبی از تصمیم گیری چند معیاره فازی و برنامه ریزی آرمانی، به کار برده شده است. در این مقاله، ابتدا به شناسایی شاخص های موثر در انتخاب تامین کنندگان و حاملین پرداخته ایم؛ و با توجه به تعدد این عوامل و وجود همبستگی بین آن ها، و همچنین به منظور پوشش حالت مبهم تصمیم گیری، جهت تعیین اوزان از ترکیب فرایند تحلیل شبکه ای و تئوری مجموعه های فازی استفاده شده است؛ و در نهایت، با استفاده از مدل برنامه ریزی آرمانی در یک مطالعه موردی در شرکت لوله و ماشین سازی ایران، تخصیص سفارش به تامین کنندگان را انجام دادیم
  کلیدواژگان: زنجیره تامین، فرایند تصمیم گیری چند معیاره، فرایند تحلیل شبکه ای، فرایند تحلیل شبکه ای، فرایند تحلیل شبکه ای فازی، برنامه ریزی آرمانی
 • شهرام میرزایی دریانی، مجید فشاری، محمدعلی هوشیار سعدی صفحات 152-176
  هدف از پژوهش حاضر ارزیابی مدیریت کیفیت در شرکت چرخشگر مبتنی بر مدل TQM بوده است.مبتنی بر دیدگاه عالم تبریز، 10 مولفه برای ارزیابی مدیریت کیفیت انتخاب شده اند. پژوهش حاضر ازنظر هدف،کاربردی و از نظر نوع، توصیفی است. جامعه آماری ، کارشناسان با مدرک تحصیلی رسمی، سایر کارکنان و مشتریان شرکت چرخشگر بوده که حجم نمونه برای کارشناسان 132 نفر، برای مشتریان 37 نفر و برای کارکنان 228 نفربوده و تحت نظر سنجی قرار گرفته اند. روش گرد آوری داده ها میدانی و ابزار مربوطه پرسش نامه محقق ساخته بوده است برای روایی سنجی از آزمون تحلیل عامل تاییدی استفاده شده و همچنین از آمارهای تمایل به مرکز توصیفی برای جمعیت شناختی پاسخگویان و از آزمون تی بری آزمون فرضیه ها بهره گرفته شده است.نتایج تحلیل داده ها نشان داده است،وضعیت مدیریت کیفیت در شرکت چرخشگر از نقطه نظر مشتریان بالاتر از حد متوسط است وهمچنین وضعیت مدیریت کیفیت در شرکت چرخشگر از دیدگاه کارکنان بالاتر از حد متوسط است.و وضعیت مدیریت کیفیت در شرکت چرخشگر از دیدگاه کارشناسان بالاتر از حد متوسط است.
  کلیدواژگان: مدیریت کیفیت، کیفیت گرائی، مدیریت، بهره وری، بهبود عملکرد، رضایت مشتری
|
 • Dr. Ezzatollah Asgharizadeh, Engineer Mehdi Ajalli Pages 7-28
  The number of firms that have successfully implemented Total Productive Maintenance (TPM) program is relatively limited, while there are reports of successfully implementation in strong companies of world. The first step in the implementation of TPM system is identifying and removing the TPM implementation barriers in the industry; because until managers and staff of production and maintenance unit, Do not any attempt to remove this barrier, the failure of the project seems imminent. In this study, after identifying the key barriers to TPM implementation in the gas industry through literature review and interviews with experts, 6 major barriers is detected to the successful implementation of TPM. Then, using SWARA techniques, final weight of barriers was determined. Results showed that to human behavioral barriers as the main obstacle to TPM system in the gas industry and departmental barriers are last barriers in term of importance. So the gas industry can addressing these barriers based on the importance of each barrier and will take a major step in the successful implementation of a TPM system.
  Keywords: Total Productive Maintenance, key barriers to implementation, SWARA, Gas Industry
 • Morteza Ebrahimi, Zahra Khorshidi Pages 29-52
  Investing in the stock requires sufficient knowledge. This information includes the identification of firms and different stocks and their performance during activities and to achieve the investment objective of profitable investment, choose the best stocks plays an important role. But the analysis of this matter because of the effective and great variables, make double the complexity of the task. In this article, we have tried some of these factors in selecting the optimal stock portfolio and investors priorities with regard to the relationship between agents and ranking them with identify and review using the DEMATEL techniques and analysis network process. Factors considered in this paper, after reviewing the relevant literature and consultation with experts and activists in this area include risk, return on equity, liquidity, dividends, free float stocks, security portfolio, the proportion of shares, financial ratios and market trends measures as the great criterions are in customer preferences and in the stock options have been considered. As well as to review these criteria, risk-free investment bonds options, automobile industry, steel industry and the oil industry stocks is considered. In this paper, using DEMATEL technique for evaluating and ranking factors with regard to internal communication between them and draw cause and effect diagram and analysis network process is used for the final ranking options.
  Keywords: Network analysis process, Dymtl, portfolio selection, factors influencing the choice of stock
 • Seyed Mohammad Ali Khatami Firoozabadi, Parisa Emrani, Farshad Soleimani Pages 53-80
  Due to the changes of current century and attention of managers to issues such as, Organizational Excellence, Continuous improvement, Improving the productivity and Economic growth and development, Implementation of suggestion system have been considered. Because suggestion system helps the staff to use their power of thought and raise the Organization belonging.
  right now suggestion system rans In most government agencies of the country. But the way of implement of suggestion system in government organization is correct?
  The main objective of our paper is present a systematic pattern for pathology of Suggestion system Based on the conditions and culture of Iranian organizations. A case study of this paper is One of the country's banks.
  Identification of damages is done based on field studies and library, interviews with staff and Questionnaires distributed and The results were evaluated based on a national model system.
  This paper whit presenting classified damages and Effective solutions is applied For many organizations.
  Keywords: Suggestion system, National Model of Suggestion System, Pathology, Government organization
 • Gholam Hassan Shirdel, Mostafa Mohammadi Pages 81-94
  In this paper we present an integer programming method for solving the Classroom Assignment Problem in University CourseTime tabling.We introduce a novel formulation of the problem which generalizes existing models and maintain stractability even for large instances. The model isvalidated through computation a lresults base do nourexperiencesat the University of Auckland,and on instances from the 2007 International Timetabling Competition.We also expand uponexistingresultsin to the computational difficulty of roomassignment problems
  Keywords: Integer programming, Classroom Assigment problem, Large-scale problem
 • Yaqub Ramazani, Gholamreza Esmailian Pages 95-125
  Todays, organizations are faced with very high competition and uncertain environment and also intensify with innovations in technology and the changing needs of customers. Although the importance and urgency of supply chain agility, according to needs of acting quickly, respond to customers, increasing market changes and consumer needs and ... in many industries, both in scientific and empirical perspective, is clear, but automotive parts manufacturer companies paid little attention to these issues and agility in their supply chain. Clearly, being agile supply chain, flexible and responsive in automotive parts manufacturer companies, would be solved an important part of the problems that threats companies. The main issue of this study is that, how automotive parts manufacturer companies can agility in their supply chain. The main objective of this study is to provide a model for agile supply chain in auto part manufacturer companies.
  Methodology
  This study is descriptive-analytic and can be identified as developmental –functional on considering its aims. After surveying previous research literature and using experts’ opinions, we investigated final agile criteria and indicators of supply chain and then we used interpretive- structural modeling approach to determine the relation among criteria and indicators providing a model of supply chain agility in auto part manufacturer companies.
  Findings: By reviewing the literature and using Delphi Technique, we identified 6 criteria (Competency, Celerity, Flexibility, Accountability, Market and Information Technology) and also Twenty two sub criteria for supply chain’s agility in auto part companies. Then the results were analyzed through interpretive-structural approach and relation of criteria and sub criteria and their results were achieved. These relations showed that Competency and Information Technology in criteria and Trust in Relationship and Quality in indicators are the basis of agility to achieve market in criteria and Customer Satisfaction in cub criteria. This research helps supply chain managers to have strategic planning to enhance agility in supply chain and find effective sub criteria and criteria to invest on.
  Keywords: Agile supply chain, Delphi approach, Descriptive structural modeling, auto parts
 • Gholam Hassan Shirdel, Maryam Bahadoran Pages 126-151
  One of the key issues in supply chain management is supplier selection. The distributor in the supply chain, is not only the link between the producer and the consumer, but also is the first part that understands the alterations in demand. Therefore, the major purpose of this study is to reduce the costs to the level which can be claimed that the satisfaction of the client has been achieved. The evaluation in this research is based on modeling using planning models in operations research. Because of the capabilities of multi-issue decision making techniques, taking advantage of these approaches is considered one of the most appropriate methods. Therefore, a combinational approach from fuzzy multi-issue decision making and idealistic planning is applied. In this study, we first recognize the effective factors in the selection of suppliers and carriers, and given the multiplicity of these factors and correlation between them, and also in order to cover the obscured state of decision making, a combination of network analytic process and fuzzy sets theory is employed. And eventually, we allocate orders to suppliers by using the idealistic planning model for a case study in IRAN Pipe and Machinery Company.
  Keywords: Supply chain, Multi criteria decision making, Analytical network process, Fuzzy Analytical network process, Goal programming
 • Shahram Mirzaei Daryani, Majed Feshri, Mohammad Ali Houshyar Sadi Pages 152-176
  This stady is aimed at evaluation of quality management in Charkheshgar company
  TQM model. According to view point of Alem Tabriz, There are ten points to consider to assessmanagement quality. This stady is seen as descriptive regarding its type , purpose and functionality. The statistical population in this reaserchin cludes experts totaled 132 and 37 for customers and other staff 228 surveyed. The method used to collected data is field hypothesis and related question are tolls is fulfilled. To hold validity test it is used factor analysis and also for population information of candidates descriptivestatistics and T-Test is used. The results show that the quality managementin Charkheshgarcompany. From the customers and employiespoint ofview higher than average and this is higher than average from the experts point of view.
  Keywords: Quality Management, Quality orientation, Management, Productivity Function Improvements, Customer satisfaction