فهرست مطالب

آموزش پزشکی - سال پنجم شماره 1 (پاییز و زمستان 1395)

نشریه آموزش پزشکی
سال پنجم شماره 1 (پاییز و زمستان 1395)

 • تاریخ انتشار: 1395/12/25
 • تعداد عناوین: 8
|
 • زهره سهرابی، مریم عبداللهی، لیلی صالحی * صفحات 1-8
  سابقه و هدف
  پذیرش تلفن همراه در فضای آموزشی از چالش های آموزشی سالیان اخیر است. این مطالعه با هدف روان سنجی مقیاس نگرش به آموزش از طریق تلفن همراه انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  این مطالعه روان سنجی برروی 120 از دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران درسال 1396 انجام گرفت. ابزار اولیه 21 سوالی این مطالعه پس از کسب اجازه از نویسنده اصلی به زبان فارسی ترجمه شد. سپس روند روان سنجی مقیاس، شامل بررسی ضریب تاثیر، شاخص روایی محتوی، نسبت روایی محتوی با قضاوت 10 متخصص؛ و روایی سازه آن با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی صورت گرفت. تجانس درونی ابزار با ضریب آلفای کرونباخ تعیین گردید و به وسیله روش آزمون باز آزمون پایایی ثبات ابزار مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  در مقیاس اولیه 21 سوالی بر اساس شاخص ضریب تاثیر بالای 5/1 و شاخص محتوی بالای 62/0 و نسبت روایی بالای 7/0، 20 سوال حفظ شد. بر اساس تحلیل عاملی اکتشافی تمامی این 20 سوال در ابزار باقی ماندند. با در نظر گرفتن ارزش ویژه بالای 1 برای هر عامل، چهار عامل فواید یادگیری، محدودیت های یادگیری، قابلیت کاربرد، آزادی عمل استخراج شد. این مقیاس قادر به پیش بینی 516/68% از تغییرات کل مقیاس بود.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه شاهد مناسبی در خصوص استحکام ساختار عاملی و پایایی ابزار نگرش به آموزش از طریق تلفن همراه است. این نتایج می تواند جهت سنجش نگرش دانشجویان در زمینه استفاده از تلفن همراه در دانشگاه ها و سایر موسسات آموزشی مورداستفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: روایی، پایایی، روان سنجی، تلفن همراه
 • جواد کجوری، سارا ریواز *، میترا امینی، مژده ریواز صفحات 7-13
  سابقه و هدف
  ارزشیابی یکی از جنبه ‏های مهم در فرآیند آموزشی است که می‏توان بر اساس نتایج آن، نقاط قوت و ضعف را مشخص نمود. لذا هدف از این مطالعه بررسی نحوه ارزشیابی دانشجویان توسط گروه های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز می‏باشد.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر مقطعی و از نوع توصیفی- تحلیلی می‏باشد. جهت پایش آزمون‏های دانشکده پزشکی چک لیستی طراحی و در اختیار مدیر گروه های پایه و بالینی دانشکده پزشکی قرار داده شد و پس از جمع آوری چک لیست‏ها، نتایج استخراج و بررسی شد.
  یافته ها
  با توجه به نتایج مشخص شد که در بین کلیه گروه های بالینی به ترتیب میانگین 93/16 درصد گروه ها از آزمون چهار‏گزینه‏ای، %79/61 درصد از لاگ‏بوک، %57/3 از آزمون آسکی، % 50/83 از DOPS، % 45/57 از آزمون عملی، %43/41 از آزمون تشریحی، ‏%39/22 از آزمون شفاهی، %38/21 از از آزمون‏ عملی و %22/87 از آزمون Mini-Cex استفاده کرده ‏اند. در گروه علوم پایه نیز بیشترین میانگین مربوط به آزمون چهار‏گزینه‏ ای (‏MCQ)، %67/9 و تشریحی %66/3 می باشد و از آزمون‏های DOPS و Mini-Cex اصلا استفاده نشده است.
  نتیجه گیری
  روش‏ MCQ تنها می‏تواند حیطه‏ های سطوح پایین اهداف حوزه شناختی را بسنجد، در حالی‏که آزمون‏های تشریحی، آسکی و Mini-Cex قادر هستند اهداف سطوح بالای شناختی و نیز اهداف حوزه های عاطفی و روانی- حرکتی را نیز ارزیابی کنند و منجر به افزایش کیفیت ارزشیابی و ارتقاء کیفیت آموزش شوند. با توجه به این‏که در اکثر گروه های مورد بررسی این پژوهش آزمون MCQ بیشتر مورد استفاده بود، لذا نتایج حاصل از این مطالعه به گروه های آموزشی مربوطه بازخورد داده شد تا به نحو مقتضی از انواع روش‏های ارزشیابی فراگیران جهت ارتقا کیفیت آموزش و یادگیری استفاده کنند.
  کلیدواژگان: روش های ارزشیابی دانشجویان، MCQ، دانشکده پزشکی، شیراز
 • یوسف مرتضوی، ابراهیم علیجانپور، ام لیلا ربیعی *، سمانه باباگلی، رباب نظرپور، نیلوفر داداشی صفحات 14-20
  سابقه و هدف
  آموزش امری بسیار مهم در یادگیری است و آموزش بالینی یکی از بخش های بنیادین نظام سلامت جامعه می باشد. اگرچه مرکز ثقل آموزش در بیمارستان ها اساتید می باشند ولی دستیاران، بخش مهمی از آموزش را تشکیل می دهند. هدف از این پژوهش تعیین نگرش دانشجویان هوشبری نسبت به نقش دستیاران بیهوشی در آموزش بالینی می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی – مقطعی از پرسشنامه پژوهشگر ساخته که روایی و پایایی آن تایید گردید، استفاده شدکه دارای دو بخش اصلی بود. بخش اول شامل پرسشهای مربوط به نگرش دانشجویان هوشبری نسبت به نقش دستیاران بیهوشی و بخش دوم مربوط به نظرات دستیاران بیهوشی نسبت به دانشجویان هوشبری بوده است. دانشجویان هوشبری و دستیاران بیهوشی نگرش خود را بصورت کاملا موافق، موافق، بی نظر، مخالف، کاملا مخالف تعیین نمودند. این پرسشنامه در دسترس دانشجویان هوشبری مقطع کارشناسی پیوسته ترم 3، بالاتر و همچنین کارشناسی ناپیوسته هوشبری به تعداد 100 نفر قرار گرفت.
  یافته ها
  81 نفر از دانشجویان و 15 نفر از دستیاران پرسشنامه ها را تکمیل کردند و وارد پژوهش شدند. دانشجویان در این مطالعه اعلام داشتند که 33/3% دستیاران توانسته اند خلاء آموزشی موجود را تا حد مطلوبی جبران نمایند. همچنین 48/1% دانشجویان انجام امور آموزشی توسط دستیاران را مفیدتر از اساتید مربوطه دانستند که اکثریت دستیاران نیز در این رابطه هم عقیده یا بی نظر بوده اند. همچنین 32/1% دانشجویان با این نظر که آموزش دستیاران به تنهایی بهتر از وضعیت فعلی (مربی بالینی) نمی باشد هم عقیده بودند و بر این نظر بودند که دستیاران در کنار مربیان علاوه بر افزایش معلومات علمی سبب پیشرفت فعالیت های عملی و بالینی آنها نیز میشود.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های این پژوهش دانشجویان نگرش مطلوبی نسبت به نقش دستیاران بیهوشی دارند. دستیاران بیهوشی نیز توانسته اند در زمینه آموزش بالینی کمک شایانی به کارآموزان داشته باشند اما این کمک مستلزم برنامه آموزشی مدون و افزایش انگیزه در دستیاران خصوصا دستیاران سال بالا جهت آموزش بالینی می باشد.
  کلیدواژگان: آموزش بالینی، دانشجویان هوشبری، دستیاران بیهوشی
 • مریم سیدمجیدی، کامبیز نادری، سیدعلی سیدمجیدی * صفحات 21-26
  سابقه و هدف
  عوامل متعددی از قبیل شخصیت و نقش استاد و حضور و ویژگی های فردی دانشجویان در کلاس درس، در حضور فراگیر در کلاس درس نقش دارد. فراگیران به طور منطقی به شرکت در کلاس علاقه مند هستند و نحوه تدریس استاد میزان حضور دانشجو در کلاس را تعیین می کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر حضور دانشجویان در کلاس های دروس نظری از دیدگاه دانشجویان دندانپزشکی بابل انجام پذیرفت.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی-تحلیلی به صورت مقطعی در سال تحصیلی 95-1394 انجام شد. نمونه گیری به روش سرشماری انجام پذیرفت. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ای مشتمل بر دو بخش ویژگی های فردی و 21 گویه در قالب سه حیطه استاد، دانشجو و محیط فیزیکی بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 16 استفاده و سطح معنی داری 0/95 در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  از دیدگاه دانشجویان، حیطه استاد موثر ترین عامل و حیطه محیط فیزیکی کمترین اثر را بر حضور دانشجویان در کلاس های درس نظری داشت. اختلاف میانگین نمره گویه های حیطه محیط فیزیکی با حیطه استاد و حیطه دانشجو (0/0001>P value) و در مقایسه بین شرکت کنندگان مرد و زن (0/006=P value) از اختلاف آماری معنی داری برخوردار بود. در بین ورودی های مختلف، بالاترین و پایین ترین میانگین نمره کل مربوط به ورودی های 89 و 94 بود.
  نتیجه گیری
  روابط بین دانشجو و استاد و تعاملات بین آن ها نتایج بسیار مثبت رفتاری و نگرشی را برای دانشجویان به همراه دارد. مسئولین آموزشی دانشگاه می بایست با ایجاد محیط آموزشی باکیفیت، نسبت به آموزش روش های نوین تدریس و برخورد با دانشجو به اساتید اقدام و نسبت به ایجاد انگیزه در دانشجویان جهت شرکت در کلاس درس گام بردارند.
  کلیدواژگان: حضور دانشجو، کلاس درس، دانشگاه علوم پزشکی، عوامل
 • فاطمه مقیمی *، منصور دیانتی صفحات 27-32
  سابقه و هدف
  عدم مهارت پرستاران در ایفای نقش خود ممکن است منجر به تشدید مشکل و عوارض جبران ناپذیر برای قربانیان حوادث شود. نمی توان منتظر شد تا پرستاران به تدریج با قرار گرفتن در موقعیت های بحرانی، تجربه و مهارت لازم را کسب کنند، بلکه جهت ایجاد این مهارت ها به آموزش گام به گام و قرار دادن دانشجویان در این موقعیت ها نیاز است. شبیه سازی در محیط کارگاهی از بهترین روش های آموزشی به شمار می آید. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر آموزش شبیه سازی بر کیفیت بی حرکت سازی ستون فقرات مصدومین فرضی توسط دانشجویان پرستاری کاشان در سال 95 انجام شد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش به صورت نیمه تجربی از نوع قبل و بعد، در یک گروه بود که طی آن تعداد 34 نفر از دانشجویان پرستاری ترم 7 و 8 به روش سرشماری انتخاب شدند. ابتدا سطح مهارت دانشجویان در ثابت سازی ستون فقرات مصدوم فرضی با استفاده از مولاژ مورد بررسی قرار گرفت سپس تحت آموزش به روش شبیه سازی قرار گرفته و یک ماه بعد مجددا ارزیابی شدند. ابزار این مطالعه، چک لیست محقق ساخته ای شامل دو بخش اطلاعات دموگرافیک و بخش فهرست وارسی جهت ارزیابی مهارت دانشجو متشکل از استانداردهای حرفه ای مرتبط با روش بی حرکت سازی ستون فقرات مصدومین (لاگرول کردن) بود که روایی آن توسط اساتید مرتبط با حرفه مورد تایید قرار گرفت. مهارت دانشجویان با چک لیست مذکور ارزیابی و داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 22 تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  در این مطالعه، نمونه ها شامل 9 نفر (26/5%) مرد و 25 نفر (73/5%) زن با میانگین سنی 22 سال بودند. کیفیت بی حرکت سازی موثر ستون فقرات مصدوم توسط دانشجویان در 2/9% موارد مطلوب ارزیابی شد که پس از گذراندن دوره در محیط شبیه سازی شده در کارگاه آموزشی کیفیت بی حرکت سازی در 70/6% موارد مطلوب بود. همچنین بین نمرات مهارت دانشجویان پرستاری قبل و بعد از مداخله اختلاف معنی داری مشاهده شد (p<0/001).
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش نشان داد که آموزش به روش شبیه سازی بر کیفیت بی حرکت سازی ستون فقرات مصدومین توسط دانشجویان پرستاری موثر بوده و باعث ارتقا آمادگی پرستاران در این زمینه می شود.
  کلیدواژگان: آموزش، روش شبیه سازی، بی حرکت سازی، ستون فقرات، دانشجویان پرستاری
 • مریم قائمی امیری*، اباصلت خراسانی، محمد یمنی دوزی سرخابی، شهرام یزدانی صفحات 33-39
 • محمدعلی یعقوبی فر، اکرم قدرتی *، سیدجمال میرموسوی صفحات 40-46
  سابقه و هدف
  دوره های کارآموزی فرصت مناسبی است تا دانشجویان با رشته ی تحصیلی، زمینه های شغلی خود در آینده و نیازهای جامعه بهتر آشنا شوند و با برنامه ها و تکنولوژی های روز در ارتباط با رشته خود همگام شوند. مطالعه حاضر با هدف شناخت وضعیت موجود کارآموزی در عرصه از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار طراحی گردید.
  مواد و روش ها
  روش اجرای این پژوهش توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی است. این پژوهش بر روی دانشجویان دوره کارشناسی بهداشت محیط ترم 8 انجام شده است. روش نمونه گیری سرشماری بود. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته است. روایی محتوا توسط متخصصان تایید شد و پایایی نیز از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 0/74 گزارش شد. از روش های آمار توصیفی و نرم افزار SPSS نسخه 16 برای تحلیل اطلاعات استفاده شده است.
  یافته ها
  در مجموع 48 دانشجو در پژوهش شرکت نمودند که 15 نفر مرد (31/25%) و 33 نفر زن (68/75%) بوده اند. دانشجویان نظر مثبتی نسبت به طراحی، سازماندهی، اجرا و ارزشیابی، آموزش های مقدماتی، برنامه های نظارتی و کنترلی و اقدامات اداری مورد نیاز فعالیت های کارآموزی نداشتند. در تمام آیتم ها میانگین پایین تر از حد متوسط جامعه (2/5) بود. به طور کلی بیش از 77/95 درصد دانشجویان نظر مساعدی نسبت به برنامه ها و فعالیت های کارآموزی نداشتند و تنها 21/21 درصد نظر مطلوبی داشتند.
  نتیجه گیری
  نتایج نظرات دانشجویان نشان داد که در تمام آیتم ها میانگین نظرات دانشجویان پایین تر از حد استاندارد است. برگزاری آزمون نهایی پس از اتمام دوره کارآموزی، انجام عملی دروس و فعالیتهای کارآموزی توسط خود دانشجویان، توجه به مشکلات کارآموزی و برنامه ریزی صحیح و دقیق از راه هایی است که به بالارفتن کیفیت دوره های کارآموزی کمک زیادی خواهد نمود.
  کلیدواژگان: دوره کارآموزی، بهداشت محی، دانشجویان
 • سیداسماعیل مناقب *، یحیی صادقی مزیدی صفحات 47-52
  سابقه و هدف
  درس اخلاق پزشکی یکی از دروسی است که در چند سال اخیر وارد دوره درسی پزشکی عمومی شده است. طبیعت تجربه ای بودن این درس ایجاب می کند که روش آموزش و ارزشیابی ویژه خود داشته باشد. در این راستا استفاده از نظرات اساتید این درس نقش برجسته ای می تواند داشته باشد. این مطالعه با هدف تعیین دیدگاه مدرسین درس اخلاق پزشکی در مورد روش تدریس و ارزشیابی این درس در دانشگاه های علوم پزشکی شیراز و جهرم در سال 1391 به انجام رسید.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی- مقطعی در سال 1391 در دانشگاه علوم پزشکی شیراز و جهرم انجام گرفت. جامعه پژوهش شامل مدرسین درس اخلاق پزشکی در دو دانشگاه مذکور بود. نمونه گیری به روش سرشماری بود و کلیه مدرسین درس اخلاق در دانشگاه شیراز و جهرم که 23 نفر بودند وارد مطالعه شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن با نظر 5 نفر از کارشناسان تایید و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ برابر با 74% تعیین شده بود. سوالات پرسشنامه در 4 حیطه اصلی بود: 1- زمان مناسب تدریس 2- مکان مناسب تدریس 3- روش مناسب تدریس 4- روش مناسب ارزشیابی که بصورت جدول لیکرت 5 گزینه ای از کاملا موافقم تا کاملا مخالفم تنظیم شده بودند. پرسشنامه توسط همکار طرح در اختیار اساتید قرار گرفته و چند روز بعد پس از تکمیل بصورت حضوری از آنها تحویل گرفته می شد. داده ها وارد نرم افزارSPSS14 شده و در سطح آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  از دیدگاه مدرسین بهترین زمان تدریس، دوره کار آموزی (39/1%) و دوره کارورزی با 30/4% در رتبه دوم و دوره علوم پایه با 8/7% در رتبه آخر قرار داشت. بهترین مکان تدریس، کلاس درس (43/5%) و مرکز مهارت های بالینی با 21/7% در رتبه بعدی بود. بهترین روش آموزش به ترتیب سخنرانی 56/5% و بحث گروهی 21/7% بود. بهترین شیوه ارزشیابی امتحان کتبی (52/2%) و گزارش کار و مشاهده مصاحبه با بیمار بترتیب با 17/4% و 8/7% در رتبه های بعدی اعلام گردید.
  نتیجه گیری
  بهتر است این درس بصورت طولی در دوره های مختلف آموزش پزشکی بویژه در دوره بالینی تدریس گردد. به عبارت دیگر می توان از مفاهیم ساده و کاملا نظری در دوره علوم پایه شروع کرد و با مفاهیم پیچیده و عملی در دوران بالینی ادامه داد. اگرچه در این مطالعه روش سخنرانی و آزمون کتبی بیشتر مورد استقبال قرار گرفته، ولی این امر ممکن است بعلت کمبود آشنایی اساتید با سایر روش های موجود باشد.
  کلیدواژگان: اخلاق پزشکی، اخلاق حرفه ای، آموزش پزشکی، ارزشیابی
|
 • Zohre Sohrabi, Maryam Abdollahi, Lili Salehi * Pages 1-8
  BACKGROUND AND OBJECTIVE
  One of the important challenges in education in recent years will be the adoption of mobile devices in the learning sphere. This study aimed to psychometric of the attitudes towards mobile learning scale.
  METHODS
  This study was psychometric of 120 subjects was recruited from the medical schools in Iran university of medical sciences. Initial instrument was adopted from previous studies compromised 21 –items, likert type. Instrument validation procedures included impact item score, content validity index (CVI) and content validity ratio (CVR) was done with the judgment of 10 experts and 20 items was remained in instrument in this phase. For the construct validity exploratory factor analysis was used. Internal reliability of the scale was determined by alpha cronbach coefficient and with the test-retest method the external consistency of a test was assessed.
  FINDINGS
  Of the original 21 items, all of them about the impact item index over 1.5, CVR over 0.62, and CVI over 0.7 were considered as valid; based on exploratory factors analysis,  21 items remained  in scale. Considering a minimum eigenvalue of 1 for each factor, the four factors were labeled as: mobile learning usage, mobile learning restriction; Freedom in the use of mobile phones in learning and capability of mobile learning. This instrument capable of predicting 68.516% of the properties as an attitude toward learning with mobile learning variance.
  CONCLUSION
  The results of this study indicated the strength of the factor structure and reliability of an instrument for measuring student attitudes toward learning with mobile learning. The results of study can assess student attitude towards mobile learning in universities and other educational institutes.
  Keywords: Validity, Reliability, Psychometry, Mobile learning
 • Javad Kojury, Sara Rivaz *, Mitra Amini, Mojdeh Rivaz Pages 7-13
  Background And Objective
  Evaluation is one of the major aspects in process of educational activities. Evaluation provides the possibility to assess strengthens and weaknesses. The present study has been conducted under the goal to assess approach of students evaluation by basic sciences and clinical sciences educational groups at medical school of Shiraz university of medical sciences.
  Methods
  The present study is a cross sectional and descriptive-analytic. In order to assess medical school exams, a check list was designed and distribution to educational groups´ managers of basic and clinical sciences. After data were gathered, data analysis was performed.
  FINDINGS: According to the result, 93.16% of clinical educational groups used multiple choices question (MCQ), 61.79% used Log-book, 3.57% OSCE, 50.83% DOPS, 45.57% Practical Exam,43.41% used Descriptive, 38.21% Oral Exam and 22.87% used Dobs. The basic groups the most average used 67.9% MCQ and 66.3% Descriptive Exam. While none of them no used Dobs and Mini cex.
  Conclusion
  MCQs can only assess low leaves of cognitive knowledge, in which practical knowledge is critical using evaluation approaches such as descriptive exams, and Mini cex can approaches assess higher levels of cognitive knowledge along with emotional and psycho-motor aspects which can evaluation quality. Due to the fact that in most groups examined in this study MCQ was the most commonly used, results derived from the presents study were announced to educational groups in order to enhance their evaluation effectiveness by using different types of evaluations.
  Keywords: Students ´Evaluation Methods, MCQ, Medicine School, Shiraz
 • Yousef Mortazavi, Ebrahim Alijanpour, Ome, Leila Rabiee *, Samaneh Babagoli, Robab Nazarpour, Niloofar Dadashi Pages 14-20
  Background And Objective
  Training is essential for learning and clinical training is one of the fundamental parts of community health system. Although the professors have the central role of training in hospitals, the residents have an important role in training. The aim of this study was to determine the anesthesia student's attitudes to the role of anesthesia residents about clinical training.
  Methods
  In this cross - sectional study, a researcher-made questionnaire containing two main sections was used and its validity and reliability were confirmed, too. The first section included the questions related to the attitudes of anesthesia students toward the role of anesthesia residents and the second part was related to the comments of anesthesia residents to the anesthesia students. Anesthesia students and residents determined their attitudes by these alternatives such as strongly agree, agree, neutral, disagree and strongly disagree. The questionnaire was distributed among 100 anesthesia students of the third and higher semesters in continuous and non-continuous undergraduate.
  FINDINGS: In total, 81 students who completely filled out the questionnaires were entered the study. Students believed that 33.3% of the residents could be successful in compensating the existing education gap, desirably. Also, 48.1% of students stated that the educational affaires were performed better by the residents than the related professors so that the majority of residents, in this regard, had been agreed or neutral. Among them, 32.1% of students agreed on the idea that training only by residents was not better than the current situation (by clinical instructor) and argued that the residents besides instructors improve their practical and clinical activities in addition to the increase of scientific knowledge.
  Conclusion
  According to the findings of this study, students had a desirable attitude toward the role of anesthesia residents. Anesthesia residents considerably help the students in the field of clinical training but this help requires the educational program and increases the motivation of high-year residents in clinical training.
  Keywords: Clinical training, Anesthesia students, Anesthesia residents
 • Maryam Seyedmajidi, Kambiz Naderi, Seyedali Seyedmajidi * Pages 21-26
  Background And Objective
  The characters and roles of teachers and demographic characteristics and attendance of students have special places in classroom. Students are interested to participate in classroom logically and manner of faculty members’ teaching manner determine student's attendance in class. This study aimed to investigate the factors influencing the student's attendance in theoretical classes from the perspective of dental students of Babol Dentistry School.
  Methods
  This descriptive-analytical research was carried out as a cross-sectional study in 2015-2016 academic year. Sampling was performed by census method. Data collection tool was a questionnaire consisted of two parts of demographic data and 21 items in three fields of teacher, student and physical environment. To analyze the data, SPSS version 16 software was used and the significance level of 0.95 was considered.
  FINDINGS: From the perspective of dental students, the teacher field was mentioned as the most effective factor and physical environment field had the least impact on the attendance of students in theoretical classes. The differences of mean scores of physical environment field in comparison with teacher and student fields (p-value
  Conclusion
  Relationships between students and teachers and the interactions among them are associated with positive behavioral and attitudinal results for students. Educational authorities should create a high-quality learning environment, implement modern methods of teaching and dealing with students to teachers and encourage students to participate in classrooms.
  Keywords: Students attendance, Medical Science University, Classroom, Factor
 • Fateme Moghimi *, Mansour Dianati Pages 27-32
  Background And Objective
  Nursing in crisis consists of pre hospital specialized skills and cares for the survival of the injured, the lowering of physical and mental damage, safely transferring of injured and preventing of complication and worsening of their damages. Lack of nurse’s skills may ne lead to problems aggravation and irreversible complications. Therefore, Obtaining Skill and experience in actual situations gradually is not enough rather, nurses should be educated step by step. Simulation in workshop is one of the best education ways. The purpose of this research is to investigate the effect of simulation education on quality of the spinal column fixation of simulated patient by nursing student of Kashan 1395.
  Methods
  This study was a Clinical trial that carried out on 34 nursing students of semesters 7 and 8 were selected and educated by simulation method. Instrument used in this study was a researcher structured checklist consisted of demographic information and evaluation list in order to valuation students skills including professional standards related to the method of the fixation of spinal column of the injured. After evaluation student's skills by the checklist, simulation was performed in workshop. Then, student’s skills were evaluated by the checklist and data was analyzed by software SPSS, 22 version.
  FINDINGS: The study sample included 9 men (26.5%) and 25 women (73.5%) with average age of 22 years. The quality of effective fixation of spinal Column was 2.9% of cases in good level before intervention. However after the simulation education session this percentage was improved by 70.6% and there was significant difference between skills scores of nursing students before and after (P
  Conclusion
  Results showed that the simulation education was effective on the quality of the fixation of spinal column and improves nurse's skills.
  Keywords: Simulation education, Spinal column fixation, Nursing students
 • Maryam Gaemi Amiri *, Abasalt Khorasani, Mohammad Yamani Douzi Sorkhabi, Shahram Yazdani Pages 33-39
  BACKGROUND AND OBJECTIVE
  The development and innovation program in medical education is a strategic program in order to fulfill the objectives of the developmental programs of the health system. Since the medical faculty members have an important role in promoting public health, this study aimed to identify strategies for growth and development of faculty members of medical universities at northern part of Iran based on the evolution and innovation program of medical education in the form of grounded theory.
  METHODS
  This qualitative study was conducted using Grounded Theory Approach during 2015-2016. The study population included 22 faculty members of medical universities at the northern part of Iran. Sampling was performed by targeted method on those who were responsible in university or college. They were asked about the strategies for faculty development based on the development and innovation program in medical education.
  FINDINGS
  The results of collected data were classified into two main themes: Health ministry strategies (institutionalization of accountable and justice-centered education), and academic strategies (supporting the medical education development centers) and 9 sub-themes.
  CONCLUSION
  Considering the results of the study, it is recommended to Education policy makers to design and provide a more accurate and systematic programs in order to achieve development and growth of their faculty members according to the evolution and innovation program in medical education; so, the effectiveness and efficiency of faculty members and consequently the higher education system will be improved.
  Keywords: development, faculty members, innovation, medical education, strategy
 • Mohammadali Yaghoubifar, Akram Ghodrati *, Seyedjamal Mirmousavi Pages 40-46
  Background And Objective
  Training courses are a suitable opportunity that student become familiar with themselves career, field of study and social needs. Secondly students become familiar with update applications and technologies. The aim of this study was to determine training from perspectives of environmental health of students Sabzevar University of Medical Sciences.
  Methods
  this study is an analytic-descriptive and cross sectional research. This research was conducted on undergraduates 8th semester of environmental health. The sampling method was census. The research instrument is a research-maker questionnaire. Content validity was confirmed by experts. Too Reliability was calculated through Cronbach's alpha coefficient 0.74. The study was conducted on students. Descriptive statistical methods and software SPSS version 16 is used to analyze the data.
  FINDINGS: A total of 48 students participated in the study that they were 15 (31.25%) men and 33 (68/75%) women. Students had not a positive view about the design and organization, implementation and evaluation, pilot education, regulatory and control programs, needed administrative actions of training activities .The teachers had a positive about regulatory and control programs than other training programs.
  Conclusion
  Results showed that the student's views on all items student lower-than-average standard. The first step towards institutionalizing approach of responsive education is to identify the problem, deficiencies and the needs of current training programs towards responsive education to the needs of community. The final exam after completion of training, practical courses and activities performed by the students, assiduity to training problems and accurate planning are ways that help to increasing education quality.
  Keywords: Training courses, Environmental health, Students
 • Seyedesmaeil Managheb *, Yahya Sadeghi Mazidi Pages 47-52
  Background And Objective
  Medical ethics is one of the lessons which were added to general medical curriculum in recent years. Experimental nature of this course requires having its own training and assessment methods. In this way, the viewpoints of the teachers can have a prominent role. This study aimed to determine teacher's opinions about teaching and evaluation methods of medical ethics course at Shiraz and Jahrom Universities of Medical Sciences in the year 2012.
  Methods
  This cross sectional study was carried out in the year 2012 at Shiraz and Jahrom Universities of Medical Sciences.The study population consisted of teachers of medical ethics at these two universities. Sampling was performed as census and all medical ethics teachers (23 persons) were enered to this study. The study instrument was a researcher-made questionnaire which its validity was approved by the five expert's opinions and its reliability was determined as Cronbach's alpha measure 74%. This questionnaire had four main areas: 1- Appropriate time for teaching. 2- Appropriate place for teaching. 3- Appropriate method for teaching. 4- Appropriate method for evaluation which was set as the 5-choices Likert scales from completely agreed to completely disagree. The questionnaires were sent to the teachers and delivered after filling out. Obtained data were analyzed with SPSS version 14 package as descriptive statistics.
  FINDINGS: Based on the teachers opinion, the best time for teaching was clerckship period (43.5%), internship in second place (30.4%) and basic sciences in the last place (8.7%). the best palce for teaching was classroom (43.5%) and Clinical Skills Lab in second place (21.7%). The best method for teaching was lecture (56.5%) and group discussion (21.7%). The best way of evaluation was written exam (52.2%) and work report and observation of medical interview correspond with 17.4% and 8.7% were in second and third places.
  Conclusion
  It is suggested that to teach this lesson as a longitudinal course especially in clinicalcourse. In the other words, the concepts made simple or quite theoretical can be tought in the basic sciences phase; practical and complex concepts can be tought in the clinical phase. Although in this study, lecturing and writing exams are most welcome, but this may be due to the lack of familiarity of the teachers with other existing methods.
  Keywords: Medical ethics, Professional ethics, Medical Education, Evaluation