فهرست مطالب

 • سال چهاردهم شماره 3 (پیاپی 37، پاییز 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/10/10
 • تعداد عناوین: 7
|
 • پروین باقرزاده * صفحات 1-7
  مقدمه
  سرب، یکی از فلزات سنگین و سمی است که اثرات و عوارض متعددی بر سیستم های بیولوژیک موجودات زنده از جمله انسان داشته و خطرات گوناگونی مانند ناباروری را ایجاد می کند. در این مطالعه سعی شده است تا با بررسی اثر آنتی اکسیدانی دارچین بر رفع مسمومیت ناشی از سرب بر تغییرات هورمون های جنسی، راه حلی جهت رفع مشکل افراد در مواجهه با سرب انجام شود.
  روش کار
  حیوانات مورد استفاده 42 سر موش صحرایی ماده بالغ نژاد ویستار بودند که به 7 گروه 6 تایی شامل گروه کنترل که هیچ دارویی دریافت نکردند، گروه شاهد 1( حلال دارو)، گروه شاهد 2 (روزانه 6/0 گرم بر لیتراستات سرب)، گروه شاهد 3 (روزانه 5/1 گرم بر کیلوگرم عصاره دارچین) و گروه های تجربی 1، 2 و 3 که روزانه علاوه بر 6/0 گرم بر لیتراستات سرب، به ترتیب 1/0، 2/0 و 4/0 گرم بر کیلوگرم عصاره دارچین به مدت 14 روز دریافت کردند. در خاتمه تحقیق خونگیری به عمل آمد و غلظت هورمون های استروژن و پروژسترون با روش الیزا مورد بررسی قرار گرفت.
  نتایج
  نتایج نشان داد غلظت هورمون استروژن در گروه شاهد 2 دارای کاهش و در گروه شاهد 3 دارای افزایش معناداری نسبت به گروه کنترل در سطح 5% می باشد. غلظت هورمون پروژسترون در گروه شاهد 2 کاهش و در گروه شاهد 3 افزایش معناداری نسبت به گروه کنترل نشان داد(05/0> P).
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج تحقیق نشان داد که عصاره دارچین به صورت وابسته به دوز و با خواص آنتی اکسیدانی باعث کاهش عوارض ناشی از سرب بر هورمون های جنسی شده است.
  کلیدواژگان: دارچین، سرب، هورمون جنسی، موش صحرایی
 • محمد بکاییان، جواد ادبی، حامد طهماسبی * صفحات 8-17
  مقدمه
  افزایش مصرف مواد ضدعفونی کننده باکتری کش منجر به پیدایش سویه های استافیلوکوک مقاوم به این مواد شده است.برخی از پژوهش ها همراهی ژنهای عامل مقاومت به متی سیلین با این عوامل را تایید کرده اند. هدف از این مطالعه، بررسی حضور ژن های مقاومت به مواد بیوسایدی همچون qac A/B و smr در استافیلوکوک های کوگولاز منفی می باشد.
  روش کار
  در این مطالعه توصیفی-مقطعی،60 جدایه استافیلوکوک ساپروفیتیکوس و جدایه استافیلوکوک اپیدرمیدیس از نمونه های بالینی طی مدت 9ماه جمع آوری شد. بعد از آزمایشات بیوشیمیایی اولیه و تایید جدایه ها از نظر جنس و گونه، با استفاده از پرایمرهای اختصاصی، ژنهای aqcA/B و smr با روش واکنش زنجیره ای پلی مراز مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از آزمون آماری کای دو مورد آنالیز قرار گرفتند.
  یافته ها
  از 60 جدایه استافیلوکوک ساپروفیتیکوس 36 جدایه دارای ژن mecA بودند. از این میان جدایه دارای ژن qacA و 21 جدایه داری ژن smr بودند. همچنین از 49 جدایه استافیلوکوک اپی درمیدیس 27 جدایه دارای ژن mecA بودند که از این میان 11 جدایه دارای ژن qacA/B و 8 جدایه دارای ژن smr بودند.
  نتیجه گیری
  در نتایج بدست امده از این پژوهش حضور گسترده ژن های qac A/B و smr در جدایه های بالینی استافیلوکوک های کوگولاز منفی مقاوم به متی سیلین مشاهده شد. با توجه به شیوع سویه های مقاوم به متی سیلین در جدایه های بدست آمده، به نظر می رسد با کنترل مصرف آنتی بیوتیک، از گردش های ژنی گوناگون جلوگیری کرد.
  کلیدواژگان: کواگولاز منفی، ژن qacA-B، ژن smr، مقاومت به متی سیلین
 • شاهین حاجی قهرمانی *، علی مجتهدین، وحید غریب خواجه صفحات 18-26
  زمینه و هدف
  اخیرا آنتی هیستامین ها به عنوان عوامل کاهش دهنده درد مورد توجه قرار گرفته اند. هدف از مطالعه حاضر، تحقیق ایجاد بی دردی کلرفنیرامین در طی بیهوشی با ترکیب آسپرومازین- کتامین و انجام عمل جراحی در موش صحرائی بود.
  مواد و روش کار
  تعداد 20 سر موش صحرائی بالغ به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. درگروه اول کلرفنیرامین تزریق شده و 30 دقیقه بعد آسپرومازین - کتامین تزریق شد؛ در گروه دوم ابتدا نرمال سالین تزریق شد و سپس ترکیب آسپرومازین - کتامین تزریق گردید. ارزیابی رفلکس های درد از طریق آزمون فشردن پنجه پا ، دم و واکنش موش صحرائی به عمل لاپاراتومی در طی بیهوشی صورت گرفت. زمان القاء بیهوشی، طول دوره بیهوشی سبک، زمان بیهوشی جراحی، مدت زمان لازم برای راه رفتن، تعداد ضربان قلب و تنفس اندازه گیری شد.
  نتایج
  طول مدت بیهوشی سبک در گروه 2 کوتاهتر از گروه 1 بود (05/0 P <). رتبه درد لاپاراتومی در گروه اول و گروه دوم از نظر آماری تفاوت معنی دار با همدیگر داشتند. در دو گروه رفلکس درد ناشی از فشردن پنجه پا و دم تفاوت معنی دار با همدیگر نداشتند. ضربان قلب در موش های صحرائی در هر دو گروه در مقایسه با هم تغییر آماری معنی دار نشان نداد.
  نتیجه گیری
  کلرفنیرامین به عنوان یک داروی پیش بیهوشی با ترکیب آسپرومازین- کتامین در موش صحرائی بیهوشی متعادل مناسبی را القاء می کند. به این ترتیب، کلرفنیرامین در موش صحرائی می تواند به عنوان یک ماده پیش بیهوشی در ترکیب با آسپرومازین- کتامین در اعمال جراحی استفاده شود.
  کلیدواژگان: کلرفنیرامین، آسپرومازین، کتامین، بیهوشی، موش صحرائی، بی دردی
 • پروین فرزانگی *، خاطره ابراهیمی، معصومه حبیبیان صفحات 27-34
  مقدمه
  پوکی استخوان رایج ترین بیماری متابولیکی استخوان است که عوامل مختلفی مانند شاخص پایین توده بدن و عدم فعالیت جسمانی در بروز این بیماری دخالت دارند. تعدیل شیوه زندگی می تواند یک استراتژی مفید برای پیش گیری از این بیماری باشد. لذا هدف مطالعه حاضر تعیین اثر تمرین مقاومتی دایره ای و مصرف عصاره یونجه بر سطوح استئوپروتگرین و فاکتور هسته ای کاپا بی در دختران جوان لاغر بود.
  روش کار
  در این مطالعه نیمه تجربی 28 نفر از دختران دانش آموز (16 تا 19 سال) بطور تصادفی و مساوی به چهار گروه (مکمل، تمرین، تمرین- مکمل و کنترل) تقسیم شدند. برنامه تمرین مقاومتی شامل 10 حرکت با شدت 60 تا 80 درصد یک تکرار بیشینه بود که در 8 الی 12 تکرار، طی 4 هفته، سه جلسه/ هفته 60 دقیقه/ جلسه انجام شد. مکمل یونجه به میزان یک سی سی/ کیلوگرم وزن بدن، هر 3 بار در روز و به مدت 4 هفته مصرف شد. آنالیز داده ها با استفاده از آزمون های t زوجی و آنالیز واریانس یک راهه انجام شد(05/0P<).
  یافته ها
  4 هفته تمرین مقاومتی دایره ای، مکمل سازی و مداخله ترکیبی با افزایش معنی دار سطوح استئوپروتگرین و کاهش معنی دار سطوح فاکتور هسته ای کاپا بی دردختران لاغر همراه بود(05/0>p). بعلاوه مداخله ترکیبی با تغییر بیشتری در سطوح این شاخص ها در مقایسه با گروه تمرین و مکمل همراه بود(05/0>p).
  نتیجه گیری
  انجام تمرینات مقاومتی دایره ای و مصرف عصاره یونجه به عنوان یک روش درمانی غیر دارویی می تواند سبب افزایش شاخص های تشکیل استخوان و نیز کاهش فعالیت مسیر تحلیل آن در دختران جوان لاغر گردد، البته اثر بخشی ترکیب تمرین و مکمل بیشتر از اثرات جداگانه هر یک از مداخله ها می باشد.
  کلیدواژگان: تمرین مقاومتی، یونجه، استئوپروتگرین، فاکتور هسته ای کاپا بی، لاغری
 • علیرضا خیرالله، مصطفی چشم پوش، اسما محمدی، ندا عبدویسی، حمیده قاسم پور * صفحات 35-42
  مقدمه
  کشت سلولی یکی از تکنیک های اصلی مورد استفاده در تحقیقات علمی امروز می باشد که به سه صورت انجام می شود: کشت اولیه، کشت ثانویه یا پاساژ سلولی و خریدن سلول های نامیرا از بانک های سلولی. سلول فیبروبلاست یکی از اجزای مهم بافت همبند می باشد که تقریبا در همه جای بدن یافت می شود. سلول های فیبروبلاست بر اساس موقعیت قرارگیری، نقش های عملکردی و مورفولوژی گوناگونی را دارا می باشند. هدف ما در این طرح ساده سازی از طریق نوآوری و بومی سازی، و به دست آوردن سلول های فیبروبلاست پوستی نوزاد موش به منظوراستفاده از این سلول ها برای مطالعات بعدی بود.
  مواد و روش ها
  برای انجام این پروژه از نوزاد موش یک تا دو روزه از نژاد سوری استفاده شد. قبل از شروع کار ابتدا تمام وسایل ازجمله ست جراحی و ظروف کشت و بافرها و... توسط اتوکلاو در دمای 121 درجه سانتیگراد و فشارشدید استریل شدند، همچنین محیط کار توسط الکل 70% و لامپ UV استریل شدند. ابتدا نوزادهای موش زیر هود بیولوژی و با ابزار استریل در الکل 70 درصد کشته واستریل شدند و سپس سلول های فیبروبلاست پوستی از این موش ها جدا شد. علاوه بر این سلول های فیبروبلاست پوستی کشت داه شده جهت رشد بیشتر از محیط اولیه به یک محیط تازه و جدید منتقل شدند و اولین پاساژ سلولی بر روی این سلول ها انجام شد.
  نتایج
  سلول های فیبروبلاست کشت داده شده در روزهای مختلف از لحاظ میزان رشد و مورفولوژی توسط میکروسکوپ فلوئورسنت (Olympus) با بزرگنمایی 10 مورد بررسی قرار گرفتند، که این سلول ها از نظر مورفولوژی مناسب بودند.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج مطالعه حاضر، سادگی این روش، عدم نیاز به صرف هزینه زیاد و استریل بودن شرایط بدون استفاده از آنتی بیوتیک و ضد قارچ ،استفاده از این روش برای جداسازی و کشت سلول ها در مطالعات مختلف را منطقی می سازد.
  کلیدواژگان: کشت سلولی، سلول های فیبروبلاست، نوازاد موش
 • حامد طهماسبی *، محمد بکاییان، مژده جهانتیغ، جواد ادبی صفحات 43-46
  مقدمه
  انجام واکنش PCR یکی از دقیق ترین و حساس ترین تست ها برای سنجش های مولکولی می باشد. استخراج DNA همیشه از وقت گیرترین و هزینه برترین مراحل قبل از PCR می باشد که با حذف آن در برخی شرایط می توان در زمان و هزینه صرفه جویی کرد. هدف از این مطالعه مقایسه دو روش PCR مستقیم و PCR با استخراج DNA الگو در شناسایی ژن های tst و mecA و femA ی باشد.
  روش کار
  در این بررسی ایزوله های بالینی استافیلوکوک اورئوس با تست های بیوشیمیایی تایید شدند. سپس با روش های، PCR مستقیم از کلنی های استافیلوکوک اورئوس کشت داده شده بر روی محیط Muller Hinton agar و PCR با DNAاستخراج شده توسط کیت استخراج برای ژنهای tst و mecA و femAمورد ارزیابی قرار گرفت. برای این کار از سه پرایمر اختصاصی برای ژنهای مورد نظر استفاده شد.
  یافته ها
  تکثیر ژن های tst و mecA به طول bp 326 و bp 163 توسطPCR مستقیم و PCR با DNA استخراج شده با موفقیت انجام شد که مربوط به توکسین1سندروم شوک توکسیک و مقاومت به متی سیلین می باشند. در نهایت توسط ژنهای مورد نظر سویه های مقاوم و تولید کننده توکسین شناسایی شدند. نتایج بدست آمده از نظر کمی کاملا مشابه و از نظر کیفی متفاوت بودند، که آزمون PCR با استفاده از کیت نتایج بدست امده دارای کیفیت بهتری بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایح بدست آمده در این بررسی، برای صرفه جویی در وقت و هزینه در تشخیص استافیلوکوک اورئوس می توان از PCR مستقیم استفاده کرد . کیفیت باندهای بدست آمده در این روش نسبت به PCR با DNA استخراج شده، قابل قبول بود و در برخی موارد می توان از آن بعنوان یک تست تشخیصی سریع استفاده کرد. برای اینکه کیفیت کار بهتر شود باید از روغن های معدنی استفاده شود.
  کلیدواژگان: استافیلوکوک اورئوس، مقاومت به متی سیلین، PCR مستقیم، ژن tst، ژن mecA
 • سارا معصومی زواریانی، رضا میرنژاد *، شهره زارع، وهاب پیرانفر، عذرا باقری بجستانی صفحات 48-54
  زمینه و اهداف
  به دلیل وجود گونه های مختلف انتروکوکوس، شناسایی دقیق انتروکوک ها در سطح گونه از اهمیت بالایی برخوردار می باشد، لذا هدف این مطالعه استفاده از روش های فنوتیپی و ژنوتیپی برای تشخیص گونه های انتروکوکوس ایزوله شده از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های شهر تهران و بررسی الگو مقاومت داروئی در آن ها بود.
  روش بررسی
  این مطالعه آزمایشگاهی بر روی 400 نمونه بالینی از بیمارستان های شهر تهراندر طی سال های 93-1394 صورت پذیرفت. برای شناسایی انتروکوک از کشت های اختصاصی استفاده شد. از آزمون اختصاصی بیوشیمیایی برای شناسایی گونه های انتروکوکوس فکالیس و انتروکوکوس فاسیوم استفاده گردید. از روش PCR به منظور شناسایی گونه های انتروکوک استفاده گردید. محصولات جهت تایید، تعیین توالی شدند. آنتی بیوگرام به روش دیسک دیفیوژن برای نمونه ها انجام شد و برای تعیین MIC وانکومایسین، روش میکرودایلوشن انجام گردید...
  یافته ها
  از 400 نمونه جمع آوری شده 278 نمونه انتروکوک تشخیص داده شد. بر اساس روش های فنوتیپی، 86/70% سویه هاانتروکوکوس فکالیس و 46/15% انتروکوکوس فاسیوم و 66/13% سایر گونه های انتروکوک بود. با استفاده از روش PCR، 3/72% انتروکوکوس فکالیس و 43/10% انتروکوکوس فاسیوم و 62/17% سایر گونه های انتروکوک تشخیص داده شد. نتایج انتی بیوگرام بیشترین مقاومت را به جنتامایسین و کمترین مقاومت را به لینزولاید نشان داد. 9 مورد مقاوم به وانکومایسین با MIC ≥ 512 بودند.
  نتیجه گیری
  آنالیز آماری این مطالعه تفاوت معنی داری میان تشخیص سویه های انتروکوکوس به روش PCR نسبت به روش فنوتیپی نشان داد (p ≥ 0.05)؛ در حالی که در تشخیص گونه انتروکوکوس، تفاوت معنی داری مشاهده نشد. وجود مقاومت به وانکوومانسین (MIC ≥ 512mg.ml) در 9 نمونه شیوع قابل توجه مقاومت را نشان داد.
  کلیدواژگان: انتروکوکوس فکالیس، انتروکوکوس فاشیوم، روش های فنوتیپی، PCR
|
 • Parvin Bagherzadeh* Pages 1-7
  Introduction
  Lead is one of the toxic and heavy metals that had different effects and side effects on biological systems of living creatures suchas humon, also, it causes various risks such as infertility. This study investigate antioxidant effect of cinnamon on elimination of lead poisoning in reproductive system in order to find a solutim for the problem of people in facing with lead.
  Materials And Methods
  The animals in this into 7 groups of 6 rats that includes one control group which received no remedy, control group 1 (solvent), control group 2 (0.6 g/l lead acetate daily), control group 3 (1.5 g/kg cinnamon extract daily), experimental group 1,2,3 that daily received 0.6 g/l lead acetate in addition to respectively received 0.1, 0.2 , 0.5 g/kg cinnamon extract for 14 days. Then, statistical data determineal significantly by ANOVA (one – way analysis of variance) through SPSS software , version 18.
  Results
  The results shows that The concentration of the hormone estrogen decreased in control group 2 and increased in control group 3 signiticantly compared to control group in 5% level. The concentrate of hormone progesterone decreased in control group 2 and increased in control group 3 significantly compared to control group.
  Conclusion
  The results of this study indicates that cinnamon extract in a dose dependent manner and with antioxidant properties reduces the side effects of lead on sex hormones.
  Keywords: Cinnamon, Lead, Sex Hormone, Rat
 • Mohammad Bokaeian, Javad Adabi, Hamed Tahmasebi * Pages 8-17
  Introduction
  Increasing use of disinfectants biocide cause to appearance of resistant strains of coagulase negative Staphylococcus. Some research confirmed this gene responsible for resistance to methicillin and association with these agents. The aim of this study was to investigate the presence of resistance genes of biocides such as qac A/B and smr in coagulase negative staphylococci.
  Materials and Methods
  In this cross-sectional study, 60 samples of Staphylococcus epidermidis and 49 samples of Staphylococcus saprophyticus collected over a period of 9 months from clinical samples. After the initial biochemical tests and confirmed genus and species isolates, using specific primers for aqcA / B and smr genes studied by using polymerase chain reaction(PCR) method. Data were analyzed using chi-square test
  Results
  Of 60 isolates of Staphylococcus saprophyticus, 36 isolates had mecA gene. Among these, significantly 19 isolates qacA gen and 21 isolated smr gene. also of 49 Staphylococcus epidermidis isolates, 27 isolates were mecA gene and among those isolates ,11 isolates have gene qacA / B and 8 isolate have smr genes.
  Conclusions
  The results of this study, we observed the wide spread presence of genes qac A/B and smr in clinical isolates of methicillin-resistant coagulase-negative staphylococci. Due to the prevalence methicillin-resistant strains obtained in isolation,
  Keywords: qacA-B, smr, mecA, methicillin resistance, coagulase negative
 • Shahin Hajighahramani *, Ali Mojtahedin, Vahid Gharib Khajeh Pages 18-26
  Background and Objective
  Recently, antihistamines is known as analgesic agents. The aim of the present study is to investigate the analgesic activity of chlorpheniramine (H1 antagonist), during anesthesia with acepromazine- ketamine combination and surgical operation in rat.
  Methods & materials: 20 adult rats were randomly assigned in two groups. In first group, chlorpheniramine was administered and 30 minutes later acepromazine – Ketamine was injected. In second group, Normal saline was administerd initially and then acepromazine - Ketamine combination was injected. Assessment of pain reflexes was performed by toe pinch , tail pinch test and reflex of rats to laparotomy operation during anesthesia. Induction time of anesthesia, duration of light anesthesia, surgical anesthesia time, walking time, heart rate and respiratory rate was measured.
  Results
  Time of light anesthesia in group 2 was shorter than group 1 (P
  Conclusion
  chlorpheniramine as a premedication was induced appropriate balance anesthesia in rat with acepromazine- ketamine combination. Thus, chlorpheniramine could be used in rat as premedication agent for surgical operations in combined with acepromazine- ketamine.
  Keywords: Chlorpheniramine, Acepromazine, Ketamine, Anesthesia, rat, Antinociception
 • Parvin Farzanegi *, Khatereh Ebrahimi, Masoumeh Habibian Pages 27-34
  Introduction
  Osteoporosis is the most common metabolic bone disease with high prevalence that various factors are involved in the pathogenesis of this disease, including the low body mass index and lack of physical activity. Change in lifestyle represents a successful strategy to prevent future disease. Therefore the aim of this study was determine the interactive effects of resistance training and Medicago sativa extracts consumption on serum level of steoprotegerin and nuclear factor kappa B in thin girls.
  Materials And Methods
  In one Quasi-experimental study, 28 female students (16 to 19 years) divided into 4 groups, including: supplement, training , training-supplement and Control randomly. Resistance training program consisted of 10 exercise movements at 60-80% of one repeated maximal in 8-12 repetition (in 3 circuits), 60 min per day and 3 sessions per week for 4 weeks. Intake Medicago sativa supplement was 1 ml/kg body weight for 3 times a day. Data were analyzed with Paired t and ANOVA tests ( P
  Results
  Four weeks of resistance training, supplementation and the combined intervention were associated with a significant increase in steoprotegerin and decrease in nuclear factor kappa B levels (P
  Conclusion
  Regular resistance training with consumption of Medicago sativa extracts as a non-drug therapy can increase bone formation markers and also reduce the activity of the absorbency pathway in thin adolescent girls. Of course the combination of exercise and supplement are more effective than the separate effects of each them.
  Keywords: Resistance training, Medicago sativa, steoprotegerin, nuclear factor kappa B, thinness
 • Alireza Kheirollah, Mostafa Chashmpoosh, Asma Mohammadi, Neda Abdovis, Hamide Ghasempoor * Pages 35-42
  Background and
  Objective
  Cell culture is one of the main techniques used in scientific researches that done in three ways: Primary culture, secondary culture or cell passage and purchase Cell Lines of Cell banks. Fibroblast cell is an important component of connective tissue that is found almost everywhere in the body. Fibroblast cells based on their location have functional and morphology roles. The aim of this project was simplification through innovation and localization, and to obtain mouse newborn skin fibroblast cells in order to use these cells for further study.
  Methods
  For this project were used from mouse neonatal that is one to two days. Initially all devices, including surgical materials, culture dishes, buffer and etc were sterilized by autoclaving at 121 ° C and intense pressure. As well as workplace were sterilized by 70% alcohol and UV. Initially mouse neonatal under the biology hood and in 70% alcohol were killed and were sterilized with sterile instruments and then skin fibroblast cells were isolated from these mice. In addition skin fibroblast cells for further growth were transferred of the primary environment to a fresh and new medium and first passages was performed on these cells.
  Results
  Fibroblast cells in different days were evaluated in terms of growth and morphology by fluorescent microscope (Olympus) with a magnification of 10, that this cells in terms of morphology were appropriate.
  Conclusion
  According to the results of this study, the simplicity of this method, no need to high costs and sterile conditions without the use of antibiotics and anti-fungal, makes reasonable use of this method for isolation and cell culture in different studies.
  Keywords: Cell culture, Fibroblast cells, Mouse newborn
 • Hamed Tahmasebi *, Mohammad Bokaeian, Mojdeh Jahantigh, Javad Adabi Pages 43-46
  Introduction
  PCR reactions one of the most accurate and most sensitive tests for the molecular assays. DNA extraction always is time-consuming and costly before the PCR process, which in some cases removed can be saving time and Price. The aim of this study was to compare direct PCR and PCR with DNA extraction template for detection of tst, mecA and femA gens.
  Materials And Methods
  In this study, clinical isolates of Staphylococcus aureus were confirmed by biochemical tests. Then, with direct PCR by colony acquired of Muller Hinton agar culture and PCR with the extracted DNA extraction kit were studied for tst and mecA genes. For this test, three specific primers were used to target genes.
  Findings: amplification was observed of tst, mecA and femA gens with length 326bp, 163bp and 132bp by direct PCR and PCR with the extracted DNA relevant to toxic shock syndrome toxin 1 and are resistant to methicillin. Finally, detected resistant strains and toxins strains by genes. Our results quantitatively Similar each other and in therm of qualitatively were different. The results of PCR test with using extraction kit obtained the better quality.
  Conclusions
  According to the results obtained in this study, to save time and cost in the detection of Staphylococcus aureus can be used to direct PCR. Bands quality obtained in this way to PCR, DNA, is acceptable and in some cases it can be used as a rapid diagnostic test. To make the better quality must be used mineral oils.
  Keywords: Staphylococcus aurous, MRSA, Direct PCR, tst, mecA
 • Sara Masoumi Zavaryani, Dr Reza Mirnejd *, Dr Shohreh Zareh, Vahhab Piranfar, Ozra Bagheri Bejestani Pages 48-54
  Background
  Nowadays, the epidemiology of enterococcal infections has attracted a lot of attention. This led to significant changes occur in the field. Also identification of Enterococcus is important and can be effective to the control flow microorganism antibiotics resistance. So the aim of this study was Identification of Enterococci faecalis & E. faeacium pathogens via Tehran hospitals clinical samples by phenotypic and genotypic methods and evaluation of antimicrobial susceptibility pattern in 2016.
  Methods
  This study was performed on 400 clinical samples from different hospitals in Tehran, Iran in 2015-2016.Specific cultures were used for identification of Enterococcus. Biochemical test was used to recognize E.faecalis and E.faeacium specious. Then, PCR method was used to identify Enterococcus spp. Amplified DNA sequenced to assure reproduction. Antibiotic susceptibility test was done by disc diffusion method.
  Results
  By phenotypic method, 278 Enterococcus were recognized from 400 samples, in which 70.86% were Enterococcus faecalis strains, 15.46% E. faeacium strains and 13.66% were other strains of Enterococcus species. While by using genotypic methods based on PCR, 72.3% were recognized E. faecalis strains, 10.43% E.faeacium strains and 17.62% were strains of other Enterococcus species. Results of antibiograms pattern showed gentamicin was most resistant and least resistant was linezolid. 9 cases were resistant to vancomycin MIC ≥ 512 µg/ml.
  Conclusion
  Rapid detection can be useful to prevent a massive outbreak of Enterococcus. Also according to the prevalence of vancomycin resistant enterococcus which was shown, the necessity of preventive measures reported. Due to resistance patterns, in order to prescribe the right antibiotics, anti-susceptibility testing for each patient before treatment is recommended.
  Keywords: Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium, Phenotypic method, PCR, Molecular detection