فهرست مطالب

پزشکی ارومیه - سال بیست و هشتم شماره 1 (فروردین 1396)
 • سال بیست و هشتم شماره 1 (فروردین 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/01/25
 • تعداد عناوین: 9
|
 • میعاد عصفوری، محسن سروری، حسین کارسازی، منصور بیرامی، تورج هاشمی صفحه 1
  پیش زمینه و هدف
  اختلال اضطراب اجتماعی یکی از شایع ترین اختلالات اضطرابی است. مطالعه درباره سبب شناسی این اختلال از اهمیت و ضرورت بسیاری برخوردار است. هدف پژوهش حاضر، ارزیابی نقش سیستم های فعال سازی و بازداری رفتاری (BAS / BIS) در نشانه های اختلال اضطراب اجتماعی با توجه به اثرات میانجی سوگیری شناختی است.
  مواد و روش کار
  پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع بنیادی و به لحاظ نحوه جمع آوری داده ها از نوع توصیفی – تحلیلی می باشد.240 نفر از دانشجویان دانشگاه تبریز در سال تحصیلی 94-1393 با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ایانتخاب شده و به این پرسشنامه ها پاسخ دادند: مقیاس سیستم های بازداری/ فعال سازی رفتاری کارور و وایت (1994)، نسخه تجدیدنظر شده پرسشنامه تفسیر مربوط به خود و دیگران و پرسشنامه هراس اجتماعی (SPIN). برای تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی تاییدی و روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد.
  یافته ها
  ارزیابی مدل ساختاری با استفاده از شاخص های آماری نشان داد که سیستم بازداری رفتاری و سیستم فعال سازی رفتاری اثرات معنی داری بر روی اختلال اضطراب اجتماعی به واسطه سوگیری شناختی دارند. یافته ها از برازندگی مناسب ساختار فرضی بین متغیرهای پژوهش حمایت کرد.
  بحث و نتیجه گیری
  با تکیه بر این یافته ها می توان دریافت، سوگیری شناختی می تواند نقش واسطه ای قابل توجهی بین سیستم های مغزی رفتاری و اختلال اضطراب اجتماعی ایفا کند.
  کلیدواژگان: فعال سازی رفتاری، بازداری رفتاری، سوگیری شناختی
 • نوروفیبروم منفرد لثه: گزارش یک مورد نادر
  پگاه مسنن مظفری، عباس جوادزاده بلوری، شادی ثقفی، سیدامیر سیدی، رویا زمانی * صفحه 14
  مقدمه
  نوروفیبروما یک تومور خوش خیم با منشا عصبی و رشد آهسته می باشد. این ضایعه در حفره دهان به ندرت دیده می شود. بیشتر موارد گزارش شده به صورت متعدد و جزئی از سندرم ژنرالیزه نوروفیبروماتوزیس (NF) بوده است ولی در موارد بسیار کم این ضایعه به صورت منفرد یعنی بدون ارتباط با سندرم نیز دیده شده است. زبان شایع ترین و لثه نا شایع ترین مکان نوروفیبرومای داخل دهانی می باشد. در این مطالعه به گزارش یک مورد نادر نوروفیبروم دهانی منفرد در لثه باکال فک پایین یک آقای 33 ساله پرداختیم.
  آقایی 33 ساله با شکایت تورم لثه با سابقه رشد 30 ماهه به بخش بیماری های دهان دانشکده دندان پزشکی مشهد مراجعه کرده است. یک ندول صورتی کمرنگ، با قوام نرم و با حدود مشخص، به اندازه حدود cm 1Χ1 بر روی لثه باکال دندان های پرمولر سمت راست فک پایین بیمار مشاهده گردید. در نمای رادیوگرافی یافته غیرطبیعی دیده نشد. نمای هیستوپاتولوژی شامل پرولیفراسیون نئوپلازیک خوش خیم سلول های مزانشیمال دوکی شکل به صورت باندل های متقاطع بود و در بررسی ایمونوهیستوشیمی، واکنش نسبت به پروتئین S100 مثبت گزارش شد. در کنترل یک ساله شواهدی از عود مشاهده نگردید.
  موارد اندکی از نوروفیبروم لثه بدون ارتباط با سندرم نوروفبیروماتوزیس گزارش شده است. به علت ریسک بدخیمی، پیگیری طولانی مدت توصیه می شود.
  کلیدواژگان: نوروفیبروم منفرد، حفره دهان، لثه، نوروفیبروماتوزیس
 • صلاح الدین زاهدی، افشین زاهدی، احسان خشابی صفحه 23
  پیش زمینه و هدف
  شکستگی های فک و صورت افزایشی روزافزون داشته اند. بر همین اساس در این مطالعه به تحلیل الگوی انواع شکستگی استخوان های فک و صورت و عوامل مرتبط با آن در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) پرداختیم.
  روش مطالعه
  مطالعه به صورت یک بررسی مشاهده ای از نوع توصیفی تحلیلی انجام گردید. پرونده 637 نفر از بیمارانی که با تشخیص قطعی شکستگی های فک و صورت در سال 1390 به بیمارستان امام خمینی (ره) ارومیه مراجعه و داده های آن ها به طور کامل در پرونده موجود بود، موردبررسی قرار گرفت و با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های کای اسکوار و آنالیز واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  میانگین سنی افراد دارای شکستگی، 47/14± 68/26 سال بود. سقوط از ارتفاع شایع ترین علت شکستگی بود و بعدازآن تصادف و نزاع شایع ترین علل بودند. بیشترین محل شکستگی بینی با حدود 4/66 درصد و مندیبل با 1/7 درصد بودند.
  بحث و نتیجه گیری
  آسیب های فک و صورت در مردان و در سنین 20 تا 30 سال شایع تر بوده و عمدتا ناشی از سقوط از ارتفاع و تصادفات جاده ای می باشند و بیشتر در استخوان های بینی و فک پایین دیده می شود.
  کلیدواژگان: شکستگی، فک، صورت، فک بالا، فک پایین، گونه، دنتوآلوئولار، بینی
 • امیر عرفان پرست، اسماعیل تمدن فرد، الهه محمدی، شقایق نعمتی، رقیه محمدی صفحه 28
  پیش زمینه و هدف
  سیستم عصبی سمپاتیک از طریق گیرنده های آلفا-2 آدرنرژیک و انسولین نقش مرکزی در تنظیم میزان گلوکز خون دارند. از طرف دیگر، ویتامین B12 در عملکردهای سیستم عصبی سمپاتیک و انسولین دخالت می کند. لذا، در این مطالعه اثر ویتامین B12 بر یک مدل هیپرگلیسمی حاد ناشی از کتامین - گزیلازین بررسی گردید. برای آشکار شدن مکانیسم های احتمالی اثر ویتامین B12، از یوهمبین (آنتاگونیست گیرنده آلفا-2 آدرنرژیک) و انسولین استفاده شد.
  مواد و روش کار
  تعداد 66 موش صحرایی به 11 گروه تقسیم شدند که در آن ها تزریق داخل صفاقی سالین نرمال و مقادیر مختلف ویتامین B12، یوهمبین و انسولین 15 دقیقه پس از ایجاد هیپرگلیسمی حاد انجام شد. هیپرگلیسمی حاد با تزریق داخل صفاقی کتامین (100 میلی گرم به ازای کیلوگرم وزن بدن) و گزیلازین (10 میلی گرم به ازای کیلوگرم وزن بدن) ایجاد گردید. پس از ایجاد هیپرگلسیمی میزان گلوکز خون دم در دقایق 30، 60 و 120 اندازه گیری شد. داده ها با روش آماری آنالیز واریانس دو طرفه و سپس آزمون توکی تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  پس از تزریق کتامین - گزیلازین سطح گلوکز خون در دقایق 30، 60 و 120 به طور معنی داری افزایش یافت. ویتامین B12 ) 5/0 و 2 میلی گرم/کیلوگرم وزن بدن)، یوهمبین (1 میلی گرم/کیلوگرم وزن بدن) و انسولین (2 واحد/کیلوگرم وزن بدن) هیپرگلیسمی حاد ناشی از کتامین - گزیلازین را کاهش دادند. تزریقات توام مقادیر غیر موثر ویتامین B12، یوهمبین و انسولین به ترتیب در مقادیر 125/0، 25/0 و 5/0، هیپرگلیسمی ناشی از کتامین - گزیلازین را به طور معنی داری تخفیف دادند.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج مطالعه حاضر اثرات کاهش دهنده هیپرگلیسمی حاد را برای ویتامین B12، یوهمبین و انسولین نشان دادند. اثرات همکاری در عملکرد آنتی هیپرگلیسمیک ویتامین B12 با یوهمبین و انسولین مشاهده شد.
  کلیدواژگان: ویتامین B12، هیپرگلیسمی حاد، کتامین، گزیلازین، انسولین، یوهمبین، موش صحرایی
 • کژال مبارکی، شاکر سالاری لک، حمیدرضا خلخالی، افسانه فرخندی سرخابی صفحه 39
  پیش زمینه و هدف
  کم کاری مادرزادی نوزادان یکی از شایع ترین اختلالات هورمونی و از مهم ترین علل قابل پیشگیری عقب ماندگی ذهنی محسوب می گردد که انجام و اجرای برنامه غربالگری برای آن توصیه شده است. این مطالعه با هدف ارزیابی اثربخشی برنامه غربالگری کم کاری مادرزادی تیروئید نوزادان در شهرستان سردشت طی سال های 1387 تا 1393 انجام شده است.
  مواد و روش کار
  در مطالعه مقطعی متوالی حاضر، داده های مربوط به 10945 نوزاد، طی سال های 1387 تا 1393 به روش سرشماری از فرم های مربوط به غربالگری این بیماری، پس از انجام هماهنگی های لازم و کسب مجوز از معاونت بهداشتی، استخراج و مورد تجزیه و تحیل آماری قرار گرفت.
  یافته ها
  از 17245 نوزاد متولد شده در طی سال های ذکر شده، 17074 نوزاد غربالگری شده، 171 نوزاد غربالگری نشده بودند که درمجموع داده های 10945 نوزاد (5582 پسر، 5363 دختر) در دسترس و مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که برنامه غربالگری با میزان پوشش 99 درصدو میزان فراخوان 5/4 درصد بوده که از بین موارد فراخوان شده 12.5 درصد آن ها مبتلا به اختلال مورد نظر بودند. و میزان شیوع از سال 1387 تا 1393 حدود 6/6 مورد در هر هزار تولد محاسبه گردید. 2 درصد نمونه های خون ارسالی به آزمایشگاه نامطلوب گزارش شدند و میانگین زمان شروع به درمان در موارد شناسایی شده 26.74 روز پس از تولد به دست آمد.
  بحث و نتیجه گیری
  برنامه غربالگری با شناسایی 114 نوزاد مبتلا در طول این دوره هفت ساله مطالعه حاضر و تحت پوشش و درمان قرار دادن 100 درصد موارد شناسایی شده به منظور کاهش معلولیت های جسمی و ذهنی در آن ها تا حد قابل قبولی اثربخش و موفقیت آمیز عمل نموده است. در بعضی از شاخص ها مانند زمان نمونه گیری بار اول و میانگین زمان شروع به درمان نوزادان مبتلا جای ارتقا دارد و در این زمینه باید جهت ارتقا شاخص های ذکر شده و درنتیجه رسیدن به اهداف نهایی برنامه بیشتر تلاش شود.
  کلیدواژگان: اثربخشی، کم کاری مادرزادی تیروئید نوزادان، غربالگری نوزادان، سردشت
 • علی طالعی، اکبر مولایی، شمسی غفاری صفحه 48
  پیش زمینه و هدف
  هایپوفسفاتمی در بیماران بدحال بستری دیده می شود و می تواند در نتایج درمان بیماران موثر باشد. بررسی شیوع هایپوفسفاتمی در اعمال جراحی قلب باز در کودکان و تاثیر آن بر پیش آگهی فوری در این کودکان می باشد.
  مواد و روش کار
  بیماران به دو گروه فسفر نرمال و فسفر پایین تقسیم شدند. در هر دو گروه مدت زمان انتوباسیون، ونتیلاسیون مکانیکی، بستری در بخش مراقبت های ویژه و در بیمارستان و میزان مرگ و میر بررسی شد. اطلاعات به دست آمده تحت بررسی آماری قرار گرفت.
  یافته ها
  از 102 نفر بیمار 60 نفر (8/58درصد) مذکر و 42 نفر (2/41درصد) مونث بودند. سن بیماران 07/27±36/27 ماه بود. بیشترین سن 6 سال و کم ترین سن 16 روز بود. بیشترین فراوانی تشخیصی سوراخ بین بطنی، سوراخ بین دهلیزی و سوراخ بین بطنی به همراه سوراخ بین دهلیزی می باشد. در بررسی انجام شده برای تغییرات فسفر در طی قبل و بعد از عمل جراحی تفاوت معنی داری مشاهده شد (P=0.015) که بیانگر تاثیر عمل جراحی در کاهش سطوح فسفر سرم می باشد. تفاوت معنی داری ازنظر مدت اقامت در بخش مراقبت های ویژه (P=0.660) و مدت بستری بیمارستانی (P=0.153) و مدت ونتیلاسیون مکانیکی (P=0.833) و طول مدت انتوباسیون بیماران (P=0.389) در بین دو گروه مشاهده نشد.
  بحث و نتیجه گیری
  هایپوفسفاتمی به عنوان یک عارضه شایع در بین بیماران جراحی قلب رخ می دهد که می تواند تحت تاثیر عوامل مختلفی باشد. جهت بررسی دقیق اثر هیپوفسفاتمی بر پیش آگهی این بیماران مطالعات وسیع تر لازم است.
  کلیدواژگان: هایپوفسفاتمی، جراحی قلب باز، اختلال مادرزادی قلب، پیش آگهی
 • حسن صابری، بهناز کشاورزی، الهه حشمتی، علیرضا شیرپور صفحه 56
  پیش زمینه و هدف
  مطالعات پیشین ثابت کرده اند که پرتودرمانی موجب عوارض جانبی در بدن می شود. به راین اساس، هدف مطالعه حاضر بررسی اثر حفاظتی عصاره زنجبیل بر تغییرات 8-OHdG و TAC ناشی از پرتو گاما در پلاسمای موش صحرایی نر می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه موش ها به 7 گروه کنترل، پرتو با دز 2 گری، پرتو با دز 4 گری، پرتو با دز 8 گری، پرتو با دز 2 گری+زنجبیل، پرتو با دز 4 گری+زنجبیل و پرتو با دز 8 گری+زنجبیل تقسیم شدند. به گروه های دریافت کننده زنجبیل به مدت 10 روز پیش از پرتوگیری روزانه mg/kg 50 زنجیل گاواژ شد. 10 روز پس از پرتوگیری از تمامی گروه ها خون گیری شد و غلظت 8-OHdG و TAC در پلاسما آن ها جهت بررسی استرس اکسیداتیو، مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  غلظت 8-OHdG در تمامی گروه های پرتو افزایش یافت و این افزایش در گروه های 4 گری و 8 گری معنی دار) 0.05 (P< بود. مصرف زنجبیل موجب کاهش معنی دار (0.05 (P< 8-OHdG در گروه 8 گری نسبت به گروهی که تنها پرتو دریافت کرده بود، شد. اما مصرف آن در گروه های 2 گری و 4 گری موجب افزایش 8-OHdG گردید. همچنین غلظت TAC در گروه های پرتو کاهش معنی داری) 0.05 (P<داشت و مصرف زنجبیل در گروه های 4 گری و 8 گری موجب افزایش معنی دار (0.05> P) غلظت TAC نسبت به گروه های پرتو شد، این در حالی است که مصرف زنجبیل در گروه 2 گری موجب کاهش TAC گردید.
  بحث و نتیجه گیری
  مصرف زنجبیل پیش از پرتوگیری با دز 8 گری می تواند موجب کاهش استرس اکسیداتیو و عوارض پرتویی گردد اما استفاده از آن در 2 گری منجر به تشدید عوارض ناشی از پرتو می گردد.
  کلیدواژگان: پرتوگاما، عصاره زنجبیل، ظرفیت تام آنتی اکسیدانتی، 8، هیدروکسی، 2، دئوکسی گوانوزین
 • حمید حسینی، ضیاء فلاح محمدی، فرهاد ولی زادگان صفحه 64
  پیش زمینه و هدف
  هدف مطالعه حاضر تعیین اثر پیش درمان شش هفته فعالیت ورزشی شنا همراه با تزریق مکمل ویتامین D بر سطوح فاکتور رشد عصب (Nerve Growth Factor; NGF) موش های صحرایی ماده نژاد لوئیز بود.
  مواد و روش کار
  این مطالعه از نوع تجربی است؛ که روی موش های ماده نژاد لوئیز انجام شد. در این پژوهش حیوانات به طور تصادفی به 9 گروه (هر گروه 5 سر) شامل گروهشم، کنترل سالم، کنترل ام اس، ویتامین D سالم، ویتامین D ام اس، شنای سالم، شنای ام اس، ترکیبی سالم و ترکیبی ام اس تقسیم شدند. برنامه تمرین شامل روزانه یک ساعت شنا به مدت 6 هفته و 5 روز در هفته بود. علاوه بر این، در گروه های مکمل مقدار 2 نانوگرم ویتامین D در 2/0 میلی گرم روغن کنجد حل شده و به صورت درون صفاقی یک روز در میان و به مدت 2 هفته به هر حیوان تزریق شد. سطوح NGF به روش الایزا اندازه گیری شد.
  یافته ها
  نتایج این مطالعه نشان می دهد که سطوح NGF در هر یک از گروه های مکمل ویتامین D ام اس و تمرین شنای ام اس در مقایسه با گروه کنترل ام اس به طور معنی داری افزایش یافت (به ترتیب، 049/0=p و 006/0=p). همچنین سطح این پروتئین در گروه ترکیبی ام اس نیز نسبت به کنترل مشابه به طور معنی داری افزایش یافت (004/0=P). علاوه بر این وزن گروه های مکمل ویتامین D ام اس، تمرین شنای ام اس و ترکیبی ام اس در مقایسه با کنترل ام اس افزایش یافت که این افزایش تنها در گروه ویتامین دی ام اس به حد معنی داری نرسید (به ترتیب 164/0=p، 001/0=p، 016/0=p).
  بحث و نتیجه گیری
  از یافته ها می توان چنین نتیجه گرفت که احتمالا پیش درمان با استفاده از تمرینات میان مدت شنا و تزریق ویتامین D، از طریق افزایش سطوح NGF، در حفاظت عصبی موثر است. ازاین رو به نظر می رسد که تمرینات شنا رویکردی مناسب جهت افزایش حفاظت سلول های عصبی بافت مغز در برابر عوامل مستعد کننده ی بیماری ام اس و ارتقای سطح سلامت مغز است.
  کلیدواژگان: مالتیپل اسکلروزیس، ویتامین D، تمرین شنا، فاکتور رشد عصبی
 • صفر حامدنیا، محمدرضا انوشه، شهرام شهابی، سوما سید صالحی صفحه 74
  پیش زمینه و هدف
  اسکیزوفرنیا و اختلال افسردگی اساسی، دو اختلال روان پزشکی هستند که در بیماری زایی آن ها، اختلال عملکرد سیستم ایمنی مشاهده می شود. در اسکیزوفرنیا هر دو بخش ذاتی و اختصاصی سیستم ایمنی مختل است. به طوری که IgE توتال سرم در بیمارانی که به خوبی به درمان پاسخ نداده اند به طور قابل ملاحظه ای بالاست. ولی در افسردگی اساسی افزایش IgE اختصاصی آلرژن در بیمارانی که با پولن های فصلی مواجه می شوند، با تشدید علائم افسردگی همراه است. لذا، در مطالعه حاضر بر آن شدیم تا سطح IgE سرمی در بیماران اسکیزوفرنیا و افسردگی اساسی را مقایسه کنیم.
  مواد و روش کار
  یک مطالعه مورد – شاهدی و از نوع مقطعی است، حجم نمونه 60 نفر که در هر گروه (اسکیزوفرنیا، افسردگی اساسی و شاهد) 20 نفر بودند. بعد از کسب رضایت آگاهانه، نمونه خون گرفته شد و IgE توتال سرم با استفاده از IgE Elisa kit اندازه گیری شد و از آزمون مربع K برای مقایسه گروه ها و آزمون T برای مقایسه دو گروه استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین IgE سرمی در بیماران اسکیزوفرنیا، افسردگی اساسی و گروه شاهد به ترتیب 31.44، 17.78 و 8.37 IU/ml بود.
  بحث و نتیجه گیری
  میانگین IgE توتال سرمی در هر دو گروه افسردگی اساسی و اسکیزوفرنیا در مقایسه با گروه شاهد بالاتر بود، به طوری که میانگین آن در بیماران مبتلا به افسردگی اساسی و اسکیزوفرنیا به ترتیب بیش از دو برابر و حدود چهار برابر بیشتر از گروه کنترل بود. این افزایش فقط در گروه اسکیزوفرنیا نسبت به گروه کنترل معنی دار بود P=0.008)). افزایش IgE می تواند بیانگر نقش اختلال سیستم ایمنی B-Cell در سبب شناسی (حداقل گروهی از) بیماران اسکیزوفرنیا باشد.
  کلیدواژگان: اسکیزوفرنیا، اختلال افسردگی اساسی، سیستم ایمنی و IgE توتال سرم
|
 • Meiad Osfori, Mohsen Soruri, Hossein Karsazi, Mansour Bayrami, Toraj Hashemi Page 1
  Background and Aims
  Social anxiety disorder is one of the most common anxiety disorders. Studying the etiology of this disorder is important. The aim of this study was to evaluate the role of BAS / BIS in social anxiety disorder by mediation effect of cognitive bias.
  Materials and Methods
  240 students of Tabriz University were selected by cluster sampling method and then responded to the questionnaire: Scale systems activation / inhibition Carver and White's behavior, revised version of the questionnaire interpretation and Social Phobia Inventory (SPIN). For data analysis, confirmatory factor analysis and structural equation modeling were used.
  Results
  Evaluation of the structural model using fit indices showed that behavioral inhibition system and behavioral activation system have significant effect on Social Anxiety Disorder by mediational effects of cognitive bias. The results supported the fitness of hypothesis structure between the research variables.
  Conclusion
  Accordingly, cognitive biases can be a significant mediator between brain-behavioral systems and social anxiety disorder.
  Keywords: Behavioral activation system, behavioral inhibition system, Cognitive bias
 • SOLITARY NEUROFIBROMA OF GINGIVA: A RARE CASE
  Pegah Mosannmozaffari, Abbas Javadzadehbolouri, Shadi Sagafi, Seyyedamir Seyyedi, Roya Zamani Page 14
  Background and Aims
  Neurofibroma is a slow-growing benign tumor of neural origin. The lesion is rare in the oral cavity. Most reported cases are parts of a generalized syndrome called Neurofibromatosis (NF), but in rare cases, solitary lesion unrelated to the syndrome has been reported. The tongue is the most common site. Gingiva is a rare location for solitary neurofibroma. In this study, we report a rare case of solitary oral neurofibroma in buccal mandibular gingiva of a 33 year-old male.
  A 33 year-old man with a history of 30 months gum swelling was referred to oral medicine department of Dental School. A well-defined, pale pink, soft, 1×1 cm nodule was observed on right mandibular gingiva on premolar region. No abnormal radiographic findings was observed. In histopathological features, benign proliferations of spindle mesenchymal cells with storiform pattern were seen. The s-100 immunohistochemistry staining of the lesion was positive. No recurrence was evident after one year.
  A few isolated cases of Neurofibroma of the gingiva have been reported. Because of the risk of malignant transformation, long-term follow-up is recommended.
  Keywords: solitary neurofibroma, mouth, gingiva, neurofibromatosis
 • Salahaddin Zahedi, Afshin Zahedi, Ehsan Khashabi Page 23
  Background and Aims
  The maxillofacial fractures have shown an increasing trend. Hence, in this study, the trend of maxillofacial fractures is studied and their corresponding etiologies are analyzed in patients referring to Imam Khomeini hospital.
  Materials and Methods
  In a descriptive cross-sectional design, 637 medical documents of patients with maxillofacial fractures who referred to Imam Khomeini Hospital between 2009- 2011 were evaluated and were analyzed using ANOVA and chi-square exams with SPSS software.
  Results
  The mean age of maxillafacial trauma was 26.68 ±14.47 years. Falls and traffic accidents were the most common cause of fractures followed by assaults. The most common fracture sites were nasal and mandible areas with 66.4% and 7.1%, respectively.
  Conclusions
  It may be concluded that maxillofacial fractures are more common among males aging from 20 to 30 years old and are mainly due to falls and traffic accidents and are more common in nasal and mandible areas.
  Keywords: Fracture, Maxillofacial Bones, Prevalence
 • Amir Erfanparast, Esmaeal Tamaddonfard, Elaheh Mohammadi, Shaghayegh Nemati, Roghyaeh Mohammadi Page 28
  Background and Aims
  Sympathetic nervous system thorough α-2 adrenoceptors and insulin have principal roles in blood glucose regulation. On the other hand, vitamin B12 participates in sympathetic system and insulin functions. In this study, the effect of vitamin B12 on acute hyperglycemia induced by ketamine-xylazine was investigated. In order to clarify the possible mechanism of the effect of vitamin B12, we used yohimbine (an α2-adrenergic receptor antagonist) and insulin.
  Materials and Methods
  Sixty-six rats were divided into 11 experimental groups and were injected intraperitoneally with normal saline, vitamin B12, yohimbine and insulin 15 min. after acute hyperglycemia induction. Acute hyperglycemia was induced with intraperitoneal injection of a mixture of ketamine (100 mg/kg) and xylazine (10 mg/kg). The tail blood glucose levels were measured at 30, 60, and 120 min. after hyperglycemia induction. Data were analyzed using two-way ANOVA followed by Tukeyʼs test.
  Results
  Blood glucose levels were significantly (P
  Conclusion
  The results of the present study showed that vitamin B12, yohimbine and insulin decreased acute hyperglycemia. Synergistic effects were observed between vitamin B12 with yohimbine and insulin in reducing the hyperglycemia.
  Keywords: Vitamin B12, Acute hyperglycemia, Ketamin, Xylazine, Yohimbine, Insulin, Rats
 • Kazhal Mobaraki, Shaker Salari Lak, Hamid Reza Khalkhali, Afsane Farkhondi Sorkhabi Page 39
  Background and Aims
  Congenital hypothyroidism is one of the most prevalent hormone disorders and the most important preventable cause of mental retardation. The aim of this study was to assess the effectiveness of congenital hypothyroidism screening program in Sardasht from 2008 to 2014.
  Materials and Methods
  In this sequential cross sectional study, after making the necessary arrangements and obtaining permission from the Department of Health, the data related to 10950 infants with congenital hypothyroidism during 2008 to 2014 were gathered and assessed by census method using specific forms related to the disease. All statistical analyses were performed using SPSS program version 21. The P-value
  Results
  Of 17245 newborns, 17074 were screened and 171 ones were not. On the whole, the data for 10950 newborns were accessible (5582 boy, 5363 girls).The results showed that the coverage rate of screening program was %99, recall rate %4.5 and prevalence rate 6.6 per 1000. And 2% of blood samples sent to laboratory did not satisfy the criteria. The average time of treatment for confirmed cases was 26.74 days after birth.
  Conclusion
  Screening program identified 114 patients during the seven years of the study period and also with 100% coverage rate and treatment of confirmed cases; it has been effective and operated successfully in order to reduce physical disabilities and mental disorders. Some indicators still need to be considered such as the time of first sampling and average time to onset the treatment. In this regard, more effort is needed to achieve the ultimate goal of the screening program.
  Keywords: Effectiveness, congenital hypothyroidism, Screening program, sardasht
 • Ali Talei, Akbar Molaei, Shamsi Ghaffari Page 48
  Background and Aims
  Hypophosphatemia is seen in very ill patients and can affect treatment outcomes. The aim of this study is the assessment of the prevalence and the effect of the hypophosphatemia in immediate outcome of open heart surgeries in children.
  Materials and Methods
  The patients were divided into two groups of normal and low serum phosphor level. In each group the duration of hospital and intensive care unit (ICU) stay, intubation and mechanical ventilation time and mortality ratio were studied. The data were assessed statistically.
  Results
  From 102 patients, 60 were male (58.8%); and 42 were female (41.2%). Mean patients age was 27.36+27.07 months. The youngest was 16 days and the oldest was 6 years old. The most common diagnoses were ventricular septal defect (VSD), atrial septal defect (ASD), and VSD with ASD respectively. The change of phosphorus level after surgery was significant (P=0.015). There wasn’t significant difference about duration of hospital and intensive care unit (ICU) stay (P=0.153 and =0.660 respectively), intubation time (P=0.833) and mechanical ventilation time (P=0.389) between two groups.
  Conclusion
  Hypophosphatemia as a common complication of heart surgery can be affected by different factors. For accurate assessment of the effects of hypophosphatemia on patient's outcome, a wide study with more patients is required.
  Keywords: Hypophosphatemia, open heart surgery, congenital heart disease, outcome
 • Hasan Saberi, Behnaz Keshavarzi, Elaheh Heshmati, Alireza Shirpoor Page 56
  Background and Aim
  Radiation is an essential modality in the management of cancer therapy but its acute and chronic side effects on the normal organs limit the helpfulness of the radiotherapy. The aim of current study was to investigate the effect of dose dependent whole body radiation exposure on amount of 8-OHdG and total antioxidant capacity in the male Wistar rat's plasma. It was also planned to elucidate whether ginger extract rescue the deleterious effects of different doses of radiation in rat kidney.
  Materials and Methods
  Male Wistar rats were exposed to three doses (2, 4, and 8Gy) of γ- ray with or without 10 days pretreatment of ginger extract.
  Results
  After 10 days of whole body γ- ray exposure, the results revealed significant increases of 8-OHdG and significantly decreases of total antioxidant capacity in radiation groups (4Gy and 8Gy) compared to the control groups. It was no significant differences among ginger extract pretreatment groups and control group.
  Conclusion
  These findings indicate that whole body exposure to radiation induces kidney damage by oxidative DNA damage, and that these effects can be alleviated using ginger pretreatment as an antioxidant and anti-inflammatory agent.
  Keywords: Gamma radiation, ginger extract, 8, OHdG, TAC
 • Hamid Hosseini, Zia Fallahmohammadi, Farhad Valizadegan Page 64
  Background and Aims
  This study aimed to determine the pretreatment effect of 6 week swimming exercise with injections of vitamin D supplementation on the levels of Nerve Growth Factor (NGF) in female Lewis rats.
  Materials and Methods
  This experimental in vitro study that was conducted on female Lewis rats. In this study, animals were randomly divided into 9 groups (n=5 per group), including sham, EAE control, vitamin D healthy, EAE vitamin D, healthy swimming, EAE swimming, EAE combination and healthy combination. Swimming training program included one hour daily for 6 weeks and 5 days a week. In addition, supplementary groups received vitamin D supplementation (2ng/0.2mg sesame oil/every two days) intraperitoneally for 2 weeks. NGF levels were measured by ELISA.
  Results
  The results of this study indicated that NGF levels in each group of EAE vitamin D and EAE swimming significantly increased compared with control group (respectively P= 0.049, P= 0.006). Also NGF levels in EAE combination group significantly increased compared with control group (p=0.004). Furthermore, the weight of EAE vitamin D group, EAE swimming training group and EAE combination group increased compared with control that these only in EAE vitamin D group were not significant (respectively P= 0.164, P=0.001, P= 0.016).
  Conclusion
  From the results it can be concluded the factors effective in neuroprotection are pretreatment with medium-term training, swimming and injection of vitamin D, and increasing the levels of NGF. Hence, it seems that swimming is a good way to enhance the protection of nerve cells in the brain against MS risk factors and promotion of brain health.
  Keywords: multiple sclerosis, vitamin D, swimming exercise, nerve growth factor
 • Safar Hamednia, Mohammad Reza Anoosheh, Shahram Shahabi, Sooma Syed Salehi Page 74
  Background and Aims
  Schizophrenia and Major Depressive Disorder (MDD) are severe mental disorders and disturbances of immunity system are seen in their pathogenic process. Thus, in schizophrenia both general and specific components of immune system are disturbed. In MDD immunity system also changes. Numerous studies show that when depressed patients are exposed to allergen pollens, elevation of IgE with exacerbation of allergic and depression signs and symptoms are revealed. Our study compared serum level of total IgE in schizophrenia and MMD patient to find changes of IgE levels and relations between them.
  Materials and Methods
  In our case control study serum levels of IgE were measured in 20 schizophrenic and 20 MMD patients that were admitted to Razi Psychiatric Hospital in Urmia. The serum level of 20 other people was measured as control group. The results were analyzed by K Square and T-Test.
  Results
  The mean IgE serum level of schizophrenic patients was 31.4428 IU/ml.These levels were 17.7833IU/ml and 8.3756 IU/ml for MDD and control group, respectively. The mean total serum level of IgE in schizophrenic and MDD patients were more than control group, but only the differences between schizophrenic and control group was significant (p=0.008).
  Conclusion
  Our study revealed that specific allergic immunoglobulin increase at least in some schizophrenic patients. Increased IgE can indicate the role of B-Cell disorder of in the etiology of (at least some) schizophrenic patients.
  Keywords: Schizophrenia, Major depressive disorder, Immune system, Total serum IgE