فهرست مطالب

اقیانوس شناسی - سال هفتم شماره 28 (پیاپی 39، زمستان 1395)
 • سال هفتم شماره 28 (پیاپی 39، زمستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/11/30
 • تعداد عناوین: 10
|
 • جواد صالحی * صفحات 1-12
  منطقه انحصاری اقتصادی در عین حال که تحت صلاحیت قضایی دولت ساحلی است، لیکن با شرایط خاص مقرر در کنوانسیون حقوق دریاها از حقوق و آزادی های دیگر دولت ها برای بهره برداری از منابع زنده آن برخوردار است. کشتی های ماهیگیری تحت صلاحیت دولت صاحب پرچم در مناطق انحصاری اقتصادی دولت های ثالث به صید منابع زنده دریایی می پردازند. در حالی که دولت صاحب پرچم متعهد به جلوگیری از فعالیت غیرمجاز کشتی های حامل پرچم خود است. دولت های ساحلی نیز برای تعیین چارچوب تعهدات دولت های صاحب پرچم متکی به سازوکارهای دیوان بین المللی حقوق دریاها هستند. یکی از این سازوکارها تقاضای صدور نظریه ی مشورتی از دیوان بین المللی حقوق دریاها است. کمیسیون شیلات دولت های ساحلی آفریقا، در نشست اضطراری وزرای دولت های عضو خود طی قطعنامه ای از دیوان بین المللی حقوق دریاها صدور نظریه ی مشورتی را تقاضا کرده است. این نظریه مشورتی در رابطه با تعهدات دولت صاحب پرچم راجع به صید غیرمجاز کشتی حامل پرچم وی در منطقه ی انحصاری اقتصادی دولت های ساحلی عضو در این کمیسیون است. دیوان بین المللی حقوق دریاها نیز در تاریخ 2 مارس 2015 نظریه مشورتی خود را راجع به تعهدات دولت صاحب پرچم نسبت به صید غیرمجاز کشتی حامل پرچم خود در منطقه انحصاری اقتصادی دولت های عضو صادر کرده است. این نظریه مشورتی مبتنی بر مقررات کنوانسیون حقوق دریاها و کنوانسیون تعیین شرایط حداقلی و متاثر از دست آوردهای نظریه مشورتی شعبه حل اختلاف بستر دریاها و رویه دیوان بین المللی دادگستری است که موضوع این نوشتار قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: دیوان بین المللی حقوق دریاها، کنوانسیون حقوق دریاها، کمیسیون شیلات ناحیه ای، نظریه ی مشورتی، صید غیرمجاز
 • فریده پرفروغ *، نگین سلامات، عبدالعلی موحدی نیا صفحات 13-19
  هدف از مطالعه حاضر ارزیابی ساختار هیستومورفولوژی طحال به عنوان یک اندام خونساز و کبد به عنوان یک اندام دخیل در سم زدایی، در ماهی گربه کوسه عربی (Chiloscyllium arabicum) خلیج فارس بود. در این راستا 30 قطعه گربه کوسه عربی از هندیجان واقع در شمال غربی خلیج فارس در سال 1395 صید شد. پس از بیهوش کردن و تشریح ماهی ها کبد و طحال آن ها جدا گردید و به مدت 48 ساعت درون محلول ثبوت بوئن قرار داده شدند. پس از آن نمونه های بافتی با استفاده از روش های معمول بافت شناسی آماده سازی شدند و برش های بافتی 5 تا 6 میکرومتری تهیه شد. سپس برش های بافتی با استفاده از روش رنگ آمیزی هماتوکسیلین- ائوزین رنگ آمیزی شد و در نهایت با میکروسکوپ نوری مجهز به لنز Dinolite مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس نتایج به دست آمده کبد متشکل از چند لوبول بود که طناب های کبدی اطراف سیاهرگ مرکزی آرایش یافته بودند. سینوزوئیدها در بین طناب های کبدی قرار گرفته بودند. هپاتوسیت ها دارای هسته های روشن و سیتوپلاسمی مملو از وزیکول بودند. طحال شامل استرومای مشبک و پارانشیم بود که به دو بخش پولپ قرمز و سفید تقسیم می شد. درون پولپ های سفید شریانچه های آوران که توسط بافت لنفوئید احاطه شده بودند، مشاهده شد. سلول های لنفوئیدی متفاوت و سلول های خونی قرمز پراکنده پولپ قرمز را تشکیل داده بودند. در مجموع ساختار بافتی کبد و طحال در ماهی گربه کوسه عربی دارای شباهت های ساختاری با سایر گونه های ماهیان بود.
  کلیدواژگان: بافت شناسی، کبد، طحال، گربه کوسه عربی، خلیج فارس
 • محمدحسین کاظمی نژاد * صفحات 21-28
  با توجه به اهمیت پیش بینی مشخصات امواج ناشی از باد، در این مطالعه کارایی مدل عددی نسل سوم موج در پیش بینی عملیاتی امواج خلیج فارس مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا با استفاده از داده های باد پیش بینی GFS، پیش بینی امواج با استفاده از سه روش مختلف مدل سازی انرژی ورودی باد به موج و استهلاک امواج موجود در مدل WAVEWATCH III صورت پذیرفت و نتایج مدل عددی با ارتفاع و پریود اندازه گیری شده در محدوده ی لاوان و فارور مقایسه شدند. نتایج حاصل نشان دادند که روش WAM4-BJA دارای عملکرد بهتری در پیش بینی ارتفاع و پریود امواج با ارتفاع بیش از 5/1 متر است. با استفاده از این روش مشاهده شد که ارتفاع امواج در شرایط توفانی در دوره پاییز و زمستان کمتر از مقادیر واقعی پیش بینی می شود در صورتی که در دوره زمانی بهار و تابستان در برخی مواقع ارتفاع موج اندکی دست بالا نیز پیش بینی می شود. در مجموع خطای مدل در پیش بینی عملیاتی امواج در دو ایستگاه لاوان و فارور در حدود 26 % (برای امواج با ارتفاع بیش از 5/1 متر) به دست آمد.
  کلیدواژگان: داده های اندازه گیری، داده باد GFS، لاوان، فارور، WAM4، BJA
 • آرش شکوری، گل محمد بلوچ * صفحات 29-36
  این بررسی به منظور تخمین غلظت مطلوب مواد مغذی نیترات و فسفات در رشد ماکروجلبک Ulva rigida انجام شده است. به این منظور جلبک مذکور به مدت بیست و هشت روز در چهار تیمار حاوی محیط های کشت نیترات سدیم و سوپرفسفات (هرکدام در سه تکرار) به همراه تیمار شاهد (سه تکرار) کشت گردید. غلظت محیطهای کشت نیترات سدیم10، 20، 30 و 40 میلی گرم بر لیتر و سوپرفسفات5، 10، 15 و20 میلی گرم بر لیتربوده است. زیست سنجی وزنی جلبک، شوری وpH هر هفت روز یکبار و دما هر هفت روز در صبح و بعد از ظهر اندازه گیری شد. رشد جلبک ها در پایان روز بیست و یکم در تیمار 20 میلی گرم بر لیتر نیترات و در روز هفتم در تیمار 10 میلی گرم بر لیتر فسفات با بقیه تیمارها اختلاف معنی داری داشت (05/0P<). بیشترین نرخ رشد روزانه جلبک U. rigida در تیمارهای 20 و 10 میلی گرم نیترات و فسفات به ترتیب70/5± 38/77 درصد (روز بیست و یکم) و 56/5± 29/39 درصد (روز هفتم) مشاهده شد. در ادامه جلبک های تیمارهای فسفات، با نیترات و فسفات (20+10 میلی گرم بر لیتر) پرورش داده شدند. بیشترین درصد اختلاف رشد روزانه در روز شصت و سوم به مقدار 34/68 درصد در دمای 23 درجه سانتی گراد مشاهده شد. نتایج نشان می دهد این جلبک در استخرها و تانک ها با فراهم کردن غلظت مناسب مواد مغذی و در دمای مطلوب حداکثر رشد را از خود نشان می دهد.
  کلیدواژگان: نیترات، فسفات، نرخ رشد.، Ulva rigida
 • فرزانه ممتازی *، عبدالوهاب مقصودلو صفحات 37-46
  هدف مطالعه حاضر شناسایی ترکیب گونه ایی جوامع کفزی منطقه زیر جزر و مدی بخش شرقی دریای مکران بود. در این مطالعه عملیات نمونه برداری با استفاده از گرب ون وین 25/0 متر مربع و در اسفند ماه 1391 از جوامع کفزی محدوده آب های دور از ساحل دریای مکران روبه روی خلیج پزم تا خلیج گواتر (حداقل 19 متر و حداکثر 210 متر) انجام پذیرفت. نمونه های جمع آوری شده توسط کلیدها و اطلس های شناسایی و راهنماهای میدانی قابل دسترس شناسایی شدند و آنالیزهای آماری نیز توسط نرم افزار Primer، نسخه 5 و PAST، نسخه 2 انجام شد. شاخه های جانوری بندپایان، کرم های حلقوی، نرم تنان، مرجانیان و ماردمان مشاهده شدند. در این مطالعه، 52 تاکسون متعلق به 47 خانواده شناسایی شدند. 27 تاکسون با توجه به وضعیت بهتر ظاهری تا سطح جنس و 24 تاکسون باقیمانده تا سطح خانواده شناسایی گردیدند. در بین تاکسون های تشکیل دهنده، زیرشاخه سخت پوستان با 48% و پس از آن دو شاخه نرم تنان با 28 % و کرم های حلقوی با 22% بیشترین درصد ترکیب کفزیان را به خود اختصاص دادند.
  کلیدواژگان: کفزیان جانوری دور از ساحل، پیش مانسون، شرق سیستان و بلوچستان، دریای مکران
 • مینا شهپریان *، سیما فاخران، حسین مرادی، محمودرضا همامی، محمد شفیعی زاده صفحات 47-56
  سواحل دریای مکران در جنوب ایران یکی از مناطقی با تنوع زیستی است که دارای زیستگاه های دریایی مهم برای بسیاری از پستانداران دریایی از جمله دلفینها است. در این مطالعه مدلسازی مطلوبیت زیستگاه برای دلفینها در انجام شد. بر اساس نتایج (MaxEnt) منطقه مکران (سواحل شمالی دریای عمان) با استفاده از مدل حداکثر آنتروپی به دست آمده از مدل، متغیرهای فاصله از ساحل و دمای سطحی آب به عنوان مهمترین پارامترها در شناسایی مناطق 0 به دست آمد که / معادل 84 (AUC) مطلوب از جمله خلیج گواتر شناخته شدند. همچنین شاخص سطح زیر منحنی نشان دهنده دقت و کارایی بالای مدل در شناسایی مطلوبترین مناطق پراکنش است. نتایج به دست آمده میتواند به عنوان ابزاری کارآمد جهت برنامهریزی حفاظتی بیشتر، از این گونههای ارزشمند دریایی باشد.
  کلیدواژگان: مدل حداکثر آنتروپی (MaxEnt)، مطلوبیت زیستگاه، پستانداران دریایی، دلفین ها
 • غلامعلی اکبرزاده *، رضا دهقانی، لیلی محبی نوذر، فرشته سراجی صفحات 57-65
  در این مقاله، به منظور بررسی شرایط کیفیت آب های ساحلی استان هرمزگان از روش های آماری چند متغیره مانند مولفه های اصلی، آنالیز خوشه ایو آنالیز تشخیص استفاده گردید. در این مطالعه 13 پارامتر کیفیت آب به طور ماهانه در 14 ایستگاه به مدت یک سال ( 1392 ) اندازه گیری شد. بر اساس نتایج آنالیز خوشه ای، 14 ایستگاه انتخابی از نظر شرایط کیفیت آب به 3 گروه اول، دوم و سوم و 12 ماه مورد بررسی به دو دوره اول و دوم طبقه بندی گردیدند. آزمون و ازت معدنی کل) را به a مولفه های اصلی شش پارامتر (دمای آب، هدایت الکتریکی، نیترات، آمونیاک کل، کلروفیل عنوان متغیرهای اثرگذار در تمایز تغییرات زمانی کیفیت آب مورد بررسی قرار داد. همچنین هفت پارامتر (دمای آب، را به عنوان متغیرهای اثرگذار در تمایز (a- هدایت الکتریکی، مواد معلق کل، نیترات، فسفات، سیلیکات و کلروفیل تغییرات مکانی کیفیت آب مورد شناسایی قرار داد. در نتیجه براساس آنالیز مولفه های اصلی، 3 منبع نهفته آلودگی (آلی، پرغذایی و طبیعی) در ایستگاه های مورد مطالعه، شناسایی شدند. به نظر می رسد که میتوان ایستگاه ها را از نظر شرایط آلودگی احتمالی به مواد مغذی به سه طبقه با بار آلودگی کم، متوسط و زیاد تقسیم بندی نمود.
  کلیدواژگان: کیفیت آب، آنالیز چند متغیره، آب های ساحلی، استان هرمزگان
 • سید یوسف پیغمبری *، مسلم دلیری، علی خدادوست صفحات 67-73
  این مطالعه با هدف مقایسه صید به ازای واحد تلاش صیادی، فراوانی طولی و گونه ای ترکیب صید ترالرهای صنعتی میگوگیر، در فصل صید میگو در صیدگاه های استان های بوشهر و هرمزگان در سال 1392 انجام شد. در استان هرمزگان 77/13 درصد از کل صید، صید هدف (میگو) و 24/86 درصد (73/14 درصد صید تجاری و 51/71 درصد صید دورریز) صید ضمنی بود. صید به ازای واحد تلاش صیادی (CPUE) صید هدف، صید ضمنی تجاری و صید دورریز به ترتیب 81/55 ، 7/59 و 63/290 کیلوگرم بر ساعت به دست آمد. در استان بوشهر 52/6 درصد از کل صید، صید هدف (میگو) و 48/93 درصد (66/12 درصد صید تجاری و 81/80 درصد صید دورریز) صید ضمنی بود. صید به ازای واحد تلاش صیادی (CPUE) صید هدف، صید ضمنی تجاری و صید دورریز به ترتیب 45/3 ، 4/6 و 75/42 کیلوگرم بر ساعت به دست آمد. 57 گونه متعلق به 43 خانواده در هر دو استان مشترک بودند. در هر دو استان شگ ماهیان با 10 گونه بیشترین تعداد گونه را در ترکیب صید داشتند که هشت گونه بین دو استان مشترک بودند. در بین ماهیان غضروفی 5 گونه از 5 خانواده در ترکیب صید دو استان مشترک بودند. فراوانی طولی 12 گونه در آب های استان بوشهر و 14 گونه در آب های استان هرمزگان ثبت شد. از لحاظ آمار توصیفی میانگین طول ماهیان صید شده در صیدگاه های استان هرمزگان کوچکتر از ماهیان صید شده در صیدگاه های استان بوشهر بود. اما نتایج آزمون من-ویتنی نشان داد که فقط برای گونه های گربه ماهی (گلو)، شبه-شوریده، کوسه چانه سفید، شیر و یال اسبی سر بزرگ اختلاف معنی داری وجود دارد (05/0>P). مقیاس بندی چند بعدی، 93 درصد عدم تشابه در ترکیب صید ضمنی را در صیدگاه های میگو در دو استان بوشهر و هرمزگان نشان داد.
  کلیدواژگان: صید ضمنی، ترالر صنعتی، میگو، هرمزگان، بوشهر
 • مجتبی عباسپور، حمیدرضا تهمک * صفحات 75-89
  هدف از این مقاله، بررسی میزان شکاف کیفیت خدمات آموزشی ارایه شده دانشگاههای دریایی به دانشجویان بر اساس مدل سروکوآل است. مطالعه در دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر انجام شد. تحقیق از نوع کاربردی و به روش میدانی (پرسشنامه) بود. اندازه جامعه آماری 1970 نفر و حداقل اندازه نمونه آماری، 322 نفر است. جهت اطمینان بیشتر 350 پرسشنامه توزیع شد که 338 پرسشنامه قابلیت تجزیه و تحلیل علمی داشت. تحقیق توسط پرسشنامه و با استفاده از فاکتورها و شاخص های استاندارد انجام گرفت. پرسشنامه تحقیق در بخش ادراکات و انتظارات دارای پایایی میباشد. دادههای تحقیق از توزیعی ناپارامتریک برخوردار بودند. در آزمون رتبه بندی فریدمن مشخص شد که بعد ایجاد اطمینان بیشترین و بعد همدلی دارای کمترین امتیاز در ادراکات دانشجویان بود. بیشترین انتظار از قابلیت اعتماد و کمترین انتظار از ظواهر فیزیکی داشتند. پنج بعد بررسی شده دارای همبستگی معنیداری بودند. به وسیله آزمون علامت زوج نمونه (ویلکاکسون) مشخص شد که در تمامی ابعاد شکاف معنی داری بین ادراکات و انتظارات دانشجویان وجود داشت. بیشترین شکاف مربوط به بعد همدلی و کمترین شکاف مربوط به بعد ایجاد اطمینان بود. از جمله راهکارها و پیشنهادها برای مسوولان دانشگاه مورد مطالعه شامل رسیدگی بیشتر به زیبایی ظاهری دانشگاه، ارایه و انجام خدمات در زمان های وعده داده شده، آمادگی همیشگی کارکنان برای پاسخگویی به دانشجویان، احساس امنیت دانشجو در تعاملات خود با کارکنان و دانشگاه است.
  کلیدواژگان: دانشگاه های دریایی، شکاف، کیفیت خدمات آموزشی، مدل سروکوآل
 • اسحاق هاشمی *، علیرضا صفاهیه، علیرضا نصوری صفحات 91-98
  در این مطالعه غلظت فلزات سنگین (جیوه، روی، مس، کادمیوم و سرب) در بافت پر، محتویات و پوسته تخم پرنده کاکایی صورتی در خور موسی سنجش گردید. بدین منظور 15 عدد کاکایی صورتی و 20 عدد تخم پرنده مذکور در بهار 92 از خورموسی جمع آوری گردیدند. پس از خشک کردن و هضم نمونه ها غلظت جیوه آنها به وسیله دستگاه جذب اتمی با روش بخار سرد اندازه گیری شد. همچنین غلظت بقیه فلزات سنگین با استفاده از دستگاه جذب اتمی سنجش گردید. به طور کلی به جز فلز سرب تمامی فلزات سنگین در بافت پر نسبت به محتویات و پوسته تخم از غلظت بالاتری برخوردار بودند. مقادیر غلظت فلزات یافت شده در بافت پر به ترتیب روی> جیوه> مس> سرب> کادمیوم بود. همچنین در محتویات تخم به صورت روی> مس> جیوه> سرب> کادمیوم و در پوسته تخم سرب> روی> مس> کادمیوم> جیوه بود. مقایسه نتایج این مطالعه با استانداردهای سازمان بهداشت جهانی نشان داد که میزان جیوه در پر و تخم کاکایی صورتی بالاتر از استانداردهای مذکور است. سطح بالای جیوه در پر و تخم پرنده احتمالا می تواند ناشی از وجود منابع جیوه نظیر صنایع پتروشیمی در منطقه باشد.
  کلیدواژگان: فلزات سنگین، جیوه، پر و تخم، کاکایی صورتی، خورموسی
|
 • Javad Salehi * Pages 1-12
  Exclusive Economic Zones are under the jurisdiction of the coastal states, but with certain conditions set forth in the Convention of the Law of the Sea, have rights and freedoms of exploiting their living resources. Fishing Vessels under the jurisdiction of the Flag State are to catch marine living resources in the Exclusive Economic Zone of third country. Meanwhile, the Flag State is obligated to prevent illegal fishing activities of the vessels flying their flag. Coastal states also rely on the mechanisms of International Tribunal for the Law of the Sea for determining the obligations of Flag States. One of these mechanisms is requesting for an Advisory Opinion from the International Tribunal for the Law of the Sea. African Coastal States Fisheries Commission in an emergency meeting of ministers of its member states issued a resolution and requested International Tribunal for the Law of the Sea for an Advisory Opinion about the obligations of the flag State in cases where illegal fishing activities are conducted by vessels flying their flag within the Exclusive Economic Zone of the coastal states that are members of the commission. International Tribunal for the Law of the Sea has issued its Advisory Opinion on 2 March 2015 that was about the obligations of flag state towards illegal fishing by vessels flying the flag of the member states in the exclusive economic zone based on provisions of the Convention of the law of the Sea and Convention on the Determination of the Minimal Conditions for Access and Exploitation of Mineral Resources Within the Maritime Areas under the Jurisdiction of the Member States. This Opinion was impacted by the achievements of Disputes Chamber of the ITLOS`s Advisory Opinion and Jurisprudence of International Court of Justice which has been the subject of this article.
  Keywords: International Tribunal for the Law of the Sea, Convention of the Law of the Sea, Sub-Regional Fisheries Commission, Advisory Opinion, Illegal Fishing
 • Farideh Porforugh *, Negin Salamat, Abdolali Movahedinia Pages 13-19
  The present study aimed to study the histomorphological structure of spleen (as a hematopoietic organ) and liver (as an organ involved in detoxification) in Longtail carpetsharks (Chiloscyllium arabicum) from the Persian Gulf. In this regard, 30 C. arabicum were caught at the Hendijan port, located at the northwest of the Persian Gulf in 2016. The fish were sacrificed and then the liver and spleen tissues were moved to bouin’s fixative solution for 48h. Tissue samples were then processed using the routine histological methods and 5-6 μm tissue sections were prepared. Then, tissue sections were stained using hematoxylineosin staining method and studied under the light microscope with dinolite lens. Based on the results, the liver was consisted of several lobules in which hepatic cords radially arranged around the central vein. Sinusoids were observed among the hepatic cords. Hepatocytes with euchromatin nucleus were filled with the lipid vesicles. The spleen was consisted of reticular stroma and parenchyma. The spleen parenchyma was divided into two parts including red and white pulps. The central arteriole surrounded by lymphoid tissue located inside the white pulps. The red pulps consisted of different kinds of lymphoid cells and red blood cells that arranged as cords, called splenic cords. In conclusion, many structural similarities were found in the liver and spleen between C. arabicum and other fish species.
  Keywords: Histology, Liver, Spleen, Chiloscyllium arabicum, Persian Gulf
 • Mohammad Hossein Kazeminezhad * Pages 21-28
  In this study, the performance of the third generation wave model, WAVEWATCH III, had been evaluated for operational wave forecasting in the Persian Gulf. Three different embedded source term packages in WAVEWATCH III for wave energy dissipation and energy transfer from wind to wave were evaluated using GFS operational forecasted wind. Simulated wave heights and periods had been compared with the measured ones in Lavan and Farur stations. Obtained results indicated that the WAM4-BJA source term package has better performance for wave height and period forecasting in cases with significant wave height greater than 1.5 m. It was seen that this source term packages underestimated the wave height in fall and winter, while it sometimes slightly overestimated wave height in spring and summer seasons. In total, the scatter index for wave forecasting in both stations was about 26% (for cases with wave height greater than 1.5 m).
  Keywords: Measured wave data, GFS wind, Lavan, Farur, WAM4, BJA
 • Arash Shakouri, Gol Mohammad Balouch * Pages 29-36
  In order to determine the optimal concentrations of nutrients of nitrate and phosphate, growth of macroalgae Ulva rigida in the fertilizers sodium nitrate (10-40 mg/l) and superphosphate (5-20 mg/l) individually in four treatments with control (each in triplicate) were evaluated for 28 days. Biometry weight (g) of algae, salinity, pH were measured once weekly. Temperature was measured in the morning and afternoon every day. Algae growth at the end of the day 28 in the nitrate treatment (20 mg/l) and phosphate (10 mg/l) had significantly difference with other treatments (P
  Keywords: Ulva rigida, Nitrate, Phosphate, Growth rate
 • Farzaneh Momtazi *, Abdolvahab Maghsoudlou Pages 37-46
  The project goal was studying subtidal macrozoobenthos community in the eastern part of the Makran Sea. Therefore, materials were collected by 0.25 m2 Van Veen grab, prior to summer monsoon (March 2013) from Pozm towards Gwadar. The samples were identified using available identification keys. Statistical analysis was done by PAST ver.2 and Primer ver.5 software. The phyla Arthropoda, Annelida, Cnidaria, Echiura and Mollusca were observed. Fifty two taxa belonging to 47 families were recorded. Twenty seven taxa were identified up to the genus level. Subphylum Crustacea with 48%, phylum mollusca with 28% and phylum polychaeta with 22% constitute dominant fauna.
  Keywords: Offshore macrozoobenthos, Pre monsoon, Eastern Sistan, Baluchestan, Makran Sea
 • Mina Shahparian *, Sima Fakheran, Hossein Moradi, Mahmoudreza Hemami, Mohammad Shafiezadeh Pages 47-56
  The complexity and lack of information about marine ecosystems make a challenge with achieving to data about ecological niche for aquatic species. Spatial-Temporally knowledge on distribution of key species is an important component for systematic conservation planning. However, few efforts have been made to model the habitat of marine mammals in Iran so far. The Coast of Makran Sea in the South of Iran is a high biodiversity region that has a vital marine habitat for a lot of marine species. Dolphins are of the most important species in this region. In this paper, we presented predictive habitat modelling as a potential tool to support decisions for conservation planning. A maximum entropy algorithm (MaxEnt) was used to develop habitat models. As a result of the model, distance from coast and sea surface and temperature were the most important variables to identify the suitable area such as Gulf of Gwadar. The index of area under the curve (AUC) was equivalent to 84/0, indicating the high accuracy and efficiency of the model was to identify distribution areas. These results can be useful for conservation planning.
  Keywords: MaxEnt, Habitat suitability, Marine mammals, Dolphins
 • Gholamali Akbarzadeh *, Reza Dehghani, Leili Mohebbi Nozar, Fereshteh Saraji Pages 57-65
  This study was conducted to investigate Multivariate Statistical Methods, i.e., Principal Component Analysis (PCA), Cluster analysis (CA) and Discriminant analysis (DA), to assess temporal and spatial variations in the water quality in coastal waters of the Hormozgan province. Thirteen physico-chemical parameters (including Temperature, pH, Salinity, Dissolved oxygen, Electrical conductivity, Turbidity, TSS, Nitrate, Nitrite, Total ammonia, Phosphate, Silicate, DIN and Chlorophyll a) were selected to evaluate the quality of coastal waters. Surface water sampling layers (0-1m) were collected from at 14 stations during 12 months in 2013-2014. Results showed that Cluster analysis grouped Water quality in the fourteen stations and twelve months into three and two clusters of similar water quality features respectively. The principle component analysis identified five parameters (Temperature, Electrical conductivity, Nitrate, Total ammonia, DIN and Chlorophyll a) for temporal analysis and seven parameters (Temperature, Electrical conductivity, TSS, Nitrate, Phosphate, DIN and Chlorophyll a) for spatial analysis. Finally, according PCA analysis three possible latent pollution sources for groups 1, 2 and 3 (organic/eutrophication, Nutrient pollution and natural pollution) were identified. It seems that the coastal waters can be classified into three groups, i.e. low, moderate and high pollution.
  Keywords: Water quality, Multivariate analysis, Coastal waters, Hormozgan Province
 • Seyed Yousef Paighambar *, Moslem Daliri, Ali Khodadoust Pages 67-73
  The present study was performed to compare by-catch composition, CPUE and length frequency of fish caught in industrial shrimp trawlers in Hormozgan and Busher waters during 2013. In Hormozgan, catch composition included 13.77% shrimp, 86.24% by-catch (71.51% discards and 14.73% incidental catch). CPUE of shrimp, incidental catch and discard were estimated 55.81, 59.70 and 290.63 kg. h-1 respectively. In Bushehr, catch composition also included 6.52% shrimp, 93.48% by-catch (12.66% discards and 80.81% incidental catch). CPUE of shrimp, incidental catch and discard were also computed 3.45, 6.40 and 42.75 kg. h-1 respectively. Fifty-seven species belonging to 43 families were similar in by-catch composition in Hormozgan and Bushehr waters. Length frequency was recorded for 12 fish caught species in Bushehr and 14 species in Hormozgan. In terms of Descriptive statistics, mean length of the fish caught in Hormozgan was smaller than in Bushehr, but it was significant for Carcharhinus dussumieri, Pennahia macrophthalmus, Scomberomorus commerson, Trichiurus lepturus and Netuma thalassina (Mann– Whitney U test, P
  Keywords: By-catch, Indasterial tawler, Shrimp, Hormozgan, Bushehr
 • Mojtaba Abbaspour, Hamidreza Tahmak * Pages 75-89
  The purpose of this study is to evaluate the gap of Educational Service Quality offered in marine universities based on SERVQUAL model. The research is a case study of the Korramshahr University of Marine Science and Technology. The study was an applied research and the used method was a field research (questionnaire). The statistical population consisted of 1970 students. In the study, base on Morgan et al table, minimum size of the statistical sample was 322 students. 350 questionnaires distributed for more certainty that 338 questionnaires had scientific analysis capability. Study was conducted via questionnaire and using standard factors and indicators. The reliability of questionnaire was in perceptions and expectations. The data of study was nonparametric statistics. The results of the Friedman test showed that the highest service quality was given to the reliability dimension and the lowest to the empathy dimension. The highest student expectation was the reliability and lowest was the physical appearance. The findings via the signed-rank test (Wilcoxon) showed outstanding gap between the students’ expectations and perceptions in all five dimensions of service quality. The greatest gap was the empathy dimension and the least one was the reliability dimension. Solutions and recommendations for officials of the studied university were: paying more attention to the physical appearance of the university, offering services on time, continual readiness of the university staff to be responsive to students, sense of security for student when interacting with university staff and officilas.
  Keywords: Marine universities, Gap, Educational service quality, SERVQUAL model
 • Eshagh Hashemi *, Alireza Safahieh, Alireza Nasoori Pages 91-98
  In this study, the levels of heavy metals concentration (mercury, zinc, copper, cadmium and lead) were measured in the feathers, egg contents and eggshells of Larus genei from Musa Estuary. For this purpose, twenty eggs and fifteen Larus genei were collected at the locations during 2013. To do the process, after drying and digestion of samples, the concentration of mercury in samples was measured by cold vapor. In general, except for Pb, the level of whole metals in feathers was higher than egg contents and eggshells. The metal concentrations in feathers were according to the following order Zn> Hg > Cu > Pb> Cd, in egg contents were Zn> Cu > Hg > Pb> Cd and in eggshells were Pb > Zn > Cu > Cd > Hg. Also, comparing our results with the standard of World Health Organization, we found that mercury levels in in feathers and eggs of Larus genei were flying above mentioned standards. High accumulation of mercury in the feathers and eggs has likely originated from mercury sources such as petrochemical plants.
  Keywords: Heavy metals, Mercury, Feathers, eggs, Larus genei, Musa Estuary