فهرست مطالب

 • سال نهم شماره 3 (پیاپی 35، پاییز 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/09/23
 • تعداد عناوین: 6
|
 • هادی جعفریان*، محمد سمیعیانی، امیر آذری صفحات 1-15
  مطالعه حاضر با هدف تعیین اثر بخشی دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان فرماندهی انتظامی استان چهارمحال و بختیاری انجام شده است. روش اتخاذ شده در این پژوهش توصیفی- مقطعی بوده و تجزیه وتحلیل داده ها از برنامه نرم افزاری SPSS و روش های آماری توصیفی استفاده شده است. ابزار اندازه گیری در این جستار پرسشنامه محقق ساخته همراه با روایی و پایایی مورد قبول و بر اساس مدل کرک پاتریک بوده که میان سه گروه از کارکنان فرماندهی انتظامی استان چهارمحال و بختیاری(شامل مدیران، کارکنان پایور، کارکنان وظیفه) که به شیوه سرشماری انتخاب شده بودند توزیع شد. مخاطبین گروه آزمایش، ادوار آموزش ضمن خدمت را در بازه زمانی 6 ماهه دریافت نمودند که پس از پایان یافتن آموزش های اجرا شده، نتایج تحقیق موصوف حاکی از آن است که داد. فراگیران شرکت کننده در دوره های آموزشی درمجموع، میزان اثربخشی دوره های آموزشی را در سطح خوب ارزیابی نموده اند.اگر چه دوره های آموزشی برگزار شده از اثربخشی صد در صد برخوردار نبوده است ولی با توجه به محاسبات آماری انجام شده می توان ادعا نمود که اثربخشی آموزش های سازمانی فرماندهی انتظامی استان چهارمحال وبختیاری بطور معنی دار از میانگین فرضی ( 80 درصد دوره ها اثربخش) بالاتر بوده است.
  کلیدواژگان: آموزش ضمن خدمت، ارزیابی، اثربخشی، مدل کرک پاتریک
 • مصطفی یوسفی طزرجان*، سعید رمضانی، محمد اصغری، احسان ناظمی صفحات 17-40
  در جهان متغییر کنونی، برنامه ریزی و مدیریت راهبردی، راهی برای کمک به سازمان ها برای روبه رو شدن با تغییرات سریع، و شناسایی نقاط قوت و ضعف و تسلط بر ضعف ها و تهدیدهایی که موجودیت سازمان را به خطر می اندازد. آینده قابل پیش بینی نیست اما سازمان ها می توانند خود را برای مقابله با آن آماده کنند و این آمادگی سبب ایجاد مزیت رقابتی برای آنها می شود. در این مقاله مدلی برای تدوین و اولویت بندی استراتژی ها در مراکز آموزش علمی کاربردی ارائه شده است که در آن از تحلیل SWOT فازی استفاده شده است. در این تحقیق ابتدا نقاط قوت و ضعف داخلی و فرصت ها و تهدیدهای محیطی شناسایی شده و در قالب ماتریس های IFE و EFE فازی مقداردهی شدند تا جایگاه استراتژیک سازمان مشخص شود و سپس با ماتریس SWOT و IEM فازی استراتژی های برتر مشخص و درنهایت با QSPM فازی اولویت بندی شدند.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی راهبردی، ماتریس SWOT، ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی شده QSPM، دانشگاه جامع علمی کاربردی، تئوری مجموعه فازی
 • سعید هداوند، مهدی حیدری فر صفحات 41-60
  این پژوهش با هدف شناخت و تحلیل عوامل اثرگذار در ارتقای کیفیت تدریس مدرسان مرکز آموزش یکی از سازمان های نظامی انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی است که به روش توصیفی-همبستگی صورت گرفته است. ابزار گردآوری داده های مورد نیاز تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته است که در طیف پنج گزینه ای لیکرت تنظیم شده است. پایایی پرسشنامه به وسیله ضریب آلفای کرانباخ (a=./91) تایید شده است. برای تایید روایی محتوایی هم از روش توافق متخصصان استفاده گردیده است. جامعه آماری پژوهش شامل 152 نفر از فراگیرانی است که در زمان انجام تحقیق، در مرکز آموزش در حال گذراندن دوره های آموزشی بوده اند. به واسطه تعداد محدود اعضای جامعه آماری، پرسشنامه بین همه اعضاء توزیع گردید. تحلیل داده ها نیز با کمک نرم افزار SPSSwin18 و با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی به عنوان روش متغیر چند متغیره و هم وابسته انجام شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که عوامل «دانش پژوهی، ویژگی های شخصیتی و ویژگی های ارتباطی مدرسان» در مجموع، حدود 72 درصد از کل واریانس به دست آمده را تبیین کرده اند که این موضوع نشان دهنده تاثیرگذاری بالای این عوامل در کیفیت تدریس مدرسان می باشد.
  کلیدواژگان: مدرس، تدریس، کیفیت تدریس، تدریس اثربخش
 • مهدی جاویدی، میثم جعفری اسکندری*، هاجر گلریز جیرنده صفحات 61-80
  افزایش روند جهانی شدن، تحولات فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی اعم از گسترش جوامع شبکه ای، رسانه های جدید و نوآوری های آموزشی، ضرورت بازبینی شیوه های مدیریت اطلاعات و دانش بیش از پیش احساس می شود. . مدیریت دانش، دامنه ای وسیع از موضوعات را در بر می گیرد که تسهیم دانش به عنوان یکی از حوزه های عمده و اصلی تمرکز بر مدیریت دانش شناخته می شود. هدف از پژوهش حاضر شناسایی مهم ترین مولفه های اشتراک دانش در نیروهای پلیس مبتنی بر نقشه شناختی است. مدیریت دانش با ساده سازی و اصلاح فرآیند مشارکت، توزیع، ابداع یا آفرینش، گردآوری و درک دانش می تواند به تصمیمات نوآورانه در سازمان پلیس کمک کند و آن را به یک سازمان دانش محور، نوآور و به روز تبدیل نماید. ایجاد مزیتهای راهبردی در سازمان های انتظامی بیش از هر چیز مرهون بهره گیری موثر از منابع دانشی و پیاده سازی نطام بالنده مدیریت دانش می باشد تحقیق حاضر درنظر دارد. در این راستا ابتدا با مرور ادبیات تحقیق مجموعه ای از عوامل کلیدی موفقیت و مولفه های مربوط اشتراک دانش شناسایی گردید و سپس در یک اقدام پیمایشی و با بهره گیری از تکنیک آماری هر یک از عوامل کلیدی موفقیت به آزمون گذارده شد. تا با امتیازدهی بر اساس طیف لیکرت مهم ترین مولفه ها را مشخص کنند با استفاده از p-value عامل های مهم شناسایی شدند. در ادامه با بهره گیری از نظرات چند تن از اساتید خبره، نقشه استراتژی عوامل موثر بر اشتراک دانش با بهره گیری از مدلسازی ساختاری تفسیری طراحی شد از دیدگاهی فراتر، رهیافت های منتج از مبانی نظری تحقیق را می توان به عنوان چارچوب مناسب برای سنجش فرآیند اشتراک دانش در دیگر ستادهای انتظامی و نظامی مورد استفاده قرارداد.
  کلیدواژگان: مدیریت دانش، پلیس، اشتراک دانش، نقشه شناختی، روابط علی، معلولی
 • اکبر وروایی، رسول بهرامی پور، مصطفی عزیزی ارشد صفحات 81-106
  سازمان پلیس برای اجرای ماموریت های محوله نیازمند بهره گیری از تخصص پلیس زن می باشد تا برای امور مرتبط با زنان، کودکان و نوجوانان بکارگیری شوند. بنابراین برای افزایش بهره وری استفاده از توان پلیس زن در امورات پلیسی لازم است آنان از همه جهات آموزشهای لازم را ببینند. موضوع این تحقیق مطالعه و بررسی تطبیقی آموزشی پلیس زن در کشورهای ایران، بلژیک و دانمارک می باشد و سوال اصلی تحقیق پاسخگویی به این پرسش می باشد که در نظام های حقوقی این سه کشور چه نقاط اشتراک و افتراقی وجود دارد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف به عنوان یک تحقیق کاربردی به شمار می آید که با استفاده از روش اسنادی اطلاعات و داده های مورد نیاز تحقیق جمع آوری شده و به صورت تحلیلی و توصیفی مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد در کشور ما پس از استخدام زنان در سازمان پلیس، آموزش های اولیه در مراکز شبانه روزی به صورت مجزا می باشد، اما در دو کشور در بلژیک و دانمارک آموزشهای پلیس زن به صورت شبانه روزی نبوده و دوره های آموزشی به صورت مختلط برگزار می گردد. در هر سه کشور مراکزی برای برگزاری دوره های آموزشی با سر فصل های خاص و مدت های معین و متناسب با نیاز سازمان وجود دارند و اساتید دوره ها نیز معمولا از اساتید درون سازمانی واعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز علمی می باشند و هدف مشترک همه این کشورها از آموزش پلیس زن ارتقاء مهارت و ارزش و تخصص آنان در همه عرصه ها می باشد.
  کلیدواژگان: پلیس زن، مراکز آموزشی، دوره های آموزشی، اساتید و مربیان آموزشی، بازده آموزشی
 • جعفر محمدی برزگر، حبیب احمدی صفحات 107-123
  هدف آموزش ارائه یک تجربه یادگیری است که تئوری و عمل را بصورت همزمان ادغام تا دانشجوی نظامی را در انجام موثرتر وظایف به عنوان یک پلیس کاراتربیت سازد.ضرورت و هدف مهم این تحقیق بررسیالگوهایکاربردی تربیت و آموزش می باشد تا با شناخت ویژگی های مختلف آموزشی و مرور بر الگوهای موجود، راهکارهایمدیریتی موثری را برای برنامه ریزی پیشنهاد تا نواقص آموزش کنونی را کامل و فاصله بین تئوری و عمل کاسته و دانشجویان پلیس، ضمن فراگیری مبانی و اصول مهارت های پلیس کارآمد، مهارتهای عملی اجرای آن را نیز همزمان فراگیرند و بتوانند نواقص و کمبود های خود را همزمان جبران و در دنیای واقعی کارا و توانمند باشند.پژوهش حاضر از نوع پژوهش های اکتشافی است کهاز طریق مطالعات اکتشافی و بررسی مقالات و تالیفات مختلف در حوزه آموزش و مدیریت، اهداف مطالعه خود را دنبال و باعث گسترش حوزه معرفتی پیرامون موضوع مورد نظر شد.یافته ها نشان دادبرای طراحی یک الگوی آموزشی مناسب و کاهش فاصله بین تئوری و عملجنبه های متعددی باید مدیریت و مورد توجه قرار گیرد که در متن به وضوح به آن اشاره و در آخر چهارچوب مفهومی مناسبی پیشنهاد شده است.
  کلیدواژگان: یکپارچه سازی تئوری و عمل، مدیریت وآموزش پلیس، چهارچوب مفهومی
|
 • Hadi Jafarian*, Mohammad Samyyani, Amir Azari Pages 1-15
  This study aimed to determine the effectiveness of in-service training courses have been conducted Chaharmahal and Bakhtiari Province Police Command Staff. The approach adopted in this cross-sectional study and data analysis, SPSS software and descriptive statistical methods were used. Measuring instruments made in this article questionnaire with acceptable reliability and validity of Kirkpatrick's model was based on three groups of Chaharmahal and Bakhtiari province police chief personnel (including managers, cadre personnel, duty personnel) that selected by census method had been distributed. Callback groups, periods of training received in the 6-month period after the end of the trainings conducted, the results indicate that it was he. Students participating in training courses in general, the effectiveness of training courses evaluated as good. Although training courses of one hundred percent effectiveness has not been, But according to the statistical calculations, it can be argued that the organizational effectiveness of police chief of Chaharmahal significantly than criterion (80% of effectiveness) were higher.
  Keywords: words:service training courses, evaluation, effectiveness, Kirkpatrick Model
 • Mostafa Yousofi Tarazjan*, Saeed Ramazani, Mohammad Asghari, Ehsan Nazemi Pages 17-40
  In the current variable world, logistic planning and management is a way as to helping organizations for facing rapid changes, and identifying strengths and weaknesses and dominating weaknesses and threats that dangers the existence of organization. Future is not predictable but the organizations could prepare themselves for overcoming it, and this preparation causes competitive advantage for them. In this paper a model is proposed to developing and prioritizing the strategies in practical and scientific educational centers that fuzzy SWOT analysis is used in it. In this study, firstly, inter strengths and weaknesses and environmental opportunities and threats are identified, and they are initialized in IFE and EFE matrices in order for strategic place of the organization to be determined, and then the superior strategies are specified using SWOT and IEM matrices and finally they are prioritized using fuzzy QSPM.
  Keywords: Strategic Planning, SWOT Matrix, Quantified Strategic Planning Matrix (QSPM), Scientific, Practical Comprehensive University, Fuzzy Set Theory
 • Saeed Hadavand, Mehdi Heydarifar Pages 41-60
  This study aims to identify and analyze the factors affecting in improving the quality of teaching skills in training center of emplaees’ Military organization. This study is an applied research which is performed by descriptive - correlation method. The required data collection tools of the research is researcher’s questionnaire that has been set in five-item Likert range. Reliability of the questionnaire has been confirmed by Chronbach’s alpha coefficient (a = 0/91). To verify the content validity, experts consent method has been used. Statistical community of the research included 152 learners who have been undertaking training courses in the Training Center at the time of the survey. Due to the limited number of members of the statistical community, a questionnaire was distributed to all members. Data analysis also has been done by helping SPSSwin18 software and by using exploratory factor analysis as multivariate variables and the dependent method. Results obtained show that the "scholarship, personality traits and teachers communication features" factors explained in total about 72% of the total obtained variance that this issue reflects the high effect of these factors in quality of the teaching.
  Keywords: Teacher, Teaching, Teaching quality, Effective teaching
 • Meisam, Jafari, Hajar Golriz Jirandeh*, Mehdi Javidi Pages 61-80
  Increasing globalization, development of information and communication technologies, including the development of a network of communities, new media and innovation, training, information and knowledge management need to review ways than ever before felt.Knowledge management encompasses a wide range of topics in the sharing of knowledge as one of the major focus areas for knowledge management is recognized. The aim of this study was to identify the most important components of cognitive map-based knowledge sharing with police forces. Knowledge management simplification and reform of the process of cooperation, distribution, innovation or creation, acquisition and understanding of knowledge can help the police organization and its innovative decisions in a knowledge-based organization, innovative and updated convert. Create strategic advantages of regulatory agencies, above all, thanks to the effective use of resources, knowledge and implementation of a knowledge management system is progressive aims of this study. In this regard, a review of the literature component of a set of critical success factors and the sharing of knowledge were identified and then act in a survey and using the statistical technique of each of the key success factors was tested. Scoring on Likert scale with the most important components to identify important factors were identified using the p-value. In addition, by taking advantage of the views of a number of expert teachers, the factors influencing knowledge sharing strategy map using interpretative structural modeling design of further comment, approaches derived from theoretical foundations may be suitable as a framework for measuring process knowledge sharing with other law enforcement and military headquarters of the contract.
  Keywords: Knowledge management, police, knowledge sharing, knowledge map, relationships-effect
 • Akbar Varvaei, Rasool Bahramipoor, Mostafa Azizi Arshad Pages 81-106
  Police organization to conduct missions entrusted its necessary that uses from specialty policewoman that for matters related to women and children, to be applied. So, To increase the efficiency of the police woman at police affairs its necessary they learn from all directions training required. The subject of this research is study and a comparative study of female police training in Iran, Belgium and Denmark and the main research question is answer the questions that what similar and dissimilar characteristics there is in the legal systems of the three countries? This research in terms of target is functional that by using documentary method information and data needed for research collected and checked analytical and descriptive method. Results of the research show in our country after employment of women in the police organization, early learning in boarding facilities is separate, but in Belgium and Denmark female police training is not the form of boarding and training courses shuffle be held. In all three countries there are centers for holding training courses with special topics and time specific and tailored to the needs of the organization and professors of courses are usually professor of within the organization and faculty members of universities and scientific centers and the common goal of all the countries of female police training is upgrading skills and value their expertise in all areas.
  Keywords: Police Woman, Educational Centers, training courses, Professors, educational instructors, Educational returns
 • Habib Ahmadi, Jafar Mohammadi Barzegar Pages 107-123
  The purpose of education is to provide a learning experience that integrates theory and practice to students at the same time more effective in carrying out military duties as a police officer makes efficient training. Necessary and important goal of this study is to investigate the patterns of education and training to realize various educational features and browse the templates available, Effective management strategies for planning the perfect proposal to the current educational deficits and reduce the gap between theory and practice and police cadets, Learning the principles of efficient police skills, learn practical skills to implement it at the same time and at the same time they compensate their deficiencies in the real world efficiently and are competent. The study is exploratory preceding studies through exploratory studies and review articles and various publications in the field of education and management, Follow your study goals and the development of knowledge about the subject. According to the findings, to design an appropriate educational model and bridging the gap between theory and practice several aspects must be considered and Management clearly mentioned in the text and in the appropriate conceptual framework is proposed.
  Keywords: integration of theory, practice, management, police training, conceptual framework