فهرست مطالب

طب انتظامی - سال ششم شماره 1 (بهار 1396)
 • سال ششم شماره 1 (بهار 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/02/03
 • تعداد عناوین: 8
|
 • حلیمه زارع شورکی، لیلا کلهر، فرزاد شیرازیان صفحات 1-12
  زمینه و هدف
  پانکراتیت حاد، التهاب حاد پانکراس است که اغلب با علائمی چون درد اپی گاستر، تهوع و استفراغ، اسهال، بی اشتهایی، تب و لرز، مشکلات همودینامیک و شوک بروز می کند. حمایت تغذیه ای زودهنگام، نقش مهمی در جلوگیری از عوارض خطرناک، سوءتغذیه و ارتقاء بهبودی بیماران مبتلا دارد. هدف این مطالعه، مقایسه شروع تغذیه روده ای زودهنگام در برابر تغذیه روده ای دیرهنگام و تغذیه کامل وریدی است.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر به روش مروری، با استفاده از کلیدواژه های تغذیه روده ای، تغذیه زودهنگام روده ای، تغذیه کامل وریدی، پانکراتیت حاد و رهنمودهای بالینی در فاصله سال های 2015-2000 با استفاده از پایگاه های اطلاعاتی Pubmed، CINAHL، Google، Ovid، Google scholar، ScienceDirect صورت گرفت. جهت این مقاله از مطالعات تصادفی شده کنترل دار و مطالعات مقایسه ای استفاده شد که در آن میزان مرگ، عوارض و طول مدت بستری را گزارش کرده بودند.
  یافته ها
  امروزه، تغذیه زودهنگام روده ای به تغذیه کامل وریدی و تغذیه دیرهنگام روده ای ارجح است. زیرا این روش مفیدتر و ارزان تر بوده، میزان مرگ و عوارضی مثل عفونت، نارسایی اندام و طول مدت بستری در بیمارستان به طور معنی داری کمتر شده و گلوکز بهتر کنترل می شود.
  نتیجه گیری
  مطالعات انجام شده و گایدلاین های موجود بر تغذیه زودهنگام روده ای تاکید دارند و اگر مانعی برای بیمار وجود نداشته باشد، بایستی هر چه سریع تر شروع شود. پیشنهاد می شود در کشور ایران نیز پژوهش در این زمینه صورت گیرد.
  کلیدواژگان: تغذیه روده ای، تغذیه زودهنگام روده ای، تغذیه کامل وریدی، پانکراتیت حاد و رهنمودهای بالینی
 • امیر رضازاده*، رامین ابریشمی صفحات 13-20
  اهداف
  امروزه استفاده منطقی از داروها به عنوان یک موضوع مهم از طرف سازمان سلامت جهانی مطرح است چراکه تجویز غیرمنطقی داروها می تواند باعث کاهش احتمال موفقیت در روند درمان، افزایش عوارض جانبی احتمالی، کاهش پذیرش داروها از طرف بیمار و نیز تحمیل هزینه های سنگین به بیمار و اقتصاد یک کشور شود. یکی از راهکارهای ساده و درعین حال مستند جهت بررسی تجویز منطقی داروها، ارزیابی الگوی تجویز داروها در نسخ پزشکان می باشد.
  مواد و
  روش
  مطالعه از نوع توصیفی، مقطعی و گذشته نگر بوده، نسخ بیش از 1000 بیمار سرپایی پزشکان عمومی بیمارستان نظامی واقع در شمال تهران، در دو فصل تابستان و زمستان بر اساس شاخص های اعلام شده توسط سازمان سلامت جهانی ازجمله میانگین اقلام تجویزی، میزان تجویز آنتی بیوتیک، داروهای تزریقی و علاوه بر آن میزان تجویز داروهای کورتیکواستروئیدی جمع آوری و توسط نرم افزار SPSS مورد ارزیابی قرارگرفته است.
  نتایج
  میانگین اقلام تجویزی 3.93 بوده، همچنین میزان تجویز داروهای تزریقی 58.9 درصد بوده و 49.71 درصد بیماران حداقل یک داروی آنتی بیوتیک و درنهایت 18.35 درصد بیماران حداقل یک داروی کورتیکواستروئیدی دریافت کرده اند.
  نتیجه گیری
  شاخص های موردمطالعه فاصله زیادی با استاندارهای اعلام شده از طرف سازمان سلامت جهانی دارد که این شاخص ها در فصل زمستان به شکل معنی داری نسبت به فصل تابستان بیشتر بوده است، تجویز غیرمنطقی دارو تبعات جبران ناپذیری برای سلامت جامعه و موجب تحمیل هزینه های سنگین بر اقتصاد جامعه می شود، لذا توجه به اصلاح روند تجویز دارو، امری مهم و حیاتی است.
  کلیدواژگان: پزشکان عمومی، تجویز منطقی دارو، شاخص های نسخه نویسی، بیمارستان نظامی
 • رضا محمدی، بهناز دوران، مهدی ربیعی، سید حسین سلیمی صفحات 21-30
  مقدمه
  این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی دانشجویان یک مرکز نظامی انجام پذیرفت.
  مواد و روش ها
  روش تحقیق نیمه آزمایشی (پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل) بود. در این پژوهش، 50 نفر از یک مرکز نظامی به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. برای جمع آوری اطلاعات در پیش آزمون و پس آزمون از پرسشنامه کیفیت زندگی استفاده گردید. برای گروه آزمایش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد اعمال شد و برای گروه کنترل هیچ گونه مداخله ای در نظر گرفته نشد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از تحلیل اندازه گیری مکرر استفاده شد.
  یافته ها
  درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، نه تنها باعث بهبود کیفیت زندگی و شاخص پذیرش و عمل، بلافاصله پس از اجرای مداخله شده است؛ بلکه با گذشت یک ماه از درمان نیز، همچنان روند بهبود افراد حفظ شده است.
  نتیجه گیری
  درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد می تواند باعث ارتقا کیفیت زندگی افراد نظامی شود.
  کلیدواژگان: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، کیفیت زندگی، دانشجویان نظامی
 • عارفه منجم، مرضیه سادات ابراهیمی صفحات 31-42
  مقدمه
  با توجه به ضرورت توجه به سلامت روان نوجوانان و دانشجویان به عنوان آینده سازان کشور، پژوهش حاضر به منظور پیش بینی سلامت عمومی بر اساس باورهای فراشناخت و اجتناب از تجارب هیجانی اجرا شد.
  مواد و روش ها
  تعداد 300 نفر (176 دختر و 124 پسر)، از بین دانشجویان دانشگاه پیام نور استان قم به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از بین سه دانشکده دانشگاه انتخاب شدند و به پرسشنامه های سلامت عمومی (GHQ-28) و فرم کوتاه پرسشنامه فراشناخت (MCQ-30) و پرسشنامه پذیرش و تعهد نسخه دوم (AAQ-II) و پرسشنامه ذهن آگاهی (FFMQ) پاسخ دادند که داده های به دست آمده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون در رگرسیون گام به گام مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که پیش بینی سلامت روانی دانشجویان بر اساس باورهای فراشناخت و ذهن آگاهی و اجتناب از تجارب هیجانی، در مورد اجتناب از تجارب هیجانی و باورهای فراشناخت معنادار است که در این میان می توان به اهمیت بیشتر اجتناب از تجارب هیجانی در رابطه با سلامت عمومی دانشجویان نسبت به سایر متغیرها پی برد.
  نتیجه گیری
  باورهای فراشناخت و اجتناب از تجارب هیجانی و ذهن آگاهی از عوامل موثر در وضعیت سلامت روانی هستند و می توان با تغییر فراشناخت ها و اجتناب تجربی که شیوه های ناسازگارانه تفکرات منفی را زیاد می کنند و یا باعث افزایش باورهای منفی عمومی می گردند و بالا بردن ذهن آگاهی به بهبود سلامت روانی و عمومی دانشجویان کمک کرد.
  کلیدواژگان: سلامت عمومی، باورهای فراشناخت، اجتناب از تجارب هیجانی، ذهن آگاهی
 • حمیدرضا وطن خواه * صفحات 43-56
  مقدمه
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آرام سازی به روش مراقبه همراه با ذکر بر میزان اضطراب زنان نخست زا انجام شد.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری 72 نفر از زنان نخست زا بودند که در سال 1394 برای انجام کنترل دوره بارداری و زایمان به بیمارستان امام علی (ع) آمل مراجعه کردند و به طور تصادفی انتخاب و در دو گروه 15 نفری آزمایش و کنترل قرار گرفتند. آرام سازی به روش مراقبه همراه با ذکر برای گروه آزمایش در هشت جلسه انجام شد و سپس از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد. ابزار اندازه گیری پرسش نامه اضطراب اسپیل برگر و پرونده پزشکی بیماران بود. تجزیه وتحلیل داده ها با آزمون تحلیل کوواریانس یک متغیره و آزمون همبستگی اسپیرمن با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 انجام شد.
  یافته ها
  نتایج به دست آمده نشان داد که آرام سازی به روش مراقبه همراه با ذکر بر میزان اضطراب زنان نخست زا موثر بود (01/0 P<). کاهش اضطراب در زنان نخست زای گروه آزمایش باعث کاهش انتخاب سزارین به عنوان نوع زایمان شد (01/0 P<).
  نتیجه گیری
  با توجه به تاثیر قابل ملاحظه آرام سازی به روش مراقبه همراه با ذکر در زنان نخست زا و پیامد آن افزایش انتخاب زایمان طبیعی از سوی این زنان، استفاده از این روش غیردارویی سودمند و بدون عوارض جانبی، در بخش زنان و زایمان بیمارستان های کشور مفید است.
  کلیدواژگان: زنان نخست زا، زایمان، زایمان طبیعی، زایمان سزارین، اضطراب
 • عارفه تقوی *، ملیحه انتظاری صفحات 57-66
  مقدمه
  نانو ذرات موادی سه بعدی با اندازه 1 الی 100 نانومتر می باشند. اگرچه راه های متفاوتی برای سنتز نانو ذرات وجود دارد، اما تولید زیستی نانو ذرات به علت مزایایی مانند سازگاری با محیط زیست و مصرف کم انرژی موردتوجه می باشد. در مطالعه حاضر سنتز زیستی نانو ذرات نقره به وسیله پیاز گیاه زعفران مورد بررسی قرار گرفت. همچنین خواص ضد باکتریایی نانو ذرات بر روی سه باکتری بیماری زای رایج بررسی و در آخر نیز پتانسیل جهش زایی نانو ذرات تولیدی مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  در ابتدا پیاز زعفران خریداری شد و جنس و گونه توسط گیاه شناس تایید گردید. به منظور تولید نانو ذرات، عصاره پیاز زعفران با محلول نیترات نقره در غلظت نهایی 1 میلی مولار مجاور شد. پس از تغییر رنگ، محلول واکنش حاوی نانو ذرات نقره به وسیله روش های اسپکتروفتومتری، پراش پرتوی ایکس و میکروسکوپ الکترونی عبوری مورد بررسی قرار گرفت. سپس اثر ضد باکتریایی نانو ذرات تولید شده در برابر سه سویه باکتری بیماری زا به وسیله روش های ایجاد چاهک در آگار و تعیین حداقل غلظت مهاری بررسی شد و در پایان پتانسیل جهش زایی نانو ذرات تولیدی به وسیله آزمون ایمز مورد مطالعه قرار گرفت.
  یافته ها
  رنگ محلول پس از تولید نانو ذرات به علت رزونانس پلاسمون سطحی مربوط به نانو ذرات نقره به قهوه ای تیره تغییر کرد. محلول نانو ذرات دارای بیشینه پیک جذب در حدود طول موج 420 نانومتر بود. همچنین وجود نانو ذرات نقره به وسیله پراش پرتوی ایکس تایید شد. تصاویر میکروسکوپ الکترونی عبوری نشان داد که نانو ذرات نقره به دست آمده به شکل کروی و با اندازه حدود 5 الی 25 نانومتر بودند. نتایج آزمون ضد باکتریایی نشان داد که نانو ذرات تولید شده اثر مناسبی را بر روی هر سه باکتری مورد آزمایش داشتند. همچنین هیچ گونه تاثیر جهش زایی از نانو ذرات در آزمون ایمز مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد که تولید زیستی نانو ذرات با استفاده از عصاره گیاهان می تواند به افزایش خواص دارویی آن ها کمک کند. در تحقیق حاضر نشان داده شد که خواص ضد باکتریایی عصاره حاوی نانو ذرات به شکل محسوسی افزایش یافت. افزایش دیگر خواص این نانو ذرات می تواند در آینده مورد بررسی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: بیوسنتز، نانوذرات نقره، ضدباکتریایی، ایمز
 • اسماعیل صدری دمیرچی *، سارا اسدی شیشه گران، فریبا اسماعیلی قاضی ولویی صفحات 67-76
  مقدمه
  مطالعه حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش برنامه مهارت های هیجانی- اجتماعی بر کنترل خشم و توانایی حل مسئله اجتماعی در نوجوانان وابسته به مواد در سال 1394 در تبریز انجام گردید.
  مواد و روش ها
  روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه ی آماری پژوهش را کلیه نوجوانان وابسته به مواد کانون اصلاح و تربیت شهر تبریز تشکیل می دادند که از میان آنها 28 نفر به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب و در دو گروه آزمایش (14) و گروه کنترل (14) به صورت تصادفی ساده جایگزین شدند. به گروه آزمایش، 12 جلسه مهارت های اجتماعی- هیجانی یک ساعته ‏آموزش داده شد و گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکرد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های کنترل خشم و توانایی حل مسئله اجتماعی استفاده شد. داده ها از طریق آزمون آماری کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  یافته های این مطالعه نشان داد که آموزش مهارت های هیجانی- اجتماعی، کنترل خشم و توانایی حل مسئله سازنده را در گروه آزمایش و پس آزمون به طور معناداری افزایش و توانایی حل مسئله ناکارآمد را کاهش داده است.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت که آموزش مهارت های هیجانی- اجتماعی در افزایش کنترل خشم و توانایی حل مسئله سازنده و کاهش توانایی حل مسئله ناکارآمد موثر می باشد.
  کلیدواژگان: مهارت هیجانی- اجتماعی، کنترل خشم، توانایی حل مسئله اجتماعی، نوجوانان وابسته به مواد
 • مهدی کریمی شرفشاده *، ابوالفضل کرمی، مهدی کرمی دهباغی صفحات 77-84
  مقدمه
  موضوع فضای سایبری و جرایم مربوط به آن امروزه به یکی از دغدغه های مهم تبدیل شده است. به دلیل جدید بودن این حوزه، در خصوص علل انجام این نوع از جرایم و انگیزه های مجرمین هنوز اطلاعات کافی در دسترس قرار ندارد و خلاء اطلاعاتی در این زمینه کاملا احساس می شود. در این راستا این پژوهش با هدف مقایسه ویژگی های شخصیت و هوش مجرمین مرد جرایم سایبری با جمعیت عادی در شهر تهران آگاهی ها و اطلاعات مفیدی را در ارتباط با موضوع فراهم کرده است
  مواد و روش ها
  این پژوهش، پژوهشی پس رویدادی است. نمونه تعداد 120 نفر شامل 60 نفر گروه مجرمین جرایم سایبری و 60 نفر جمعیت عادی بودند، روش نمونه گیری برای مجرمین به روش تصادفی ساده و برای جمعیت عادی روش خوشه ای- تصادفی ساده انتخاب شده است. ابزار پژوهش، آزمون پنج عاملی شخصیت نئو فرم کوتاه و آزمون هوش کتل مقیاس 3 فرم A بوده و تجزیه و تحلیل داده ها با 17spss به روش آمار توصیفی شامل جداول فراوانی، میانگین، واریانس و آمار استنباطی (آزمون t ) مستقل انجام گردید.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که در مقیاس «روان رنجور خویی» و گشودگی به تجربه بین مجرمین جرایم سایبری و جمعیت عادی تفاوت معنی دار است و مجرمین دارای میانگین بالاتری هستند. در مقیاس برونگرایی و وجدانی بودن نیز تفاوت معنی دار است و گروه جمعیت عادی دارای میانگین بالاتری هستند. در مقیاس توافق تفاوت معنی دار نیست. از نظر هوش نیز تفاوت معنی داری بین دو گروه به دست نیامده است.
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش نشان داد که در مقیاس «روان رنجور خویی»، مجرمین جرایم سایبری نیز مانند سایر مجرمین دارای شیوع بیشتری از اختلالات هستند. اما در مقیاس برونگرایی، بر خلاف مجرمینی که به طور مستقیم با قربانی در ارتباطند و برونگراترند، مجرمین جرایم سایبری افرادی دورنگراتر می باشند. همچنین بر خلاف بعضی از تصورات و اظهار نظرها که مجرمین جرایم سایبری را افرادی با هوش بالا توصیف می کنند، از نظر هوش این گروه تفاوتی با جمعیت عادی ندارند.
  کلیدواژگان: مجرمین جرایم سایبری، ویژگی های شخصیت، هوش
|
 • Halime Zare Shoki, Leila Kalhor, Farzad Shirazian Pages 1-12
  Background
  Acute pancreatitis is pancreatic inflammation that often associated with increase of symptoms such as epigastric pain, nausea and vomiting, diarrhea, loss of appetite, fever, chills, shock and hemodynamic complications. Early nutritional support has an important role in preventing serious complications, malnutrition and promote the recovery of patients. The aim of this study was to compare early initiation of enteral nutrition versus late enteral nutrition and total parenteral nutrition.
  Materials And Methods
  This study is a review study, using key words are enteral nutrition, early enteral nutrition, parenteral nutrition, acute pancreatitis and clinical guidelines. Information compiles by use of PubMed, CINAHL, Google, Ovid, Google scholar, Science Direct databases between 2000-2015 years. For this article, were used randomized clinical studies and comparative studies in which mortality rates, complications and length of hospital stay were reported.
  Results
  Now, early enteral nutrition is preferred to delay enteral nutrition and total parenteral nutrition. Because this method is more efficient and less expensive, mortality and morbidity. Complications such as infection, organ failure and length of hospital stay were significantly less and blood sugar is better controlled.
  Conclusion
  Studies and guidelines insist on early enteral nutrition and if there is no constraint for the patient, should be started as soon as possible. It is suggested that in Iran, as well as research in this regard.
  Keywords: enteral nutrition, early enteral nutrition, parenteral nutrition, acute pancreatitis, clinical guidelines
 • Amir Rezazadeh *, Ramin Abrishami Pages 13-20
  Background
  Rational use of drugs is one of the major issues in healthcare systems. Analysis of prescriptions would be helpful in recognition of physician's behavior and population beliefs. Rational prescribing is associated with improved safety in drug use, better quality of life for patients and cost-effective care. The aim of this study was to explore drug prescription habits by using WHO standard indicators.
  Materials And Methods
  The study is descriptive, cross-sectional and retrospective, sample of 1035 prescriptions of general practitioners selected randomly from Outpatient clinic in a military hospital at Tehran In both summer and winter seasons. World Health Organization Indicators for Prescribing such as Average of items per prescription, Rate of Antibiotics, Injectable Drugs and corticosteroid was analyzed.
  Results
  Average of items per prescription was 3.93 and the proportion of prescriptions for injectable drugs was 58.9%, for antibiotics 49.71% and for Corticosteroid 18.35%. Medication Indicators were significantly higher in winter than in the summer.
  Conclusion
  In this Study, prescribing indicators were far from international recommended criteria, however, it is necessary to improve this conditions because Inappropriate use of drugs leads to low quality of medical and public health care's and therefore wasting human and financial resources and can be harmful for patient and community health and economy.
  Keywords: irrational use of drugs, general practitioners, WHO indicators, military hospitall
 • Reza Mohammadi, Behnaz Dowran, Mahdi Rabie, Seyed Hossein Salimi Pages 21-30
  Background
  The present study aimed to examine the effectiveness of acceptance and commitment therapy on quality of life among students of a military educational center.
  Materials And Methods
  The method of this study was quasi experimental (pretest posttest with control group). 50 students were randomly assigned in experimental and control group. Quality of life questionnaire was used as tool in pre and post test. For experimental group a program based on acceptance and commitment therapy was conducted. Analysis of repeated measures was used to analyze the data.
  Results
  acceptance and commitment therapy could improve quality of life and acceptance and commitment index immediately after intervention which this affect continued after one month.
  Conclusion
  acceptance and commitment therapy can improve quality of life of armies.
  Keywords: acceptance, commitment therapy, quality of life, army students
 • Arefeh Monajem, Marzeh Sadat Ebrahimi Pages 31-42
  Background
  Due to the necessity of paying attention to the mental health of adolescents and students as the futures of the country, present study was implemented in order to predict public health based on metacognition beliefs and avoid emotional experiences.
  Materials And Methods
  A total of 300 persons (176 girls and 124 boys) were selected among the students in Qom PNU (Payame Noor University) by stratified random sampling method from three different colleges of the university and responded to the General Health Questionnaires (GHQ-28) and the short form of metacognition questionnaire (MCQ-30) and the acceptance questionnaire and second version commitment (AAQ-II) and Mindfulness questionnaire (FFMQ) that the data obtained was analyzed by using Pearson correlation coefficient in the step-wise regression.
  Results
  Regression analysis showed that predict general health based on metacognition beliefs and mindfulness and avoid emotional experiences, emotional experiences and metacognitive beliefs about avoiding significant among which may be more important to avoid emotional experiences in relation to public health students to discover other variables.
  Conclusion
  Metacognitive beliefs and avoiding emotional experiences and mind awareness are the effective factors in mental health and by changing metacognitive and experiential avoidance which increases negative thoughts maladaptive approaches or negative public beliefs raising public mindfulness, we can help to improve the students mental and public health.
  Keywords: general health, metacognitive beliefs, mindfulness, acceptances, commitment, students
 • Hamidreza Vatankhah* Pages 43-56
  Background
  The present study investigated the effectiveness of relaxation techniques along with meditation on anxiety Nolipar.
  Materials And Methods
  The experimental study with pretest - posttest control group. The population of 72 women who were first generated in 1394 to control the course of pregnancy and maternity hospital of Imam Ali Amol, Two groups of 15 people randomly selected in the experimental and control group. Relaxation techniques and meditation with a group of 8 sessions (when the women go to the hospital in the last three months of pregnancy) was performed, and then both groups (experimental and control) test was performed. Means of a questionnaire to measure patient's medical records were anxious Aspyl Berger. Analysis of covariance analysis of experimental data with a variable (for anxiety variables) and Spearman correlation test (test for significant differences in the two groups of selected vaginal delivery) were help spss16 software.
  Results
  relaxation meditation techniques on anxiety associated with women's first - was effective in hitting (P
  Conclusion
  at this method of non-medical benefits and no side effects, the Department of Obstetrics and Gynecology be used in hospitals nationwide.
  Keywords: nolipar women, delivery, vaginal delivery, cesarean delivery, anxiety
 • Arefeh Taghva * Pages 57-66
  Background
  Nanoparticles are materials with 3D structures and sizes of 1-100 nanometers. Although there are several ways of nanoparticles production, but the biological method of nanoparticles production is under attention of researchers due to its ecofriendly and energy saving properties. In the present study, biosynthesis of silver nanoparticle by saffron corm extract was examined. Furthermore, antibacterial effect of the produced nanoparticles on three common pathogens was investigated. At the end, mutagenesis potential of Nanoparticles was investigated.
  Materials And Methods
  At first, corms of saffron purchased and the herbalist confirmed their genus and species. In order to nanoparticles production, the corms extracts were subjected to the silver nitrate aqueous solution at the final concentration of 1mM. After nanoparticles production, the color changed reaction mixture was used for characterization with spectrophotometry, X-ray diffraction analysis (XRD) and Transition electron microscopy (TEM). Then, the antibacterial effect of the produced nanoparticles was investigated by agar well diffusion method against three bacterial pathogenic strains. At the final mutagenesis effect of silver nanoparticles was investigated by Ames test.
  Results
  After nanoparticles production, the color of the mixture was converted to dark brown attributed to the surface Plasmon resonance band (SPR) of the silver nanoparticles. Visible expectra of the color changed mixture had maximum absorption peak around 420 nm. Furthermore, presence of the silver nanoparticles was confirmed by the XRD. TEM analysis revealed that the obtained silver nanoparticles were spherical in their shapes and their average sizes were around 5-25 nm. Antibacterial assays revealed that the produced nanoparticles had suitable effects against all of the three bacterial strains. Moreover, statistical analysis has demonstrated that the antibacterial effects of these nanoparticles against Gram positive and negative bacterial tested strains have showed similarity. No mutagenic effect of nanoparticles was observed.
  Conclusion
  It seems that the biological production of nanoparticles with usage of these plant extract is able to enhance their medicinal effects. In this study, it was indicated that the antibacterial property of the extracts containing nanoparticles was promoted considerably. Promoting of other effects of these nanoparticles can be prospective for the future studies.
  Keywords: Biosynthesis, Silver Nanoparticles, Antibacterial, Ames test
 • Esmaeil Sadri Damirchi *, Sara Asadi Shishegaran, Fariba Esmaeili Ghazivaloii Pages 67-76
  Background
  The purpose of this study was to investigate the effectiveness of social-emotional skills program on anger control and social problem-solving ability in adolescent’s whit drug dependency was done in 2016 in Tabriz.
  Materials And Methods
  The research method was quasi-experimental study with pretest-posttest control group. Statistical population included all male whit drug dependency were covered by the Correction and Rehabilitation Center at 2016in Tabriz. Therefore, 28 subjects were chosen by available sampling from all male and were placed randomly in experimental group (n = 14) and control group (n = 14).Then, the social¬-emotional skills programs, was administered to the experimental group in 12 sessions and the control group was not receive any training. The control anger and social problem-solving ability questionnaires were used for data collection. Data analysis was achieved through the Covariance statistical test.
  Results
  result showed that the social¬-emotional skills training had been effective on increasing of anger control and creative problem-solving in experimental group at posttest and decreasing the inefficient problem-solving.
  Conclusion
  based on this result it can be concluded that the social-emotional skills training had been effective on increasing of anger control and social problem-solving and decreasing the inefficient problem-solving in adolescent’s whit drug dependency.
  Keywords: social-emotional skills, anger control, social problem-solving ability, adolescent's whit drug dependency
 • Mahdi Karaimi *, Mahdi Karami, Keyvan Jadidfard Pages 77-84
  Background
  today, cyberspace and its crimes have become one of the important issues. Since this field is a new field, there is not enough information about the reasons of commission of such these crimes and criminal's motivation, and there is a lack of information in this field. In this regard, the purpose of the present research is to compare personality characteristics and intelligence of (male) committers of cyber crimes with general population of Tehran, and the research has provided useful information in this field.
  Materials And Methods
  the present research is a post-event research. The sample size is 120, including 60 committers of cyber crimes and 60 individuals of general popuation. Simple random sampling is used for criminals and random -cluster sampling is used for general population. Instrument of the research is NEO five-factor personality test (shortened version) and Cattell III A IQ test, and data analysis is performed using SPSS17 and descriptive statistics including frequency table, mean, variance and inferential statistics (independent t-test). .
  Results
  findings showed that there is a significant difference between committers of cyber crimes and general population in neuroticism and flexibility scale, and criminals have a higher mean. There is also a significant difference in extroversion and accountability scale, and individuals of general population have a higher mean. There is no significant difference in agreeableness scale. Also, no significant difference is observed between both groups in terms of intelligence.
  Conclusion
  the results of the research show that in neuroticism scale, disorders are more prevalent among committers of cyber crimes like other criminals. However in extroversion scale, unlike criminals that directly deal with the victim and are more extroverted, committers of cyber crimes are more introverted. Also, unlike some beliefs that committers of cyber crimes are individuals with high IQs, this group is not different from general population in terms of IQ.
  Keywords: cyber-crime offenders, personal characteristics-intelligence