فهرست مطالب

 • پیاپی 1 (تابستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/06/31
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مقاله پژوهشی
 • الیاس اکبری، جعفر حسنی*، علیرضا مرادی صفحات 7-25
  مقدمه
  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر القای تجارب هیجانی بر کارکردهای اجرایی توجه و حافظه کاری با نگاه به طیف افسردگی بود.
  روش
  در مرحله ی اول 449 نفر از دانشجویان دانشگاه خوارزمی تهران به صورت تصادفی از طریق نسخه دوم پرسشنامه افسردگی بک (BDI-II) مورد غربال قرار گرفتند و سپس 34 نفر از افرادی که نمرات z استاندارد برابر یا بالاتر از 5/1+ و یا برابر یا پایین تر از 5/1- کسب کرده بودند به عنوان گروه نمونه انتخاب و به مرحله بعدی پژوهش دعوت شدند. سپس آن ها به طور انفرادی در سه مرحله مورد آزمایش قرار گرفتند. مرحله ی اول مربوط به فعالیت پایه کارکرد های اجرایی توجه و حافظه کاری قبل از مشاهده قطعه فیلم های هیجانی بود و دو مرحله ی بعدی آزمایش نیز بعد از مشاهده ی قطعه فیلم های هیجانی انتخاب شده شامل قطعه فیلم هیجانی مثبت و منفی صورت گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که القای تجارب هیجانی می تواند بدون در نظر گرفتن اثر اصلی گروه عملکرد توجه فرد را تحت تاثیر قرار دهد. هم چنین نتایج مربوط به حافظه کاری نشان داد که عملکرد دو گروه در شرایط هیجانی مختلف، تفاوت معناداری باهم دارند.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های پژوهش حاضر، عملکرد توجه ممکن است در شرایط شدیدتر افسردگی تحت تاثیر قرار گیرد و عملکرد حافظه کاری به عنوان یک کارکرد اجرایی تحت تاثیر افسردگی ممکن است دچار نقص شود که این امر انتخاب و پردازش سریع اطلاعات جهت انجام تکلیف را با مشکل مواجه می سازد.
  کلیدواژگان: القای تجارب هیجانی، کارکرد اجرایی، توجه، حافظه ی فعال، طیف افسردگی
 • توحید اکبروند*، علیرضا پیرخائفی صفحات 26-40
  پژوهش حاضر به منظور تعیین اثر بخشی الگوی توانبخشی عصب روان شناختی یکپارچه سازی حسی بر بهبود کارکردهای اجرایی مغز کودکان با اختلال نارسایی توجه – بیش فعالی انجام شد.
  روش
  طرح پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون – پس آزمون با دو گروه آزمایش و کنترل بود. نمونه پژوهش شامل 30 کودک دختر و پسر با نارسایی توجه/بیش فعالی بود که به شیوه نمونه گیری در دسترس و بر اساس ملاک های تشخیصی و هوش همتا شده و به طورتصادفی به دوگروه مساوی آزمایش و کنترل اختصاص یافتند. ابزار پژوهش پرسشنامه نشانه شناسی مرضی کودکان (CSI-4)، آزمون ماتریسهای رنگی ریون کودکان و ارزیابی کارکردهای اجرایی( برنامه ریزی، توجه ، مهار پاسخ ) بر اساس آزمون برج لندن و آزمون عملکرد پیوسته انجام شد. مداخله درمانی بر اساس روش یکپارچه سازی حسی که شامل شش هفته تمرینات (SI) بود صورت گرفت. داده ها با روش های تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که یکپارچه سازی حسی در مرحله پس آزمون باعث افزایش معنی دار کارکردهای اجرایی (همه موارد:01/0P
  کلیدواژگان: اختلال بیش فعالی، کمبود توجه، یکپارچه سازی حسی، کارکردهای اجرایی مغز
 • محمد اورکی، مهدیه رحمانیان، نپتون تهرانی*، شیما حیدری صفحات 41-51
  هدف
  پژوهش حاضر باهدف بررسی تاثیر آموزش نوروفیدبک با باند فرکانس آلفا بر بهبود عملکرد حافظه فعال در کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی نقص توجه انجام گرفت.
  روش
  جهت اجرای این تحقیق 8 کودک مبتلا به بیش فعالی نقص توجه با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند؛ این کودکان در 10 جلسه آموزش نوروفیدبک با پروتکل تقویت آلفا شرکت کردند. برای سنجش حافظه فعال، از آزمون N-Back و آزمون حافظه وکسلر (فراخنای ارقام) استفاده شد و داده های حاصل از تحقیق با روش تحلیل کوواریانس و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که در سطح معناداری 05/0 p< بین نمره های پیش آزمون و پس آزمون حافظه کاری تفاوت معنادار وجود دارد.
  نتیجه گیری
  این یافته ها نشان می دهد که آموزش نوروفیدبک موجب بهبود عملکرد حافظه فعال در کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی نقص توجه شرکت کننده در تحقیق شد؛ درواقع افزایش نسبی دامنه در باند آلفا باعث بهبود حافظه فعال گردید.
  کلیدواژگان: بیش فعالی - نقص توجه، حافظه فعال، نوروفیدبک
 • مریم نجارزادگان*، وحید نجاتی، نسرین امیری صفحات 52-45
  مقدمه
  اختلال نقص توجه/ بیش فعالی با ناکارآمدی عملکردهای اجرایی ازجمله حافظه کاری همراه است. حافظه کاری می تواند با استفاده از تمرینات توان بخشی شناختی موردترمیم قرار گیرد. مطالعه حاضر باهدف نشان دادن تاثیر توان بخشی شناختی حافظه کاری بر بهبود نشانگان رفتاری کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه / بیش فعالی صورت گرفته است.
  روش
  این پژوهش از نوع شبه آزمایشی است که در آن از طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. نمونه مورد بررسی در این مطالعه 30 کودک مبتلا به اختلال نقص توجه / بیش فعالی بوده است که به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. دو گروه (آزمایش و کنترل) ازنظر سن و هوش کلامی و عملی همسان سازی شده بودند. گروه آزمایش طی ده جلسه 1 ساعته دو روز در هفته تحت توان بخشی شناختی قرار گرفتند. افراد هر دو گروه کنترل و آزمایش در جلسه اول و آخر درمان مورد ارزیابی قرار گرفتند. علائم رفتاری کودکان مبتلا توسط پرسشنامه پروفایل اختلال کمبود توجه/بیش فعالی سوانسون و نولان پلهام SNAP-IV ارزیابی شده است. داده های این پژوهش با آزمون آماری تی مستقل، تحلیل کوواریانس و به کمک نرم افزار SPSS.20 تجزیه وتحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد که نشانگان رفتاری کم توجهی و تکانشگری گروه درمان در مقایسه با گروه کنترل بعد از گذراندن جلسات توان بخشی بهبود پیدا کرده است و این تفاوت در سطح 001/0 معنادار است.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از تحلیل آماری داده ها نشان می دهد که درمان توان بخشی شناختی حافظه کاری موجب بهبود علائم رفتاری کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه / بیش فعالی شده است.
  کلیدواژگان: توانبخشی شناختی، حافظه کاری، اختلال نقص توجه- بیش فعالی
 • مریم اکبری مطلق* صفحات 66-74
  مقدمه
  تجارب اولیه زندگی بر ساختار، کارکرد مغز و کارکردهای شناختی انسان تاثیر می گذارد. یادگیری موسیقی می تواند منجر به تغییرات چشمگیر در کارکردهای ذهنی (هیجانی، شناختی و رفتاری) در فعالیت های مختلف روزمره شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی و مقایسه ویژگی های عصب روان شناختی کودکان فراگیر موسیقی و عادی دوره دبستان بود.
  روش
  روش پژوهش حاضر از نوع علی مقایسه ای است. جامعه آماری شامل کلیه کودکان پایه پنجم دبستان در شهر مشهد بود که 30 نفر از دانش آموزان فراگیر موسیقی (که حداقل به مدت دو سال به نواختن ساز خاصی مسلط بودند) و 30 نفر از دانش آموزان عادی که هیچ گونه آموزش موسیقی ندیده بودند به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شده و مورد مقایسه قرار گرفتند. مقیاس عصب روان شناختی نپسی (NEPSY)، مقیاس هوش کودکان وکسلر (WISC) و مصاحبه بالینی در مورد شرکت کنندگان اجرا شد.
  یافته ها
  داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی و تحلیل واریانس چند متغیری و نرم افزار آماری SPSS-16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین ویژگی های عصب روان شناختی شامل کارکردهای اجرایی، توجه، زبان، حافظه و یادگیری دانش آموزان فراگیر موسیقی و عادی تفاوت معناداری وجود دارد.
  نتیجه گیری
  نتایج این پژوهش می تواند در تشخیص و طراحی مداخلات برای ارتقای ویژگی های عصب روان شناختی دانش آموزان دوره دبستان مفید باشد.
  کلیدواژگان: عصب روان شناختی، فراگیری موسیقی، کارکرد های شناختی
 • الهام اسبقی*، سیاوش طالع پسند، علی محمد رضایی صفحات 75-85
  مقدمه
  از آنجایی که افسردگی یک اختلال شایع است، شناسایی روش درمان مفید و مداوم بسیار مهم است. هدف این پژوهش مقایسه دو مورد از درمان های غیرتهاجمی جدید یعنی درمان تحریک مغز از روی جمجمه با جریان مستقیم الکتریکی و تحریک مکرر مغناطیسی فراقشری در کاهش علائم افسردگی بوده است.
  روش
  برای بررسی هدف تحقیق 20 نفر از مبتلایان به افسردگی انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه تحریک مغز از روی جمجمه با جریان مستقیم الکتریکی و تحریک مکرر مغناطیسی فراقشری جایگزین شدند. آزمودنی ها در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری، پرسشنامه افسردگی بک را تکمیل کردند. برای بررسی نتایج از تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج تحقیق نشان داد که هر دو درمان در کاهش علائم افسردگی تاثیرگذار بودند اما تفاوت معناداری در اثربخشی آن ها دیده نشد. با این وجود در دو درمان به لحاظ نمرات پیگیری تفاوت وجود داشت. میانگین نمرات در موقعیت پیگیری نسبت به موقعیت پس آزمون تغییر محسوسی در گروه rTMS داشته است.
  نتیجه گیری
  نتایج تحقیق بیانگر این واقعیت است که اثربخشی درمان تحریک مکرر مغناطیسی فراقشری نسبت به درمان دیگر در طول زمان بیشتر بوده است.
  کلیدواژگان: اختلال افسردگی، تحریک مغز از روی جمجمه با جریان مستقیم الکتریکی، تحریک مکرر مغناطیسی فراقشری
 • مریم صالحی، حجت الله امینی *، حسن محمد زاده صفحات 86-103
  مقدمه
  هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه تاثیر تمرینات نوروفیدبک و تصویرسازی ذهنی بر اکتساب و یاد داری مهارت پرتاب دارت بود.
  روش
  از میان دانشجویان دختر رشته تربیت بدنی در دانشگاه ارومیه که همگی راست دست بودند و هیچ گونه سابقه آموزش نوروفیدبک، تصویرسازی ذهنی و پرتاب دارت نداشتند، 24 نفر به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه 8 نفری تصویرسازی ذهنی، نوروفیدبک و کنترل قرار گرفتند. پروتکل تمرینی، به مدت 5 هفته هر هفته 3 جلسه، صورت گرفت و سپس پس آزمون به عمل آمد. آزمون یاد داری 5 روز پس از آخرین جلسه تمرینی گرفته شد.
  یافته ها
  نتایج آزمون تحلیل واریانس دوراهه با اندازه گیری مکرر نشان داد که اگرچه عملکرد آزمودنی ها در مرحله اکتساب هر دو گروه تصویرسازی ذهنی و نوروفیدبک پیشرفت داشتند، اما تفاوت معنی داری بین گروه های آزمایشی در این مرحله مشاهده نشد. از سوی دیگر، اثر اصلی مراحل آزمون در این پژوهش معنی دار بود، اما اثر اصلی گروه و همچنین تعامل مراحل آزمون و گروه به لحاظ آماری معنی دار نبود.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های این پژوهش، نقش تصویرسازی ذهنی و نوروفیدبک بیش از پیش مورد توجه قرار می گیرد و تاکید بر استفاده از آن ها در کنار تمرین بدنی توصیه می شود.
  کلیدواژگان: آموزش امواج مغزی آلفا-تتا و تتاSMR-، پرتاب دارت، تصویرسازی ذهنی، نوروفیدبک
|
 • Elyas Akbari, Jafar Hasani *, Alireza Moradi Pages 7-25
  Introduction
  The present study aimed at investigating the effect of emotional experience induction on the executive functi of attention and working memory with regard to depressive continumm.
  Method
  In the first stage 449 students of Kharazmi university of Tehran were randomly scrinned by means of second version of the beck depression inventory (BDI-II (and then 34 of them who had obtained equal or up to ퟾ and equal or lower than -1/5 standard z score were selected as the sample group and were invited to next stage of the research. Then, they were examined individually in three steps. The first stage was related to the basic activity of the executive functions of the attention and working memory before watching emotional movies and the next two stages of the experiment were conducted after watching the selected emotional movies including positive and negative emotional movies.
  Findings: The finding indicated that emotional experience induction can affect attention without the main effect of group. Besided, results related to the working memory showed that the performance of the two groups in different emotional situations has significant difference.
  Conclusion
  Regarding the results of the present study, attention maybe affected under more severe concitions of depression and working memory performance, as an executive function, maybe impaired under the influence of depression. This makes it difficult to select and process information quickly for performing the task.
  Keywords: emotional experience induction, Attention, Working memory, executive functions, depressive continue
 • Tohid Akbarvand *, Alireza Pirkhaefi Pages 26-40
  Introduction
  The present study was done with the objective of determining the efficiency of neuropsychological rehabilitation method of sensory integration in improving executive functions of children with disorder in shortcomings attention/proactive.
  Methods
  The survey is pre-test post-test model with two groups, one experimental group and one control group. The research sample consisted of 30 elementary school boys and girls, at the age of 7 to 11, who were selected from among available children suffering ADHD disorder (Attention Deficit Hyperactivity) in the academic year 1392-1393. This students were equally on the basis of recognizing values and intelligence and were randomly divided to two equal group; i.e. experimental and control groups. The research instruments for gathering the data were the questionnaire of Child Symptom Inventory (CSI-4), and Color Matrixes of Intelligence Test of Riyon. And to evaluate the executive functions (planning, attention, confining response), London Tower Test and Continuous Function test were used, the interrupting remedy was done on the basis of sensing alignment method and consisted of six weeks of exercising (SI).
  Findings: the data were analyzed by means of SPSS programs and Covariance analysis methods. The results reveal that sensing alignment in the post-test caused meaningful improvement in executive functions (planning, attention, confining response), (P
  Keywords: attention deficit hyperactivity disorder, Sensory Integration, Executive Function, response inhibition
 • Mohammad Oraki, Mahdieh Rahmanian, Nepton Tehrani *, Shima Heydari Pages 41-51
  Introduction
  The aim of this study was to investigate the effect of neurofeedback training whith Alpha frequency band on the improvemet of the performance of working memory in children with attention deficit and hyperactivity disorder (ADHD).
  Method
  To perform this study, eight children with attention deficit and hyperactivity disorder (ADHD) were selected by random sampling. They participated in 10 sessions of neurofeedback training with Alpha up training Protocol. To evaluate the working memory, the N-Back Working Memory Test and Wechsler Memory Scale (Direct Numbers) were used. Data were analyzed by covariance analysis (ANCOVA) and SPSS.
  Results
  Results showed that there was a significant difference between pretest and posttest (p
  Keywords: children with attention deficit, hyperactivity disorder (ADHD), neuro feedback, working memory
 • Maryam Najarzadegan *, Vahid Nejati, Nasrin Amiri Pages 52-45
  Introduction
  Disorders of executive functions and working memory are considered as the components of the Attention Deficit and Hyperactivity Disorder (ADHD). Working memory could be remediated by cognitive rehabilitation exercise. The purpose of the current study is to determine the effectiveness of cognitive rehabilitation of working memory in reducing behavioral symptoms of children with ADHD.
  Method
  The present semi-experimental study, was designed with pre-test and post-test of control and experimental group. Thirty children with ADHD were requited in the study and allocated into two control and intervention groups. The participants were matched in age, verbal and performance IQ. The intervention group received cognitive rehabilitation in 10 one-houre two days a week sessions. The participants of both groups were assessed in the first and the last treatment session with SNAP-IV tests in the first and the last session of intervention. Data were analyzed with T-test and covariance analysis using SPSS 20.
  Findings: The results showed that the intervention group has lower score in behavioral symptoms (attention deficit and impulsivity) and the difference between the group was significant (0.001) of ADHD after receiving cognitive rehabilitation of working memory.
  Conclusion
  It can be concluded that cognitive rehabilitation of working memory leads to the improvement of behavioral symptoms of ADHD in children with ADHD. ​
  Keywords: Cognitive Rehabilitation, Working memory, Attention Deficit, Hyperactivity Disorder (ADHD)
 • Maryam Akbari Motlaq * Pages 66-74
  Introduction
  Humans initial experiences in life affects his brain structure and function as well as his cognitive functions. Music learning can result in significant changes in mental functions (emotional, cognitive and behavioral) of everyday activities. The aim of this study was to investigate and compare neuropsychological characteristics of students with music training and other students in elementary schools.
  Method
  This study is an ex post facto research. The fifth-grade elementary students at Mashhad made the research population and 30 students under music training (who were dominant in playing musical instrument at least for two years) and 30 students who had no music training, were selected by cluster sampling and were compared. The research instruments included NEPSY scale neuropsychological, Wechsler Intelligence scale for children (WISC), and a clinical interview.
  Findings: Results were analyzed by means of Multivariate analysis of variance (MANOVA) and SPSS-16. The results of the study showed that there was a significant difference between the neuropsychological characteristics, (including executive functions, attention, language, memory and learning) of music learners and non-music learners.
  Conclusion
  This results can be helpful in the identification and planning of neuropsychological interventions for promoting elementary students neuropsychological characteristics.
  Keywords: Executive function, Music learning, Neuroscience
 • Elham Asbaghi *, Siavash Talepasand, Ali Mohammad Rezayi Pages 75-85
  Introduction
  Depression is a common disorder, therefore, it is very important to identify effective and permanent treatment. The aim of the present research was to compare two cases of new non-invaing treatments, the efficacy of transcranial direct current stimulation therapy and repetitive transcranial magnetic stimulation on depression symptoms’ reduction.
  Method
  To do so, 20 patient with depression where selected and were randomly assigned to two groups; i.e. transcranial direct current stimulation therapy and repetitive transcranial magnetic stimulation. Subjects completed the Beck Depression Inventory through pretest, posttest and follow up intervals. The data were analyzed using repeated measure of analysis of variance.
  Findings: The finding revealed that both treatments were effective in reducing depression symptoms but, no significant difference was found between the two methods. However, there was a difference between the groups in follow up scores. The mean of scores of follow up condition had a change inrelation to the rTMS group.
  Conclusion
  The results of the study indicated the superiority of the effectiveness of repetitive transcranial magnetic stimulation, the other treatment was more in the course of time.
  Keywords: Depression disorder, transcranial direct current Stimulation, Repetitive transcranial magnetic stimulation
 • Maryam Salehi, Hojatollah Amini *, Hasan Mohammadzade Pages 86-103
  Introduction
  The purpose of this study was to compare the effect of neurofeedback and mental imagery practice on the performance and learning in darts skill.
  Methods
  To achieve this aim, the right-handed, female students of physical education at Urmia University, who had no history of neurofeedback training, mental imagery and darts throwing, 24 individuals were randomly selected and were randomly divided into three groups of 8 people for mental imagery, neurofeedback and control groups. Exercise protocol was done 3 times a week for 5 weeks was and then post-test was performed. Retention test was performed 5 days after the last training session. Findings: Two-way ANOVA with repeated measures revealed that although the participants, performance progressed in the acquisition of both mental imagery and neurofeedback, no significant difference was found between the experimental groups at this stage. On the other hand, the main effect of the test processes was significant in this study but the main effect and interaction of the test group and control group was not significant statistically.
  Conclusion
  Regarding the findings of this study, the role of mental imagery and neurofeedback receives more attention and their use is recommended along with physical exercises for darts throwing.
  Keywords: brain wave training alpha-theta, theta-SMR, mental imagery, Neurofeedback, throwing dart