فهرست مطالب

عصب روانشناسی - پیاپی 5 (تابستان 1395)
 • پیاپی 5 (تابستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1396/03/06
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مقاله پژوهشی
 • هانیه یارمند*، حسن عشایری، ارسلان گلفام، حیات عامری صفحات 7-22
  این پژوهش، از نوع نیمه تجربی، کاربردی و به صورت انتخاب نمونه در دسترس، انجام شد. هدف از این پژوهش، بررسی رابطه تحریک سیستم نورون های آینه ای از طریق تقلید حرکات قصدمند تقلید کلامی با رشد مهارت درک دستوری کودکان اوتیستیک است. به همین منظور ابتدا یک مدل کاربردی برای توانبخشی آزمودنی ها بر مبنای تحریک سیستم نورون های آینه ای با استفاده از تقلید حرکات قصدمند و تقلید کلامی، توسط محققین طراحی شد. سپس به کمک روش آموزش TPR یک پژوهش آزمایشی در 12 جلسه روی یک دختر 7 ساله اوتیستیک اجراشد و نتایج مثبتی مشاهده شد. پس از مشاهده نتایج مثبت، 5 دختر اوتیستیک پنج تا هشت ساله انتخاب شدند؛ و 42 جلسه در طی 14 هفته تحت آموزش، قرارگرفتند. رشد مهارت درک دستوری پیش و پس از مداخله با آزمون TOLD نسخه P3ارزیابی شد. هر آزمودنی به عنوان شاهد یا کنترل خودش در قبل و بعد از مداخله، تحت بررسی قرارگرفت. ضمنا پس از گذشت دو ماه توقف دوره، کلیه آزمودنی ها، مجددا مورد بررسی قرار گرفتند و نهایتا پایداری نتایج بررسی شد. یافته ها با استفاده از نرم افزار SPSS به کمک آزمون تی زوج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهند که تفاوت معنی داری میان نمرات پیش آزمون و پس آزمون مهارت درک دستوری ( 0.003p=) وجوددارد( فرض0.05 p
  کلیدواژگان: درخودماندگی (اوتیسم)، سیستم نورون های آینه ای، تقلید حرکات قصدمند، تقلید کلامی
 • احمد علیپور، سکینه جولائیها*، رضا رنجبران، نازیلا ایوانی صفحات 23-36
  مقدمه
  عادت های شمارش انگشتان در کودکان بر نحوه یادگیری ایشان در کلاس درس و زندگی روزمره تاثیر گذار است. هدف این پژوهش به منظور تعیین اثردست برتری و تفاوت های جنسیتی در عادت های شمارش اعداد با انگشتان دانش آموزان ابتدایی صورت گرفت.
  روش
  تعداد 74 نفر ازدانش آموزان ابتدایی شهرستان پاکدشت (47 پسر و 27 دختر) به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای (برای کودکان راست دست) و همچنین روش نمونه گیری در دسترس (برای کودکان چپ دست) انتخاب شدند و با استفاده از نسخه فارسی پرسشنامه چاپمن (چاپمن و چاپمن 1987) ازنظر عادات و الگوهای شمارش اعداد مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آزمون مجذور خی نشان داد که اثر دست برتری بر همه مولفه های عادت های شمارش اعداد با انگشتان (دست شمارنده، نوع شمارش، جهت شمارش و انگشت شمارش) معنادار است. همچنین نتایج نشان داد که اثر جنسیت در سه مولفه از عادت های شمارش اعداد با انگشتان (دست شمارنده، نوع شمارش و انگشت شمارش) معنادار است و در مولفه جهت شمارش معنادار نیست.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج پژوهش حاضر می توان استنباط نمود که دست برتری و جنسیت اثر معناداری بر عادت های شمارش اعداد با انگشتان دانش آموزان ابتدایی دارد.
  کلیدواژگان: دست برتری، جنسیت، عادت های شمارش اعداد با انگشتان
 • الهه بداقی*، علیرضا مرادی، جعفر حسنی، فرشید علی پور، طیبه شاهسوند بغدادی صفحات 37-54
  مقدمه
  هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای کارکردهای اجرایی در سه گروه از زنان مبتلا به ام اس دارای اختلال افسردگی، فاقد اختلال افسردگی و زنان بهنجار بود.
  روش
  روش تحقیق در این پژوهش علی مقایسه ای بود، از میان زنان مراجعه کننده به انجمن ام اس استان مرکزی، گروه مبتلا به ام اس مبتلا به افسردگی با غربالگری اولیه توسط آزمون افسردگی بک و تشخیص افسردگی توسط اجرای مصاحبه ساختاریافته بالینی افسردگی (SCID) و ملاک های ورود و خروج به تعداد 24 نفر انتخاب شدند گروه ام اس فاقد افسردگی نیز از میان زنان غربالگری شده که فاقد نشانه های بالینی افسردگی بودند به تعداد 24 نفر وارد پژوهش گردیدند، در آخر نیز گروه زنان بهنجار نیز با لحاظ کردن ملاک های ورود به پژوهش انتخاب شدند، از آزمون های فراخنای عدد، استروپ و برج لندن جهت گرداوری داده ها استفاده شد، اطلاعات با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیره مورد تجزیه تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که گروه زنان مبتلا به ام اس دارای افسردگی در مقایسه با دو گروه دیگر از عملکرد ضعیف معناداری در آزمون های فراخنای اعداد، استروپ و برج لندن برخوردار بودند، همچنین بین گروه زنان مبتلا به ام اس فاقد افسردگی و زنان بهنجار نیز ازنظر عملکرد در آزمون های پژوهش تفاوت معناداری مشاهده گردید.
  نتیجه گیری
  یافته های پژوهش نشان می دهد که علاوه بر تفاوت کارکردهای اجرایی در بیماران مبتلا به ام اس در مقایسه با افراد بهنجار، افسردگی نیز می تواند این تفاوت را تشدید نماید که لزوم توجه به این امر در طراحی برنامه های درمانی مشخص می شود.
  کلیدواژگان: افسردگی، مولتیپل اسکلروزیس، کارکردهای اجرایی، زنان
 • رها رستمی فر*، محمد جلیلوند صفحات 55-68
  مقدمه
  هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر تمرین بر تناوب تکلیف دوگانه دیداری-شنیداری و شنیداری-دیداری در دوره بی پاسخی روان شناختی بود.
  روش
  بدین منظور از میان کلیه دانشجویان 18 تا 28 سال شهرستان خرمشهر تعداد 45 نفر به صورت هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه 15 نفری، تمرین با تکلیف شنیداری-دیداری، تمرین با تکلیف دیداری-شنیداری و گروه کنترل دسته بندی شدند. از تمامی شرکت کنندگان آزمون تکلیف دوگانه دیداری-شنیداری و شنیداری-دیداری به عمل آمد. فواصل زمانی بین ارائه دو محرک 75 و 150 (فاصله کم) 350 و 450 هزارم ثانیه (فاصله زیاد) بود. برنامه تمرینی شامل 5 جلسه در 5 روز بود که هر جلسه شامل 12 بلوک 8 کوششی با تکلیف دوگانه دیداری-شنیداری همانند پیش آزمون ارائه شد و فاصله استراحت بین بلوک ها دو دقیقه بود.
  یافته ها
  نتایج آزمون تحلیل واریانس 2 (گروه) در 4 (پیچیدگی محرک ها) با تکرار سنجش عامل آخر و آزمون تی مستقل و تحلیل کوواریانس نشان داد که در تمامی توالی محرک ها و در هر چهار فاصله زمانی بین گروه آزمایش و کنترل اختلاف معناداری وجود دارد ولی تفاوت معنی داری بین ارائه محرک اول دیداری نسبت به شنیداری وجود ندارد.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که تمرین تکلیف دوگانه از طریق افزایش سازگاری محرک-پاسخ موجب کاهش نیاز به توجه شده و با کاهش ظرفیت موردنیاز توجه که برای انجام تکلیف پردازش هم زمان دو محرک امکان پذیر است، می تواند بر الگوی دوره بی پاسخی روان شناختی دیداری-شنیداری و نیز شنیداری-دیداری با فاصله زمانی کم وزیاد تاثیر مثبت داشته باشد.
  کلیدواژگان: تکلیف دوگانه، دوره بی پاسخی روان شناختی، پردازش هم زمان، الگوی دیداری، الگوی شنیداری
 • سید یونس محمدی*، طیبه مالمیر، میترا گلزاری صفحات 69-80
  مقدمه
  هدف ازآنجام این پژوهش بررسی درمان نوروفیدبک بر میزان جرئت ورزی و اضطراب افراد مبتلا به حمله هراس بود.
  روش
  طرح کلی این پژوهش با توجه به اهداف و فرضیه های آن از نوع نیمه آزمایشی و اجرای پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بوده که بر روی 20 نفر از افرادی که به مراکز مشاوره و درمانی و کلینیک های روان پزشکی شهر تهران در سال 1395 مراجعه نمودند از طریق روش نمونه گیری تصادفی در دسترس از بین مراجعین بر اساس تشخیص بالینی روان پزشک معالج، افراد مبتلا به اختلال هراس شناسایی شدند به صورت گمارش تصادفی انتخاب شدند شرکت کنندگان به دو گروه 10 نفری آزمایش و گواه تقسیم شدند. برای گروه آزمایش درمان نوروفیدبک در 20 جلسه (45 دقیقه ای) انجام گرفت و گروه گواه هیچ گونه مداخله ای دریافت نکرد. هر دو گروه در دو مرحله زمانی پیش آزمون و پس آزمون توسط آزمون اضطراب بک جهت تعیین میزان اضطراب و پرسشنامه ابراز وجود گمبریل و ریجی ارزیابی شدند. برای تحلیل داده های به دست آمده از آزمون آماری کوواریانس و تحلیل واریانس چند متغیره استفاده گردید.
  یافته ها
  نتایج این پژوهش نشان داد که درمان نوروفیدبک، بر کاهش اضطراب و افزایش جرئت ورزی افراد مبتلا به هراس اثر معناداری داشته است (05/0P
  کلیدواژگان: درمان نوروفیدبک، اضطراب، جرات ورزی
 • رسول عابدان زاده*، منصور هیلاوی نیسی، سعید اشرف پور نوایی صفحات 81-94
  هدف از پژوهش حاضر تعیین تاثیر بازخورد هنجاری با توجه به سطح شایستگی ادراک شده بر اجرا و یادگیری تکلیف پرتابی در دانش آموزان پسر شهر اهواز بود. به این منظور، 60 نفر به صورت در دسترس و هدفمند انتخاب و در دو گروه شایستگی ادراک شده بالا (15 نفر بازخورد هنجاری و 15 نفر کنترل) و پایین (15 نفر بازخورد هنجاری و 15 نفر کنترل) قرار گرفتند. مرحله اکتساب در دو جلسه متوالی با 100 کوشش (5 بلوک 10 کوششی در هر جلسه) انجام شد. پس آزمون (20 کوشش و بدون ارائه بازخورد) بلافاصله پس از پایان جلسه دوم و آزمون یادداری 48 ساعت بعد انجام شد. نتایج تحلیل واریانس مرکب با اندازه گیری مکرر نشان داد که بازخورد هنجاری در بین گروه شایستگی ادراک شده بالا و پایین دارای تاثیر متفاوتی نبود (05/0
  کلیدواژگان: بازخورد هنجاری، شایستگی ادراک شده، پرتاب از بالای شانه، دانش آموز
 • غلامحسین جوانمرد*، فروغ عبیری صفحات 95-110
  مقدمه
  رابطه تن و شناخت ازجمله مباحث مربوط به یکپارچگی جنبه های مختلف انسان است و به نظر می آید جنبه های مختلف عصبی روان شناختی جدا از هم نیستند.
  هدف
  این پژوهش با هدف مقایسه حافظه آشکار (حافظه های یادآوری و بازشناسی) زنان مبتلا به پراشتهایی عصبی و زنان عادی انجام شد.
  روش
  این یک مطالعه توصیفی از نوع پس رویدادی بود. نمونه آماری شامل دو گروه، 20 نفر زن مبتلا به پرخوری روانی، از بین مراجعه کنندگان به کلینیک های درمانی جهت درمان اختلال پرخوری و 20 نفر زن بهنجار بودند که به روش هدفمند انتخاب شدند. آزمون پژوهشگر ساخته پرخوری روانی (با پایایی از طریق دونیمه سازی و بازآزمایی و روایی مناسب) و آزمون حافظه آشکار (حافظه بازشناسی و حافظه یادآوری) بر روی افراد دو گروه اجرا شدند. داده های جمع آوری شده توسط تحلیل واریانس چند متغیری، با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.
  یافته های: یافته ها این پژوهش نشان داد که دو گروه موردمطالعه در حافظه بازشناسی تفاوت معناداری باهم داشتند و افراد مبتلا به پرخوری روانی در این نوع حافظه به طور معنی داری ضعیف تر از گروه عادی عمل کردند. در متغیر حافظه یادآوری تفاوت معنی داری بین دو گروه به دست نیامد.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که زنان مبتلایان به پرخوری روانی در جنبه هایی از حافظه از افراد عادی ضعیف تر عمل می کنند.
  کلیدواژگان: پرخوری روانی، حافظه آشکار، حافظه یادآوری، حافظه بازشناسی
|
 • Hanieh Yarmand*, Hasan Ashayeri, Arsalan Golfam, Hayat Ameri Pages 7-22
  Introduction
  The current research used an experimental, applied and available sampling design, selecting the samples from Tehran Autism Center. The research aims to examine the relationship between mirror neurons stimulation by intentional movement imitation and verbal imitation with grammatical understanding development in autistic children.
  Method
  Accordingly, first, the researchers designed an applied and easy model for autistic children rehabilitation based on mirror neurons stimulation using purposeful movement imitation and verbal imitation. Then, based on TPR technique, an 7-year-old autistic girl underwent an pilot study for 12 sessions, whereby positive and effective results were observed; Then, five autistic girls aged 5-8 years were selected and underwent 42 sessions during 14 weeks.In order to examine grammatical understanding skills of the subjects before and after intervention, TOLD-P3 test was used. Each subject, as her control was examined before and after intervention. Furthermore, two months after a 14-week stopping period, all the subjects were re-examined, and finally, results stability was examined.
  Findings: Research findings were analyzed using SPSS16 software by Paired-samples t-test. The obtained results suggest that there is a significant difference between pre-test and post-test scores of grammatical understanding (P=0.003) (supposing P
  Keywords: autism, Mirror neurons system, intentional movements imitation, verbal imitation
 • Ahmad Alipour, Sakineh Joolayiha *, Reza Ranjbaran, Nazila Eyvani Pages 23-36
  Introduction
  Manual preference in the students affects on their learning in the school and daily life. The goal of the present study was to test whether there is a relationship between manual preference and sexuality with finger counting habits in (74) primary school children.
  Method
  Manual laterality was evaluated with The Handedness Questionnaire of Chapman and Chapman (1987) and finger counting habits in children were examined with interview.
  Findings: The results indicated that whereas most left-handers started counting with the left hand, most of the right-handers started with the right hand. The transition between the two hands during the counting showed equal proportions of symmetry-based and spatial continuity-based patterns among the left-handers and right-handers. No significant difference was found between boys and girls in finger counting habits. These findings demonstrated that manual laterality contributes to finger counting directionality.
  Conclusion
  Taken together, these results indicate that finger-counting habits integrate biological and cultural information.
  Keywords: manual preference, sex, finger counting habits
 • Elaheh Bodaghi * Pages 37-54
  Introduction
  Objective of this study was comparing three groups of women with MS comorbid with, and without depression, and normal women.
  Method
  This study was a causal-comparative research design. Among women who have referred to the MS Society in Markazi Province were recruited 24 women comorbid with depression through the Beck Depression Inventory and Structured Clinical Interview for Depression (SCID). Furthermore, they were screened after the consideration of inclusion criteria. Also, another group, patients with multiple sclerosis without depression symptoms among screened women who didnt show depression symptoms were selected. Finally, a group of normal women based on inclusion and exclusion criteria was chosen. Stroop test, Tower of London test and Digit span were used for data collection. Data were analyzed using multivariate statistical analysis (MANOVA).
  Findings:The study showed significantly women who suffered from MS and depression in the same time had a weaker performance in Stroop test, Tower of London test and Digit span rather than two other groups. Also, this study showed significant difference in terms of performance tests between women with multiple sclerosis without depression symptoms and normal group.
  Conclusion
  The findings indicated that in addition to the difference in executive functions in MS patients compared to normal subjects, depression can intensify this difference. Due to this effect, paying attention to depression in the design of treatment is recommended.
  Keywords: Depression, Multiple sclerosis, Executive Function
 • Raha Rostamifar *, Mohammad Jalilvand Pages 55-68
  Introduction
  The aim of this study was to investigate effect of exercise on visual-auditory and auditory-visual dual frequency assignment in psychological refectory period.
  Method
  45 students from 18 to 28 years were chosen through a Purposeful for Khorramshahr and randomly divided into three groups of 15 persons, practicing with task visual-auditory, task auditory-visual and control group were classified. The dual task test visual-audio and audio-visual was done of all subjects. The interval between the two stimuli was 50 and 75 (short distance) 200 and 250 ms (long distance) (Generally 8 trial visual-audio and 8 trial audio-visual). The training program was includes 5 sessions in 5 days. That each session was includes 12 blocks of 8 trials with visual-auditory double task personification pre-test and the two-minute rest intervals between blocks.
  Findings The results of analysis of data showed that all sequences in all four stimulus onset between test and control groups there was a significant difference but does not exist significant difference between the display of the visual stimulus presentation compared to auditory on posttest and retention.
  Conclusion
  Double Task Practice by increasing the stimulus-response compatibility reduces the need for attention and by reducing the required capacity attention to two stimuli at the same processing tasks are possible which can be effect positive on in psychological refectory period in task of visual-auditory and auditory- visual with an interval of high and low.
  Keywords: Double Task, psychological refectory period, same processing, visual pattern, auditory pattern
 • Seyed Younes Mohammadi *, Taeaba Malmir, Mitra Golzari Pages 69-80
  Introduction
  The aim of this study was to investigate neurofeedback treatment on assertiveness and anxiety had a panic attack sufferers.
  Methods
  This study is due to outline its goals and assumptions of quasi-experimental pretest-posttest control group was run On 20 people who counseling and treatment centers and psychiatric clinics were visited Tehran in 1395 Through random sampling from patients attending psychiatrist's diagnosis, people with panic disorder were identified were placed randomly selected Participants were divided into two groups of 10 patients tested. The experimental group received 20 sessions of neurofeedback treatment (45 minutes) was conducted The control group received no intervention. Both pre-test and post-test in two stages by Beck Anxiety Inventory questionnaire to determine the level of anxiety and self-expression were evaluated Gambrill and Ridgecrest. To analyze the data variance analysis and multivariate analysis of variance was used.
  Results
  The results show that neurofeedback treatment, on reducing anxiety and increasing assertiveness have significant effects in patients with panic (P
  Keywords: neurofeedback treatment, anxiety, assertivenes
 • Rasool Abedan Zadeh*, Mansour Heylavi Neysi, Saeed Ashraf Poor Navayi Pages 81-94
  Introduction
  The aim of present study was the effect of the normative feedback regarding perceived competence on performance and learning of throwing task in male students of Ahvaz.
  Methods
  Therefore 60 students selected in available and purposely manner and participants put into high (15 person normative feedback and 15 person control) and low (15 person normative feedback and 15 person controls) perceived competence groups. Acquisition stage performed in two sessions with 100 trials (each session 5 blocks with 10 trials). In the end of last practice block in second session, posttest performed with 20 trials without any feedback. 48 hours after posttest, retention test performed the same of posttest.
  Findings: The results of Mixed Repeated Measure ANOVA revealed normative feedback between two high and low perceived competence groups do not had significance difference (P>0/05). But, the performance and learning of participants in high perceived competence group had more improving rather than other one. Also, the performance in normative feedback group was batter rather than other one in post and retention tests.
  Conclusion
  According to the findings can recommend sporting trainer and teachers that use normative feedback and fortify psychology factors such as perceived competence for reaching batter performance and learning in performing the same tasks.
  Keywords: Normative Feedback, perceived competence, throwing task, student
 • Gholam Hossein Javanmard *, Foroogh Abiri Pages 95-110
  Introduction
  The relationship of body-mind is the one of issue about integration of human being and it seem the neuro-psychological aspects are not separate from each others.: The aim of the present study was to compare the explicit memory (recognition memory and recall memory) of bulimic women and normal women.
  Method
  The study was a descriptive with ex-post facto method study. Two sample groups, 20 bulimic women, from therapeutic clinics, whose were seeking therapy for bulimia, and 20 normal women, were selected with targeted selection method. Bulimia Questionnaire (with adequate reliability and validity) and Explicit Memory (recall and recognition) Inventory were administered on the individual of each group. The data were analyzed with multivariate analysis of variance (MANOVA) method by using SPSS software.
  Results
  The results of study revealed that there was a significant difference in recognition memory (F=6/74, Sig=0/013) between two groups and therefore the bulimic group performed lower than the normal group. But there was no differences in recall memory (F=13, Sig=0/261) between two groups.
  Conclusion
  The findings indicated that Bulimic women have low performance on some aspects of memory than the normal women.
  Keywords: Bulimia Nervosa, Memory, Explicit Memory, Recall Memory