فهرست مطالب

طب نظامی - سال هجدهم شماره 4 (پیاپی 70، زمستان 1395)
 • سال هجدهم شماره 4 (پیاپی 70، زمستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/12/22
 • تعداد عناوین: 10
|
 • میرمحمد میری، سیدمصطفی حسینی ذیجود* صفحات 290-298
  زمینه و هدف
  انجام داوری برای مجلات پزشکی بعنوان یک هنر، یک امتیاز، یک مسئولیت و خدمت به این حرفه تلقی می شود. انجام داوری مقالات نیاز به مهارت، تعهد و صرف زمان دارد. داوران تازه کار ممکن است علاقه مند به انجام داوری باشند، اما شناخت کافی از نقش خود به عنوان داور و مهارت های مورد نیاز برای انجام یک داوری جامع و عادلانه را نداشته باشند. هدف از این مطالعه مروری کمک به داوران تازه کار در آماده سازی خود برای داوری مقالات و تهیه گزارش داوری و همچنین بهبود اعتماد به نفس و مهارت های خود در نقش داور می باشد.
  روش ها
  در این مطالعه مروری، از مقالات منتشر شده در این زمینه بعلاوه تجربیات شخصی خود از داوری هایی انجام شده، استفاده شد. علاوه بر این یکی از نویسندگان چندین دوره کارگاه داوری مقالات در دانشگاه ها برگزار نموده است.
  یافته ها
  ما ترکیبی از تمام روش های داوری را شرح دادیم و یک سری از استراتژی های ساده که اساتید حوزه بهداشت و درمان می تواند از آنها برای انجام داوری های با کیفیت بالا استفاده نمایند نیز ارائه نمودیم.
  نتیجه گیری
  اگرچه کسب و توسعه مهارت داوری مقالات پزشکی، پیامد و حاصل تمرین مداوم و تجربه است، با این وجود استراتژی های تشریح شده در این مطالعه مروری میتواند برای همه داوران بویژه داوران تازه کاری که نقش خود را بعنوان داور تازه آغاز کرده اند مفید باشد و باعث افزایش مهارت های آنها در زمینه داوری مقالات گردد.
  کلیدواژگان: داوری همتا، داوران تازه کار، مجلات پزشکی
 • اسفندیار آزاد مرزآبادی، یوسف اعظمی* صفحات 299-307
  زمینه و هدف
  نظریه های روان شناختی موجود علل متفاوتی را به عنوان عوامل ایجاد کننده استرس ذکر کرده اند و از سوی دیگر، کمتر از بعد مذهبی و معنوی به این مسئله توجه نموده اند. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل ایجاد کننده استرس از دیدگاه قرآن کریم و احادیث انجام شد.
  روش ها
  روش پژوهش براساس چارچوب حاکم، از نوع روش کیفی است که از روش تحلیل محتوای عرفی آیات قرآن و احادیث استفاده شده است. در روش تحلیل محتوا با توجه به آن که متن مورد بررسی قرار می گیرد به جای جامعه تحقیق از عبارت «انتخاب منابع تحلیل» استفاده می شود، که منابع تحلیل در این پژوهش قرآن کریم، میزان الحکمه، اصول کافی و تفسیر موضوعی قرآن کریم اثر جوادی آملی بود. در ابتدا از نظر متخصصان علوم قرآنی صرفا برای استخراج نوع عبارت ها و همچنین نحوه استخراج آنها استفاده شد. سپس کلید واژه های معادل استرس به زبان عربی در منابع اسلامی (شامل انذر، الیم، کبد، نضطر، الباساء، المحن، خشی، معصیه، حزن، ضنکا، الضر، ضراء، الاسف، الحزن، مغموم، مشفق)، مشخص شدند. سپس از طریق کدگذاری باز هریک از واحدهای تحلیل، اطلاعات وارد برگه های کدگذاری شدند. در مرحله بعد، از طریق مصاحبه و تهیه پنل متخصص (Expert panel) براساس مقوله های استخراج شده از آیات، احادیث و تفسیر موضوعی، به 20 نفر از متخصصان و روانشناسان آشنا به منابع دینی و روانشناسی مراجعه شد، و از آنها در زمینه طبقه بندی عبارت ها در مقوله های مشخص و همچنین اولویت بندی مقوله ها، خواسته شد تا نظر خود را ارائه دهند. سپس برای دستیابی به پایایی بین کدگذاران پس از تعریف روشنی از مقوله ها و آموزش 3 نفر از متخصصان برای کدگذاری مقوله ها، میزان توافق (پایایی) بین کدگذاران 76درصد برآورد شد. در نهایت، براساس مقوله های کارشناسان، یک الگوی مفهومی شماتیک از آنها استخراج شد.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد که لذات دنیوی (دنیاطلبی و دل بستگی به آن)، تعجیل (عجله کردن)، روی گردانی از یاد خدا، نداشتن تاب آوری، شایعه پراکنی، مشکلات اقتصادی، بی توجهی به نماز، آرزوهای طولانی، نداشتن خوف خدا، ازدواج نکردن، یاس و ناامیدی، کفران نعمت، حسد و کینه از عوامل ایجادکننده استرس می باشد.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که از دیدگاه منابع دینی عوامل ذکر شده، عمده ترین علل ایجاد کننده استرس را در بر می گیرند. بنابراین توجه به این عوامل می تواند به درمانگران و مراجعان در شناخت ماهیت استرس و ارائه راهکارهای درمانی بر این اساس، کمک کند.
  کلیدواژگان: عوامل ایجاد کننده استرس، منابع دینی، قرآن
 • مریم یعقوبی، سید حسن امیری فینی، فاطمه رحمتی نجارکلایی* صفحات 308-315
  زمینه و هدف
  آنچه که امروز برای سیستم بهداشت و درمان ارزش می آفریند، ایجاد ارتباط مستمر با مشتری است و سازمان های موفق تنها سازمان هایی هستند که قادرند، مشتریان تمام عمر برای خود ایجاد کنند و رسالت پاسخگویی به مشتریان را در کمترین زمان، با بهترین کیفیت و کمترین هزینه به انجام برسانند. از این رو این پژوهش با هدف بررسی رابطه مدیریت دانش مشتری بر وظایف مدیریت ارتباط با مشتری در یک بیمارستان نظامی در شهر تهران در سال 1394 صورت گرفته است.
  روش ها
  مطالعه حاضر از نوع تحلیلی است. جامعه پژوهش، پرستاران یک بیمارستان نظامی بوده که نمونه گیری به روش تصادفی صورت گرفته است. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت دانش مشتری بوده که اعتبار و روایی آن مورد تایید قرار گرفته است. برای تعیین عوامل از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. روش تحلیل داده ها، مدل معادلات ساختاری و نرم افزارهای مورد استفاده SPSS و Amos (نسخه 18) بوده است.
  یافته ها
  در بین مولفه های مدیریت ارتباط با مشتری، حفظ مشتری دارای بیشترین نمره میانگین (0.6±3.8) و تعامل با مشتری داری کمترین نمره میانگین (0.6±3.4) بوده و در بین مولفه های مدیریت دانش مشتری، دانش از مشتری دارای بالاترین میزان میانگین (0.9±3.9) و دانش درباره مشتری دارای کمترین نمره میانگین (0.6±3.4) بود. مدیریت دانش بر مشتری با میزان 0.95 بر وظایف مدیریت ارتباط با مشتری تاثیر داشته است.
  نتیجه گیری
  از آنجایی که نمره تعامل با مشتری در بین سایر وظایف مدیریت ارتباط با مشتری کمتر بوده است این بیمارستان برای بهبود تعامل با مشتری و برخوردی مشتاقانه و محترمانه با بیمار میتواند آموزش هایی را در این خصوص برای کارکنان خود طراحی نماید.
  کلیدواژگان: مدیریت ارتباط با مشتری، بیمار، بیمارستان، مدیریت دانش مشتری
 • اسماعیل صدری دمیرچی*، مینا فیاضی، نسیم محمدی صفحات 316-324
  زمینه و هدف
  برخورداری سربازان از خودکارآمدی بالا و حمایت اجتماعی ادراک شده، باعث ایمنی آنها در برابر اعتیاد می شود و انطباق بیشتری را در محیط های نظامی به دنبال خواهد داشت. بنابراین پژوهش حاضر باهدف، بررسی رابطه خود کارآمدی و حمایت اجتماعی ادراک شده با آمادگی به اعتیاد در سربازان خدمت وظیفه شهر اردبیل، بود.
  روش ها
  روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود و جامعه آماری پژوهش را کلیه سربازان خدمت وظیفه شهر اردبیل در سال 1394 تشکیل می دادند، که از میان آنها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی و طبقه ای 168 سرباز به عنوان نمونه انتخاب شدند که درنهایت پرسشنامه 150 سرباز قابل تحلیل بود. از پرسشنامه خودکارآمدی، حمایت اجتماعی ادراک شده و پرسشنامه آمادگی اعتیاد برای جمع آوری داده ها استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون‏های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بین خودکارآمدی و حمایت اجتماعی ادراک شده با گرایش به اعتیاد، رابطه منفی معناداری وجود دارد (p<0.01). همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون آشکار کرد که تقریبا 45 درصد از کل واریانس آمادگی به اعتیاد بر اساس خودکارآمدی و حمایت اجتماعی ادراک شده قابل پیش‏بینی است.
  نتیجه گیری
  لذا با توجه به این نتایج پیشنهاد می شود حمایت اجتماعی بیشتری از سربازان خدمت وظیفه به عمل آید و در جهت افزایش خودکارآمدی آن ها برنامه هایی مدنظر گرفته شود. بنابراین اهمیت این متغیرها در پیش بینی از آمادگی در جهت ابتلاء به اعتیاد، همچنین پیشگیری از آن، قابل توجه است.
  کلیدواژگان: خودکارآمدی، حمایت اجتماعی ادراک شده، آمادگی به اعتیاد، سربازان
 • محمد کریم بهادری، کامران ابوالقاسمی، احسان تیمورزاده* صفحات 325-334
  زمینه و هدف
  بهبود مستمر عملکرد سازمان ها، نیروی عظیم هم افزایی ایجاد می کند که این نیروها می توانند پشتیبان برنامه رشد و توسعه و ایجاد فرصت های تعالی سازمانی شوند. از این رو پژوهش حاضر با هدف ارزیابی عملکرد بخش های منتخب یک بیمارستان نظامی و سپس رتبه بندی بخش های کارا انجام شده است.
  روش ها
  داده های مربوط به بخش های منتخب برای استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها از مرکز آمار بیمارستان نظامی در طی سال 1394 جمع آوری گردید و با استفاده از این روش، بخش های کارامد مشخص شدند و در ادامه پس از توزیع پرسشنامه در میان بیماران بخش های کارا با استفاده از روش پرامسی رتبه بندی گردیدند.
  یافته ها
  بر اساس نتایج بدست آمده از میان 21 بخش مورد مطالعه، 6 بخش دارای کارایی بیشتر از 0.9 بوده اند که در نهایت رتبه بندی بخش های کارامد در بیمارستان نظامی با استفاده از روش پرامسی به ترتیب عبارتند بودند از: جراحی سر و گردن مردان، زنان و زایمان، داخلی قلب مردان، جراحی عمومی مردان، سی سی یو و جراحی سر و گردن زنان.
  نتیجه گیری
  یافته ها حاکی از آن است که اغلب بخش ها در بیمارستان نظامی مورد مطالعه به صورت کارامد عمل نمی کنند که این ناشی از ضعف استفاده بهینه از منابع است. با توجه به اهمیت بسیار بالای بیمارستان ها در ارائه خدمات درمانی و تاثیر زیاد آنها در کارایی نظام سلامت کشور، استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها با ارائه امکان مقایسه و رتبه بندی می تواند گامی مهم برای بهبود مستمر عملکرد بیمارستان ها به خصوص بخش های بالینی باشد.
  کلیدواژگان: ارزیابی کارایی، تحلیل پوششی داده ها، پرامسی، بخش های بیمارستان نظامی
 • علی حسن شعبان خمسه، محمدرضا ملکی*، سیدجمال الدین طبیبی، شهرام توفیقی صفحات 335-343
  زمینه و هدف
  کیفیت در خدمات بهداشتی یعنی سطحی از خدمات بهداشتی ارائه شده به افراد و جوامع که احتمال نتایج بهداشتی مطلوب را افزایش دهد و مطابق دانش حرفه ای روز باشد. نظام های بهداشتی و درمانی دنیا، الگوها و ابزارهای حاکمیتی تنظیم گر گوناگونی از جمله اعتباربخشی های دوره ای و مستمر بیمارستانها را طراحی و به اجرا می گذارند. به منظور تضمین کیفیت چنین ابزارهایی لازم است همواره از مهارت تحلیل ذینفعان، یعنی شناخت تحلیلی اشخاص و سازمان هایی که در فرآیند اصلاحات بیمارستانی نقش تاثیرگذاری دارند، جهت کسب اطلاعات موثرو صحیح بهره برد. مطالعه حاضر با هدف شناسایی تحلیلی ذینفعان در نظام اعتباربخشی بیمارستان های دولتی و خصوصی ایران طراحی و اجرا گردید.
  روش ها
  این مطالعه کاربردی به شیوه «توصیفی- تطبیقی» و بر اساس مدل 8 مرحله ای تحلیل ذینفعان «کامی اشمیر» در چهار فاز اجرایی طراحی و با مشارکت و نظرسنجی چند مرحله ای از 29 صاحبنظر داخلی شاغل در سطوح مختلف فنی و اجرایی (صف و ستادی) نظام اعتباربخشی بیمارستان های خصوصی و دولتی کشور اجرا شد.
  یافته ها
  ترکیب تحلیلی ذینفعان در «الگوی ارزشیابی بیمارستان های دولتی و خصوصی ایران» برخلاف انتظار به مشارکت تنها دو وزارتخانه و سازمان های بیمه درمانی محدود نبود. کاربست مدل انتخابی منجر به شناسایی 17 گروه از ذینفعان به ترتیب اهمیت در کلیه سطوح نظام بهداشتی و درمانی ایران گردید که در صورت انجام همکاری های موثر عملیاتی در دو حالت «قطعی و مشروط» برقراری پوشش فراگیر خدمات در سه سطح کشوری، استانی و منطقه ای را تضمین می نمایند.
  نتیجه گیری
  کاربست الگوی «کامی اشمیر» که توسط سازمان جهانی بهداشت توصیه و در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت می تواند ابزار شناسایی علمی و پشتوانه اجرایی مناسبی در طراحی بومی و استقرار الگوی اعتباربخشی بیمارستان های دولتی و خصوصی ایران باشد. بدیهی است تنها در صورت برقراری تعاملات ساختاری و یا عملیاتی موثر کلیه سازمان ها، وزارتخانه ها، نهادها و تشکل های مردمی با ترکیب تحلیلی پیشنهادی میتوان تحقق اهداف فرابخشی نظام بهداشتی و درمانی کشور را انتظار داشت.
  کلیدواژگان: ذینفعان، اعتبار بخشی، بیمارستان، کامی اشمیر، کیفیت خدمات
 • محمد علی افشاری، رضا کچویی *، حسین جعفری، مهدی زارعی، جعفر انیسی، مجید ریاضی پور، محسن نصرت آبادی صفحات 344-352
  زمینه و هدف
  آگاهی از بیماری های قارچی و تعیین هویت قارچ های عامل، در هر منطقه ضروری است، این مطالعه با هدف بررسی و شناسایی مولکولی گونه های مالاسزیای عامل تینه آورسیکالر و پیتیروسپوروزیس در نیروهای نظامی جزائر ابوموسی، تنب بزرگ و سیری صورت گرفت.
  روش ها
  این مطالعه به صورت مقطعی از مهر سال 1390 تا شهریور سال 1391 در سه جزیره ابوموسی، تنب بزرگ و سیری (خلیج فارس) بر افراد نظامی انجام شد، پس از تکمیل پرسشنامه از افراد دارای ضایعات مشکوک قارچی (42/1%)، نمونه گیری صورت گرفت، نمونه های تهیه شده به دو روش قارچ شناسی (آزمایش مستقیم و کشت) و مولکولی (PCR-sequencing) آزمایش شدند.
  یافته ها
  در این بررسی تعداد 102 نفر نظامی با میانگین سنی 26 سال و با دامنه سنی 53-19سال، مورد بررسی قرار گرفتند. تعداد 17نفر ( 16/7%) به بیماری های قارچی مبتلا بودند که شامل پیتروسپوروزیس (شوره سر) (58/8 %)، تینه آورسیکالر (35/3 %) و درماتوفیتوزیس (5/9 %) می باشد. گونه غالب عامل شوره سر و تینه آورسیکالر به ترتیب مالاسزیا رستریکتا (80%) و مالاسزیا گلوبوزا (67%) بود.
  نتیجه گیری
  در این مطالعه شایعترین گونه مالاسزیای عامل بیماری پیتروسپوروزیس و تینه آورسیکالر به ترتیب مالاسزیا رستریکتا و مالاسزیا گلوبوزا بود که مطابق با مطالعات انجام شده در ایران و جهان است. در این بررسی، به روش دستی از نمونه مستقیم تراشه بیمار DNA مالاسزیاها استخراج گردید که در ایران به ندرت گزارش شده است.
  کلیدواژگان: خلیج فارس، نیروهای نظامی، مالاسزیا، PCR، ایران
 • زهره وفادار، جعفر ادیب، مسعود سیرتی*، بتول نحریر صفحات 353-359
  زمینه و هدف
  انگیزش یکی از ابزارهای مهم در برانگیختن پرستاران، برای ارائه مراقبتی همدلانه و ایمن در شرایط دشوار کاری و در بحران ها می باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه انگیزش شغلی و همدلی در پرستاران شاغل در نیروهای مسلح انجام شد.
  روش ها
  مطالعه توصیفی-همبستگی و مقطعی حاضر در سال 1393 بر روی 102 پرستار شاغل در نیروهای مسلح انجام گرفت. نمونه گیری به روش سرشماری و در یک بیمارستان تابعه نیروهای مسلح در شهر شیراز با تعداد انجام شد. جمع آوری داده ها با پرسشنامه همدلی جفرسون و پرسشنامه استاندارد انگیزشی- بهداشتی هرزبرگ و با پایایی بین 0/58 تا 0/89 انجام شده و داده ها پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 22 و با آزمون های آماری توصیفی و استنباطی و همبستگی خطی پیرسون در سطح معناداری P کمتر از 0/05 موردتجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  میانگین انگیزش 86/40 از نمره کل 150 و میانگین همدلی 65/01 از نمره کل 100 بود، اکثریت پرستاران از نظر انگیزش (63/7%) و همدلی (81/4%) در سطح متوسط قرار داشتند. بین انگیزش و همدلی همبستگی مثبت و معنادار ولی ضعیفی وجود داشت (P= 0.049 و r=0.198). بین متغیرهای جمعیت شناختی و سطوح انگیزش و همدلی ارتباط معنا داری وجود نداشت (p<0.05).
  نتیجه گیری
  با توجه به سطح متوسط انگیزش شغلی و همدلی در پرستاران و ارتباط مثبت بین این دو متغیر، مدیران می توانند با ارتقاء انگیزش پرستاران موجبات بروز رفتارهای همدلانه آنها و بهبود کیفیت مراقبت های پرستاری را فراهم آورند.
  کلیدواژگان: انگیزش شغلی، همدلی، پرستاران نظامی
 • میرمحمد میری، سید مصطفی حسینی ذیجود، هما مذهبدار قشقایی* صفحات 360-366
  زمینه و هدف
  سلامت روانی نقش مهمی در تضمین پویایی و کارآمدی هر جامعه ایفا می کند. از آنجایی که در فرایند رشد و توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع، نیروی انسانی نقش اساسی و تعیین کننده دارد و از طرفی دانشجویان از اقشار مستعد و برگزیده جامعه و سازندگان فردای هر کشور هستند، ارزیابی سلامت روانی آنان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لذا مطالعه حاضر با هدف مقایسه سلامت روان دانشجویان پزشکی و مهندسی طی سالهای 1393 و 1394 انجام گرفته است.
  روش ها
  این مطالعه مقطعی در سال های 1394-1393 در میان دانشجویان پزشکی و مهندسی سال سوم یا چهارم انجام شد. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد 28 سوالی سلامت عمومی (GHQ-28) که در برگیرنده 4 مقیاس علائم جسمانی، اضطراب و اختلال خواب، اختلال در عملکرد اجتماعی و افسردگی است انجام شد و همچنین اطلاعات دموگرافیک ثبت گردید. در تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS17 انجام شد.
  یافته ها
  در این مطالعه 1155 دانشجو شرکت داشتند. میانگین سنی دانشجویان گروه پزشکی 5/9±24/2 سال و دانشجویان مهندسی 6/4±23/7 سال بود. تعداد بیشتری از دانشجویان گروه مهندسی پسر (71/1 %) و گروه پزشکی دختر (63/4 %) بودند. طبق نتایج پژوهش حاضر، 47/7% (289 نفر) دانشجویان مهندسی و 43/1% (288 نفر) از دانشجویان پزشکی بر اساس معیارهای GHQ-28 مشکوک به اختلال روانی بودند، تفاوت معنی داری بین دو گروه وجود نداشت (p=0.117). توزیع مقیاس های اختلالات روانی در گروه مهندسی به ترتیب شامل اختلالات اضطرابی، اختلال در عملکرد اجتماعی، اختلال افسردگی و اختلالات جسمانی و در گروه پزشکی به ترتیب شامل اختلالات اضطرابی، اختلال در عملکرد اجتماعی، اختلالات جسمانی و اختلال افسردگی می باشد.
  نتیجه گیری
  یافته های این پژوهش دلالت بر این دارد که نزدیک به نیمی از دانشجویان پزشکی و مهندسی مورد مطالعه مشکوک به اختلال روانی می باشند. با توجه به شیوع بالای اختلالات روانی به ویژه اختلال در کارکرد اجتماعی و اضطراب، پیشنهاد می شود برنامه ریزی لازم در زمینه ارتقاء سلامت روانی به منظور افزایش توانمندی ها و ظرفیت روانشناختی آنان در سطح مهارت و کسب دانش انجام شود.
  کلیدواژگان: سلامت روانی، دانشجویان پزشکی، دانشجویان مهندسی، ایران
 • مختار قنبرزاده * صفحات 367-374
  زمینه و هدف
  آمادگی جسمانی برای نیروهای نظامی یک اولویت و تضمین کننده دستیابی به همه اهداف ماموریت است و یکی از ابعاد علنی آمادگی، توانمندی های جسمانی در نیروهای مسلح است. هدف از تحقیق حاضر اثر یک دوره تمرینات تناوبی شدید (HIT) بر میزان آمادگی جسمانی و مولفه های ترکیب بدنی نیروهای نظامی است.
  روش ها
  پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی بود. در این تحقیق 30 نفر از نیروهای یکی از مراکز نظامی شهر کرمان حضور داشتند که به طور تصادفی به دو گروه مداخله (15n=) و کنترل (15n=) تقسیم شدند. گروه مداخله به مدت 6 هفته (3 جلسه در هفته) تمرین تناوبی شدید را که شامل 3 ست پروتکل رست (6 وهله 35 متر با 10 ثانیه استراحت بین هر وهله) با 4 دقیقه استراحت بین هر ست در هفته اول و به گونه فزاینده تا هفته چهارم هر هفته یک ست اضافه می شد، اجرا کردند. آزمودنی های گروه کنترل در این دوره در هیچ گونه فعالیت ورزشی شرکت نکردند. جهت مقایسه میانگین متغیرها از آزمون کوواریانس و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 22 استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج تحقیق حاضر نشان داد وزن (p=0.001)، شاخص توده بدن (p=0.001)، درصد چربی (p=0.001)، محیط دور کمر (p=0.003) و محیط دور باسن (p=0.001)، کاهش معنی دار و حداکثر اکسیژن مصرفی (p=0.001) و توان (p=0.001) و چابکی (p=0.003) افزایش معنی داری را در گروه مداخله نسب به کنترل داشته است. همچنین نشان داده شد که مقادیر فشار خون سیستول (p=0.28) و دیاستول (p=0.15) تغییرات معنی داری نداشته است.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت که نیروهای نظامی می توانند برای افزایش آمادگی جسمانی و بهبود ترکیب بدن تمرینات HIT را در برنامه های ورزشی خود قرار دهند.
  کلیدواژگان: تمرينات تناوبي شديد، آمادگي جسماني، ترکيب بدن، نيروهاي نظامي
|
 • Mir Mohammad Miri, Seyed Mostafa Hosseini Zijoud* Pages 290-298
  Background And Aim
  Peer reviewing for the medical journals is considered as an art, a privilege, a responsibility, and a service to the profession. Peer reviewing requires skill, commitment and takes time. Novice reviewers may be interested in peer reviewing, but they might lack sufficient knowledge of the role of a peer reviewer and skills required to carry out a comprehensive and fair peer review. The aim of this narrative review is help novice reviewers prepare for peer reviewing and offers suggestions for improving their confidence and skills in the role of reviewer.
  Methods
  In current narrative review, we used published papers in the field of peer reviewing as well as our personal experiences of the peer reviewing for medical journals. In addition, one of the authors has been teaching several peer reviewing workshops in different universities.
  Results
  We incorporated all of the demonstrated peer reviewing methods and offer a series of simple strategies that healthcare professors can use to provide high quality peer reviewing.
  Conclusion
  Although the acquisition and development of peer reviewing skills of medical literature is the result of continuous training and experience, the described strategies in this narrative review can be useful for all reviewers particularly novice reviewers that have begun their roles as reviewer and need to increase their skills in the peer reviewing.
  Keywords: Peer reviewing, Novice reviewers, Medical Journals
 • Esfandiar Azad Marzabadi, Yousef Aazami * Pages 299-307
  Background And Aim
  The available psychological theories have mentioned different factors causing stress and on the other hand, very little attention has been paid to this issue from religious and spiritual perspectives. So, the aim of this study was to investigate the reasons of stress from the perspective of Quran and Hadith.
  Methods
  Qualitative method was used as the research method. In this study, conventional content analysis of Quran and Hadith was used. In the content analysis method, because of focusing on texts and documents, the term of "analysis resource selection" was used instead of research population. The Holy Quran, Mizan Alhekmeh, Hadith Al-Kafi, and Tafsire Mozoei of the Holy Quran from Javadi Amoli were used as the analysis resources. At first, the Quran experts’ opinions were merely used to extract the kind of terms and also to know how to extract them. Then, key words of stress in the Arabic language based on Islamic sources (including warn, painful, dire, liver, alboads, adversity, fear, sin, sorrow, tax, purchase, regret, sadness, joyless, abject) were identified. Through open coding, each of the units of analysis were imported to coding sheets. In the next step, through interviewing and providing an expert panel based on the categories extracted from the verses of the Quran and Hadith, 20 experts and psychologists who were familiar with religious sources were referred to. These experts and psychologist were asked to share their opinions and comments about categorizing components and prioritizing these categories. In order to achieve reliability between coders after having a clear definition of categories and training, three experts for coding were asked and the agreement (reliability) between coders was calculated to be 76 percent. Eventually, based on experts’ categories, a schematic conceptual model was extracted from them.
  Results
  The results showed that material pleasures (worldliness, and attachment to it), being hasty, turning away from the remembrance of God, lack of resilience, gossip, economic hardship, lack of attention to prayers, long ambitions, lack of fear of God, not being married, despair, ingratitude, jealousy and hatred are factors causing stress.
  Conclusion
  Based on the research findings, it can be concluded that from the perspective of religious sources, the mentioned factors are the main causes of stress. This means paying attention to these factors can help therapists and clients understand the nature of stress and to present treatment strategies.
  Keywords: Factors Causing Stress, Religious Sources, Holy Quran
 • Maryam Yaghoubi, Seyed Hasan Amiri Fini, Fatemeh Rahmati Najarkolaei * Pages 308-315
  Background And Aim
  Nowadays, effective relationships with customers create value for healthcare systems. Successful organizations attract lifetime customers, respond to customers in the shortest time, with the best quality and the lowest cost. The present study aimed to consider the correlation between Customer Knowledge Management (CKM) and Customer Relationship Management (CRM) tasks in a military hospital in Tehran during 2015.
  Methods
  This study is an analytic study. The statistical population of this study were the nurses in a military hospital. Samples were gathered using random method. The data collection tools were the researcher-made questionnaire of CRM and CKM. The validity and reliability of these questionnaires were confirmed by researchers. The Confirmatory Factor Analysis method was used to determine the impact of the variables. Also, the SPSS and Amos (ver18) softwares were used.
  Results
  Among the dimensions of CRM, “Retention” had the highest mean score (3.8 ±0.6) and “Client Interaction” had the lowest average score (3.4 ±0.6). Among the dimensions of CKM, “Knowledge from Client” had the highest average score (3.9 ±0.9) and “Knowledge about Client” had the lowest average score (3.4 ±0.6). Also, the CKM had an impact on CKM tasks with 0. 95.
  Conclusion
  Since the customer interaction score was lower among other CRM tasks, in order to improve interactions with customers or patients, hospitals can design training sessions in this regard for their staff.
  Keywords: Customer Relationship Management, Customer Knowledge Management, Patient, Hospital
 • Esmaeil Sadri Damirchi *, Mina Fayazi, Nasim Mohammadi Pages 316-324
  Background And Aim
  High self-efficacy and perceived social support make soldiers immune to addiction and lead to more conformity in military fields. This study aimed to investigate the relationship between self-efficacy and perceived social support with addiction tendency among soldiers in Ardabil city.
  Methods
  The method of study was a descriptive and correlational. The population of this study comprised all Ardebil Soldiers in 2015. Using stratified random sampling, 168 samples were selected and finally 150 soldiers’ questionnaires were analyzed. The self-efficacy questionnaire, Perceived Social Support and Addiction Tendency questionnaire were used for data collection. Data were analyzed by using Pearson’s correlation coefficient and regression analysis.
  Results
  The current findings demonstrated a significant negative correlation between self-efficacy and perceived social support with the addiction tendency among soldiers in Ardabil city (p
  Conclusion
  It is suggested to present more social support to soldiers, and to increase the efficacy of soldiers, some programs should be considered. Proper application of these results could lead to prevention of addiction among soldiers.
  Keywords: Self-Efficacy, Perceived Social Support, Addiction Tendency, Soldiers
 • Mohammad Karim Bahadori, Kamran Abolghasemi, Ehsan Teymourzadeh* Pages 325-334
  Background And Aim
  Continuous improvement of organizational performance, develops a great force synergy. These forces can support the growth and development programs and create opportunities for organizational excellence. This study has aimed to evaluate and rank the selective units of military hospital.
  Methods
  The data related to the selective units of the Hospital were collected from medical record unit. Then, efficient units were identified using Data Envelopment Analysis (DEA) and finally the ranking of the units were accomplished using the Promethee method.
  Results
  According to the results of this study, among the 21 units which were studied, only 6 units had an efficiency higher than 0.9. At the end, the ranking of the efficient hospital units were done using the Promethee method which were respectively as follows: unit of head and neck surgery for men, unit of obstetrics and gynecology, unit of heart for men, unit of general surgery for men, CCU and unit of head and neck surgery for women.
  Conclusion
  The results show that most units of hospitals do not operate efficiently due to lack of efficient use of resources. Given the importance of hospitals in providing health care and also their high effect on the efficiency of the national health systems, using DEA to allow comparisons and ranking can be an important step for continuous improvements of hospital performance, particularly clinical departments.
  Keywords: Performance Evaluation, Data Envelopment Analysis, Promethee, Hospital Sections
 • Ali Hassan Shaban Khamseh, Mohammadreza Maleki *, Seyed Jamaledin Tabibi, Shahram Tofighi Pages 335-343
  Background And Aim
  Quality in health services is a level of health services provided to individuals and communities which increases the likelihood of the desired health outcomes and is in accordance with the day's professional knowledge. The world's health systems, design and implement miscellaneous regulators including periodical and continuous accreditations of hospitals through governance patterns and tools. To guarantee the quality of such tools, it is necessary to always benefit from the stakeholder's analytical skills, i.e., analytical understanding of individuals and organizations that have an efficient role in the process of hospital reforms so as to get effective and accurate information. The present study was designed and implemented with the aim of identifying This applied study was implemented through a "descriptive-comparative" method based on Kammi Schmeer's 8-step model of stakeholder analysis within 4 executive design phases with the multistage participation and survey of 29 domestic experts working on various technical and executive (line and staff) levels relevant to the country's accreditation systems of public and private hospitals.
  Results
  Contrary to expectations, the analytical composition of the stakeholders in the "evaluation pattern of Iranian public and private hospitals" was not limited to the participation of only two ministries and health insurance organizations. The application of the selected model led to the identification of 17 groups of stakeholders in the order of importance at all levels of the Iranian health system. This could guarantee the universal coverage of services at regional, provincial, and national levels in case of their effective operational partnerships in both "absolute and conditional" states.
  Conclusion
  The Kammi Schmeer's model recommended by the World Health Organization used in this research could provide a suitable scientific identification tool and administrative support for an indigenous design and deployment of an accreditation model of public and private hospitals in Iran. Obviously, only in case of the effective structural and/or operational interactions of all organizations, ministries, institutions, and Non-Governmental Organizations (NGOs), the realization of the multi-sectoral goals of the country's health care system can be expected from the proposed analytical composition.
  Keywords: Stakeholder, Accreditation, Hospital, Kammi Schmeer, Quality of Services
 • Mohammad Ali Afshari, Reza Kachuei *, Hossein Jafari, Mahdi Zareei, Jafar Anisi, Majid Riazipour, Mohsen Nosrat Abadi Pages 344-352
  Background And Aim
  The knowledge and recognition of fungal diseases in each area is extremely important. The aim of this study was the survey and molecular identification of Malassezia species which were isolated from pityrosporosis and tinea versicolor diseases in military forces on three Iranian islands of Abu-Musa, Great Tonb and Sirri’s by PCR-sequencing method.
  Methods
  This cross-sectional study was performed during October - September 2011 in Abu-Musa, Great Tonb and Sirri’s islands (Persian Gulf) on military individuals. The samples taken from patients with suspected fungal lesions were studied by mycological (direct, culture) and molecular methods (PCR-sequencing).
  Results
  In this study, 102 military forces with the mean age of 26 years within the range of 19-53 years old were studied. Among them, 17 patients (16.7 %) were infected with fungal diseases of pityrosporosis (dandruff) (58.8 %), tinea versicolor (35.3 %) and dermatophytosis (5.9 %) respectively. The most frequent species of Malassezia isolated from dandruff and tinea versicolor were M. restricta (80%) and M. globosa (67%), respectively.
  Conclusion
  In this study, the most frequent Malassezia species isolated from dandruff and tinea versicolor were M. restricta and M. globosa, respectively. In this study, the manual method of DNA extraction from direct sample scrapings was used which has been rarely reported in Iran.
  Keywords: Persian Gulf, Military Forces, Malassezia Species, PCR, Iran
 • Zohreh Vafadar, Jafar Adib, Masoud Siratinir *, Batool Nehrir Pages 353-359
  Background And Aim
  Motivation is an important tool to motivate nurses to provide empathetic and safe care in complicated working conditions and crisis. This study aimed to survey the relationship between job motivation and empathy in nurses working in a military hospital in Shiraz in 2014.
  Methods
  A descriptive- correlational and sectional study was done on 102 nurses working in a military hospital. A census sampling was performed in a hospital affiliated to the armed forces in Shiraz. Data were collected with Jefferson's Empathy and Herzberg's Motivation-Healthy Questionnaires. The validity and reliability of these questionnaires have been confirmed in previous studies between r =0.85 and r=0.89. After data gathering was done, they were analyzed using SPSS software version 22, descriptive and analytical tests and also Pearson's correlation coefficient with a significant level )P =0.05).
  Results
  The mean score of motivation was 86.40 out of a total score of 150. Also, the mean score of empathy was 65.01 out of a total score of 100. Most nurses were at a moderate level in regards to job motivation (63.7%) and empathy (81.4%).There was a significant positive but at the same time, weak correlation between motivation and empathy (P=0.049, r=0.198). There was no significant relationship between demographic variables and motivation and empathy (p
  Conclusion
  Regarding the moderate level of occupational motivation and empathy in nurses, executive managers can promote nurse's motivation to bring about demonstrating their empathetic behaviors and improve nursing care quality.
  Keywords: Job Motivation, Empathy, Military Nurses
 • Mir Mohammad Miri, Seyed Mostafa Hosseini Zijoud, Homa Mazhabdar Ghashghaei * Pages 360-366
  Background And Aim
  Mental health plays an important role in ensuring the dynamism and efficiency of any community. Since human resources have a crucial role in the cultural, social and economical development of communities, and as students are one of the main segments of each society which pave the way to a better future, assessing their mental health is of utmost importance. Therefore the current study aimed to compare the mental health status between medicine and engineering students during 2014 and 2015.
  Methods
  This cross-sectional study was conducted among the medicine and engineering students who were in either third or fourth year of their studies in 2014-2015. Data was collected using a standardized questionnaire GHQ-28 including 4 scales of somatic symptoms, anxiety and insomnia, social dysfunction and depression. Demographic data were also recorded during this study. Statistical analysis was performed using SPSS-17.
  Results
  In the current study, 1155 students were participated. The mean age of the medicine and engineering students was 24.2±5.9 and 4/6 ± 7/23 years, respectively. The majority of the engineering students were boys (71.1 %) and the majority of the medicine students were girls (63.4 %). According to the findings, 47.7 % (n=289) of the engineering students and 43.1% (n=288) of the medicine students based on the GHQ-28 criteria were suspected of mental disorders. No significant differences were seen between the two groups (p=0.117). The Mental Disorders Scales distribution in engineering students were anxiety disorder, social dysfunction, depression and somatic disorders, respectively. Also, the Mental Disorders Scale distribution in the medicine students were anxiety disorder, social dysfunction, physical disorders and depression disorders, respectively.
  Conclusion
  The findings of this study imply that nearly half of the medicine and engineering students are suspected of mental disorders. Given the high prevalence of mental disorders, especially anxiety and social dysfunction, it is recommended that planning should be implemented to promote mental health in order to increase their capabilities and psychological capacities in skills and knowledge.
  Keywords: Mental Health, Medical Student, Engineering, Iran
 • Mokhtar Ghanbarzadeh* Pages 367-374
  Background And Aim
  Fitness for military forces has been considered as a priority which helps them in achieving all mission goals and eventually increases their physical capabilities. The aim of the present study was to investigate the effect of intensity interval training (HIT) on the fitness and body composition of the military personnel.
  Methods
  This research was a quasi-experimental study. In this study, 30 employees attended a military center in Kerman. They were randomly assigned into two experimental (n=15) and control (n=15) groups. For a period of 6 weeks (3 sessions per week), the intervention group attended in an intensive interval training protocol which included 3 sets of ham (6 stages which were 35 meters with 10 seconds rest between each stage) with four minutes rest between each set in the first week. These sets were eventually increased until the fourth week of the training. In order to compare the variables, ANCOVA analysis was performed using SPSS version 22.
  Results
  The results showed that weight (p=0.001), body mass index (p=0.001), body fat percentage (p=0.001), waist circumference (p=0.003) and hip circumference (p=0.001), a significant reduction in maximum oxygen consumption (p=0.001), power (p=0.001) and agility (p=0.003) significantly increased in the exercise group relative to the control. It was also shown that systolic blood pressure values (p=0.028) and diastolic (p=0.015) did not significantly change.
  Conclusion
  Based on the results of this study we can conclude that military forces can fit HIT training in their sport programs to enhance their physical fitness and improve their body composition.
  Keywords: High Intensity Interval Training, Physical Fitness, Body Composition, Military Personnel