فهرست مطالب

 • پیاپی 147 (فروردین 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/01/31
 • تعداد عناوین: 39
|
 • علی نیکفر، مژده منصوری، علیرضا عبدانی پور صفحات 1-10
  سابقه و هدف
  یکی از مهم ترین موضوعات در زمینه سلول درمانی، استفاده از یک محرک مناسب برای افزایش تکثیر سلو ل های بنیادی عصبی است. این مطالعه، به منظور ارزیابی تاثیر عصاره هیدروالکلی گیاه زبان بره بر روی روند تکثیر و آپوپتوز سلول های بنیادی عصبی هیپوکمپ نوزاد موش صحرایی انجام شده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، سلول های بنیادی عصبی به روش هضم آنزیمی از هیپوکمپ مغز نوزاد سه روزه موش صحرایی جداسازی و سپس نوروسفرها به سلول های انفرادی شکسته شدند و در پلیت های کشت چسبنده، کشت انجام شد. بررسی نشانگر اختصاصی نستین به روش ایمنوسیتوشیمی صورت گرفت. سلول های بنیادی عصبی به مدت 48 ساعت با غلظت های گوناگون از عصاره هیدروالکلی گیاه زبان بره و سپس μM 125 هیدروژن پراکساید به مدت 30 دقیقه تیمار شدند. میزان بقای سلولی و آپوپتوز به ترتیب با روش MTT و کیت تانل ارزیابی گردید. آنالیز داده ها با کمک نرم افزار آماری SPSS 15 و آزمون های ANOVA و Tukeys صورت گرفت.
  یافته ها
  نتایج به دست آمده در این مطالعه نشان داد که تیمار سلول های بنیادی عصبی با μg/ml 800 از عصاره هیدروالکلی گیاه زبان بره، موجب افزایش معنی دار تکثیر سلول های بنیادی عصبی در مقایسه با گروه کنترل می شود. همچنین، نتایج رنگ آمیزی تانل نشان داد که این عصاره، تاثیر حمایتی در برابر آپوپتوز القاشده توسط پراکسید هیدروژن ندارد.
  استنتاج: عصاره هیدروالکلی گیاه زبان بره می تواند سبب افزایش تکثیر سلول های بنیادی عصبی در شرایط آزمایشگاهی شود؛ ولی تحقیقات بیشتری نیاز است تا ارزش این عصاره گیاهی، در زمینه درمان برخی بیماری های تحلیل برنده عصبی استنباط شود.
  کلیدواژگان: تکثیر سلولی، سلول بنیادی عصبی، سلول درمانی، زبان بره
 • معصومه زارع زاده، خدیجه وظیفه شناس درمیان، محمد افشار، مریم ولوی، الهام سرکی، مهران حسینی صفحات 11-24
  سابقه و هدف
  براساس یافته های علمی، گلبرگ زعفران می تواند تاثیرات سودمندی بر روی برخی بیماری ها نظیر دیابت داشته باشد. این پژوهش به منظور ارزیابی تاثیرات عصاره الکلی گلبرگ زعفران بر روی عملکرد کلیوی موش های صحرایی دیابتی، طراحی و اجرا شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، موش های صحرایی نر نژاد ویستار مبتلا به دیابت (توسط استرپتوزوسین) به مدت 28 روز با عصاره گلبرگ زعفران در دوزهای 100 و mg/kg 200 و یا نرمال سالین، به صورت خوراکی تیمار شدند. درپایان، پارامترهای قند خون ناشتا (FBS)، حجم ادرار 24 ساعته، پروتئین ادرار (UTP)، نیتروژن اوره خون (BUN)، کراتینین خون (Cr) و تغییرات کیفی بافت شناسی گلومرول های کلیه ارزیابی شدند. مقایسه بین گروهی داده ها با کمک آزمون های آماری ANOVA و Kruskal-Wallis و نرم افزار آماری 22 SPSS انجام شد.
  یافته ها
  در مقایسه با گروه کنترل سالم، پارامترهای FBS، حجم ادرار، BUN، UTP وCr در موش های دیابتی به طور معنی داری افزایش یافته بود (05/0>P). تیمار موش های دیابتی با دوز mg/kg 200 از عصاره گلبرگ زعفران، سبب کاهش FBS (011/0=P) و در هردو دوز سبب کاهش حجم ادرار و BUN گردد (05/0>P)؛ اما در هیچ دوزی نتوانست سبب تعدیل UTP و Cr شود. عوارض بافت شناسی متعددی نظیر ضخیم شدگی غشای پایه کپسول بومن، اسکلروز، انتشار ماتریکس مزانشیال و هیالینیزاسیون در گلومرول های گروه کنترل دیابتی مشاهده شد که تیمار موش ها با عصاره گلبرگ زعفران توانست در هردو دوز، برخی از این عوارض را تعدیل کند.
  استنتاج: گلبرگ زعفران احتمالا می تواند به وسیله کاهش تجمع ماتریکس خارج سلولی و همچنین خاصیت آنتی اکسیدانی، تاثیرات سودمندی بر نفروپاتی دیابتی داشته باشد.
  کلیدواژگان: دیابت، کلیه، گلبرگ زعفران، موش صحرایی، نفروپاتی
 • هیوا علی پناه، محمدرضا بیگدلی، محمد علی اسماعیلی، محمد اسماعیل اکبری صفحات 25-40
  سابقه و هدف
  Viola odorata به عنوان یک داروی گیاهی در درمان اختلالات کبدی و کاهش درد ناشی از سرطان استفاده می شود. ملاتونین (Melatonin: MEL) می تواند به عنوان یک آنتی اکسیدان عمل کند و سلول ها را از استرس های اکسیداتیو حفظ نماید. ملاتونین یک اثر مهاری مستقیم بر تکثیر سلول های سرطانی دارد. در این مطالعه، تاثیرات عصاره هیدروالکلی Viola odorata و MEL بر میزان رشد تومور و بیان فاکتورهای NF-kB،TNFR1 و VCAM-1 در مدل سرطان سینه 4T1 مورد بررسی قرار گرفته است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، سلول های 4T1 کشت شده پس از برداشت، در سوسپانسیونی عاری از محیط کشت قرار گرفتند. به 5 گروه 5 تایی از موش ها، به میزان (8/0 میلیون سلول) mL 1/0 به صورت زیرپوستی در ناحیه غدد پستانی سمت راست یا قسمت عقبی بدن تزریق شد. موش های BALB/c پیوند داده شده با سلول های 4T1 با غلظت های گوناگونی از VOE (50، 150 و mg/kg 250) و MEL (mg/kg 40) به مدت 21 روز تیمار شدند. گروه کنترل آب مقطر دریافت کردند. در روز بیست ودوم موش ها قربانی شدند و میزان بیان فاکتورهای NF-kB، TNFR1 و VCAM-1 با تکنیک وسترن بلاتینگ(Western Blotting) اندازه گیری شد. داده ها توسط نرم افزار SPSS 16 و با استفاده از آزمون ANOVA آنالیز شدند.
  یافته ها
  اندازه تومورها در موش های تیمارشده با MEL (000/0P=) و VOE250 (0001/0P=) از گروه کنترل کمتر بود. همچنین داده های به دست آمده از این پژوهش نشان داد که MEL (022/0P=) و VOE250 (02/0P=) بیان TNFR1 را کاهش داده اند. ازطرف دیگر، MEL (034/0P=) و VOE250 سبب کاهش بیان VCMA-1 در مدل های سرطانی 4T1 شده اند. برخلاف گروه MEL، میزان بیان NF-kB در گروه VOE250 (012/0P=) در مقایسه با گروه کنترل کاهش پیدا کرده است.
  استنتاج: به نظر می رسد MEL و VOE به ترتیب با کاهش در بیان VCAM-1، NF-kB و افزایش بیان TNFR1 موجب کاهش میزان رشد تومور در مدل سرطان سینه 4T1 شده اند.
  کلیدواژگان: ملاتونین، NF-kB، TNFR1، VCAM-1، Viola
 • زهرا سکوتی، سید محمد حسینی، عبدالحسین شیروی، رضا چنگیزی، امیرحسین مشرفی صفحات 41-47
  سابقه و هدف
  سرطان از عوامل اصلی مرگ و میر در جهان است. لوسمی حاد پرومیلوسیتی(Acute Promyelocytic Leukemia: APL)، شایع ترین لوسی حاد و سرطان خون غالب در میان بزرگ سالان است که با تکثیر غیرقابل کنترل و عدم تمایز پیش سازهای نابالغ میلوئید (پرومیلوسیت) و تجمع این سلول ها در مغز استخوان مشخص می شود. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر عصاره علف هرز تلخه (.Acroptilon repens L) در روند رشد رده سلول های لوسمی حاد پرومیلوسیت (HL-60) است.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر از نوع تجربی است. HL-60، کروی و دارای یک هسته درشت و مشخص و به صورت سوسپانسیون است. سلول ها در محیط RPMI1640 با مکمل 10 درصد آلبومین گاوی (Fetal Bovine Serum: FBS) و 1 درصد آنتی بیوتیک استرپتومایسین و پنی سیلین، در انکوباتور با دمای 37 درجه سانتی گراد و CO2 5 درصد نگهداری شدند. اثر سایتوتوکسیک عصاره آبی تلخه بر روی رده سلولیHL-60 با روش رنگ سنجی با استفاده از روش MTT یا Micro Culture Tetrazolium Testبررسی گردید. برای تعیین دوزهای کشنده، رقت های گوناگونی از عصاره آبی گیاه تلخه در پلیت 96 خانه که در هر خانه تعداد 4×20 سلول وجود داشت، قرار داده شد. سپس در داخل انکوباتور تحت شرایط رشد سلولی انکوبه شدند و پس از 24، 48 و 72 ساعت با روش MTT درصد حیات سلول ها مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  بررسی ها نشان داد که این عصاره در غلظت های 1، 2، 4، 6 و mg/ml 8، اثر کشندگی دارد.
  استنتاج: با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش، عصاره علف هرز تلخه می تواند در روند مهار رشد رده سلول های لوسمی حاد پرومیلوسیت (HL-60) موثر باشد.
  کلیدواژگان: رده سلولی، عصاره، گیاه تلخه، لوسمی، HL-60
 • عبدالرسول نامجو، یاسین اسکندری، محمود رفیعیان کوپایی، مهدی فرید صفحات 48-61
  سابقه و هدف
  دیابت ملیتوس یک اختلال متابولیک با عوارض جانبی همچون تاخیر در ترمیم زخم است. در این مطالعه، تاثیرات مصرف خوراکی و کرم موضعی عصاره هیدروالکلی بادرنجبویه (Melissa officinalis) بر روی ترمیم زخم پوست و تغییرات بیوشیمیایی سرم در موش های صحرایی دیابتی القاشده با آلوکسان ارزیابی شدند.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، 36 سر موش صحرایی نژاد ویستار به صورت تصادفی به سه گروه کنترل، گروه دیابتی و گروه دیابتی تحت درمان تقسیم شدند. پس از بیهوشی، ضخامت کامل ناحیه پشتی پوست موش صحرایی به ابعاد mm 25 × 25 برداشته شد. 24 ساعت پس از عمل جراحی، زخم در گروه حیوانات دیابتی تحت درمان، به صورت موضعی با کرم 5 درصد و به صورت خوراکی با عصاره بادرنجبویه (mg/kg 2500) با گاواژ خورانده شد. در گروه کنترل و کنترل دیابتی درمانی صورت نگرفت. ناحیه سطح زخم به روش خطی و تصویری در روزهای 4، 7، 14 و 21 اندازه گیری و برای ارزیابی ترمیم زخم و هیستوپاتولوژیک نمونه برداری انجام شد. در پایان مطالعه، نمونه خون برای اندازه گیری قند و فاکتورهای بیوشیمیایی ها به روش استاندارد گرفته شد.
  یافته ها
  مصرف عصاره بادرنجبویه در موش های صحرایی دیابتی، به طور معنی دار سبب کاهش گلوکز، کلسترول، لیپوپروتپین های با دانسیته پایین و کراتین فسفوکیناز در مقایسه با گروه کنترل دیابتی شد (05/0P<). مطالعات هیستوپاتولوژیک نشان داد که روند پوشش دارشدن، افزایش تراکم رشته های کلاژن و ترمیم زخم در گروه درمان شده با بادرنجبویه بیش از گروه های دیگر بود.
  استنتاج: مصرف خوراکی و موضعی عصاره بادرنجبویه، سبب گسترش شتاب ترمیم زخم و تاثیرات محافظت کنندگی قلبی می شود.
  کلیدواژگان: آلوکسان، بادرنجبویه، ترمیم زخم، زخم دیابتی، موش صحرایی
 • نعیم عرفانی مجد، سید رضا فاطمی طباطبایی، عباس جلودار، ناهید موتمن صفحات 62-74
  سابقه و هدف
  گیاه بامیه دارای خواص دارویی متفاوتی است و گزارش هایی مبنی بر کاهش عوارض دیابت با مصرف گیاه بامیه وجود دارد. در این پژوهش، اثرات بامیه بر هیستومورفومتری و هیستوشیمیایی غده تیروئید، پروفایل لیپیدی و هورمون های T3 و T4 موش صحرایی دیابتی نژاد ویستار مطالعه شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، 25 سر موش صحرایی نر (g 250-200) به پنج گروه پنج نفری شامل: کنترل (G1)، موش های سالم بدون هیچ گونه درمان؛ کنترل دریافت کننده بامیه (G2)، (mg/kg 200 روزانه و طی چهار هفته) ؛ دیابتی (G3)، موش های دیابتی بدون هیچ گونه درمان؛ دیابتی دریافت کننده متفورمین (G4)، (mg/kg 200 روزانه و طی چهار هفته) و دیابتی دریافت کننده بامیه (G5)، (mg/kg 200 روزانه و طی چهار هفته) تقسیم شدند.
  برای ایجاد دیابت، چهار هفته جیره پر چرب به موش ها خورانده شد و پس از این مدت، داروی استرپتوزوتوسین به میزانmg/kg 35 و به صورت درون وریدی تزریق گردید. در پایان آزمایش، نمونه خون حیوانات جهت بررسی HDL-c، LDL-c، کلسترول تام، تری گلیسرید و هورمون های T3 و T4 گرفته شد. پس از آسان کشی، غده تیروئید موش ها جدا و در فرمالین بافر 10 درصد تثبیت گردید. درادامه، از مقاطع پارافینی، برش های 5 تا μm 6 تهیه شد و رنگ آمیزی های هماتوکسیلین و ائوزین و آلدهید فوشین صورت گرفت.
  یافته ها
  تعداد و اندازه فولیکول های بزرگ غده تیروئید در گروه دیابتی نسبت به گروه کنترل کاهش یافت و تعداد فولیکول های کوچک افزایش معناداری را نشان داد (05/0P<). سطح T3 و T4 سرم نیز در گروه دیابتی نسبت به گروه کنترل کاهش داشت؛ اما در میزان TGو LDL-c افزایش معناداری مشاهده شد (05/0P<). قابل ذکر است که درمان با بامیه و متفورمین سبب بهبود این تغییرات نسبت به گروه دیابتی گردید (05/0P<).
  استنتاج: با توجه به نتایج، پودر بامیه به طور چشم گیری در پیشگیری، کنترل و کاهش عوارض دیابت اثرگذار می باشد.
  کلیدواژگان: بامیه، دیابت HFD-STZ، غده تیروئید، لیپید، T3، T4
 • اسما راسخی کازرونی، ابراهیم حسینی صفحات 75-86
  سابقه و هدف
  به طور سنتی، پروبیوتیک ها به صورت گسترده به فرآورده های لبنی افزوده می شوند. دو مشکل عمده محصولات لبنی، حساسیت به پروتئین شیر و تحمل نکردن لاکتوز می باشد که مصرف آن را محدود کرده است. امروزه نوشیدنی هایی بر پایه آب میوه یا سبزی می توانند بستر مناسبی برای رساندن پروبیوتیک ها به مصرف کننده باشند. در این مطالعه، امکان تولید نوشیدنی آب گوجه فرنگی پروبیوتیک به وسیله تخمیر، توسط باکتری پروبیوتیک Lactobacillus acidophilus La5 و در حضور صمغ کامل یا فاز محلول صمغ بادام کوهی (SBAG) به عنوان پری بیوتیک، بررسی شد. درادامه، زنده مانی سلول های پروبیوتیک در این نوشیدنی غیرلبنی و مقاومت آن ها نسبت به شرایط شبیه سازی شده شیره گوارشی، ارزیابی گردید.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه، زنده مانی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس La5 در پنج تیمار آب گوجه فرنگی حاوی مقادیر 5/0 و 1 درصد (w/v) فاز محلول صمغ بادام کوهی، آب گوجه فرنگی حاوی مقادیر 5/0 و 1 درصد (w/v) صمغ کامل بادام کوهی (WBAG)، آب گوجه فرنگی (به عنوان کنترل) در طول 48 ساعت تخمیر (37 درجه سانتی گراد) و 14 روز نگهداری در یخچال (4 درجه سانتی گراد) ارزیابی شدند. همه نمونه ها پس از 7 روز نگهداری در یخچال (4 درجه سانتی گراد) به مدت 90 دقیقه در معرض شیره شبیه سازی شده گوارشی (SGJ) قرار گرفتند.
  یافته ها
  نوشیدنی گوجه فرنگی حاوی 1 درصد SBAG در مقایسه با دیگر تیمارها، تاثیر بیشتری بر زنده مانی سلول ها پس از قرارگرفتن در معرض SGJ داشت. همچنین، نمونه های حاوی فاز محلول صمغ بادام کوهی، اثر پری بیوتیکی بیشتری نسبت به صمغ کامل از خود نشان داد. استفاده از آب گوجه فرنگی برای تولید محصول پروبیوتیک، اثر حسی نامطلوبی را در محصول نهایی ایجاد نمی کند.
  استنتاج: بنا بر نتایج به دست آمده، فاز محلول صمغ بادام کوهی سبب افزایش زنده مانی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس La5 می شود و می تواند یک پرو بیوتیک مناسب برای آب گوجه فرنگی پری بیوتیک باشد.
  کلیدواژگان: آب گوجه فرنگی، شیره گوارشی شبیه سازی شده، صمغ بادام کوهی، لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس La5
 • هادی محمد زاده، بهزاد خوانساری نژاد، عبدالرحیم صادقی، حمید ابطحی صفحات 87-96
  سابقه و هدف
  اندازه گیری هورمون متحرک تیروئید (TSH) برای تشخیص و بررسی اختلالات تیروئیدی، بسیار مفید بوده و معمولا از آزمون های RIA و ELISA برای این منظور می شود. با توجه به اینکه زنجیره آلفا بین TSH و سه هورمون گلیکوپروتئینی LH، FSH و CG شباهت ساختمانی زیادی وجود دارد؛ بنابراین، در پژوهش حاضر سعی بر آن است که زیر واحد بتا TSH، تولید شده و از نظر آنتی ژنیسته مورد بررسی قرار می گیرد.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش تجربی، ژن TSHβ​ انسانی به روش نوترکیب سنتز و مراحل کولینگ، بیان و تخلیص در باکتریE.coli) Escherichia coli​) انجام شد. سپس، آنتی ژنیسیته پروتئین آن با تکنیک وسترن بلات (Western Blot)​ علیه آنتی بادی های ضد TSH​ منو نوکلئان حیوانی مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  ژن TSHβ، به درستی در میزبان باکتریایی، کلون و بیان گردید و پروتئین خالص شده با آنتی بادی اختصاصی در تکنیک وسترن بلات واکنش نشان داد.
  استنتاج: پروتئین​ TSHβ​ نوترکیب، با وجود داشتن تفاوت هایی مانند ساختار و شکل فضایی با پروتئین طبیعی​ آنتی ژنیسیته قابل قبولی داشت. از سوی دیگر، به نظر می رسد این پروتئین به دلیل داشتن اپی توپ های​ TSH​ بیشتر،​ قابلیت​ جایگزینشدن جهت استفاده در کیت های تشخیصی و غیره را برای افزایش اختصاصی شدن این آزمایش ها دارد.​
  کلیدواژگان: الایزا، پروتئین نوترکیب، زیرواحد بتای تیروتروپین، کلونینگ، هورمون محرک تیروئید
 • محمدرضا عربستانی، علی غلامی، محمد یوسف علیخانی، نسرین بهمنی، سید حمید هاشمی صفحات 97-107
  سابقه و هدف
  بیماری بروسلوز یک بیماری مشترک انسان و دام است. با توجه به ویژگی هایی مانند سخت رشد بودن، خطرات مرتبط با کشت و وجود واکنش های متقاطع با باکتری های دیگر در آزمون سرولوژیک، در مطالعه حاضر روش Real-time PCR Multiplex به منظور شناسایی گونه های شایع باکتری بروسلا (Brucella) ارزیابی شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه تجربی در دانشگاه علوم پزشکی همدان و در سال 1394 در دو مرحله بیوانفورماتیکی و آنالیتیکی صورت گرفت. در مطالعه حاضر، یک پرایمر همگانی برای شناسایی همه ی گونه های جنس بروسلا و دو پرایمر اختصاصی دیگر برای گونه های بروسلا ملی تنسیس (B. melitensis) و بروسلا آبورتوس (B. abortus) که بیشترین شیوع را دارند، طراحی شد. ژن های ITS، BMEII-0466 و BruAB2-0168 به عنوان ژن های هدف به ترتیب برای جنس بروسلا، بروسلا ملی تنسیس و بروسلا آبورتوس انتخاب گردیدند. اختصاصیت و حساسیت پرایمرها نیز در مرحله آنالیتیکی ارزیابی شدند.
  یافته ها
  پرایمر همگانی، جنس بروسلا را در 83 جفت باز و دمای ذوب معادل 5/82 درجه سانتی گراد شناسایی می کند. به طور اختصاصی، پرایمرهای بروسلا ملی تنسیس و بروسلا آبورتوس به ترتیب در 121 و 285 جفت باز و دماهای ذوب معادل 84 و 87 درجه سانتی گراد، این باکتری ها را شناسایی می کنند. حساسیت به دست آمده برای پرایمر همگانی و بروسلا آبورتوس، fg 50 و برای بروسلا ملی تنسیس fg 100 بود.
  استنتاج: با توجه به نتایج به دست آمده توسط این مطالعه، پرایمرهای طراحی شده حساسیت و اختصاصیت قابل قبول و بالایی از خود نشان دادند که می توان برای ارزیابی آن ها در آزمایش های کلینیکی به همراه روش کشت استفاده کرد.
  کلیدواژگان: بروسلا آبورتوس، بروسلا ملی تنسیس، multiplex، real-time PCR
 • سمیرا شجاعیان، میترا غلامی، احمد جنیدی جعفری، مهدی فرزادکیا صفحات 108-125
  سابقه و هدف
  استرهای اسید فتالیک آلاینده های نوپدید و خطرناکی هستند که سبب ایجاد اختلالات غدد درون ریز و سرطان می شوند. فاضلاب صنایع یکی از محیط هایی می باشد که مقادیر زیادی از این آلاینده ها در آن شناسایی شده است. با توجه به کاربرد روش های جذب سطحی در تصفیه فاضلاب صنایع، این مطالعه با هدف سنتز کامپوزیت کیتوزان- گرافن اکساید و ارزیابی کارایی آن در حذف دو استر از خانواده استرهای اسید فتالیک به نام های دی اتیل فتالات و دی آلیل فتالات از فاضلاب سنتتیک انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه، سنتز گرافن اکساید به وسیله روش اصلاح شده Hummers صورت گرفت. ویژگی های جاذب با استفاده از تکنیک های SEM (Scanning Electron Microscopy) و XRD (Diffraction X-ray) آنالیز شدند. تاثیر پارامترهایpH ، زمان تماس (دقیقه)، میزان جاذب (گرم بر لیتر) و غلظت استرها (میلی گرم بر لیتر) بر بازده جذب مورد سنجش قرار گرفتند. سپس، معادلات ایزوترم، سینتیک و ترمودینامیک جذب مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  بالاترین بازده جذب در 4 pH=، زمان تماس 180 دقیقه، میزان جاذب g/L 3/0 و غلظت mg/l 15 برای دی آلیل فتالات به میزان 99 درصد و برای دی اتیل فتالات به میزان 96 درصد مشاهده شد. بررسی روابط ایزوترم جذب نشان داد که فرآیند جذب از دو مدل فروندلیچ (Freundlich) و لانگمویر (Langmuir) و (96/0 R2>) تبعیت می کند. سینتیک واکنش برای دی آلیل فتالات با ضریب همبستگی 9962/0 R2= و دی اتیل فتالات با ضریب همبستگی 9954/0R2= از مدل شبه درجه دوم پیروی می کند. در بررسی ترمودینامیک، واکنش مقادیر مثبت برای پارامتر ΔH ̊، نشان دهنده واگیربودن و مقادیر منفی ΔG نمایانگر خودبه خودی بودن واکنش است.
  استنتاج: کامپوزیت کیتوزان- گرافن اکساید توانایی جذب موثر دی آلیل فتالات و دی اتیل فتالات را دارد و می تواند به عنوان یک روش موثر و کارآمد به منظور تصفیه فاضلاب های صنایع مربوطه استفاده شود.
  کلیدواژگان: آلاینده نوپدید، استرهای اسید فتالیک، جذب سطحی، کامپوزیت کیتوزان- گرافن اکساید
 • امید امانی، محمدعلی مظاهری، وحید نجاتی، بی بی شهین شمسیان صفحات 126-138
  سابقه و هدف
  پژوهش حاضر به عنوان یک کارآزمایی بالینی و با هدف اثربخشی توان بخشی شناختی بر کارکردهای اجرایی (توجه و حافظه فعال) نوجوانان بقایافته از لوسمی حاد لنفوبلاستیک دارای سابقه شیمی درمانی انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه روی 30 نفر از نوجوانان بقایافته از لوسمی حاد لنفوبلاستیک دارای سابقه شیمی درمانی صورت گرفت که به روش همتاسازی تصادفی در دو گروه مداخله (15 نفر) و لیست انتظار (15 نفر) قرار داشتند. آزمودنی های گروه مداخله در توان بخشی شناختی، توسط برنامه توان بخشی شناختی حافظه و توجه (آرام) در 12 جلسه 45 دقیقه ای قرار گرفتند. داده های پژوهش به وسیله آزمون های دسته بندی کارت های Wisconsin (WCST :Wisconsin Card Sorting Test) و عملکرد مداوم (CPT :Continuous Performance Test) در سه مقطع پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری گردآوری و با استفاده از روش های آماری توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (تحلیل کوواریانس چند متغیری) تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج به دست آمده از تحلیل داده ها در آزمون Wisconsin، نشان دهنده آن بود که نمرات مربوط به حافظه فعال و توجه انتقالی در مولفه های پاسخ های صحیح، خطاها، طبقات و متغیر در جاماندگی در گروه مداخله، نسبت به گروه لیست انتظار به طور معناداری بهبود داشته است (05/0>P). همچنین، عملکرد این گروه در آزمون توجه پایدار و مولفه های خطای ارتکاب و خطای حذف آزمون عملکرد مداوم بهبود معناداری را نشان می دهد (05/0>P).
  استنتاج: با توجه به اینکه، وجود این نواقص شناختی تاثیرات نامطلوبی بر زندگی افراد درمان یافته از لوسمی برجای می گذارد، اقدام درمانی مناسب جزء ضروریات است؛ بنابراین، توصیه می شود که در پژوهش های بعدی، به بررسی نقش توان بخشی شناختی بر کیفیت زندگی این گروه از افراد اقدام شود.
  کلیدواژگان: توان بخشی شناختی، کارکردهای اجرایی، لوسمی حاد لنفوبلاستیک، نوجوانان بقایافته
 • سیده معصومه حسینی ولمی، سید عباس حسینی جهرمی، طاهره محمودی، آمنه باریکانی صفحات 139-149
  سابقه و هدف
  درد کنترل نشده، می تواند عوارض و مرگ و میر پس از عمل سزارین را افزایش دهد. هدف از این مطالعه، مقایسه تاثیرات تزریق داخل پریتوئن بوپیواکائین، مرفین و دگزامتازون به طور جداگانه بر کنترل درد پس از جراحی سزارین است.
  مواد و روش ها
  با استفاده از مطالعه ی مداخله ای دوسوکور، 144 زن باردار 20 تا 45 ساله ی کاندید سزارین الکتیو، به طور تصادفی انتخاب و به چهار گروه تقسیم شدند (N=36). همه بیماران، در بیهوشی عمومی با روش مشابه قرار گرفتند. در مراحل پایانی جراحی، در گروه یک (B) 30 سی سی بوپیواکائین 25/0 درصد، در گروه دو (D) mg 16 دگزامتازون 30 سی سی رقیق شد، در گروه سه (M) mg 5 مرفین که به 30 سی سی رقیق گردید و در گروه کنترل (S) 30 سی سی نرمال سالین توسط جراح به داخل پریتوئن ریخته شد. پس از عمل در فاصله های زمانی 2، 4 و 6 ساعت پس از جراحی، درد با استفاده از مقیاس دیداری درد (VAS) به شیوه امتیازدهی، از 0 تا 10 ثبت گردید. همچنین، میزان مصرف مسکن، علائم حیاتی، شیوع تهوع و استفراغ ثبت شد. در دوره پس از عمل در بیماران با VAS بالاتر از 3، مپریدین وریدی تجویز شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری 23 SPSS و با بکارگیری آزمون ANOVA، با سطح معنی داری کمتر از 05/0 تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  VAS و میانگین مصرف مپریدین بین گروه های مورد مطالعه و گروه کنترل در ریکاوری، 2، 4 و 6 ساعت پس از جراحی معنادار بود (001/0.(P< 4 و 6 ساعت بعد از خاتمه جراحی، گروه دگزامتازون (21/0±75/0، 12/0±52/0) و بوپیواکائین (35/0±86/0، 28/0±83/0) به ترتیب، کمترین میزان درد را تجربه کردند.
  استنتاج: با توجه به نتایج حاصل از پژوهش حاضر، تزریق اینتراپریتونئال بوپیواکائین، مرفین و دگزامتازون، به طور قابل توجهی، درد پس از جراحی را در 6 ساعت اول بعد از جراحی سزارین، کاهش می دهد
  کلیدواژگان: بیهوشی عمومی، بوپیواکائین، مرفین، تزریق داخل پریتوئن، دگزامتازون، درد پس از جراحی، سزارین الکتیو
 • شهریار صانع، علیرضا ماهوری، رحمان عباسی وش، هدیه رضایی، صبا فضلی فرد صفحات 150-158
  سابقه و هدف
  فنتانیل به طور شایع برای بی دردی اسپاینال هنگام زایمان استفاده می شود؛ اما با میزان بروز بالایی از خارش همراه است. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر پیشگیرانه گرانیسترون وریدی در جلوگیری از بروز و ارزیابی شدت خارش ناشی از فنتانیل اینتراتکال در زنان حامله تحت جراحی سزارین با بی حسی نخاعی انجام شده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه، کارآزمایی بالینی دوسوکور بر روی 136 زن کلاس یک و دو انجمن بیهوشی آمریکا بود که تحت سزارین انتخابی با بی حسی نخاعی توسط mg 10 بوپیواکائین هیپرباریک 5/0 درصد و μg 25 فنتانیل قرار گرفتند. پس از خروج نوزاد و بستن طناب نافی، به طور تصادفی mg 1 گرانیسترون (گروهG ) یا سالین 9/0 درصد (گروه S) به صورت وریدی تزریق گردید. برای میزان بروز خارش بین دو گروه مورد بررسی از آزمون Fisher Exact test و برای شدت خارش از آزمون T- test استفاده شد. آنالیز داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 21 صورت گرفت.
  یافته ها
  میزان بروز کلی خارش 74/3 درصد (گروه S 76/5 درصد، گروهG 72/1 درصد) مشاهده شد. میزان بروز خارش در ریکاوری در گروه گرانیسترون، به صورت معنی دار متفاوت و پایین تر بود (01/0P=). تفاوت معنی داری در شدت خارش بین دو گروه هنگام جراحی دیده شد؛ به طوری که در گروه گرانیسترون کمتر بود (005/0P=).
  استنتاج: این مطالعه نشان داد که گرانیسترون به عنوان یک آنتاگونیست 5 هیدروکسی تریپتامین 3، می تواند در کاهش بروز و شدت خارش ناشی از تزریق مخدر اینتراتکال موثر باشد.
  کلیدواژگان: بی حسی داخل نخاعی، خارش، سزارین، فنتانیل، گرانیسترون
 • سعیده مهرآبادی، شهیده جهانیان سادات محله، انوشیروان کاظم نژاد صفحات 159-170
  سابقه و هدف
  سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS :Polycystic Ovarian Syndrome)، شایع ترین اختلال آندوکرین در سنین باروری با شیوع 26-2/2 درصد است. این بیماری نشانه هایی دارد که ممکن است با دیسترس روانی مرتبط باشد. بررسی تغییرات شناختی بیماران پلی کیستیک نتایج متفاوت و ضدونقیضی دارد. ممکن است عملکرد شناختی این بیماران متاثر از افسردگی و اضطراب باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان افسردگی و اضطراب این گروه از زنان و ارتباط آن با عملکرد شناختی، در مقایسه با افراد سالم انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مورد- شاهدی بر روی 53 بیمار مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک که براساس معیارهای تشخیصی روتردام (Rotterdam) انتخاب شدند و 50 زن سالم به عنوان گروه کنترل، صورت گرفت. آزمودنی ها از نظر خلق افسرده و مضطرب، توسط پرسشنامه اضطراب و افسردگی بک 2 (Beck Depression Inventory-II: BDI-II) بررسی شدند. همچنین، برای بررسی عملکرد شناختی از آزمون شناختی مونترال (MoCA :Montreal Cognitive Assessment) استفاده گردید. سپس، داده ها با استفاده از نرم افزار 21 SPSS و آزمون های آماری t، Chi-square و همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  میانگین نمره افسردگی بک 2 در گروه بیمار (82/9±35/20) از نظر آماری به طور معناداری بیشتر از گروه کنترل (40/8±46/14) بود (001/0P=). همچنین، بین میانگین نمرات اضطراب در گروه مورد (44/10±35/17) و گروه شاهد (65/9±40/12) اختلاف آماری معنی دار دیده شد (01/0P=). فراوانی خلق افسرده و مضطرب شدید در گروه بیمار (به ترتیب 2/30 درصد و 4/26 درصد) بیشتر از گروه کنترل (6 درصد و 12 درصد) و از نظر آماری معنی دار بود (02/0، 007/0P=). بین عملکرد شناختی و سطح افسردگی (81/0P=، 033/0-=r) و اضطراب (26/0P=، 15/0r=-) در بیمار مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک، ارتباط وجود نداشت.
  استنتاج: خلق افسرده و مضطرب در مبتلایان به سندرم تخمدان پلی کیستیک شایع است؛ اما با وجود تعداد زیادی از گزارش های جهانی، ارتباطی بین سطح افسردگی و اضطراب با عملکرد شناختی در بیمار مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک دیده نشده است.
  کلیدواژگان: افسردگی و اضطراب، سندرم تخمدان پلی کیستیک، عملکرد شناختی
 • رامین بیرانوند، منصور صاحب الزمانی، عبدالحمید دانشجو صفحات 171-182
  سابقه و هدف
  مطالعهات پیشین، نتایج ضدونقیضی را درباره ارتباط بین شاخص های آنتروپومتری و ثبات وضعیتی افراد گزارش کرده اند. ازطرفی، نقش تفاوت های آنتروپومتری در تغییرات مربوط به مکانیسم های بازیابی تعادل نیز تاکنون ارزیابی نشده است. بدین ترتیب، هدف از مطالعه حاضر بررسی ارتباط بین شاخص های آنتروپومتری و ثبات وضعیتی سالمندان و همچنین بررسی ارتباط بین شاخص های آنتروپومتری و دامنه حرکتی مفاصل مورد استفاده برای بازیابی تعادل می باشد.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر از نوع مقطعی بود که جامعه مورد مطالعه آن را، سالمندان بالای 60 سال شهر کرمان تشکیل دادند. 30 آزمودنی به صورت تصادفی از بین سالمندان انتخاب شدند و قد و وزن آن ها اندازه گیری گشت. درادامه، برای ارزیابی دامنه حرکتی مفاصل مچ پا و ران از سیستم Motion Analysis و برای ارزیابی ثبات وضعیتی از دستگاه تعادلی Biodex استفاده شد. درنهایت، آزمون همبستگی پیرسون نیز برای تعیین ارتباط بین متغیرهای تحقیق مورد استفاده قرار گرفت.
  یافته ها
  با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش، بین شاخص های آنتروپومتری سالمندان و ثبات وضعیتی آن ها، ارتباط معنی داری وجود داشت. همچنین، نتایج نشان دادند که با وجود ارتباطی که بین شاخص های آنتروپومتری و دامنه حرکتی مفاصل مچ پا و ران آزمودنی ها وجود دارد، این ارتباط از نظر آماری معنی دار نیست.
  استنتاج: با توجه به اینکه در تحقیق حاضر، افزایش مقادیر شاخص های آنتروپومتری موجب کاهش ثبات وضعیتی و همچنین تغییراتی در دامنه حرکتی مفاصل مچ پا و ران شده است و از آنجا که هرکدام از این تغییرات می توانند سبب افزایش خطر زمین خوردن آزمودنی ها شوند، به نظر می رسد شاخص های بدنی مورد بررسی در این تحقیق می توانند به عنوان معیاری برای پیش بینی زمین خوردن سالمندان مورد توجه قرار بگیرند
  کلیدواژگان: آنتروپومتری، تعادل وضعیتی، دامنه حرکتی مفصل، سالمندی
 • رزیتا هدایتی، الهام فاطمی، راهب قربانی، شیوا توانگر، فرناز امجدیان، حسن شیری صفحات 183-196
  سابقه و هدف
  چاقی یکی از مشکلات سلامتی و عامل خطرسازی برای بیماری های قلبی- عروقی است. در مطالعات زیادی از لرزش عمومی بدن ( WBV:Whole Body Vibration) همراه دیگر روش ها، به منظور بهبود ترکیب بدنی استفاده شده؛ اما تاکنون مطالعه ای درباره تاثیر WBV به تنهایی بر ترکیب بدنی انجام نشده است. هدف از این مطالعه، مقایسه تاثیر WBV به تنهایی و همراه با تمرین بر ترکیب بدنی در افراد بزرگسال سالم می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی بود، بر روی 39 از افراد بزرگسال سالم چاق یا دارای افزایش وزن انجام شد. نمونه ها به صورت تصادفی در سه گروه کنترل، WBV به تنهایی و همراه با تمرین (سه بار در هفته و به مدت 12هفته) قرار گرفتند. سپس، پیش و پس از مداخله، شاخص های ترکیب بدنی اندازه گیری شدند. برای تحلیل داده ها از آزمون های پارامتریک و نرم افزار 18 SPSS و سطح معنی داری 5 درصد استفاده گردید.
  یافته ها
  میانگین و انحراف معیار تغییرات شاخص ها نشان داد که ضخامت چربی، شاخص توده بدنی، وزن و درد در دو گروه مداخله، در مقایسه با گروه کنترل کاهش معنی داری یافت (001/0>P)؛ اما تفاوت معنی داری در شاخص های فوق بین دو گروه مداخله وجود نداشت (554/0P=). در میانگین تغییرات نسبت دور کمر به دور ران در سه گروه تفاوت معنی داری مشاهده نشد (574/0P=).
  استنتاج: این مطالعه نشان داد که WBV به تنهایی و همراه با تمرین، هردو بر کاهش درصد چربی بدن، شاخص توده بدنی و وزن موثر بوده اند و بین این دو روش، تفاوتی وجود ندارد. این موضوع نشان می دهد که WBV به تنهایی می تواند بر بهبود شاخص های ترکیب بدنی موثر باشد.
  کلیدواژگان: ترکیب بدنی، تمرین، چاقی، لرزش عمومی بدن
 • نیلوفر کاظمی، حمیرا سجادی، محمدرضا واعظ مهدوی، محمد کمالی، غلامرضا قائد امینی هارونی، زهرا جرجران شوشتری صفحات 197-206
  سابقه و هدف
  اولین مواجهه با ناتوانی در خانواده صورت می گیرد که جنبه های اجتماعی، اقتصادی و روان شناختی خاصی دارد. یکی از عوامل اجتماعی تاثیرگذار بر سلامت، سرمایه اجتماعی است که هدف از این مطالعه، بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی با سلامت روان خانوارهای دارای فرد ناتوان در شهر تهران می باشد.
  مواد و روش ها
  مطالعه مقطعی حاضر، به صورت تحلیل ثانویه براساس داده های دور دوم طرح سنجش عدالت در شهر تهران و در سال 1390 انجام شد. نمونه مورد مطالعه شامل: 3571 خانوار دارای فرد ناتوان بود که پرسشنامه سلامت روان را تکمیل کرده بودند. جهت تعیین رابطه سرمایه اجتماعی با سلامت روان خانواده های دارای فرد ناتوان، از مدل معادلات ساختاری استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با کمک نرم افزارهای SPSS 16 و Amos صورت گرفت.
  یافته ها
  4/48 درصد پاسخگویان را مردان و 6/51 درصد آنان را، زنان تشکیل دادند. از میان افراد مورد مطالعه، 8/66 درصد سلامت روانی مطلوبی نداشتند. وضعیت سرمایه اجتماعی بین گروهی و سرمایه اجتماعی کل، پایین تر از سطح متوسط بود. نتایج مدل معادلات ساختاری نشان داد که سرمایه اجتماعی به طور معنی داری با سلامت روان خانواده های دارای فرد ناتوان رابطه دارد (001/0P<). مدل های اندازه گیری با توجه به شاخص های RMSEA:0.896 GFI:0.975 CFI:0.06 برازش مناسبی داشتند.
  استنتاج: سرمایه اجتماعی از عوامل اجتماعی مهم و تاثیرگذار بر سلامت روان خانوارهای دارای فرد ناتوان است. در این راستا، فراهم نمودن شرایط مناسب جهت مشارکت های اجتماعی بیشتر، ایجاد اعتماد عمومی و حمایت های عاطفی، روانی و اجتماعی بیشتر، در خصوص این خانواده ها در جهت ارتقای سلامت روان آن ها، اقدامی لازم به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: تهران، خانوارهای دارای فرد ناتوان، سرمایه اجتماعی، سلامت روان
 • علی فرنام، محمدعلی فردین، حسین جناآبادی، محمود شیرازی، غلامرضا ثناگوی صفحات 207-216
  سابقه و هدف
  باورهای غیرمنطقی از جمله عوامل گرایش به مصرف دخانیات است؛ بنابراین، با توجه به روند رو به رشد گرایش جوانان به استعمال قلیان که نمونه ای دیگر از مصرف دخانیات می باشد، این پژوهش با هدف مقایسه باورهای غیرمنطقی جوانان مصرف کننده قلیان و جوانان ورزشکار صورت گرفت.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی بوده و در سال 1394به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی در شهر زاهدان انجام شد. در این پژوهش، به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه باورهای غیر منطقیJones (Jones Irrational beliefs Test: IBT) استفاده گردید و 600 نفر (300 جوان مراجعه کننده به چای خانه های سنتی و 300 جوان مراجعه کننده به باشگاه های ورزشی پرورش اندام) جهت شرکت در پژوهش انتخاب شدند.
  یافته ها
  میانگین سنی جوانان مصرف کننده قلیان 6±23 سال و میانگین سنی جوانان ورزشکار 2±22 سال بود. نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری نیز نشان داد که تفاوت آماری معناداری در کلیه باورهای غیر منطقی دو گروه از جوانان وجود دارد؛ به گونه ای که میانگین باورهای غیرمنطقی در مصرف کنندگان قلیان، بسیار بالاتر از جوانان ورزشکار می باشد (00/0P=، 452/0Wilks Lambda=، 42/71F=).
  استنتاج: داشتن باورهای غیرمنطقی از جمله عوامل گرایش جوانان به استعمال قلیان می باشد.
  کلیدواژگان: باشگاه های ورزشی، باورهای غیرمنطقی، جوانان، چایخانه های سنتی، قلیان
 • ناهید هواسی، علی خورشیدی، امیر خورشیدی، علی جعفری، فرشته هواسی صفحات 217-227
  سابقه و هدف
  خودکشی از جمله مهم ترین آسیب های اجتماعی و از علت های اصلی مرگ در کشور است. این مطالعه با هدف بررسی عوامل مرتبط با خودکشی منجر به مرگ، در شهرستان ایوان انجام شد.
  مواد و روش ها
  اطلاعات موارد خودکشی در طی یک دوره 7 ساله (1390-1384) تجزیه و تحلیل شدند. داده ها نیز از نظام جامع اطلاعات خودکشی به دست آمد. برای بررسی ارتباط متغیرهای کیفی، از آزمون کای دو و به منظور تعیین اندازه اثر عوامل مرتبط با مرگ ناشی از خودکشی، از مدل رگرسیون لجستیک استفاده شد.
  یافته ها
  این مطالعه از نوع مقطعی (توصیفی- تحلیلی) بود. درمجموع، 820 نفر که 425 نفر آن ها (8/51 درصد) زن و 395 نفر (2/48 درصد) مرد بودند، اقدام به خودکشی کرده بودند. میانگین سنی اقدام کنندگان 7/9 ± 9/24 سال بود. نتیجه خودکشی در 56 نفر (1/7 درصد) مرگ بوده است. نزدیک به نیمی از آن ها بیکار و بیش از 64 درصد مجرد بودند. شایع ترین روش خودکشی، مسمومیت با دارو و خودسوزی مشاهده شد. بین متغیرهای تاهل، تحصیلات، سن، روش اقدام (01/0>P) و زمان خودکشی (05/0>P) با نتیجه خودکشی، رابطه معنی دار وجود داشت. شانس مرگ در افراد متاهل 4 برابر مجردها و در افراد بی سواد، 80 درصد بیشتر از افراد باسواد بود. همچنین، شانس مرگ در اقدام کنندگان به روش خودسوزی، 12 برابر مسمومیت با سموم کشاورزی مشاهده شد.
  استنتاج: خودکشی از تهدیدات مهم سلامت عمومی در شهرستان ایوان است. این مطالعه نشان داد که شانس مرگ ناشی از خودکشی در افراد متاهل، بی سواد و اقدام کنندگان به روش خودسوزی، بیشتر بود. نتایج این مطالعه در اتخاذ تصمیم های پیشگیرانه در گروه های آسیب پذیر، کمک کننده است.
  کلیدواژگان: ایوان، خودسوزی، خودکشی
 • سید رامین قاسمی، نادر رجبی گیلان، سهیلا رشادت، علی زکییی، علیرضا زنگنه، شهرام سعیدی صفحات 228-239
  سابقه و هدف
  پایش سلامت و تعیین کننده های آن در جمعیت عمومی، برای توسعه و همچنین برنامه های پیشگیری و ارتقای سلامت ضروری است. این مطالعه با هدف بررسی رابطه ی بین حمایت اجتماعی و خودکارآمدی با سطح سلامت روان و رضایت از زندگی در حاشیه نشینان شهر کرمانشاه انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی در تابستان 1394، 438 نفر از ساکنان محلات حاشیه نشین شهر کرمانشاه با روش نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای انتخاب شدند و پرسشنامه های مطالعه را تکمیل کردند. ابزار مطالعه شامل چک لیست دموگرافیک و پرسشنامه های حمایت اجتماعی تصوری، خودکارآمدی عمومی و رضایت از زندگی بود. داده ها با نرم افزارهای 18 SPSS و Amos و با کمک آزمون های آماری همبستگی و تحلیل مسیر معادلات ساختاری تحلیل شدند.
  یافته ها
  میانگین سنی پاسخگویان 43/11±87/29 بود و 45 درصد از آنان مرد بودند. بین زنان و مردان به لحاظ نمره متغیرهای اصلی مطالعه، تفاوت معناداری وجود نداشت (05/0P>). میانگین نمرات پاسخگویان در متغیرهای حمایت اجتماعی تصوری، خودکارآمدی، رضایت از زندگی و سلامت روان، به ترتیب برابر 95/38، 22/27، 41/13 و 58/15 بود. نتایج نشان داد که خودکارآمدی در رابطه بین حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی و همچنین سلامت روان، در ساکنان محلات حاشیه نشین نقش میانجی دارد.
  استنتاج: با توجه به تایید نقش میانجی خودکارآمدی در رابطه بین حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی و همچنین سلامت روان، می توان نتیجه گرفت که حمایت اجتماعی زمانی می تواند منجر به افزایش رضایت از زندگی و کاهش آسیب های روانی شود که میزان خودکارآمدی بالا باشد.
  کلیدواژگان: حمایت اجتماعی تصوری، خودکارآمدی، رضایت از زندگی، سلامت روان، محلات حاشیه نشین
 • حسین حسینی فرد، احمدرضا باغستانی، محمد جعفریان، محمد بیات، امیرحسین پاکروان، ساینا شمس زاده، علیرضا اکبرزاده باغبان صفحات 240-248
  سابقه و هدف
  هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثر قطر و طول ایمپلنت بر میزان بقای آن در جانبازان مراجعه کننده به درمانگاه قاضی طباطبایی طی سال های 1389-1379 بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه ی گذشته نگر، تعداد 1255 ایمپلنت از سه نوع Biomet 3i (Riverside drive، Palm beach،Gardens ، F1، USA)، F2 Xive (Friadent GmbH، Mannheim، Germany) و Noble biocare MKIII (Goteborg، Sweden) برای 181 نفر از مجروحین جنگی جای گذاری گردید. طول ایمپلنت به سه دسته کوتاه(ml 10-8)، متوسط (ml 13-11) و بلند(ml 15-14) و قطر ایمپلنت به سه دسته نازک، متوسط و پهن طبقه بندی شدند. تجزیه و تحلیل آماری داده ها با کمک نرم افزار R صورت گرفت. برای بررسی تاثیر قطر و طول ایمپلنت بر میزان موفقیت از مدل شکنندگی پارامتری با توزیع نمایی به عنوان توزیع مخاطره پایه و توزیع گاما به عنوان توزیع عبارت شکنندگی استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین (انحراف معیار) سنی بیماران 47/49 (61/5) سال و درصد مجروحیت آن ها برابر با 98/42 درصد بود. میانه بقای ایمپلنت برای برندهای 3i، Xive وBH به ترتیب 15/76، 06/79 و 77/94 ماه برآورد شد. بین میزان بقای ایمپلنت و نوع ایمپلنت اختلاف معنی دار مشاهده نشد(353/0P=). از نظر طول، کمترین موفقیت در برند 3i به اندازه ml 15-14 (88 درصد) و بیشترین موفقیت در برند Xive به اندازه ml13-11 (8/97) مشاهده گردید. نتایج تحلیل مدل شکنندگی نشان داد که خطر نسبی شکست در نوع 3i و Xive با قطر و طول های زیاد بیشتر از قطر و طول های کمتر می باشد؛ درحالی که برای نوع BH این شرایط برقرار نیست.
  استنتاج: با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش، بین ایمپلنت با طول کوتاه رابطه معناداری مشاهده شد و رابطه ای بین قطر ایمپلنت و شکست ایمپلنت مشاهده نشد.
  کلیدواژگان: ایمپلنت، طول ایمپلنت، قطر ایمپلنت، مدل شکنندگی، میزان بقا
 • مریم پورکاوه، صفورا نیکزاد، نقی جباری وصال صفحات 249-258
  سابقه و هدف
  با افزایش استفاده از پرتوهای ایکس در تشخیص پزشکی، آگاهی از میزان دوز دریافتی بیماران و مقایسه آن با سطح استاندارد جهانی ضروری است. هدف از این مطالعه، تخمین دوز ورودی سطح (ESD :Entrance Surface Dose) و دوز موثر (Effective Dose: ED) بیماران در تصویربرداری (قفسه سینه و شکم) با سیستم های رادیولوژی تشخیصی در شهر همدان بود. در مرحله بعدی، مقادیر اندازه گیری شده با نتایج گزارش شده از دیگر شهرهای ایران و استاندارد International Atomic Energy Agency (IAEA) مقایسه گردید.
  مواد و روش ها
  نمونه های مورد مطالعه، از بین بیماران مراکز رادیولوژی شهر همدان انتخاب شدند. سه عدد دوزیمتر ترمولومینسانس TLD برای اندازه گیری دوز هر بیمار استفاده گردید. اندازه گیری ها بر روی ده بیمار (برای هر اندام و دستگاه) انجام و اطلاعات بیمار، دستگاه و شرایط تابش دهی ثبت شد. ESD و ED محاسبه و با مقادیر گزارش شده از مطالعات دیگر و همچنین مقدار استاندارد IAEA مقایسه گردید.
  یافته ها
  نتایج ESD نشان داد که تفاوت معناداری بین مدل های مختلف دستگاه های رادیولوژی وجود ندارد (05/0استنتاج: مقدار ESD محاسبه شده برای قفسه سینه بالاتر و برای شکم کمتر از سطح IAEA بود. میانگین ED برای هر دو روش تصویربرداری از قفسه سینه و شکم، از سطح استاندارد IAEA پایین تر بود.
  کلیدواژگان: رادیولوژی شکم، رادیولوژی قفسه سینه، دوز جذبی، دوز موثر، دوز ورودی سطحی پوست
 • بهادر امرایی، روشنک رضایی کلانتری، احمد جنیدی جعفری، میترا غلامی صفحات 259-275
  سابقه و هدف
  آموکسی سیلین از آنتی بیوتیک هایی است که به دلیل ایجاد مقاومت در باکتری ها، توجه خاصی به آن شده است. این ترکیب از مسیرهای گوناگونی مانند مواد دفعی انسانی و حیوانی، دفع مستقیم فاضلاب و زائدات پزشکی، دام پزشکی، صنعت داروسازی و... وارد محیط های آبی می شود. هدف از این تحقیق، حذف آموکسی سیلین از محیط های آبی با استفاده از نانوذرات سنتزشده دوفلزی CuFe2O4 به روش اکسیداسیون پیشرفته بوده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه، از روش سل- ژل برای تهیه کاتالیزور CuFe2O4 استفاده شد. مشخصات فیزیکی و ساختاری کاتالیست سنتزشده با تکنیک های SEM، TEM، XRD، EDX و VSM مورد آنالیز قرار گرفت. همچنین، تاثیر پارامترهای pH، غلظت اولیه آموکسی سیلین، غلظت پراکسید هیدروژن و دوز کاتالیست بر روی کاهش آموکسی سیلین و TOC (Total Organic Carbon) بررسی گردید. غلظت آموکسی سیلین نیز با دستگاه HPLC تعیین شد.
  یافته ها
  نتایج نشان دادند که بالاترین درصد حذف آموکسی سیلین در شرایط بهینه غلظت کاتالیزور CuFe2O4 برابر mg/L 50 (4pH= )، غلظت اولیه آموکسی سیلین برابر mg/L 90، غلظت پراکسید هیدروژن برابر mmol 30، زمان برابر 20 دقیقه و تحت دمای 20 درجه سانتی گراد به میزان 27/99 درصد بوده است. میزان حذف TOC در این شرایط برابر با 42/36 درصد بود.
  استنتاج: با توجه به نتایج حاصل از پژوهش حاضر، این فرآیند، دارای کارایی مناسبی در حذف آموکسی سیلین است؛ اما برای حذف مناسب TOC به زمان بیشتری نیاز دارد.
  کلیدواژگان: آموکسی سیلین، فنتون، محیط های آبی، CuFe2O4
 • وجیهه حسن زاده، ولی علیپور، بابک گودرزی، امید رحمانیان، کاووس دیندارلو، محسن حیدری صفحات 276-290
  سابقه و هدف
  انتشار سولفید هیدروژن (یک گاز بدبو و سمی) به اتمسفر به دلیل تاثیرات خطرناک بالقوه بر سلامت انسان، یک نگرانی در زمینه سلامت عمومی است؛ بنابراین، حذف سولفید هیدروژن از جریان هوای آلوده لازم است. در این مطالعه، عملکرد بیوفیلتری با بستر مخلوط فوم پلی اورتان و فیبر نخل در حذف سولفید هیدروژن ارزیابی شده است.
  مواد و روش ها
  جریان هوای حاوی سولفید هیدروژن با دبی برابرL/min 6/6 و زمان ماند بستر خالی (EBRT) برابر 47ثانیه وارد بیوفیلتر شد. غلظت ورودی و خروجی سولفید هیدروژن به روش یدومتری سنجش گردید. افزون براین، مقدار سولفات و pH بستر و شیرابه خروجی از بیوفیلتر و افت فشار در امتداد ارتفاع بیوفیلتر نیز پایش شدند.
  یافته ها
  بیوفیلتر موردمطالعه، بازده حذف 100 درصد برای غلظت سولفید هیدروژن ورودی mg/m3 0/288 در EBRT برابر 47 ثانیه داشت. حداکثر ظرفیت حذف (ECmax) بیوفیلتر برابر g/m3.h 1/24 در بار ورودی g/m3.h 0/28 به دست آمد (بازده حذف برابر 1/86 درصد ). با افزایش ظرفیت حذف بیوفیلتر، محتوای سولفات بستر تاmg8/10 به ازای هر گرم بستر افزایش و pH بستر به کمتر از 1/2 کاهش یافت. افت فشار بیوفیلتر در طی دوره بهره برداری، کمتر از mm5 بود.
  استنتاج: نگاه کلی به نتایج این تحقیق، نشان داد که مخلوطی از فوم پلی اورتان و فیبر نخل می تواند به عنوان یک بستر بالقوه بیوفیلتر (با افت فشار کم) برای تصفیه جریان های هوای حاوی سولفید هیدروژن درنظر گرفته شود.
  کلیدواژگان: افت فشار، بیوفیلتراسیون، سولفید هیدروژن، فوم پلی اورتان- فیبر نخل
 • یاسمن غفاری، امیرحسین محوی، محمود علیمحمدی، رامین نبی زاده، علیرضا مصداقی نیا، لیلا کاظمی زاد صفحات 291-305
  سابقه و هدف
  در سال های اخیر نگرانی ها درباره حضور غلظت های بالای آنتی بیوتیک ها در محیط زیست افزایش یافته است. تتراسایکلین یکی از آنتی بیوتیک های پرمصرف است که به وفور در زمینه درمان انسان، کشاورزی و دامپزشکی استفاده می شود. ازاین رو، در مطالعه حاضر کارایی فرآیند اکسیداسیون پیشرفته فنتون در حذف تتراسایکلین از فاضلاب سنتتیک بررسی شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعهتاثیرمتغیرهای غلظت اولیه (mg/L 80-40)، زمان واکنش (30-5 دقیقه) و نسبت های مولی [H2O2]/[Fe+2] (15-5) بر روی بازده فرآیند فنتون بررسی شد. غلظت تتراسایکلین با استفاده از دستگاه HPLC و قابلیت تجزیه پذیری زیستی با انجام آزمایش COD تعیین گردید. داده ها با کمک نرم افزارR و بر مبنای مدل طرح مرکب مرکزی (CCD) تجزیه و تحلیل شدند..
  یافته ها
  طبق نتایج به دست آمده، شرایط بهینه فرآیند فنتون برای حذف تتراسایکلین شامل: غلظت اولیه mg/L 57، نسبت مولی [H2O2]/[Fe+2] برابر با 27/11 و زمان تماس30 دقیقه بود که موجب دستیابی به حذف 15/90 درصد از تتراسایکلین و6/74 درصد از COD در شرایط بهینه شد.
  استنتاج:فنتون یک فرآیند موثر در حذف تتراسایکلین از محیط های آبی است. همچنین، یک فرآیند ایمن با راهبری آسان می باشد که مواد مصرفی آن نیز هزینه کمی دارد
  کلیدواژگان: آنتی یوتیک، اکسیداسیون پیشرفته، تتراسایکلین، طرح مرکب مرکزی، فنتون
 • قربان عسگری، سیما ملکی، عبدالمطلب صیدمحمدی، جواد فردمال، مصطفی لیلی صفحات 306-321
  سابقه و هدف
  فورفورال یک ترکیب شیمیایی سمی است که در مقیاس وسیع، در پالایشگاه ها و صنایع پتروشیمی استفاده می شود. برای جلوگیری از اثرات آن بر محیط زیست و انسان، باید فاضلاب های حاوی فورفورال را پیش از دفع به محیط، به صورت مناسب تصفیه نمود. این مطالعه با هدف بررسی کارایی فرآیند انعقاد الکتریکی درحذف فورفورال انجام شد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش، یک مطالعه تجربی است. راکتور مورد استفاده، از جنس پلکسی گلاس به حجم مفید ml 500، مجهز به چهار الکترود از جنس آلومینیوم و آهن (آند-کاتد) و با اتصال تک قطبی موازی بود. پارامترهای pH، زمان تماس، ولتاژ و غلظت های مختلف فورفورال، برای حذف آن توسط انعقاد الکتریکی با تعریف این چهار عامل در چهار سطح به کمک طرح ماتریکس ترکیبی L–16 مدل تاگوچی در شرایط آزمایشگاهی و به صورت ناپیوسته مورد بررسی قرار گرفت. غلظت باقیمانده فورفورال با استفاده از دستگاه HPLC در طول موج nm 254 قرائت گردید. سپس داده ها توسط نرم افزار Minitab 16 تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  با توجه به نتایج حاصل از آنالیز آماری تاگوچی، شرایط بهینه در میزان غلظت فورفورال mg/L 100، 7 pH: ، ولتاژ V 10 و زمان 30 دقیقه بود. براساس مجموع مربعات محاسبه شده در جدول آنالیز واریانس، درصد مشارکت هر یک از پارامترها تعیین گردید. بر این اساس، از بین عوامل مورد بررسی، بیشترین میزان تاثیر مربوط به غلظت اولیه ی فورفورال و کمترین تاثیر مربوط به pH مشاهده شد. همچنین، پیش بینی مدل برای بهترین شرایط حذف فورفورال 7/94 درصد بود.
  استنتاج: نتایج این مطالعه نشان داد، فرآیند الکتروکواگولاسیون یک فرآیند موثر در حذف فورفورال بوده که تحت شرایط بهینه آزمایشگاهی می تواند حدود 95 درصد کارایی در حذف فورفورال داشته باشد.
  کلیدواژگان: انعقاد الکتریکی، روش تاگوچی، فاضلاب صنعتی، فورفورال
 • حمیده میرزامحمدی، هیوا دارایی، بهزاد شاهمرادی، فردین غریبی، افشین ملکی صفحات 322-338
  سابقه و هدف
  دیازینون حشره کشی ارگانوفسفره است که سازمان جهانی بهداشت (WHO) آن را در دسته مواد نسبتا خطرناک طبقه بندی کرده است. ورود این آلاینده به منابع تامین آب شرب، می تواند تاثیرات زیان باری برای سلامتی انسان و محیط زیست داشته باشد؛ بنابراین، هدف از مطالعه حاضر بررسی عملکرد فرآیندهای الکترو کواگولاسیون/ فلوتاسیون با جریان پالسی متناوب در حذف دیازینون از محلول های آبی است.
  مواد و روش ها
  این تحقیق یک مطالعه کاربردی در مقیاس آزمایشگاهیمی باشد. حذف دیازینون با استفاده ازفرآیند الکتروکواگولاسیون/ فلوتاسیون با جریان پالسی متناوب در یک راکتور جریان ناپیوسته شیشه ای بور و سیلیکاتی به حجم ml 750، مجهز به همزن مغناطیسی، دستگاه مولد جریان الکتریسیته، پالسر و چهارالکترود از جنس آلومینیوم انجام شد. غلظت های 10 تا mg/L 500 دیازینون، برای بهینه سازی شرایط عملیاتی فرآیند بررسی گردید.
  یافته ها
  نتایج بازه راندمان حذف از 5 تا 85 درصد را نشان داد. بررسی پارامترهای عملیاتی اهمیت غلظت اولیه دیازینون، شدت جریان الکتریکی، تعداد پالس و هدایت الکتریکی را بر کارایی فرآیند الکتروکواگولاسیون/ فلوتاسیون نشان داد. بیشترین بازده حذف سم دیازینون برابر 85 درصد (mg 213 دیازینون) در شرایط عملیاتی غلظت اولیه دیازینون mg/L 500، 7=pH، دانسیته جریانA/m27/46، هدایت الکتریکی μSiemens/cm 600 و زمان انجام فرآیند 45 دقیقه به دست آمد.
  استنتاج: با توجه به نتایج به دست آمده، استفاده از روش الکتروکواگولاسیون/ فلوتاسیون با جریان متناوب پالسی در حذف سم دیازینون از فاضلاب های با غلظت بالا را تاییدمی کند. البته، این مطالعه لزوم استفاده از فرآیندهای تکمیلی برای رسیدن به استانداردهای آب آشامیدنی را نیز واضح می سازد.
  کلیدواژگان: لکتروکواگولاسیون، دیازینون، جریان پالسی متناوب، فلوتاسیون
 • زهرا مقصودی، ادریس بذرافشان، فردوس کرد مصطفی پور، پریسا توسلی، داوود بلارک صفحات 339-357
  سابقه و هدف
  در حال حاضر، تولیدشیرابه و مدیریت آن به عنوان بزرگ ترین مشکل زیست محیطیمرتبطبا بهره برداری از محل دفن پسماندشناخته می شود. این مطالعه، با هدف ارزیابی کارایی فرآیندهای ترکیبی انعقاد شیمیایی و ازن زنی-اکسیداسیون پیشرفته،به وسیله آکسون فعال شده با پرتو فرابنفش در تصفیه شیرابه تولیدشده از محل دفن پسماندشهر زاهدان طراحی و اجرا شد.
  موادو روش ها
  این مطالعه تجربی–آزمایشگاهی، شامل مراحل انعقاد شیمیایی با استفاده از منعقدکننده پلی آلومینیوم کلراید، ازن زنی و اکسیداسیون شیمیایی به وسیله پتاسیم پروکسی مونو سولفات (آکسون) بود. بدین منظور، اثر متغیرهای مهم بهره برداری شامل:pH (8-3) و غلظت منعقد کننده پلی آلومینیوم کلراید (mg/l250-50)`درفرآیندانعقادشیمیایی، مدت زمان فرآیندازن زنی (20-5دقیقه) وpH محلول (10-2)،غلظت واکنش گرآکسون (mg/l750-150)،زمان تماس با آکسون (360-60 دقیقه)،درجه حرارت (45-20 درجه سانتی گراد)و توان لامپ فرابنفش (8، 15 و W 30) درفرآینداکسیداسیون با آکسون، برای تصفیه شیرابه پسماند بررسی شد.
  یافته ها
  بازده کلی فرآینددرحذف شاخص های کلیفرم کل، کلیفرم مدفوعی، کل فسفر، کل ازت، اکسیژن موردنیاز بیوشیمیایی و اکسیژن موردنیاز شیمیایی با مقادیر بهینه منعقدکننده پلی آلومینیوم کلراید (mg/l250، pH معادل 6 در مرحله انعقاد شیمیایی، مدت زمان ازن زنی برابر 20 دقیقه و زمان واکنش معادل 180 دقیقه طی فرآیند اکسیداسیون با واکنش گرآکسون، غلظت آکسون برابرmg/l 750، pH برابر 5، درجه حرارت 25 درجه سانتی گراد و توان لامپ پرتو فرابنفش معادل W8، به ترتیب برابر 99، 99، 97، 100، 1/91 و 62/85 درصد به دست آمد. همچنین، نسبتBOD5/CODاز 42/0 در ابتدای فرآیند به 72/0 درصد پس از تکمیل فرآیندهای تصفیه افزایش یافت.
  استنتاج: نتایجبه دست آمده از این تحقیق نشان دادندکه کاربرد فرآیندهای ترکیبی انعقاد شیمیایی، ازن زنی و اکسیداسیون پیشرفته به وسیله آکسون فعال شده باپرتو فرابنفش،در حذف آلاینده های مهم موجود در شیرابه محل دفن پسماند از کارایی بالایی برخوردار است.
  کلیدواژگان: ازن زنی، آکسون، اکسیداسیون پیشرفته، انعقاد شیمیایی، شیرابه
 • رقیه پیری، مجید کرمانی، علی اسرافیلی صفحات 358-370
  سابقه و هدف
  ترکیبات کلروفنلی از جمله آلاینده های مقاوم و سمی هستند که به وسیله صنایع بسیاری وارد محیط زیست می شوند و با نشت به آب های زیرزمینی یا شسته شدن خاک های آلوده، سبب آلودگی منابع آبی می شوند. این مطالعه به منظور ارزیابی میزان تجزیه 4-کلروفنل (4CP) توسط فرآیند UV/NaPS انجام شده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه، فرآیند اکسیداسیون فتوشیمیایی در یک فتوراکتور، با مقیاس آزمایشگاهی 5/1 لیتری و با جریان منقطع مجهزشده به لامپ UV با توان 50000 صورت گرفت. تاثیر متغیرهای مستقل شامل غلظت پرسولفات سدیم (mmol/L 84-4/8)، pH (10-3)، غلظت 4-کلروفنل (mmol/L 5-5/0) و زمان واکنش (30-2 دقیقه) بر بازده حذف 4-کلروفنل بررسی شد. غلظت های خروجی 4-کلروفنل به وسیله دستگاه UV/Visible در طول موج nm 280 تعیین گردید. میزان کل کربن آلی با دستگاه آنالیز TOC اندازه گیری شد. همچنین، مدل های سینتیکی فرآیند مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  در این مطالعه، بازده بهینه حذف 4-کلروفنل توسط فرآیند UV/NaPS در غلظت پرسولفات سدیم mmol/L 4/8، 5pH=، غلظت اولیه 4-کلروفنل برابر با mmol/L 5/1 در زمان واکنش 30 دقیقه به میزان 3/89 درصد به دست آمد. افزون بر این، در شرایط مشابه 4/60 درصد از کل کربن آلی حذف شد. داده ها نیز از مدل سینتیکی درجه اول تبعیت داشتند.
  استنتاج: با توجه به افزایش استفاده از اشعه UV در فرآیندهای تصفیه آب و بازده قابل قبول فرآیند UVNaPS برای حذف آلاینده 4-کلروفنل، پس از آنالیزهای سود-هزینه، استفاده از این روش برای حذف 4-کلروفنل قابل پیشنهاد است.
  کلیدواژگان: اکسیداسیون فتوشیمیایی، پرسولفات سدیم، 4-کلروفنل، UV-NaPS
 • سجاد مظلومی، احمد جنیدی جعفری، ایرج پاکزاد، علی عمارلویی صفحات 371-385
  سابقه و هدف
  طوفان های گردوغبار میتوانند آلاینده های ذرهای را به فاصله های بسیار دور و در بعضی از موارد به هزاران کیلومتر دورتر از منبع تولید انتقال دهند. این طوفان ها میتوانند حجم بسیار زیادی بیوآئروسل از جمله گونه های قارچی عامل عفونت های تنفسی و آلرژیک را به همراه خود داشته باشند. هدف از این مطالعه، تعیین تاثیر طوفان های گردوغباری در انتقال انواع گونه های قارچی در هوای اتمسفری شهر ایلام است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه، غلظت ذرات معلق در طی روزهای عادی و روزهای گردوغباری هوای شهر ایلام به مدت یک سال و براساس دستورالعمل های استاندارد انجام شد.
  یافته ها
  بیشترین منبع توده های گرد و غباری ورودی به شهر ایلام ناشی از بیابان های شمال عراق بود. تعداد بیشتر طوفان های برابر با گردوغباری در طی فصل گرم، سبب افزایش متوسط غلظت ذرات در این نیمسال شد. با توجه به نسبت PM2.5/PM10برابر با 0.248 و 0.191 در روزهای عادی و گرد و غباری این مطالعه، طبیعی بودن منشا ذرات گردوغبار هوای اتمسفری تایید شد. نتایج بدست آمده از آزمون Mann-Whithney، معنی دار بودن تفاوت تعداد کلنی قارچ ها در روز های عادی و گرد و غبار را تائید کرد (P،0.05)؛به طوری که با افزایش غلظت ذرات ،PM10 و 2.5 PM تراکم کلنی قارچ های موجود در هوا افزایش یافت.بر اساس آزمون ،Kruskal- Wallis غلظت کل کلنی قارچ در ماه ها و فصل های مختلف، اختلاف معنی داری داشتند. در این مطالعه، شایعترین گونه های قارچ شناسایی شده به ترتیب کلادوسپوریوم ،(Cladosporium) ،(Penicillium) پنیسیلیوم (Alternaria) و آلترناریا (Aspergillus) آسپرژیلوس گزارش شدند.
  استنتاج: نتایج مطالعه نشان داد که غلظت گونه های قارچی در هوای محیطی، تحت تاثیر غلظت گردوغبار است؛ به طوریکه غلظت گونه های قارچی در طول روزهای گردوغباری بیشتر از دیگر روزها بود.
  کلیدواژگان: آلودگی هوا، ذرات معلق، طوفان گردوغبار، گونه های قارچی
 • غلامحسین علی شیری، شهناز شیربازو، احمد سلیم زاده، نوشین بیات، محمدرضا منافی، رمضانعلی عطایی صفحات 386-391
  سابقه و هدف
  بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید، به عفونت های فرصت طلب مستعد هستند. هدف از این مطالعه، بررسی سطح آنتی بادی های IgM و IgG توکسوپلاسما در بیماران آرتریت روماتوئید بود.
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه کوهورت، 286 بیمار آرتریت روماتوئید به مدت شش ماه از نظر توکسوپلاسما مورد بررسی قرار گرفتند و سطح آنتی بادی های IgM و IgG ضدتوکسوپلاسما تعیین گردید. آزمایش های ESR، RF و Anticcp انجام و نتایج به دست آمده با نرم افزار SPSS 18 تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  از 286 بیمار بررسی شده، 27 نفر دارای آنتی بادی های IgM و IgG ضدتوکسوپلاسما بودند. میانگین سطح آنتی بادی IgG و IgM اولیه و شش ماه پس از شروع درمان، به طور معنی دار متفاوت بودند (به ترتیب 01/0P≤ و 022/0P≤).
  استنتاج: نتایج این تحقیق حاکی از آن است که بیمار مبتلا به آرتریت روماتوئید، ممکن است به عفونت فرصت طلب توکسوپلاسموز مستعد باشند؛ زیرا، با توجه به نتایج آزمایشگاهی بیماران طی یک دوره شش ماهه درمان با داروهای ضعیف کننده سیستم ایمنی، احتمال ابتلا به بیماری توکسوپلاسموز افزایش یافته است؛ بنابراین، این بیماران باید در مراقبت قرار گیرند.
  کلیدواژگان: آرتریت روماتوئید، توکسوپلاسموز، عفونت فرصت طلب، IgG، IgM
 • مجید صادقپور، علیرضا مختاری، مریم گرگین صفحات 392-397
  سابقه و هدف
  عفونت های باکتریایی روده ای با تجویز آنتی بیوتیک قابل درمان هستند؛ ولی گزارش هایی مبنی بر تاثیرات گیاهان دارویی در ناراحتی های گوارشی نیز وجود دارد که با افزایش روزافزون مقاومت های آنتی بیوتیکی باکتریایی، استفاده از آن ها را ترغیب می کند. هدف از این تحقیق، بررسی شدت اثر ضدباکتریایی عصاره متانولی پوست پرتقال است.
  مواد و روش ها
  پس از جمع آوری پوست پرتقال و شناسایی آن، عصاره متانولی با روش ماسراسیون (Maceration) تهیه شد و اثر آن علیه سویه های استاندارد باکتری های استافیلوکوک اورئوس (aureus Staphylococcus)، باسیلوس سرئوس (cereus Bacillus)، کلبسیلا پنومونیه (Klebsiell pneumoniae)، سودوموناس آئروژینوزا (aeruginosa Pseudomonas) و سالمونلا اینتریتیدیس (enteritidis Salmonella) با استفاده از روش میکرودایلوشن (گوده پلیت) در محیط BHI براث (Brain Heart Infusion broth) بررسی و مطالعه گردید.
  یافته ها
  همه سویه های استاندارد باکتری ها در گوده ابتدایی، حساس به این عصاره بودند؛ ولی حداقل غلظت ممانعت از رشد (MIC Minimum Inhibitory Concentration:) در جنس های گوناگون، متفاوت دیده شد. در گروه اول حساس ترین باکتری، باسیلوس سرئوس مشاهده شد؛ زیرا ml/lμ 12/3 =MIC از عصاره را دریافت کرده بود. در گروه دوم جنس های استافیلوکوکوس و سالمونلا بیان شده اند؛ زیرا ml/lμ 25/6 =MIC از عصاره را شامل می شود. در گروه سوم که جنس های کلبسیلا و سودوموناس هستند، مقاوم ترین موارد بیان شده اند، ml/lμ 5/12 =MIC از عصاره را دریافت کرده اند.
  استنتاج: تحقیق در مورد محصولات طبیعی که مصرف آن ها در طب سنتی برای ناراحتی های گوارشی مرسوم بوده، ازنظر فعالیت ضدباکتریایی و تنظیم فلور میکروبی باارزش است. در این پژوهش مشخص گردید که پوست پرتقال می تواند رشد بسیاری از باکتری ها را در شرایط آزمایشگاهی مهار کند.
  کلیدواژگان: استافیلوکوک اورئوس، باسیلوس سرئوس، پوست پرتقال (Citrus sinensis peel)، سودوموناس آئروژینوزا، سالمونلا اینتریتیدیس، کلبسیلا پنومونیه
 • الهام السادت سیدی، آذر مهری، سامان معروفی زاده، طلیعه ظریفیان صفحات 398-403
  سابقه و هدف
  دستگاه های کمک شنیداری مانند کاشت حلزون و سمعک، با فراهم آوردن درونداد شنیداری، کمک شایانی به کودکان کم شنوا در جهت درک و تولید مهارت های تولید گفتار نموده اند. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی مهارت های واج شناسی کودکان با کاشت حلزون، کم شنوای شدید دارای سمعک و شنوای طبیعی شش ساله می باشد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش به صورت مقطعی بود. 60 کودک شش ساله در سه گروه 20 نفری از کودکان با کاشت حلزون، کم شنوای شدید دارای سمعک و شنوای طبیعی به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. با استفاده از آزمون واجی به بررسی فرآیندهای واجی این سه گروه پرداخته شد. برای مقایسه گروه های مورد مطالعه نیز از آزمون های Kruskal-Wallis و تعقیبی Dunn استفاده گردید.
  یافته ها
  تعدادی از فرآیندهای واجی، درصد همخوان های صحیح و توافق کلمه با گفتار پیوسته در گروه کودکان دارای اختلال به صورتی معنی دار بالاتر از کودکان طبیعی بود (05/0>P)، اما تفاوت آماری معنی داری بین گروه های کاشت حلزون شده و سمعک یافت نشد (05/0استنتاج: به طورکلی، گروه کودکان دارای نقص شنوایی با استفاده از وسایل کمک شنیداری خود، هنوز در شش سالگی نتوانستند به طور کامل واج های زبان خود را به دست آورند؛ بنابراین نیازمند دریافت توانبخشی های گفتاری و شنوایی هستند تا در آینده مشکلات واج شناختی کمتری داشته باشند.
  کلیدواژگان: خطاهای واج شناسی، سمعک، شنوایی طبیعی، کاشت حلزون
 • رستم صابری فر صفحات 404-408
  سابقه و هدف
  بیماری سل یکی از مهم ترین مشکلات بهداشتی- درمانی کشورهای گوناگون جهان، از جمله ایران است. هدف از مطالعه حاضر، شناخت عوامل محیطی موثر بر بروز این بیماری است؛ به طوری که عوامل مداخله گر تعیین شده و مناطق بحرانی و نیازمند اقدامات پیشگیرانه و درمانی، از این طریق مشخص شود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه، یک مطالعه توصیفی- تحلیلی و گذشته نگر است که اطلاعات موجود در واحدهای بهداشتی- درمانی در سطح مشهد بررسی شد. اطلاعات فردی، یافته های دموگرافیک، محیطی و جغرافیایی، اساس اصلی تحلیل ها بوده و مناطق بحرانی از این طریق تعیین شده اند.
  یافته ها
  در این پژوهش، 813 نفر از بیماران مشهدی و مناطق حاشیه ای آن از طرف مراکز بهداشتی- درمانی، مبتلا به بیماری سل تشخیص داده شدند و از نظر مشخصات دموگرافیکی و سکونتی مورد بررسی قرار گرفتند. یافته های پژوهش حاضر نشان داد که بین بیماری و ملیت ارتباط معناداری وجود دارد (05/0P<). همچنین، بین ابتلا به بیماری سل و نزدیکی محل سکونت به شریان های اصلی ترافیکی، همسایگی با دامداری ها و محل های فاقد سیستم های جمع آوری زباله، رابطه وجود دارد (05/0P<). درنتیجه، مناطق حاشیه نشین شهر به عنوان مناطق بحرانی و نیازمند توجه تعیین شدند.
  استنتاج: با توجه به افزایش تعداد افراد مبتلا به بیماری سل در ایران، به ویژه شهر مشهد و افزایش مرگ و میرهای ناشی از این بیماری، شناخت فاکتورهای ایجادکننده این بیماری، به خصوص عوامل محیطی و دموگرافیکی، کمک شایانی به کنترل و مدیریت بهتر این بیماری خواهد کرد.
  کلیدواژگان: توزیع جغرافیایی، حاشیه نشینی، سل، شهر مشهد، عوامل محیطی
 • سمیه نمرودی، محمود فرهانی، حسن رضایی صفحات 409-414
  سابقه و هدف
  فلزات سنگین به وسیله مصرف غذا و آب آلوده وارد بدن حیوانات می شوند و می توانند منجر به اثرات سمی در اندام های مختلف گردند. با توجه به خطر بالقوه آلودگی به فلزات سنگین برای سلامت عمومی، به دست آوردن اطلاعات در رابطه با غلظت فلزات سنگین در حیوانات می تواند به مطالعه اکوسیستم ها کمک کند.
  مواد و روش ها
  در پژوهش حاضر، 15 غاز خاکستری وحشی (تالاب گمیشان و خلیج گرگان) و 25 غاز خاکستری روستایی صید شدند و درادامه، نمونه های پردم و اندام های داخلی (غاز روستایی) هر پرنده تهیه گشت و غلظت فلزات سنگین با دستگاه جذب اتمی مدل GBcA بررسی گردید.
  یافته ها
  غلظت فلزات سنگین در غازهای وحشی، بالاتر از غازهای اهلی بود و بالاترین غلظت فلزات سنگین در نمونه پردم غازهای وحشی مشاهده شد (جیوه: ppm 07/0±99/3، سرب: ppm 25/0±24/4 و روی: ppm 07/0±20/7). علاوه براین، اختلاف معناداری در میزان غلظت فلزات سنگین در اندام های مختلف به ترتیب پردم˂ کبد˂ کلیه˂ ماهیچه مشاهده گردید (05/0>P).
  استنتاج:. نتایج به دست آمده نشان دهنده امکان بالقوه تهدید شدن سلامتی جانوران به وسیله آلودگی مناطق روستایی و جنوب دریای خزر به فلزات سنگین می باشد؛ بنابراین، انجام اقدامات کنترلی جهت جلوگیری از ورود فلزات سنگین به دریای خزر و مناطق روستایی ضروری به نظر می رسد. همچنین، لازم است که مصرف کنندگان این پرندگان از خطر تجمع فلزات سنگین و احتمال انتقال فلزات سمی به وسیله مصرف آن ها آگاه شوند.
  کلیدواژگان: تالاب گمیشان، خلیج گرگان، غاز، فلز سنگین
 • محمدحسین سینکاکریمی، برهان منصوری، راضیه دنیوی، نمامعلی آزادی صفحات 415-432
  سابقه و هدف
  حوزه جنوبی دریای خزر به دلیل توانایی بالا در تولید محصولات دریایی، از اهمیت بالایی برخوردار است. فلز سرب به دلیل پراکنش زیاد و خاصیت تجمع زیستی، یکی از عوامل مهم تهدیدکننده سلامت مصرف کنندگان محصولات دریایی می باشد. مطالعه حاضر مروری نظام مند بر مطالعاتی که طی سال های اخیر (از سال 1382 تا 1395) به بررسی میزان سرب در ماهی های سفید، کفال و کپور در سواحل جنوبی دریای خزر پرداخته اند، می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه یک مطالعه متاآنالیز می باشد که بر روی بافت عضله 1242 قطعه از ماهی های سفید (Rutilus frisii kutum)، کفال طلایی (Liza auratus)، کفال پوزه باریک (Liza saliens) و کپور معمولی (Cyprinus carpio) جمع آوری شده توسط محققان در سواحل جنوبی دریای خزر صورت گرفته است. میزان سرب در گونه های مورد مطالعه از مقالاتی که در سال های اخیر در مجله های معتبر علمی منتشر شده بودند، به دست آمد. درنهایت، میزان مجاز مصرف و خطر مصرف غذایی ماهی های مورد مطالعه از نظر فلز سرب بررسی شد.
  یافته ها
  میانگین میزان سرب در بافت عضله ماهی های مورد مطالعه، از تعدادی از استانداردهای ملی و بین المللی موجود تجاوز کرده بود. میزان جذب روزانه و هفتگی سرب در اثر مصرف ماهی های مورد مطالعه، پایین تر از میزان مجاز ارائه شده توسط FAO/WHO مشاهده گردید. افراد بالغ از نظر سرب موجود در بافت عضله ماهی، 23/0، 43/0 و kg/day 28/0 و افراد نابالغ 048/0، 09/0 و kg/day 58/0 می توانند، بدون آنکه برای سلامتی آن ها عوارض غیرسرطان زایی داشته باشد، به ترتیب از ماهی های سفید، کفال و کپور استفاده کنند.
  استنتاج: میان ضریب تاثیر گزارش شده بین مطالعات گوناگون، تغییرپذیری فراوانی مشاهده شد. همچنین، خطای سوگیری در انتشار قابل توجه بود. باوجوداین ، با توجه به نتایج به دست آمده به نظر می رسد استفاده از ماهی های سفید، کفال و کپور با میزان کنونی مصرف، خطری برای سلامت مصرف کنندگان آن ها نداشته باشد.
  کلیدواژگان: جذب غذایی، خطر غذایی، دریای خزر، سرب، ماهی، متاآنالیز
 • محبوبه حاجی فقها، معرفت غفاری نوین، شیوا علیزاده صفحات 433-445
  سابقه و هدف
  طلا یکی از ترکیبات بیوشیمیایی موجود در بدن انسان می باشد و تاثیر آن بر فعالیت بعضی از اندام ها مورد مطالعه قرار گرفته است. با توجه به اینکه دین اسلام، استفاده از طلا را برای مردان ممنوع کرده، در این پژوهش، اثر طلا بر سیستم باروری مردان مرور شده است.
  مواد و روش ها
  در ابتدا با استفاده از کلیدواژه های مرتبط با باروری مردان و طلا، جستجو در منابع انگلیسی و فارسی در پایگاه های اطلاعاتی معتبر علمی صورت گرفت که به نتایج منتشرشده از سال 2001 تا 2015 محدود شد. سپس، از بین مطالب جستجو شده، مقالاتی که با هدف مطالعه حاضر مطابقت موضوعی داشتند، مورد بررسی قرار گرفتند. درنهایت، جستجوی دستی کتاب های مرجع انجام شد. همچنین، از برخی سایت های معتبر استفاده گردید.
  یافته ها
  از 77 مقاله به دست آمده، 14 مطالعه که تاثیر طلا بر دستگاه تناسلی مردان را مورد بررسی قرار داده بودند، مورد استفاده قرار گرفت. اکثر یافته ها حاکی از آن بود که مقدار طلای موجود در مایع سمینال و اسپرم می تواند بر سیستم باروری مردان تاثیر بگذارد.
  استنتاج: این مطالعه نشان داد که مقدار طلای موجود در اندام تناسلی مرد بر باروری وی تاثیر دارد. با توجه به اندک بودن مطالعات علمی، نمی توان تاثیر مثبت یا منفی طلا بر باروری مردان را به وضوح نتیجه گیری کرد و قضاوت قطعی در این مورد نیازمند تحقیقات گسترده تر است.
  کلیدواژگان: اسپرم، باروری، طلا، مایع منی
 • سیما بینافر، نجات مهدیه صفحات 446-455
  سابقه و هدف
  فنیل کتونوری که بیماری ژنتیکی با وراثت مغلوب اتوزومی است، به طور عمده به دلیل نقص آنزیم کبدی فنیل آلانین هیدروکسیلاز رخ می دهد. تاکنون مطالعات متعددی بر روی ژنتیک این بیماری در جمعیت های مختلف ایرانی انجام شده است. در این پژوهش، فراوانی جهش های گزارش شده در هر منطقه بررسی گردید.
  مواد و روش ها
  مقالات منتشرشده از سال 1382 تا ماه مهر سال 1394 در پایگاه های اطلاعاتی Pubmed،Science Direct، Wiley Online Library، Elsevierو SID به کمک واژه های فنیل کتونوری، فنیل کتونوری + ایران، جهش + فنیل کتونوری + ایران، فنیل کتونوری و ژنتیک + فنیل کتونوری، برای بررسی انتخاب شدند.
  یافته ها
  به طور کلی، 11 مقاله منطبق با معیارهای این مطالعه بر روی ژنتیک بیماری فنیل کتونوری منتشر شده بود. تعداد 53 جهش مختلف در ژن فنیل آلانین هیدروکسیلاز (PAH) در اقوام مختلف ایرانی گزارش شده است. تعداد جهش های بدمعنی (Missense) و پردازشی (Splicing) به ترتیب 28 و 13 مورد و تعداد جهش های حذفی (Deletion) و بی معنی (Nonsense) هر کدام 6 مورد بود. جهش های IVS10-11G>A و p.Pro281Leu در آذربایجان و کرمانشاه، جهش های p.Gln383Ter و IVS10-11G>A در خراسان و جهش p.Arg252Trp در اصفهان شایع بودند. جهش های p.Gln375Arg در خوزستان و p.Gln383Ter در خراسان برای اولین بار گزارش شدند.
  استنتاج: شناسایی جهش های ژن PAH به ویژه جهش های بومی هر خطه کشور با توجه به رواج ازدواج خویشاوندی در آن، برای طراحی برنامه غربالگری ضرورت ویژه ای دارد.
  کلیدواژگان: جمعیت های ایرانی، جهش ژنی، ژنتیک، فنیل آلانین هیدروکسیلاز، فنیل کتونوری
 • مصطفی الماسی دوغایی، بابک زمانی، علی راستمنش صفحات 456-457
  بیش از نیمی از بیماران دمانس، مبتلا به بیماری آلزایمر (AD) هستند. اولین جایی که در AD دچار آتروفی می شود، تشکیلات هیپوکامپ است و پس از آن تمام کورتکس دچار آتروفی می شود (1). سونوگرافی (Transcranial sonoography: TCS) یک ابزار تصویربرداری آسان، ارزان و غیرتهاجمی می باشد و استفاده از آن برای تشخیص بیماری های نورودژنراتیو رو به افزایش است (2،3). افزایش اندازه عرض بطن سوم مغزی ( TVD:Tird Ventricle Diameter) مرتبط با اختلالات شناختی بوده و نشانه آتروفی کلی مغز است (2). در این مطالعه، تصمیم گرفته شد تا اندازه TVD توسط TCS در بیماران AD بررسی گردد. این مطالعه مورد- شاهدی، بر روی 20 بیمار AD براساس کرایتریای بالینی NINCDS-ADRDA و 20 فرد نرمال با نمره MMSE(Mini-Mental State Exami) بالاتر از 24 انجام شد. هر دو گروه از نظر سن، جنس و سطح تحصیلات با یکدیگر همگن بودند. میانگین نمره MMSE در افراد بیمار 1/5±62/18 و در افراد نرمال 1/2±30/27 بود. برای رد سایر علل شرح حال، معاینه بالینی، آزمون های آزمایشگاهی شامل: TSH، CBC و سطح ویتامین B12 تصویربرداری مغزی شامل MRI و در صورت نیاز SPECT صورت گرفت.
  سپس، TCS با پروب 2MHz، ، از پنجره تمپورال انجام شد و اندازهTVDو مغز میانی، به ترتیب از سطح ترانس تالامیک و ترانس مزانسفالیک ثبت گردید. میانگین TVD در بیماران 04/0±85/0 و در افراد نرمال cm 04/0±63/0 بود (p=0/001). میانگین اندازه مساحت و محیط مغز میانی نیز، در بیماران 03/1±48/4 و 24/1±15/10 و در افراد نرمال 03/1±85/4 و cm /1±76/10 مشاهده شد (به ترتیب p=0/11و P=0/274) نتایج نشان داد که میانگین TVDدر بیماران AD، بیشتر از افراد نرمال است؛ ولی اندازه مغز میانی در دو گروه متفاوت نیست. با توجه به اینکه اندازه TVD نشانه ونتریکولومگالی است، افزایش اندازه آن در مبتلایان به آلزایمر، نشان دهنده میزان آتروفی کورتیکال مغز می باشد. در یک مطالعه، اختلال شناختی در بیماران MS، با TVD ارتباط داشت (2) در بیماران مبتلا به HIV نیز، TVD همبستگی با مدت ابتلا، مرحله بیماری و میزان اختلال شناختی و حرکتی داشت (3).
|
 • Ali Nikfar, Mojdeh Mansouri, Alireza Abdanipour Pages 1-10
  Background and
  Purpose
  The use of an appropriate stimulus for increasing the rate of neural stem cell proliferation is one of the most important issues in cell therapy. This study aimed to investigate the effect of hydroethanolic extract of Stachys byzantina on hippocampus-derived neural stem cell proliferation and apoptosis.
  Materials And Methods
  In this experimental study, the neural stem cells were isolated from the hippocampus region of brain using enzymatic digestion. The neurospheres were dissociated to single cells and cultured on adherent plates. For these cells, immunocytochemical evaluation was performed for marker nestin. The isolated neural stem cells were pretreated with different doses of hydroethanolic extract of Stachys byzantina for 48 h, and then exposed to 125 μM of H2O2 for 30 min. The effects of this extract on cell survival and apoptosis were evaluated using MTT and TUNEL, respectively. To analyze the data, ANOVA and Tukey’s tests were run in SPSS, version 15.
  Results
  In the current study, 800 µg/ml of Stachys byzantina extract significantly increased the proliferation rate of the neural stem cells. Furthermore, the results of the TUNEL staining demonstrated that Stachys byzantina extract did not have any protective effect on hydrogen peroxide-induced apoptosis.
  Conclusion
  Stachys byzantina extract increases the rate of neural stem cell proliferation. However, further studies are required to determine the effect of this extract on the treatment of neurodegenerative diseases.
  Keywords: cell proliferation, cell therapy, neural stem cell, Stachys byzantina
 • Masoumeh Zarezadeh, Khadijeh Vazifeshenas- Darmiyan, Mohammad Afshar, Maryam Valavi, Elham Serki, Mehran Hosseini Pages 11-24
  Background and
  Purpose
  Multiple lines of evidence demonstrated that Crocus sativus petals (saffron) have beneficial effects on some diseases such as diabetes. This study was carried out to elucidate the effects of ethanolic extract of SP on renal function in diabetic rats.
  Materials And Methods
  In this experimental study, streptozotocin (STZ)-induced diabetic male Wistar rats (180-200 g) were orally treated with normal saline or 100 or 200 mg/kg of SP extract once a day for 28 days. Finally, fasting blood sugar (FBS), urine volume, 24 h urine total protein (UTP), blood nitrogen urea (BUN), and plasma creatinine (Cr) were assessed biochemically, and qualitative renal histomorphological alterations were evaluated pathologically. Data was analyzed using ANOVA and Kruskal-Wallis tests in SPSS, version 22.
  Results
  The FBS, urine volume, UTP, BUN, and Cr levels significantly increased in diabetic rats compared to those of the normal control group (P
  Conclusion
  SP may have beneficial effects against diabetic nephropathy through reducing extracellular matrix accumulation and its antioxidant properties.
  Keywords: diabetes, kidney, nephropathy, rat, saffron petal
 • Hiva Alipanah, Mohammad Reza Bigdeli, Mohammad Ali Esmaeili, Mohammad Esmaeil Akbari Pages 25-40
  Background and
  Purpose
  Viola odorata is a medical plant used in the treatment of hepatic disorders and relieving cancer pain. Melatonin (Mel) can act as an antioxidant and prevent cells against oxidative stress. This compound has a direct inhibitory effect on cancer cell proliferation. In the present study, we performed an in-vivo study to evaluate the effects of Viola odorata hydro-alcoholic extract (VOE) and MEL on tumor growth and NF-kB, TNFR1, and VCAM-1 expression rate in 4T1 breast cancer model.
  Materials And Methods
  In this experimental study, 4T1 cells, which were cultured in-vitro, were harvested and put in a serum-free suspension medium. The animals (five groups, n=5) received subcutaneous injections of 0.1 ml of cell suspension (0.8 million cells) in the right mammary gland or hind flank. The implanted BALB/c mice with 4T1 cells were treated with different concentrations of VOE (50, 150, and 250 mg/kg) and Mel (40 mg/kg) for 21 days. The control group received distilled water. The mice were sacrificed on day 22. NF-kB, TNFR1, and VCAM-1 expression rate was measured by Western Blotting technique. To analyze the data, ANOVA test was run in SPSS, version 16.
  Results
  The size of tumors in Mel (P=0.000) and VOE250 (P=0.0001) treated mice was smaller compared to that of the control group. Our results indicated that Mel (P=0.022) and VOE250 (P=0.02) increased TNFR1 expression. On the other hand, Mel (P=0.034) and VOE150 (P=0.04) decreased VCAM-1 expression in the 4T1 breast cancer model. Unlike the Mel group, NF-kB expression reduced in the group receiving VOE250 compared to that of the control group (P=0.012).
  Conclusion
  It seems that VOE and Mel can reduce the rate of tumor growth in 4T1 breast cancer model by decreasing the expression of VCAM-1 and NF-kB and enhancing the expression of TNFR1.
  Keywords: melatonin, NF-kB, TNFR1, VCAM-1, Viola
 • Zahra Sokouti, Seyyed Mohammad Hoseini, Abdolhossein Shiravi, Reza Changizi, Amirhossein Moshrefi Pages 41-47
  Background and
  Purpose
  Cancer is one of the leading causes of mortality worldwide. Acute promyelocytic leukemia, which is the most common type of blood cancer in adults, is the most prevalent type of acute leukemia. This type of cancer is characterized by uncontrolled proliferation, inhibited differentiation of immature myloied progenitors (promyelocytes), and accumulation of abnormal promyelocytes in the bone marrow. The aim of this study was to investigate the effects of Acroptilon repens L. extract on the growth rate of the acute promyelocytic leukemia cell line (HL-60).
  Materials And Methods
  This is an experimental study. The HL-60 cells are round with large nuclei. These cells were maintained at 37°C in 5% CO2 in RPMI-60 medium, supplemented with 10% fetal bovine serum, and 1% penicillin and streptomycin. The cytotoxic effects of Acroptilon repens extract on HL-60 cell line was investigated using microculture tetrazolium test (MTT). To identify the cytotoxic doses, different dilutions of the Acroptilon repens extract were added to 96-well culture plate, each containing 20 × 4 cells. The treated cells were incubated for 24, 48, and 72 h, and then the viability of the cells was assessed using MTT.
  Results
  According to the results, Acroptilon repens L. extract has cytotoxic effects in concentrations of 1, 2, 4, 6, and 8 mg/ml.
  Conclusion
  As the findings indicated, Acroptilon repens L. extract could be effective in growth rate of acute promyelocytic leukemia cell line (HL-60).
  Keywords: Acroptilon repens L., Cell line, Extract, HL-60, Leukemia
 • Abdolrasoul Namjou, Yasin Eskandari, Mahmoud Rafieian, Mahdi Farid Pages 48-61
  Background and
  Purpose
  Diabetes mellitus is a metabolic disorder with several complications, such as delayed wound healing. The aim of this study was to evaluate the efficacy of oral administration and topical application of hydroalcoholic extract of Melissa officinalis on cutaneous wound healing and serum biochemical changes in alloxan-induced diabetic rats.
  Materials And Methods
  In this experimental study thirty-six Wistar rats were randomly divided into three groups of control, diabetic control, and diabetic treatment. After anesthesia, full-thickness pieces of skin (25×25 mm) were removed from upper dorsal part of the rats. Subsequently, 24 h after the operation, the wounds of the diabetic group were locally treated with topical application of 5% cream and oral administration of Melissa officinalis extract (2500 mg/kg) was performed by gavage, daily for three weeks. The control and diabetic control groups received no treatment. The wound surface areas were measured using linear and photographic methods on days 4, 7, 14, and 21. Incisional biopsies were performed to evaluate the wound healing rate and for histopathologic examination. Finally, blood samples were taken to measure the serum glucose level and biochemical factors including triglycerides, total cholesterol, high-density lipoprotein, serum glutamic pyruvic transaminase, and serum glutamic oxaloacetic transaminase using standard methods.
  Results
  According to the results, administration of Melissa officinalis extract significantly reduced glucose, total cholesterol, low-density lipoprotein, and creatine phosphokinase levels in the diabetic group (P
  Conclusion
  As the findings indicated, oral and topical administrations of Melissa officinalis extract accelerated the wound healing process and may act as an cardioprotective agent.
  Keywords: alloxan, diabetic ulcer, Melissa officinalis, rat, wound healing
 • Naeem Erfani Majd, Seyyed Reza Fatemi Tabatabaei, Abbas Jolodar, Nahid Motamen Pages 62-74
  Background and
  Purpose
  Okra plant has different properties and some studies reported that this plant can lower the complications of diabetes. Herein, we studied the effects of okra powder on histomorphometry and histochemitry of the thyroid gland, lipid profile, as well as T3 and T4 hormones in HDF/STZ diabetic Wistar rats.
  Materials And Methods
  In this experimental study twenty-five adult male Wistar rats (200-250 g) were divided into five groups of control group, healthy rats without any treatment (G1), control group receiving 200 mg/kg of okra daily for four weeks (G2), diabetic rats without any treatment (G3), diabetic rats receiving 200 mg/kg of metformin daily for four weeks (G4), and diabetic rats receiving 200 mg/kg of okra daily for four weeks (G5). For inducing diabetes, the rats were fed high-fat diet (HFD) for four weeks. Then, streptozotocin (35 mg/kg) was injected intravenously. At the end of the experiment, blood samples were taken for measurement of triglycerides, total cholesterol, low-density lipoprotein cholesterol (LDL-c), high-density lipoprotein cholesterol (HDL-c), as well as T3, and T4 hormones levels. The animals were euthanized and the thyroid glands were removed and fixed in 10% buffered formalin. 5-6 μ slices were made from paraffin section and stained by H&E and aldehyde fuchsin.
  Results
  Compared to the control group, the number and size of large follicles of the thyroid gland decreased significantly in the diabetic group, while the number of small follicles increased significantly (P
  Conclusion
  Okra powder can be effective in preventing, managing, and attenuating the complications of diabetes.
  Keywords: HFD, STZ diabetes, lipids, Okra, thyroid gland, T3, T4
 • Asma Rasekhi Kazeruni, Ebrahim Hosseini Pages 75-86
  Background and
  Purpose
  Traditionally, probiotics are extensively incorporated into fermented dairy products. Dairy products could cause two major problems including allergy to milk protein and lactose intolerance, which ultimately lead to limited consumption of these foods. Today, fruit or vegetable drinks are ideal sources of probiotics for consumers. In this study, we investigated the possibility of probiotic tomato juice production through fermentation by Lactobacillus acidophilus La5 and presence of whole or soluble phase of bitter almond gum as prebiotic. In addition, the viability of probiotic cells in this non-dairy drink and their resistance to simulated gastric digestion were assessed.
  Materials And Methods
  The viability of Lactobacillus acidophilus La5 in five tomato juice mixtures, including tomato juice containing 0.5 and 1% (w/v) soluble phase of bitter almond gum (SBAG), as well as 0.5 and 1% (w/v) whole bitter almond gum (WBAG), and tomato juice without gum (as control), was assessed during 48 h of fermentation (at 37°C) and 14 days of refrigeration (at 4°C). All the samples were stored at 4°C for seven days and then exposed to simulated gastric juice (SGJ) for 90 min.
  Results
  Compared to other juices, the highest survival rate of Lactobacillus acidophilus La5 was observed in fermented tomato juice containing 1% SBAG. Moreover, SBAG exhibited more prebiotic effects compared to WBAG. Tomato juice formulation as a probiotic product caused no undesirable sensory effect on the final product.
  Conclusion
  According to this study, SBAG increased the viability of Lactobacillus acidophilus La5 and could be used as a suitable prebiotic to prepare fermented tomato juice.
  Keywords: Amygdalus scoparia Spach, bitter almond gum, Lactobacillus acidophilus La5, simulated gastric juice, tomato juice
 • Hadi Mohammadzade, Behzad Khansarinejad, Abdolrahim Sadeghi, Hamid Abtahi Pages 87-96
  Background and
  Purpose
  Measurement of thyroid stimulating hormone (TSH), usually through RIA and ELISA tests, is very useful for the diagnosis of thyroid disorders. Considering the structural similarity between alpha chain of TSH and the three glycoprotein hormones of luteinizing hormone, follicle stimulating hormone, and chorionic gonadotropin (CG), in this study, we aimed to examine the produced beta-subunit of TSH (TSHβ) in terms of antigenicity.
  Materials And Methods
  In this study, human TSHβ gene was synthesized using recombinant method. The cloning, expression, and purification were performed in Escherichia coli. Thereafter, antigenicity of the protein against antibodies against animal monoclonal TSH was evaluated using Western Blot technique.
  Results
  TSHβ gene was cloned and expressed correctly in the bacterial host. The purified protein reacted with the specific antibody in Western Blot.
  Conclusion
  Although recombinant TSHβ protein is different from the natural protein in some respects such as structure and spatial shape, it had acceptable antigenicity. On the other hand, it seems that this protein, due to having more TSH epitopes, can be applied in diagnostic kits to enahance the
  specificity of these tests.
  Keywords: ELISA, molecular cloning, recombinant protein, thyroid stimulating hormone, thyrotropin beta subunit
 • Mohammad Reza Arabestani, Ali Gholami, Mohammad Yousef Alikhani, Nasrin Bahmani, Seyed Hamid Hashemi Pages 97-107
  Background and
  Purpose
  Brucellosis is a zoonotic disease. Given that serologic test has some specific characteristics such as difficult growth, problems associated with culture, and cross-reactions with otherbacteria, in this study multiplex real-time polymerase chain reaction (PCR) method was used to detect the most common species of Brucella spp.
  Materials And Methods
  This experimental study was performed in Hamedan University of Medical Sciences, Hamedan, Iran, 2015, in two bioinformatical and analytical stages. A universal primer was designed to detect Brucella genus and two primers were prepared for B. melitensis and B. abortus, which are the most common species. The target genes for universal Brucella, B. melitensis, and B. abortus primers were ITS, BMEII-0466, and BruAB2-0168, respectively. In the analytical stage, specificity and sensitivity of the primers were evaluated.
  Results
  In this study, the universal primer of Brucella was detected in 83 bp at melt temperature of 82∘C. Moreover, B. melitensis and B. abortus primers were specifically identified in 121 bp and 285 bp at melt tempretures of 84∘C and 87∘C, respectively. The sensitivity for the universal Brucella primer and B. abortus was 50 fg, while it was 100 fg for the B. melitensis primer.
  Conclusion
  The identified primers revealed high levels of sensitivity and specificity. Therefore, they can be considered along with culture in clinical trials.
  Keywords: B. abortus, B. melitensis, multiplex, real-time PCR
 • Samira Shojaeyan, Mitra Gholami, Ahmad Jonidi Jafari, Mahdi Farzadkia Pages 108-125
  Background and
  Purpose
  Over the last few years, phthalic acid esters (PAEs) have attracted great attention due to their extensive production and use. These compounds are not only associated with endocrine disruption and cancer, but also considered as emerging and hazardous pollutants. Large amounts of PAEs are detected in industrial wastewaters. Due to the widespread use of adsorption method in industrial wastewater treatment, this study aimed to synthesize chitosane-graphene oxide composite and use it in diethyl phthalate (DEP) and diallyle phthalate (DAP) removal from industrial wastewater.
  Materials And Methods
  For the purpose of the study, Hummer’s method was used with some modifications to prepare graphene oxide synthesis. Adsorbent characteristics were analyzed using SEM and XRD techniques. The effect of pH, contact time, adsorbent dose, and concentrations of DEP and DAP was determined. Subsequently, the isotherm, kinetic, and thermodynamic equations of adsorption were investigated based on optimum conditions.
  Results
  According to the results, the highest removal efficiency rates for DEP and DAP were 96% and 99%, respectively, which were observed in pH=4, contact time of 180 min, 0.3 g/L of adsorbent dose, and 15 mg/L initial concentration of PAEs. Isotherm and kinetic studies also showed that adsorption process of PAEs followed the Langmuir and Freundlich models (R2>0.96) and pseudo-second order model kinetics (R2>0.99), respectively. In evaluating the thermodynamic reaction, the positive values of ΔH˚ and negative values of ΔS˚ illustrated that the reactions were endothermic and spontaneous, respectively.
  Conclusion
  Chitosan-graphene oxide composite is capable of removing DEP and DAP effectively and can be used as an efficient adsorbent for the related industrial wastewater treatment.
  Keywords: Adsorption, Chitosan-graphene oxide, Emerging contaminant, Phthalic acid esters
 • Omid Amani, Mohammad Ali Mazaheri, Vahid Nejati, Bibi Shahin Shamsian Pages 126-138
  Background and
  Purpose
  We aimed at evaluating the effectiveness of cognitive rehabilitation on executive functions (attention and working memory) in adolescents surviving acute lymphoblastic leukemia with a history of chemotherapy.
  Materials And Methods
  This clinical trial was conducted in 30 adolescents who survived acute lymphoblastic leukemia and had a history of chemotherapy. The participants were randomly assigned to two groups of intervention and waiting list (n=15 per group). The subjects in the experimental group were provided with 12 45-minute sessions of cognitive rehabilitation of memory and attention. The data was obtained using Wisconsin Card Sorting Test and Continuous Performance Test in the three stages of pre-test, post-test, and follow-up. Data analysis was performed using descriptive (mean and standard deviation) and inferential statistics (MANCOVA).
  Results
  Wisconsin test showed significant improvements in the scores of working memory and shifting attention in components of correct responses, errors, classes, and preservation variable in the intervention group (P
  Conclusion
  Cognitive defects have negative impacts on the lives of of those surviving leukemia. Therefore, further studies are required to evaluate the role of cognitive rehabilitation in improvement of quality of life in this group of individuals.
  Keywords: acute lymphoblastic leukemia, cognitive rehabilitation, executive function, survived adolescents
 • Seyedeh Masoumeh Hosseini Valami, Seyed Abbas Hosseini Jahromi, Tahereh Mahmoodi, Ameneh Barikani Pages 139-149
  Background and
  Purpose
  Uncontrolled postoperative pain after caesarean section leads to increased complications and mortality rates. This study aimed to compare the effects of intraperitoneal administration of bupivacaine, morphine, and dexamethasone on pain after caesarean section.
  Materials And Methods
  This interventional, double-blind study was conducted in 144 pregnant women aged 20-45 years, undergoing elective caesarean section. The participants were randomly selected and divided into four groups (n=36). All patients underwent general anesthesia. During the last stage of surgery, 30 cc of bupivacaine 0.25%, 16 mg of dexamethasone (diluted to 30 cc), 5 mg of morphine (diluted to 30 cc), and 30 cc of saline were intraperitoneally administered by a surgeon in groups one (B), two (D), three (M), and control (S), respectively. Postoperative pain scores (within the range of 0-10) in the participants were recorded at two, four, and six hours after surgery using visual analog scale (VAS). Moreover, the number of analgesic medications, vital signs, and incidence of nausea and vomiting were recorded. The patients with VAS scores higher than three were administered with intravenous meperidine. Data analysis was performed in SPSS, version 23, using ANOVA test. All P-values less than 0.05 were considered statistically significant.
  Results
  Significant differences were observed between the control group and other groups in VAS score and mean consumption of meperidine in recovery, and at two, four, and six hours after the surgery (P
  Conclusion
  This study showed that intraperitoneal administration of intraperitoneal administration of bupivacaine, morphine, and dexamethasone significantly reduced postoperative pain during the first six hours after caesarean section.
  Keywords: bupivacaine, dexamethasone, caesarean section, general anesthesia, intraperitoneal injection, morphine, postoperative pain
 • Shahryar Sane, Alireza Mahoori, Rahman Abbasi Vash, Hedyeh Rezai, Saba Fazlifard Pages 150-158
  Background and
  Purpose
  Fentanyl is commonly used for spinal analgesia during labor, but it is associated with high incidence of pruritus. This study was performed to evaluate the effect of intravenous injection of prophylactic granisetron on the incidence and severity of pruritus induced by intrathecal fentanyl among the parturients undergoing cesarean section under spinal anesthesia.
  Materials And Methods
  This double-blind clinical trial was performed in 136 ASA I or II (based on the American Society of Anesthesiology Classification) women undergoing elective caesarean section under spinal anesthesia with 0.5% hyperbaric bupivacaine (10 mg) and fentanyl (25 µg). After parturition and clamping of the umbilical cord, the subjects were randomized to receive 1 mg of IV granisetron (group G) or 0.9% saline (group S). To compare the incidence and severity of pruritus between the two groups, Fisher’s exact test and t-test were performed, respectively, using SPSS version 21.
  Results
  The overall incidence of pruritus was 3.74% (group S=5.76% and group G=1.72%). In the G group, the incidence of pruritus was significantly different and lower in recovery (P=0.01). There were significant differences between the groups in terms of severity of pruritus during surgery, which was lower in the G group (P=0.005).
  Conclusion
  This study showed that granisetron as the 5-hydroxytryptamine (serotonin) subtype 3 antagonists may reduce the incidence and severity of pruritus induced by intrathecal opioid.
  Keywords: cesarean, fentanyl, granisetron, pruritus, spinal anesthesia
 • Saide Mehrabadi, Shahideh Jahanian Sadatmahalleh, Anoshirvan Kazemnejad Pages 159-170
  Background and
  Purpose
  Polycystic ovary syndrome (PCOS) is the most common endocrine disorder (prevalence rate: 2.2-26%) in women of childbearing age. Symptoms of this condition are associated with psychological distress. Evaluation of cognitive function of PCOS patients has yielded discrepant results. Given that cognitive function of these patients might be affected by depression and anxiety, this study aimed to evaluate the level of depression and anxiety in this group of women, investigate their association with cognitive function, and compare the results with those of healthy women.
  Materials And Methods
  This case-control study was conducted in 53 patients with PCOS, selected using the Rotterdam diagnostic criteria, and 50 healthy women as control group. Anxiety and depression levels were evaluated by Beck’s anxiety and depression inventories (second edition). Moreover, cognitive function of the participants was assessed using the Montreal Cognitive Assessment. Data analysis was performed in SPSS, version 21, using t-test, Chi-square and Pearson’s correlation coefficient.
  Results
  In this study, the mean depression score was significantly higher than that of the control group (20.35±9.82 vs. 14.46±8.40; P=0.001). In addition, a significant difference was observed between the two groups in terms of anxiety score, which was higher in the patient group (17.35±10.44 vs. 12.40±9.65; P=0.01). Frequencies of severe depression and anxiety in the patient group were 30.2% and 26.4%, respectively, while they were 6% and 12% in the control group, respectively; the difference between the two groups was statistically significant (P=0.007 and P=0.02, respectively). However, no significant association was noted between cognitive function and levels of depression (r=-0.033, P=0.81) and anxiety (r=-0.15, P=0.26).
  Conclusion
  Prevalence of depression was found to be high in patients with PCOS. Despite many reports, we found no association between depression and anxiety levels in PCOS patients and their cognitive function.
  Keywords: cognitive function, depression, anxiety, polycystic ovary syndrome
 • Ramin Beyranvand, Mansour Sahebozamani, Abdolhamid Daneshjoo Pages 171-182
  Background and
  Purpose
  There are conflicting results in the literature about the relationship between anthropometric factors and postural stability of people. No study has investigated the role of anthropometric changes in the variation of balance recovery mechanisms. The present study aimed to examine the relationship between anthropometric factors and postural stability and the association between these factors and range of motion (ROM) of the joints involved in balance recovery.
  Materials And Methods
  This cross-sectional study was crried out in the elderly aged 60 or higher in Kerman, Iran. For this purpose, 30 elderly males were randomly selected and their body height and weight were measured. The ankle/hip ROM and postural stability were assessed using Motion Analysis and Biodex Balance Systems, respectively. Finally, the Pearson correlation test was used to determine the relationship between the variables.
  Results
  According to the results, there was a significant relationship between the anthropometric factors and postural stability of the elderly. The results also indicated an association between the anthropometric factors and the ankle/hip ROM, which was not statistically significant.
  Conclusion
  Increase in anthropometric factors reduced postural stability and changed ankle/hip ROM in the elderly, which can raise their risk of fall. Therefore, anthropometric factors are believed to be appropriate criteria for predicting the risk of fall in the elderly.
  Keywords: ageing, anthropometry, joint range of motion, postural balance
 • Rozita Hedayati, Elham Fatemy, Raheb Ghorbani, Shiva Tavangar, Farnaz Amjadian, Hasan Shiri Pages 183-196
  Background and
  Purpose
  Obesity is one of the health problems, which is a risk factor for cardiovascular diseases. Many studies investigated the effects of using whole body vibration (WBV (with other methods on body composition. However, no study has examined the effect of WBV alone on body composition. The aim of this study was to compare the effects of WBV with exercise and WBV alone on body composition in young healthy adults.
  Materials And Methods
  This clinical trial was conducted in 390 healthy adults, who were obese or overweight. The samples were randomly divided into three groups of WBV alone, WBV with exercise, and control. The intervention was carried out three times a week for 12 weeks. The control group received no intervention. The body composition indices were measured before and after the intervention. Data analysis was performed using parametric tests in SPSS, version 18. P-values less than 0.05 were considered statistically significant.
  Results
  Compared to the control group, significant reductions were noted in the mean scores for body composition, body fat percentage (BFP), body mass index (BMI), and weight in the intervention groups (P
  Conclusion
  WBV and WBV with exercise could reduce BFP, BMI, and weight; there was no specific difference between the two methods. Thus, WBV alone can affect body composition in young healthy adults.
  Keywords: body composition, exercise, obesity, whole body vibration
 • Niloofar Kazemi, Homeira Sajjadi, Mohammad Reza Vaezmahdavi, Mohammad Kamali, Gholamreza Ghaedamini Harooni, Zahra Jorjoran Shushtari Pages 197-206
  Background and
  Purpose
  The first conflict with disability takes place in the family, which is associated with certain socio-economic and psychological aspects. Social capital is one of the social factors that affects health. The aim of this study was to identify the relationship between social capital and mental health of families with disabled members in Tehran, Iran.
  Materials And Methods
  This cross-sectional study is a secondary analysis conducted based on the data obtained from the Urban Health Equity Assessment and Responses National Tool Project, which was administered in 2011. The study population included 3571 families with disabled members, who completed the mental health questionnaire. Data analysis was conducted using structural equation modeling in SPSS and AMOS.
  Results
  The participants included 48.4% males. Among the participants, 66.8% were not in good state of mental health. The values for bonding and total social capital were lower than the standard levels. The results of the structural equation modeling showed a significant relationship between social capital and mental health of the families with disabled members.
  Conclusion
  Social capital is a significant and effective factor in the mental health of families with disabled members. Therefore, appropriate conditions are needed to improve social participation and public trust and increase emotional, mental, and social support to promote the state of mental health in involved families.
  Keywords: family, disabled, member, social capital, mental health
 • Ali Farnam, Muhammad Ali Fardin, Hossein Jenaabadi, Mahmoud Shirazi, Gholamreza Sanagoey Pages 207-216
  Background and
  Purpose
  Irrational beliefs are among the factors affecting the tendency to use tobacco. Today, there is a growing trend of waterpipe (hookah) smoking among the youth in Iran. This study aimed at comparing irrational beliefs among young adult hookah smokers and young athletes.
  Materials And Methods
  This descriptive study was conducted in 600 individuals who were selected using stratified random sampling, in Zahedan, Iran, 2015. The participants included 300 hookah smokers in traditional teahouses and 300 individuals attending bodybuilding gyms. Data collection was performed using the Jones’ Irrational Beliefs Test (IBT).
  Results
  The mean ages of the young hookah smokers and athletes were 23±6 and 22±2 years, respectively. The results of MANOVA test indicated a statistically significant difference between the two groups in terms of all irrational beliefs. Accordingly, the mean score of irrational beliefs score in the hookah smokers was much higher than that of the young athletes (F=71.42, Wilks lambda=0.452, P=0.00).
  Conclusion
  Irrational beliefs are believed to be amongst the main factors affecting the tendency of young people to smoke hookah.
  Keywords: hookah, irrational beliefs, sport clubs, traditional teahouses, youth
 • Nahid Havassi, Ali Khorshidi, Amir Khorshidi, Ali Jafari, Fereshteh Havassi Pages 217-227
  Background and
  Purpose
  Suicide is one of the most important social issues and a major cause of mortality in Iran. This study was conducted to evaluate the factors associated with suicide deaths in Eyvan, Iran.
  Materials And Methods
  Data of all registered suicide cases during 2005-2011 in Eyvan was obtained from the suicide registry in Ilam province. Chi-square test was used to evaluate the relationship between qualitative variables, and logistic regression multivariate analysis was performed to assess the association between potential risk factors and suicide.
  Results
  In this cross-sectional study, a total of 820 cases (mean age: 24.9±9.7 years), including 395 (48.2%) males and 425 (51.8%) females, had attempted suicide. Suicide resulted in death in 56 (7.1%) cases. The majority of the study population were single (64%) and about 50% were unemployed. The most common methods of suicide were drug poisoning and self-immolation. There was a significant relationship between marital status, educational level, method of suicide, age (P
  Conclusion
  According to this study, suicide is a serious problem in Eyvan district. Risk of death due to suicide was found to be higher in married and illiterate individuals, as well as those who committed suicide through self-immolation. These results could be of great use for taking preventive measures.
  Keywords: eyvan, self-immolation, suicide
 • Seyed Ramin Ghasemi, Nader Rajabi Gilan, Sohyla Reshadat, Ali Zakiei, Alireza Zangeneh, Shahram Saedi Pages 228-239
  Background and
  Purpose
  Monitoring of health and its determinants in general population is essential for development of societies, promoting health and disease prevention programs. The aim of this study was to investigate the relationship of social support and self-efficacy with mental health and life satisfaction in individuals living in suburbs of Kermanshah, Iran.
  Materials And Methods
  This cross-sectional study was conducted in summer of 2015 on 438 residents of Kermanshah suburbs who were selected using multistage cluster sampling. Data was collected using demographic characteristic form, Perceived Social Support Scale, General Self-efficacy Scale (GSE), Satisfaction with Life Scale (SWLS), and general health Questionnaire (GHQ). Data analysis was performed using Pearson correlation and Structural Equation Modeling in SPSS version 18 and Amos software, respectively.
  Results
  The mean age of the participants was 29.87±11.43 years and 45% were male. The mean age of the participants was no significant difference between the males and females regarding the main variables of the study (P>0.05). The mean scores for perceived social support, self-efficacy, life satisfaction, and GHQ were 38.95, 27.22, 13.41, and 15.58, respectively. According to the results, self-efficacy had a mediating role in the relationship of social support and life satisfaction with mental health.
  Conclusion
  The mediating role of self-efficacy in the relationship of social support with life satisfaction and general health, suggests that social support can enhance life satisfaction and reduce mental disorders when self-efficacy is high.
  Keywords: GHQ, life satisfaction, perceived social support, self-efficacy, suburbans residents
 • Hossein Hosseinifard, Ahmad Reza Baghestani, Mohammad Jafarian, Mohammad Bayat, Amir Hossein Pakravan, Sayna Shamszadeh, Alireza Akbarzadeh Baghban Pages 240-248
  Background and
  Purpose
  The aim of this study was to investigate the relationship between the implant survival rates and the length and diameter in disabled veterans attending Qazi Tabatabai Dental Clinic, Tehran, Iran during 2000-2010.
  Materials And Methods
  A retrospective study was conducted in 181 disabled veterans referring to Qazi Tabatabai Clinic. They received 1,255 implants from three different manufacturers including 3i (Riverside drive, Palm Beach, Gardens, F1, USA), Xive (Friadent GmbH, Mannheim, Germany), and BH (Goteborg, Sweden). The length of implants was classified as short (8-10 mm), medium (11-13 mm), and long (14-15 mm), and the diameter was classified as narrow, regular, and wide. The data analysis was performed using the R statistical software. To evaluate the impacts of the implant length and diameter on its survival rate, the frailty parametric model, with exponential distribution as baseline hazard and gamma distribution as frailty was used.
  Results
  The mean age and injury rate of the patients were 49.47±5.61 years and 42.98%, respectively. In addition, the estimated medians of survival time for 3i, Xive, and BH implants were 76.15, 79.06, and 77.94 months, respectively. There was no significant difference between the survival rate and type of implant (P=0.353). Regarding the implant length, the 3i implant with with long length (14-15 mm) and the Xive implant with medium length (11-13 mm) had the lowest (88%) and highest success rates (97.8%), respectively. According to the frailty model, the higher length and diameter in 3i and Xive implants were associated with higher failure rates; but this condition was not observed in BH implants.
  Conclusion
  We found a significant relationship between implant failure and short length implants. However, no relationship was observed between failure of implant and its diameter.
  Keywords: dental implants, frailty model, implants, implant length, survival rate
 • Maryam Pourkaveh, Safoora Nikzad, Naghi Jabbari Vesa Pages 249-258
  Background and
  Purpose
  By increasing use of X-ray in medical diagnosis, it is essential to gain awareness on the amount of absorbed dose in patients according to the world standard levels. The aim of this study was to estimate the entrance surface dose (ESD) and effective dose (ED) of the patients in imaging (chest and abdomen) with diagnostic radiology systems in Hamadan, Iran; and comparing the results with those reported from other cities of Iran and the safety standards proposed by International Atomic Energy Agency (IAEA).
  Materials And Methods
  The participants included 10 patients attending Hamedan radiology centers. Three thermoluminescent dosimeters (TLD) were used to measure the dose of each patient. The measurements were performed for each organ and system and the information of patients, system, and exposure conditions was recorded. Then, the ESD and ED values were calculated and the results were compared with those reported by other studies and the IAEA standard levels.
  Results
  The ESD values showed no significant difference between various models of radiology systems (P>0.05). The mean ESD values in current study for chest and abdomen X-ray were 0.43±0.09 and 2.51±0.19 mGy, repectively. The mean ED values for chest and abdomen radiology were 0.05 and 0.33 mSv, respectively.
  Conclusion
  The ESD value calculated for chest X-ray was higher than that suggested by IAEA, but this value for abdomen was found to be lower than that accepted by IAEA. Moreover, the mean ED values for both chest and abdomen radiology examinations were lower than those proposed by the IAEA.
  Keywords: abdomen radiology, absorbed dose, chest radiology, effective dose, entrance surface dose
 • Bahador Amraei, Roshanak Rezaei Kalantary, Ahmad Jonidi Jafari, Mitra Gholami Pages 259-275
  Background and
  Purpose
  Amoxicillin is one of the antibiotics that has received especial attention as it causes resistance in bacteria. This compound enters the aquatic environment through different routes including human and animal waste, sewage, and waste disposal of medical health centers, veterinary and pharmaceutical industries. The aim of this study was to remove amoxicillin from aqueous environments by advanced oxidation method using synthesized bimetallic CuFe2O4 nanoparticles.
  Materials And Methods
  For the purpose of this study, CuFe2O4 was synthesized through the sol-gel method. The physical and structural characteristics of this catalyst were analyzed using SEM, TEM, XRD, EDX, and VSM techniques. Additionally, this study investigated the effects of pH, initial concentrations of amoxicillin and hydrogen peroxide, and catalyst dosage on the reduction of amoxicillin and Total Organic Carbon (TOC). The concentrations of amoxicillin and TOC were determined by HPLC and TOC analyzers, respectively.
  Results
  The highest efficiency in removal of amoxicillin was 99.27% obtained in optimum conditions with CuFe2O4 at 50 ppm, pH= 4, amoxicillin concentration of 90 ppm, hydrogen peroxide concentration of 30 mmol, 30 min contact time, and 20°C temperature. In this condition the removal of TOC was found to be 36.42%.
  Conclusion
  The process studied here has a proper efficiency in removal of amoxicillin; but higher contact time is needed for adequate removal of TOC.
  Keywords: amoxicillin, aqeous solution, CuFe2O4, fenton
 • Vajihe Hasanzadeh, Vali Alipour, Babak Goodarzi, Omid Rahmanian, Kavoos Dindarloo, Mohsen Heidari Pages 276-290
  Background and
  Purpose
  The emission of hydrogen sulfide (a malodorous and toxic pollutant) into the atmosphere is considered a public health concern due to its potential hazardous effects on human health. Therefore, the removal of hydrogen sulfide from polluted air streams is of paramount importance. This study aimed to evaluate the role of a polyurethane foam/palm fiber-based biofilter in the removal of hydrogen sulfide.
  Materials And Methods
  Air stream containing H2S was introduced into the biofilter at a flowrate of 7 L/min and an empty bed retention time (EBRT) of 47 seconds. The inlet and outlet concentrations of H2S were measured. Moreover, the amount of sulfate and pH in bed, leachate from the biofilter and pressure drop along the biofilter height were monitored.
  Results
  In this study, the biofilter provided 100% removal efficiency for inlet H2S concentration of 288.0 mg/m3 at EBRT of 47 seconds. The maximum elimination capacity (ECmax) of the biofilter was 24.1 g/m3.h at a loading rate of 28.0 g/m3.h, corresponding to a removal efficiency of 86.1%. As the elimination capacity of H2S increased the sulfate content of packing bed increased to 10.8 mg/g bed and the pH reduced to
  Conclusion
  The polyurethane foam/palm fiber mixture could be considered as a potential biofilter carrier, with low-pressure drop, to treat air streams containing H2S.
  Keywords: biofiltration, hydrogen sulfide, pressure drop, polyurethane foam-palm fiber
 • Yasaman Ghaffari, Amirhossein Mahvi, Mahmood Alimohammadi, Ramin Nabizadeh, Alireza Mesdaghinia, Leila Kazemiza Pages 291-305
  Background and
  Purpose
  Recently, concerns regarding high concentrations of antibiotics in the environment have increased. Tetracycline is one of the most common antibiotics in human, agricultural, and veterinary treatments. This study aimed to evaluate the efficiency of Fenton oxidation process for tetracycline removal from synthetic wastewater.
  Materials And Methods
  In this study, we assessed the effect of changes in initial antibiotic concentration (40-80 mg/l), molar ratio of [H2O2]/[Fe] (5-15), and contact time (5-30 minutes) on the efficiency of Fenton process. Tetracycline concentration was determined using high-performance liquid chromatography (HPLC). In addition, biodegradability rate was evaluated through chemical oxygen demand (COD)tests. Data analysis was performed in R software based on central composite design model.
  Results
  The optimal condition using Fenton process included initial concentration of 57 mg/l, molar ratio of [H2O2]/[Fe]= 11.27,and 30 min contact time which resulted in removal of 90.15% of tetracycline and 74.6% of COD.
  Conclusion
  Fenton treatment, which is a safe, cost-effective, and easy process could be used as an effective method to remove tetracycline from aqueous environments.
  Keywords: antibiotic, advanced oxidation, central composite design, fenton
 • Ghorban Asgari, Sima Maleki, Abdolmotaleb Seidmohammadi, Javad Faradmal, Mostafa Leili Pages 306-321
  Background and
  Purpose
  Furfural is a toxic chemical that is widely used in refinery and petrochemical industries. Wastewater containing furfural need appropriate treatments before being disposed to the environment in order to avoid the toxic effects of this compound on the environment and human. This study aimed to investigate the efficiency of electrocoagulation process in removal of furfural.
  Materials And Methods
  This experimental study was conducted using a Plexiglas reactor with an approximate volume of 500 ml equipped with four Al and Fe electrodes (Anode-Cathode) in monopolar-parallel mode. The effects of operating parameters such as electrodes connection, type of electrodes, pH of solution, applied voltage, furfural initial concentration, and reaction time were evaluated by defined factor of 4×4 using Taguchi L16 orthogonal array in a batch mode. Concentration of furfural was determined using HPLC wavelength of 254 nm. Data analysis was performed in Minitab 16TM software.
  Results
  Based on the results of the Taguchi method, the optimum conditions for furfural removal included the initial furfural concentration of 100 mg/L, pH= 7, voltage= 10 V, and reaction time= 30 min. The contribution rate of each parameter was determined through ANOVA test. Accordingly, the most and least influential factors were found to be the initial furfural concentration and pH, respectively. Furthermore, in optimum conditions, the furfural removal efficiency of this model was 94.7%.
  Conclusion
  As the findings of the present study indicated, electrocoagulation process is believed to be an effective method in furfural removal which could remove 95% of furfural in optimum laboratory conditions.
  Keywords: electrocoaugulation, furfural, industrial wastewater, taguchi model
 • Hamide Mirzamohammadi, Hiua Daraei, Behzad Shahmoradi, Fardin Gharibi, Afshin Maleki Pages 322-338
  Background and
  Purpose
  Diazinon is an organophosphorus insecticide, which is classified as a relatively dangerous product by the World Health Organization. Entrance of this pollutant into water resources can have detrimental effects on human health and environment. The aim of the present study was to evaluate the performance of pulsed alternative current and the electrocoagulation-flotation (ECF) processes in removal of diazinon from aqueous solutions.
  Materials And Methods
  An applied laboratory-scale experiment was designed. Diazinon removal was performed using ECF and pulsed alternative current in a 750 ml borosilicate glass intermittent flow reactor, equipped with a magnetic stirrer, an electrical source, a pulsar, and four aluminum electrodes. The optimized operating conditions were also assessed using 10-500 mg/L of diazinon.
  Results
  According to the results, the removal efficiency of diazinon was found to range between 5% to 85%. Investigation of ­the operational parameters demonstrated significance of the initial concentration of diazinon, current density, the number of pulses, and electrical conductivity in efficiency of ECF process. The maximum removal efficiency of diazinon was found to be 85% (213 mg of diazinon), which was achieved in an operating condition with pH=7, current density of 46.7 A/m2, electrical conductivity of 600 μS/cm, and process time of 45 min.
  Conclusion
  According to this study, ECF method could be used along with pulsed alternative current for removal of high concentrations of diazinon from wastewater.Additional processes are needed to meet the standards of drinking water.
  Keywords: diazinon, electrocoagulation, flotation, pulsed alternative current
 • Zahra Maghsoudi, Edris Bazrafshan, Ferdous Kord Mostafapour, Parisa Tavasoli, Davoud Balarak Pages 339-357
  Background and
  Purpose
  Currently, leachate production and its management are major environmental problems associated with the operation of solid waste landfill. The aim of this study was to evaluate the efficiency of combined processes of coagulation, ozonation, and advanced oxidation using UV-activated oxone in treatment of landfill leachate of Zahedan, Iran.
  Materials and
  Methods
  This experimental-laboratory study included chemical coagulation using poly aluminum chloride (PAC), ozonation, and chemical oxidation using potassium peroxymonosulfate (oxone). For the purpose of this study, the effect of critical operating parameters on treatment of landfill leachate was investigated. These operating parameteres included: pH (3-8) and concentration of PAC (50-250 mg/l) in chemical coagulation process,time of ozonation (5-20 min), pH of solution (2-10), concentration of oxone reactant (150-750 mg/l), contact time with oxone (60-360 min), temperature (20-45ºC), and intensity of UV lamp in oxidation process using oxone (8, 15, 30 W).
  Results
  According to the results, the overall efficiency rates of this process in removal of total coliform, fecal coliform, total phosphorus, total nitrogen, biochemical oxygen demand (BOD), and chemical oxygen demand (COD)were 99%, 99%, 97%, 100%, 91.1%, and 85.62%, respectively, with optimum PAC concentration= 250 mg/L, pH= 6 at the chemical coagulation phase, ozonation duration= 20 min, reactiontime= 180 min during oxone-based oxidation process, oxone concentration= 750 mg/L, pH= 5, temperature= 25ºC, and UV lamp intensity= 8 W. Furthermore, the BOD5/COD ratio increased from 0.42 to 0.72 after completion of the treatment process.
  Conclusion
  Current study showed that application of combined processes of chemical coagulation, ozonation, and advanced oxidation using UV-activated oxone are highlyefficient in removing major pollutants from waste landfill leachate.
  Keywords: advanced oxidation, chemical coagulation, leachate, oxone, ozonation
 • Roghaye Piri, Majid Kermani, Ali Esrafili Pages 358-370
  Background and
  Purpose
  Chlorophenol compounds are refractory and toxic contaminants that enter the environment as a result of industrial activities. They can contaminate water sources through leaking into the groundwater or being washed out from polluted soil. The aim of the present study was to evaluate the rate of 4-Chlorophenol (4-CP) degradation using the UV/NaPS process.
  Materials And Methods
  In this investigation, the photochemical oxidation process was conducted in a batch type laboratory-scale photoreactor (1.5 L) equipped with a 50000 power. This study also investigated the effects of independent variables including sodium persulfate concentration (8.4-84 mmol/L), pH (3-10), 4-CP concentration (0.5.5 mmol/L), and reaction time (2-30 min) on the removal efficiency of 4-CP. The effluent concentration of 4-CP was measured by the UV-visible spectrophotometer at 280 nm wavelength. In addition, kinetic model was investigated.
  Results
  The optimum removal efficiency of 4-C by UV/NaPS process was 89.3% with sodium persulfate concentration of 8.4 mmol/L, pH of 5, initial 4-CP concentration of 1.5 mmol/L, and reaction time of 30 min. Moreover, 60.4% of the total organic carbon (TOC) was removed under similar condition. In addition, the data was found to follow the first-order kinetics.
  Conclusion
  Considering the growing use of UV radiation in water treatment processes and the considerable efficiency of UV/NaPS process in removing 4-CP, this method can be proposed for the elimination of 4-CP after performing cost-benefit analyses.
  Keywords: 4-Chlorophenol (4-CP), photochemical oxidation, sodium persulfate, UV-NaPS
 • Sajad Mazloomi, Ahmad Jonidi Jafari, Iraj Pakzad, Ali Amarloei Pages 371-385
  Background and
  Purpose
  Dust storms can transfer particulate pollutants to long distances, and in some cases, to thousands of kilometers from their source. These dust storms can carry very large volumes of bioaerosols such as fungal species which are the causes of respiratory infections and allergies. The aim of this study was to determine the impact of dust storms on transmission of fungal species in atmospheric air of Ilam, Iran.
  Materials And Methods
  For the purpose of study, the concentration of suspended particles in the air of Ilam was measured during normal and dusty days for one year using the standard protocols.
  Results
  As the results indicated, the northern deserts of Iraq are responsible for most of the dust storms in Ilam. The higher number of dust storms during the warm season increased the average concentration of these particles within the first six months of the year. The PM2.5/PM10 ratios of the ordinary and dusty days were 0.248 and 0.191, respectively, indicating natural origins of dust particles. Results of Mann-Whitney non-parametric test demonstrated a significant difference between the dusty and ordinary days regarding the fungal colonies (P
  Conclusion
  The findings of the current study revealed that the ambient concentration of fungal species is affected by dust concentration as the concentration of fungal species on dusty days was higher than normal days.
  Keywords: air pollution, dust storm, fungal species, particulate matter
 • Gholam Hossein Alishiri, Shanaze Shirbazoo, Ahmad Salimzadeh, Noushin Bayat, Mohammad Reza Manafi, Ramezan Ali Ataee Pages 386-391
  Background and
  Purpose
  Patients with rheumatoid arthritis may be prone to opportunistic infections. The aim of this study was to evaluate the levels of toxoplasma IgM and IgG antibodies in patients with rheumatoid arthritis.
  Materials And Methods
  This cohort study was conducted in 286 rheumatoid arthritis patients. Blood samples were assayed for anti-toxoplasma IgM and IgG antibodies. The patients were followed up for six months. In addition, ESR, RF, Anticcp, and DSA28 levels were measured. Data analysis was done in SPSS, ver.18.
  Results
  We studied 286 rheumatoid arthritis patients of whom only 27 were positive for anti-toxoplasma IgM and IgG antibodies. According to the results, the mean levels of IgG and IgM were significantly different at the beginning of the study and after 6-month follow-up (P≤0.01 and P≤0.022, respectively).
  Conclusion
  As the findings of the present study indicated, patients with rheumatoid arthritis may be prone to toxoplasmosis. The six-month follow-up revealed that the treatment of this disease with immunosuppressive drugs increased the risk of toxoplasmosis. Consequently, patients with rheumatoid arthritis are vulnerable to opportunistic infections and should be carefully monitored.
  Keywords: IgG, IgM, opportunistic infections, rheumatoid arthritis, toxoplasma
 • Majid Sadeghpour, Alireza Mokhtari, Maryam Gorgin Pages 392-397
  Background and
  Purpose
  Intestinal bacterial infections are treated with antibiotics; but there are some reports on the effects of medicinal plants in digestive disorders. Today, medicinal herbs are more suggested due to increasing resistance of bacteria to antibiotics, people are more relying on the medicinal herbs. This study aimed to evaluate the antibacterial effect of orange peel extract.
  Materials And Methods
  After collecting orange peel samples, the methanol extract was provided using maceration method and the effect of this extract against the standard strains of bacteria (Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, and Salmonella enterica) was assessed using microdilution (well plates) in brain-heart infusion medium.
  Results
  In this study, all the standard strains of bacteria in wells were sensitive to the extract. Meanwhile, different minimum inhibitory concentrations (MIC) were observed in various genera. The first group (Bacillus cereus) was the most sensitive due to receiving MIC=3.12 μl/ml of the extract. In the second group, Staphylococcus and Salmonella were expressed as they were administered administered MIC 6.25 μl/ml of the extract. The third group (Klebsiella and Pseudomonas) was listed as the most resistant group, which received MIC=12.5 μl/ml of the extract.
  Conclusion
  Research on the use of natural products, which are used in traditional medicine for gastrointestinal disorders, can be valuable in terms of antibacterial activity and adjustment of microbial flora. In this study, it was demonstrated that orange peel can inhibit the growth of many bacteria in-vitro.
  Keywords: Bacillus cereus, Klebsiella pneumoniae, orange peel, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Salmonella enterica
 • Elham Sadat Sayedi, Azar Mehri, Saman Maroufizadeh, Talieh Zarifian Pages 398-403
  Background and
  Purpose
  Hearing improvement tools like cochlear implants and hearing aids have largely helped children with hearing loss in terms of the speech production and comprehension by providing them with auditory input. The aim of this study was to investigate the phonological skills in the six-year-old children with cochlear implants and severe hearing aids and normal hearing children.
  Materials And Methods
  This cross-sectional study was conducted in 60 six-year-old children, selected using convenience sampling. The participants were divided into three groups (n= 20 per group): cochlear implant, hearing aid, and normal hearing. The phonological processes were examined using phonological analysis. Kruskal-Wallis test and Dunn's test were used to compare the phonological skills in three groups. Additionally, the Kruskal-Wallis test (followed by the Dunn post-hoc test) was used to compare the phonological skills in these three groups.
  Results
  Some phonological processes, percentage of consonants correct, and concurrence between single word and connected speech in disorder group were significantly higher than those in normal hearing (P0.05).
  Conclusion
  Generally, children with hearing loss that use cochlear implants and hearing aids could not completely accomplish all the phonetics. Therefore, they should reverie hearing and speech rehabilitation which helps them avoid further phonological problems.
  Keywords: cochlear implant, hearing aid, normal hearing, phonological errors
 • Rostam Saberifar Pages 404-408
  Background and
  Purpose
  Tuberculosis (TB) is one of the main medical and health problems worldwide. Herein, we aimed to evaluate the effect of environmental factors on the incidence of this disease. In so doing, we can determine the critical and deficient areas, the risk factors for the disease, and implement preventive and therapeutic interventions.
  Materials And Methods
  In this retrospective, descriptive-analytic study we used available information in health centers in Mashhad, Iran. Personal, demographic, environmental, and geographic data was the main basis of our study to identify the high-risk areas.
  Results
  We studied 813 patients diagnosed with TB in Mashhad health centers of Mashhad and its outskirts. The results showed significant relationship between the developing TB and nationality (P
  Conclusion
  Given the increasing incidence rate of TB in Iran, particularly in Mashhad, and escalated TB mortality, identifying factors causing the disease, especially the environmental and demographic factors, can improve management of this disease.
  Keywords: environmental factors, geographical distribution, residence in the outskirts, mashhad, tuberculosis
 • Somayeh Namroodi, Mahmood Farmani, Hassan Rezaei Pages 409-414
  Background and
  Purpose
  Heavy metals can enter into animals’ body through consumption of contaminated food and water and leave toxic effects on different organs. Considering the potential public health risk posed by heavy metal contamination, information about concentration of heavy metals in animals can help in analyzing the suitability of ecosystems.
  Materials And Methods
  This study was conducted in 15 and 25 wild greylag geese (from Gomishan Wetland and Khalij of Gorgan) and rural greylag geese (from villages of Golestan Province), respectively, that were randomly captured. Then, the tail feather and internal organ samples were taken from each bird and heavy metal concentrations were determined using an atomic absorption spectrophtometer (GBcA).
  Results
  The concentrations of heavy metals were higher in the wild geese, compared to the rural ones. In addition, the highest concentration was observed in the tail feathers of wild geese (Hg=3.99±0.07 ppm, Zn=7.20±0.07 ppm, Pb=4.24±0.25 ppm). There was a significant difference in heavy metal concentrations in different organs (i.e., tail feather, liver, kidney, and muscle) (P
  Conclusion
  As the findings of the present study indicated, animals’ health can be potentially threatened by heavy metal contamination in rural areas and south of the Caspian Sea. So, appropriate control measures are needed to prevent heavy metal entry into the Caspian Sea and rural areas. Moreover, the goose consumers should be informed of the dangers of heavy metal accumulation, and the possibility of the transition of toxic metals through consumption of contaminated meat.
  Keywords: khalij of gorgan, gomishan wetland, goose, heavy metal
 • Mohammad Hosein Sinka Karimi, Borhan Mansouri, Raziye Donyavi, Namamali Azadi Pages 415-432
  Background and
  Purpose
  Southern area of the Caspian Sea is an important resource of seafood products in Iran. One of the major factors affecting the health of seafood consumers is lead (Pb), due to its wide distribution and bio-accumulative property. In this study, all the studies, conducted during 2003-2016 on the amount of lead in white, mullet, and carp fish at the southeastern coast of the Caspian Sea were assessed.
  Materials And Methods
  This meta-analysis used the data on 1242 muscle tissues of Rutilus frisii kutum, Liza auratus, Liza saliens, and Cyprinus carpio collected from the southern coast of the Caspian Sea. The level of lead concentration in samples was obtained from recently published articles in valid scientific journals. Then, dietary consumption risk and consumption limit of these fishes were assessed.
  Results
  In this study, mean concentrations of lead in fish muscle tissues were higher compared to levels accepted by various various national. However, daily and weekly absorption of this element through fish consumption was lower than the dose permitted by the Food and Agriculture Organization/World Health Organization. It was found that 0.23, 0.43, and 0.28 kg/day of Caspian white fish, mullet, and carp for adults, and 0.048, 0.09, and 0.58 kg/day of the these fishes can be consumed by children, respectively, without any non-carcinogenic effects.
  Conclusion
  According to the results of this study, a great difference was observed between various studies in terms of the reported effect factor. While publication bias was notable, it seems that the current amount of consumption of the evaluated fish has led to no serious health risks in consumers.
  Keywords: absorption, Caspians Sea, fish, food risk, meta-analysis
 • Mahboubeh Hajifoghaha, Marefat Ghaffari-Novin, Shiva Alizadeh Pages 433-445
  Background and
  Purpose
  Gold is one of the biochemical compounds in the human body, the effects of which on the activities of some organs has been studied by some researchers. Islam prohibits the use of gold for men, so, this review study investigated the effect of gold on male reproductive system.
  Materials And Methods
  Valid electronic databases were searched using the keywords associated with fertility and gold in English- and Persian and the search was limited to articles published during 2001-2015. The relevant retrieved articles were included in the study. In addition, reference textbooks were hand-searched and some reliable scientific databases were used.
  Results
  Out of the 77 retrieved articles, 14 studies that examined the effect of gold on the male reproductive system were included. Most of the findings suggested that the amount of gold in the seminal fluid and sperm might affect the male reproductive system.
  Conclusion
  This study showed that the amount of gold in male genitals affects fertility. Considering the paucity of scientific studies on this issue, positive or negative effects of gold on male fertility cannot be concluded, hence further studies are required to derive an accurate conclusion.
  Keywords: fertility, gold, semen, sperm
 • Sima Binaafar, Nejat Mahdieh Pages 446-455
  Background and
  Purpose
  Phenylketonuria (PKU), a genetic disorder with an autosomal recessive pattern of inheritance, is mainly due to phenyalanine hydroxylase deficiency. In Iran, many studies have investigated the genetics of this disease among different populations. This study aimed to report the frequencies of the mutations for each population as determined in different studies.
  Materials And Methods
  The studies that were published during 2003-2015 in online databases including PubMed, ISI Web of Science, SCOPUS, Science Direct, SID, Wiley Online Library, and Elsevier were searched. To this aim, a combination of the following keywords was employed: 'phenylketonuria', 'phenylketonuria Iran', 'mutation phenylketonuria Iran', and 'phenylketonuria genetics and Iran'.
  Results
  Totally, 11 studies were on the genetics of PKU. According to the results, 53 mutations were reported in different populations of Iran. Nonsense, deletion, missense, and splice-site mutations, were detected in 6, 6, 28, and 30 cases, respectively. Furthermore, IVS10-11G>A and p.Pro281Leu, p.Gln383Ter and IVS10-11G>A, and p.Arg252Trp were found to be the most prevalent mutations in Azerbayjan and Kermanshah, Khorasan, and Isfahan, repectively. Additionally, p.Gln375Arg and p.Gln383Ter were the two mutations observed in Khuzestan and Khorasan for the first time.
  Conclusion
  Considering the prevalence of consanguineous marriage in Iran, determining the common PAH gene mutations is important for designing screening panels.
  Keywords: gene mutations, genetics, iranian populations, pah, phenylketonuria